Index of /passim01022020/Shamela0009099-ara1/


../
Shamela0009099-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        6769
Shamela0009099-ara1_JK000002-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        2149
Shamela0009099-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        54962
Shamela0009099-ara1_JK000038-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        1551
Shamela0009099-ara1_JK000049-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:43        1560
Shamela0009099-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        1325
Shamela0009099-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1221
Shamela0009099-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        4795
Shamela0009099-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        5445
Shamela0009099-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1043
Shamela0009099-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        3329
Shamela0009099-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1924
Shamela0009099-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10         939
Shamela0009099-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        3127
Shamela0009099-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        1904
Shamela0009099-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        2112
Shamela0009099-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        29458
Shamela0009099-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        5748
Shamela0009099-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        7597
Shamela0009099-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1596
Shamela0009099-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        1139
Shamela0009099-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        2016
Shamela0009099-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:15        5308
Shamela0009099-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        3187
Shamela0009099-ara1_JK000404-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        2225
Shamela0009099-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47         920
Shamela0009099-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        11338
Shamela0009099-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        3477
Shamela0009099-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        6661
Shamela0009099-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        1420
Shamela0009099-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:24        1920
Shamela0009099-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        26103
Shamela0009099-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36        2069
Shamela0009099-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        2452
Shamela0009099-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1649
Shamela0009099-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27         973
Shamela0009099-ara1_JK000666-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        1130
Shamela0009099-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        4836
Shamela0009099-ara1_JK000686-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        2600
Shamela0009099-ara1_JK000700-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 14:21        2476
Shamela0009099-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44         985
Shamela0009099-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38         913
Shamela0009099-ara1_JK000759-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        10156
Shamela0009099-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2080
Shamela0009099-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        14803
Shamela0009099-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        94093
Shamela0009099-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07         944
Shamela0009099-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        1651
Shamela0009099-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:28        1200
Shamela0009099-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        8391
Shamela0009099-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:10        5844
Shamela0009099-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        59587
Shamela0009099-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35       377316
Shamela0009099-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        2190
Shamela0009099-ara1_JK000932-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1987
Shamela0009099-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        2598
Shamela0009099-ara1_JK000942-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21         831
Shamela0009099-ara1_JK000964-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        3345
Shamela0009099-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1437
Shamela0009099-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1393
Shamela0009099-ara1_JK001039-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:47        2393
Shamela0009099-ara1_JK001040-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:36        1052
Shamela0009099-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        1513
Shamela0009099-ara1_JK001138-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:11        6718
Shamela0009099-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1314
Shamela0009099-ara1_JK001164-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        2195
Shamela0009099-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        6287
Shamela0009099-ara1_JK001172-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1062
Shamela0009099-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59         967
Shamela0009099-ara1_JK001194-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 18:03        2680
Shamela0009099-ara1_JK001210-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        3889
Shamela0009099-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26         818
Shamela0009099-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04         973
Shamela0009099-ara1_JK001233-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        8718
Shamela0009099-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1524
Shamela0009099-ara1_JK001258-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32         941
Shamela0009099-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        3581
Shamela0009099-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        8316
Shamela0009099-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        4723
Shamela0009099-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        2085
Shamela0009099-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        1525
Shamela0009099-ara1_JK001319-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:04        1112
Shamela0009099-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        2804
Shamela0009099-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        4367
Shamela0009099-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        5687
Shamela0009099-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1416
Shamela0009099-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        8132
Shamela0009099-ara1_JK001441-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1467
Shamela0009099-ara1_JK001472-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        1204
Shamela0009099-ara1_JK001477-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        17771
Shamela0009099-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        1637
Shamela0009099-ara1_JK003502-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45         847
Shamela0009099-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        33119
Shamela0009099-ara1_JK003608-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:19        4508
Shamela0009099-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21       201733
Shamela0009099-ara1_JK004503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        6727
Shamela0009099-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        3699
Shamela0009099-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        5580
Shamela0009099-ara1_JK005022-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49         937
Shamela0009099-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        2347
Shamela0009099-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        11656
Shamela0009099-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:05        9590
Shamela0009099-ara1_JK006855-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        1114
Shamela0009099-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1713
Shamela0009099-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        2159
Shamela0009099-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        5108
Shamela0009099-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        4840
Shamela0009099-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        6159
Shamela0009099-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1359
Shamela0009099-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        3889
Shamela0009099-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1829
Shamela0009099-ara1_JK007010-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        5547
Shamela0009099-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        3958
Shamela0009099-ara1_JK007014-ara1.csv       17-Mar-2020 17:45        1052
Shamela0009099-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        4675
Shamela0009099-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        12625
Shamela0009099-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        7635
Shamela0009099-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28         907
Shamela0009099-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        2728
Shamela0009099-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1102
Shamela0009099-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        1219
Shamela0009099-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        20742
Shamela0009099-ara1_JK007094-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21         842
Shamela0009099-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1841
Shamela0009099-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1721
Shamela0009099-ara1_JK007534-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        7790
Shamela0009099-ara1_JK007554-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1015
Shamela0009099-ara1_JK007556-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49         958
Shamela0009099-ara1_JK007560-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39         875
Shamela0009099-ara1_JK007576-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1871
Shamela0009099-ara1_JK007584-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1737
Shamela0009099-ara1_JK007589-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        2113
Shamela0009099-ara1_JK007598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30         984
Shamela0009099-ara1_JK007611-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        1978
Shamela0009099-ara1_JK007615-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44         889
Shamela0009099-ara1_JK007626-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        4131
Shamela0009099-ara1_JK007628-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10         861
Shamela0009099-ara1_JK007633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1482
Shamela0009099-ara1_JK007636-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1288
Shamela0009099-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:33        10424
Shamela0009099-ara1_JK009172-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        1247
Shamela0009099-ara1_JK009187-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        1151
Shamela0009099-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        28791
Shamela0009099-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        2374
Shamela0009099-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        4624
Shamela0009099-ara1_JK009233-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49        1354
Shamela0009099-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        13615
Shamela0009099-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        8221
Shamela0009099-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        5052
Shamela0009099-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2055
Shamela0009099-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        2753
Shamela0009099-ara1_JK009296-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        3167
Shamela0009099-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        1193
Shamela0009099-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        7741
Shamela0009099-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        4321
Shamela0009099-ara1_JK009304-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        5709
Shamela0009099-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        4450
Shamela0009099-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        6350
Shamela0009099-ara1_JK009334-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        3549
Shamela0009099-ara1_JK009341-ara1.csv       17-Mar-2020 16:39        1982
Shamela0009099-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        18749
Shamela0009099-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        1640
Shamela0009099-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        7497
Shamela0009099-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40         946
Shamela0009099-ara1_JK010310-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        3669
Shamela0009099-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        3090
Shamela0009099-ara1_JK010388-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        1740
Shamela0009099-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 14:18        1815
Shamela0009099-ara1_JK010491-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        1802
Shamela0009099-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        2917
Shamela0009099-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        19520
Shamela0009099-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        15199
Shamela0009099-ara1_JK010565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        3103
Shamela0009099-ara1_JK010580-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1776
Shamela0009099-ara1_JK010589-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        1019
Shamela0009099-ara1_JK010605-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1421
Shamela0009099-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        6291
Shamela0009099-ara1_JK010637-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        4640
Shamela0009099-ara1_JK010646-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10         879
Shamela0009099-ara1_JK010665-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1023
Shamela0009099-ara1_JK010670-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27         930
Shamela0009099-ara1_JK010672-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1695
Shamela0009099-ara1_JK010724-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1042
Shamela0009099-ara1_JK010730-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        1438
Shamela0009099-ara1_JK010731-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1003
Shamela0009099-ara1_JK010732-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        2876
Shamela0009099-ara1_JK010733-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1536
Shamela0009099-ara1_JK010743-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1930
Shamela0009099-ara1_JK010746-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1541
Shamela0009099-ara1_JK010755-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        2448
Shamela0009099-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        4070
Shamela0009099-ara1_JK010770-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21         969
Shamela0009099-ara1_JK010771-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        1294
Shamela0009099-ara1_JK010773-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48         716
Shamela0009099-ara1_JK010792-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        4327
Shamela0009099-ara1_JK011036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1901
Shamela0009099-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        1517
Shamela0009099-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1505
Shamela0009099-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        2098
Shamela0009099-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1633
Shamela0009099-ara1_JK011407-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        1218
Shamela0009099-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1376
Shamela0009099-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1922
Shamela0009099-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:04        86179
Shamela0009099-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        4601
Shamela0009099-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1335
Shamela0009099-ara1_Shamela0000093-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2411
Shamela0009099-ara1_Shamela0000131-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:27        28241
Shamela0009099-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1329
Shamela0009099-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2720
Shamela0009099-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2588
Shamela0009099-ara1_Shamela0000191-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         876
Shamela0009099-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1878
Shamela0009099-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23         932
Shamela0009099-ara1_Shamela0000418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        4071
Shamela0009099-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        2237
Shamela0009099-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1199
Shamela0009099-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2454
Shamela0009099-ara1_Shamela0000514-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06         905
Shamela0009099-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        3493
Shamela0009099-ara1_Shamela0000552-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2153
Shamela0009099-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        7728
Shamela0009099-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1718
Shamela0009099-ara1_Shamela0000595-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        20957
Shamela0009099-ara1_Shamela0000618-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        1044
Shamela0009099-ara1_Shamela0000677-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2220
Shamela0009099-ara1_Shamela0000678-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        3894
Shamela0009099-ara1_Shamela0000728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3501
Shamela0009099-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2407
Shamela0009099-ara1_Shamela0000752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43         956
Shamela0009099-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1685
Shamela0009099-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1851
Shamela0009099-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        4568
Shamela0009099-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2360
Shamela0009099-ara1_Shamela0000785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        1080
Shamela0009099-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        10386
Shamela0009099-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        5765
Shamela0009099-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        2599
Shamela0009099-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        3568
Shamela0009099-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        22512
Shamela0009099-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        50305
Shamela0009099-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        19976
Shamela0009099-ara1_Shamela0001003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:31        47059
Shamela0009099-ara1_Shamela0001023-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1162
Shamela0009099-ara1_Shamela0001035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        5587
Shamela0009099-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1994
Shamela0009099-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        5162
Shamela0009099-ara1_Shamela0001390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04         826
Shamela0009099-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        5161
Shamela0009099-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        4234
Shamela0009099-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1629
Shamela0009099-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       131839
Shamela0009099-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2280
Shamela0009099-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26         894
Shamela0009099-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2848
Shamela0009099-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4348
Shamela0009099-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        9162
Shamela0009099-ara1_Shamela0001485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2102
Shamela0009099-ara1_Shamela0001519-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1990
Shamela0009099-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5391
Shamela0009099-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45         845
Shamela0009099-ara1_Shamela0001593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        4575
Shamela0009099-ara1_Shamela0001595-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        4533
Shamela0009099-ara1_Shamela0001601-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:47        3039
Shamela0009099-ara1_Shamela0001666-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1171
Shamela0009099-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        2703
Shamela0009099-ara1_Shamela0001680-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1072
Shamela0009099-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55       211842
Shamela0009099-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        17991
Shamela0009099-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        2416
Shamela0009099-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        33345
Shamela0009099-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        5737
Shamela0009099-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1027
Shamela0009099-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        1447
Shamela0009099-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        15875
Shamela0009099-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        4411
Shamela0009099-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        1969
Shamela0009099-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1857
Shamela0009099-ara1_Shamela0002506-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1114
Shamela0009099-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1131
Shamela0009099-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2293
Shamela0009099-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2155
Shamela0009099-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        1739
Shamela0009099-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05       295552
Shamela0009099-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        27500
Shamela0009099-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        48784
Shamela0009099-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        56616
Shamela0009099-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        29368
Shamela0009099-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2695
Shamela0009099-ara1_Shamela0005351-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1923
Shamela0009099-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        3840
Shamela0009099-ara1_Shamela0005363-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1741
Shamela0009099-ara1_Shamela0005385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2281
Shamela0009099-ara1_Shamela0005390-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        4790
Shamela0009099-ara1_Shamela0005392-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2059
Shamela0009099-ara1_Shamela0005393-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1523
Shamela0009099-ara1_Shamela0005406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3507
Shamela0009099-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2385
Shamela0009099-ara1_Shamela0005432-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1193
Shamela0009099-ara1_Shamela0005433-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2570
Shamela0009099-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        24740
Shamela0009099-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3647
Shamela0009099-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2472
Shamela0009099-ara1_Shamela0005695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4251
Shamela0009099-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4374
Shamela0009099-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1598
Shamela0009099-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        9196
Shamela0009099-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        5367
Shamela0009099-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        2152
Shamela0009099-ara1_Shamela0005864-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        7351
Shamela0009099-ara1_Shamela0005881-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        9802
Shamela0009099-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        7893
Shamela0009099-ara1_Shamela0006022-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:00        2492
Shamela0009099-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2799
Shamela0009099-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1037
Shamela0009099-ara1_Shamela0006277-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2087
Shamela0009099-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1085
Shamela0009099-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1961
Shamela0009099-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        2156
Shamela0009099-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        16749
Shamela0009099-ara1_Shamela0006593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1067
Shamela0009099-ara1_Shamela0006596-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        3987
Shamela0009099-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1774
Shamela0009099-ara1_Shamela0006630-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:41        1181
Shamela0009099-ara1_Shamela0006631-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10         935
Shamela0009099-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1190
Shamela0009099-ara1_Shamela0006650-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        8418
Shamela0009099-ara1_Shamela0006656-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        4649
Shamela0009099-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1116
Shamela0009099-ara1_Shamela0006667-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        1153
Shamela0009099-ara1_Shamela0006671-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2322
Shamela0009099-ara1_Shamela0006676-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        2256
Shamela0009099-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        2091
Shamela0009099-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1849
Shamela0009099-ara1_Shamela0006722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        2192
Shamela0009099-ara1_Shamela0006741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:37        1292
Shamela0009099-ara1_Shamela0006743-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        16774
Shamela0009099-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        9637
Shamela0009099-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1281
Shamela0009099-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        9725
Shamela0009099-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3058
Shamela0009099-ara1_Shamela0006896-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:21        3619
Shamela0009099-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        3275
Shamela0009099-ara1_Shamela0006945-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        1315
Shamela0009099-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        42993
Shamela0009099-ara1_Shamela0006952-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4990
Shamela0009099-ara1_Shamela0007235-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1564
Shamela0009099-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1101
Shamela0009099-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19         981
Shamela0009099-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        2159
Shamela0009099-ara1_Shamela0007315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        3462
Shamela0009099-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1410
Shamela0009099-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1134
Shamela0009099-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        6619
Shamela0009099-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1950
Shamela0009099-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        4328
Shamela0009099-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        48104
Shamela0009099-ara1_Shamela0007473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1973
Shamela0009099-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1020
Shamela0009099-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3500
Shamela0009099-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        3273
Shamela0009099-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        4847
Shamela0009099-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1367
Shamela0009099-ara1_Shamela0007822-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        2139
Shamela0009099-ara1_Shamela0007830-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        13754
Shamela0009099-ara1_Shamela0007867-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:23        2793
Shamela0009099-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2445
Shamela0009099-ara1_Shamela0008061-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        4198
Shamela0009099-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7754
Shamela0009099-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1109
Shamela0009099-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:30        2243
Shamela0009099-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1247
Shamela0009099-ara1_Shamela0008228-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        1281
Shamela0009099-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1336
Shamela0009099-ara1_Shamela0008256-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:04        1917
Shamela0009099-ara1_Shamela0008259-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:27         915
Shamela0009099-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        3769
Shamela0009099-ara1_Shamela0008274-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        1340
Shamela0009099-ara1_Shamela0008305-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         982
Shamela0009099-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1049
Shamela0009099-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        3414
Shamela0009099-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        5421
Shamela0009099-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1687
Shamela0009099-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13         959
Shamela0009099-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2531
Shamela0009099-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        3365
Shamela0009099-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1949
Shamela0009099-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        12645
Shamela0009099-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1158
Shamela0009099-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        3708
Shamela0009099-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        51441
Shamela0009099-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        2613
Shamela0009099-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1181
Shamela0009099-ara1_Shamela0008559-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        5945
Shamela0009099-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1148
Shamela0009099-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1108
Shamela0009099-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1684
Shamela0009099-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2974
Shamela0009099-ara1_Shamela0008675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        11594
Shamela0009099-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22         983
Shamela0009099-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        14889
Shamela0009099-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        33976
Shamela0009099-ara1_Shamela0009100-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1520
Shamela0009099-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        48305
Shamela0009099-ara1_Shamela0009170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:59        1907
Shamela0009099-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        5952
Shamela0009099-ara1_Shamela0009225-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26         922
Shamela0009099-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3398
Shamela0009099-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1194
Shamela0009099-ara1_Shamela0009250-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1186
Shamela0009099-ara1_Shamela0009271-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2819
Shamela0009099-ara1_Shamela0009311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        2147
Shamela0009099-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1181
Shamela0009099-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        26631
Shamela0009099-ara1_Shamela0009510-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1125
Shamela0009099-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        9951
Shamela0009099-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        5004
Shamela0009099-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        2685
Shamela0009099-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        6391
Shamela0009099-ara1_Shamela0009607-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        1137
Shamela0009099-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2363
Shamela0009099-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1733
Shamela0009099-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1610
Shamela0009099-ara1_Shamela0009701-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        1524
Shamela0009099-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1117
Shamela0009099-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        11316
Shamela0009099-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        39555
Shamela0009099-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        4245
Shamela0009099-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        5951
Shamela0009099-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        15943
Shamela0009099-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        17351
Shamela0009099-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        47489
Shamela0009099-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        6925
Shamela0009099-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        16568
Shamela0009099-ara1_Shamela0009793-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        7035
Shamela0009099-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         929
Shamela0009099-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1271
Shamela0009099-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2200
Shamela0009099-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        2397
Shamela0009099-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        10584
Shamela0009099-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        8906
Shamela0009099-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7083
Shamela0009099-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1165
Shamela0009099-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2165
Shamela0009099-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3483
Shamela0009099-ara1_Shamela0009977-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1168
Shamela0009099-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        4387
Shamela0009099-ara1_Shamela0009986-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2294
Shamela0009099-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52         955
Shamela0009099-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        5537
Shamela0009099-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1269
Shamela0009099-ara1_Shamela0010275-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        5019
Shamela0009099-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        38656
Shamela0009099-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1336
Shamela0009099-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         824
Shamela0009099-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        7155
Shamela0009099-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1295
Shamela0009099-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        15876
Shamela0009099-ara1_Shamela0010497-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16         904
Shamela0009099-ara1_Shamela0010509-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49         911
Shamela0009099-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1775
Shamela0009099-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2231
Shamela0009099-ara1_Shamela0010525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        5267
Shamela0009099-ara1_Shamela0010529-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        7229
Shamela0009099-ara1_Shamela0010532-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:40         925
Shamela0009099-ara1_Shamela0010538-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        2073
Shamela0009099-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2086
Shamela0009099-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        2779
Shamela0009099-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        2892
Shamela0009099-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1492
Shamela0009099-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        38896
Shamela0009099-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        1620
Shamela0009099-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        19365
Shamela0009099-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        19112
Shamela0009099-ara1_Shamela0010665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1791
Shamela0009099-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        10166
Shamela0009099-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        7095
Shamela0009099-ara1_Shamela0010709-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:33        1557
Shamela0009099-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1237
Shamela0009099-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1365
Shamela0009099-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        7460
Shamela0009099-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        57709
Shamela0009099-ara1_Shamela0010830-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        4881
Shamela0009099-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56         853
Shamela0009099-ara1_Shamela0010902-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         823
Shamela0009099-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        50831
Shamela0009099-ara1_Shamela0010914-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1186
Shamela0009099-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        28282
Shamela0009099-ara1_Shamela0011068-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        2399
Shamela0009099-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:05        7060
Shamela0009099-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1017
Shamela0009099-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3289
Shamela0009099-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1319
Shamela0009099-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        5745
Shamela0009099-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        2202
Shamela0009099-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        5115
Shamela0009099-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1211
Shamela0009099-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2122
Shamela0009099-ara1_Shamela0011682-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        6673
Shamela0009099-ara1_Shamela0011686-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:45        2549
Shamela0009099-ara1_Shamela0011758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:30        3137
Shamela0009099-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        15634
Shamela0009099-ara1_Shamela0011786-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        5271
Shamela0009099-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        12445
Shamela0009099-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        20705
Shamela0009099-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        30871
Shamela0009099-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1527
Shamela0009099-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        28679
Shamela0009099-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        50624
Shamela0009099-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        4447
Shamela0009099-ara1_Shamela0012086-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        3333
Shamela0009099-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        2781
Shamela0009099-ara1_Shamela0012205-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:40        4931
Shamela0009099-ara1_Shamela0012286-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:56        3105
Shamela0009099-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        5280
Shamela0009099-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        15406
Shamela0009099-ara1_Shamela0012396-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:17        1106
Shamela0009099-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        19936
Shamela0009099-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        1152
Shamela0009099-ara1_Shamela0012402-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        5493
Shamela0009099-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        10767
Shamela0009099-ara1_Shamela0012404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:35        14087
Shamela0009099-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        65632
Shamela0009099-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1239
Shamela0009099-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        3699
Shamela0009099-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        3494
Shamela0009099-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        4626
Shamela0009099-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3217
Shamela0009099-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:26        1332
Shamela0009099-ara1_Shamela0012722-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:54        1326
Shamela0009099-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         955
Shamela0009099-ara1_Shamela0012751-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:55        3665
Shamela0009099-ara1_Shamela0012824-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1821
Shamela0009099-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:44        1848
Shamela0009099-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1253
Shamela0009099-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        2413
Shamela0009099-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        3534
Shamela0009099-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4459
Shamela0009099-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1620
Shamela0009099-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        7426
Shamela0009099-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2103
Shamela0009099-ara1_Shamela0012982-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         878
Shamela0009099-ara1_Shamela0012985-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2027
Shamela0009099-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2443
Shamela0009099-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        5622
Shamela0009099-ara1_Shamela0013031-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3535
Shamela0009099-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2456
Shamela0009099-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        3516
Shamela0009099-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3314
Shamela0009099-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2752
Shamela0009099-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1168
Shamela0009099-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1321
Shamela0009099-ara1_Shamela0013089-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1181
Shamela0009099-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        5027
Shamela0009099-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1346
Shamela0009099-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        4981
Shamela0009099-ara1_Shamela0013140-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45         852
Shamela0009099-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:21        78795
Shamela0009099-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2944
Shamela0009099-ara1_Shamela0021105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        3602
Shamela0009099-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1485
Shamela0009099-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1621
Shamela0009099-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1711
Shamela0009099-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        3604
Shamela0009099-ara1_Shamela0021487-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1520
Shamela0009099-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        20676
Shamela0009099-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16         824
Shamela0009099-ara1_Shamela0021508-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        2121
Shamela0009099-ara1_Shamela0021510-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1908
Shamela0009099-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         873
Shamela0009099-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07         909
Shamela0009099-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1484
Shamela0009099-ara1_Shamela0021542-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        1534
Shamela0009099-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4679
Shamela0009099-ara1_Shamela0021554-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        3468
Shamela0009099-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1008
Shamela0009099-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        6823
Shamela0009099-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         836
Shamela0009099-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1506
Shamela0009099-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1097
Shamela0009099-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1869
Shamela0009099-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1100
Shamela0009099-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1768
Shamela0009099-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3107
Shamela0009099-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        5707
Shamela0009099-ara1_Shamela0021641-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2147
Shamela0009099-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1152
Shamela0009099-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2603
Shamela0009099-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        17058
Shamela0009099-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        3305
Shamela0009099-ara1_Shamela0021685-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1125
Shamela0009099-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        11701
Shamela0009099-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1913
Shamela0009099-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        1539
Shamela0009099-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        17186
Shamela0009099-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1280
Shamela0009099-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1259
Shamela0009099-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        15190
Shamela0009099-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        15202
Shamela0009099-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        7601
Shamela0009099-ara1_Shamela0022341-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1139
Shamela0009099-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        4881
Shamela0009099-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5063
Shamela0009099-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        1229
Shamela0009099-ara1_Shamela0022551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1268
Shamela0009099-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1191
Shamela0009099-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2360
Shamela0009099-ara1_Shamela0022665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1148
Shamela0009099-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        3296
Shamela0009099-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1862
Shamela0009099-ara1_Shamela0022788-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:04        1935
Shamela0009099-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2619
Shamela0009099-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        7672
Shamela0009099-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1507
Shamela0009099-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1957
Shamela0009099-ara1_Shamela0022892-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        3392
Shamela0009099-ara1_Shamela0023077-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        11448
Shamela0009099-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        10306
Shamela0009099-ara1_Shamela0023156-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        9848
Shamela0009099-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        7212
Shamela0009099-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        10301
Shamela0009099-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1013
Shamela0009099-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        1765
Shamela0009099-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        1367
Shamela0009099-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1039
Shamela0009099-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         913
Shamela0009099-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        6220
Shamela0009099-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        2763
Shamela0009099-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1718
Shamela0009099-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        2677
Shamela0009099-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        1432
Shamela0009099-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1907
Shamela0009099-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1031
Shamela0009099-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        26854
Shamela0009099-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        5779
Shamela0009099-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        18740
Shamela0009099-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        19083
Shamela0009099-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        19600
Shamela0009099-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        18125
Shamela0009099-ara1_Shamela0023741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        2771
Shamela0009099-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        73812
Shamela0009099-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        11821
Shamela0009099-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        8819
Shamela0009099-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        11273
Shamela0009099-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        8283
Shamela0009099-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        6186
Shamela0009099-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        19692
Shamela0009099-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        3812
Shamela0009099-ara1_Shamela0026108-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:36        13402
Shamela0009099-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1539
Shamela0009099-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        9013
Shamela0009099-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1373
Shamela0009099-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1686
Shamela0009099-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1625
Shamela0009099-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        19389
Shamela0009099-ara1_Shamela0026489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        3290
Shamela0009099-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        12566
Shamela0009099-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1125
Shamela0009099-ara1_Shamela0026552-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:42        6473
Shamela0009099-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1984
Shamela0009099-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        22583
Shamela0009099-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2699
Shamela0009099-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2163
Shamela0009099-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2346
Shamela0009099-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1934
Shamela0009099-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2050
Shamela0009099-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        6400
Shamela0009099-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4004
Shamela0009099-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3003
Shamela0009099-ara1_Shamela0026986-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43         799
Shamela0009099-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1778
Shamela0009099-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        6006
Shamela0009099-ara1_Shamela0028173-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1031
Shamela0009099-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1753
Shamela0009099-ara1_Shamela0028175-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        9967
Shamela0009099-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        2381
Shamela0009099-ara1_Shamela0029289-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3162
Shamela0009099-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1910
Shamela0009099-ara1_Shamela0029776-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         847
Shamela0009099-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        6213
Shamela0009099-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2614
Shamela0009099-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50         981
Shamela0009099-ara1_Shamela0029954-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1343
Shamela0009099-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1189
Shamela0009099-ara1_Shamela0030067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        8848
Shamela0009099-ara1_Shamela0030287-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5136
Shamela0009099-ara1_Shamela0030312-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2911
Shamela0009099-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32         852
Shamela0009099-ara1_Shamela0030429-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1915
Shamela0009099-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1933
Shamela0009099-ara1_Shamela0030522-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1405
Shamela0009099-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        5954
Shamela0009099-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21        1226
Shamela0009099-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1739
Shamela0009099-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        1290
Shamela0009099-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        1144
Shamela0009099-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        10646
Shamela0009099-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1907
Shamela0009099-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:27        57166
Shamela0009099-ara1_Shamela0035888-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1094
Shamela0009099-ara1_Shamela0036075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        1730
Shamela0009099-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        11881
Shamela0009099-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        7330
Shamela0009099-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        2233
Shamela0009099-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3369
Shamela0009099-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1152
Shamela0009099-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1440
Shamela0009099-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1699
Shamela0009099-ara1_Shamela0036616-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        8812
Shamela0009099-ara1_Shamela0036951-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1185
Shamela0009099-ara1_Shamela0037063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2582
Shamela0009099-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5967
Shamela0009099-ara1_Shamela0037345-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2227
Shamela0009099-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1005
Shamela0009099-ara1_Shamela0037494-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        4715
Shamela0009099-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        5390
Shamela0009099-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        7860
Shamela0009099-ara1_Shamela0038011-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1502
Shamela0009099-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        13593
Shamela0009099-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1894
Shamela0009099-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1531
Shamela0009099-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2745
Shamela0009099-ara1_Shamela0095860-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4624
Shamela0009099-ara1_Shamela0096165-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:43        3526
Shamela0009099-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        33404
Shamela0009099-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1796
Shamela0009099-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         946
Shamela0009099-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2475
Shamela0009099-ara1_Shamela0096851-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        6303
Shamela0009099-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        55984
Shamela0009099-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2575
Shamela0009099-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1616
Shamela0009099-ara1_Shamela0115130-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1535
Shamela0009099-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        3278
Shamela0009099-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2187
Shamela0009099-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:14        1885
Shamela0009099-ara1_Shia000019Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         908
Shamela0009099-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2190
Shamela0009099-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1887
Shamela0009099-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1147
Shamela0009099-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        1344
Shamela0009099-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        1169
Shamela0009099-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1417
Shamela0009099-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        3229
Shamela0009099-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        6594
Shamela0009099-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        7484
Shamela0009099-ara1_Shia001107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4914
Shamela0009099-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:27        5616
Shamela0009099-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        7494
Shamela0009099-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        7886
Shamela0009099-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43         779
Shamela0009099-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7983
Shamela0009099-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2361
Shamela0009099-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        1714
Shamela0009099-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32         933
Shamela0009099-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1358
Shamela0009099-ara1_Shia001300-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        1352
Shamela0009099-ara1_Shia001303-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        1898
Shamela0009099-ara1_Shia001319-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        3138
Shamela0009099-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2782
Shamela0009099-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        5429
Shamela0009099-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        6030
Shamela0009099-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        4819
Shamela0009099-ara1_Shia001369-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        2583
Shamela0009099-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        1089
Shamela0009099-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        10195
Shamela0009099-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        2289
Shamela0009099-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        66503
Shamela0009099-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43         835
Shamela0009099-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        3250
Shamela0009099-ara1_Shia001552-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53        2803
Shamela0009099-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        10541
Shamela0009099-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2381
Shamela0009099-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        14333
Shamela0009099-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        33470
Shamela0009099-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        18758
Shamela0009099-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24         784
Shamela0009099-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2986
Shamela0009099-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        1123
Shamela0009099-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        7097
Shamela0009099-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18         866
Shamela0009099-ara1_Shia002008-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04         846
Shamela0009099-ara1_Shia002012-ara1.csv      17-Mar-2020 14:54        1092
Shamela0009099-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1510
Shamela0009099-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5751
Shamela0009099-ara1_Shia002065-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1056
Shamela0009099-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        2039
Shamela0009099-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2051
Shamela0009099-ara1_Shia002092-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        1301
Shamela0009099-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        1876
Shamela0009099-ara1_Shia002102-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        5314
Shamela0009099-ara1_Shia002117-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        2234
Shamela0009099-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        11291
Shamela0009099-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3156
Shamela0009099-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1352
Shamela0009099-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        1516
Shamela0009099-ara1_Shia002177-ara1.csv      17-Mar-2020 17:11        1512
Shamela0009099-ara1_Shia002180-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1506
Shamela0009099-ara1_Shia002183-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        1729
Shamela0009099-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        16751
Shamela0009099-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        3001
Shamela0009099-ara1_Shia002210-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1129
Shamela0009099-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        5745
Shamela0009099-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1361
Shamela0009099-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        4037
Shamela0009099-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        5613
Shamela0009099-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32         939
Shamela0009099-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       140753
Shamela0009099-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        9189
Shamela0009099-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1131
Shamela0009099-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1908
Shamela0009099-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7576
Shamela0009099-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1132
Shamela0009099-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        3523
Shamela0009099-ara1_Shia002526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        12218
Shamela0009099-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1042
Shamela0009099-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        13905
Shamela0009099-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        5757
Shamela0009099-ara1_Shia002935-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:01        3340
Shamela0009099-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        2546
Shamela0009099-ara1_Shia002959-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        2046
Shamela0009099-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1846
Shamela0009099-ara1_Shia002972Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4582
Shamela0009099-ara1_Shia003026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15         846
Shamela0009099-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1003
Shamela0009099-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1269
Shamela0009099-ara1_Shia003235-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1574
Shamela0009099-ara1_Shia003310-ara1.csv      17-Mar-2020 16:09        1111
Shamela0009099-ara1_Shia003356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1969
Shamela0009099-ara1_Shia003358-ara1.csv      17-Mar-2020 14:39        1860
Shamela0009099-ara1_Shia003366Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1288
Shamela0009099-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        12410
Shamela0009099-ara1_Shia003443-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        2500
Shamela0009099-ara1_Shia003458-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        10096
Shamela0009099-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        8888
Shamela0009099-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06         936
Shamela0009099-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        81113
Shamela0009099-ara1_Shia003633-ara1.csv      17-Mar-2020 14:40        27736
Shamela0009099-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:21        51604
Shamela0009099-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        8934
Shamela0009099-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27         816
Shamela0009099-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1850
Shamela0009099-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        2529
Shamela0009099-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1176
Shamela0009099-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        13460
Shamela0009099-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        2995
Shamela0009099-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        5957
Shamela0009099-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        9977
Shamela0009099-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        7776
Shamela0009099-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 14:24        2236
Shamela0009099-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        4060
Shamela0009099-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        4693
Shamela0009099-ara1_Shia003716-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        2930
Shamela0009099-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        5418
Shamela0009099-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        27860
Shamela0009099-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        6173
Shamela0009099-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28       123787
Shamela0009099-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2039
Shamela0009099-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1998
Shamela0009099-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        3012
Shamela0009099-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        1634
Shamela0009099-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        7409
Shamela0009099-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1086
Shamela0009099-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2865
Shamela0009099-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        3831
Shamela0009099-ara1_Shia003957Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1018
Shamela0009099-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        4694
Shamela0009099-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44         863
Shamela0009099-ara1_Shia003988-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        3140
Shamela0009099-ara1_Shia003989-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        9187
Shamela0009099-ara1_Shia003994-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:21        1040
Shamela0009099-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        1120
Shamela0009099-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1127
Shamela0009099-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        1099
Shamela0009099-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1158
Shamela0009099-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        3362
Shamela0009099-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        84930
Shamela0009099-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        29739
Shamela0009099-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1113
Shamela0009099-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05        1111
Shamela0009099-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1857
Shamela0009099-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        1824
Shamela0009099-ara1_Shia004673Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2878