Index of /passim01022020/Shamela0009324-ara1/


../
Shamela0009324-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        6999
Shamela0009324-ara1_JK000002-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        1961
Shamela0009324-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        1842
Shamela0009324-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        20009
Shamela0009324-ara1_JK000045-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:21        1361
Shamela0009324-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        14486
Shamela0009324-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1391
Shamela0009324-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1569
Shamela0009324-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        4948
Shamela0009324-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        45172
Shamela0009324-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        1887
Shamela0009324-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1280
Shamela0009324-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        1123
Shamela0009324-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        20698
Shamela0009324-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        2192
Shamela0009324-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        3462
Shamela0009324-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        1385
Shamela0009324-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        4843
Shamela0009324-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        1802
Shamela0009324-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        2856
Shamela0009324-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        1886
Shamela0009324-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        2257
Shamela0009324-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:16        5540
Shamela0009324-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37         787
Shamela0009324-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        2061
Shamela0009324-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        1682
Shamela0009324-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1479
Shamela0009324-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1829
Shamela0009324-ara1_JK000652-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2782
Shamela0009324-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        2875
Shamela0009324-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        4819
Shamela0009324-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        9783
Shamela0009324-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        22467
Shamela0009324-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        2495
Shamela0009324-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        1475
Shamela0009324-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        2156
Shamela0009324-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        2080
Shamela0009324-ara1_JK001039-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:47        1539
Shamela0009324-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24         950
Shamela0009324-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        8346
Shamela0009324-ara1_JK001274-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:16        1171
Shamela0009324-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        3003
Shamela0009324-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        2090
Shamela0009324-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28         989
Shamela0009324-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22         883
Shamela0009324-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54         908
Shamela0009324-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        3820
Shamela0009324-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        5884
Shamela0009324-ara1_JK001419-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1224
Shamela0009324-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        2861
Shamela0009324-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        3661
Shamela0009324-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03         999
Shamela0009324-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        4849
Shamela0009324-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        6706
Shamela0009324-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        4023
Shamela0009324-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        4709
Shamela0009324-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        3310
Shamela0009324-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        1449
Shamela0009324-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        10550
Shamela0009324-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        2248
Shamela0009324-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        4533
Shamela0009324-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        2158
Shamela0009324-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1009
Shamela0009324-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        2455
Shamela0009324-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1563
Shamela0009324-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        10339
Shamela0009324-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1056
Shamela0009324-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        1038
Shamela0009324-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1052
Shamela0009324-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33         907
Shamela0009324-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        1330
Shamela0009324-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        2204
Shamela0009324-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        1055
Shamela0009324-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1587
Shamela0009324-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        2334
Shamela0009324-ara1_JK011402-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1049
Shamela0009324-ara1_JK011404-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        2597
Shamela0009324-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1264
Shamela0009324-ara1_JK011516-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        5320
Shamela0009324-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        1485
Shamela0009324-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        7530
Shamela0009324-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        3295
Shamela0009324-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        7579
Shamela0009324-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        4509
Shamela0009324-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2372
Shamela0009324-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2259
Shamela0009324-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1265
Shamela0009324-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1300
Shamela0009324-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1491
Shamela0009324-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        4949
Shamela0009324-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3836
Shamela0009324-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11         924
Shamela0009324-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2191
Shamela0009324-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2500
Shamela0009324-ara1_Shamela0001346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1087
Shamela0009324-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        3262
Shamela0009324-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1794
Shamela0009324-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        21187
Shamela0009324-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        13516
Shamela0009324-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1370
Shamela0009324-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        5315
Shamela0009324-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2184
Shamela0009324-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        2358
Shamela0009324-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        6991
Shamela0009324-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        4544
Shamela0009324-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        18789
Shamela0009324-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        8566
Shamela0009324-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        80313
Shamela0009324-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        6059
Shamela0009324-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        12522
Shamela0009324-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        16693
Shamela0009324-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        1018
Shamela0009324-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1422
Shamela0009324-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        3054
Shamela0009324-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        4174
Shamela0009324-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        14982
Shamela0009324-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        4437
Shamela0009324-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        21086
Shamela0009324-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        11257
Shamela0009324-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        8292
Shamela0009324-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        5441
Shamela0009324-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        3951
Shamela0009324-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        6882
Shamela0009324-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        4493
Shamela0009324-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1835
Shamela0009324-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1097
Shamela0009324-ara1_Shamela0006022-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:00        11655
Shamela0009324-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1065
Shamela0009324-ara1_Shamela0006439-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1411
Shamela0009324-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1142
Shamela0009324-ara1_Shamela0006547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1236
Shamela0009324-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1010
Shamela0009324-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1556
Shamela0009324-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6604
Shamela0009324-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1005
Shamela0009324-ara1_Shamela0006768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        10404
Shamela0009324-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        1063
Shamela0009324-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        2056
Shamela0009324-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1091
Shamela0009324-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1531
Shamela0009324-ara1_Shamela0007767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1024
Shamela0009324-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        1747
Shamela0009324-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        20470
Shamela0009324-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        21666
Shamela0009324-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        13671
Shamela0009324-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        4268
Shamela0009324-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        13158
Shamela0009324-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2344
Shamela0009324-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:28        4385
Shamela0009324-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2510
Shamela0009324-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21         939
Shamela0009324-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        9025
Shamela0009324-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1239
Shamela0009324-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        13194
Shamela0009324-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        8602
Shamela0009324-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3024
Shamela0009324-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        29295
Shamela0009324-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        5683
Shamela0009324-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1625
Shamela0009324-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1398
Shamela0009324-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2112
Shamela0009324-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2099
Shamela0009324-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        9143
Shamela0009324-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        2533
Shamela0009324-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        2411
Shamela0009324-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3883
Shamela0009324-ara1_Shamela0009372-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1131
Shamela0009324-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        12152
Shamela0009324-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         940
Shamela0009324-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        6254
Shamela0009324-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        19591
Shamela0009324-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        1974
Shamela0009324-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1531
Shamela0009324-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        1290
Shamela0009324-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2631
Shamela0009324-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1710
Shamela0009324-ara1_Shamela0009808-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        3291
Shamela0009324-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        6195
Shamela0009324-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3558
Shamela0009324-ara1_Shamela0009826-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1047
Shamela0009324-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2262
Shamela0009324-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        3179
Shamela0009324-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2299
Shamela0009324-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        9275
Shamela0009324-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2618
Shamela0009324-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        10762
Shamela0009324-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        5529
Shamela0009324-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        13093
Shamela0009324-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        3547
Shamela0009324-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1123
Shamela0009324-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        1034
Shamela0009324-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1390
Shamela0009324-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52         967
Shamela0009324-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        5489
Shamela0009324-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        2972
Shamela0009324-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        1068
Shamela0009324-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        59753
Shamela0009324-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3120
Shamela0009324-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        6680
Shamela0009324-ara1_Shamela0010799-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        2831
Shamela0009324-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1623
Shamela0009324-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        9381
Shamela0009324-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        6134
Shamela0009324-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        6263
Shamela0009324-ara1_Shamela0011064-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        3479
Shamela0009324-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1459
Shamela0009324-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1067
Shamela0009324-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1977
Shamela0009324-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        1561
Shamela0009324-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2388
Shamela0009324-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2348
Shamela0009324-ara1_Shamela0011686-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:45        1264
Shamela0009324-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1159
Shamela0009324-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        3996
Shamela0009324-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        8294
Shamela0009324-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        6326
Shamela0009324-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3453
Shamela0009324-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1455
Shamela0009324-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        1553
Shamela0009324-ara1_Shamela0012546-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1532
Shamela0009324-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        12355
Shamela0009324-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        2347
Shamela0009324-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         981
Shamela0009324-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1550
Shamela0009324-ara1_Shamela0012818-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2496
Shamela0009324-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1486
Shamela0009324-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1491
Shamela0009324-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5084
Shamela0009324-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2860
Shamela0009324-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        9057
Shamela0009324-ara1_Shamela0012982-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22         996
Shamela0009324-ara1_Shamela0012990-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:56         960
Shamela0009324-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        12114
Shamela0009324-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        1636
Shamela0009324-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32         948
Shamela0009324-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        7486
Shamela0009324-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2152
Shamela0009324-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        5685
Shamela0009324-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        4579
Shamela0009324-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1092
Shamela0009324-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2489
Shamela0009324-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2889
Shamela0009324-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        3757
Shamela0009324-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3220
Shamela0009324-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3003
Shamela0009324-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        6391
Shamela0009324-ara1_Shamela0013152-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:01        2193
Shamela0009324-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        2186
Shamela0009324-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        4517
Shamela0009324-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1860
Shamela0009324-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2486
Shamela0009324-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        3076
Shamela0009324-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1236
Shamela0009324-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1637
Shamela0009324-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1784
Shamela0009324-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        5133
Shamela0009324-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        4602
Shamela0009324-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46         978
Shamela0009324-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3685
Shamela0009324-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        21598
Shamela0009324-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        5635
Shamela0009324-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1161
Shamela0009324-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        12399
Shamela0009324-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        7402
Shamela0009324-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        1666
Shamela0009324-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        4702
Shamela0009324-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1508
Shamela0009324-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1286
Shamela0009324-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        23341
Shamela0009324-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2602
Shamela0009324-ara1_Shamela0021783-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54         949
Shamela0009324-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        7720
Shamela0009324-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        15119
Shamela0009324-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2484
Shamela0009324-ara1_Shamela0022526-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2138
Shamela0009324-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        7702
Shamela0009324-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1070
Shamela0009324-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1159
Shamela0009324-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        3684
Shamela0009324-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1285
Shamela0009324-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3258
Shamela0009324-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        2814
Shamela0009324-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1824
Shamela0009324-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2148
Shamela0009324-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        2978
Shamela0009324-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1459
Shamela0009324-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        7812
Shamela0009324-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        2995
Shamela0009324-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5291
Shamela0009324-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        3253
Shamela0009324-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1653
Shamela0009324-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1563
Shamela0009324-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        4382
Shamela0009324-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        9040
Shamela0009324-ara1_Shamela0023787-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:04        1554
Shamela0009324-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4887
Shamela0009324-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        37596
Shamela0009324-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        12851
Shamela0009324-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2613
Shamela0009324-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        3949
Shamela0009324-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1184
Shamela0009324-ara1_Shamela0026474-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1747
Shamela0009324-ara1_Shamela0026489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1275
Shamela0009324-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2287
Shamela0009324-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3140
Shamela0009324-ara1_Shamela0026558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1080
Shamela0009324-ara1_Shamela0026743-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        12705
Shamela0009324-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1904
Shamela0009324-ara1_Shamela0026864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2924
Shamela0009324-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        32477
Shamela0009324-ara1_Shamela0027086-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1604
Shamela0009324-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        12903
Shamela0009324-ara1_Shamela0029413-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11         971
Shamela0009324-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        3256
Shamela0009324-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1661
Shamela0009324-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        2199
Shamela0009324-ara1_Shamela0029769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1124
Shamela0009324-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1463
Shamela0009324-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1257
Shamela0009324-ara1_Shamela0030022-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1553
Shamela0009324-ara1_Shamela0030248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2539
Shamela0009324-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        3868
Shamela0009324-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        3199
Shamela0009324-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2203
Shamela0009324-ara1_Shamela0030696-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1892
Shamela0009324-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        4968
Shamela0009324-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2492
Shamela0009324-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1208
Shamela0009324-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        7851
Shamela0009324-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1709
Shamela0009324-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        4142
Shamela0009324-ara1_Shamela0036951-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2182
Shamela0009324-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5842
Shamela0009324-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1762
Shamela0009324-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1116
Shamela0009324-ara1_Shamela0096165-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:43         990
Shamela0009324-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1778
Shamela0009324-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2552
Shamela0009324-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2083
Shamela0009324-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        14386
Shamela0009324-ara1_Shia000068-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        1770
Shamela0009324-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1035
Shamela0009324-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        4352
Shamela0009324-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        1759
Shamela0009324-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        5032
Shamela0009324-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:02        4263
Shamela0009324-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        4269
Shamela0009324-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1880
Shamela0009324-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        1981
Shamela0009324-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        4364
Shamela0009324-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        6436
Shamela0009324-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        1279
Shamela0009324-ara1_Shia001391-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        1067
Shamela0009324-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        7249
Shamela0009324-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        5146
Shamela0009324-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        2083
Shamela0009324-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20         820
Shamela0009324-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        9559
Shamela0009324-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1012
Shamela0009324-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        13433
Shamela0009324-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        3309
Shamela0009324-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        34116
Shamela0009324-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        10483
Shamela0009324-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        11901
Shamela0009324-ara1_Shia001941-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        2015
Shamela0009324-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        5187
Shamela0009324-ara1_Shia001959-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        1503
Shamela0009324-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        1460
Shamela0009324-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        5136
Shamela0009324-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        1997
Shamela0009324-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        2021
Shamela0009324-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        33917
Shamela0009324-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        6975
Shamela0009324-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2424
Shamela0009324-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        9620
Shamela0009324-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        1033
Shamela0009324-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4545
Shamela0009324-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        2764
Shamela0009324-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        9481
Shamela0009324-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5575
Shamela0009324-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2152
Shamela0009324-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        7824
Shamela0009324-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        8512
Shamela0009324-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        8288
Shamela0009324-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        29410
Shamela0009324-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        6562
Shamela0009324-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        2339
Shamela0009324-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1914
Shamela0009324-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        2831
Shamela0009324-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        2254
Shamela0009324-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1126
Shamela0009324-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        2413
Shamela0009324-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        3648
Shamela0009324-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        6280
Shamela0009324-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:32        4300
Shamela0009324-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        3858
Shamela0009324-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        4135
Shamela0009324-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        1568