Index of /passim01022020/Shamela0009231-ara1/


../
Shamela0009231-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        2853
Shamela0009231-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:22        2767
Shamela0009231-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        4551
Shamela0009231-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00         985
Shamela0009231-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        3920
Shamela0009231-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12         901
Shamela0009231-ara1_JK000060-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27         970
Shamela0009231-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        7510
Shamela0009231-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1869
Shamela0009231-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        2254
Shamela0009231-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        2827
Shamela0009231-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        4328
Shamela0009231-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        1851
Shamela0009231-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        4700
Shamela0009231-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1534
Shamela0009231-ara1_JK000096-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47         862
Shamela0009231-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        2310
Shamela0009231-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        1507
Shamela0009231-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        3864
Shamela0009231-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00         758
Shamela0009231-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        2052
Shamela0009231-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31       227114
Shamela0009231-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       100061
Shamela0009231-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        4172
Shamela0009231-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        4153
Shamela0009231-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1436
Shamela0009231-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1272
Shamela0009231-ara1_JK000293-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        1890
Shamela0009231-ara1_JK000311-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        1792
Shamela0009231-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1154
Shamela0009231-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        2074
Shamela0009231-ara1_JK000348-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21         960
Shamela0009231-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1439
Shamela0009231-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        8341
Shamela0009231-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        6399
Shamela0009231-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21         996
Shamela0009231-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        5047
Shamela0009231-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        1986
Shamela0009231-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        2847
Shamela0009231-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:33       106866
Shamela0009231-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        3463
Shamela0009231-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1992
Shamela0009231-ara1_JK000445-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2108
Shamela0009231-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15       145628
Shamela0009231-ara1_JK000451-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        2563
Shamela0009231-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        4688
Shamela0009231-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        23178
Shamela0009231-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        1528
Shamela0009231-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        1467
Shamela0009231-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:22        1492
Shamela0009231-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        2960
Shamela0009231-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1061
Shamela0009231-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1473
Shamela0009231-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        2408
Shamela0009231-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        1119
Shamela0009231-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07       199535
Shamela0009231-ara1_JK000798-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1103
Shamela0009231-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        13274
Shamela0009231-ara1_JK000850-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1059
Shamela0009231-ara1_JK000865-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        4904
Shamela0009231-ara1_JK000875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        7152
Shamela0009231-ara1_JK000894-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43         972
Shamela0009231-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        1191
Shamela0009231-ara1_JK000908-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:39        3031
Shamela0009231-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:33        2046
Shamela0009231-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        8451
Shamela0009231-ara1_JK000947-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        2664
Shamela0009231-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43         875
Shamela0009231-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1963
Shamela0009231-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1980
Shamela0009231-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1797
Shamela0009231-ara1_JK001042-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12         906
Shamela0009231-ara1_JK001043-ara1.csv       17-Mar-2020 14:42        2096
Shamela0009231-ara1_JK001102-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1025
Shamela0009231-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24         972
Shamela0009231-ara1_JK001161-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1020
Shamela0009231-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1962
Shamela0009231-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        1043
Shamela0009231-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        1222
Shamela0009231-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        3326
Shamela0009231-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        7773
Shamela0009231-ara1_JK001264-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50        1102
Shamela0009231-ara1_JK001269-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02         951
Shamela0009231-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1414
Shamela0009231-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54         950
Shamela0009231-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        1112
Shamela0009231-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        2511
Shamela0009231-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        2777
Shamela0009231-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        3463
Shamela0009231-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1261
Shamela0009231-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26       154053
Shamela0009231-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1377
Shamela0009231-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        2885
Shamela0009231-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        5107
Shamela0009231-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1464
Shamela0009231-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        1265
Shamela0009231-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        4753
Shamela0009231-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53         911
Shamela0009231-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        46369
Shamela0009231-ara1_JK006983-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49         846
Shamela0009231-ara1_JK007010-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48         884
Shamela0009231-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51       185456
Shamela0009231-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1934
Shamela0009231-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        3589
Shamela0009231-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        1747
Shamela0009231-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        13004
Shamela0009231-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        37352
Shamela0009231-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45         901
Shamela0009231-ara1_JK007134-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        3312
Shamela0009231-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        1197
Shamela0009231-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        6580
Shamela0009231-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17       156106
Shamela0009231-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22       162382
Shamela0009231-ara1_JK009283-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1046
Shamela0009231-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        3311
Shamela0009231-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        10045
Shamela0009231-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46         935
Shamela0009231-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        3318
Shamela0009231-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33       217514
Shamela0009231-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        35260
Shamela0009231-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        18604
Shamela0009231-ara1_JK010075-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        2803
Shamela0009231-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09         901
Shamela0009231-ara1_JK010414-ara1.csv       17-Mar-2020 16:40        1321
Shamela0009231-ara1_JK010427-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        7494
Shamela0009231-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        2253
Shamela0009231-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        2593
Shamela0009231-ara1_JK010611-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56         867
Shamela0009231-ara1_JK010765-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1327
Shamela0009231-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12         784
Shamela0009231-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34        1687
Shamela0009231-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        4749
Shamela0009231-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        2294
Shamela0009231-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:05        2798
Shamela0009231-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1092
Shamela0009231-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28       210671
Shamela0009231-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2489
Shamela0009231-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56       124819
Shamela0009231-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1822
Shamela0009231-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        24594
Shamela0009231-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1942
Shamela0009231-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        2122
Shamela0009231-ara1_Shamela0000552-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22         850
Shamela0009231-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1154
Shamela0009231-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         881
Shamela0009231-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        53897
Shamela0009231-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40       233692
Shamela0009231-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        14035
Shamela0009231-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1180
Shamela0009231-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        11988
Shamela0009231-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        18050
Shamela0009231-ara1_Shamela0001390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        11952
Shamela0009231-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23       197535
Shamela0009231-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        4235
Shamela0009231-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33         823
Shamela0009231-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        23985
Shamela0009231-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        7222
Shamela0009231-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2637
Shamela0009231-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1214
Shamela0009231-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        48750
Shamela0009231-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        23086
Shamela0009231-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        36221
Shamela0009231-ara1_Shamela0001601-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:47         890
Shamela0009231-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28         905
Shamela0009231-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        28318
Shamela0009231-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        3341
Shamela0009231-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        5109
Shamela0009231-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        5169
Shamela0009231-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        1576
Shamela0009231-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2400
Shamela0009231-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1537
Shamela0009231-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        9556
Shamela0009231-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2965
Shamela0009231-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        10817
Shamela0009231-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        20017
Shamela0009231-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1369
Shamela0009231-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        9770
Shamela0009231-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2448
Shamela0009231-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        7787
Shamela0009231-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        24203
Shamela0009231-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        9118
Shamela0009231-ara1_Shamela0003259-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:46        1606
Shamela0009231-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1008
Shamela0009231-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        8910
Shamela0009231-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        1453
Shamela0009231-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:49        60057
Shamela0009231-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       223152
Shamela0009231-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        4362
Shamela0009231-ara1_Shamela0005353-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:55        1159
Shamela0009231-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2847
Shamela0009231-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15         945
Shamela0009231-ara1_Shamela0005459-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1132
Shamela0009231-ara1_Shamela0005515-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43         944
Shamela0009231-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1016
Shamela0009231-ara1_Shamela0005550-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1100
Shamela0009231-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1246
Shamela0009231-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        52935
Shamela0009231-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1079
Shamela0009231-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1288
Shamela0009231-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         890
Shamela0009231-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3405
Shamela0009231-ara1_Shamela0006105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        2189
Shamela0009231-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3444
Shamela0009231-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        7579
Shamela0009231-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         951
Shamela0009231-ara1_Shamela0006228-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1423
Shamela0009231-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1249
Shamela0009231-ara1_Shamela0006337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        4294
Shamela0009231-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1005
Shamela0009231-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2019
Shamela0009231-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        3248
Shamela0009231-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        2745
Shamela0009231-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3425
Shamela0009231-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1448
Shamela0009231-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2932
Shamela0009231-ara1_Shamela0006671-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1098
Shamela0009231-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        4348
Shamela0009231-ara1_Shamela0006730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1131
Shamela0009231-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1408
Shamela0009231-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        29090
Shamela0009231-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1062
Shamela0009231-ara1_Shamela0006896-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        2067
Shamela0009231-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        51998
Shamela0009231-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        1418
Shamela0009231-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        4666
Shamela0009231-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1943
Shamela0009231-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        30385
Shamela0009231-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1146
Shamela0009231-ara1_Shamela0007554-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1487
Shamela0009231-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2118
Shamela0009231-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        5314
Shamela0009231-ara1_Shamela0007567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1229
Shamela0009231-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        4785
Shamela0009231-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        6099
Shamela0009231-ara1_Shamela0007610-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22         900
Shamela0009231-ara1_Shamela0007612-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1054
Shamela0009231-ara1_Shamela0007629-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33         970
Shamela0009231-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51       249521
Shamela0009231-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        3378
Shamela0009231-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        6813
Shamela0009231-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1471
Shamela0009231-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        13853
Shamela0009231-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52         948
Shamela0009231-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        4441
Shamela0009231-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        2030
Shamela0009231-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        2484
Shamela0009231-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2393
Shamela0009231-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1849
Shamela0009231-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        7087
Shamela0009231-ara1_Shamela0008378-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1886
Shamela0009231-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        56043
Shamela0009231-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47       310200
Shamela0009231-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        12491
Shamela0009231-ara1_Shamela0008506-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        4750
Shamela0009231-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3318
Shamela0009231-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        12682
Shamela0009231-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1813
Shamela0009231-ara1_Shamela0008566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06         876
Shamela0009231-ara1_Shamela0008571-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1760
Shamela0009231-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1406
Shamela0009231-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        3382
Shamela0009231-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        46984
Shamela0009231-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1072
Shamela0009231-ara1_Shamela0009057-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        13962
Shamela0009231-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        5692
Shamela0009231-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        5141
Shamela0009231-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1572
Shamela0009231-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        39843
Shamela0009231-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2431
Shamela0009231-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1138
Shamela0009231-ara1_Shamela0009428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1023
Shamela0009231-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        5550
Shamela0009231-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1807
Shamela0009231-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        4778
Shamela0009231-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        24553
Shamela0009231-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1504
Shamela0009231-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1578
Shamela0009231-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        48738
Shamela0009231-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1018
Shamela0009231-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        11758
Shamela0009231-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        5165
Shamela0009231-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37       167030
Shamela0009231-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31         974
Shamela0009231-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        4691
Shamela0009231-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        12471
Shamela0009231-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2471
Shamela0009231-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3800
Shamela0009231-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        1156
Shamela0009231-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1762
Shamela0009231-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1777
Shamela0009231-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        42189
Shamela0009231-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1188
Shamela0009231-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        18959
Shamela0009231-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1222
Shamela0009231-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        5888
Shamela0009231-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1158
Shamela0009231-ara1_Shamela0009992-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1106
Shamela0009231-ara1_Shamela0010011-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19         972
Shamela0009231-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2924
Shamela0009231-ara1_Shamela0010045-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         893
Shamela0009231-ara1_Shamela0010096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1140
Shamela0009231-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55       190461
Shamela0009231-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        59777
Shamela0009231-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2092
Shamela0009231-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2146
Shamela0009231-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2009
Shamela0009231-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        18014
Shamela0009231-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        2861
Shamela0009231-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1095
Shamela0009231-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1110
Shamela0009231-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        16318
Shamela0009231-ara1_Shamela0010509-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        3386
Shamela0009231-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        61901
Shamela0009231-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1273
Shamela0009231-ara1_Shamela0010531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19         990
Shamela0009231-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4978
Shamela0009231-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        1844
Shamela0009231-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3166
Shamela0009231-ara1_Shamela0010640-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        5590
Shamela0009231-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        5904
Shamela0009231-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        4420
Shamela0009231-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2273
Shamela0009231-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        1573
Shamela0009231-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26         894
Shamela0009231-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1034
Shamela0009231-ara1_Shamela0010797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1140
Shamela0009231-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1484
Shamela0009231-ara1_Shamela0010875-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1730
Shamela0009231-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        11227
Shamela0009231-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1499
Shamela0009231-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        1512
Shamela0009231-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39         998
Shamela0009231-ara1_Shamela0011082-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1628
Shamela0009231-ara1_Shamela0011162-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1636
Shamela0009231-ara1_Shamela0011216-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1951
Shamela0009231-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        4342
Shamela0009231-ara1_Shamela0011288-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2447
Shamela0009231-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56         998
Shamela0009231-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         982
Shamela0009231-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1063
Shamela0009231-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3095
Shamela0009231-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1036
Shamela0009231-ara1_Shamela0011381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1730
Shamela0009231-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54         902
Shamela0009231-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1559
Shamela0009231-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2933
Shamela0009231-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02         943
Shamela0009231-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1722
Shamela0009231-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        10232
Shamela0009231-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        10140
Shamela0009231-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        22941
Shamela0009231-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4186
Shamela0009231-ara1_Shamela0011783-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1345
Shamela0009231-ara1_Shamela0011788-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         932
Shamela0009231-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4324
Shamela0009231-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        12069
Shamela0009231-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4505
Shamela0009231-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1118
Shamela0009231-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2944
Shamela0009231-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        4562
Shamela0009231-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        12810
Shamela0009231-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        60267
Shamela0009231-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        1531
Shamela0009231-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        1193
Shamela0009231-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1559
Shamela0009231-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        3608
Shamela0009231-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:35        1653
Shamela0009231-ara1_Shamela0012720-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1271
Shamela0009231-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2579
Shamela0009231-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03         867
Shamela0009231-ara1_Shamela0012827-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1047
Shamela0009231-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:44        1286
Shamela0009231-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1027
Shamela0009231-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1828
Shamela0009231-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        3155
Shamela0009231-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1743
Shamela0009231-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1935
Shamela0009231-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2442
Shamela0009231-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        8450
Shamela0009231-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1581
Shamela0009231-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2004
Shamela0009231-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14         971
Shamela0009231-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1174
Shamela0009231-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        2851
Shamela0009231-ara1_Shamela0018381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1003
Shamela0009231-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1254
Shamela0009231-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        2912
Shamela0009231-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1609
Shamela0009231-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2841
Shamela0009231-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        83077
Shamela0009231-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1140
Shamela0009231-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1195
Shamela0009231-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1140
Shamela0009231-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12         898
Shamela0009231-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        5366
Shamela0009231-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1992
Shamela0009231-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1386
Shamela0009231-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        6982
Shamela0009231-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        42209
Shamela0009231-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2182
Shamela0009231-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        7029
Shamela0009231-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1118
Shamela0009231-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        6225
Shamela0009231-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23         964
Shamela0009231-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2089
Shamela0009231-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        16248
Shamela0009231-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        2617
Shamela0009231-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1304
Shamela0009231-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52       219590
Shamela0009231-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2695
Shamela0009231-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        70551
Shamela0009231-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1967
Shamela0009231-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        7759
Shamela0009231-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        5353
Shamela0009231-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        3710
Shamela0009231-ara1_Shamela0022651-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2136
Shamela0009231-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        7284
Shamela0009231-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49         943
Shamela0009231-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2780
Shamela0009231-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2905
Shamela0009231-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        24634
Shamela0009231-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1404
Shamela0009231-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        18692
Shamela0009231-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47         888
Shamela0009231-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        74587
Shamela0009231-ara1_Shamela0022869-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2259
Shamela0009231-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       194131
Shamela0009231-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1071
Shamela0009231-ara1_Shamela0023163-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1430
Shamela0009231-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1977
Shamela0009231-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57       166425
Shamela0009231-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        2860
Shamela0009231-ara1_Shamela0023585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        2423
Shamela0009231-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50       178118
Shamela0009231-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14       240805
Shamela0009231-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20       323852
Shamela0009231-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31       193193
Shamela0009231-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        10764
Shamela0009231-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        18562
Shamela0009231-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        16402
Shamela0009231-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        21021
Shamela0009231-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27       198142
Shamela0009231-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48       249709
Shamela0009231-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00       199021
Shamela0009231-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39       188730
Shamela0009231-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       209344
Shamela0009231-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       182332
Shamela0009231-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17       425969
Shamela0009231-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       203039
Shamela0009231-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04       168475
Shamela0009231-ara1_Shamela0023636-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        99257
Shamela0009231-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        7504
Shamela0009231-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1800
Shamela0009231-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1375
Shamela0009231-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        3743
Shamela0009231-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        4411
Shamela0009231-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         999
Shamela0009231-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        2988
Shamela0009231-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        1904
Shamela0009231-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        29819
Shamela0009231-ara1_Shamela0023842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        3402
Shamela0009231-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        3665
Shamela0009231-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        2501
Shamela0009231-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        9349
Shamela0009231-ara1_Shamela0026141-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1113
Shamela0009231-ara1_Shamela0026435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1212
Shamela0009231-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14         932
Shamela0009231-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1071
Shamela0009231-ara1_Shamela0026520-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         998
Shamela0009231-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1606
Shamela0009231-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1782
Shamela0009231-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1590
Shamela0009231-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1408
Shamela0009231-ara1_Shamela0026808-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        1354
Shamela0009231-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1795
Shamela0009231-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1602
Shamela0009231-ara1_Shamela0026887-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1098
Shamela0009231-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1380
Shamela0009231-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1241
Shamela0009231-ara1_Shamela0029344-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        2230
Shamela0009231-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        17849
Shamela0009231-ara1_Shamela0029726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2231
Shamela0009231-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30       236686
Shamela0009231-ara1_Shamela0029767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1423
Shamela0009231-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        73471
Shamela0009231-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1215
Shamela0009231-ara1_Shamela0030842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        4768
Shamela0009231-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2813
Shamela0009231-ara1_Shamela0030903-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        4984
Shamela0009231-ara1_Shamela0030945-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1158
Shamela0009231-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        4353
Shamela0009231-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        2413
Shamela0009231-ara1_Shamela0035101-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1855
Shamela0009231-ara1_Shamela0036076-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16         963
Shamela0009231-ara1_Shamela0036081-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1265
Shamela0009231-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2903
Shamela0009231-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        2109
Shamela0009231-ara1_Shamela0036506-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2557
Shamela0009231-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7804
Shamela0009231-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        5694
Shamela0009231-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2714
Shamela0009231-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2276
Shamela0009231-ara1_Shamela0036616-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1071
Shamela0009231-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        13142
Shamela0009231-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3089
Shamela0009231-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       189436
Shamela0009231-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1271
Shamela0009231-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1215
Shamela0009231-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3050
Shamela0009231-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49         939
Shamela0009231-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01       246702
Shamela0009231-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        5453
Shamela0009231-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2193
Shamela0009231-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2510
Shamela0009231-ara1_Shamela0097799-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29         972
Shamela0009231-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1384
Shamela0009231-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56         997
Shamela0009231-ara1_Shamela0115130-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1018
Shamela0009231-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1555
Shamela0009231-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1835
Shamela0009231-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15       194249
Shamela0009231-ara1_Shia000004-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:11        1243
Shamela0009231-ara1_Shia000011-ara1.csv      17-Mar-2020 16:40        4373
Shamela0009231-ara1_Shia000019Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         994
Shamela0009231-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1422
Shamela0009231-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56         960
Shamela0009231-ara1_Shia000133-ara1.csv      17-Mar-2020 15:59         998
Shamela0009231-ara1_Shia000153Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        4037
Shamela0009231-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        21921
Shamela0009231-ara1_Shia000209-ara1.csv      17-Mar-2020 17:55        1434
Shamela0009231-ara1_Shia000210-ara1.csv      17-Mar-2020 14:23         897
Shamela0009231-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        5964
Shamela0009231-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        2671
Shamela0009231-ara1_Shia000263Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1063
Shamela0009231-ara1_Shia000275Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1260
Shamela0009231-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3148
Shamela0009231-ara1_Shia000394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        3682
Shamela0009231-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        6071
Shamela0009231-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        8524
Shamela0009231-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3545
Shamela0009231-ara1_Shia000903-ara1.csv      17-Mar-2020 17:11        1690
Shamela0009231-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        12168
Shamela0009231-ara1_Shia001121-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        1208
Shamela0009231-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        7591
Shamela0009231-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2063
Shamela0009231-ara1_Shia001135-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:10        1252
Shamela0009231-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        2246
Shamela0009231-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1711
Shamela0009231-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42         971
Shamela0009231-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        5032
Shamela0009231-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        8444
Shamela0009231-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        3906
Shamela0009231-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        5277
Shamela0009231-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1196
Shamela0009231-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        8613
Shamela0009231-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39         920
Shamela0009231-ara1_Shia001276-ara1.csv      17-Mar-2020 14:30        2372
Shamela0009231-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        6538
Shamela0009231-ara1_Shia001281-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        1843
Shamela0009231-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1237
Shamela0009231-ara1_Shia001287-ara1.csv      17-Mar-2020 17:31        1032
Shamela0009231-ara1_Shia001288-ara1.csv      17-Mar-2020 16:06         887
Shamela0009231-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        4594
Shamela0009231-ara1_Shia001298-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        2018
Shamela0009231-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04         912
Shamela0009231-ara1_Shia001300-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        2395
Shamela0009231-ara1_Shia001303-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        1148
Shamela0009231-ara1_Shia001310-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53         803
Shamela0009231-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1749
Shamela0009231-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2030
Shamela0009231-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        1791
Shamela0009231-ara1_Shia001341-ara1.csv      17-Mar-2020 14:38        3077
Shamela0009231-ara1_Shia001344Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28         916
Shamela0009231-ara1_Shia001373-ara1.csv      17-Mar-2020 15:59        2075
Shamela0009231-ara1_Shia001384-ara1.csv      17-Mar-2020 17:11         916
Shamela0009231-ara1_Shia001389-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        1308
Shamela0009231-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        1269
Shamela0009231-ara1_Shia001418Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1411
Shamela0009231-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1742
Shamela0009231-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55       290040
Shamela0009231-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        22769
Shamela0009231-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2137
Shamela0009231-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3691
Shamela0009231-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        4310
Shamela0009231-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26         999
Shamela0009231-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1152
Shamela0009231-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        3890
Shamela0009231-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        6441
Shamela0009231-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1573
Shamela0009231-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        1290
Shamela0009231-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1079
Shamela0009231-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        1543
Shamela0009231-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        1496
Shamela0009231-ara1_Shia002011-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20         956
Shamela0009231-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         972
Shamela0009231-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        3083
Shamela0009231-ara1_Shia002102-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27         915
Shamela0009231-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        2494
Shamela0009231-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2053
Shamela0009231-ara1_Shia002165-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35         912
Shamela0009231-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2864
Shamela0009231-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1072
Shamela0009231-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        3183
Shamela0009231-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        1944
Shamela0009231-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5754
Shamela0009231-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1063
Shamela0009231-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32         893
Shamela0009231-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        4555
Shamela0009231-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        8249
Shamela0009231-ara1_Shia002334-ara1.csv      17-Mar-2020 16:50        18912
Shamela0009231-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2253
Shamela0009231-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        33351
Shamela0009231-ara1_Shia002339-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        1107
Shamela0009231-ara1_Shia002340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        5658
Shamela0009231-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14       207153
Shamela0009231-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27       166312
Shamela0009231-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27       188161
Shamela0009231-ara1_Shia002369Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        3810
Shamela0009231-ara1_Shia002374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        10654
Shamela0009231-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        63866
Shamela0009231-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        48329
Shamela0009231-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        24887
Shamela0009231-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38       111805
Shamela0009231-ara1_Shia002397Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1015
Shamela0009231-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50       264865
Shamela0009231-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1786
Shamela0009231-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        17187
Shamela0009231-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        1439
Shamela0009231-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2681
Shamela0009231-ara1_Shia002611Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1070
Shamela0009231-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46       189410
Shamela0009231-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        24456
Shamela0009231-ara1_Shia002657-ara1.csv      17-Mar-2020 16:03        2676
Shamela0009231-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        21678
Shamela0009231-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        32565
Shamela0009231-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       143730
Shamela0009231-ara1_Shia002748Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         978
Shamela0009231-ara1_Shia002758-ara1.csv      17-Mar-2020 16:20        2899
Shamela0009231-ara1_Shia002759-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        5941
Shamela0009231-ara1_Shia003356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        2094
Shamela0009231-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04         923
Shamela0009231-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        2972
Shamela0009231-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        22443
Shamela0009231-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:10        14266
Shamela0009231-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        29378
Shamela0009231-ara1_Shia003666-ara1.csv      17-Mar-2020 15:35        1079
Shamela0009231-ara1_Shia003689-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        1080
Shamela0009231-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        2093
Shamela0009231-ara1_Shia003692-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        1213
Shamela0009231-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        2794
Shamela0009231-ara1_Shia003706-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        1071
Shamela0009231-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2089
Shamela0009231-ara1_Shia003712-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27         910
Shamela0009231-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1505
Shamela0009231-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        40772
Shamela0009231-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1466
Shamela0009231-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        7008
Shamela0009231-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        9346
Shamela0009231-ara1_Shia003749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        5869
Shamela0009231-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2350
Shamela0009231-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1686
Shamela0009231-ara1_Shia003912-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        2528
Shamela0009231-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1047
Shamela0009231-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        15050
Shamela0009231-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        2583
Shamela0009231-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         896
Shamela0009231-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        1211
Shamela0009231-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        2429
Shamela0009231-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1050
Shamela0009231-ara1_Shia004015-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        2707
Shamela0009231-ara1_Shia004016-ara1.csv      17-Mar-2020 15:07         915
Shamela0009231-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16         906
Shamela0009231-ara1_Shia004029-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        2988
Shamela0009231-ara1_Shia004039-ara1.csv      17-Mar-2020 17:58         906
Shamela0009231-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        6048
Shamela0009231-ara1_Shia004055-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        2198
Shamela0009231-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        4889
Shamela0009231-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        5239
Shamela0009231-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1860
Shamela0009231-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1569
Shamela0009231-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08         915
Shamela0009231-ara1_Shia004549Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1915
Shamela0009231-ara1_Shia004552Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        7066
Shamela0009231-ara1_Shia004673Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23         916