Index of /passim01022020/Shamela0009076-ara1/


../
Shamela0009076-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        3650
Shamela0009076-ara1_JK000002-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:22        1052
Shamela0009076-ara1_JK000014-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        5627
Shamela0009076-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        3833
Shamela0009076-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        67131
Shamela0009076-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        3470
Shamela0009076-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        4658
Shamela0009076-ara1_JK000038-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        3492
Shamela0009076-ara1_JK000040-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        1499
Shamela0009076-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        6728
Shamela0009076-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        7792
Shamela0009076-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        6556
Shamela0009076-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1472
Shamela0009076-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        50380
Shamela0009076-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        1822
Shamela0009076-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        4512
Shamela0009076-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        4259
Shamela0009076-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1273
Shamela0009076-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        2557
Shamela0009076-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1996
Shamela0009076-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        3744
Shamela0009076-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        47494
Shamela0009076-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        49282
Shamela0009076-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       105479
Shamela0009076-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1502
Shamela0009076-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        9846
Shamela0009076-ara1_JK000187-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        1686
Shamela0009076-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        8808
Shamela0009076-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        8078
Shamela0009076-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        22901
Shamela0009076-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        24509
Shamela0009076-ara1_JK000267-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        5554
Shamela0009076-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        7415
Shamela0009076-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        5030
Shamela0009076-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        10899
Shamela0009076-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        2722
Shamela0009076-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        15695
Shamela0009076-ara1_JK000316-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        3361
Shamela0009076-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:13        8508
Shamela0009076-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1715
Shamela0009076-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        5732
Shamela0009076-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        7136
Shamela0009076-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        1385
Shamela0009076-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        30098
Shamela0009076-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        1301
Shamela0009076-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        46304
Shamela0009076-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        37595
Shamela0009076-ara1_JK000491-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        2823
Shamela0009076-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        13615
Shamela0009076-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        4018
Shamela0009076-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        47921
Shamela0009076-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        2069
Shamela0009076-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        1502
Shamela0009076-ara1_JK000572-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        2342
Shamela0009076-ara1_JK000575-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        5353
Shamela0009076-ara1_JK000578-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04        2968
Shamela0009076-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2875
Shamela0009076-ara1_JK000587-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1066
Shamela0009076-ara1_JK000601-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        1204
Shamela0009076-ara1_JK000602-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        2612
Shamela0009076-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        1792
Shamela0009076-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1180
Shamela0009076-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        21935
Shamela0009076-ara1_JK000645-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1768
Shamela0009076-ara1_JK000646-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        1461
Shamela0009076-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        12115
Shamela0009076-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        3217
Shamela0009076-ara1_JK000671-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        1713
Shamela0009076-ara1_JK000673-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:05        2615
Shamela0009076-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        11176
Shamela0009076-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        8480
Shamela0009076-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        3234
Shamela0009076-ara1_JK000699-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1707
Shamela0009076-ara1_JK000703-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        2301
Shamela0009076-ara1_JK000714-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1216
Shamela0009076-ara1_JK000719-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        1390
Shamela0009076-ara1_JK000721-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        2234
Shamela0009076-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        11419
Shamela0009076-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        14374
Shamela0009076-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        4587
Shamela0009076-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        12458
Shamela0009076-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        1535
Shamela0009076-ara1_JK000773-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        4249
Shamela0009076-ara1_JK000774-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1927
Shamela0009076-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        18394
Shamela0009076-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        61508
Shamela0009076-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1322
Shamela0009076-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        1124
Shamela0009076-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        2274
Shamela0009076-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        5313
Shamela0009076-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       691074
Shamela0009076-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        4556
Shamela0009076-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        1590
Shamela0009076-ara1_JK000932-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        2012
Shamela0009076-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        2308
Shamela0009076-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1997
Shamela0009076-ara1_JK000947-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        1216
Shamela0009076-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        24774
Shamela0009076-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        6386
Shamela0009076-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1939
Shamela0009076-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1362
Shamela0009076-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        8754
Shamela0009076-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1577
Shamela0009076-ara1_JK001048-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        1159
Shamela0009076-ara1_JK001050-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        6413
Shamela0009076-ara1_JK001081-ara1.csv       17-Mar-2020 16:51        2158
Shamela0009076-ara1_JK001084-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        1485
Shamela0009076-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:14        12045
Shamela0009076-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        2776
Shamela0009076-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        2575
Shamela0009076-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        14487
Shamela0009076-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1759
Shamela0009076-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        1625
Shamela0009076-ara1_JK001203-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        3080
Shamela0009076-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        2969
Shamela0009076-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        4589
Shamela0009076-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        8376
Shamela0009076-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        7289
Shamela0009076-ara1_JK001241-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        2409
Shamela0009076-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        5830
Shamela0009076-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        3816
Shamela0009076-ara1_JK001274-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:16        1080
Shamela0009076-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        4501
Shamela0009076-ara1_JK001287-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        2893
Shamela0009076-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        9778
Shamela0009076-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        43609
Shamela0009076-ara1_JK001296-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:13         902
Shamela0009076-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        12171
Shamela0009076-ara1_JK001319-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:04        3536
Shamela0009076-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        10153
Shamela0009076-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        18825
Shamela0009076-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        1733
Shamela0009076-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1357
Shamela0009076-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        3326
Shamela0009076-ara1_JK001460-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        3447
Shamela0009076-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        1585
Shamela0009076-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        30954
Shamela0009076-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        14900
Shamela0009076-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        2944
Shamela0009076-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        24745
Shamela0009076-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:13        2488
Shamela0009076-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        4497
Shamela0009076-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        63432
Shamela0009076-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        19629
Shamela0009076-ara1_JK005006-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        2378
Shamela0009076-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        6016
Shamela0009076-ara1_JK005013-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1359
Shamela0009076-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        4019
Shamela0009076-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        3904
Shamela0009076-ara1_JK006670-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1561
Shamela0009076-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        60160
Shamela0009076-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        6942
Shamela0009076-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        83115
Shamela0009076-ara1_JK006856-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        4464
Shamela0009076-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1844
Shamela0009076-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        6950
Shamela0009076-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1609
Shamela0009076-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        9499
Shamela0009076-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21         991
Shamela0009076-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        2328
Shamela0009076-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        6988
Shamela0009076-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        8884
Shamela0009076-ara1_JK007010-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48         858
Shamela0009076-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        23490
Shamela0009076-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        9782
Shamela0009076-ara1_JK007030-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37         807
Shamela0009076-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        1085
Shamela0009076-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        13793
Shamela0009076-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        6035
Shamela0009076-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:31        5829
Shamela0009076-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        19496
Shamela0009076-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        1163
Shamela0009076-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        30678
Shamela0009076-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1083
Shamela0009076-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        13793
Shamela0009076-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        2435
Shamela0009076-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        4615
Shamela0009076-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2436
Shamela0009076-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1441
Shamela0009076-ara1_JK007105-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1577
Shamela0009076-ara1_JK007106-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        3359
Shamela0009076-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        9451
Shamela0009076-ara1_JK007120-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        16294
Shamela0009076-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1788
Shamela0009076-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        1648
Shamela0009076-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:27        10774
Shamela0009076-ara1_JK009172-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:20        1788
Shamela0009076-ara1_JK009174-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        6343
Shamela0009076-ara1_JK009180-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        1932
Shamela0009076-ara1_JK009187-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:55        1215
Shamela0009076-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        1313
Shamela0009076-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 15:09        1750
Shamela0009076-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1432
Shamela0009076-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        2078
Shamela0009076-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        32272
Shamela0009076-ara1_JK009228-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        7641
Shamela0009076-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        9947
Shamela0009076-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        12020
Shamela0009076-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        3852
Shamela0009076-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        1264
Shamela0009076-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        26102
Shamela0009076-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        8941
Shamela0009076-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        1870
Shamela0009076-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        2774
Shamela0009076-ara1_JK009280-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        2991
Shamela0009076-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        5178
Shamela0009076-ara1_JK009296-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        1516
Shamela0009076-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        7395
Shamela0009076-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        3484
Shamela0009076-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1609
Shamela0009076-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        6023
Shamela0009076-ara1_JK009334-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        3356
Shamela0009076-ara1_JK009337-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        2365
Shamela0009076-ara1_JK009364-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:23        5932
Shamela0009076-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        5248
Shamela0009076-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        11046
Shamela0009076-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        1936
Shamela0009076-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        3634
Shamela0009076-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29         953
Shamela0009076-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        2139
Shamela0009076-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        2070
Shamela0009076-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        5102
Shamela0009076-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        8422
Shamela0009076-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        24810
Shamela0009076-ara1_JK010584-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        2059
Shamela0009076-ara1_JK010621-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        5327
Shamela0009076-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        7226
Shamela0009076-ara1_JK010629-ara1.csv       17-Mar-2020 15:05        8795
Shamela0009076-ara1_JK010666-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        1263
Shamela0009076-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        3743
Shamela0009076-ara1_JK011115-ara1.csv       17-Mar-2020 16:24        6076
Shamela0009076-ara1_JK011147-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        2284
Shamela0009076-ara1_JK011148-ara1.csv       17-Mar-2020 17:56        2492
Shamela0009076-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22         874
Shamela0009076-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        8493
Shamela0009076-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        17467
Shamela0009076-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        12383
Shamela0009076-ara1_JK011344-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        3082
Shamela0009076-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1332
Shamela0009076-ara1_JK011402-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        2024
Shamela0009076-ara1_JK011455-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        3879
Shamela0009076-ara1_JK011458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:19        1420
Shamela0009076-ara1_JK011476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1538
Shamela0009076-ara1_JK011487-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        3282
Shamela0009076-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        5934
Shamela0009076-ara1_JK011503-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        1363
Shamela0009076-ara1_JK011516-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1598
Shamela0009076-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        2727
Shamela0009076-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        6367
Shamela0009076-ara1_JK011584-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1220
Shamela0009076-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        7294
Shamela0009076-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        2968
Shamela0009076-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        19546
Shamela0009076-ara1_JK011743-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1000
Shamela0009076-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        51392
Shamela0009076-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        6371
Shamela0009076-ara1_Shamela0000040-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1564
Shamela0009076-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        30838
Shamela0009076-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2732
Shamela0009076-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        10782
Shamela0009076-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21         959
Shamela0009076-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1982
Shamela0009076-ara1_Shamela0000191-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2585
Shamela0009076-ara1_Shamela0000193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19         995
Shamela0009076-ara1_Shamela0000194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16         996
Shamela0009076-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3021
Shamela0009076-ara1_Shamela0000244-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2124
Shamela0009076-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        1918
Shamela0009076-ara1_Shamela0000262-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1560
Shamela0009076-ara1_Shamela0000263-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1157
Shamela0009076-ara1_Shamela0000315-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        5029
Shamela0009076-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        4049
Shamela0009076-ara1_Shamela0000350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        2073
Shamela0009076-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        9184
Shamela0009076-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        5700
Shamela0009076-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        4343
Shamela0009076-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        19531
Shamela0009076-ara1_Shamela0000552-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        3473
Shamela0009076-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1036
Shamela0009076-ara1_Shamela0000651-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4912
Shamela0009076-ara1_Shamela0000678-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41         986
Shamela0009076-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1450
Shamela0009076-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1592
Shamela0009076-ara1_Shamela0000758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:00        4269
Shamela0009076-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1334
Shamela0009076-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        7682
Shamela0009076-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        50750
Shamela0009076-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        17634
Shamela0009076-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        4355
Shamela0009076-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        59819
Shamela0009076-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1105
Shamela0009076-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1314
Shamela0009076-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        1025
Shamela0009076-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        2153
Shamela0009076-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2475
Shamela0009076-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        16096
Shamela0009076-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        7945
Shamela0009076-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2778
Shamela0009076-ara1_Shamela0001288-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2037
Shamela0009076-ara1_Shamela0001311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1880
Shamela0009076-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        7816
Shamela0009076-ara1_Shamela0001346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1799
Shamela0009076-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        23065
Shamela0009076-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        3321
Shamela0009076-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1184
Shamela0009076-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        8575
Shamela0009076-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        8587
Shamela0009076-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2608
Shamela0009076-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       235516
Shamela0009076-ara1_Shamela0001441-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1107
Shamela0009076-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        32350
Shamela0009076-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2597
Shamela0009076-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        29037
Shamela0009076-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        29533
Shamela0009076-ara1_Shamela0001458-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        2820
Shamela0009076-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        14920
Shamela0009076-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        12276
Shamela0009076-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1802
Shamela0009076-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        7822
Shamela0009076-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        7624
Shamela0009076-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        3806
Shamela0009076-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        12133
Shamela0009076-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        4874
Shamela0009076-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2387
Shamela0009076-ara1_Shamela0001666-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         985
Shamela0009076-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        16505
Shamela0009076-ara1_Shamela0001680-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1302
Shamela0009076-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        32135
Shamela0009076-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:54        51241
Shamela0009076-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1104
Shamela0009076-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        68590
Shamela0009076-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        40460
Shamela0009076-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26       229181
Shamela0009076-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        34365
Shamela0009076-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        38952
Shamela0009076-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        86162
Shamela0009076-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1281
Shamela0009076-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15       138137
Shamela0009076-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        8208
Shamela0009076-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1997
Shamela0009076-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        4917
Shamela0009076-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1211
Shamela0009076-ara1_Shamela0002582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2499
Shamela0009076-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        30809
Shamela0009076-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2124
Shamela0009076-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        11299
Shamela0009076-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15       221698
Shamela0009076-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1375
Shamela0009076-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3914
Shamela0009076-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30       224371
Shamela0009076-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        73089
Shamela0009076-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       146633
Shamela0009076-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        29830
Shamela0009076-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3875
Shamela0009076-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2777
Shamela0009076-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2829
Shamela0009076-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        4764
Shamela0009076-ara1_Shamela0005433-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1234
Shamela0009076-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        5985
Shamela0009076-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        19161
Shamela0009076-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        9238
Shamela0009076-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        11930
Shamela0009076-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1366
Shamela0009076-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1916
Shamela0009076-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2659
Shamela0009076-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        17005
Shamela0009076-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        15379
Shamela0009076-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        8061
Shamela0009076-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        46051
Shamela0009076-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        12693
Shamela0009076-ara1_Shamela0005793-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:10        1428
Shamela0009076-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        5195
Shamela0009076-ara1_Shamela0005804-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        4226
Shamela0009076-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        47120
Shamela0009076-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        40876
Shamela0009076-ara1_Shamela0005847-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        2738
Shamela0009076-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1822
Shamela0009076-ara1_Shamela0005858-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        5243
Shamela0009076-ara1_Shamela0005860-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        4205
Shamela0009076-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        9457
Shamela0009076-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        31711
Shamela0009076-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        5397
Shamela0009076-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46         971
Shamela0009076-ara1_Shamela0006022-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:00        1223
Shamela0009076-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38       191855
Shamela0009076-ara1_Shamela0006030-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1197
Shamela0009076-ara1_Shamela0006038-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        3150
Shamela0009076-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        14752
Shamela0009076-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1555
Shamela0009076-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2645
Shamela0009076-ara1_Shamela0006105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        2147
Shamela0009076-ara1_Shamela0006117-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7723
Shamela0009076-ara1_Shamela0006137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1398
Shamela0009076-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36         980
Shamela0009076-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        13922
Shamela0009076-ara1_Shamela0006206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1738
Shamela0009076-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        18112
Shamela0009076-ara1_Shamela0006238-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2173
Shamela0009076-ara1_Shamela0006262-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2530
Shamela0009076-ara1_Shamela0006277-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        5778
Shamela0009076-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1328
Shamela0009076-ara1_Shamela0006410-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2025
Shamela0009076-ara1_Shamela0006415-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1382
Shamela0009076-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        3157
Shamela0009076-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        11679
Shamela0009076-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        2668
Shamela0009076-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        6462
Shamela0009076-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        17936
Shamela0009076-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        13463
Shamela0009076-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        4676
Shamela0009076-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        7344
Shamela0009076-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        7099
Shamela0009076-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        53278
Shamela0009076-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        1914
Shamela0009076-ara1_Shamela0006768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1617
Shamela0009076-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        5519
Shamela0009076-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2702
Shamela0009076-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        26196
Shamela0009076-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3681
Shamela0009076-ara1_Shamela0006897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        17042
Shamela0009076-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:01        4522
Shamela0009076-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        10028
Shamela0009076-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        3374
Shamela0009076-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        2533
Shamela0009076-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1695
Shamela0009076-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1382
Shamela0009076-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1244
Shamela0009076-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        35747
Shamela0009076-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        9019
Shamela0009076-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        10983
Shamela0009076-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        6562
Shamela0009076-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        22848
Shamela0009076-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2085
Shamela0009076-ara1_Shamela0007640-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1782
Shamela0009076-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        4443
Shamela0009076-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        21520
Shamela0009076-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        70503
Shamela0009076-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        52584
Shamela0009076-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1459
Shamela0009076-ara1_Shamela0008202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        2367
Shamela0009076-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        12727
Shamela0009076-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        30728
Shamela0009076-ara1_Shamela0008207-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:31        2235
Shamela0009076-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:21        2480
Shamela0009076-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        9531
Shamela0009076-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        13118
Shamela0009076-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05         979
Shamela0009076-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1406
Shamela0009076-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        10136
Shamela0009076-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        7469
Shamela0009076-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        3477
Shamela0009076-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2790
Shamela0009076-ara1_Shamela0008240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1757
Shamela0009076-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        16517
Shamela0009076-ara1_Shamela0008247-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2798
Shamela0009076-ara1_Shamela0008249-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        2856
Shamela0009076-ara1_Shamela0008259-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:27        3771
Shamela0009076-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        6032
Shamela0009076-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        1375
Shamela0009076-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5412
Shamela0009076-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        42463
Shamela0009076-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       110695
Shamela0009076-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        6322
Shamela0009076-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        4355
Shamela0009076-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        6636
Shamela0009076-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4859
Shamela0009076-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47       101848
Shamela0009076-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        11169
Shamela0009076-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        8505
Shamela0009076-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        3381
Shamela0009076-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1842
Shamela0009076-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        57364
Shamela0009076-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        11697
Shamela0009076-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1553
Shamela0009076-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2852
Shamela0009076-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        34805
Shamela0009076-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        21520
Shamela0009076-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1087
Shamela0009076-ara1_Shamela0008827-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1202
Shamela0009076-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        23704
Shamela0009076-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        3353
Shamela0009076-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        18995
Shamela0009076-ara1_Shamela0009088-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1018
Shamela0009076-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        27660
Shamela0009076-ara1_Shamela0009170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:59        4433
Shamela0009076-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2701
Shamela0009076-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        37724
Shamela0009076-ara1_Shamela0009236-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        16928
Shamela0009076-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        15831
Shamela0009076-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        21969
Shamela0009076-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2570
Shamela0009076-ara1_Shamela0009283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2362
Shamela0009076-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1448
Shamela0009076-ara1_Shamela0009322-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        24985
Shamela0009076-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        4556
Shamela0009076-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        2099
Shamela0009076-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        4283
Shamela0009076-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1228
Shamela0009076-ara1_Shamela0009353-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1687
Shamela0009076-ara1_Shamela0009356-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2570
Shamela0009076-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2286
Shamela0009076-ara1_Shamela0009370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1400
Shamela0009076-ara1_Shamela0009375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1239
Shamela0009076-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1622
Shamela0009076-ara1_Shamela0009377-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2482
Shamela0009076-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4089
Shamela0009076-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        4152
Shamela0009076-ara1_Shamela0009384-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1419
Shamela0009076-ara1_Shamela0009387-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4960
Shamela0009076-ara1_Shamela0009388-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1620
Shamela0009076-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1915
Shamela0009076-ara1_Shamela0009390-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1242
Shamela0009076-ara1_Shamela0009395-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:19        1522
Shamela0009076-ara1_Shamela0009397-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1965
Shamela0009076-ara1_Shamela0009399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2339
Shamela0009076-ara1_Shamela0009427-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        1748
Shamela0009076-ara1_Shamela0009523-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1169
Shamela0009076-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        4133
Shamela0009076-ara1_Shamela0009561-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        6592
Shamela0009076-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4743
Shamela0009076-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        62717
Shamela0009076-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1019
Shamela0009076-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        2418
Shamela0009076-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        23480
Shamela0009076-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1440
Shamela0009076-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        6573
Shamela0009076-ara1_Shamela0009644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         958
Shamela0009076-ara1_Shamela0009681-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        4560
Shamela0009076-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4310
Shamela0009076-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2184
Shamela0009076-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2306
Shamela0009076-ara1_Shamela0009701-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:09        1930
Shamela0009076-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        35982
Shamela0009076-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        34164
Shamela0009076-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        3261
Shamela0009076-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        5400
Shamela0009076-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        3517
Shamela0009076-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        19409
Shamela0009076-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        9282
Shamela0009076-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:27        7674
Shamela0009076-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        11436
Shamela0009076-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        5973
Shamela0009076-ara1_Shamela0009793-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2788
Shamela0009076-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1849
Shamela0009076-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1657
Shamela0009076-ara1_Shamela0009808-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19         886
Shamela0009076-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        47516
Shamela0009076-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1105
Shamela0009076-ara1_Shamela0009826-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2423
Shamela0009076-ara1_Shamela0009855-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        3974
Shamela0009076-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        3665
Shamela0009076-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        17098
Shamela0009076-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        22563
Shamela0009076-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1885
Shamela0009076-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2463
Shamela0009076-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        5733
Shamela0009076-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2073
Shamela0009076-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        3275
Shamela0009076-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        46520
Shamela0009076-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1912
Shamela0009076-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        3780
Shamela0009076-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1255
Shamela0009076-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        12853
Shamela0009076-ara1_Shamela0010469-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2436
Shamela0009076-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25       112101
Shamela0009076-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        11720
Shamela0009076-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41       146351
Shamela0009076-ara1_Shamela0010494-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2195
Shamela0009076-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        4304
Shamela0009076-ara1_Shamela0010514-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        5038
Shamela0009076-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        9501
Shamela0009076-ara1_Shamela0010531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        12864
Shamela0009076-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3382
Shamela0009076-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:59        5179
Shamela0009076-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        7159
Shamela0009076-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        28506
Shamela0009076-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4000
Shamela0009076-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        6699
Shamela0009076-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        30042
Shamela0009076-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44       127696
Shamela0009076-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        13130
Shamela0009076-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3440
Shamela0009076-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        1624
Shamela0009076-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        4850
Shamela0009076-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        18679
Shamela0009076-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        49540
Shamela0009076-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        12675
Shamela0009076-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        14871
Shamela0009076-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        5894
Shamela0009076-ara1_Shamela0010843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1443
Shamela0009076-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2072
Shamela0009076-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        9124
Shamela0009076-ara1_Shamela0010902-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        5142
Shamela0009076-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        88848
Shamela0009076-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1996
Shamela0009076-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        2716
Shamela0009076-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2756
Shamela0009076-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        18132
Shamela0009076-ara1_Shamela0011088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1384
Shamela0009076-ara1_Shamela0011098-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1884
Shamela0009076-ara1_Shamela0011118-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1150
Shamela0009076-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2008
Shamela0009076-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        22462
Shamela0009076-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1676
Shamela0009076-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1876
Shamela0009076-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1705
Shamela0009076-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        23280
Shamela0009076-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        2003
Shamela0009076-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        1038
Shamela0009076-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1756
Shamela0009076-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        3289
Shamela0009076-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        5971
Shamela0009076-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3687
Shamela0009076-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3409
Shamela0009076-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2251
Shamela0009076-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1746
Shamela0009076-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        8783
Shamela0009076-ara1_Shamela0011686-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:45        2241
Shamela0009076-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1168
Shamela0009076-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2006
Shamela0009076-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        12007
Shamela0009076-ara1_Shamela0011783-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53         964
Shamela0009076-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        3163
Shamela0009076-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        8134
Shamela0009076-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        13951
Shamela0009076-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        6184
Shamela0009076-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        4564
Shamela0009076-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        5317
Shamela0009076-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2520
Shamela0009076-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2586
Shamela0009076-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        3149
Shamela0009076-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2597
Shamela0009076-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        3366
Shamela0009076-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        8492
Shamela0009076-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        11293
Shamela0009076-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        1415
Shamela0009076-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        20752
Shamela0009076-ara1_Shamela0012286-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:56        2554
Shamela0009076-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        9103
Shamela0009076-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:05        38367
Shamela0009076-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        11244
Shamela0009076-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        1403
Shamela0009076-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        12808
Shamela0009076-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        66311
Shamela0009076-ara1_Shamela0012404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:35        1128
Shamela0009076-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        50623
Shamela0009076-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        20744
Shamela0009076-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1981
Shamela0009076-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        9175
Shamela0009076-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        6504
Shamela0009076-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        98666
Shamela0009076-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        23747
Shamela0009076-ara1_Shamela0012698-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1831
Shamela0009076-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        2672
Shamela0009076-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2056
Shamela0009076-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2935
Shamela0009076-ara1_Shamela0012743-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1948
Shamela0009076-ara1_Shamela0012745-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1489
Shamela0009076-ara1_Shamela0012746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2100
Shamela0009076-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        2651
Shamela0009076-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        26668
Shamela0009076-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1875
Shamela0009076-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        3857
Shamela0009076-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2655
Shamela0009076-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1478
Shamela0009076-ara1_Shamela0012852-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27         965
Shamela0009076-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        2426
Shamela0009076-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        49269
Shamela0009076-ara1_Shamela0012864-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1045
Shamela0009076-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2675
Shamela0009076-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        10161
Shamela0009076-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        7189
Shamela0009076-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        5878
Shamela0009076-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        66988
Shamela0009076-ara1_Shamela0012985-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        3048
Shamela0009076-ara1_Shamela0012990-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:56        1574
Shamela0009076-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        18579
Shamela0009076-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        14693
Shamela0009076-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        14417
Shamela0009076-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        5566
Shamela0009076-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        4203
Shamela0009076-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4206
Shamela0009076-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        4438
Shamela0009076-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        5148
Shamela0009076-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        4691
Shamela0009076-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        3325
Shamela0009076-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        39350
Shamela0009076-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        5293
Shamela0009076-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        49773
Shamela0009076-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1303
Shamela0009076-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        11588
Shamela0009076-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        16789
Shamela0009076-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        31220
Shamela0009076-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        12014
Shamela0009076-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        30943
Shamela0009076-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        40348
Shamela0009076-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1471
Shamela0009076-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        1410
Shamela0009076-ara1_Shamela0013079-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:15        1712
Shamela0009076-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        10059
Shamela0009076-ara1_Shamela0013089-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        11498
Shamela0009076-ara1_Shamela0013110-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1854
Shamela0009076-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        5671
Shamela0009076-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2124
Shamela0009076-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        4598
Shamela0009076-ara1_Shamela0013140-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1478
Shamela0009076-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1578
Shamela0009076-ara1_Shamela0013173-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        3571
Shamela0009076-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        23973
Shamela0009076-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        14154
Shamela0009076-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        29467
Shamela0009076-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1458
Shamela0009076-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        15465
Shamela0009076-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        8380
Shamela0009076-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        9417
Shamela0009076-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        58251
Shamela0009076-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        11567
Shamela0009076-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        7510
Shamela0009076-ara1_Shamela0021484-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1484
Shamela0009076-ara1_Shamela0021487-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1175
Shamela0009076-ara1_Shamela0021488-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1752
Shamela0009076-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        19539
Shamela0009076-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        7515
Shamela0009076-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1045
Shamela0009076-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2074
Shamela0009076-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        6059
Shamela0009076-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        6475
Shamela0009076-ara1_Shamela0021546-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:22         996
Shamela0009076-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2131
Shamela0009076-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3085
Shamela0009076-ara1_Shamela0021563-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1488
Shamela0009076-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        20180
Shamela0009076-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48         990
Shamela0009076-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58         991
Shamela0009076-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1376
Shamela0009076-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1161
Shamela0009076-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3496
Shamela0009076-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        2100
Shamela0009076-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        32177
Shamela0009076-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2359
Shamela0009076-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        20110
Shamela0009076-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        16789
Shamela0009076-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        9832
Shamela0009076-ara1_Shamela0021638-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1521
Shamela0009076-ara1_Shamela0021650-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2634
Shamela0009076-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2124
Shamela0009076-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        41763
Shamela0009076-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        17831
Shamela0009076-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        8421
Shamela0009076-ara1_Shamela0021673-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1158
Shamela0009076-ara1_Shamela0021676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1137
Shamela0009076-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05         929
Shamela0009076-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2941
Shamela0009076-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2480
Shamela0009076-ara1_Shamela0021685-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2966
Shamela0009076-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1878
Shamela0009076-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2448
Shamela0009076-ara1_Shamela0021709-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2080
Shamela0009076-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        8266
Shamela0009076-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        24958
Shamela0009076-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26         923
Shamela0009076-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6112
Shamela0009076-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1133
Shamela0009076-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1633
Shamela0009076-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1311
Shamela0009076-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        3343
Shamela0009076-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        10753
Shamela0009076-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        7641
Shamela0009076-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        6042
Shamela0009076-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11       112884
Shamela0009076-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        10533
Shamela0009076-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        16866
Shamela0009076-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07       144409
Shamela0009076-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        15921
Shamela0009076-ara1_Shamela0022347-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1766
Shamela0009076-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        9421
Shamela0009076-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        73297
Shamela0009076-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        4915
Shamela0009076-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        10442
Shamela0009076-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        6858
Shamela0009076-ara1_Shamela0022643-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        1279
Shamela0009076-ara1_Shamela0022648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1228
Shamela0009076-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1703
Shamela0009076-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1142
Shamela0009076-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        5668
Shamela0009076-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1701
Shamela0009076-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1443
Shamela0009076-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        28420
Shamela0009076-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        15022
Shamela0009076-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2414
Shamela0009076-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        8033
Shamela0009076-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1155
Shamela0009076-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3685
Shamela0009076-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        64690
Shamela0009076-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        6267
Shamela0009076-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1217
Shamela0009076-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        31121
Shamela0009076-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        2595
Shamela0009076-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        2491
Shamela0009076-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1069
Shamela0009076-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        4684
Shamela0009076-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1938
Shamela0009076-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        3345
Shamela0009076-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        2621
Shamela0009076-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        13844
Shamela0009076-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1177
Shamela0009076-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        25736
Shamela0009076-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        14264
Shamela0009076-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1751
Shamela0009076-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        6454
Shamela0009076-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        36778
Shamela0009076-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        13074
Shamela0009076-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        7866
Shamela0009076-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        6929
Shamela0009076-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58       117852
Shamela0009076-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        2649
Shamela0009076-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08       761070
Shamela0009076-ara1_Shamela0023769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1076
Shamela0009076-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        4462
Shamela0009076-ara1_Shamela0023785-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:50        1959
Shamela0009076-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        22514
Shamela0009076-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        1172
Shamela0009076-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2734
Shamela0009076-ara1_Shamela0023799-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1832
Shamela0009076-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        16828
Shamela0009076-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        9850
Shamela0009076-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       300001
Shamela0009076-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        64129
Shamela0009076-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        11403
Shamela0009076-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1361
Shamela0009076-ara1_Shamela0026102-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:04        1682
Shamela0009076-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        26429
Shamela0009076-ara1_Shamela0026337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2962
Shamela0009076-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2564
Shamela0009076-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        9530
Shamela0009076-ara1_Shamela0026373-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3103
Shamela0009076-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        13676
Shamela0009076-ara1_Shamela0026383-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        4731
Shamela0009076-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        7104
Shamela0009076-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        4122
Shamela0009076-ara1_Shamela0026426-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1883
Shamela0009076-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        8251
Shamela0009076-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        3576
Shamela0009076-ara1_Shamela0026449-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1712
Shamela0009076-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1688
Shamela0009076-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2059
Shamela0009076-ara1_Shamela0026469-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        5356
Shamela0009076-ara1_Shamela0026470-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1514
Shamela0009076-ara1_Shamela0026473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        4100
Shamela0009076-ara1_Shamela0026474-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        4394
Shamela0009076-ara1_Shamela0026481-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        3802
Shamela0009076-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        8849
Shamela0009076-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        15058
Shamela0009076-ara1_Shamela0026489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2334
Shamela0009076-ara1_Shamela0026525-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        2129
Shamela0009076-ara1_Shamela0026527-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4466
Shamela0009076-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        23914
Shamela0009076-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        3144
Shamela0009076-ara1_Shamela0026550-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1064
Shamela0009076-ara1_Shamela0026552-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        1688
Shamela0009076-ara1_Shamela0026557-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1247
Shamela0009076-ara1_Shamela0026559-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        1000
Shamela0009076-ara1_Shamela0026560-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2602
Shamela0009076-ara1_Shamela0026563-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1652
Shamela0009076-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        4158
Shamela0009076-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        12039
Shamela0009076-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        6619
Shamela0009076-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3408
Shamela0009076-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2074
Shamela0009076-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7549
Shamela0009076-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04         910
Shamela0009076-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        6266
Shamela0009076-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        16639
Shamela0009076-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3664
Shamela0009076-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        7228
Shamela0009076-ara1_Shamela0026730-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        6545
Shamela0009076-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        4009
Shamela0009076-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        1736
Shamela0009076-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1128
Shamela0009076-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1637
Shamela0009076-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1854
Shamela0009076-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1151
Shamela0009076-ara1_Shamela0026823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1130
Shamela0009076-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2997
Shamela0009076-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        5196
Shamela0009076-ara1_Shamela0026862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2152
Shamela0009076-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        5137
Shamela0009076-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         990
Shamela0009076-ara1_Shamela0026872-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1997
Shamela0009076-ara1_Shamela0026875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1339
Shamela0009076-ara1_Shamela0026877-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1526
Shamela0009076-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        14956
Shamela0009076-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        44871
Shamela0009076-ara1_Shamela0026890-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        4832
Shamela0009076-ara1_Shamela0026906-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        4022
Shamela0009076-ara1_Shamela0026918-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1592
Shamela0009076-ara1_Shamela0026921-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1836
Shamela0009076-ara1_Shamela0027083-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1100
Shamela0009076-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1885
Shamela0009076-ara1_Shamela0027097-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        2921
Shamela0009076-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        6789
Shamela0009076-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        12048
Shamela0009076-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        11210
Shamela0009076-ara1_Shamela0029464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        2313
Shamela0009076-ara1_Shamela0029563-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1894
Shamela0009076-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1623
Shamela0009076-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4922
Shamela0009076-ara1_Shamela0029699-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1594
Shamela0009076-ara1_Shamela0029701-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1640
Shamela0009076-ara1_Shamela0029703-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        2510
Shamela0009076-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1812
Shamela0009076-ara1_Shamela0029708-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1507
Shamela0009076-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        2800
Shamela0009076-ara1_Shamela0029720-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1626
Shamela0009076-ara1_Shamela0029721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2017
Shamela0009076-ara1_Shamela0029722-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2576
Shamela0009076-ara1_Shamela0029725-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2104
Shamela0009076-ara1_Shamela0029734-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        5446
Shamela0009076-ara1_Shamela0029738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        9677
Shamela0009076-ara1_Shamela0029739-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2256
Shamela0009076-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1680
Shamela0009076-ara1_Shamela0029745-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1347
Shamela0009076-ara1_Shamela0029746-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        6143
Shamela0009076-ara1_Shamela0029751-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        4584
Shamela0009076-ara1_Shamela0029752-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1713
Shamela0009076-ara1_Shamela0029766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1696
Shamela0009076-ara1_Shamela0029767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1674
Shamela0009076-ara1_Shamela0029776-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1221
Shamela0009076-ara1_Shamela0029779-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        2508
Shamela0009076-ara1_Shamela0029782-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        4394
Shamela0009076-ara1_Shamela0029783-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1855
Shamela0009076-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4382
Shamela0009076-ara1_Shamela0029814-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1667
Shamela0009076-ara1_Shamela0029859-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        6699
Shamela0009076-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        5258
Shamela0009076-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        2565
Shamela0009076-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        3821
Shamela0009076-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        4132
Shamela0009076-ara1_Shamela0029932-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1774
Shamela0009076-ara1_Shamela0029933-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1560
Shamela0009076-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        4804
Shamela0009076-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2560
Shamela0009076-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        4372
Shamela0009076-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        3806
Shamela0009076-ara1_Shamela0029979-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        2721
Shamela0009076-ara1_Shamela0029982-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1204
Shamela0009076-ara1_Shamela0029991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1318
Shamela0009076-ara1_Shamela0030022-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1467
Shamela0009076-ara1_Shamela0030055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        6475
Shamela0009076-ara1_Shamela0030067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2278
Shamela0009076-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2093
Shamela0009076-ara1_Shamela0030246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        6257
Shamela0009076-ara1_Shamela0030266-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2602
Shamela0009076-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        7658
Shamela0009076-ara1_Shamela0030306-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1462
Shamela0009076-ara1_Shamela0030317-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        4612
Shamela0009076-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        11465
Shamela0009076-ara1_Shamela0030346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2210
Shamela0009076-ara1_Shamela0030384-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        2473
Shamela0009076-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3032
Shamela0009076-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1309
Shamela0009076-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        2742
Shamela0009076-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2296
Shamela0009076-ara1_Shamela0030558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1246
Shamela0009076-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2167
Shamela0009076-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2025
Shamela0009076-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21        2957
Shamela0009076-ara1_Shamela0030760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3502
Shamela0009076-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        6808
Shamela0009076-ara1_Shamela0030903-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1041
Shamela0009076-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        1104
Shamela0009076-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2156
Shamela0009076-ara1_Shamela0031382-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        5434
Shamela0009076-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1727
Shamela0009076-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3660
Shamela0009076-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        56736
Shamela0009076-ara1_Shamela0035261-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2778
Shamela0009076-ara1_Shamela0036040-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3261
Shamela0009076-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        3703
Shamela0009076-ara1_Shamela0036104-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1918
Shamela0009076-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        44819
Shamela0009076-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        38255
Shamela0009076-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        26807
Shamela0009076-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        9816
Shamela0009076-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        5243
Shamela0009076-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1815
Shamela0009076-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        11735
Shamela0009076-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        12224
Shamela0009076-ara1_Shamela0037466-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1738
Shamela0009076-ara1_Shamela0037554-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        10172
Shamela0009076-ara1_Shamela0037559-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1429
Shamela0009076-ara1_Shamela0037610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1906
Shamela0009076-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1867
Shamela0009076-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2258
Shamela0009076-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        13960
Shamela0009076-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1205
Shamela0009076-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        6580
Shamela0009076-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        3964
Shamela0009076-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1113
Shamela0009076-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        13638
Shamela0009076-ara1_Shamela0096165-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:43        12845
Shamela0009076-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        4683
Shamela0009076-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        4999
Shamela0009076-ara1_Shamela0096233-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56       2383269
Shamela0009076-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1263
Shamela0009076-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        9609
Shamela0009076-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        9536
Shamela0009076-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1873
Shamela0009076-ara1_Shamela0096618-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25         885
Shamela0009076-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1382
Shamela0009076-ara1_Shamela0096966-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1034
Shamela0009076-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        5463
Shamela0009076-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        5280
Shamela0009076-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        77041
Shamela0009076-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1851
Shamela0009076-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        21955
Shamela0009076-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        7791
Shamela0009076-ara1_Shia000003-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:20        2639
Shamela0009076-ara1_Shia000004-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:11        2888
Shamela0009076-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        1287
Shamela0009076-ara1_Shia000047-ara1.csv      17-Mar-2020 12:31        2380
Shamela0009076-ara1_Shia000094Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2055
Shamela0009076-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1047
Shamela0009076-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        1158
Shamela0009076-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2793
Shamela0009076-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1821
Shamela0009076-ara1_Shia000376Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        3496
Shamela0009076-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        10868
Shamela0009076-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        1006
Shamela0009076-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        4138
Shamela0009076-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 12:05         922
Shamela0009076-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        9448
Shamela0009076-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        8176
Shamela0009076-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3225
Shamela0009076-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1186
Shamela0009076-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        45267
Shamela0009076-ara1_Shia001115Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1631
Shamela0009076-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        14523
Shamela0009076-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        3909
Shamela0009076-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:11        11698
Shamela0009076-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        8385
Shamela0009076-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02        10543
Shamela0009076-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        6499
Shamela0009076-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        5196
Shamela0009076-ara1_Shia001157Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1817
Shamela0009076-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35         943
Shamela0009076-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        10234
Shamela0009076-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3158
Shamela0009076-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4809
Shamela0009076-ara1_Shia001255Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        3500
Shamela0009076-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1267
Shamela0009076-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2541
Shamela0009076-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        25744
Shamela0009076-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1826
Shamela0009076-ara1_Shia001286-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        4147
Shamela0009076-ara1_Shia001287-ara1.csv      17-Mar-2020 17:31        3727
Shamela0009076-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1362
Shamela0009076-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        3244
Shamela0009076-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        15790
Shamela0009076-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1142
Shamela0009076-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        1562
Shamela0009076-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        3888
Shamela0009076-ara1_Shia001357-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        6432
Shamela0009076-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1717
Shamela0009076-ara1_Shia001367-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        1554
Shamela0009076-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        2061
Shamela0009076-ara1_Shia001386-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        4658
Shamela0009076-ara1_Shia001387-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        3476
Shamela0009076-ara1_Shia001391-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        7857
Shamela0009076-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1750
Shamela0009076-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        2667
Shamela0009076-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        10580
Shamela0009076-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        10925
Shamela0009076-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        99830
Shamela0009076-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2531
Shamela0009076-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        3112
Shamela0009076-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        12513
Shamela0009076-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        7876
Shamela0009076-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        2243
Shamela0009076-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         961
Shamela0009076-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        43440
Shamela0009076-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        42105
Shamela0009076-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       169546
Shamela0009076-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        3985
Shamela0009076-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33       140258
Shamela0009076-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        5399
Shamela0009076-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        4969
Shamela0009076-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        3938
Shamela0009076-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        4974
Shamela0009076-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        14621
Shamela0009076-ara1_Shia001918-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        1283
Shamela0009076-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        2602
Shamela0009076-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        19201
Shamela0009076-ara1_Shia001937-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 14:40        1401
Shamela0009076-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        30383
Shamela0009076-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        2890
Shamela0009076-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        27558
Shamela0009076-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        1785
Shamela0009076-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        76049
Shamela0009076-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        12837
Shamela0009076-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        28337
Shamela0009076-ara1_Shia002008-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        1468
Shamela0009076-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        3865
Shamela0009076-ara1_Shia002011-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        4502
Shamela0009076-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        3358
Shamela0009076-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 15:14        2018
Shamela0009076-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17       102190
Shamela0009076-ara1_Shia002065-ara1.csv      17-Mar-2020 17:02        1110
Shamela0009076-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        32537
Shamela0009076-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        68942
Shamela0009076-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        12333
Shamela0009076-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        6679
Shamela0009076-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        2559
Shamela0009076-ara1_Shia002099-ara1.csv      17-Mar-2020 15:21        1389
Shamela0009076-ara1_Shia002100-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1996
Shamela0009076-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        28845
Shamela0009076-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        9272
Shamela0009076-ara1_Shia002117-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        3061
Shamela0009076-ara1_Shia002118-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        3055
Shamela0009076-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        32514
Shamela0009076-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        3489
Shamela0009076-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        6650
Shamela0009076-ara1_Shia002163-ara1.csv      17-Mar-2020 15:30        1127
Shamela0009076-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        9961
Shamela0009076-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        6147
Shamela0009076-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        1576
Shamela0009076-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1237
Shamela0009076-ara1_Shia002179-ara1.csv      17-Mar-2020 14:46        6065
Shamela0009076-ara1_Shia002181-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26        1805
Shamela0009076-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        18407
Shamela0009076-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        7375
Shamela0009076-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        3007
Shamela0009076-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        16351
Shamela0009076-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        37056
Shamela0009076-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        1014
Shamela0009076-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        40510
Shamela0009076-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        2245
Shamela0009076-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        2093
Shamela0009076-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        18173
Shamela0009076-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        5559
Shamela0009076-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       257281
Shamela0009076-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        9660
Shamela0009076-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        1034
Shamela0009076-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1992
Shamela0009076-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1244
Shamela0009076-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        3869
Shamela0009076-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07         772
Shamela0009076-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        6875
Shamela0009076-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        12582
Shamela0009076-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        9883
Shamela0009076-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        36827
Shamela0009076-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2819
Shamela0009076-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        27427
Shamela0009076-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        1453
Shamela0009076-ara1_Shia002945Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1816
Shamela0009076-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        2427
Shamela0009076-ara1_Shia002984Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1175
Shamela0009076-ara1_Shia003056-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:17        4285
Shamela0009076-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:45        2710
Shamela0009076-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        13837
Shamela0009076-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2868
Shamela0009076-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        16160
Shamela0009076-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        50948
Shamela0009076-ara1_Shia003314-ara1.csv      17-Mar-2020 16:35        1365
Shamela0009076-ara1_Shia003325-ara1.csv      17-Mar-2020 16:37        2938
Shamela0009076-ara1_Shia003355-ara1.mARkdown.csv  17-Mar-2020 12:16        1030
Shamela0009076-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        13522
Shamela0009076-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        26026
Shamela0009076-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        76951
Shamela0009076-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:15        13925
Shamela0009076-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        8960
Shamela0009076-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        2575
Shamela0009076-ara1_Shia003683-ara1.csv      17-Mar-2020 15:34        5092
Shamela0009076-ara1_Shia003692-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        1252
Shamela0009076-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        4186
Shamela0009076-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        3535
Shamela0009076-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 15:19         973
Shamela0009076-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        10332
Shamela0009076-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        1295
Shamela0009076-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        9269
Shamela0009076-ara1_Shia003712-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21        1039
Shamela0009076-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        14569
Shamela0009076-ara1_Shia003716-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        1524
Shamela0009076-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        9781
Shamela0009076-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1334
Shamela0009076-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        2693
Shamela0009076-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        97219
Shamela0009076-ara1_Shia003749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1012
Shamela0009076-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1037
Shamela0009076-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        4059
Shamela0009076-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        3640
Shamela0009076-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1593
Shamela0009076-ara1_Shia003991-ara1.csv      17-Mar-2020 15:51        1474
Shamela0009076-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1530
Shamela0009076-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        1775
Shamela0009076-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        5538
Shamela0009076-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        2279
Shamela0009076-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        13654
Shamela0009076-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19       121077
Shamela0009076-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1295
Shamela0009076-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        36258
Shamela0009076-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        19030
Shamela0009076-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33         838
Shamela0009076-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41         960