Index of /passim01022020/Shamela0009250-ara1/


../
Shamela0009250-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2331
Shamela0009250-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        3973
Shamela0009250-ara1_JK000294-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        3877
Shamela0009250-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1578
Shamela0009250-ara1_JK000412-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:25        1584
Shamela0009250-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        3383
Shamela0009250-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        3134
Shamela0009250-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        2653
Shamela0009250-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1555
Shamela0009250-ara1_JK000849-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        37489
Shamela0009250-ara1_JK000909-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        2845
Shamela0009250-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        2790
Shamela0009250-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        5483
Shamela0009250-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        4253
Shamela0009250-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        16799
Shamela0009250-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        39128
Shamela0009250-ara1_JK000942-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        12944
Shamela0009250-ara1_JK001034-ara1.csv       17-Mar-2020 15:05         981
Shamela0009250-ara1_JK001039-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:47        1309
Shamela0009250-ara1_JK001090-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        2289
Shamela0009250-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04        7737
Shamela0009250-ara1_JK001104-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        1904
Shamela0009250-ara1_JK001109-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        6137
Shamela0009250-ara1_JK001193-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        3475
Shamela0009250-ara1_JK001224-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1921
Shamela0009250-ara1_JK001231-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        1332
Shamela0009250-ara1_JK001233-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        3837
Shamela0009250-ara1_JK001296-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:13        3149
Shamela0009250-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        6162
Shamela0009250-ara1_JK001326-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        76806
Shamela0009250-ara1_JK001460-ara1.csv       17-Mar-2020 14:42        1407
Shamela0009250-ara1_JK001477-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        5689
Shamela0009250-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1235
Shamela0009250-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        12815
Shamela0009250-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        1385
Shamela0009250-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1419
Shamela0009250-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        1879
Shamela0009250-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        4198
Shamela0009250-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        7680
Shamela0009250-ara1_JK006914-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1066
Shamela0009250-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        1815
Shamela0009250-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1047
Shamela0009250-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 16:59        5913
Shamela0009250-ara1_JK006963-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        7292
Shamela0009250-ara1_JK006989-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        27231
Shamela0009250-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1141
Shamela0009250-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        3534
Shamela0009250-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1034
Shamela0009250-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        1603
Shamela0009250-ara1_JK007134-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        1295
Shamela0009250-ara1_JK007502-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        5395
Shamela0009250-ara1_JK007503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49        7237
Shamela0009250-ara1_JK007510-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1768
Shamela0009250-ara1_JK007511-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1066
Shamela0009250-ara1_JK007512-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        1128
Shamela0009250-ara1_JK007516-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1152
Shamela0009250-ara1_JK007520-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        1089
Shamela0009250-ara1_JK007522-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1506
Shamela0009250-ara1_JK007527-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        1165
Shamela0009250-ara1_JK007531-ara1.csv       17-Mar-2020 15:17        1121
Shamela0009250-ara1_JK007533-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        1667
Shamela0009250-ara1_JK007534-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        4086
Shamela0009250-ara1_JK007544-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        2738
Shamela0009250-ara1_JK007545-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1290
Shamela0009250-ara1_JK007549-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        7698
Shamela0009250-ara1_JK007551-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        7930
Shamela0009250-ara1_JK007556-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        3754
Shamela0009250-ara1_JK007559-ara1.csv       17-Mar-2020 18:08        1673
Shamela0009250-ara1_JK007580-ara1.csv       17-Mar-2020 15:14         803
Shamela0009250-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        1996
Shamela0009250-ara1_JK009208-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        5940
Shamela0009250-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        44680
Shamela0009250-ara1_JK009233-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49        4798
Shamela0009250-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        12235
Shamela0009250-ara1_JK009283-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        1015
Shamela0009250-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1168
Shamela0009250-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        3119
Shamela0009250-ara1_JK009304-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        1670
Shamela0009250-ara1_JK009327-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        1473
Shamela0009250-ara1_JK009364-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:23        2519
Shamela0009250-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        1168
Shamela0009250-ara1_JK010075-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        2932
Shamela0009250-ara1_JK010226-ara1.csv       17-Mar-2020 16:24        1083
Shamela0009250-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        4525
Shamela0009250-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 14:18        2200
Shamela0009250-ara1_JK010491-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        1670
Shamela0009250-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        1039
Shamela0009250-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        3548
Shamela0009250-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        9220
Shamela0009250-ara1_JK010580-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        3520
Shamela0009250-ara1_JK010605-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        8612
Shamela0009250-ara1_JK010614-ara1.csv       17-Mar-2020 16:19        1654
Shamela0009250-ara1_JK010621-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1299
Shamela0009250-ara1_JK010629-ara1.csv       17-Mar-2020 15:05        2497
Shamela0009250-ara1_JK010635-ara1.csv       17-Mar-2020 18:08        1216
Shamela0009250-ara1_JK010637-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        2842
Shamela0009250-ara1_JK010638-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        2092
Shamela0009250-ara1_JK010640-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        4700
Shamela0009250-ara1_JK010646-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        3200
Shamela0009250-ara1_JK010665-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        3186
Shamela0009250-ara1_JK010666-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        1413
Shamela0009250-ara1_JK010668-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20        9361
Shamela0009250-ara1_JK010670-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        1435
Shamela0009250-ara1_JK010672-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        3169
Shamela0009250-ara1_JK010731-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        5144
Shamela0009250-ara1_JK010732-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        33570
Shamela0009250-ara1_JK010737-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        3561
Shamela0009250-ara1_JK010743-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        1085
Shamela0009250-ara1_JK010746-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1734
Shamela0009250-ara1_JK010753-ara1.csv       17-Mar-2020 16:08        1060
Shamela0009250-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        15223
Shamela0009250-ara1_JK010768-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:25        1755
Shamela0009250-ara1_JK010778-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        3108
Shamela0009250-ara1_JK010885-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        4266
Shamela0009250-ara1_JK011032-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        2486
Shamela0009250-ara1_JK011034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:25        3106
Shamela0009250-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09         809
Shamela0009250-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        6430
Shamela0009250-ara1_Shamela0000136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        6288
Shamela0009250-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        5914
Shamela0009250-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1029
Shamela0009250-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2629
Shamela0009250-ara1_Shamela0000563-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        6672
Shamela0009250-ara1_Shamela0000575-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58         839
Shamela0009250-ara1_Shamela0000618-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:16        1388
Shamela0009250-ara1_Shamela0000634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        24532
Shamela0009250-ara1_Shamela0000671-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1370
Shamela0009250-ara1_Shamela0000677-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        4556
Shamela0009250-ara1_Shamela0000678-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1561
Shamela0009250-ara1_Shamela0000722-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        16285
Shamela0009250-ara1_Shamela0000725-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:27         868
Shamela0009250-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        6973
Shamela0009250-ara1_Shamela0000740-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        3937
Shamela0009250-ara1_Shamela0000752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2681
Shamela0009250-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1662
Shamela0009250-ara1_Shamela0000764-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1057
Shamela0009250-ara1_Shamela0000788-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56         937
Shamela0009250-ara1_Shamela0000790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:48        2640
Shamela0009250-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1183
Shamela0009250-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        10902
Shamela0009250-ara1_Shamela0001003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:31        1325
Shamela0009250-ara1_Shamela0001013-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        3773
Shamela0009250-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        4224
Shamela0009250-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:37        3061
Shamela0009250-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        1621
Shamela0009250-ara1_Shamela0001336-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1469
Shamela0009250-ara1_Shamela0001386-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        1349
Shamela0009250-ara1_Shamela0001390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04         781
Shamela0009250-ara1_Shamela0001396-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1362
Shamela0009250-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1494
Shamela0009250-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2068
Shamela0009250-ara1_Shamela0001485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        2971
Shamela0009250-ara1_Shamela0001487-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        3766
Shamela0009250-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1125
Shamela0009250-ara1_Shamela0001601-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:47        2167
Shamela0009250-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        2092
Shamela0009250-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2548
Shamela0009250-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        5720
Shamela0009250-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1474
Shamela0009250-ara1_Shamela0002512-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2139
Shamela0009250-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2429
Shamela0009250-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        10839
Shamela0009250-ara1_Shamela0003583-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:25        2680
Shamela0009250-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        3174
Shamela0009250-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        9658
Shamela0009250-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        7394
Shamela0009250-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1338
Shamela0009250-ara1_Shamela0005372-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        13249
Shamela0009250-ara1_Shamela0005406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2146
Shamela0009250-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2157
Shamela0009250-ara1_Shamela0005420-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2974
Shamela0009250-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        3290
Shamela0009250-ara1_Shamela0005449-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        10470
Shamela0009250-ara1_Shamela0005486-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1563
Shamela0009250-ara1_Shamela0005502-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:58        1664
Shamela0009250-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        7670
Shamela0009250-ara1_Shamela0006743-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:22         841
Shamela0009250-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        4213
Shamela0009250-ara1_Shamela0006897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        2361
Shamela0009250-ara1_Shamela0006904-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        13077
Shamela0009250-ara1_Shamela0006905-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:42        7242
Shamela0009250-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:01        1332
Shamela0009250-ara1_Shamela0006945-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        4240
Shamela0009250-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        8502
Shamela0009250-ara1_Shamela0006965-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        8074
Shamela0009250-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        3882
Shamela0009250-ara1_Shamela0007032-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        5993
Shamela0009250-ara1_Shamela0007362-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        10502
Shamela0009250-ara1_Shamela0007365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        25355
Shamela0009250-ara1_Shamela0007502-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1290
Shamela0009250-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        1323
Shamela0009250-ara1_Shamela0008189-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        7481
Shamela0009250-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        1168
Shamela0009250-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        49918
Shamela0009250-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1183
Shamela0009250-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1235
Shamela0009250-ara1_Shamela0008660-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        17733
Shamela0009250-ara1_Shamela0008667-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2732
Shamela0009250-ara1_Shamela0009057-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        8745
Shamela0009250-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        3393
Shamela0009250-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1188
Shamela0009250-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        3153
Shamela0009250-ara1_Shamela0009225-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1048
Shamela0009250-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1319
Shamela0009250-ara1_Shamela0009263-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1295
Shamela0009250-ara1_Shamela0009427-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        3176
Shamela0009250-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        4807
Shamela0009250-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        3210
Shamela0009250-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1617
Shamela0009250-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3247
Shamela0009250-ara1_Shamela0009757-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19       222565
Shamela0009250-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        10829
Shamela0009250-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        5207
Shamela0009250-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:27        2886
Shamela0009250-ara1_Shamela0009793-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1088
Shamela0009250-ara1_Shamela0009985-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        3513
Shamela0009250-ara1_Shamela0009986-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03       110305
Shamela0009250-ara1_Shamela0009988-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2324
Shamela0009250-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        7759
Shamela0009250-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        5276
Shamela0009250-ara1_Shamela0010525-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1461
Shamela0009250-ara1_Shamela0010538-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        2546
Shamela0009250-ara1_Shamela0010545-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3957
Shamela0009250-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        3721
Shamela0009250-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:59        3349
Shamela0009250-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        33042
Shamela0009250-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3567
Shamela0009250-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        4560
Shamela0009250-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        1525
Shamela0009250-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        2148
Shamela0009250-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        7325
Shamela0009250-ara1_Shamela0010806-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        6493
Shamela0009250-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        6077
Shamela0009250-ara1_Shamela0010913-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:04        3665
Shamela0009250-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1294
Shamela0009250-ara1_Shamela0011253-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        6120
Shamela0009250-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2078
Shamela0009250-ara1_Shamela0011685-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:00        1763
Shamela0009250-ara1_Shamela0011742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        5201
Shamela0009250-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1985
Shamela0009250-ara1_Shamela0011809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        2445
Shamela0009250-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29         908
Shamela0009250-ara1_Shamela0012024-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        7348
Shamela0009250-ara1_Shamela0012055-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        3593
Shamela0009250-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        2859
Shamela0009250-ara1_Shamela0012722-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:54        1024
Shamela0009250-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:44        3141
Shamela0009250-ara1_Shamela0012848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        6919
Shamela0009250-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1995
Shamela0009250-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        1338
Shamela0009250-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        31637
Shamela0009250-ara1_Shamela0021554-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        1293
Shamela0009250-ara1_Shamela0021563-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        3931
Shamela0009250-ara1_Shamela0021710-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        7726
Shamela0009250-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        4817
Shamela0009250-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1587
Shamela0009250-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2191
Shamela0009250-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1719
Shamela0009250-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1806
Shamela0009250-ara1_Shamela0023140-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1871
Shamela0009250-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        4421
Shamela0009250-ara1_Shamela0023585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        5654
Shamela0009250-ara1_Shamela0023593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1110
Shamela0009250-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        4001
Shamela0009250-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1666
Shamela0009250-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1858
Shamela0009250-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        1352
Shamela0009250-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        6196
Shamela0009250-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        14540
Shamela0009250-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        1586
Shamela0009250-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        5026
Shamela0009250-ara1_Shamela0023785-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:50        8740
Shamela0009250-ara1_Shamela0023787-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:36        1351
Shamela0009250-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        13358
Shamela0009250-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        3591
Shamela0009250-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        6356
Shamela0009250-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2117
Shamela0009250-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1314
Shamela0009250-ara1_Shamela0025837-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:03        4145
Shamela0009250-ara1_Shamela0026099-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        8945
Shamela0009250-ara1_Shamela0026102-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:04        1453
Shamela0009250-ara1_Shamela0026349-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:05        2212
Shamela0009250-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        5649
Shamela0009250-ara1_Shamela0026520-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2080
Shamela0009250-ara1_Shamela0026552-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:42        4902
Shamela0009250-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1591
Shamela0009250-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        4671
Shamela0009250-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11         924
Shamela0009250-ara1_Shamela0027112-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1143
Shamela0009250-ara1_Shamela0028115-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:56        1081
Shamela0009250-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3046
Shamela0009250-ara1_Shamela0028181-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        2442
Shamela0009250-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1366
Shamela0009250-ara1_Shamela0029864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1251
Shamela0009250-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1842
Shamela0009250-ara1_Shamela0035077-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        3307
Shamela0009250-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        8242
Shamela0009250-ara1_Shamela0035101-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        23271
Shamela0009250-ara1_Shamela0036082-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3178
Shamela0009250-ara1_Shamela0036088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        5055
Shamela0009250-ara1_Shamela0036422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1769
Shamela0009250-ara1_Shamela0036506-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1974
Shamela0009250-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        3188
Shamela0009250-ara1_Shamela0036950-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2556
Shamela0009250-ara1_Shamela0037473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        1437
Shamela0009250-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        3638
Shamela0009250-ara1_Shamela0037476-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1525
Shamela0009250-ara1_Shamela0037487-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        14706
Shamela0009250-ara1_Shamela0037488-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        3690
Shamela0009250-ara1_Shamela0037489-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        11809
Shamela0009250-ara1_Shamela0037492-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        2100
Shamela0009250-ara1_Shamela0037538-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1111
Shamela0009250-ara1_Shamela0038091-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2821
Shamela0009250-ara1_Shamela0095696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1165
Shamela0009250-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1154
Shamela0009250-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        2080
Shamela0009250-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        2077
Shamela0009250-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        6944
Shamela0009250-ara1_Shia001380-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        5994
Shamela0009250-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55         789
Shamela0009250-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        3507
Shamela0009250-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1466
Shamela0009250-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        2065
Shamela0009250-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2912
Shamela0009250-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        6569
Shamela0009250-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2283
Shamela0009250-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1250
Shamela0009250-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        2069
Shamela0009250-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        4474
Shamela0009250-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        10892
Shamela0009250-ara1_Shia002369Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1151
Shamela0009250-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        10712
Shamela0009250-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        2212
Shamela0009250-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        5645
Shamela0009250-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2455
Shamela0009250-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1809
Shamela0009250-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        5237
Shamela0009250-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        1489
Shamela0009250-ara1_Shia003633-ara1.csv      17-Mar-2020 14:40        5301
Shamela0009250-ara1_Shia003634Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1283
Shamela0009250-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:18        6960
Shamela0009250-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2397
Shamela0009250-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27         914
Shamela0009250-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1470
Shamela0009250-ara1_Shia003887Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        3399
Shamela0009250-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        4431
Shamela0009250-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        4169
Shamela0009250-ara1_Shia003928Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2700
Shamela0009250-ara1_Shia003932Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        42851
Shamela0009250-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10       230544
Shamela0009250-ara1_Shia003952Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        6886
Shamela0009250-ara1_Shia003954Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        6035
Shamela0009250-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48       107874
Shamela0009250-ara1_Shia004000-ara1.csv      17-Mar-2020 16:34        2070
Shamela0009250-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        3557
Shamela0009250-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33       158120