Index of /passim01022020/Shamela0009369-ara1/


../
Shamela0009369-ara1_JK000002-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:26        2584
Shamela0009369-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        2604
Shamela0009369-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        1031
Shamela0009369-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        2159
Shamela0009369-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        2466
Shamela0009369-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        30718
Shamela0009369-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        15303
Shamela0009369-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        8175
Shamela0009369-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        2406
Shamela0009369-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        8628
Shamela0009369-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        43467
Shamela0009369-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        4767
Shamela0009369-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        2147
Shamela0009369-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        4000
Shamela0009369-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        2337
Shamela0009369-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1081
Shamela0009369-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1662
Shamela0009369-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        3738
Shamela0009369-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        12848
Shamela0009369-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        2388
Shamela0009369-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        4355
Shamela0009369-ara1_JK000492-ara1.csv       17-Mar-2020 16:27        1051
Shamela0009369-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        2411
Shamela0009369-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        1267
Shamela0009369-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        6938
Shamela0009369-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        4660
Shamela0009369-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        1674
Shamela0009369-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        2330
Shamela0009369-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        2507
Shamela0009369-ara1_JK000774-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50         940
Shamela0009369-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        22425
Shamela0009369-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        1164
Shamela0009369-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:28        1029
Shamela0009369-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09         949
Shamela0009369-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35        17299
Shamela0009369-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        18307
Shamela0009369-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        2027
Shamela0009369-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        1576
Shamela0009369-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58         903
Shamela0009369-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02         964
Shamela0009369-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        6817
Shamela0009369-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1026
Shamela0009369-ara1_JK001484-ara1.csv       17-Mar-2020 14:50        1062
Shamela0009369-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        34562
Shamela0009369-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        2095
Shamela0009369-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        5932
Shamela0009369-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        8538
Shamela0009369-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        8881
Shamela0009369-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        2149
Shamela0009369-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        1356
Shamela0009369-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        1541
Shamela0009369-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        7227
Shamela0009369-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        3757
Shamela0009369-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1979
Shamela0009369-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        4264
Shamela0009369-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        2569
Shamela0009369-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        32177
Shamela0009369-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        4555
Shamela0009369-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        1092
Shamela0009369-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        7097
Shamela0009369-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        7389
Shamela0009369-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        13994
Shamela0009369-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        1377
Shamela0009369-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:26        2025
Shamela0009369-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1383
Shamela0009369-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33         969
Shamela0009369-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        4480
Shamela0009369-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        6129
Shamela0009369-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        2936
Shamela0009369-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        6024
Shamela0009369-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        5872
Shamela0009369-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        2446
Shamela0009369-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        1447
Shamela0009369-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        2611
Shamela0009369-ara1_JK010629-ara1.csv       17-Mar-2020 15:05        1508
Shamela0009369-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34        4008
Shamela0009369-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1321
Shamela0009369-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1495
Shamela0009369-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42         978
Shamela0009369-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        6129
Shamela0009369-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        5398
Shamela0009369-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        1625
Shamela0009369-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        19041
Shamela0009369-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        3172
Shamela0009369-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30         936
Shamela0009369-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        7315
Shamela0009369-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2016
Shamela0009369-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        9290
Shamela0009369-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1081
Shamela0009369-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1516
Shamela0009369-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1224
Shamela0009369-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        12988
Shamela0009369-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        8241
Shamela0009369-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1473
Shamela0009369-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2088
Shamela0009369-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2171
Shamela0009369-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        2185
Shamela0009369-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        14672
Shamela0009369-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        13138
Shamela0009369-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1738
Shamela0009369-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        5674
Shamela0009369-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1129
Shamela0009369-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1007
Shamela0009369-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        11727
Shamela0009369-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2898
Shamela0009369-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        16116
Shamela0009369-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        21674
Shamela0009369-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        1301
Shamela0009369-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3498
Shamela0009369-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        18072
Shamela0009369-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        40735
Shamela0009369-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        39070
Shamela0009369-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        45058
Shamela0009369-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1082
Shamela0009369-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        1077
Shamela0009369-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        16207
Shamela0009369-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        4095
Shamela0009369-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27         842
Shamela0009369-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        17903
Shamela0009369-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        9515
Shamela0009369-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3587
Shamela0009369-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1199
Shamela0009369-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        8600
Shamela0009369-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        23685
Shamela0009369-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        17430
Shamela0009369-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        6462
Shamela0009369-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        6237
Shamela0009369-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2844
Shamela0009369-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1026
Shamela0009369-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1853
Shamela0009369-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21         911
Shamela0009369-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        3088
Shamela0009369-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        38531
Shamela0009369-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        7280
Shamela0009369-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1306
Shamela0009369-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1627
Shamela0009369-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        2685
Shamela0009369-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        8392
Shamela0009369-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        50765
Shamela0009369-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2728
Shamela0009369-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1225
Shamela0009369-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        3668
Shamela0009369-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1246
Shamela0009369-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        15952
Shamela0009369-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6896
Shamela0009369-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52         971
Shamela0009369-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2918
Shamela0009369-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        20205
Shamela0009369-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        4700
Shamela0009369-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        2574
Shamela0009369-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3441
Shamela0009369-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        3134
Shamela0009369-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        32060
Shamela0009369-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1371
Shamela0009369-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        3230
Shamela0009369-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        2155
Shamela0009369-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1022
Shamela0009369-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        15279
Shamela0009369-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        21142
Shamela0009369-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2788
Shamela0009369-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        11116
Shamela0009369-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        34217
Shamela0009369-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1534
Shamela0009369-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2380
Shamela0009369-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        10580
Shamela0009369-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        7464
Shamela0009369-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        1434
Shamela0009369-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        3598
Shamela0009369-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        4074
Shamela0009369-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        22224
Shamela0009369-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1098
Shamela0009369-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2155
Shamela0009369-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2289
Shamela0009369-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52         863
Shamela0009369-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        1327
Shamela0009369-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1772
Shamela0009369-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        3161
Shamela0009369-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        2811
Shamela0009369-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1232
Shamela0009369-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        19234
Shamela0009369-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        5995
Shamela0009369-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        14768
Shamela0009369-ara1_Shamela0009391-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        7909
Shamela0009369-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2307
Shamela0009369-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        15632
Shamela0009369-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1448
Shamela0009369-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1013
Shamela0009369-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        5988
Shamela0009369-ara1_Shamela0009644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1202
Shamela0009369-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        3882
Shamela0009369-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2070
Shamela0009369-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2529
Shamela0009369-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        16723
Shamela0009369-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        1785
Shamela0009369-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1099
Shamela0009369-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        5760
Shamela0009369-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        9379
Shamela0009369-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53         961
Shamela0009369-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        7688
Shamela0009369-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1182
Shamela0009369-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1855
Shamela0009369-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        4635
Shamela0009369-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        3924
Shamela0009369-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1118
Shamela0009369-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        15779
Shamela0009369-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        42254
Shamela0009369-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        4393
Shamela0009369-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3829
Shamela0009369-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        3500
Shamela0009369-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3358
Shamela0009369-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        3059
Shamela0009369-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        9805
Shamela0009369-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        2851
Shamela0009369-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        5734
Shamela0009369-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1369
Shamela0009369-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        6864
Shamela0009369-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36         996
Shamela0009369-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        5274
Shamela0009369-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        9747
Shamela0009369-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        1104
Shamela0009369-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05         945
Shamela0009369-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2578
Shamela0009369-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        3947
Shamela0009369-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        6739
Shamela0009369-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1357
Shamela0009369-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2240
Shamela0009369-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        3422
Shamela0009369-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1000
Shamela0009369-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1055
Shamela0009369-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        6460
Shamela0009369-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35         942
Shamela0009369-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2419
Shamela0009369-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        9547
Shamela0009369-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        2183
Shamela0009369-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        6319
Shamela0009369-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        1440
Shamela0009369-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48        7032
Shamela0009369-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        9091
Shamela0009369-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        1454
Shamela0009369-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35         914
Shamela0009369-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        23875
Shamela0009369-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2606
Shamela0009369-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        7622
Shamela0009369-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1220
Shamela0009369-ara1_Shamela0012846-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19         854
Shamela0009369-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2137
Shamela0009369-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1157
Shamela0009369-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1603
Shamela0009369-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1502
Shamela0009369-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        7613
Shamela0009369-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:12        4048
Shamela0009369-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2615
Shamela0009369-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        3206
Shamela0009369-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1552
Shamela0009369-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1057
Shamela0009369-ara1_Shamela0013089-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        3579
Shamela0009369-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1814
Shamela0009369-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        10841
Shamela0009369-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2147
Shamela0009369-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        7752
Shamela0009369-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        3111
Shamela0009369-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        4990
Shamela0009369-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2520
Shamela0009369-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        4869
Shamela0009369-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        4317
Shamela0009369-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1372
Shamela0009369-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2889
Shamela0009369-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2415
Shamela0009369-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28         982
Shamela0009369-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49         891
Shamela0009369-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        32022
Shamela0009369-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        3600
Shamela0009369-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1331
Shamela0009369-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        3211
Shamela0009369-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        3968
Shamela0009369-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2027
Shamela0009369-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        3702
Shamela0009369-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        2217
Shamela0009369-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1937
Shamela0009369-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2017
Shamela0009369-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        4231
Shamela0009369-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        14141
Shamela0009369-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2400
Shamela0009369-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        4784
Shamela0009369-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1028
Shamela0009369-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        8398
Shamela0009369-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1168
Shamela0009369-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        3266
Shamela0009369-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        12157
Shamela0009369-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1905
Shamela0009369-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        3848
Shamela0009369-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        47791
Shamela0009369-ara1_Shamela0022002-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        34580
Shamela0009369-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1705
Shamela0009369-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        23361
Shamela0009369-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        5857
Shamela0009369-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1090
Shamela0009369-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1013
Shamela0009369-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        24639
Shamela0009369-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        14966
Shamela0009369-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:24        10934
Shamela0009369-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58         902
Shamela0009369-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1363
Shamela0009369-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        2392
Shamela0009369-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1160
Shamela0009369-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        3657
Shamela0009369-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        2161
Shamela0009369-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        6367
Shamela0009369-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1751
Shamela0009369-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2264
Shamela0009369-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54         954
Shamela0009369-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        9547
Shamela0009369-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        4553
Shamela0009369-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        4489
Shamela0009369-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       129534
Shamela0009369-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        25727
Shamela0009369-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        2930
Shamela0009369-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        19262
Shamela0009369-ara1_Shamela0026341-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1279
Shamela0009369-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1600
Shamela0009369-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1534
Shamela0009369-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1132
Shamela0009369-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1053
Shamela0009369-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2360
Shamela0009369-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1429
Shamela0009369-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1252
Shamela0009369-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2863
Shamela0009369-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        14297
Shamela0009369-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        7229
Shamela0009369-ara1_Shamela0026750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2672
Shamela0009369-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1264
Shamela0009369-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1355
Shamela0009369-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         892
Shamela0009369-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        5930
Shamela0009369-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3495
Shamela0009369-ara1_Shamela0027085-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1613
Shamela0009369-ara1_Shamela0027103-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1020
Shamela0009369-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        6887
Shamela0009369-ara1_Shamela0029738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2452
Shamela0009369-ara1_Shamela0029739-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1080
Shamela0009369-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1689
Shamela0009369-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3743
Shamela0009369-ara1_Shamela0029933-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3874
Shamela0009369-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1132
Shamela0009369-ara1_Shamela0030243-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1558
Shamela0009369-ara1_Shamela0030310-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        2246
Shamela0009369-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03         957
Shamela0009369-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        3805
Shamela0009369-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        6411
Shamela0009369-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        23041
Shamela0009369-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2742
Shamela0009369-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1040
Shamela0009369-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2728
Shamela0009369-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        4693
Shamela0009369-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        12943
Shamela0009369-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        3349
Shamela0009369-ara1_Shamela0096165-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:43        1459
Shamela0009369-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1908
Shamela0009369-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1555
Shamela0009369-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1767
Shamela0009369-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        18252
Shamela0009369-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        15545
Shamela0009369-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1076
Shamela0009369-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1268
Shamela0009369-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        1280
Shamela0009369-ara1_Shia000109Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2128
Shamela0009369-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1315
Shamela0009369-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07         913
Shamela0009369-ara1_Shia000296-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21        1891
Shamela0009369-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        1614
Shamela0009369-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        8399
Shamela0009369-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        2176
Shamela0009369-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        15959
Shamela0009369-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17         934
Shamela0009369-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        8762
Shamela0009369-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        7107
Shamela0009369-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2468
Shamela0009369-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1974
Shamela0009369-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1525
Shamela0009369-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55         975
Shamela0009369-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2099
Shamela0009369-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        10633
Shamela0009369-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        30893
Shamela0009369-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        42719
Shamela0009369-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        4361
Shamela0009369-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        17167
Shamela0009369-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2198
Shamela0009369-ara1_Shia001886-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26         989
Shamela0009369-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        4411
Shamela0009369-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1712
Shamela0009369-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        1153
Shamela0009369-ara1_Shia001924-ara1.csv      17-Mar-2020 15:55        4032
Shamela0009369-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        1430
Shamela0009369-ara1_Shia001959-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        2121
Shamela0009369-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        16423
Shamela0009369-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        8478
Shamela0009369-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        20765
Shamela0009369-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        2281
Shamela0009369-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        10551
Shamela0009369-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        2283
Shamela0009369-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        3007
Shamela0009369-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11       168087
Shamela0009369-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        10670
Shamela0009369-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        1030
Shamela0009369-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        1035
Shamela0009369-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2937
Shamela0009369-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        36633
Shamela0009369-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        11636
Shamela0009369-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        13091
Shamela0009369-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        17197
Shamela0009369-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        3693
Shamela0009369-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        2819
Shamela0009369-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1025
Shamela0009369-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        2471
Shamela0009369-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        9016
Shamela0009369-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        4204
Shamela0009369-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2739
Shamela0009369-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        17072
Shamela0009369-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03         918
Shamela0009369-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        2778
Shamela0009369-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3143