Index of /passim01022020/Shamela0009111-ara1/


../
Shamela0009111-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        6605
Shamela0009111-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        10042
Shamela0009111-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1513
Shamela0009111-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        1251
Shamela0009111-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        2128
Shamela0009111-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1064
Shamela0009111-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        5305
Shamela0009111-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1761
Shamela0009111-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1785
Shamela0009111-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        5045
Shamela0009111-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38       113813
Shamela0009111-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        6848
Shamela0009111-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        18678
Shamela0009111-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1000
Shamela0009111-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        4730
Shamela0009111-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        3233
Shamela0009111-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1179
Shamela0009111-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        7771
Shamela0009111-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        2028
Shamela0009111-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        6081
Shamela0009111-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14       131729
Shamela0009111-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        71409
Shamela0009111-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        2145
Shamela0009111-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        2753
Shamela0009111-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1150
Shamela0009111-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        69363
Shamela0009111-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        7639
Shamela0009111-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        22352
Shamela0009111-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        61884
Shamela0009111-ara1_JK000242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22         988
Shamela0009111-ara1_JK000262-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        2326
Shamela0009111-ara1_JK000267-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        2751
Shamela0009111-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16       343977
Shamela0009111-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        27827
Shamela0009111-ara1_JK000287-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        8208
Shamela0009111-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02        7798
Shamela0009111-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        29864
Shamela0009111-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53       123788
Shamela0009111-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        11594
Shamela0009111-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        6634
Shamela0009111-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1583
Shamela0009111-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        1426
Shamela0009111-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:13        66660
Shamela0009111-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        7511
Shamela0009111-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        3295
Shamela0009111-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1556
Shamela0009111-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        40112
Shamela0009111-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        9346
Shamela0009111-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        12440
Shamela0009111-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        2012
Shamela0009111-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        2471
Shamela0009111-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        6600
Shamela0009111-ara1_JK000646-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        3665
Shamela0009111-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        7123
Shamela0009111-ara1_JK000665-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26         929
Shamela0009111-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        16058
Shamela0009111-ara1_JK000678-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        1927
Shamela0009111-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21         942
Shamela0009111-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        1881
Shamela0009111-ara1_JK000699-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1029
Shamela0009111-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        10053
Shamela0009111-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        87706
Shamela0009111-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        6043
Shamela0009111-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1033
Shamela0009111-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        78826
Shamela0009111-ara1_JK000798-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1033
Shamela0009111-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        2600
Shamela0009111-ara1_JK000889-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1621
Shamela0009111-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        3938
Shamela0009111-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        28640
Shamela0009111-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1096
Shamela0009111-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1955
Shamela0009111-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        8425
Shamela0009111-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        80186
Shamela0009111-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        6276
Shamela0009111-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51         921
Shamela0009111-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        1729
Shamela0009111-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        29765
Shamela0009111-ara1_JK001040-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:37        1526
Shamela0009111-ara1_JK001100-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        2679
Shamela0009111-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        1734
Shamela0009111-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1651
Shamela0009111-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        2698
Shamela0009111-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        1009
Shamela0009111-ara1_JK001212-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        1147
Shamela0009111-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        1841
Shamela0009111-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        2741
Shamela0009111-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        3903
Shamela0009111-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        58524
Shamela0009111-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1491
Shamela0009111-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02        1835
Shamela0009111-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        2769
Shamela0009111-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        16217
Shamela0009111-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1878
Shamela0009111-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        5941
Shamela0009111-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1405
Shamela0009111-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        3079
Shamela0009111-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        2737
Shamela0009111-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        31842
Shamela0009111-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        1432
Shamela0009111-ara1_JK001472-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        2954
Shamela0009111-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45       150778
Shamela0009111-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        2209
Shamela0009111-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1070
Shamela0009111-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        3387
Shamela0009111-ara1_JK005014-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        1213
Shamela0009111-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1153
Shamela0009111-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        15134
Shamela0009111-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        6124
Shamela0009111-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41         822
Shamela0009111-ara1_JK006883-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1697
Shamela0009111-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1640
Shamela0009111-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31       449120
Shamela0009111-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        7374
Shamela0009111-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        42407
Shamela0009111-ara1_JK006983-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1671
Shamela0009111-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        4567
Shamela0009111-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        3615
Shamela0009111-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15         857
Shamela0009111-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        8702
Shamela0009111-ara1_JK007030-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        2030
Shamela0009111-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        48345
Shamela0009111-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        8980
Shamela0009111-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        11260
Shamela0009111-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        4621
Shamela0009111-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10       105762
Shamela0009111-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05       218096
Shamela0009111-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        2639
Shamela0009111-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15       835218
Shamela0009111-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        5917
Shamela0009111-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        31724
Shamela0009111-ara1_JK007105-ara1.csv       17-Mar-2020 14:21        1082
Shamela0009111-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05       167532
Shamela0009111-ara1_JK007115-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1987
Shamela0009111-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        33190
Shamela0009111-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        13538
Shamela0009111-ara1_JK007142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1313
Shamela0009111-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        1199
Shamela0009111-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1387
Shamela0009111-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1138
Shamela0009111-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:34        19243
Shamela0009111-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        23194
Shamela0009111-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        4741
Shamela0009111-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        12750
Shamela0009111-ara1_JK009261-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2131
Shamela0009111-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        9350
Shamela0009111-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        3718
Shamela0009111-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        2695
Shamela0009111-ara1_JK009310-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1169
Shamela0009111-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        7055
Shamela0009111-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        90193
Shamela0009111-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        5641
Shamela0009111-ara1_JK009337-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        1714
Shamela0009111-ara1_JK009388-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        1118
Shamela0009111-ara1_JK009405-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53        3743
Shamela0009111-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        64204
Shamela0009111-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30         962
Shamela0009111-ara1_JK010213-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1499
Shamela0009111-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        1463
Shamela0009111-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34        1068
Shamela0009111-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        11079
Shamela0009111-ara1_JK011147-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26         931
Shamela0009111-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        16891
Shamela0009111-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        1135
Shamela0009111-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        18485
Shamela0009111-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        5428
Shamela0009111-ara1_JK011516-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1060
Shamela0009111-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        3501
Shamela0009111-ara1_JK011624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        1410
Shamela0009111-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:04        9737
Shamela0009111-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2527
Shamela0009111-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        37491
Shamela0009111-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1007
Shamela0009111-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39       147088
Shamela0009111-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        43132
Shamela0009111-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        28436
Shamela0009111-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        6377
Shamela0009111-ara1_Shamela0000178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        3735
Shamela0009111-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        25528
Shamela0009111-ara1_Shamela0000222-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1067
Shamela0009111-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2324
Shamela0009111-ara1_Shamela0000262-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1171
Shamela0009111-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        12991
Shamela0009111-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        9605
Shamela0009111-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        97032
Shamela0009111-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        38363
Shamela0009111-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1718
Shamela0009111-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2577
Shamela0009111-ara1_Shamela0000497-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2001
Shamela0009111-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        90391
Shamela0009111-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        5309
Shamela0009111-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1197
Shamela0009111-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2497
Shamela0009111-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2677
Shamela0009111-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         941
Shamela0009111-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1058
Shamela0009111-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        54879
Shamela0009111-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       220643
Shamela0009111-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        11677
Shamela0009111-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        19465
Shamela0009111-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        2627
Shamela0009111-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1729
Shamela0009111-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:33        1026
Shamela0009111-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2558
Shamela0009111-ara1_Shamela0001249-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        3266
Shamela0009111-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        9616
Shamela0009111-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        2016
Shamela0009111-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1169
Shamela0009111-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        1801
Shamela0009111-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        7282
Shamela0009111-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        88155
Shamela0009111-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        82467
Shamela0009111-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        14894
Shamela0009111-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        6382
Shamela0009111-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        23461
Shamela0009111-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        26188
Shamela0009111-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        13612
Shamela0009111-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        3492
Shamela0009111-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        5287
Shamela0009111-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1335
Shamela0009111-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        77851
Shamela0009111-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        1205
Shamela0009111-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        62226
Shamela0009111-ara1_Shamela0001666-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1008
Shamela0009111-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        57987
Shamela0009111-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        16965
Shamela0009111-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       265757
Shamela0009111-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        9082
Shamela0009111-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        2636
Shamela0009111-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        54308
Shamela0009111-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       115010
Shamela0009111-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34       203913
Shamela0009111-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        70482
Shamela0009111-ara1_Shamela0001756-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        2492
Shamela0009111-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       531225
Shamela0009111-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        51567
Shamela0009111-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1326
Shamela0009111-ara1_Shamela0002176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1788
Shamela0009111-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        3043
Shamela0009111-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        45820
Shamela0009111-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        69293
Shamela0009111-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        7380
Shamela0009111-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        2268
Shamela0009111-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26       129709
Shamela0009111-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        3143
Shamela0009111-ara1_Shamela0002919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1316
Shamela0009111-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        42584
Shamela0009111-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        26997
Shamela0009111-ara1_Shamela0003125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2207
Shamela0009111-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02         896
Shamela0009111-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        63712
Shamela0009111-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        10353
Shamela0009111-ara1_Shamela0003637-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3022
Shamela0009111-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        26981
Shamela0009111-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       116419
Shamela0009111-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        36126
Shamela0009111-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       143277
Shamela0009111-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        17898
Shamela0009111-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1807
Shamela0009111-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3698
Shamela0009111-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        5984
Shamela0009111-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1139
Shamela0009111-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        16470
Shamela0009111-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        3179
Shamela0009111-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        8325
Shamela0009111-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        4661
Shamela0009111-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19       282866
Shamela0009111-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        49482
Shamela0009111-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        4682
Shamela0009111-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4288
Shamela0009111-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        18854
Shamela0009111-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        2276
Shamela0009111-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25       470906
Shamela0009111-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42       263049
Shamela0009111-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        9623
Shamela0009111-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1313
Shamela0009111-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        10280
Shamela0009111-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        4673
Shamela0009111-ara1_Shamela0006039-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2009
Shamela0009111-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1704
Shamela0009111-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29       103530
Shamela0009111-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2680
Shamela0009111-ara1_Shamela0006105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        2056
Shamela0009111-ara1_Shamela0006128-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2532
Shamela0009111-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        13673
Shamela0009111-ara1_Shamela0006137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1238
Shamela0009111-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        26257
Shamela0009111-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1881
Shamela0009111-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        72934
Shamela0009111-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1870
Shamela0009111-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1156
Shamela0009111-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       107649
Shamela0009111-ara1_Shamela0006309-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1272
Shamela0009111-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        5266
Shamela0009111-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1123
Shamela0009111-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2621
Shamela0009111-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53       404517
Shamela0009111-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2724
Shamela0009111-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2595
Shamela0009111-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36       754742
Shamela0009111-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        53225
Shamela0009111-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1231
Shamela0009111-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        7188
Shamela0009111-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        20379
Shamela0009111-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1667
Shamela0009111-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        2898
Shamela0009111-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2584
Shamela0009111-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        12814
Shamela0009111-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1564
Shamela0009111-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:01        3598
Shamela0009111-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        67304
Shamela0009111-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        4487
Shamela0009111-ara1_Shamela0007231-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1366
Shamela0009111-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        87607
Shamela0009111-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10         873
Shamela0009111-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        61979
Shamela0009111-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2252
Shamela0009111-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1099
Shamela0009111-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        29783
Shamela0009111-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1573
Shamela0009111-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2241
Shamela0009111-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        4840
Shamela0009111-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        3144
Shamela0009111-ara1_Shamela0007566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3584
Shamela0009111-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        8884
Shamela0009111-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        10441
Shamela0009111-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1853
Shamela0009111-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        3183
Shamela0009111-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        8202
Shamela0009111-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42       188485
Shamela0009111-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15       309838
Shamela0009111-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        3677
Shamela0009111-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        12020
Shamela0009111-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1717
Shamela0009111-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        4118
Shamela0009111-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1273
Shamela0009111-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1223
Shamela0009111-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        1392
Shamela0009111-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2185
Shamela0009111-ara1_Shamela0008317-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39         899
Shamela0009111-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1377
Shamela0009111-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       381474
Shamela0009111-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       228228
Shamela0009111-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2575
Shamela0009111-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1042
Shamela0009111-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        21481
Shamela0009111-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10       240224
Shamela0009111-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37       213345
Shamela0009111-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        69029
Shamela0009111-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        37028
Shamela0009111-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        11087
Shamela0009111-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1450
Shamela0009111-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        42668
Shamela0009111-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        19092
Shamela0009111-ara1_Shamela0008550-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1194
Shamela0009111-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        1253
Shamela0009111-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        3039
Shamela0009111-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        2340
Shamela0009111-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3381
Shamela0009111-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        3464
Shamela0009111-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        4313
Shamela0009111-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2767
Shamela0009111-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        10143
Shamela0009111-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        17877
Shamela0009111-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        3885
Shamela0009111-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1609
Shamela0009111-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1601
Shamela0009111-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        15422
Shamela0009111-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        2002
Shamela0009111-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        10433
Shamela0009111-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        12115
Shamela0009111-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        4286
Shamela0009111-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46       349980
Shamela0009111-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        3920
Shamela0009111-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1927
Shamela0009111-ara1_Shamela0009311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57         899
Shamela0009111-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1021
Shamela0009111-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        8280
Shamela0009111-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3158
Shamela0009111-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        5393
Shamela0009111-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        3816
Shamela0009111-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2633
Shamela0009111-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        2407
Shamela0009111-ara1_Shamela0009387-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1087
Shamela0009111-ara1_Shamela0009393-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1475
Shamela0009111-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        8229
Shamela0009111-ara1_Shamela0009448-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1376
Shamela0009111-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1761
Shamela0009111-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        5646
Shamela0009111-ara1_Shamela0009569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34         943
Shamela0009111-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1392
Shamela0009111-ara1_Shamela0009593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1265
Shamela0009111-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2466
Shamela0009111-ara1_Shamela0009618-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3032
Shamela0009111-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1398
Shamela0009111-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        12089
Shamela0009111-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        32671
Shamela0009111-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1044
Shamela0009111-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1018
Shamela0009111-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        22869
Shamela0009111-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        12138
Shamela0009111-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        69296
Shamela0009111-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        2878
Shamela0009111-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        5956
Shamela0009111-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        28208
Shamela0009111-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        1374
Shamela0009111-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        11164
Shamela0009111-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        18724
Shamela0009111-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        11004
Shamela0009111-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1588
Shamela0009111-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        23468
Shamela0009111-ara1_Shamela0009808-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        1435
Shamela0009111-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        62609
Shamela0009111-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        4349
Shamela0009111-ara1_Shamela0009855-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1931
Shamela0009111-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1572
Shamela0009111-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        5799
Shamela0009111-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        17909
Shamela0009111-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        4803
Shamela0009111-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        4654
Shamela0009111-ara1_Shamela0009973-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45         936
Shamela0009111-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        14605
Shamela0009111-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1586
Shamela0009111-ara1_Shamela0010010-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1010
Shamela0009111-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1158
Shamela0009111-ara1_Shamela0010103-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        3319
Shamela0009111-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        2513
Shamela0009111-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        4151
Shamela0009111-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        16276
Shamela0009111-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2765
Shamela0009111-ara1_Shamela0010447-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1797
Shamela0009111-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2221
Shamela0009111-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        7176
Shamela0009111-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        11635
Shamela0009111-ara1_Shamela0010482-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54         942
Shamela0009111-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        4241
Shamela0009111-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        15519
Shamela0009111-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        2480
Shamela0009111-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1936
Shamela0009111-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       283876
Shamela0009111-ara1_Shamela0010521-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1333
Shamela0009111-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1495
Shamela0009111-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3392
Shamela0009111-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        39629
Shamela0009111-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        82757
Shamela0009111-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        28651
Shamela0009111-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2047
Shamela0009111-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        4971
Shamela0009111-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        11381
Shamela0009111-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1594
Shamela0009111-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        5682
Shamela0009111-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2648
Shamela0009111-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        20908
Shamela0009111-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        3693
Shamela0009111-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        39043
Shamela0009111-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        6053
Shamela0009111-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        4373
Shamela0009111-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2579
Shamela0009111-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        20159
Shamela0009111-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        81877
Shamela0009111-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1536
Shamela0009111-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        53529
Shamela0009111-ara1_Shamela0011057-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1621
Shamela0009111-ara1_Shamela0011064-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2381
Shamela0009111-ara1_Shamela0011088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12         967
Shamela0009111-ara1_Shamela0011210-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1069
Shamela0009111-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1059
Shamela0009111-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        5974
Shamela0009111-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2357
Shamela0009111-ara1_Shamela0011290-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1676
Shamela0009111-ara1_Shamela0011324-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1538
Shamela0009111-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        8309
Shamela0009111-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1384
Shamela0009111-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1528
Shamela0009111-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7483
Shamela0009111-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        19020
Shamela0009111-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        8026
Shamela0009111-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1340
Shamela0009111-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1443
Shamela0009111-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54         796
Shamela0009111-ara1_Shamela0011437-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14         995
Shamela0009111-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        1823
Shamela0009111-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        30427
Shamela0009111-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        32554
Shamela0009111-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        48088
Shamela0009111-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        7516
Shamela0009111-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3154
Shamela0009111-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23         799
Shamela0009111-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        12879
Shamela0009111-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        8521
Shamela0009111-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1900
Shamela0009111-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        4022
Shamela0009111-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        1790
Shamela0009111-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1978
Shamela0009111-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        37915
Shamela0009111-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32         871
Shamela0009111-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        13370
Shamela0009111-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        14456
Shamela0009111-ara1_Shamela0012018-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1298
Shamela0009111-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        3316
Shamela0009111-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        14598
Shamela0009111-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        1389
Shamela0009111-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11         874
Shamela0009111-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        7209
Shamela0009111-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        11714
Shamela0009111-ara1_Shamela0012076-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1788
Shamela0009111-ara1_Shamela0012091-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3552
Shamela0009111-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        1370
Shamela0009111-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        9371
Shamela0009111-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        15794
Shamela0009111-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       153719
Shamela0009111-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        55064
Shamela0009111-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        2301
Shamela0009111-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        1301
Shamela0009111-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30       141487
Shamela0009111-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2231
Shamela0009111-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        3162
Shamela0009111-ara1_Shamela0012546-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09         940
Shamela0009111-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22         839
Shamela0009111-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2775
Shamela0009111-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        14973
Shamela0009111-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        6422
Shamela0009111-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        14465
Shamela0009111-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        20815
Shamela0009111-ara1_Shamela0012852-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1124
Shamela0009111-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        1058
Shamela0009111-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        5389
Shamela0009111-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1763
Shamela0009111-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        4820
Shamela0009111-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2472
Shamela0009111-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        37737
Shamela0009111-ara1_Shamela0012987-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        3825
Shamela0009111-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7719
Shamela0009111-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        16239
Shamela0009111-ara1_Shamela0013000-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1479
Shamela0009111-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13         962
Shamela0009111-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        4785
Shamela0009111-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        36032
Shamela0009111-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1301
Shamela0009111-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38         908
Shamela0009111-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        10038
Shamela0009111-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14         950
Shamela0009111-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5191
Shamela0009111-ara1_Shamela0013063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        5770
Shamela0009111-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1730
Shamela0009111-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2080
Shamela0009111-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        5502
Shamela0009111-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        1713
Shamela0009111-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2782
Shamela0009111-ara1_Shamela0013089-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2128
Shamela0009111-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        9810
Shamela0009111-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        14193
Shamela0009111-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        49678
Shamela0009111-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2183
Shamela0009111-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2965
Shamela0009111-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        23017
Shamela0009111-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2835
Shamela0009111-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1025
Shamela0009111-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        30272
Shamela0009111-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2162
Shamela0009111-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2784
Shamela0009111-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        41028
Shamela0009111-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1804
Shamela0009111-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        10294
Shamela0009111-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2990
Shamela0009111-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        2068
Shamela0009111-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05       253756
Shamela0009111-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        8590
Shamela0009111-ara1_Shamela0021563-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10         889
Shamela0009111-ara1_Shamela0021565-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        2350
Shamela0009111-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1783
Shamela0009111-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        16702
Shamela0009111-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1011
Shamela0009111-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        17436
Shamela0009111-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57       1851879
Shamela0009111-ara1_Shamela0021596-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1838
Shamela0009111-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4649
Shamela0009111-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        9650
Shamela0009111-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        8260
Shamela0009111-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        9405
Shamela0009111-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        3230
Shamela0009111-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1148
Shamela0009111-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        11558
Shamela0009111-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32       142937
Shamela0009111-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        86846
Shamela0009111-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        4507
Shamela0009111-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        30118
Shamela0009111-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2672
Shamela0009111-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2224
Shamela0009111-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        94429
Shamela0009111-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        3414
Shamela0009111-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        7924
Shamela0009111-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        51889
Shamela0009111-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        16221
Shamela0009111-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        87202
Shamela0009111-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2262
Shamela0009111-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        4029
Shamela0009111-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        68611
Shamela0009111-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        83654
Shamela0009111-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1179
Shamela0009111-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40       271884
Shamela0009111-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2515
Shamela0009111-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        31145
Shamela0009111-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13       103589
Shamela0009111-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        21111
Shamela0009111-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        42877
Shamela0009111-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06       225692
Shamela0009111-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16       138975
Shamela0009111-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        4186
Shamela0009111-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        17125
Shamela0009111-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        22181
Shamela0009111-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        41301
Shamela0009111-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        42515
Shamela0009111-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        43480
Shamela0009111-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        7273
Shamela0009111-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        17668
Shamela0009111-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        26732
Shamela0009111-ara1_Shamela0022334-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1499
Shamela0009111-ara1_Shamela0022341-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        4110
Shamela0009111-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1405
Shamela0009111-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        73255
Shamela0009111-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        3702
Shamela0009111-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        4389
Shamela0009111-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23       1234410
Shamela0009111-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02       103342
Shamela0009111-ara1_Shamela0022648-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4457
Shamela0009111-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1747
Shamela0009111-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1234
Shamela0009111-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19         822
Shamela0009111-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        19517
Shamela0009111-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        11554
Shamela0009111-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1117
Shamela0009111-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        66733
Shamela0009111-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        11274
Shamela0009111-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        6156
Shamela0009111-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        51879
Shamela0009111-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        3148
Shamela0009111-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3818
Shamela0009111-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        16922
Shamela0009111-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        7568
Shamela0009111-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        9585
Shamela0009111-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        5857
Shamela0009111-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2374
Shamela0009111-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        4770
Shamela0009111-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        15152
Shamela0009111-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1061
Shamela0009111-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        54556
Shamela0009111-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        44298
Shamela0009111-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1974
Shamela0009111-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        2507
Shamela0009111-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        10028
Shamela0009111-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2458
Shamela0009111-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        5822
Shamela0009111-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        49351
Shamela0009111-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1436
Shamela0009111-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        18396
Shamela0009111-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        12801
Shamela0009111-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        12342
Shamela0009111-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        1836
Shamela0009111-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1599
Shamela0009111-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        2446
Shamela0009111-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        17214
Shamela0009111-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       205091
Shamela0009111-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       433067
Shamela0009111-ara1_Shamela0025851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2733
Shamela0009111-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1545
Shamela0009111-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        9443
Shamela0009111-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2344
Shamela0009111-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        5754
Shamela0009111-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1994
Shamela0009111-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1323
Shamela0009111-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        8109
Shamela0009111-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        6844
Shamela0009111-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        4865
Shamela0009111-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2948
Shamela0009111-ara1_Shamela0026535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1241
Shamela0009111-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1928
Shamela0009111-ara1_Shamela0026551-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1387
Shamela0009111-ara1_Shamela0026564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3167
Shamela0009111-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        6175
Shamela0009111-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        67389
Shamela0009111-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        3177
Shamela0009111-ara1_Shamela0026591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1930
Shamela0009111-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2201
Shamela0009111-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        2822
Shamela0009111-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        15527
Shamela0009111-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6862
Shamela0009111-ara1_Shamela0026730-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1110
Shamela0009111-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30         995
Shamela0009111-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1563
Shamela0009111-ara1_Shamela0026747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1058
Shamela0009111-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        4293
Shamela0009111-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1586
Shamela0009111-ara1_Shamela0026823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1294
Shamela0009111-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        3110
Shamela0009111-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        8115
Shamela0009111-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        4283
Shamela0009111-ara1_Shamela0026883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         852
Shamela0009111-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        13347
Shamela0009111-ara1_Shamela0026921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1416
Shamela0009111-ara1_Shamela0027083-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2622
Shamela0009111-ara1_Shamela0027096-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57         979
Shamela0009111-ara1_Shamela0027103-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1397
Shamela0009111-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1487
Shamela0009111-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        40739
Shamela0009111-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2308
Shamela0009111-ara1_Shamela0029569-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1463
Shamela0009111-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        5049
Shamela0009111-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4911
Shamela0009111-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1009
Shamela0009111-ara1_Shamela0029711-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        4456
Shamela0009111-ara1_Shamela0029747-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        2561
Shamela0009111-ara1_Shamela0029751-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25         955
Shamela0009111-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1302
Shamela0009111-ara1_Shamela0029892-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        3036
Shamela0009111-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        3244
Shamela0009111-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        7639
Shamela0009111-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1093
Shamela0009111-ara1_Shamela0030024-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1217
Shamela0009111-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        3199
Shamela0009111-ara1_Shamela0030317-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1561
Shamela0009111-ara1_Shamela0030427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1039
Shamela0009111-ara1_Shamela0030522-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2858
Shamela0009111-ara1_Shamela0030526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        3416
Shamela0009111-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1944
Shamela0009111-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3723
Shamela0009111-ara1_Shamela0030790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1076
Shamela0009111-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        4648
Shamela0009111-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        8513
Shamela0009111-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        6618
Shamela0009111-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1780
Shamela0009111-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        12673
Shamela0009111-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1527
Shamela0009111-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       199513
Shamela0009111-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        39586
Shamela0009111-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        6980
Shamela0009111-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1750
Shamela0009111-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        3225
Shamela0009111-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4699
Shamela0009111-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        14177
Shamela0009111-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1270
Shamela0009111-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3241
Shamela0009111-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        78938
Shamela0009111-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1360
Shamela0009111-ara1_Shamela0038740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1810
Shamela0009111-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        4839
Shamela0009111-ara1_Shamela0095696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1276
Shamela0009111-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        7906
Shamela0009111-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1511
Shamela0009111-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1289
Shamela0009111-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1726
Shamela0009111-ara1_Shamela0096262-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1712
Shamela0009111-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30       147688
Shamela0009111-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1362
Shamela0009111-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1364
Shamela0009111-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3991
Shamela0009111-ara1_Shamela0097809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1078
Shamela0009111-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3718
Shamela0009111-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        4621
Shamela0009111-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2308
Shamela0009111-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06       185277
Shamela0009111-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        5452
Shamela0009111-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        6427
Shamela0009111-ara1_Shamela0121378-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1276
Shamela0009111-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        47029
Shamela0009111-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1396
Shamela0009111-ara1_Shia000004-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:11        2843
Shamela0009111-ara1_Shia000011-ara1.csv      17-Mar-2020 16:40        1283
Shamela0009111-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        14216
Shamela0009111-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7480
Shamela0009111-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        1005
Shamela0009111-ara1_Shia000049Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1551
Shamela0009111-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3366
Shamela0009111-ara1_Shia000063Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1543
Shamela0009111-ara1_Shia000065-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        3108
Shamela0009111-ara1_Shia000070Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1007
Shamela0009111-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        10335
Shamela0009111-ara1_Shia000094Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3839
Shamela0009111-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        11836
Shamela0009111-ara1_Shia000109Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        3536
Shamela0009111-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3331
Shamela0009111-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        4927
Shamela0009111-ara1_Shia000151-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        1002
Shamela0009111-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        9455
Shamela0009111-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2034
Shamela0009111-ara1_Shia000210-ara1.csv      17-Mar-2020 14:23         953
Shamela0009111-ara1_Shia000218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25         989
Shamela0009111-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        2918
Shamela0009111-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        6465
Shamela0009111-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        6793
Shamela0009111-ara1_Shia000394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        2794
Shamela0009111-ara1_Shia000403-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1662
Shamela0009111-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        3046
Shamela0009111-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1119
Shamela0009111-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        4609
Shamela0009111-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        6917
Shamela0009111-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        54803
Shamela0009111-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        12421
Shamela0009111-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52       237408
Shamela0009111-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        15999
Shamela0009111-ara1_Shia000979Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1097
Shamela0009111-ara1_Shia000987Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        3842
Shamela0009111-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27       178347
Shamela0009111-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55       144578
Shamela0009111-ara1_Shia001111-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        1301
Shamela0009111-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2772
Shamela0009111-ara1_Shia001161Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1297
Shamela0009111-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2007
Shamela0009111-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        6882
Shamela0009111-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1218
Shamela0009111-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        2924
Shamela0009111-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1357
Shamela0009111-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1740
Shamela0009111-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        5794
Shamela0009111-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:27        1228
Shamela0009111-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        10735
Shamela0009111-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1722
Shamela0009111-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        37311
Shamela0009111-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4980
Shamela0009111-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1425
Shamela0009111-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        2765
Shamela0009111-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1298
Shamela0009111-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        68438
Shamela0009111-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27       143153
Shamela0009111-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       274476
Shamela0009111-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        82297
Shamela0009111-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        22566
Shamela0009111-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53        1437
Shamela0009111-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        7854
Shamela0009111-ara1_Shia001877-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        2276
Shamela0009111-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        5811
Shamela0009111-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        2408
Shamela0009111-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        11633
Shamela0009111-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10         797
Shamela0009111-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        21225
Shamela0009111-ara1_Shia001926-ara1.csv      17-Mar-2020 16:19        1934
Shamela0009111-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        1045
Shamela0009111-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        4171
Shamela0009111-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        2367
Shamela0009111-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        39079
Shamela0009111-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        81113
Shamela0009111-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        60325
Shamela0009111-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        6471
Shamela0009111-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        7410
Shamela0009111-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        2103
Shamela0009111-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        16081
Shamela0009111-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        22166
Shamela0009111-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        9467
Shamela0009111-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        4752
Shamela0009111-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        3455
Shamela0009111-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        1893
Shamela0009111-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1066
Shamela0009111-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1729
Shamela0009111-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        2624
Shamela0009111-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        78733
Shamela0009111-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        4458
Shamela0009111-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        5519
Shamela0009111-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1099
Shamela0009111-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        7620
Shamela0009111-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05       162553
Shamela0009111-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        14449
Shamela0009111-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56       198823
Shamela0009111-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        26176
Shamela0009111-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        67442
Shamela0009111-ara1_Shia002247-ara1.csv      17-Mar-2020 17:40        1114
Shamela0009111-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        12125
Shamela0009111-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        17200
Shamela0009111-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       133043
Shamela0009111-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        12619
Shamela0009111-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1361
Shamela0009111-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42         899
Shamela0009111-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        82005
Shamela0009111-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        3364
Shamela0009111-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        1415
Shamela0009111-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        13326
Shamela0009111-ara1_Shia002748Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1500
Shamela0009111-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3292
Shamela0009111-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        3001
Shamela0009111-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1813
Shamela0009111-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2596
Shamela0009111-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        2150
Shamela0009111-ara1_Shia003359-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        1251
Shamela0009111-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        2475
Shamela0009111-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        1852
Shamela0009111-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        75407
Shamela0009111-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:16        3143
Shamela0009111-ara1_Shia003684Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2373
Shamela0009111-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1806
Shamela0009111-ara1_Shia003706-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        1824
Shamela0009111-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2502
Shamela0009111-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45         988
Shamela0009111-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27       198239
Shamela0009111-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1656
Shamela0009111-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1283
Shamela0009111-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        1734
Shamela0009111-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1951
Shamela0009111-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        5325
Shamela0009111-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        11096
Shamela0009111-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        2834
Shamela0009111-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1927
Shamela0009111-ara1_Shia004046-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        1270
Shamela0009111-ara1_Shia004056-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        1660
Shamela0009111-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        8553
Shamela0009111-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        5718
Shamela0009111-ara1_Shia004487-ara1.csv      17-Mar-2020 15:54        1338
Shamela0009111-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2767
Shamela0009111-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1391