Index of /passim01022020/Shamela0009371-ara1/


../
Shamela0009371-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        12148
Shamela0009371-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        1699
Shamela0009371-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1654
Shamela0009371-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1674
Shamela0009371-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1610
Shamela0009371-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1678
Shamela0009371-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        12212
Shamela0009371-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        1934
Shamela0009371-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        1765
Shamela0009371-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        37148
Shamela0009371-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        5783
Shamela0009371-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1234
Shamela0009371-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        2880
Shamela0009371-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        3448
Shamela0009371-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        4740
Shamela0009371-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1604
Shamela0009371-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02        1243
Shamela0009371-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1545
Shamela0009371-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        4410
Shamela0009371-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        7359
Shamela0009371-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        11123
Shamela0009371-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        2414
Shamela0009371-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        1316
Shamela0009371-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        1348
Shamela0009371-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        4917
Shamela0009371-ara1_JK000492-ara1.csv       17-Mar-2020 16:27        2235
Shamela0009371-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        1470
Shamela0009371-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:24        3904
Shamela0009371-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        2339
Shamela0009371-ara1_JK000578-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04         972
Shamela0009371-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        5181
Shamela0009371-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        20955
Shamela0009371-ara1_JK000732-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        1780
Shamela0009371-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        2103
Shamela0009371-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        5696
Shamela0009371-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        26589
Shamela0009371-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        1631
Shamela0009371-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:05        2614
Shamela0009371-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        68687
Shamela0009371-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        3426
Shamela0009371-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        3933
Shamela0009371-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        25886
Shamela0009371-ara1_JK000987-ara1.csv       17-Mar-2020 14:50        2349
Shamela0009371-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        2322
Shamela0009371-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1087
Shamela0009371-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        10638
Shamela0009371-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        4836
Shamela0009371-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1732
Shamela0009371-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        4927
Shamela0009371-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        6125
Shamela0009371-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        4547
Shamela0009371-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        4456
Shamela0009371-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        58956
Shamela0009371-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        2622
Shamela0009371-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        1764
Shamela0009371-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        13951
Shamela0009371-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        2887
Shamela0009371-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1441
Shamela0009371-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        3300
Shamela0009371-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        2015
Shamela0009371-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        2062
Shamela0009371-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        4231
Shamela0009371-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        34108
Shamela0009371-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        7443
Shamela0009371-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        3905
Shamela0009371-ara1_JK007109-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1652
Shamela0009371-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        2023
Shamela0009371-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        3005
Shamela0009371-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        1826
Shamela0009371-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        2211
Shamela0009371-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        22381
Shamela0009371-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        1560
Shamela0009371-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        8110
Shamela0009371-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        5918
Shamela0009371-ara1_JK009332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        5512
Shamela0009371-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1033
Shamela0009371-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        6822
Shamela0009371-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1727
Shamela0009371-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        1890
Shamela0009371-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        2048
Shamela0009371-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        2171
Shamela0009371-ara1_JK011486-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        1730
Shamela0009371-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1304
Shamela0009371-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        2828
Shamela0009371-ara1_JK011624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        1991
Shamela0009371-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        1107
Shamela0009371-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:33        4292
Shamela0009371-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1654
Shamela0009371-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        10381
Shamela0009371-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        10451
Shamela0009371-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2760
Shamela0009371-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        11662
Shamela0009371-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        6157
Shamela0009371-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        3679
Shamela0009371-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        3187
Shamela0009371-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3901
Shamela0009371-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3065
Shamela0009371-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        6992
Shamela0009371-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        17843
Shamela0009371-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        8933
Shamela0009371-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        8433
Shamela0009371-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        3098
Shamela0009371-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2559
Shamela0009371-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2694
Shamela0009371-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        2231
Shamela0009371-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        14859
Shamela0009371-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        9600
Shamela0009371-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        8992
Shamela0009371-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2671
Shamela0009371-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1196
Shamela0009371-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1244
Shamela0009371-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1518
Shamela0009371-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1333
Shamela0009371-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        44526
Shamela0009371-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        5407
Shamela0009371-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2729
Shamela0009371-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        23407
Shamela0009371-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        46581
Shamela0009371-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        19830
Shamela0009371-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        17764
Shamela0009371-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        7473
Shamela0009371-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        5578
Shamela0009371-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        1880
Shamela0009371-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        25075
Shamela0009371-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        3607
Shamela0009371-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        14482
Shamela0009371-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        7185
Shamela0009371-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        2443
Shamela0009371-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        13783
Shamela0009371-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        29375
Shamela0009371-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        12701
Shamela0009371-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        11905
Shamela0009371-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3594
Shamela0009371-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3202
Shamela0009371-ara1_Shamela0005668-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1154
Shamela0009371-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2783
Shamela0009371-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1846
Shamela0009371-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22       105941
Shamela0009371-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1561
Shamela0009371-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        57635
Shamela0009371-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2581
Shamela0009371-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3782
Shamela0009371-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        2992
Shamela0009371-ara1_Shamela0005838-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1951
Shamela0009371-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        8222
Shamela0009371-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        21715
Shamela0009371-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2055
Shamela0009371-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        7255
Shamela0009371-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1143
Shamela0009371-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1283
Shamela0009371-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        10263
Shamela0009371-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        8599
Shamela0009371-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2167
Shamela0009371-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        4400
Shamela0009371-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4536
Shamela0009371-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        18998
Shamela0009371-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1749
Shamela0009371-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1574
Shamela0009371-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        2484
Shamela0009371-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        2640
Shamela0009371-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        1895
Shamela0009371-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        4536
Shamela0009371-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        5863
Shamela0009371-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        7526
Shamela0009371-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        12087
Shamela0009371-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        9707
Shamela0009371-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        3459
Shamela0009371-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        25369
Shamela0009371-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        16166
Shamela0009371-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        11253
Shamela0009371-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        3270
Shamela0009371-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2185
Shamela0009371-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1733
Shamela0009371-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        10853
Shamela0009371-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        60173
Shamela0009371-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3402
Shamela0009371-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        10964
Shamela0009371-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1953
Shamela0009371-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        11719
Shamela0009371-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        5258
Shamela0009371-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        17759
Shamela0009371-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        7904
Shamela0009371-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1007
Shamela0009371-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1083
Shamela0009371-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1505
Shamela0009371-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1135
Shamela0009371-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        3927
Shamela0009371-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        6210
Shamela0009371-ara1_Shamela0009088-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2905
Shamela0009371-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        4960
Shamela0009371-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5388
Shamela0009371-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        8341
Shamela0009371-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        3448
Shamela0009371-ara1_Shamela0009305-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        2608
Shamela0009371-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3025
Shamela0009371-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        4098
Shamela0009371-ara1_Shamela0009391-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        10080
Shamela0009371-ara1_Shamela0009508-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1663
Shamela0009371-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1852
Shamela0009371-ara1_Shamela0009608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4868
Shamela0009371-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2095
Shamela0009371-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3012
Shamela0009371-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4963
Shamela0009371-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        10114
Shamela0009371-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        6379
Shamela0009371-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1659
Shamela0009371-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2119
Shamela0009371-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        4623
Shamela0009371-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        2420
Shamela0009371-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1710
Shamela0009371-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1244
Shamela0009371-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        21990
Shamela0009371-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        2480
Shamela0009371-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        6565
Shamela0009371-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2970
Shamela0009371-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        4172
Shamela0009371-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1973
Shamela0009371-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        8523
Shamela0009371-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        11590
Shamela0009371-ara1_Shamela0010447-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2326
Shamela0009371-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1494
Shamela0009371-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        1444
Shamela0009371-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        3258
Shamela0009371-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        11694
Shamela0009371-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        4851
Shamela0009371-ara1_Shamela0010538-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        1114
Shamela0009371-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1573
Shamela0009371-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        7245
Shamela0009371-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        6887
Shamela0009371-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        15852
Shamela0009371-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1868
Shamela0009371-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1231
Shamela0009371-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        3325
Shamela0009371-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        5737
Shamela0009371-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2445
Shamela0009371-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        4346
Shamela0009371-ara1_Shamela0010831-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1548
Shamela0009371-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        7702
Shamela0009371-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        17573
Shamela0009371-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2780
Shamela0009371-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        17361
Shamela0009371-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1277
Shamela0009371-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        2117
Shamela0009371-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1982
Shamela0009371-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        5895
Shamela0009371-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        23538
Shamela0009371-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        3329
Shamela0009371-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        2370
Shamela0009371-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        5370
Shamela0009371-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        4674
Shamela0009371-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1335
Shamela0009371-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        6311
Shamela0009371-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5595
Shamela0009371-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2320
Shamela0009371-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        9574
Shamela0009371-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        6963
Shamela0009371-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1526
Shamela0009371-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1216
Shamela0009371-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1686
Shamela0009371-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2716
Shamela0009371-ara1_Shamela0012287-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        4943
Shamela0009371-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        3860
Shamela0009371-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        6870
Shamela0009371-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        3439
Shamela0009371-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        4153
Shamela0009371-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        28182
Shamela0009371-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        3731
Shamela0009371-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        2153
Shamela0009371-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1576
Shamela0009371-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        3557
Shamela0009371-ara1_Shamela0012731-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        5548
Shamela0009371-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        31034
Shamela0009371-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        5879
Shamela0009371-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        7328
Shamela0009371-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        8594
Shamela0009371-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        23696
Shamela0009371-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2842
Shamela0009371-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        4603
Shamela0009371-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        9433
Shamela0009371-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1894
Shamela0009371-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        5665
Shamela0009371-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2727
Shamela0009371-ara1_Shamela0013080-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        5160
Shamela0009371-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1315
Shamela0009371-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1969
Shamela0009371-ara1_Shamela0013110-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2777
Shamela0009371-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        6712
Shamela0009371-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2187
Shamela0009371-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5873
Shamela0009371-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1801
Shamela0009371-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2532
Shamela0009371-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1766
Shamela0009371-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        3238
Shamela0009371-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        2996
Shamela0009371-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4883
Shamela0009371-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        3442
Shamela0009371-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        6467
Shamela0009371-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1273
Shamela0009371-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        2238
Shamela0009371-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        17114
Shamela0009371-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1236
Shamela0009371-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1257
Shamela0009371-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3843
Shamela0009371-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        60256
Shamela0009371-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1157
Shamela0009371-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1420
Shamela0009371-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1413
Shamela0009371-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        7392
Shamela0009371-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1885
Shamela0009371-ara1_Shamela0021664-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1715
Shamela0009371-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1549
Shamela0009371-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5822
Shamela0009371-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3285
Shamela0009371-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1536
Shamela0009371-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        6254
Shamela0009371-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        62505
Shamela0009371-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31         985
Shamela0009371-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        4214
Shamela0009371-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        6148
Shamela0009371-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        5598
Shamela0009371-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        5626
Shamela0009371-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        21716
Shamela0009371-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        4727
Shamela0009371-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1861
Shamela0009371-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2346
Shamela0009371-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        25514
Shamela0009371-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        3794
Shamela0009371-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1646
Shamela0009371-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1253
Shamela0009371-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1902
Shamela0009371-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        5262
Shamela0009371-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2725
Shamela0009371-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        5096
Shamela0009371-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        12043
Shamela0009371-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2170
Shamela0009371-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        7031
Shamela0009371-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1035
Shamela0009371-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        4844
Shamela0009371-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        3840
Shamela0009371-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1152
Shamela0009371-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        5528
Shamela0009371-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        6518
Shamela0009371-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        2660
Shamela0009371-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        3248
Shamela0009371-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        16785
Shamela0009371-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        5930
Shamela0009371-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        67741
Shamela0009371-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        33512
Shamela0009371-ara1_Shamela0025864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        2503
Shamela0009371-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        8354
Shamela0009371-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2656
Shamela0009371-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1071
Shamela0009371-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        10510
Shamela0009371-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2975
Shamela0009371-ara1_Shamela0026432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        3305
Shamela0009371-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        6211
Shamela0009371-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        4122
Shamela0009371-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        5876
Shamela0009371-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2280
Shamela0009371-ara1_Shamela0026565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        12382
Shamela0009371-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        7928
Shamela0009371-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        8951
Shamela0009371-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3519
Shamela0009371-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        15611
Shamela0009371-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        26313
Shamela0009371-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2082
Shamela0009371-ara1_Shamela0026745-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1510
Shamela0009371-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        3266
Shamela0009371-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        4249
Shamela0009371-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1689
Shamela0009371-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2522
Shamela0009371-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        3418
Shamela0009371-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3931
Shamela0009371-ara1_Shamela0027101-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1958
Shamela0009371-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2489
Shamela0009371-ara1_Shamela0029428-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2230
Shamela0009371-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1448
Shamela0009371-ara1_Shamela0029653-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2808
Shamela0009371-ara1_Shamela0029712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1282
Shamela0009371-ara1_Shamela0029734-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        2882
Shamela0009371-ara1_Shamela0029738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        7606
Shamela0009371-ara1_Shamela0029749-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1067
Shamela0009371-ara1_Shamela0029772-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2137
Shamela0009371-ara1_Shamela0029779-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1005
Shamela0009371-ara1_Shamela0029802-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        5028
Shamela0009371-ara1_Shamela0029868-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4711
Shamela0009371-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2488
Shamela0009371-ara1_Shamela0030142-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2239
Shamela0009371-ara1_Shamela0030246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        4826
Shamela0009371-ara1_Shamela0030287-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2825
Shamela0009371-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        5254
Shamela0009371-ara1_Shamela0030324-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        2017
Shamela0009371-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        39673
Shamela0009371-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        2553
Shamela0009371-ara1_Shamela0030558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3659
Shamela0009371-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1598
Shamela0009371-ara1_Shamela0030700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3046
Shamela0009371-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3604
Shamela0009371-ara1_Shamela0030790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1724
Shamela0009371-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        3073
Shamela0009371-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        24689
Shamela0009371-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3916
Shamela0009371-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        18079
Shamela0009371-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        7439
Shamela0009371-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        10645
Shamela0009371-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        23207
Shamela0009371-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        8138
Shamela0009371-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        7587
Shamela0009371-ara1_Shia000017-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1501
Shamela0009371-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        7067
Shamela0009371-ara1_Shia000049Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1559
Shamela0009371-ara1_Shia000063Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        3348
Shamela0009371-ara1_Shia000065-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        1084
Shamela0009371-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        4651
Shamela0009371-ara1_Shia000094Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1520
Shamela0009371-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        3124
Shamela0009371-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1151
Shamela0009371-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        2073
Shamela0009371-ara1_Shia000277Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1059
Shamela0009371-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        1751
Shamela0009371-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2947
Shamela0009371-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        7671
Shamela0009371-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2033
Shamela0009371-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        2604
Shamela0009371-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        18978
Shamela0009371-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1397
Shamela0009371-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2225
Shamela0009371-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        4615
Shamela0009371-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1253
Shamela0009371-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2119
Shamela0009371-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        4326
Shamela0009371-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        1761
Shamela0009371-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        4556
Shamela0009371-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1616
Shamela0009371-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        1681
Shamela0009371-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        10897
Shamela0009371-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1650
Shamela0009371-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1362
Shamela0009371-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        22163
Shamela0009371-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        30662
Shamela0009371-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        82545
Shamela0009371-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        6010
Shamela0009371-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        1414
Shamela0009371-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        4868
Shamela0009371-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2145
Shamela0009371-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        1267
Shamela0009371-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1441
Shamela0009371-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        2502
Shamela0009371-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        4806
Shamela0009371-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        56585
Shamela0009371-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        17094
Shamela0009371-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        9143
Shamela0009371-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        1902
Shamela0009371-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        7866
Shamela0009371-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        4708
Shamela0009371-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        3938
Shamela0009371-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1498
Shamela0009371-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        5215
Shamela0009371-ara1_Shia002096-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        7581
Shamela0009371-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        6129
Shamela0009371-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        8200
Shamela0009371-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3087
Shamela0009371-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        5284
Shamela0009371-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        4465
Shamela0009371-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        13860
Shamela0009371-ara1_Shia002230-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        1546
Shamela0009371-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        1755
Shamela0009371-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        3614
Shamela0009371-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        1245
Shamela0009371-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        17019
Shamela0009371-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        3042
Shamela0009371-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        3598
Shamela0009371-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        2641
Shamela0009371-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        17286
Shamela0009371-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2693
Shamela0009371-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2081
Shamela0009371-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        1436
Shamela0009371-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        15056
Shamela0009371-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1721
Shamela0009371-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        1858
Shamela0009371-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 14:24        4524
Shamela0009371-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        3710
Shamela0009371-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        5878
Shamela0009371-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        4342
Shamela0009371-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1635
Shamela0009371-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        1529
Shamela0009371-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1259
Shamela0009371-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        4301
Shamela0009371-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        4369
Shamela0009371-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2124
Shamela0009371-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1082