Index of /passim01022020/Shamela0008590-ara1/


../
Shamela0008590-ara1_JK000002-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        1037
Shamela0008590-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        5561
Shamela0008590-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        2030
Shamela0008590-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1420
Shamela0008590-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1453
Shamela0008590-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        6025
Shamela0008590-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        1358
Shamela0008590-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        9513
Shamela0008590-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        14539
Shamela0008590-ara1_JK000187-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        1325
Shamela0008590-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        2499
Shamela0008590-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        4378
Shamela0008590-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1308
Shamela0008590-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        4347
Shamela0008590-ara1_JK000311-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        1171
Shamela0008590-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1458
Shamela0008590-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        1578
Shamela0008590-ara1_JK000348-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        7557
Shamela0008590-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:15        6223
Shamela0008590-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1809
Shamela0008590-ara1_JK000443-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        1154
Shamela0008590-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        22896
Shamela0008590-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        6738
Shamela0008590-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        3793
Shamela0008590-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49         882
Shamela0008590-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        2345
Shamela0008590-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        1464
Shamela0008590-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        4220
Shamela0008590-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        2197
Shamela0008590-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11         962
Shamela0008590-ara1_JK000836-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        1408
Shamela0008590-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        45714
Shamela0008590-ara1_JK000889-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        9681
Shamela0008590-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        6226
Shamela0008590-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        3967
Shamela0008590-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        1065
Shamela0008590-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1430
Shamela0008590-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        3947
Shamela0008590-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1250
Shamela0008590-ara1_JK001258-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        8443
Shamela0008590-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        1429
Shamela0008590-ara1_JK001283-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41         805
Shamela0008590-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        2303
Shamela0008590-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1359
Shamela0008590-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1470
Shamela0008590-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        2993
Shamela0008590-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        3681
Shamela0008590-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        1164
Shamela0008590-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        1247
Shamela0008590-ara1_JK005001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1253
Shamela0008590-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        2379
Shamela0008590-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1857
Shamela0008590-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1466
Shamela0008590-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1557
Shamela0008590-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        11631
Shamela0008590-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27         978
Shamela0008590-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        2315
Shamela0008590-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1277
Shamela0008590-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2532
Shamela0008590-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        2797
Shamela0008590-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        11629
Shamela0008590-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1011
Shamela0008590-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        1068
Shamela0008590-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        3027
Shamela0008590-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        10365
Shamela0008590-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        11027
Shamela0008590-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1505
Shamela0008590-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        3470
Shamela0008590-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        1007
Shamela0008590-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        1351
Shamela0008590-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        3244
Shamela0008590-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        4599
Shamela0008590-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1233
Shamela0008590-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        8714
Shamela0008590-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        1074
Shamela0008590-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        1603
Shamela0008590-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2706
Shamela0008590-ara1_JK010216-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1908
Shamela0008590-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26         929
Shamela0008590-ara1_JK011486-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25         978
Shamela0008590-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        3499
Shamela0008590-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        2777
Shamela0008590-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:32        4333
Shamela0008590-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        21384
Shamela0008590-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1610
Shamela0008590-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        5451
Shamela0008590-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         920
Shamela0008590-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        14410
Shamela0008590-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1088
Shamela0008590-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1491
Shamela0008590-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        1447
Shamela0008590-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4264
Shamela0008590-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        9669
Shamela0008590-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        15244
Shamela0008590-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        3514
Shamela0008590-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1794
Shamela0008590-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        3791
Shamela0008590-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        15558
Shamela0008590-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        6884
Shamela0008590-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1513
Shamela0008590-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        1041
Shamela0008590-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01         869
Shamela0008590-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        2827
Shamela0008590-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        3075
Shamela0008590-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1362
Shamela0008590-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        8384
Shamela0008590-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        14113
Shamela0008590-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2879
Shamela0008590-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3172
Shamela0008590-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        16237
Shamela0008590-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1237
Shamela0008590-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1507
Shamela0008590-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        15259
Shamela0008590-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55         931
Shamela0008590-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        7264
Shamela0008590-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        18928
Shamela0008590-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        8766
Shamela0008590-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        5070
Shamela0008590-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10611
Shamela0008590-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        4031
Shamela0008590-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        7425
Shamela0008590-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        6545
Shamela0008590-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        4902
Shamela0008590-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        46736
Shamela0008590-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        4578
Shamela0008590-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3206
Shamela0008590-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2747
Shamela0008590-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        6649
Shamela0008590-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        3420
Shamela0008590-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        15238
Shamela0008590-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        8147
Shamela0008590-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        36752
Shamela0008590-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6324
Shamela0008590-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2222
Shamela0008590-ara1_Shamela0005406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1265
Shamela0008590-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        5547
Shamela0008590-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3582
Shamela0008590-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1100
Shamela0008590-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1444
Shamela0008590-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3432
Shamela0008590-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        19697
Shamela0008590-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        5993
Shamela0008590-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1668
Shamela0008590-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2337
Shamela0008590-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        4387
Shamela0008590-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        3574
Shamela0008590-ara1_Shamela0005955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1418
Shamela0008590-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        2299
Shamela0008590-ara1_Shamela0006022-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        2204
Shamela0008590-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1017
Shamela0008590-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1395
Shamela0008590-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2669
Shamela0008590-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1309
Shamela0008590-ara1_Shamela0006596-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1049
Shamela0008590-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        13678
Shamela0008590-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        56570
Shamela0008590-ara1_Shamela0006768-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1650
Shamela0008590-ara1_Shamela0006785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05         837
Shamela0008590-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2732
Shamela0008590-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1740
Shamela0008590-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        6347
Shamela0008590-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2437
Shamela0008590-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        1412
Shamela0008590-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        18383
Shamela0008590-ara1_Shamela0007554-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12         999
Shamela0008590-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        10080
Shamela0008590-ara1_Shamela0007603-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1820
Shamela0008590-ara1_Shamela0007625-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3357
Shamela0008590-ara1_Shamela0007629-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        6618
Shamela0008590-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1895
Shamela0008590-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        4545
Shamela0008590-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        17417
Shamela0008590-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        16646
Shamela0008590-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        4481
Shamela0008590-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3261
Shamela0008590-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:30        10464
Shamela0008590-ara1_Shamela0008235-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        2060
Shamela0008590-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1000
Shamela0008590-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        14321
Shamela0008590-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        16719
Shamela0008590-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         973
Shamela0008590-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        10168
Shamela0008590-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        16274
Shamela0008590-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        9147
Shamela0008590-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        10522
Shamela0008590-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1656
Shamela0008590-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1866
Shamela0008590-ara1_Shamela0008532-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        6237
Shamela0008590-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        12123
Shamela0008590-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1330
Shamela0008590-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10         970
Shamela0008590-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2238
Shamela0008590-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1194
Shamela0008590-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        3471
Shamela0008590-ara1_Shamela0009075-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        1766
Shamela0008590-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33        1437
Shamela0008590-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1313
Shamela0008590-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3036
Shamela0008590-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        2168
Shamela0008590-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        7897
Shamela0008590-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1841
Shamela0008590-ara1_Shamela0009311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        3141
Shamela0008590-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2246
Shamela0008590-ara1_Shamela0009569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1229
Shamela0008590-ara1_Shamela0009593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2697
Shamela0008590-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3734
Shamela0008590-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        2221
Shamela0008590-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        5573
Shamela0008590-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        8096
Shamela0008590-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        4772
Shamela0008590-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1408
Shamela0008590-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1401
Shamela0008590-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1781
Shamela0008590-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1749
Shamela0008590-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4210
Shamela0008590-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2215
Shamela0008590-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1119
Shamela0008590-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4119
Shamela0008590-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        22358
Shamela0008590-ara1_Shamela0010531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2015
Shamela0008590-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        13622
Shamela0008590-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        12695
Shamela0008590-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         938
Shamela0008590-ara1_Shamela0010799-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        2131
Shamela0008590-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        4535
Shamela0008590-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1556
Shamela0008590-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        2922
Shamela0008590-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        2454
Shamela0008590-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1748
Shamela0008590-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        5294
Shamela0008590-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        6606
Shamela0008590-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1898
Shamela0008590-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2268
Shamela0008590-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1873
Shamela0008590-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1187
Shamela0008590-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1792
Shamela0008590-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3928
Shamela0008590-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        33076
Shamela0008590-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        11857
Shamela0008590-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4328
Shamela0008590-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3145
Shamela0008590-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3173
Shamela0008590-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1751
Shamela0008590-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1379
Shamela0008590-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        4305
Shamela0008590-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        12383
Shamela0008590-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1001
Shamela0008590-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1860
Shamela0008590-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        3284
Shamela0008590-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4132
Shamela0008590-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7063
Shamela0008590-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1416
Shamela0008590-ara1_Shamela0012040-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1193
Shamela0008590-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20         984
Shamela0008590-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        2542
Shamela0008590-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1376
Shamela0008590-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        1139
Shamela0008590-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        21521
Shamela0008590-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        21866
Shamela0008590-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        3097
Shamela0008590-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2443
Shamela0008590-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        1113
Shamela0008590-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1681
Shamela0008590-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        3231
Shamela0008590-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2548
Shamela0008590-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2408
Shamela0008590-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        12084
Shamela0008590-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5764
Shamela0008590-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1422
Shamela0008590-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1600
Shamela0008590-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        3259
Shamela0008590-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4706
Shamela0008590-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1645
Shamela0008590-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        6468
Shamela0008590-ara1_Shamela0013062-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20         957
Shamela0008590-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1401
Shamela0008590-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1733
Shamela0008590-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        9605
Shamela0008590-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3669
Shamela0008590-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        6621
Shamela0008590-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        8678
Shamela0008590-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        2183
Shamela0008590-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1406
Shamela0008590-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1921
Shamela0008590-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        15401
Shamela0008590-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1257
Shamela0008590-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        6037
Shamela0008590-ara1_Shamela0021596-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38         873
Shamela0008590-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1565
Shamela0008590-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2007
Shamela0008590-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        4159
Shamela0008590-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2235
Shamela0008590-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1240
Shamela0008590-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        3921
Shamela0008590-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1308
Shamela0008590-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        20433
Shamela0008590-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        11476
Shamela0008590-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        3472
Shamela0008590-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        4383
Shamela0008590-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        10066
Shamela0008590-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1862
Shamela0008590-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        7184
Shamela0008590-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2177
Shamela0008590-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        10068
Shamela0008590-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         968
Shamela0008590-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        11326
Shamela0008590-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3589
Shamela0008590-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        2933
Shamela0008590-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1592
Shamela0008590-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        2039
Shamela0008590-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1400
Shamela0008590-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1399
Shamela0008590-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        4546
Shamela0008590-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         966
Shamela0008590-ara1_Shamela0023077-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15         851
Shamela0008590-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        1721
Shamela0008590-ara1_Shamela0023163-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        9419
Shamela0008590-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2288
Shamela0008590-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        21748
Shamela0008590-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50         975
Shamela0008590-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20         976
Shamela0008590-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31         990
Shamela0008590-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        3842
Shamela0008590-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26         971
Shamela0008590-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48         973
Shamela0008590-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        3583
Shamela0008590-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        9295
Shamela0008590-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        12885
Shamela0008590-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        3712
Shamela0008590-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        7328
Shamela0008590-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         973
Shamela0008590-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3722
Shamela0008590-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1817
Shamela0008590-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        8756
Shamela0008590-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        1629
Shamela0008590-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        1240
Shamela0008590-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        2518
Shamela0008590-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        20156
Shamela0008590-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        25677
Shamela0008590-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1969
Shamela0008590-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1664
Shamela0008590-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1701
Shamela0008590-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        8839
Shamela0008590-ara1_Shamela0027083-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1131
Shamela0008590-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        11828
Shamela0008590-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2315
Shamela0008590-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        3121
Shamela0008590-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30         985
Shamela0008590-ara1_Shamela0029892-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34         906
Shamela0008590-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2207
Shamela0008590-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        3346
Shamela0008590-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:05        1516
Shamela0008590-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        16589
Shamela0008590-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5253
Shamela0008590-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1047
Shamela0008590-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        57337
Shamela0008590-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2232
Shamela0008590-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        74712
Shamela0008590-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2184
Shamela0008590-ara1_Shamela0037538-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         850
Shamela0008590-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        9721
Shamela0008590-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        3742
Shamela0008590-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        2934
Shamela0008590-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        1347
Shamela0008590-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1352
Shamela0008590-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        4160
Shamela0008590-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2567
Shamela0008590-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1400
Shamela0008590-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         911
Shamela0008590-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        21945
Shamela0008590-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        10492
Shamela0008590-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15         991
Shamela0008590-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1755
Shamela0008590-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        1658
Shamela0008590-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        2480
Shamela0008590-ara1_Shia000403-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        8675
Shamela0008590-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1494
Shamela0008590-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        8857
Shamela0008590-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1783
Shamela0008590-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        12781
Shamela0008590-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        4278
Shamela0008590-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        1096
Shamela0008590-ara1_Shia001297-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        1484
Shamela0008590-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        1480
Shamela0008590-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1391
Shamela0008590-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1285
Shamela0008590-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        9548
Shamela0008590-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        4554
Shamela0008590-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        8345
Shamela0008590-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        20692
Shamela0008590-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1970
Shamela0008590-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        2270
Shamela0008590-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        2738
Shamela0008590-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        1496
Shamela0008590-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        1786
Shamela0008590-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        3212
Shamela0008590-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        3864
Shamela0008590-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        4883
Shamela0008590-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1389
Shamela0008590-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        1263
Shamela0008590-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2879
Shamela0008590-ara1_Shia002092-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1332
Shamela0008590-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        4636
Shamela0008590-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        9989
Shamela0008590-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1412
Shamela0008590-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        4129
Shamela0008590-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2587
Shamela0008590-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6275
Shamela0008590-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3989
Shamela0008590-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        1227
Shamela0008590-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        6106
Shamela0008590-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        4131
Shamela0008590-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2654
Shamela0008590-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         968
Shamela0008590-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5566
Shamela0008590-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         969
Shamela0008590-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         972
Shamela0008590-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2660
Shamela0008590-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        18423
Shamela0008590-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6496
Shamela0008590-ara1_Shia003128-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10        1056
Shamela0008590-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        1404
Shamela0008590-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        11342
Shamela0008590-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        1491
Shamela0008590-ara1_Shia003684Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         955
Shamela0008590-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1975
Shamela0008590-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3592
Shamela0008590-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2095
Shamela0008590-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1318
Shamela0008590-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1286
Shamela0008590-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        1451
Shamela0008590-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        3291
Shamela0008590-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        3299
Shamela0008590-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        2254
Shamela0008590-ara1_Shia004056-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        6443
Shamela0008590-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1453
Shamela0008590-ara1_Shia004487-ara1.csv      17-Mar-2020 12:22        1433
Shamela0008590-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2393