Index of /passim01022020/Shamela0008549-ara1/


../
Shamela0008549-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        12243
Shamela0008549-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1816
Shamela0008549-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        1000
Shamela0008549-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2262
Shamela0008549-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        3357
Shamela0008549-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        2967
Shamela0008549-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        3199
Shamela0008549-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1187
Shamela0008549-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        1167
Shamela0008549-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1923
Shamela0008549-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        2523
Shamela0008549-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        6654
Shamela0008549-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        6938
Shamela0008549-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        4281
Shamela0008549-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        15540
Shamela0008549-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        52637
Shamela0008549-ara1_JK000187-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        1157
Shamela0008549-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        2040
Shamela0008549-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        1576
Shamela0008549-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        5489
Shamela0008549-ara1_JK000328-ara1.csv       17-Mar-2020 17:00         860
Shamela0008549-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        2691
Shamela0008549-ara1_JK000348-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        3938
Shamela0008549-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        9594
Shamela0008549-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        5707
Shamela0008549-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        2981
Shamela0008549-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        1043
Shamela0008549-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        5433
Shamela0008549-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:04        85200
Shamela0008549-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        1164
Shamela0008549-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1115
Shamela0008549-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1502
Shamela0008549-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        81250
Shamela0008549-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        73135
Shamela0008549-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        6420
Shamela0008549-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        2319
Shamela0008549-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:35        4914
Shamela0008549-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        62594
Shamela0008549-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11       466435
Shamela0008549-ara1_JK000894-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2295
Shamela0008549-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:10        6003
Shamela0008549-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        13353
Shamela0008549-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        2329
Shamela0008549-ara1_JK001039-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:47        1008
Shamela0008549-ara1_JK001063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14         968
Shamela0008549-ara1_JK001102-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1492
Shamela0008549-ara1_JK001109-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47         970
Shamela0008549-ara1_JK001161-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1516
Shamela0008549-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        1439
Shamela0008549-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        1920
Shamela0008549-ara1_JK001242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32         986
Shamela0008549-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        4326
Shamela0008549-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54         920
Shamela0008549-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2235
Shamela0008549-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        2109
Shamela0008549-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        3177
Shamela0008549-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        6785
Shamela0008549-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03         953
Shamela0008549-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        1071
Shamela0008549-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        54832
Shamela0008549-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        5377
Shamela0008549-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        1539
Shamela0008549-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        1260
Shamela0008549-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1479
Shamela0008549-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        1217
Shamela0008549-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        17259
Shamela0008549-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        58995
Shamela0008549-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1492
Shamela0008549-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        5300
Shamela0008549-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        4324
Shamela0008549-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        1491
Shamela0008549-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        8511
Shamela0008549-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        1002
Shamela0008549-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        18792
Shamela0008549-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        12121
Shamela0008549-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        2128
Shamela0008549-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1095
Shamela0008549-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        59188
Shamela0008549-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        51097
Shamela0008549-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        3418
Shamela0008549-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        58851
Shamela0008549-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        22101
Shamela0008549-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        15504
Shamela0008549-ara1_JK010427-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        2306
Shamela0008549-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        4625
Shamela0008549-ara1_JK010770-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1268
Shamela0008549-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        2044
Shamela0008549-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21         805
Shamela0008549-ara1_JK011645-ara1.csv       17-Mar-2020 15:21         997
Shamela0008549-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:27        2067
Shamela0008549-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        78726
Shamela0008549-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2642
Shamela0008549-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        4263
Shamela0008549-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        4562
Shamela0008549-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        91473
Shamela0008549-ara1_Shamela0000178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1342
Shamela0008549-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        1435
Shamela0008549-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2414
Shamela0008549-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        6612
Shamela0008549-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2029
Shamela0008549-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1793
Shamela0008549-ara1_Shamela0000758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:00        1394
Shamela0008549-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2269
Shamela0008549-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7405
Shamela0008549-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        41633
Shamela0008549-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        5256
Shamela0008549-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2538
Shamela0008549-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2725
Shamela0008549-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1919
Shamela0008549-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        2091
Shamela0008549-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        54917
Shamela0008549-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        2550
Shamela0008549-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        4572
Shamela0008549-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7689
Shamela0008549-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        6881
Shamela0008549-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        4140
Shamela0008549-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         900
Shamela0008549-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        26125
Shamela0008549-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2853
Shamela0008549-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07         789
Shamela0008549-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        5062
Shamela0008549-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        1240
Shamela0008549-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        3140
Shamela0008549-ara1_Shamela0001680-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3911
Shamela0008549-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        6065
Shamela0008549-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55         839
Shamela0008549-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        3436
Shamela0008549-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        7268
Shamela0008549-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        9166
Shamela0008549-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        7217
Shamela0008549-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12         947
Shamela0008549-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        14860
Shamela0008549-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        11422
Shamela0008549-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15         845
Shamela0008549-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1366
Shamela0008549-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        7879
Shamela0008549-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2719
Shamela0008549-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        11167
Shamela0008549-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        37596
Shamela0008549-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        15551
Shamela0008549-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        4612
Shamela0008549-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1615
Shamela0008549-ara1_Shamela0004151-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2459
Shamela0008549-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        6786
Shamela0008549-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        37445
Shamela0008549-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       163990
Shamela0008549-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2145
Shamela0008549-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5561
Shamela0008549-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1678
Shamela0008549-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        20084
Shamela0008549-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2535
Shamela0008549-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4357
Shamela0008549-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2165
Shamela0008549-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1061
Shamela0008549-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1909
Shamela0008549-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        5329
Shamela0008549-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2196
Shamela0008549-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08         921
Shamela0008549-ara1_Shamela0006730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1132
Shamela0008549-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43         952
Shamela0008549-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        23802
Shamela0008549-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1997
Shamela0008549-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        38469
Shamela0008549-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        3075
Shamela0008549-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3355
Shamela0008549-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        7277
Shamela0008549-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        2116
Shamela0008549-ara1_Shamela0007520-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2873
Shamela0008549-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1291
Shamela0008549-ara1_Shamela0007556-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        4688
Shamela0008549-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2468
Shamela0008549-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2216
Shamela0008549-ara1_Shamela0007567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1358
Shamela0008549-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        4924
Shamela0008549-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3321
Shamela0008549-ara1_Shamela0007610-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22         941
Shamela0008549-ara1_Shamela0007629-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        3966
Shamela0008549-ara1_Shamela0007640-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19         985
Shamela0008549-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1486
Shamela0008549-ara1_Shamela0007767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1231
Shamela0008549-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        68855
Shamela0008549-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        4579
Shamela0008549-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2584
Shamela0008549-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1931
Shamela0008549-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1543
Shamela0008549-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:30        1756
Shamela0008549-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1030
Shamela0008549-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        2345
Shamela0008549-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        4104
Shamela0008549-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        4959
Shamela0008549-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        15174
Shamela0008549-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47       102602
Shamela0008549-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        7264
Shamela0008549-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48         995
Shamela0008549-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1952
Shamela0008549-ara1_Shamela0008534-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1649
Shamela0008549-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        3073
Shamela0008549-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1596
Shamela0008549-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53         970
Shamela0008549-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1277
Shamela0008549-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1277
Shamela0008549-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        26680
Shamela0008549-ara1_Shamela0009057-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1268
Shamela0008549-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1715
Shamela0008549-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35         921
Shamela0008549-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1637
Shamela0008549-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2495
Shamela0008549-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        12682
Shamela0008549-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1468
Shamela0008549-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        2371
Shamela0008549-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        2434
Shamela0008549-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47         950
Shamela0008549-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        8146
Shamela0008549-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17         957
Shamela0008549-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1428
Shamela0008549-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        5176
Shamela0008549-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15         796
Shamela0008549-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        53373
Shamela0008549-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        3356
Shamela0008549-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28         965
Shamela0008549-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        5173
Shamela0008549-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        11150
Shamela0008549-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1557
Shamela0008549-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13         782
Shamela0008549-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        11248
Shamela0008549-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        6212
Shamela0008549-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        3789
Shamela0008549-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2839
Shamela0008549-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3482
Shamela0008549-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        13681
Shamela0008549-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        2276
Shamela0008549-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2904
Shamela0008549-ara1_Shamela0010049-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2592
Shamela0008549-ara1_Shamela0010103-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2710
Shamela0008549-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        83976
Shamela0008549-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        19978
Shamela0008549-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1313
Shamela0008549-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5309
Shamela0008549-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46         898
Shamela0008549-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        5093
Shamela0008549-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        14006
Shamela0008549-ara1_Shamela0010531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1644
Shamela0008549-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3874
Shamela0008549-ara1_Shamela0010550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         890
Shamela0008549-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        2884
Shamela0008549-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        3778
Shamela0008549-ara1_Shamela0010720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        7280
Shamela0008549-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        1153
Shamela0008549-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        33393
Shamela0008549-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        3597
Shamela0008549-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1878
Shamela0008549-ara1_Shamela0011073-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1857
Shamela0008549-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2602
Shamela0008549-ara1_Shamela0011098-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3566
Shamela0008549-ara1_Shamela0011099-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         824
Shamela0008549-ara1_Shamela0011181-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2697
Shamela0008549-ara1_Shamela0011213-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2467
Shamela0008549-ara1_Shamela0011216-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04         886
Shamela0008549-ara1_Shamela0011218-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        12704
Shamela0008549-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        11626
Shamela0008549-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1083
Shamela0008549-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2506
Shamela0008549-ara1_Shamela0011285-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43         910
Shamela0008549-ara1_Shamela0011288-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3279
Shamela0008549-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        3429
Shamela0008549-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3108
Shamela0008549-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5114
Shamela0008549-ara1_Shamela0011375-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        4412
Shamela0008549-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1858
Shamela0008549-ara1_Shamela0011381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        14568
Shamela0008549-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        1689
Shamela0008549-ara1_Shamela0011437-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1194
Shamela0008549-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        25846
Shamela0008549-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        4794
Shamela0008549-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21         829
Shamela0008549-ara1_Shamela0011572-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         805
Shamela0008549-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        5771
Shamela0008549-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        28252
Shamela0008549-ara1_Shamela0011685-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:00        1240
Shamela0008549-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2757
Shamela0008549-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41         985
Shamela0008549-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:33         953
Shamela0008549-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1921
Shamela0008549-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        18101
Shamela0008549-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1345
Shamela0008549-ara1_Shamela0011998-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2098
Shamela0008549-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        11513
Shamela0008549-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2442
Shamela0008549-ara1_Shamela0012018-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2522
Shamela0008549-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        11592
Shamela0008549-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2034
Shamela0008549-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2011
Shamela0008549-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        4909
Shamela0008549-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        92944
Shamela0008549-ara1_Shamela0012055-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1532
Shamela0008549-ara1_Shamela0012076-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2639
Shamela0008549-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2221
Shamela0008549-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        1286
Shamela0008549-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1685
Shamela0008549-ara1_Shamela0012226-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:28        1351
Shamela0008549-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        29568
Shamela0008549-ara1_Shamela0012396-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:17        1387
Shamela0008549-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        1645
Shamela0008549-ara1_Shamela0012402-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2486
Shamela0008549-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48        14612
Shamela0008549-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        5091
Shamela0008549-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1849
Shamela0008549-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03         970
Shamela0008549-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        15459
Shamela0008549-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1378
Shamela0008549-ara1_Shamela0012886-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2247
Shamela0008549-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        4878
Shamela0008549-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1909
Shamela0008549-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23         954
Shamela0008549-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33         920
Shamela0008549-ara1_Shamela0018381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        3491
Shamela0008549-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        4387
Shamela0008549-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1080
Shamela0008549-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        27740
Shamela0008549-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1276
Shamela0008549-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        6866
Shamela0008549-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2307
Shamela0008549-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16         829
Shamela0008549-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1154
Shamela0008549-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        3063
Shamela0008549-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        10368
Shamela0008549-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31         818
Shamela0008549-ara1_Shamela0021741-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        1919
Shamela0008549-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1480
Shamela0008549-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17         971
Shamela0008549-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        5425
Shamela0008549-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        14542
Shamela0008549-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        7349
Shamela0008549-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        79412
Shamela0008549-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        7121
Shamela0008549-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3760
Shamela0008549-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        3921
Shamela0008549-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        14724
Shamela0008549-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1992
Shamela0008549-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1034
Shamela0008549-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4669
Shamela0008549-ara1_Shamela0022665-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1642
Shamela0008549-ara1_Shamela0022666-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        3175
Shamela0008549-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        7066
Shamela0008549-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        4808
Shamela0008549-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        22593
Shamela0008549-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        9386
Shamela0008549-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29       204353
Shamela0008549-ara1_Shamela0022910-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1665
Shamela0008549-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        44179
Shamela0008549-ara1_Shamela0023163-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2450
Shamela0008549-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1451
Shamela0008549-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27       104491
Shamela0008549-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        40972
Shamela0008549-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        65264
Shamela0008549-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20       114383
Shamela0008549-ara1_Shamela0023593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        3718
Shamela0008549-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        64380
Shamela0008549-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        1283
Shamela0008549-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        5077
Shamela0008549-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        20614
Shamela0008549-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        82928
Shamela0008549-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        77688
Shamela0008549-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        82740
Shamela0008549-ara1_Shamela0023624-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         902
Shamela0008549-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        62450
Shamela0008549-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        98293
Shamela0008549-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        54111
Shamela0008549-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        74348
Shamela0008549-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        56626
Shamela0008549-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        54919
Shamela0008549-ara1_Shamela0023636-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        2059
Shamela0008549-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        3182
Shamela0008549-ara1_Shamela0023675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2890
Shamela0008549-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        1833
Shamela0008549-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2404
Shamela0008549-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3441
Shamela0008549-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        1985
Shamela0008549-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        2837
Shamela0008549-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33         937
Shamela0008549-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        26060
Shamela0008549-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2382
Shamela0008549-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        9174
Shamela0008549-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        8185
Shamela0008549-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2018
Shamela0008549-ara1_Shamela0026539-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1012
Shamela0008549-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2235
Shamela0008549-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3175
Shamela0008549-ara1_Shamela0029289-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1048
Shamela0008549-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        5315
Shamela0008549-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        78758
Shamela0008549-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        3021
Shamela0008549-ara1_Shamela0030384-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1917
Shamela0008549-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         879
Shamela0008549-ara1_Shamela0030903-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1291
Shamela0008549-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        3674
Shamela0008549-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        3125
Shamela0008549-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        2320
Shamela0008549-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2992
Shamela0008549-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        6204
Shamela0008549-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        52285
Shamela0008549-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1136
Shamela0008549-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        68746
Shamela0008549-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1810
Shamela0008549-ara1_Shamela0037649-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2197
Shamela0008549-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3846
Shamela0008549-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        6585
Shamela0008549-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        5218
Shamela0008549-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        4318
Shamela0008549-ara1_Shamela0095560-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        2833
Shamela0008549-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        81039
Shamela0008549-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2801
Shamela0008549-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3494
Shamela0008549-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2633
Shamela0008549-ara1_Shamela0096848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2605
Shamela0008549-ara1_Shamela0096849-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2604
Shamela0008549-ara1_Shamela0096851-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2642
Shamela0008549-ara1_Shamela0096852-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        2605
Shamela0008549-ara1_Shamela0096853-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        2603
Shamela0008549-ara1_Shamela0096854-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2602
Shamela0008549-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        19695
Shamela0008549-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1414
Shamela0008549-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1357
Shamela0008549-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1934
Shamela0008549-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        64298
Shamela0008549-ara1_Shia000019Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3772
Shamela0008549-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        1554
Shamela0008549-ara1_Shia001115Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1697
Shamela0008549-ara1_Shia001135-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:10        1197
Shamela0008549-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        2744
Shamela0008549-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1028
Shamela0008549-ara1_Shia001293-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        2698
Shamela0008549-ara1_Shia001373-ara1.csv      17-Mar-2020 15:59        2704
Shamela0008549-ara1_Shia001380-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1281
Shamela0008549-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54       101074
Shamela0008549-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        4547
Shamela0008549-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1079
Shamela0008549-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        1809
Shamela0008549-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        2637
Shamela0008549-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1783
Shamela0008549-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        6649
Shamela0008549-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        5244
Shamela0008549-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1371
Shamela0008549-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        4543
Shamela0008549-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53         815
Shamela0008549-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1369
Shamela0008549-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        1924
Shamela0008549-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59         944
Shamela0008549-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2472
Shamela0008549-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        1431
Shamela0008549-ara1_Shia002181-ara1.csv      17-Mar-2020 17:25        1082
Shamela0008549-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        3823
Shamela0008549-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        2789
Shamela0008549-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        8152
Shamela0008549-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        2254
Shamela0008549-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        8466
Shamela0008549-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        2158
Shamela0008549-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1763
Shamela0008549-ara1_Shia002334-ara1.csv      17-Mar-2020 16:50        13387
Shamela0008549-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        8714
Shamela0008549-ara1_Shia002340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31         889
Shamela0008549-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        33412
Shamela0008549-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        46841
Shamela0008549-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        64610
Shamela0008549-ara1_Shia002374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        3712
Shamela0008549-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2000
Shamela0008549-ara1_Shia002379-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        1617
Shamela0008549-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        37435
Shamela0008549-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        31815
Shamela0008549-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        2402
Shamela0008549-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        10826
Shamela0008549-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        78678
Shamela0008549-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        8491
Shamela0008549-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09         892
Shamela0008549-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        51515
Shamela0008549-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        7875
Shamela0008549-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1565
Shamela0008549-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        24208
Shamela0008549-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       220526
Shamela0008549-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        1642
Shamela0008549-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        5393
Shamela0008549-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:22        4994
Shamela0008549-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        13089
Shamela0008549-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2786
Shamela0008549-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        3013
Shamela0008549-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        22495
Shamela0008549-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        8463
Shamela0008549-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2055
Shamela0008549-ara1_Shia003749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1594
Shamela0008549-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        1675
Shamela0008549-ara1_Shia004015-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1855
Shamela0008549-ara1_Shia004029-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        1221
Shamela0008549-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1244
Shamela0008549-ara1_Shia004484-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57         917
Shamela0008549-ara1_Shia004487-ara1.csv      17-Mar-2020 15:54        1107
Shamela0008549-ara1_Shia004523-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        1004
Shamela0008549-ara1_Shia004552Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2008
Shamela0008549-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        1066