Index of /passim01022020/Shamela0009074-ara1/


../
Shamela0009074-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        2760
Shamela0009074-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:35        18603
Shamela0009074-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        5061
Shamela0009074-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        13681
Shamela0009074-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        1576
Shamela0009074-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        13803
Shamela0009074-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        6490
Shamela0009074-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        3126
Shamela0009074-ara1_JK000335-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        4061
Shamela0009074-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:21        1183
Shamela0009074-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        5086
Shamela0009074-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2798
Shamela0009074-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        3502
Shamela0009074-ara1_JK000523-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:36        1444
Shamela0009074-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:36        1338
Shamela0009074-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        1228
Shamela0009074-ara1_JK000606-ara1.csv       17-Mar-2020 12:05        1719
Shamela0009074-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1308
Shamela0009074-ara1_JK000703-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1431
Shamela0009074-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        3719
Shamela0009074-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2099
Shamela0009074-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        2638
Shamela0009074-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        32098
Shamela0009074-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1459
Shamela0009074-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1606
Shamela0009074-ara1_JK001040-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:26        1711
Shamela0009074-ara1_JK001081-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2576
Shamela0009074-ara1_JK001095-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1301
Shamela0009074-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1485
Shamela0009074-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2359
Shamela0009074-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        4313
Shamela0009074-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        3700
Shamela0009074-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16         834
Shamela0009074-ara1_JK001311-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        4839
Shamela0009074-ara1_JK001322-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        2793
Shamela0009074-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1734
Shamela0009074-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        3435
Shamela0009074-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        5867
Shamela0009074-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        3509
Shamela0009074-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        2010
Shamela0009074-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        8203
Shamela0009074-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        4491
Shamela0009074-ara1_JK006875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        4456
Shamela0009074-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        4011
Shamela0009074-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        1503
Shamela0009074-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        2626
Shamela0009074-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        2189
Shamela0009074-ara1_JK007019-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        2560
Shamela0009074-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        2373
Shamela0009074-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        4433
Shamela0009074-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        3137
Shamela0009074-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        4743
Shamela0009074-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        2633
Shamela0009074-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        2792
Shamela0009074-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        1440
Shamela0009074-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        3973
Shamela0009074-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        10092
Shamela0009074-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        3334
Shamela0009074-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        7707
Shamela0009074-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        4834
Shamela0009074-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        3076
Shamela0009074-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        4620
Shamela0009074-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        1906
Shamela0009074-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        1981
Shamela0009074-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1291
Shamela0009074-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        3599
Shamela0009074-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1077
Shamela0009074-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:15        2492
Shamela0009074-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        11692
Shamela0009074-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        15027
Shamela0009074-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        8923
Shamela0009074-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41         823
Shamela0009074-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1255
Shamela0009074-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1419
Shamela0009074-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1344
Shamela0009074-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        14922
Shamela0009074-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3450
Shamela0009074-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1245
Shamela0009074-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1256
Shamela0009074-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1533
Shamela0009074-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        7628
Shamela0009074-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        24651
Shamela0009074-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1208
Shamela0009074-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3641
Shamela0009074-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4010
Shamela0009074-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4282
Shamela0009074-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3921
Shamela0009074-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        3219
Shamela0009074-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        6058
Shamela0009074-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        1263
Shamela0009074-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        23044
Shamela0009074-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        3978
Shamela0009074-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        8694
Shamela0009074-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2064
Shamela0009074-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        5967
Shamela0009074-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        8134
Shamela0009074-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2249
Shamela0009074-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        45126
Shamela0009074-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        7445
Shamela0009074-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        15278
Shamela0009074-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        20813
Shamela0009074-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        13030
Shamela0009074-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        20138
Shamela0009074-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1524
Shamela0009074-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1893
Shamela0009074-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2601
Shamela0009074-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1313
Shamela0009074-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        5111
Shamela0009074-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        5579
Shamela0009074-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1100
Shamela0009074-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1424
Shamela0009074-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        2855
Shamela0009074-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1896
Shamela0009074-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        6603
Shamela0009074-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2089
Shamela0009074-ara1_Shamela0006439-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        2176
Shamela0009074-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        5954
Shamela0009074-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1594
Shamela0009074-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3695
Shamela0009074-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1290
Shamela0009074-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2366
Shamela0009074-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        13959
Shamela0009074-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1661
Shamela0009074-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3792
Shamela0009074-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        5125
Shamela0009074-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        17725
Shamela0009074-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        9088
Shamela0009074-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        10489
Shamela0009074-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        5070
Shamela0009074-ara1_Shamela0008207-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        62473
Shamela0009074-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:33        7682
Shamela0009074-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1508
Shamela0009074-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1108
Shamela0009074-ara1_Shamela0008256-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        1711
Shamela0009074-ara1_Shamela0008259-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:27        5358
Shamela0009074-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        33339
Shamela0009074-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        9391
Shamela0009074-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1291
Shamela0009074-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4123
Shamela0009074-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:22        34216
Shamela0009074-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        6722
Shamela0009074-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        42698
Shamela0009074-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        2263
Shamela0009074-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1237
Shamela0009074-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1562
Shamela0009074-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        9613
Shamela0009074-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08         981
Shamela0009074-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        3353
Shamela0009074-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        2637
Shamela0009074-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        5854
Shamela0009074-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1599
Shamela0009074-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        10835
Shamela0009074-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2702
Shamela0009074-ara1_Shamela0009384-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        13383
Shamela0009074-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2654
Shamela0009074-ara1_Shamela0009390-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        9551
Shamela0009074-ara1_Shamela0009561-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1766
Shamela0009074-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        10544
Shamela0009074-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2464
Shamela0009074-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3538
Shamela0009074-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        4261
Shamela0009074-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        4048
Shamela0009074-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        14804
Shamela0009074-ara1_Shamela0009826-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        4622
Shamela0009074-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1539
Shamela0009074-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1481
Shamela0009074-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3205
Shamela0009074-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1272
Shamela0009074-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1316
Shamela0009074-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        4487
Shamela0009074-ara1_Shamela0010482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        2695
Shamela0009074-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        6355
Shamela0009074-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4375
Shamela0009074-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4324
Shamela0009074-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        4705
Shamela0009074-ara1_Shamela0010529-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1640
Shamela0009074-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1579
Shamela0009074-ara1_Shamela0010638-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2526
Shamela0009074-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1214
Shamela0009074-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        25385
Shamela0009074-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        2436
Shamela0009074-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1584
Shamela0009074-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1266
Shamela0009074-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        17718
Shamela0009074-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1572
Shamela0009074-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:32        2256
Shamela0009074-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1303
Shamela0009074-ara1_Shamela0011352-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2126
Shamela0009074-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        4322
Shamela0009074-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1201
Shamela0009074-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3416
Shamela0009074-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1020
Shamela0009074-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3536
Shamela0009074-ara1_Shamela0011809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5621
Shamela0009074-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5314
Shamela0009074-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        5935
Shamela0009074-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        7370
Shamela0009074-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2153
Shamela0009074-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        1908
Shamela0009074-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1167
Shamela0009074-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        3357
Shamela0009074-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2442
Shamela0009074-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        1601
Shamela0009074-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        37187
Shamela0009074-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        3540
Shamela0009074-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1545
Shamela0009074-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        13475
Shamela0009074-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        5678
Shamela0009074-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1880
Shamela0009074-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5635
Shamela0009074-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        5882
Shamela0009074-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2369
Shamela0009074-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1366
Shamela0009074-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        9406
Shamela0009074-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        7117
Shamela0009074-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        1129
Shamela0009074-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31        4907
Shamela0009074-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1172
Shamela0009074-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        3238
Shamela0009074-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         964
Shamela0009074-ara1_Shamela0013104-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        2565
Shamela0009074-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2612
Shamela0009074-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:10        1752
Shamela0009074-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1530
Shamela0009074-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3018
Shamela0009074-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        11043
Shamela0009074-ara1_Shamela0021546-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        1280
Shamela0009074-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3015
Shamela0009074-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        3371
Shamela0009074-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1062
Shamela0009074-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1424
Shamela0009074-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5943
Shamela0009074-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1741
Shamela0009074-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2039
Shamela0009074-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1167
Shamela0009074-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        8751
Shamela0009074-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        8048
Shamela0009074-ara1_Shamela0021676-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2701
Shamela0009074-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1934
Shamela0009074-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        7016
Shamela0009074-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        6285
Shamela0009074-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2607
Shamela0009074-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1187
Shamela0009074-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4408
Shamela0009074-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        4142
Shamela0009074-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        15907
Shamela0009074-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1636
Shamela0009074-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3887
Shamela0009074-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5860
Shamela0009074-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        18430
Shamela0009074-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        9271
Shamela0009074-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1187
Shamela0009074-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1910
Shamela0009074-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4972
Shamela0009074-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2402
Shamela0009074-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:35        6033
Shamela0009074-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        3019
Shamela0009074-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        2035
Shamela0009074-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2427
Shamela0009074-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3332
Shamela0009074-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2002
Shamela0009074-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        7309
Shamela0009074-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1508
Shamela0009074-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        8043
Shamela0009074-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        8695
Shamela0009074-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1048
Shamela0009074-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        6213
Shamela0009074-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:35        2204
Shamela0009074-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        11687
Shamela0009074-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1052
Shamela0009074-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        57111
Shamela0009074-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        11468
Shamela0009074-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        7366
Shamela0009074-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1598
Shamela0009074-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1819
Shamela0009074-ara1_Shamela0026395-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2034
Shamela0009074-ara1_Shamela0026428-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        3340
Shamela0009074-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2262
Shamela0009074-ara1_Shamela0026554-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3234
Shamela0009074-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2117
Shamela0009074-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1300
Shamela0009074-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1218
Shamela0009074-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1589
Shamela0009074-ara1_Shamela0026747-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1389
Shamela0009074-ara1_Shamela0026802-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1454
Shamela0009074-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        13209
Shamela0009074-ara1_Shamela0027104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4168
Shamela0009074-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1245
Shamela0009074-ara1_Shamela0029289-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1260
Shamela0009074-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1077
Shamela0009074-ara1_Shamela0029728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        3050
Shamela0009074-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2003
Shamela0009074-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1143
Shamela0009074-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2254
Shamela0009074-ara1_Shamela0030314-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2164
Shamela0009074-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2760
Shamela0009074-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        8978
Shamela0009074-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2941
Shamela0009074-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5544
Shamela0009074-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3730
Shamela0009074-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:21        10619
Shamela0009074-ara1_Shamela0035276-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         999
Shamela0009074-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1614
Shamela0009074-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        7033
Shamela0009074-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4665
Shamela0009074-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        10410
Shamela0009074-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3883
Shamela0009074-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        8279
Shamela0009074-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4780
Shamela0009074-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1660
Shamela0009074-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        13844
Shamela0009074-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        6551
Shamela0009074-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3380
Shamela0009074-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        7674
Shamela0009074-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        13995
Shamela0009074-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        1995
Shamela0009074-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1151
Shamela0009074-ara1_Shia001107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1077
Shamela0009074-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1336
Shamela0009074-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:32        1306
Shamela0009074-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        1295
Shamela0009074-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        1293
Shamela0009074-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1334
Shamela0009074-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09         987
Shamela0009074-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        4602
Shamela0009074-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        2010
Shamela0009074-ara1_Shia001333-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        1380
Shamela0009074-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        2382
Shamela0009074-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        5782
Shamela0009074-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1075
Shamela0009074-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        15613
Shamela0009074-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        37131
Shamela0009074-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2283
Shamela0009074-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        13908
Shamela0009074-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1890
Shamela0009074-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        2076
Shamela0009074-ara1_Shia001900-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        1396
Shamela0009074-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        1167
Shamela0009074-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1662
Shamela0009074-ara1_Shia001918-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1919
Shamela0009074-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        6644
Shamela0009074-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        2481
Shamela0009074-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        11928
Shamela0009074-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        8544
Shamela0009074-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        6372
Shamela0009074-ara1_Shia002102-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        1323
Shamela0009074-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        2052
Shamela0009074-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7870
Shamela0009074-ara1_Shia002181-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        9509
Shamela0009074-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1283
Shamela0009074-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        4635
Shamela0009074-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        6294
Shamela0009074-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        15040
Shamela0009074-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1615
Shamela0009074-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:33        6503
Shamela0009074-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        22430
Shamela0009074-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1283
Shamela0009074-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6135
Shamela0009074-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        9716
Shamela0009074-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1908
Shamela0009074-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        1161
Shamela0009074-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        3540
Shamela0009074-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        2729
Shamela0009074-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:16        5830
Shamela0009074-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        1929
Shamela0009074-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        1307
Shamela0009074-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1252
Shamela0009074-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2158
Shamela0009074-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        9565
Shamela0009074-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2420
Shamela0009074-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1110