Index of /passim01022020/Shamela0009348-ara1/


../
Shamela0009348-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        3404
Shamela0009348-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        2794
Shamela0009348-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1027
Shamela0009348-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        23907
Shamela0009348-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        3327
Shamela0009348-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        4169
Shamela0009348-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        6144
Shamela0009348-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        58120
Shamela0009348-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        8941
Shamela0009348-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1398
Shamela0009348-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37         877
Shamela0009348-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        7252
Shamela0009348-ara1_JK000206-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        3409
Shamela0009348-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        4973
Shamela0009348-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        13305
Shamela0009348-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        6684
Shamela0009348-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        16118
Shamela0009348-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02         975
Shamela0009348-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        17782
Shamela0009348-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        9099
Shamela0009348-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        1055
Shamela0009348-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        1122
Shamela0009348-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:13        16291
Shamela0009348-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        3304
Shamela0009348-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        5771
Shamela0009348-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        2013
Shamela0009348-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        2451
Shamela0009348-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        50424
Shamela0009348-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        10368
Shamela0009348-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        11971
Shamela0009348-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        20806
Shamela0009348-ara1_JK000798-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        4667
Shamela0009348-ara1_JK000889-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        5856
Shamela0009348-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        1258
Shamela0009348-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        9135
Shamela0009348-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1464
Shamela0009348-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        2491
Shamela0009348-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        29293
Shamela0009348-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24         985
Shamela0009348-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40         985
Shamela0009348-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        6491
Shamela0009348-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        1420
Shamela0009348-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        1299
Shamela0009348-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        1173
Shamela0009348-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        3663
Shamela0009348-ara1_JK001304-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1198
Shamela0009348-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        51940
Shamela0009348-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:13        1314
Shamela0009348-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        1975
Shamela0009348-ara1_JK005014-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        1210
Shamela0009348-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        6551
Shamela0009348-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        2336
Shamela0009348-ara1_JK006883-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1151
Shamela0009348-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        12169
Shamela0009348-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        3119
Shamela0009348-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        12779
Shamela0009348-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1067
Shamela0009348-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        2483
Shamela0009348-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        5889
Shamela0009348-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        3226
Shamela0009348-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        3108
Shamela0009348-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        29775
Shamela0009348-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        11257
Shamela0009348-ara1_JK007094-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        1162
Shamela0009348-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        2340
Shamela0009348-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45         799
Shamela0009348-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        8647
Shamela0009348-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        4695
Shamela0009348-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        2316
Shamela0009348-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        2603
Shamela0009348-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        1486
Shamela0009348-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        8572
Shamela0009348-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        1564
Shamela0009348-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1859
Shamela0009348-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        9524
Shamela0009348-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        4596
Shamela0009348-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        1267
Shamela0009348-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        22959
Shamela0009348-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1405
Shamela0009348-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        1191
Shamela0009348-ara1_JK009406-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1440
Shamela0009348-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        14027
Shamela0009348-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        2056
Shamela0009348-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        3081
Shamela0009348-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        12645
Shamela0009348-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        9194
Shamela0009348-ara1_JK011476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1639
Shamela0009348-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1306
Shamela0009348-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1309
Shamela0009348-ara1_JK011584-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36        1620
Shamela0009348-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        1509
Shamela0009348-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        3159
Shamela0009348-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2359
Shamela0009348-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        29301
Shamela0009348-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        20650
Shamela0009348-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2803
Shamela0009348-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2238
Shamela0009348-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        4099
Shamela0009348-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        9850
Shamela0009348-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        3536
Shamela0009348-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        88199
Shamela0009348-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        2432
Shamela0009348-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        17259
Shamela0009348-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1461
Shamela0009348-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        5694
Shamela0009348-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2821
Shamela0009348-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1375
Shamela0009348-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1168
Shamela0009348-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1398
Shamela0009348-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1554
Shamela0009348-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        19957
Shamela0009348-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        23390
Shamela0009348-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2384
Shamela0009348-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1572
Shamela0009348-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        3008
Shamela0009348-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4375
Shamela0009348-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1158
Shamela0009348-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1911
Shamela0009348-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        19562
Shamela0009348-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        10546
Shamela0009348-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        17935
Shamela0009348-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1180
Shamela0009348-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        69983
Shamela0009348-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3434
Shamela0009348-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        1421
Shamela0009348-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1220
Shamela0009348-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       103338
Shamela0009348-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        55567
Shamela0009348-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        20284
Shamela0009348-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        25683
Shamela0009348-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        3712
Shamela0009348-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1924
Shamela0009348-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1139
Shamela0009348-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2520
Shamela0009348-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26       584517
Shamela0009348-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        1238
Shamela0009348-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        5123
Shamela0009348-ara1_Shamela0003197-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1115
Shamela0009348-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        24438
Shamela0009348-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        5624
Shamela0009348-ara1_Shamela0003637-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2536
Shamela0009348-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        4750
Shamela0009348-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        14335
Shamela0009348-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        4799
Shamela0009348-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        22329
Shamela0009348-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        7973
Shamela0009348-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        6901
Shamela0009348-ara1_Shamela0005668-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1604
Shamela0009348-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        6978
Shamela0009348-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        4155
Shamela0009348-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        90829
Shamela0009348-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        33833
Shamela0009348-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        3124
Shamela0009348-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        10720
Shamela0009348-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        1939
Shamela0009348-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        10492
Shamela0009348-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        59999
Shamela0009348-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1031
Shamela0009348-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1378
Shamela0009348-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        12243
Shamela0009348-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1197
Shamela0009348-ara1_Shamela0006128-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1911
Shamela0009348-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2483
Shamela0009348-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        83514
Shamela0009348-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        59952
Shamela0009348-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1266
Shamela0009348-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1261
Shamela0009348-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2445
Shamela0009348-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2208
Shamela0009348-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        26861
Shamela0009348-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        69394
Shamela0009348-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        5028
Shamela0009348-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        10489
Shamela0009348-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2403
Shamela0009348-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        12255
Shamela0009348-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3220
Shamela0009348-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        4008
Shamela0009348-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        12370
Shamela0009348-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2474
Shamela0009348-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2297
Shamela0009348-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        3718
Shamela0009348-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        94200
Shamela0009348-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        26261
Shamela0009348-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1394
Shamela0009348-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1568
Shamela0009348-ara1_Shamela0008236-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1743
Shamela0009348-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1048
Shamela0009348-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        27847
Shamela0009348-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        88258
Shamela0009348-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1885
Shamela0009348-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        4960
Shamela0009348-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        24625
Shamela0009348-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        8409
Shamela0009348-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        3074
Shamela0009348-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        1436
Shamela0009348-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        30170
Shamela0009348-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        11997
Shamela0009348-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        15806
Shamela0009348-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1042
Shamela0009348-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08         892
Shamela0009348-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2006
Shamela0009348-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1228
Shamela0009348-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        6242
Shamela0009348-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        2722
Shamela0009348-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        8280
Shamela0009348-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03       219797
Shamela0009348-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        24605
Shamela0009348-ara1_Shamela0009300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1729
Shamela0009348-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1146
Shamela0009348-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        5995
Shamela0009348-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        3025
Shamela0009348-ara1_Shamela0009391-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        6587
Shamela0009348-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1216
Shamela0009348-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1639
Shamela0009348-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2793
Shamela0009348-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        7059
Shamela0009348-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        8767
Shamela0009348-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        8953
Shamela0009348-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        3983
Shamela0009348-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1204
Shamela0009348-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        1581
Shamela0009348-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2836
Shamela0009348-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        29389
Shamela0009348-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        10461
Shamela0009348-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        6317
Shamela0009348-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        2298
Shamela0009348-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2059
Shamela0009348-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1741
Shamela0009348-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        5968
Shamela0009348-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1076
Shamela0009348-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        3104
Shamela0009348-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        9087
Shamela0009348-ara1_Shamela0010514-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        3193
Shamela0009348-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        10430
Shamela0009348-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        17106
Shamela0009348-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        1173
Shamela0009348-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2333
Shamela0009348-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        23668
Shamela0009348-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2265
Shamela0009348-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        12165
Shamela0009348-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1235
Shamela0009348-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2001
Shamela0009348-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        3862
Shamela0009348-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        1469
Shamela0009348-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        5433
Shamela0009348-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        29218
Shamela0009348-ara1_Shamela0011327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1055
Shamela0009348-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2601
Shamela0009348-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1206
Shamela0009348-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1663
Shamela0009348-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1482
Shamela0009348-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        9563
Shamela0009348-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1052
Shamela0009348-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1662
Shamela0009348-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1131
Shamela0009348-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2006
Shamela0009348-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        4183
Shamela0009348-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2313
Shamela0009348-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        3121
Shamela0009348-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        5692
Shamela0009348-ara1_Shamela0012076-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1457
Shamela0009348-ara1_Shamela0012091-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2223
Shamela0009348-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3900
Shamela0009348-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1610
Shamela0009348-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        6774
Shamela0009348-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        76455
Shamela0009348-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        1451
Shamela0009348-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        3563
Shamela0009348-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        62393
Shamela0009348-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1798
Shamela0009348-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        1092
Shamela0009348-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1250
Shamela0009348-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        5497
Shamela0009348-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        5598
Shamela0009348-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        20396
Shamela0009348-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2069
Shamela0009348-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2363
Shamela0009348-ara1_Shamela0012987-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        2315
Shamela0009348-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4437
Shamela0009348-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        8784
Shamela0009348-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        72201
Shamela0009348-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1610
Shamela0009348-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1023
Shamela0009348-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        71252
Shamela0009348-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1221
Shamela0009348-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        3037
Shamela0009348-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        4932
Shamela0009348-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2708
Shamela0009348-ara1_Shamela0013167-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1352
Shamela0009348-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        36398
Shamela0009348-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        10888
Shamela0009348-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1684
Shamela0009348-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2404
Shamela0009348-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        53955
Shamela0009348-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21       195120
Shamela0009348-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        5065
Shamela0009348-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1286
Shamela0009348-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        8328
Shamela0009348-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2492
Shamela0009348-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3454
Shamela0009348-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        20521
Shamela0009348-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        6083
Shamela0009348-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2616
Shamela0009348-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1493
Shamela0009348-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07         992
Shamela0009348-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1263
Shamela0009348-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        64857
Shamela0009348-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        3726
Shamela0009348-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        6089
Shamela0009348-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2933
Shamela0009348-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        7103
Shamela0009348-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        3375
Shamela0009348-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1049
Shamela0009348-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        5857
Shamela0009348-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1166
Shamela0009348-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        4460
Shamela0009348-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        20092
Shamela0009348-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        76704
Shamela0009348-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        18163
Shamela0009348-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        5318
Shamela0009348-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        4336
Shamela0009348-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        13635
Shamela0009348-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        8362
Shamela0009348-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        12321
Shamela0009348-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        3934
Shamela0009348-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        12143
Shamela0009348-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        8260
Shamela0009348-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2733
Shamela0009348-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        13257
Shamela0009348-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        20155
Shamela0009348-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1551
Shamela0009348-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1392
Shamela0009348-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3127
Shamela0009348-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        31484
Shamela0009348-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1843
Shamela0009348-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        5892
Shamela0009348-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        16297
Shamela0009348-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1877
Shamela0009348-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1198
Shamela0009348-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1406
Shamela0009348-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        10505
Shamela0009348-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        62024
Shamela0009348-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1315
Shamela0009348-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        5157
Shamela0009348-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        16859
Shamela0009348-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        5593
Shamela0009348-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1238
Shamela0009348-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        3854
Shamela0009348-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        12320
Shamela0009348-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        7285
Shamela0009348-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        2421
Shamela0009348-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1750
Shamela0009348-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        5241
Shamela0009348-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        6102
Shamela0009348-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        15160
Shamela0009348-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1649
Shamela0009348-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3487
Shamela0009348-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        2423
Shamela0009348-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        72336
Shamela0009348-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        57885
Shamela0009348-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        3934
Shamela0009348-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        5259
Shamela0009348-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        5421
Shamela0009348-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1491
Shamela0009348-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3205
Shamela0009348-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        18611
Shamela0009348-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        1462
Shamela0009348-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1739
Shamela0009348-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        8635
Shamela0009348-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        4783
Shamela0009348-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2526
Shamela0009348-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        9113
Shamela0009348-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1051
Shamela0009348-ara1_Shamela0026750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1514
Shamela0009348-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1281
Shamela0009348-ara1_Shamela0026862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2589
Shamela0009348-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3482
Shamela0009348-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        64979
Shamela0009348-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        3027
Shamela0009348-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1888
Shamela0009348-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2996
Shamela0009348-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        11878
Shamela0009348-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1928
Shamela0009348-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1929
Shamela0009348-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1500
Shamela0009348-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1390
Shamela0009348-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        21889
Shamela0009348-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        1207
Shamela0009348-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2110
Shamela0009348-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        5361
Shamela0009348-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1985
Shamela0009348-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        24616
Shamela0009348-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        2154
Shamela0009348-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2799
Shamela0009348-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        12491
Shamela0009348-ara1_Shamela0097809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1419
Shamela0009348-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40         909
Shamela0009348-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        47207
Shamela0009348-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        14048
Shamela0009348-ara1_Shia000018-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11        1609
Shamela0009348-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        13116
Shamela0009348-ara1_Shia000065-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        1277
Shamela0009348-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        1713
Shamela0009348-ara1_Shia000094Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2780
Shamela0009348-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        8505
Shamela0009348-ara1_Shia000109Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12         922
Shamela0009348-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1144
Shamela0009348-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        1108
Shamela0009348-ara1_Shia000152-ara1.csv      17-Mar-2020 17:44        1052
Shamela0009348-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3220
Shamela0009348-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        3050
Shamela0009348-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        2530
Shamela0009348-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49         945
Shamela0009348-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1115
Shamela0009348-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        55596
Shamela0009348-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10       488848
Shamela0009348-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        37566
Shamela0009348-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        61456
Shamela0009348-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        5343
Shamela0009348-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        17220
Shamela0009348-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        23737
Shamela0009348-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1093
Shamela0009348-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        1227
Shamela0009348-ara1_Shia001292-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        1506
Shamela0009348-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        2159
Shamela0009348-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3387
Shamela0009348-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        5155
Shamela0009348-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        1992
Shamela0009348-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        1555
Shamela0009348-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        4218
Shamela0009348-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        5127
Shamela0009348-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        13588
Shamela0009348-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        62518
Shamela0009348-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       236135
Shamela0009348-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1591
Shamela0009348-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1816
Shamela0009348-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        5030
Shamela0009348-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        4787
Shamela0009348-ara1_Shia001918-ara1.csv      17-Mar-2020 14:22        1416
Shamela0009348-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        15686
Shamela0009348-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        23382
Shamela0009348-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        43903
Shamela0009348-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        2728
Shamela0009348-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2689
Shamela0009348-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        7846
Shamela0009348-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        3887
Shamela0009348-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        1241
Shamela0009348-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1575
Shamela0009348-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        4808
Shamela0009348-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        74082
Shamela0009348-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        2603
Shamela0009348-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        1706
Shamela0009348-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        1421
Shamela0009348-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        1883
Shamela0009348-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        2079
Shamela0009348-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        21695
Shamela0009348-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2182
Shamela0009348-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        6112
Shamela0009348-ara1_Shia002247-ara1.csv      17-Mar-2020 17:40        2153
Shamela0009348-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1810
Shamela0009348-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        25199
Shamela0009348-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        5810
Shamela0009348-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2511
Shamela0009348-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        23471
Shamela0009348-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        6898
Shamela0009348-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2967
Shamela0009348-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1443
Shamela0009348-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1492
Shamela0009348-ara1_Shia003314-ara1.csv      17-Mar-2020 16:35        1020
Shamela0009348-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        2996
Shamela0009348-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        11784
Shamela0009348-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1495
Shamela0009348-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        16573
Shamela0009348-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        3012
Shamela0009348-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        2420
Shamela0009348-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1055
Shamela0009348-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        3667
Shamela0009348-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3864