Index of /passim01022020/Shamela0009200-ara1/


../
Shamela0009200-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        33314
Shamela0009200-ara1_JK000002-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        2540
Shamela0009200-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        1795
Shamela0009200-ara1_JK000018-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:21        10864
Shamela0009200-ara1_JK000019-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:44        2762
Shamela0009200-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56       164905
Shamela0009200-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        14098
Shamela0009200-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        51331
Shamela0009200-ara1_JK000034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        6964
Shamela0009200-ara1_JK000038-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        2280
Shamela0009200-ara1_JK000049-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:43        1867
Shamela0009200-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        5948
Shamela0009200-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        46812
Shamela0009200-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        39884
Shamela0009200-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1762
Shamela0009200-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        10208
Shamela0009200-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        5567
Shamela0009200-ara1_JK000074-ara1.csv       17-Mar-2020 17:46        1081
Shamela0009200-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        3461
Shamela0009200-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        8469
Shamela0009200-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        2882
Shamela0009200-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        5012
Shamela0009200-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38       113021
Shamela0009200-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        90456
Shamela0009200-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        9910
Shamela0009200-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        6817
Shamela0009200-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        44672
Shamela0009200-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        36319
Shamela0009200-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        2629
Shamela0009200-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        20888
Shamela0009200-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1247
Shamela0009200-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39         907
Shamela0009200-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        13250
Shamela0009200-ara1_JK000126-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1363
Shamela0009200-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        88212
Shamela0009200-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        11404
Shamela0009200-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       330192
Shamela0009200-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        3026
Shamela0009200-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1065
Shamela0009200-ara1_JK000187-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        4196
Shamela0009200-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        31302
Shamela0009200-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06       103610
Shamela0009200-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        48677
Shamela0009200-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        10967
Shamela0009200-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        8121
Shamela0009200-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        3519
Shamela0009200-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        6562
Shamela0009200-ara1_JK000294-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1191
Shamela0009200-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        4427
Shamela0009200-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        4357
Shamela0009200-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        27680
Shamela0009200-ara1_JK000316-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        22132
Shamela0009200-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        18302
Shamela0009200-ara1_JK000329-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:16        14640
Shamela0009200-ara1_JK000334-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        1361
Shamela0009200-ara1_JK000335-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        17815
Shamela0009200-ara1_JK000340-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        2243
Shamela0009200-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        1987
Shamela0009200-ara1_JK000353-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        2478
Shamela0009200-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        2112
Shamela0009200-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        20466
Shamela0009200-ara1_JK000366-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        1313
Shamela0009200-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        6205
Shamela0009200-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        23402
Shamela0009200-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        6944
Shamela0009200-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        9829
Shamela0009200-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14       227866
Shamela0009200-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        1831
Shamela0009200-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37       292619
Shamela0009200-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        3977
Shamela0009200-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        15635
Shamela0009200-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        4147
Shamela0009200-ara1_JK000412-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:25        1895
Shamela0009200-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        11547
Shamela0009200-ara1_JK000438-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        2208
Shamela0009200-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33       166360
Shamela0009200-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        5301
Shamela0009200-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        39047
Shamela0009200-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04       113352
Shamela0009200-ara1_JK000491-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        2494
Shamela0009200-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        14958
Shamela0009200-ara1_JK000523-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        4288
Shamela0009200-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        22943
Shamela0009200-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        17092
Shamela0009200-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        1071
Shamela0009200-ara1_JK000566-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        2680
Shamela0009200-ara1_JK000575-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        8820
Shamela0009200-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        3740
Shamela0009200-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        18381
Shamela0009200-ara1_JK000596-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        3312
Shamela0009200-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        31159
Shamela0009200-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        67169
Shamela0009200-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        6545
Shamela0009200-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        3795
Shamela0009200-ara1_JK000620-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20        4686
Shamela0009200-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:35        10140
Shamela0009200-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        22798
Shamela0009200-ara1_JK000645-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1847
Shamela0009200-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        7704
Shamela0009200-ara1_JK000652-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        7391
Shamela0009200-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        36828
Shamela0009200-ara1_JK000671-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        3628
Shamela0009200-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        3864
Shamela0009200-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        6516
Shamela0009200-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        2286
Shamela0009200-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        2198
Shamela0009200-ara1_JK000703-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        1124
Shamela0009200-ara1_JK000704-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1373
Shamela0009200-ara1_JK000714-ara1.csv       17-Mar-2020 14:21        2488
Shamela0009200-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        8103
Shamela0009200-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        28569
Shamela0009200-ara1_JK000741-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        1913
Shamela0009200-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        22681
Shamela0009200-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1502
Shamela0009200-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        6570
Shamela0009200-ara1_JK000773-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        1166
Shamela0009200-ara1_JK000774-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        5655
Shamela0009200-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        28257
Shamela0009200-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22       175448
Shamela0009200-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        17007
Shamela0009200-ara1_JK000795-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        4017
Shamela0009200-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11         993
Shamela0009200-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        2737
Shamela0009200-ara1_JK000828-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        2677
Shamela0009200-ara1_JK000830-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        6132
Shamela0009200-ara1_JK000836-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        1027
Shamela0009200-ara1_JK000853-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        6868
Shamela0009200-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        5169
Shamela0009200-ara1_JK000908-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:39        5537
Shamela0009200-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1481
Shamela0009200-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        20327
Shamela0009200-ara1_JK000912-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        1634
Shamela0009200-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        52409
Shamela0009200-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       1272339
Shamela0009200-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1563
Shamela0009200-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        3757
Shamela0009200-ara1_JK000926-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        1136
Shamela0009200-ara1_JK000928-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        1081
Shamela0009200-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        3043
Shamela0009200-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        11976
Shamela0009200-ara1_JK000941-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        5283
Shamela0009200-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        6892
Shamela0009200-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        4823
Shamela0009200-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27       125324
Shamela0009200-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1647
Shamela0009200-ara1_JK000987-ara1.csv       17-Mar-2020 14:50        3836
Shamela0009200-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        2634
Shamela0009200-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1897
Shamela0009200-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1082
Shamela0009200-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        10196
Shamela0009200-ara1_JK001028-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        5324
Shamela0009200-ara1_JK001030-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        6800
Shamela0009200-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1932
Shamela0009200-ara1_JK001045-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        2597
Shamela0009200-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        3421
Shamela0009200-ara1_JK001050-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        8218
Shamela0009200-ara1_JK001081-ara1.csv       17-Mar-2020 16:51        2403
Shamela0009200-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04        2223
Shamela0009200-ara1_JK001100-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        2929
Shamela0009200-ara1_JK001102-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        7445
Shamela0009200-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        9950
Shamela0009200-ara1_JK001122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        2063
Shamela0009200-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:14        2202
Shamela0009200-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        54728
Shamela0009200-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        34327
Shamela0009200-ara1_JK001154-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        4149
Shamela0009200-ara1_JK001161-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        5272
Shamela0009200-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        2270
Shamela0009200-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        25524
Shamela0009200-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        5049
Shamela0009200-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        3675
Shamela0009200-ara1_JK001203-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1451
Shamela0009200-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        3238
Shamela0009200-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        48714
Shamela0009200-ara1_JK001231-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        1006
Shamela0009200-ara1_JK001233-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        2680
Shamela0009200-ara1_JK001235-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50        2045
Shamela0009200-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        30199
Shamela0009200-ara1_JK001248-ara1.csv       17-Mar-2020 18:02        2172
Shamela0009200-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02        3080
Shamela0009200-ara1_JK001258-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        4038
Shamela0009200-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        8187
Shamela0009200-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        15215
Shamela0009200-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        9451
Shamela0009200-ara1_JK001274-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:16        2880
Shamela0009200-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        3015
Shamela0009200-ara1_JK001283-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        1448
Shamela0009200-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        3949
Shamela0009200-ara1_JK001286-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57         973
Shamela0009200-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        5097
Shamela0009200-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        27229
Shamela0009200-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        16671
Shamela0009200-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        17977
Shamela0009200-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        45597
Shamela0009200-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        21055
Shamela0009200-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        1638
Shamela0009200-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        20187
Shamela0009200-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        7010
Shamela0009200-ara1_JK001419-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1141
Shamela0009200-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        7021
Shamela0009200-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        55291
Shamela0009200-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        2263
Shamela0009200-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45       173756
Shamela0009200-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52       279372
Shamela0009200-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        3770
Shamela0009200-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        5108
Shamela0009200-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        38819
Shamela0009200-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:13        9217
Shamela0009200-ara1_JK003608-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:19         842
Shamela0009200-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        24903
Shamela0009200-ara1_JK004503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        11078
Shamela0009200-ara1_JK005001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:09         917
Shamela0009200-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        15761
Shamela0009200-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        5849
Shamela0009200-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        2714
Shamela0009200-ara1_JK005022-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49         872
Shamela0009200-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        18967
Shamela0009200-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        50978
Shamela0009200-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01       164205
Shamela0009200-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45       185852
Shamela0009200-ara1_JK006856-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1726
Shamela0009200-ara1_JK006857-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1160
Shamela0009200-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        6660
Shamela0009200-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        21482
Shamela0009200-ara1_JK006880-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        4836
Shamela0009200-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        8420
Shamela0009200-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        3698
Shamela0009200-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        16335
Shamela0009200-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1203
Shamela0009200-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        1045
Shamela0009200-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        13487
Shamela0009200-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        6965
Shamela0009200-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        5303
Shamela0009200-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        5025
Shamela0009200-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        27286
Shamela0009200-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        9683
Shamela0009200-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        13467
Shamela0009200-ara1_JK007034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        1212
Shamela0009200-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        10436
Shamela0009200-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        3084
Shamela0009200-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        31487
Shamela0009200-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        25359
Shamela0009200-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        77618
Shamela0009200-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        1231
Shamela0009200-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05       326136
Shamela0009200-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        6560
Shamela0009200-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        15350
Shamela0009200-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        17460
Shamela0009200-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        5491
Shamela0009200-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1936
Shamela0009200-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        29933
Shamela0009200-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        9945
Shamela0009200-ara1_JK007106-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        3978
Shamela0009200-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        17211
Shamela0009200-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        2166
Shamela0009200-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        56866
Shamela0009200-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        13764
Shamela0009200-ara1_JK007534-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        3763
Shamela0009200-ara1_JK007599-ara1.csv       17-Mar-2020 17:00        2271
Shamela0009200-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        10940
Shamela0009200-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:26        10599
Shamela0009200-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1314
Shamela0009200-ara1_JK009180-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        1838
Shamela0009200-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        2335
Shamela0009200-ara1_JK009220-ara1.csv       17-Mar-2020 14:50        6076
Shamela0009200-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        4833
Shamela0009200-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        2855
Shamela0009200-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        35533
Shamela0009200-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        14144
Shamela0009200-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        92965
Shamela0009200-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        21324
Shamela0009200-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        4269
Shamela0009200-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        14768
Shamela0009200-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        72335
Shamela0009200-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        26724
Shamela0009200-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        2845
Shamela0009200-ara1_JK009279-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1252
Shamela0009200-ara1_JK009280-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        6379
Shamela0009200-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        5004
Shamela0009200-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        6272
Shamela0009200-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        1724
Shamela0009200-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        20994
Shamela0009200-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        16820
Shamela0009200-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46       128885
Shamela0009200-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        2213
Shamela0009200-ara1_JK009334-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        1406
Shamela0009200-ara1_JK009349-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2425
Shamela0009200-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        3512
Shamela0009200-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        9162
Shamela0009200-ara1_JK009381-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        4855
Shamela0009200-ara1_JK009383-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        3019
Shamela0009200-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        13019
Shamela0009200-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        9155
Shamela0009200-ara1_JK009406-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50        1413
Shamela0009200-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39        17826
Shamela0009200-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        5565
Shamela0009200-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        3057
Shamela0009200-ara1_JK010408-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1545
Shamela0009200-ara1_JK010425-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        6607
Shamela0009200-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        14678
Shamela0009200-ara1_JK010502-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1284
Shamela0009200-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        3428
Shamela0009200-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        25039
Shamela0009200-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        15026
Shamela0009200-ara1_JK010637-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        1578
Shamela0009200-ara1_JK010666-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        11457
Shamela0009200-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34        1300
Shamela0009200-ara1_JK011115-ara1.csv       17-Mar-2020 16:24        13008
Shamela0009200-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        9282
Shamela0009200-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        3500
Shamela0009200-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        6384
Shamela0009200-ara1_JK011319-ara1.csv       17-Mar-2020 16:08        6588
Shamela0009200-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        41744
Shamela0009200-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        8611
Shamela0009200-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1349
Shamela0009200-ara1_JK011402-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        3109
Shamela0009200-ara1_JK011404-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        1720
Shamela0009200-ara1_JK011405-ara1.csv       17-Mar-2020 18:03        1263
Shamela0009200-ara1_JK011412-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1605
Shamela0009200-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        11223
Shamela0009200-ara1_JK011486-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        1759
Shamela0009200-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        5936
Shamela0009200-ara1_JK011498-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        2098
Shamela0009200-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        10128
Shamela0009200-ara1_JK011503-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        7075
Shamela0009200-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        2996
Shamela0009200-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:38        2243
Shamela0009200-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        5956
Shamela0009200-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        6097
Shamela0009200-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        5983
Shamela0009200-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        38208
Shamela0009200-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        1434
Shamela0009200-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23       198532
Shamela0009200-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        28720
Shamela0009200-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28       204078
Shamela0009200-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1288
Shamela0009200-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        7243
Shamela0009200-ara1_Shamela0000131-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        1228
Shamela0009200-ara1_Shamela0000132-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1160
Shamela0009200-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        35888
Shamela0009200-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        13860
Shamela0009200-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        53646
Shamela0009200-ara1_Shamela0000178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        3456
Shamela0009200-ara1_Shamela0000193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1402
Shamela0009200-ara1_Shamela0000194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        3766
Shamela0009200-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        11167
Shamela0009200-ara1_Shamela0000239-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        2472
Shamela0009200-ara1_Shamela0000244-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        3158
Shamela0009200-ara1_Shamela0000247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3431
Shamela0009200-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        20572
Shamela0009200-ara1_Shamela0000263-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        8038
Shamela0009200-ara1_Shamela0000301-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1948
Shamela0009200-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        37623
Shamela0009200-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        9190
Shamela0009200-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        13185
Shamela0009200-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        6266
Shamela0009200-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        10721
Shamela0009200-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        54110
Shamela0009200-ara1_Shamela0000552-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        3596
Shamela0009200-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1101
Shamela0009200-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1523
Shamela0009200-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        5294
Shamela0009200-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        15397
Shamela0009200-ara1_Shamela0000728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        2475
Shamela0009200-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        3954
Shamela0009200-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1038
Shamela0009200-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2028
Shamela0009200-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        34564
Shamela0009200-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       111390
Shamela0009200-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        65913
Shamela0009200-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        5078
Shamela0009200-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12       160291
Shamela0009200-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        12428
Shamela0009200-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        4567
Shamela0009200-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        4210
Shamela0009200-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        1061
Shamela0009200-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1040
Shamela0009200-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1290
Shamela0009200-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2444
Shamela0009200-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:27        1947
Shamela0009200-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01       144365
Shamela0009200-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        26444
Shamela0009200-ara1_Shamela0001249-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2448
Shamela0009200-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        6203
Shamela0009200-ara1_Shamela0001311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2343
Shamela0009200-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        13851
Shamela0009200-ara1_Shamela0001346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1443
Shamela0009200-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        15738
Shamela0009200-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        5661
Shamela0009200-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        17034
Shamela0009200-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        13406
Shamela0009200-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        21330
Shamela0009200-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1592
Shamela0009200-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2418
Shamela0009200-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       353106
Shamela0009200-ara1_Shamela0001441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        4054
Shamela0009200-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        29803
Shamela0009200-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3790
Shamela0009200-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        47666
Shamela0009200-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        56456
Shamela0009200-ara1_Shamela0001463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1371
Shamela0009200-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        53880
Shamela0009200-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58       118931
Shamela0009200-ara1_Shamela0001485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        15228
Shamela0009200-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        12884
Shamela0009200-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2404
Shamela0009200-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        6214
Shamela0009200-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3935
Shamela0009200-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        9587
Shamela0009200-ara1_Shamela0001593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2517
Shamela0009200-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        4002
Shamela0009200-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        79469
Shamela0009200-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       487488
Shamela0009200-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:54       124809
Shamela0009200-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        8172
Shamela0009200-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       163084
Shamela0009200-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35       303263
Shamela0009200-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25       574169
Shamela0009200-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        89910
Shamela0009200-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        85837
Shamela0009200-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1694
Shamela0009200-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        7479
Shamela0009200-ara1_Shamela0002176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        3069
Shamela0009200-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1104
Shamela0009200-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        20369
Shamela0009200-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16       208185
Shamela0009200-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        20133
Shamela0009200-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        5686
Shamela0009200-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        21142
Shamela0009200-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        5087
Shamela0009200-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        5997
Shamela0009200-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        5338
Shamela0009200-ara1_Shamela0002582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39         963
Shamela0009200-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1243
Shamela0009200-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        48263
Shamela0009200-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31       147703
Shamela0009200-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        57556
Shamela0009200-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15       574321
Shamela0009200-ara1_Shamela0003128-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1228
Shamela0009200-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02         972
Shamela0009200-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        12508
Shamela0009200-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1451
Shamela0009200-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        5191
Shamela0009200-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30       182384
Shamela0009200-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        9872
Shamela0009200-ara1_Shamela0004151-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1379
Shamela0009200-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       481127
Shamela0009200-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       380312
Shamela0009200-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       261656
Shamela0009200-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        20798
Shamela0009200-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        15314
Shamela0009200-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1973
Shamela0009200-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        12141
Shamela0009200-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        4570
Shamela0009200-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3081
Shamela0009200-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        3011
Shamela0009200-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        42471
Shamela0009200-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        5840
Shamela0009200-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        9514
Shamela0009200-ara1_Shamela0005721-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        2405
Shamela0009200-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5367
Shamela0009200-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        12954
Shamela0009200-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        31082
Shamela0009200-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        47770
Shamela0009200-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1022
Shamela0009200-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19       524821
Shamela0009200-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        51906
Shamela0009200-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        23270
Shamela0009200-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        30586
Shamela0009200-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        90857
Shamela0009200-ara1_Shamela0005847-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1177
Shamela0009200-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        5549
Shamela0009200-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        16090
Shamela0009200-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        5799
Shamela0009200-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        61895
Shamela0009200-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        4060
Shamela0009200-ara1_Shamela0005955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1041
Shamela0009200-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        8232
Shamela0009200-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        53995
Shamela0009200-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        24659
Shamela0009200-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2724
Shamela0009200-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2378
Shamela0009200-ara1_Shamela0006117-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        12694
Shamela0009200-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1353
Shamela0009200-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        10828
Shamela0009200-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37         908
Shamela0009200-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1899
Shamela0009200-ara1_Shamela0006206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1555
Shamela0009200-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7861
Shamela0009200-ara1_Shamela0006309-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        54325
Shamela0009200-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2615
Shamela0009200-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        5680
Shamela0009200-ara1_Shamela0006347-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2136
Shamela0009200-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        15042
Shamela0009200-ara1_Shamela0006410-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        6979
Shamela0009200-ara1_Shamela0006415-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        16761
Shamela0009200-ara1_Shamela0006418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        51201
Shamela0009200-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        14996
Shamela0009200-ara1_Shamela0006439-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        4274
Shamela0009200-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33       429395
Shamela0009200-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        8445
Shamela0009200-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        4838
Shamela0009200-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        53287
Shamela0009200-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        11619
Shamela0009200-ara1_Shamela0006547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        6109
Shamela0009200-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        47655
Shamela0009200-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59       112031
Shamela0009200-ara1_Shamela0006593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        13943
Shamela0009200-ara1_Shamela0006596-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        30048
Shamela0009200-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        64225
Shamela0009200-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        11146
Shamela0009200-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        23465
Shamela0009200-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1082
Shamela0009200-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        50516
Shamela0009200-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        11057
Shamela0009200-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        6378
Shamela0009200-ara1_Shamela0006730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1683
Shamela0009200-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        1447
Shamela0009200-ara1_Shamela0006785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1479
Shamela0009200-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        5777
Shamela0009200-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2687
Shamela0009200-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2704
Shamela0009200-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        5077
Shamela0009200-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        17994
Shamela0009200-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        36515
Shamela0009200-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        12428
Shamela0009200-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2648
Shamela0009200-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:01        3646
Shamela0009200-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        52938
Shamela0009200-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        16533
Shamela0009200-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2339
Shamela0009200-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2207
Shamela0009200-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1095
Shamela0009200-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        35751
Shamela0009200-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        5343
Shamela0009200-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        30445
Shamela0009200-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2137
Shamela0009200-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        25369
Shamela0009200-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        58210
Shamela0009200-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54       304128
Shamela0009200-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        8971
Shamela0009200-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        3317
Shamela0009200-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2984
Shamela0009200-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        31332
Shamela0009200-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2195
Shamela0009200-ara1_Shamela0007473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1288
Shamela0009200-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        22359
Shamela0009200-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        48016
Shamela0009200-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        12408
Shamela0009200-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1951
Shamela0009200-ara1_Shamela0007623-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:35        1014
Shamela0009200-ara1_Shamela0007635-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        3970
Shamela0009200-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        11083
Shamela0009200-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        7248
Shamela0009200-ara1_Shamela0007767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        10474
Shamela0009200-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51       228871
Shamela0009200-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        17997
Shamela0009200-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       256813
Shamela0009200-ara1_Shamela0008061-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:39        1177
Shamela0009200-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15       242685
Shamela0009200-ara1_Shamela0008178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1881
Shamela0009200-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1680
Shamela0009200-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        20858
Shamela0009200-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        11228
Shamela0009200-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48       532933
Shamela0009200-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:30        10442
Shamela0009200-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        10531
Shamela0009200-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        16620
Shamela0009200-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1681
Shamela0009200-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1598
Shamela0009200-ara1_Shamela0008220-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:45        1097
Shamela0009200-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        5888
Shamela0009200-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        19153
Shamela0009200-ara1_Shamela0008232-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        6762
Shamela0009200-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        24062
Shamela0009200-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        3879
Shamela0009200-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        43966
Shamela0009200-ara1_Shamela0008238-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        14328
Shamela0009200-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        12313
Shamela0009200-ara1_Shamela0008246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        3718
Shamela0009200-ara1_Shamela0008249-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        2173
Shamela0009200-ara1_Shamela0008253-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:11        4212
Shamela0009200-ara1_Shamela0008259-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:27        2429
Shamela0009200-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        5625
Shamela0009200-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        2767
Shamela0009200-ara1_Shamela0008275-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        5594
Shamela0009200-ara1_Shamela0008338-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2364
Shamela0009200-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        90792
Shamela0009200-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       193711
Shamela0009200-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       375148
Shamela0009200-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        17501
Shamela0009200-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        24681
Shamela0009200-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        7921
Shamela0009200-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        45699
Shamela0009200-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        15584
Shamela0009200-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47       414702
Shamela0009200-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        10804
Shamela0009200-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:28        14214
Shamela0009200-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        26417
Shamela0009200-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        13592
Shamela0009200-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        1119
Shamela0009200-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        12224
Shamela0009200-ara1_Shamela0008518-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1768
Shamela0009200-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        12453
Shamela0009200-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        8092
Shamela0009200-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1722
Shamela0009200-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        15258
Shamela0009200-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2168
Shamela0009200-ara1_Shamela0008601-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1669
Shamela0009200-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        4305
Shamela0009200-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        4624
Shamela0009200-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        3566
Shamela0009200-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        5252
Shamela0009200-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40       145249
Shamela0009200-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59       145264
Shamela0009200-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        10170
Shamela0009200-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        20905
Shamela0009200-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3012
Shamela0009200-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        6700
Shamela0009200-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        10840
Shamela0009200-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        37724
Shamela0009200-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        26563
Shamela0009200-ara1_Shamela0009086-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46         959
Shamela0009200-ara1_Shamela0009088-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2187
Shamela0009200-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        3744
Shamela0009200-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2380
Shamela0009200-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        5952
Shamela0009200-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24       197308
Shamela0009200-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        4286
Shamela0009200-ara1_Shamela0009170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:59        1112
Shamela0009200-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        7113
Shamela0009200-ara1_Shamela0009222-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        11423
Shamela0009200-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1761
Shamela0009200-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        3792
Shamela0009200-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        47506
Shamela0009200-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24       188189
Shamela0009200-ara1_Shamela0009305-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        3010
Shamela0009200-ara1_Shamela0009307-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:53        1230
Shamela0009200-ara1_Shamela0009311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        2412
Shamela0009200-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        24798
Shamela0009200-ara1_Shamela0009322-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        12045
Shamela0009200-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        7098
Shamela0009200-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        2411
Shamela0009200-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2943
Shamela0009200-ara1_Shamela0009353-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1939
Shamela0009200-ara1_Shamela0009361-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1664
Shamela0009200-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2809
Shamela0009200-ara1_Shamela0009370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2356
Shamela0009200-ara1_Shamela0009372-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3233
Shamela0009200-ara1_Shamela0009375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        4483
Shamela0009200-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        3381
Shamela0009200-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        8815
Shamela0009200-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        14720
Shamela0009200-ara1_Shamela0009384-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        7788
Shamela0009200-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        19639
Shamela0009200-ara1_Shamela0009390-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1674
Shamela0009200-ara1_Shamela0009394-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2021
Shamela0009200-ara1_Shamela0009398-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4279
Shamela0009200-ara1_Shamela0009412-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        5356
Shamela0009200-ara1_Shamela0009426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1485
Shamela0009200-ara1_Shamela0009428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1548
Shamela0009200-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        9968
Shamela0009200-ara1_Shamela0009484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2135
Shamela0009200-ara1_Shamela0009539-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        3130
Shamela0009200-ara1_Shamela0009556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        3777
Shamela0009200-ara1_Shamela0009563-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2147
Shamela0009200-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        29495
Shamela0009200-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        60052
Shamela0009200-ara1_Shamela0009568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1380
Shamela0009200-ara1_Shamela0009569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1269
Shamela0009200-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1795
Shamela0009200-ara1_Shamela0009592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        14898
Shamela0009200-ara1_Shamela0009593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1330
Shamela0009200-ara1_Shamela0009594-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1446
Shamela0009200-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        11536
Shamela0009200-ara1_Shamela0009608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2889
Shamela0009200-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        10671
Shamela0009200-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1925
Shamela0009200-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1172
Shamela0009200-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        39928
Shamela0009200-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        3741
Shamela0009200-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        63233
Shamela0009200-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        18398
Shamela0009200-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        34584
Shamela0009200-ara1_Shamela0009701-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:09        13032
Shamela0009200-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2892
Shamela0009200-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        11025
Shamela0009200-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        52332
Shamela0009200-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        22625
Shamela0009200-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        74648
Shamela0009200-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        25347
Shamela0009200-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        67640
Shamela0009200-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        73316
Shamela0009200-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        66189
Shamela0009200-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        15135
Shamela0009200-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        14032
Shamela0009200-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        39756
Shamela0009200-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        11638
Shamela0009200-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        96824
Shamela0009200-ara1_Shamela0009812-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1856
Shamela0009200-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        37653
Shamela0009200-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2048
Shamela0009200-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1361
Shamela0009200-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1956
Shamela0009200-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        74788
Shamela0009200-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        89709
Shamela0009200-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        13347
Shamela0009200-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        6401
Shamela0009200-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        57890
Shamela0009200-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        10041
Shamela0009200-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        6470
Shamela0009200-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3393
Shamela0009200-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1472
Shamela0009200-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2010
Shamela0009200-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        1245
Shamela0009200-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        17468
Shamela0009200-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        87941
Shamela0009200-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        6423
Shamela0009200-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        17293
Shamela0009200-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        29201
Shamela0009200-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        7349
Shamela0009200-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        4247
Shamela0009200-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        39873
Shamela0009200-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        2674
Shamela0009200-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25       144212
Shamela0009200-ara1_Shamela0010482-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        6249
Shamela0009200-ara1_Shamela0010485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        6932
Shamela0009200-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        33290
Shamela0009200-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        82953
Shamela0009200-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1085
Shamela0009200-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        3240
Shamela0009200-ara1_Shamela0010514-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        3167
Shamela0009200-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        26008
Shamela0009200-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        4605
Shamela0009200-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1348
Shamela0009200-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        66722
Shamela0009200-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:59        4495
Shamela0009200-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        4328
Shamela0009200-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        5172
Shamela0009200-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        71869
Shamela0009200-ara1_Shamela0010638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        5187
Shamela0009200-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        5913
Shamela0009200-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        17385
Shamela0009200-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        17928
Shamela0009200-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44       269509
Shamela0009200-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        30954
Shamela0009200-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        7070
Shamela0009200-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        13672
Shamela0009200-ara1_Shamela0010709-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:33        1115
Shamela0009200-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        6539
Shamela0009200-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4727
Shamela0009200-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        13217
Shamela0009200-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1521
Shamela0009200-ara1_Shamela0010784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2400
Shamela0009200-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        37764
Shamela0009200-ara1_Shamela0010799-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37         986
Shamela0009200-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        82740
Shamela0009200-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        11735
Shamela0009200-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        68473
Shamela0009200-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        39611
Shamela0009200-ara1_Shamela0010843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2120
Shamela0009200-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        16164
Shamela0009200-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        24941
Shamela0009200-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59       344559
Shamela0009200-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1970
Shamela0009200-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1117
Shamela0009200-ara1_Shamela0010924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        16562
Shamela0009200-ara1_Shamela0010925-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1845
Shamela0009200-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        82285
Shamela0009200-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        20446
Shamela0009200-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1127
Shamela0009200-ara1_Shamela0011088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1026
Shamela0009200-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        15983
Shamela0009200-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4343
Shamela0009200-ara1_Shamela0011213-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        3649
Shamela0009200-ara1_Shamela0011216-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2163
Shamela0009200-ara1_Shamela0011218-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1017
Shamela0009200-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        6073
Shamela0009200-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        7097
Shamela0009200-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        30369
Shamela0009200-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        18702
Shamela0009200-ara1_Shamela0011285-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1644
Shamela0009200-ara1_Shamela0011290-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        15358
Shamela0009200-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56       127320
Shamela0009200-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        14688
Shamela0009200-ara1_Shamela0011352-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1526
Shamela0009200-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        6289
Shamela0009200-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1832
Shamela0009200-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        5207
Shamela0009200-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        4836
Shamela0009200-ara1_Shamela0011381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1192
Shamela0009200-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        27881
Shamela0009200-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        1247
Shamela0009200-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        4252
Shamela0009200-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        16546
Shamela0009200-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        5104
Shamela0009200-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        6524
Shamela0009200-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        46196
Shamela0009200-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1783
Shamela0009200-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        38708
Shamela0009200-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        2177
Shamela0009200-ara1_Shamela0011479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        3308
Shamela0009200-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        16583
Shamela0009200-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1075
Shamela0009200-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2664
Shamela0009200-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1375
Shamela0009200-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        6098
Shamela0009200-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        4789
Shamela0009200-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        8195
Shamela0009200-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        25534
Shamela0009200-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        4071
Shamela0009200-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        30189
Shamela0009200-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        9941
Shamela0009200-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        22193
Shamela0009200-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3269
Shamela0009200-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08       107672
Shamela0009200-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        32380
Shamela0009200-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        5438
Shamela0009200-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        61088
Shamela0009200-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        13104
Shamela0009200-ara1_Shamela0012028-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2081
Shamela0009200-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47       110992
Shamela0009200-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34       115342
Shamela0009200-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2229
Shamela0009200-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        7587
Shamela0009200-ara1_Shamela0012040-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        1202
Shamela0009200-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        10477
Shamela0009200-ara1_Shamela0012045-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:44        5434
Shamela0009200-ara1_Shamela0012055-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1933
Shamela0009200-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02       141138
Shamela0009200-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        25810
Shamela0009200-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        1289
Shamela0009200-ara1_Shamela0012131-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        5640
Shamela0009200-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        17435
Shamela0009200-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        2033
Shamela0009200-ara1_Shamela0012286-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:56        1173
Shamela0009200-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        56368
Shamela0009200-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        6339
Shamela0009200-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        8827
Shamela0009200-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        53589
Shamela0009200-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30       137219
Shamela0009200-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49       131029
Shamela0009200-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        31107
Shamela0009200-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        10664
Shamela0009200-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        39057
Shamela0009200-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        28560
Shamela0009200-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2439
Shamela0009200-ara1_Shamela0012546-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        7380
Shamela0009200-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        77659
Shamela0009200-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        6940
Shamela0009200-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1083
Shamela0009200-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        12708
Shamela0009200-ara1_Shamela0012735-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        30251
Shamela0009200-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        13786
Shamela0009200-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        13401
Shamela0009200-ara1_Shamela0012742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        15437
Shamela0009200-ara1_Shamela0012747-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1649
Shamela0009200-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        9753
Shamela0009200-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        77603
Shamela0009200-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        4838
Shamela0009200-ara1_Shamela0012791-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        1478
Shamela0009200-ara1_Shamela0012818-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        15326
Shamela0009200-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1520
Shamela0009200-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2066
Shamela0009200-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        14272
Shamela0009200-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        9329
Shamela0009200-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        2115
Shamela0009200-ara1_Shamela0012846-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3006
Shamela0009200-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        2605
Shamela0009200-ara1_Shamela0012848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        24632
Shamela0009200-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        17672
Shamela0009200-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        9218
Shamela0009200-ara1_Shamela0012861-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        7959
Shamela0009200-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        72747
Shamela0009200-ara1_Shamela0012864-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        4131
Shamela0009200-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1935
Shamela0009200-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        11463
Shamela0009200-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        53415
Shamela0009200-ara1_Shamela0012936-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        3929
Shamela0009200-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02       264507
Shamela0009200-ara1_Shamela0012982-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2117
Shamela0009200-ara1_Shamela0012985-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2698
Shamela0009200-ara1_Shamela0012990-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:56        1541
Shamela0009200-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        26926
Shamela0009200-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13       145260
Shamela0009200-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        7492
Shamela0009200-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        6161
Shamela0009200-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13       169029
Shamela0009200-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        33243
Shamela0009200-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        3025
Shamela0009200-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        41168
Shamela0009200-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        17765
Shamela0009200-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        9606
Shamela0009200-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        12949
Shamela0009200-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27       515417
Shamela0009200-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        4246
Shamela0009200-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        38202
Shamela0009200-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        3438
Shamela0009200-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        22416
Shamela0009200-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        42929
Shamela0009200-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14       205390
Shamela0009200-ara1_Shamela0013058-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        1526
Shamela0009200-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        37619
Shamela0009200-ara1_Shamela0013062-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        6190
Shamela0009200-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        51810
Shamela0009200-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        4994
Shamela0009200-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1877
Shamela0009200-ara1_Shamela0013074-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:12        41796
Shamela0009200-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5767
Shamela0009200-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        86540
Shamela0009200-ara1_Shamela0013089-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1966
Shamela0009200-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4188
Shamela0009200-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        10256
Shamela0009200-ara1_Shamela0013127-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:15        24784
Shamela0009200-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        5660
Shamela0009200-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        6315
Shamela0009200-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        4382
Shamela0009200-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        33162
Shamela0009200-ara1_Shamela0013152-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:01        2394
Shamela0009200-ara1_Shamela0013172-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14         829
Shamela0009200-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32       123056
Shamela0009200-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2659
Shamela0009200-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        7178
Shamela0009200-ara1_Shamela0018381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        8880
Shamela0009200-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1585
Shamela0009200-ara1_Shamela0019542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        14621
Shamela0009200-ara1_Shamela0021107-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        1433
Shamela0009200-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        22255
Shamela0009200-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        20770
Shamela0009200-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        20629
Shamela0009200-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        34052
Shamela0009200-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1461
Shamela0009200-ara1_Shamela0021482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1595
Shamela0009200-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        10484
Shamela0009200-ara1_Shamela0021487-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        9928
Shamela0009200-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53       151025
Shamela0009200-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        12839
Shamela0009200-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2710
Shamela0009200-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        24064
Shamela0009200-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        37800
Shamela0009200-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        8590
Shamela0009200-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        77885
Shamela0009200-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        66275
Shamela0009200-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        14363
Shamela0009200-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1776
Shamela0009200-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        31305
Shamela0009200-ara1_Shamela0021571-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1763
Shamela0009200-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        3854
Shamela0009200-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        6415
Shamela0009200-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        16211
Shamela0009200-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2200
Shamela0009200-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        6329
Shamela0009200-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        11507
Shamela0009200-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1310
Shamela0009200-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32       182332
Shamela0009200-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1446
Shamela0009200-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        44878
Shamela0009200-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        17689
Shamela0009200-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        8124
Shamela0009200-ara1_Shamela0021638-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        3073
Shamela0009200-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1072
Shamela0009200-ara1_Shamela0021647-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2359
Shamela0009200-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        7353
Shamela0009200-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        96950
Shamela0009200-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        60909
Shamela0009200-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        14150
Shamela0009200-ara1_Shamela0021672-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3707
Shamela0009200-ara1_Shamela0021676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        3145
Shamela0009200-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        6525
Shamela0009200-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        6455
Shamela0009200-ara1_Shamela0021685-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2832
Shamela0009200-ara1_Shamela0021691-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        9913
Shamela0009200-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1349
Shamela0009200-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        8343
Shamela0009200-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        37589
Shamela0009200-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        38934
Shamela0009200-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40       693819
Shamela0009200-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        8538
Shamela0009200-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        20932
Shamela0009200-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3643
Shamela0009200-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        5561
Shamela0009200-ara1_Shamela0021741-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        2297
Shamela0009200-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        7963
Shamela0009200-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        4989
Shamela0009200-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        16403
Shamela0009200-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        31166
Shamela0009200-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11       174244
Shamela0009200-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44       139032
Shamela0009200-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        56024
Shamela0009200-ara1_Shamela0021799-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        4974
Shamela0009200-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08       166186
Shamela0009200-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52       105980
Shamela0009200-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2132
Shamela0009200-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        3282
Shamela0009200-ara1_Shamela0022334-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        5867
Shamela0009200-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        36324
Shamela0009200-ara1_Shamela0022418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3366
Shamela0009200-ara1_Shamela0022526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        4405
Shamela0009200-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59       123830
Shamela0009200-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        11489
Shamela0009200-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        33198
Shamela0009200-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        28107
Shamela0009200-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1186
Shamela0009200-ara1_Shamela0022643-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        10717
Shamela0009200-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        3313
Shamela0009200-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        3717
Shamela0009200-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1609
Shamela0009200-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2019
Shamela0009200-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        10384
Shamela0009200-ara1_Shamela0022665-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1377
Shamela0009200-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        19167
Shamela0009200-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1879
Shamela0009200-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        13416
Shamela0009200-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        4088
Shamela0009200-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        10382
Shamela0009200-ara1_Shamela0022808-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        12556
Shamela0009200-ara1_Shamela0022812-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1340
Shamela0009200-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        89921
Shamela0009200-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1515
Shamela0009200-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        9480
Shamela0009200-ara1_Shamela0022852-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2699
Shamela0009200-ara1_Shamela0022877-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1018
Shamela0009200-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1250
Shamela0009200-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        33109
Shamela0009200-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        36446
Shamela0009200-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        2425
Shamela0009200-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        97539
Shamela0009200-ara1_Shamela0023102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5882
Shamela0009200-ara1_Shamela0023118-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        4254
Shamela0009200-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2873
Shamela0009200-ara1_Shamela0023361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1760
Shamela0009200-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1750
Shamela0009200-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        5196
Shamela0009200-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57       169297
Shamela0009200-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        27022
Shamela0009200-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        6648
Shamela0009200-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        13228
Shamela0009200-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        45390
Shamela0009200-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        3862
Shamela0009200-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        10830
Shamela0009200-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        15923
Shamela0009200-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        6486
Shamela0009200-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        56990
Shamela0009200-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        8529
Shamela0009200-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       197385
Shamela0009200-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4551
Shamela0009200-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        50835
Shamela0009200-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        4564
Shamela0009200-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        34801
Shamela0009200-ara1_Shamela0023636-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35         975
Shamela0009200-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51       103314
Shamela0009200-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        7932
Shamela0009200-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        6684
Shamela0009200-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        59752
Shamela0009200-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        15046
Shamela0009200-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58       111579
Shamela0009200-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08       156851
Shamela0009200-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        27784
Shamela0009200-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        9937
Shamela0009200-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        17721
Shamela0009200-ara1_Shamela0024229-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        3235
Shamela0009200-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        4180
Shamela0009200-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        16782
Shamela0009200-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       673328
Shamela0009200-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       402712
Shamela0009200-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        27179
Shamela0009200-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4413
Shamela0009200-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        5766
Shamela0009200-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        29431
Shamela0009200-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2510
Shamela0009200-ara1_Shamela0026339-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2415
Shamela0009200-ara1_Shamela0026341-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1355
Shamela0009200-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4681
Shamela0009200-ara1_Shamela0026359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26         984
Shamela0009200-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        8040
Shamela0009200-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        4289
Shamela0009200-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        7762
Shamela0009200-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        15564
Shamela0009200-ara1_Shamela0026383-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        2905
Shamela0009200-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        22103
Shamela0009200-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        4768
Shamela0009200-ara1_Shamela0026395-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        9749
Shamela0009200-ara1_Shamela0026421-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1350
Shamela0009200-ara1_Shamela0026428-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1205
Shamela0009200-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        4132
Shamela0009200-ara1_Shamela0026430-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        11805
Shamela0009200-ara1_Shamela0026432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        5346
Shamela0009200-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        7859
Shamela0009200-ara1_Shamela0026441-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:03        3626
Shamela0009200-ara1_Shamela0026443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        5903
Shamela0009200-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2853
Shamela0009200-ara1_Shamela0026462-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        3877
Shamela0009200-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2730
Shamela0009200-ara1_Shamela0026465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        6312
Shamela0009200-ara1_Shamela0026469-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2126
Shamela0009200-ara1_Shamela0026470-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        4349
Shamela0009200-ara1_Shamela0026473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1898
Shamela0009200-ara1_Shamela0026474-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2047
Shamela0009200-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        29961
Shamela0009200-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3655
Shamela0009200-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        5543
Shamela0009200-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        7767
Shamela0009200-ara1_Shamela0026514-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        6085
Shamela0009200-ara1_Shamela0026525-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        2855
Shamela0009200-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        52663
Shamela0009200-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        3158
Shamela0009200-ara1_Shamela0026553-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        3221
Shamela0009200-ara1_Shamela0026554-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        14714
Shamela0009200-ara1_Shamela0026557-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        2130
Shamela0009200-ara1_Shamela0026558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        9648
Shamela0009200-ara1_Shamela0026560-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1741
Shamela0009200-ara1_Shamela0026561-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        7633
Shamela0009200-ara1_Shamela0026562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3842
Shamela0009200-ara1_Shamela0026564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1413
Shamela0009200-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        34148
Shamela0009200-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        69689
Shamela0009200-ara1_Shamela0026572-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1603
Shamela0009200-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        4191
Shamela0009200-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        20271
Shamela0009200-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        8534
Shamela0009200-ara1_Shamela0026592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        5828
Shamela0009200-ara1_Shamela0026641-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2257
Shamela0009200-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3625
Shamela0009200-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        9347
Shamela0009200-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        16663
Shamela0009200-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1220
Shamela0009200-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        5973
Shamela0009200-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        44960
Shamela0009200-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        5629
Shamela0009200-ara1_Shamela0026680-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3726
Shamela0009200-ara1_Shamela0026713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        14599
Shamela0009200-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        19883
Shamela0009200-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        7577
Shamela0009200-ara1_Shamela0026730-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        9861
Shamela0009200-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        37595
Shamela0009200-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        3485
Shamela0009200-ara1_Shamela0026735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        20416
Shamela0009200-ara1_Shamela0026740-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        29233
Shamela0009200-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1209
Shamela0009200-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        3742
Shamela0009200-ara1_Shamela0026745-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        4963
Shamela0009200-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        8507
Shamela0009200-ara1_Shamela0026747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        29260
Shamela0009200-ara1_Shamela0026750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        6644
Shamela0009200-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        11475
Shamela0009200-ara1_Shamela0026802-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2000
Shamela0009200-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        13445
Shamela0009200-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        33841
Shamela0009200-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        4310
Shamela0009200-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        4920
Shamela0009200-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        4930
Shamela0009200-ara1_Shamela0026862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1660
Shamela0009200-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2704
Shamela0009200-ara1_Shamela0026872-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1383
Shamela0009200-ara1_Shamela0026874-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:12        1043
Shamela0009200-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        72297
Shamela0009200-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19       108981
Shamela0009200-ara1_Shamela0026890-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        21536
Shamela0009200-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        7385
Shamela0009200-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        18919
Shamela0009200-ara1_Shamela0026921-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        8555
Shamela0009200-ara1_Shamela0026924-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        4392
Shamela0009200-ara1_Shamela0027085-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1219
Shamela0009200-ara1_Shamela0027086-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1785
Shamela0009200-ara1_Shamela0027096-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1957
Shamela0009200-ara1_Shamela0027101-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1828
Shamela0009200-ara1_Shamela0027103-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1925
Shamela0009200-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        44877
Shamela0009200-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        41950
Shamela0009200-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3378
Shamela0009200-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        4020
Shamela0009200-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1272
Shamela0009200-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        3914
Shamela0009200-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13         981
Shamela0009200-ara1_Shamela0029481-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2545
Shamela0009200-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33       142454
Shamela0009200-ara1_Shamela0029699-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        5614
Shamela0009200-ara1_Shamela0029701-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1393
Shamela0009200-ara1_Shamela0029702-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        31441
Shamela0009200-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        8253
Shamela0009200-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        9848
Shamela0009200-ara1_Shamela0029708-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        4394
Shamela0009200-ara1_Shamela0029711-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1662
Shamela0009200-ara1_Shamela0029714-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1131
Shamela0009200-ara1_Shamela0029720-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1575
Shamela0009200-ara1_Shamela0029722-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2643
Shamela0009200-ara1_Shamela0029738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        11167
Shamela0009200-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        8806
Shamela0009200-ara1_Shamela0029744-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        10015
Shamela0009200-ara1_Shamela0029747-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        3130
Shamela0009200-ara1_Shamela0029767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1188
Shamela0009200-ara1_Shamela0029773-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        7200
Shamela0009200-ara1_Shamela0029778-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        10392
Shamela0009200-ara1_Shamela0029779-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1199
Shamela0009200-ara1_Shamela0029783-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        3037
Shamela0009200-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        6211
Shamela0009200-ara1_Shamela0029790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        2108
Shamela0009200-ara1_Shamela0029852-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1324
Shamela0009200-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1229
Shamela0009200-ara1_Shamela0029868-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3597
Shamela0009200-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        5421
Shamela0009200-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        3160
Shamela0009200-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        8200
Shamela0009200-ara1_Shamela0029922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1859
Shamela0009200-ara1_Shamela0029933-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2470
Shamela0009200-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        5025
Shamela0009200-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        4019
Shamela0009200-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        4936
Shamela0009200-ara1_Shamela0029991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4536
Shamela0009200-ara1_Shamela0030025-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2606
Shamela0009200-ara1_Shamela0030027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1681
Shamela0009200-ara1_Shamela0030037-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1780
Shamela0009200-ara1_Shamela0030055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        2978
Shamela0009200-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1415
Shamela0009200-ara1_Shamela0030266-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        15134
Shamela0009200-ara1_Shamela0030278-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2525
Shamela0009200-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        20095
Shamela0009200-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        7653
Shamela0009200-ara1_Shamela0030312-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7412
Shamela0009200-ara1_Shamela0030317-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1666
Shamela0009200-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        29275
Shamela0009200-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        4628
Shamela0009200-ara1_Shamela0030346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        5050
Shamela0009200-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        5432
Shamela0009200-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2440
Shamela0009200-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        16541
Shamela0009200-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2145
Shamela0009200-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        5762
Shamela0009200-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        4135
Shamela0009200-ara1_Shamela0030609-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        2764
Shamela0009200-ara1_Shamela0030646-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1951
Shamela0009200-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        15235
Shamela0009200-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        6835
Shamela0009200-ara1_Shamela0030673-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        7581
Shamela0009200-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        17941
Shamela0009200-ara1_Shamela0030731-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        5942
Shamela0009200-ara1_Shamela0030733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1496
Shamela0009200-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21        2291
Shamela0009200-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1180
Shamela0009200-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2201
Shamela0009200-ara1_Shamela0030790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2314
Shamela0009200-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1286
Shamela0009200-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        6177
Shamela0009200-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1454
Shamela0009200-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        3356
Shamela0009200-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        3730
Shamela0009200-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        10374
Shamela0009200-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        39712
Shamela0009200-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18       222797
Shamela0009200-ara1_Shamela0036076-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1523
Shamela0009200-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2310
Shamela0009200-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        15981
Shamela0009200-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        22623
Shamela0009200-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1442
Shamela0009200-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       262763
Shamela0009200-ara1_Shamela0036475-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        1369
Shamela0009200-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        11793
Shamela0009200-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        8966
Shamela0009200-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2951
Shamela0009200-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        42497
Shamela0009200-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6844
Shamela0009200-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36       968057
Shamela0009200-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3510
Shamela0009200-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        53771
Shamela0009200-ara1_Shamela0037537-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1153
Shamela0009200-ara1_Shamela0037554-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        12443
Shamela0009200-ara1_Shamela0037559-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        1467
Shamela0009200-ara1_Shamela0037649-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        2423
Shamela0009200-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        8785
Shamela0009200-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1279
Shamela0009200-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27       185514
Shamela0009200-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2296
Shamela0009200-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        23021
Shamela0009200-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1156
Shamela0009200-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        9004
Shamela0009200-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        25209
Shamela0009200-ara1_Shamela0095860-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1098
Shamela0009200-ara1_Shamela0096165-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:43        1692
Shamela0009200-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        12176
Shamela0009200-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        9725
Shamela0009200-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        3244
Shamela0009200-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        9909
Shamela0009200-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        96318
Shamela0009200-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        13666
Shamela0009200-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        3541
Shamela0009200-ara1_Shamela0096853-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59         938
Shamela0009200-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3182
Shamela0009200-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        2770
Shamela0009200-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        19072
Shamela0009200-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        17676
Shamela0009200-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06       108811
Shamela0009200-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2645
Shamela0009200-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1793
Shamela0009200-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        37941
Shamela0009200-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        11935
Shamela0009200-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        6870
Shamela0009200-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        2733
Shamela0009200-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        2097
Shamela0009200-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1534
Shamela0009200-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        12032
Shamela0009200-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        2800
Shamela0009200-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        14413
Shamela0009200-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        2294
Shamela0009200-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        18691
Shamela0009200-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        5188
Shamela0009200-ara1_Shia000996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1156
Shamela0009200-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        15911
Shamela0009200-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        42911
Shamela0009200-ara1_Shia001107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        5382
Shamela0009200-ara1_Shia001111-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        2532
Shamela0009200-ara1_Shia001119-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        4269
Shamela0009200-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        14546
Shamela0009200-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:11        10390
Shamela0009200-ara1_Shia001136-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:03        2405
Shamela0009200-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        8233
Shamela0009200-ara1_Shia001140Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:26        1046
Shamela0009200-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02        11654
Shamela0009200-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        9162
Shamela0009200-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        3890
Shamela0009200-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        5258
Shamela0009200-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        26768
Shamela0009200-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        5567
Shamela0009200-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1925
Shamela0009200-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        4561
Shamela0009200-ara1_Shia001268-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        1864
Shamela0009200-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        9127
Shamela0009200-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        7945
Shamela0009200-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        18121
Shamela0009200-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        1816
Shamela0009200-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        17037
Shamela0009200-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        9711
Shamela0009200-ara1_Shia001307-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        2466
Shamela0009200-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        3222
Shamela0009200-ara1_Shia001333-ara1.csv      17-Mar-2020 14:32        3269
Shamela0009200-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        9250
Shamela0009200-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2164
Shamela0009200-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        3337
Shamela0009200-ara1_Shia001341-ara1.csv      17-Mar-2020 14:38        2377
Shamela0009200-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        6550
Shamela0009200-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        23166
Shamela0009200-ara1_Shia001357-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        6046
Shamela0009200-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1722
Shamela0009200-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        11006
Shamela0009200-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        2760
Shamela0009200-ara1_Shia001372-ara1.csv      17-Mar-2020 17:01        1473
Shamela0009200-ara1_Shia001373-ara1.csv      17-Mar-2020 15:59        3083
Shamela0009200-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        4505
Shamela0009200-ara1_Shia001386-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        4884
Shamela0009200-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3080
Shamela0009200-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        5179
Shamela0009200-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        3002
Shamela0009200-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1690
Shamela0009200-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        11768
Shamela0009200-ara1_Shia001414-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        1320
Shamela0009200-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2894
Shamela0009200-ara1_Shia001418Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1191
Shamela0009200-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        11605
Shamela0009200-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        10241
Shamela0009200-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55       220199
Shamela0009200-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        4059
Shamela0009200-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1589
Shamela0009200-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        2644
Shamela0009200-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        12313
Shamela0009200-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22       125541
Shamela0009200-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        4787
Shamela0009200-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        4768
Shamela0009200-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        1896
Shamela0009200-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        49120
Shamela0009200-ara1_Shia001657Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        11404
Shamela0009200-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        10973
Shamela0009200-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        86741
Shamela0009200-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        78438
Shamela0009200-ara1_Shia001749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        4678
Shamela0009200-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       290436
Shamela0009200-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        40195
Shamela0009200-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34       186867
Shamela0009200-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53        2871
Shamela0009200-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37       112173
Shamela0009200-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        6303
Shamela0009200-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        16432
Shamela0009200-ara1_Shia001886-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        1518
Shamela0009200-ara1_Shia001900-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        5231
Shamela0009200-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        47268
Shamela0009200-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        70424
Shamela0009200-ara1_Shia001918-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        3082
Shamela0009200-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        7981
Shamela0009200-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        60290
Shamela0009200-ara1_Shia001926-ara1.csv      17-Mar-2020 16:19        4750
Shamela0009200-ara1_Shia001932-ara1.csv      17-Mar-2020 15:40        6920
Shamela0009200-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        33149
Shamela0009200-ara1_Shia001959-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        1692
Shamela0009200-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05       170634
Shamela0009200-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        7321
Shamela0009200-ara1_Shia001972-ara1.csv      17-Mar-2020 16:28        4183
Shamela0009200-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        5197
Shamela0009200-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15       239715
Shamela0009200-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        9890
Shamela0009200-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        20540
Shamela0009200-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        18766
Shamela0009200-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        31526
Shamela0009200-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 15:14        2482
Shamela0009200-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17       107671
Shamela0009200-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        1385
Shamela0009200-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        43827
Shamela0009200-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59       109826
Shamela0009200-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        1214
Shamela0009200-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        4118
Shamela0009200-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        2722
Shamela0009200-ara1_Shia002102-ara1.csv      17-Mar-2020 15:24        2231
Shamela0009200-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        9367
Shamela0009200-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        53764
Shamela0009200-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        5914
Shamela0009200-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        7390
Shamela0009200-ara1_Shia002118-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        1298
Shamela0009200-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        70895
Shamela0009200-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        5623
Shamela0009200-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        25486
Shamela0009200-ara1_Shia002162-ara1.csv      17-Mar-2020 15:39        1036
Shamela0009200-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        25099
Shamela0009200-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        6127
Shamela0009200-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        4487
Shamela0009200-ara1_Shia002176-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        4098
Shamela0009200-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        6476
Shamela0009200-ara1_Shia002179-ara1.csv      17-Mar-2020 14:46        15452
Shamela0009200-ara1_Shia002183-ara1.csv      17-Mar-2020 15:11        17229
Shamela0009200-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        33008
Shamela0009200-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        48114
Shamela0009200-ara1_Shia002210-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        4064
Shamela0009200-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        22911
Shamela0009200-ara1_Shia002214-ara1.csv      17-Mar-2020 14:58        3026
Shamela0009200-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        52267
Shamela0009200-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        21703
Shamela0009200-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        8867
Shamela0009200-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        69235
Shamela0009200-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        20920
Shamela0009200-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        6692
Shamela0009200-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       416758
Shamela0009200-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        13745
Shamela0009200-ara1_Shia002297-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11        3812
Shamela0009200-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        2141
Shamela0009200-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        7835
Shamela0009200-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4190
Shamela0009200-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        30428
Shamela0009200-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        2716
Shamela0009200-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        3873
Shamela0009200-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        3979
Shamela0009200-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        6017
Shamela0009200-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        10878
Shamela0009200-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        2991
Shamela0009200-ara1_Shia002397Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1548
Shamela0009200-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        78070
Shamela0009200-ara1_Shia002462-ara1.csv      17-Mar-2020 16:00        4955
Shamela0009200-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42         962
Shamela0009200-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        4172
Shamela0009200-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        10310
Shamela0009200-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        5175
Shamela0009200-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47       106402
Shamela0009200-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        10833
Shamela0009200-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        21354
Shamela0009200-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        84681
Shamela0009200-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        3229
Shamela0009200-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        1751
Shamela0009200-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        9023
Shamela0009200-ara1_Shia002992Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        3095
Shamela0009200-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        5175
Shamela0009200-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        14304
Shamela0009200-ara1_Shia003128-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10        2405
Shamela0009200-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2505
Shamela0009200-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        20126
Shamela0009200-ara1_Shia003235-ara1.csv      17-Mar-2020 15:56        1135
Shamela0009200-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        3102
Shamela0009200-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        3168
Shamela0009200-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        73831
Shamela0009200-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        6698
Shamela0009200-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        17148
Shamela0009200-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       283403
Shamela0009200-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:05        37757
Shamela0009200-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        7795
Shamela0009200-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        2351
Shamela0009200-ara1_Shia003692-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        4193
Shamela0009200-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        22940
Shamela0009200-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3586
Shamela0009200-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        5669
Shamela0009200-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 15:19        10412
Shamela0009200-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        8274
Shamela0009200-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        13833
Shamela0009200-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        8602
Shamela0009200-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        6090
Shamela0009200-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        3327
Shamela0009200-ara1_Shia003712-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21        6674
Shamela0009200-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        69916
Shamela0009200-ara1_Shia003716-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        2809
Shamela0009200-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        22124
Shamela0009200-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        3500
Shamela0009200-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        2367
Shamela0009200-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6151
Shamela0009200-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27       204330
Shamela0009200-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1255
Shamela0009200-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3429
Shamela0009200-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        16182
Shamela0009200-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        3147
Shamela0009200-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        4576
Shamela0009200-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        3663
Shamela0009200-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1862
Shamela0009200-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        6466
Shamela0009200-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1008
Shamela0009200-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1009
Shamela0009200-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        1920
Shamela0009200-ara1_Shia003988-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        2829
Shamela0009200-ara1_Shia003991-ara1.csv      17-Mar-2020 15:51        1048
Shamela0009200-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        4074
Shamela0009200-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        1633
Shamela0009200-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        3373
Shamela0009200-ara1_Shia004019-ara1.csv      17-Mar-2020 16:01        2799
Shamela0009200-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        6782
Shamela0009200-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        1699
Shamela0009200-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        7037
Shamela0009200-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        67543
Shamela0009200-ara1_Shia004037-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        7223
Shamela0009200-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        11831
Shamela0009200-ara1_Shia004047-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        1856
Shamela0009200-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18       179222
Shamela0009200-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        10556
Shamela0009200-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48       232954
Shamela0009200-ara1_Shia004484-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        4343
Shamela0009200-ara1_Shia004487-ara1.csv      17-Mar-2020 15:54        1903
Shamela0009200-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        53644
Shamela0009200-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        3353
Shamela0009200-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        21889
Shamela0009200-ara1_Shia004516-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53        4299
Shamela0009200-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 14:46        5123
Shamela0009200-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        5276
Shamela0009200-ara1_Shia004526-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        16725
Shamela0009200-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        4950
Shamela0009200-ara1_Shia004693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        3870