Index of /passim01022020/Shamela0009376-ara1/


../
Shamela0009376-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2665
Shamela0009376-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        2535
Shamela0009376-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1996
Shamela0009376-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1516
Shamela0009376-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1557
Shamela0009376-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1520
Shamela0009376-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        9725
Shamela0009376-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        3550
Shamela0009376-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1606
Shamela0009376-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        6814
Shamela0009376-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1731
Shamela0009376-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        1994
Shamela0009376-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        23827
Shamela0009376-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        8609
Shamela0009376-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        3862
Shamela0009376-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11         836
Shamela0009376-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        4705
Shamela0009376-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        7277
Shamela0009376-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1236
Shamela0009376-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        3003
Shamela0009376-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1574
Shamela0009376-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        4132
Shamela0009376-ara1_JK000303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        1306
Shamela0009376-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        1642
Shamela0009376-ara1_JK000353-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1186
Shamela0009376-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        4688
Shamela0009376-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:16        13093
Shamela0009376-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        52412
Shamela0009376-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1165
Shamela0009376-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        9051
Shamela0009376-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:26        4829
Shamela0009376-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        3045
Shamela0009376-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:26        2957
Shamela0009376-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        3544
Shamela0009376-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        1057
Shamela0009376-ara1_JK000566-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        2565
Shamela0009376-ara1_JK000572-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1806
Shamela0009376-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1709
Shamela0009376-ara1_JK000603-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36         776
Shamela0009376-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        2240
Shamela0009376-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        3007
Shamela0009376-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        6225
Shamela0009376-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        3462
Shamela0009376-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        8774
Shamela0009376-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        1022
Shamela0009376-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        2963
Shamela0009376-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        6701
Shamela0009376-ara1_JK000900-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1684
Shamela0009376-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        11553
Shamela0009376-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35        31423
Shamela0009376-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        40968
Shamela0009376-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        2252
Shamela0009376-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1318
Shamela0009376-ara1_JK001045-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        1180
Shamela0009376-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2457
Shamela0009376-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1546
Shamela0009376-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        1597
Shamela0009376-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1934
Shamela0009376-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        3506
Shamela0009376-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1621
Shamela0009376-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1305
Shamela0009376-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        2801
Shamela0009376-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:28        2087
Shamela0009376-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1200
Shamela0009376-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        2185
Shamela0009376-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        4248
Shamela0009376-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        37395
Shamela0009376-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        2931
Shamela0009376-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        2502
Shamela0009376-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1154
Shamela0009376-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        1302
Shamela0009376-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        2067
Shamela0009376-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1357
Shamela0009376-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        11509
Shamela0009376-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        4808
Shamela0009376-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2247
Shamela0009376-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        2266
Shamela0009376-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1409
Shamela0009376-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        30507
Shamela0009376-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        9663
Shamela0009376-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        2376
Shamela0009376-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        10789
Shamela0009376-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2314
Shamela0009376-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        2304
Shamela0009376-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        1925
Shamela0009376-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        1534
Shamela0009376-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1469
Shamela0009376-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        3786
Shamela0009376-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1160
Shamela0009376-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        12428
Shamela0009376-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1706
Shamela0009376-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        1183
Shamela0009376-ara1_JK009381-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        5618
Shamela0009376-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1274
Shamela0009376-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        5329
Shamela0009376-ara1_JK010310-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1798
Shamela0009376-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1058
Shamela0009376-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2054
Shamela0009376-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        2596
Shamela0009376-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        3805
Shamela0009376-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:16        3060
Shamela0009376-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4607
Shamela0009376-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        10831
Shamela0009376-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        13871
Shamela0009376-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        18473
Shamela0009376-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1157
Shamela0009376-ara1_Shamela0000239-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        3793
Shamela0009376-ara1_Shamela0000350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        2685
Shamela0009376-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        9431
Shamela0009376-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5019
Shamela0009376-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41         944
Shamela0009376-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        21013
Shamela0009376-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2208
Shamela0009376-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        16057
Shamela0009376-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10200
Shamela0009376-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7422
Shamela0009376-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2767
Shamela0009376-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2809
Shamela0009376-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1594
Shamela0009376-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1785
Shamela0009376-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        11646
Shamela0009376-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        10536
Shamela0009376-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1097
Shamela0009376-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        6199
Shamela0009376-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1306
Shamela0009376-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1347
Shamela0009376-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1036
Shamela0009376-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2068
Shamela0009376-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        39131
Shamela0009376-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        3275
Shamela0009376-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3188
Shamela0009376-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        32985
Shamela0009376-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        34908
Shamela0009376-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        23081
Shamela0009376-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        24297
Shamela0009376-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        7692
Shamela0009376-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3687
Shamela0009376-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3559
Shamela0009376-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        25180
Shamela0009376-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1751
Shamela0009376-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        4540
Shamela0009376-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        12483
Shamela0009376-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2157
Shamela0009376-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        9384
Shamela0009376-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        42618
Shamela0009376-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:49        4516
Shamela0009376-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        24028
Shamela0009376-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2469
Shamela0009376-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1424
Shamela0009376-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2264
Shamela0009376-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2449
Shamela0009376-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2505
Shamela0009376-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        11826
Shamela0009376-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4609
Shamela0009376-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        46779
Shamela0009376-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4780
Shamela0009376-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3114
Shamela0009376-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        3379
Shamela0009376-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        7533
Shamela0009376-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        14407
Shamela0009376-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10         978
Shamela0009376-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2234
Shamela0009376-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2554
Shamela0009376-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        7248
Shamela0009376-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        8903
Shamela0009376-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2638
Shamela0009376-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1480
Shamela0009376-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1636
Shamela0009376-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2490
Shamela0009376-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        1613
Shamela0009376-ara1_Shamela0006547-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2444
Shamela0009376-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        23624
Shamela0009376-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        16163
Shamela0009376-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        3067
Shamela0009376-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1399
Shamela0009376-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1886
Shamela0009376-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1300
Shamela0009376-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3218
Shamela0009376-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1420
Shamela0009376-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1185
Shamela0009376-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        1610
Shamela0009376-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1597
Shamela0009376-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5462
Shamela0009376-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1514
Shamela0009376-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        7760
Shamela0009376-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1461
Shamela0009376-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:27        2596
Shamela0009376-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        32217
Shamela0009376-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        22457
Shamela0009376-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        4855
Shamela0009376-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2410
Shamela0009376-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7409
Shamela0009376-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        3829
Shamela0009376-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2227
Shamela0009376-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2748
Shamela0009376-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        16281
Shamela0009376-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        40771
Shamela0009376-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1420
Shamela0009376-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        9885
Shamela0009376-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2376
Shamela0009376-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        10181
Shamela0009376-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        3537
Shamela0009376-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        10390
Shamela0009376-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4811
Shamela0009376-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1242
Shamela0009376-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1218
Shamela0009376-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1972
Shamela0009376-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4547
Shamela0009376-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1622
Shamela0009376-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        6703
Shamela0009376-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3813
Shamela0009376-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        4053
Shamela0009376-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3378
Shamela0009376-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        16867
Shamela0009376-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1700
Shamela0009376-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2644
Shamela0009376-ara1_Shamela0009305-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        2490
Shamela0009376-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4094
Shamela0009376-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        3590
Shamela0009376-ara1_Shamela0009396-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1993
Shamela0009376-ara1_Shamela0009398-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2332
Shamela0009376-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        4423
Shamela0009376-ara1_Shamela0009608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2386
Shamela0009376-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2536
Shamela0009376-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2328
Shamela0009376-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4305
Shamela0009376-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        2206
Shamela0009376-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2527
Shamela0009376-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1465
Shamela0009376-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        19165
Shamela0009376-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1297
Shamela0009376-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2814
Shamela0009376-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        12313
Shamela0009376-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1359
Shamela0009376-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2516
Shamela0009376-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1156
Shamela0009376-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1631
Shamela0009376-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        4594
Shamela0009376-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4385
Shamela0009376-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        11067
Shamela0009376-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3380
Shamela0009376-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        7506
Shamela0009376-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        4128
Shamela0009376-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        6149
Shamela0009376-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2213
Shamela0009376-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5286
Shamela0009376-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        9893
Shamela0009376-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        18260
Shamela0009376-ara1_Shamela0010714-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1613
Shamela0009376-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3553
Shamela0009376-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2805
Shamela0009376-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2614
Shamela0009376-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2478
Shamela0009376-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1455
Shamela0009376-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:28        7543
Shamela0009376-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2694
Shamela0009376-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        1430
Shamela0009376-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1146
Shamela0009376-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2637
Shamela0009376-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1581
Shamela0009376-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4004
Shamela0009376-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2437
Shamela0009376-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1848
Shamela0009376-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        1266
Shamela0009376-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1399
Shamela0009376-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        1369
Shamela0009376-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1406
Shamela0009376-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1687
Shamela0009376-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1612
Shamela0009376-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2634
Shamela0009376-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1249
Shamela0009376-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4800
Shamela0009376-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        3585
Shamela0009376-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         848
Shamela0009376-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2195
Shamela0009376-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        5166
Shamela0009376-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:05        1326
Shamela0009376-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        11954
Shamela0009376-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        1860
Shamela0009376-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        25621
Shamela0009376-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        4172
Shamela0009376-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1115
Shamela0009376-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        3907
Shamela0009376-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3369
Shamela0009376-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4215
Shamela0009376-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        10795
Shamela0009376-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1735
Shamela0009376-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        3862
Shamela0009376-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        3542
Shamela0009376-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        4185
Shamela0009376-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3650
Shamela0009376-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        18161
Shamela0009376-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6370
Shamela0009376-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4786
Shamela0009376-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3591
Shamela0009376-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        10073
Shamela0009376-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        13985
Shamela0009376-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        4476
Shamela0009376-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        8879
Shamela0009376-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2534
Shamela0009376-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        11072
Shamela0009376-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1521
Shamela0009376-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        2203
Shamela0009376-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3093
Shamela0009376-ara1_Shamela0021107-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        2108
Shamela0009376-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        8636
Shamela0009376-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5084
Shamela0009376-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        11126
Shamela0009376-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        11500
Shamela0009376-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2196
Shamela0009376-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         943
Shamela0009376-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2490
Shamela0009376-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        9117
Shamela0009376-ara1_Shamela0021596-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         906
Shamela0009376-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1971
Shamela0009376-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         851
Shamela0009376-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        38563
Shamela0009376-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3168
Shamela0009376-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2041
Shamela0009376-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        8218
Shamela0009376-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1388
Shamela0009376-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        1860
Shamela0009376-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4333
Shamela0009376-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1623
Shamela0009376-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1054
Shamela0009376-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1447
Shamela0009376-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        55122
Shamela0009376-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1074
Shamela0009376-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38         979
Shamela0009376-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1379
Shamela0009376-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1524
Shamela0009376-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1904
Shamela0009376-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1230
Shamela0009376-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        6150
Shamela0009376-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4264
Shamela0009376-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1085
Shamela0009376-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2181
Shamela0009376-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3906
Shamela0009376-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        6637
Shamela0009376-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        20574
Shamela0009376-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        9571
Shamela0009376-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2936
Shamela0009376-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        9045
Shamela0009376-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1405
Shamela0009376-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2592
Shamela0009376-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1696
Shamela0009376-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1625
Shamela0009376-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2694
Shamela0009376-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2717
Shamela0009376-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        7092
Shamela0009376-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1286
Shamela0009376-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        5548
Shamela0009376-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1449
Shamela0009376-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        2009
Shamela0009376-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3787
Shamela0009376-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2616
Shamela0009376-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        11585
Shamela0009376-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        2363
Shamela0009376-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1741
Shamela0009376-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2880
Shamela0009376-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2507
Shamela0009376-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1552
Shamela0009376-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2260
Shamela0009376-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        4298
Shamela0009376-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        7785
Shamela0009376-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        53435
Shamela0009376-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        34693
Shamela0009376-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        2335
Shamela0009376-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6854
Shamela0009376-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2301
Shamela0009376-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2818
Shamela0009376-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1158
Shamela0009376-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3434
Shamela0009376-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2115
Shamela0009376-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1509
Shamela0009376-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2010
Shamela0009376-ara1_Shamela0026473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1451
Shamela0009376-ara1_Shamela0026474-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1498
Shamela0009376-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1531
Shamela0009376-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1993
Shamela0009376-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        7076
Shamela0009376-ara1_Shamela0026535-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         955
Shamela0009376-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4124
Shamela0009376-ara1_Shamela0026553-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1966
Shamela0009376-ara1_Shamela0026561-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        3166
Shamela0009376-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1496
Shamela0009376-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2290
Shamela0009376-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2386
Shamela0009376-ara1_Shamela0026641-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        4033
Shamela0009376-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3233
Shamela0009376-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1686
Shamela0009376-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        18880
Shamela0009376-ara1_Shamela0026669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1986
Shamela0009376-ara1_Shamela0026713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1352
Shamela0009376-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2610
Shamela0009376-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1468
Shamela0009376-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4742
Shamela0009376-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2134
Shamela0009376-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        2310
Shamela0009376-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2066
Shamela0009376-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3272
Shamela0009376-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2507
Shamela0009376-ara1_Shamela0026862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1518
Shamela0009376-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5587
Shamela0009376-ara1_Shamela0027103-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2327
Shamela0009376-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        10187
Shamela0009376-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        8212
Shamela0009376-ara1_Shamela0029653-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1442
Shamela0009376-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        6053
Shamela0009376-ara1_Shamela0029734-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2691
Shamela0009376-ara1_Shamela0029778-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2116
Shamela0009376-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        6750
Shamela0009376-ara1_Shamela0029868-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1575
Shamela0009376-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2044
Shamela0009376-ara1_Shamela0029991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1851
Shamela0009376-ara1_Shamela0030022-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1579
Shamela0009376-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        3227
Shamela0009376-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1401
Shamela0009376-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        2189
Shamela0009376-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2032
Shamela0009376-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2629
Shamela0009376-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1379
Shamela0009376-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1487
Shamela0009376-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3099
Shamela0009376-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        17873
Shamela0009376-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5957
Shamela0009376-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2652
Shamela0009376-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        16840
Shamela0009376-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3921
Shamela0009376-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2364
Shamela0009376-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        10628
Shamela0009376-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        16603
Shamela0009376-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2255
Shamela0009376-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        13572
Shamela0009376-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        6883
Shamela0009376-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2075
Shamela0009376-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1868
Shamela0009376-ara1_Shia000206-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        3652
Shamela0009376-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        3369
Shamela0009376-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        11662
Shamela0009376-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7591
Shamela0009376-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3740
Shamela0009376-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        20938
Shamela0009376-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2005
Shamela0009376-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2574
Shamela0009376-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        24314
Shamela0009376-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        53949
Shamela0009376-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2375
Shamela0009376-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2635
Shamela0009376-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         849
Shamela0009376-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        4465
Shamela0009376-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        4228
Shamela0009376-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1495
Shamela0009376-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1059
Shamela0009376-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        2011
Shamela0009376-ara1_Shia001972-ara1.csv      17-Mar-2020 16:28        2459
Shamela0009376-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        18575
Shamela0009376-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        11769
Shamela0009376-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3100
Shamela0009376-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        2456
Shamela0009376-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        8093
Shamela0009376-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        2500
Shamela0009376-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        2874
Shamela0009376-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1758
Shamela0009376-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        2859
Shamela0009376-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        12618
Shamela0009376-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        3984
Shamela0009376-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        1146
Shamela0009376-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        24259
Shamela0009376-ara1_Shia002210-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        1397
Shamela0009376-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2437
Shamela0009376-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        13891
Shamela0009376-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2472
Shamela0009376-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1361
Shamela0009376-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        2399
Shamela0009376-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        15490
Shamela0009376-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2659
Shamela0009376-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2664
Shamela0009376-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        3530
Shamela0009376-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2698
Shamela0009376-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3960
Shamela0009376-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        1875
Shamela0009376-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        10836
Shamela0009376-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1125
Shamela0009376-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        2089
Shamela0009376-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        10937
Shamela0009376-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        2298
Shamela0009376-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        1866
Shamela0009376-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2647