Index of /passim01022020/Shamela0008514-ara1/


../
Shamela0008514-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        2502
Shamela0008514-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        7895
Shamela0008514-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38         942
Shamela0008514-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        4254
Shamela0008514-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        4792
Shamela0008514-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1647
Shamela0008514-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        2197
Shamela0008514-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        30240
Shamela0008514-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        14108
Shamela0008514-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        7126
Shamela0008514-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        2878
Shamela0008514-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        17160
Shamela0008514-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        7569
Shamela0008514-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        50829
Shamela0008514-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46         884
Shamela0008514-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1536
Shamela0008514-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        3257
Shamela0008514-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14         877
Shamela0008514-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1139
Shamela0008514-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52         915
Shamela0008514-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        4583
Shamela0008514-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1047
Shamela0008514-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        1167
Shamela0008514-ara1_JK000345-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        3871
Shamela0008514-ara1_JK000348-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        2692
Shamela0008514-ara1_JK000353-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        3399
Shamela0008514-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        5531
Shamela0008514-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        1252
Shamela0008514-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        4026
Shamela0008514-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        61062
Shamela0008514-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        29730
Shamela0008514-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23         834
Shamela0008514-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        4643
Shamela0008514-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        21435
Shamela0008514-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        2328
Shamela0008514-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17         959
Shamela0008514-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        1531
Shamela0008514-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        2531
Shamela0008514-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        4347
Shamela0008514-ara1_JK000566-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        4014
Shamela0008514-ara1_JK000603-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        1173
Shamela0008514-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32         916
Shamela0008514-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        1119
Shamela0008514-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:22        2173
Shamela0008514-ara1_JK000719-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        1995
Shamela0008514-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        12456
Shamela0008514-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        7604
Shamela0008514-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        5442
Shamela0008514-ara1_JK000894-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        1262
Shamela0008514-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        6019
Shamela0008514-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        12823
Shamela0008514-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        2387
Shamela0008514-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        11964
Shamela0008514-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1097
Shamela0008514-ara1_JK001000-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        1186
Shamela0008514-ara1_JK001050-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        2789
Shamela0008514-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        7237
Shamela0008514-ara1_JK001154-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        2025
Shamela0008514-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        2290
Shamela0008514-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        8087
Shamela0008514-ara1_JK001235-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50        3244
Shamela0008514-ara1_JK001258-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        4140
Shamela0008514-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1173
Shamela0008514-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        2137
Shamela0008514-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1317
Shamela0008514-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        1235
Shamela0008514-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1770
Shamela0008514-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1745
Shamela0008514-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        2471
Shamela0008514-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        4997
Shamela0008514-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        1100
Shamela0008514-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        1912
Shamela0008514-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        16423
Shamela0008514-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52         823
Shamela0008514-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        12169
Shamela0008514-ara1_JK006670-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        3038
Shamela0008514-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        5536
Shamela0008514-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        4616
Shamela0008514-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        14505
Shamela0008514-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        13543
Shamela0008514-ara1_JK006873-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36         992
Shamela0008514-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        12954
Shamela0008514-ara1_JK006880-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        2877
Shamela0008514-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        3036
Shamela0008514-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        6943
Shamela0008514-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        7028
Shamela0008514-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        29242
Shamela0008514-ara1_JK006984-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1383
Shamela0008514-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        5454
Shamela0008514-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        2150
Shamela0008514-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        10922
Shamela0008514-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        3976
Shamela0008514-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1518
Shamela0008514-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        3106
Shamela0008514-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        27884
Shamela0008514-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        1508
Shamela0008514-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        1092
Shamela0008514-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        3682
Shamela0008514-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        21658
Shamela0008514-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        4558
Shamela0008514-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        1209
Shamela0008514-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        2393
Shamela0008514-ara1_JK009187-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:55        2707
Shamela0008514-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        4833
Shamela0008514-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33         987
Shamela0008514-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        3562
Shamela0008514-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        3560
Shamela0008514-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        14659
Shamela0008514-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        10817
Shamela0008514-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32         972
Shamela0008514-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        10909
Shamela0008514-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        1782
Shamela0008514-ara1_JK009349-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1831
Shamela0008514-ara1_JK009381-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        3388
Shamela0008514-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        8967
Shamela0008514-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        9106
Shamela0008514-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29         867
Shamela0008514-ara1_JK010189-ara1.csv       17-Mar-2020 16:42        2204
Shamela0008514-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1672
Shamela0008514-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        1558
Shamela0008514-ara1_JK010765-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        3204
Shamela0008514-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34        1576
Shamela0008514-ara1_JK011115-ara1.csv       17-Mar-2020 16:24        1166
Shamela0008514-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        4068
Shamela0008514-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        1120
Shamela0008514-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        2526
Shamela0008514-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:38        3984
Shamela0008514-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        3589
Shamela0008514-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1910
Shamela0008514-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        1892
Shamela0008514-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        3298
Shamela0008514-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        8301
Shamela0008514-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        26487
Shamela0008514-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51         830
Shamela0008514-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        4403
Shamela0008514-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        11087
Shamela0008514-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        3676
Shamela0008514-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        27501
Shamela0008514-ara1_Shamela0000178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1202
Shamela0008514-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2129
Shamela0008514-ara1_Shamela0000239-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        4400
Shamela0008514-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        7194
Shamela0008514-ara1_Shamela0000350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        5805
Shamela0008514-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        2921
Shamela0008514-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1905
Shamela0008514-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4051
Shamela0008514-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1435
Shamela0008514-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        11323
Shamela0008514-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        37721
Shamela0008514-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        4128
Shamela0008514-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        10839
Shamela0008514-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1296
Shamela0008514-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17         880
Shamela0008514-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1851
Shamela0008514-ara1_Shamela0001093-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1868
Shamela0008514-ara1_Shamela0001311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1964
Shamela0008514-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1001
Shamela0008514-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1294
Shamela0008514-ara1_Shamela0001390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1011
Shamela0008514-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        7621
Shamela0008514-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        10669
Shamela0008514-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        17150
Shamela0008514-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1160
Shamela0008514-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        3272
Shamela0008514-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        37077
Shamela0008514-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        6768
Shamela0008514-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        4661
Shamela0008514-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2056
Shamela0008514-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        12865
Shamela0008514-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2811
Shamela0008514-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1613
Shamela0008514-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53         869
Shamela0008514-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        9394
Shamela0008514-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        18560
Shamela0008514-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        13323
Shamela0008514-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        27848
Shamela0008514-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        14250
Shamela0008514-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        22229
Shamela0008514-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        20752
Shamela0008514-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        6442
Shamela0008514-ara1_Shamela0002176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25         932
Shamela0008514-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2904
Shamela0008514-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        20676
Shamela0008514-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        5552
Shamela0008514-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        22163
Shamela0008514-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1311
Shamela0008514-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1190
Shamela0008514-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        4551
Shamela0008514-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02       101679
Shamela0008514-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        19030
Shamela0008514-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1121
Shamela0008514-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        7262
Shamela0008514-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        4589
Shamela0008514-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        39059
Shamela0008514-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        37887
Shamela0008514-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       121738
Shamela0008514-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        12970
Shamela0008514-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1693
Shamela0008514-ara1_Shamela0005208-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2084
Shamela0008514-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1702
Shamela0008514-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3727
Shamela0008514-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        3155
Shamela0008514-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        2108
Shamela0008514-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        24814
Shamela0008514-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        14356
Shamela0008514-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1848
Shamela0008514-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        3425
Shamela0008514-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1408
Shamela0008514-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        10158
Shamela0008514-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1112
Shamela0008514-ara1_Shamela0005995-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1724
Shamela0008514-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        3090
Shamela0008514-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2307
Shamela0008514-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29         869
Shamela0008514-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        4825
Shamela0008514-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11         986
Shamela0008514-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1522
Shamela0008514-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        10643
Shamela0008514-ara1_Shamela0006347-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2108
Shamela0008514-ara1_Shamela0006348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        3099
Shamela0008514-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2807
Shamela0008514-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        8423
Shamela0008514-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51         974
Shamela0008514-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1715
Shamela0008514-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2122
Shamela0008514-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4818
Shamela0008514-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        13706
Shamela0008514-ara1_Shamela0006656-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        1728
Shamela0008514-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        3127
Shamela0008514-ara1_Shamela0006730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1703
Shamela0008514-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        3255
Shamela0008514-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        4669
Shamela0008514-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1623
Shamela0008514-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4128
Shamela0008514-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2491
Shamela0008514-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2328
Shamela0008514-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        42352
Shamela0008514-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        6102
Shamela0008514-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        2958
Shamela0008514-ara1_Shamela0007312-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2893
Shamela0008514-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3056
Shamela0008514-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        4886
Shamela0008514-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        3544
Shamela0008514-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        2227
Shamela0008514-ara1_Shamela0007516-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1186
Shamela0008514-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2985
Shamela0008514-ara1_Shamela0007554-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2194
Shamela0008514-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        8533
Shamela0008514-ara1_Shamela0007568-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2391
Shamela0008514-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        39680
Shamela0008514-ara1_Shamela0007603-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1888
Shamela0008514-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3040
Shamela0008514-ara1_Shamela0007620-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2236
Shamela0008514-ara1_Shamela0007625-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1647
Shamela0008514-ara1_Shamela0007629-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        2097
Shamela0008514-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        3051
Shamela0008514-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        5724
Shamela0008514-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        21769
Shamela0008514-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        19350
Shamela0008514-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        41561
Shamela0008514-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        3615
Shamela0008514-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        25494
Shamela0008514-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:30        3224
Shamela0008514-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        8993
Shamela0008514-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        38565
Shamela0008514-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        18205
Shamela0008514-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        11957
Shamela0008514-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        68712
Shamela0008514-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1220
Shamela0008514-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47       126944
Shamela0008514-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        14241
Shamela0008514-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48         993
Shamela0008514-ara1_Shamela0008532-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2545
Shamela0008514-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1952
Shamela0008514-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6230
Shamela0008514-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1868
Shamela0008514-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1755
Shamela0008514-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1812
Shamela0008514-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        7368
Shamela0008514-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        24082
Shamela0008514-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2205
Shamela0008514-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1844
Shamela0008514-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        1456
Shamela0008514-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2817
Shamela0008514-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        2758
Shamela0008514-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1275
Shamela0008514-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        12232
Shamela0008514-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        3318
Shamela0008514-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        15618
Shamela0008514-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1873
Shamela0008514-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23         992
Shamela0008514-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        4399
Shamela0008514-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        14360
Shamela0008514-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1264
Shamela0008514-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        6434
Shamela0008514-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        23361
Shamela0008514-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3770
Shamela0008514-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1844
Shamela0008514-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58         936
Shamela0008514-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        4090
Shamela0008514-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        2135
Shamela0008514-ara1_Shamela0009775-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1183
Shamela0008514-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        20611
Shamela0008514-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        1711
Shamela0008514-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1395
Shamela0008514-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        14471
Shamela0008514-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1454
Shamela0008514-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        3377
Shamela0008514-ara1_Shamela0009853-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1140
Shamela0008514-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1419
Shamela0008514-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        4584
Shamela0008514-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         894
Shamela0008514-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2919
Shamela0008514-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1024
Shamela0008514-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        5776
Shamela0008514-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        3124
Shamela0008514-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        12567
Shamela0008514-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        1801
Shamela0008514-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29       236002
Shamela0008514-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        43662
Shamela0008514-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        6158
Shamela0008514-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        6471
Shamela0008514-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        3360
Shamela0008514-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        14267
Shamela0008514-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2380
Shamela0008514-ara1_Shamela0010531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2816
Shamela0008514-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1683
Shamela0008514-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        12238
Shamela0008514-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        1027
Shamela0008514-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2852
Shamela0008514-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2195
Shamela0008514-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1256
Shamela0008514-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1908
Shamela0008514-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1458
Shamela0008514-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        24136
Shamela0008514-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1568
Shamela0008514-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        2999
Shamela0008514-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2601
Shamela0008514-ara1_Shamela0010782-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1146
Shamela0008514-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        3135
Shamela0008514-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        7766
Shamela0008514-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1368
Shamela0008514-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        2492
Shamela0008514-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        6850
Shamela0008514-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        4941
Shamela0008514-ara1_Shamela0011073-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1548
Shamela0008514-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        4505
Shamela0008514-ara1_Shamela0011082-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1291
Shamela0008514-ara1_Shamela0011098-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        4680
Shamela0008514-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        4259
Shamela0008514-ara1_Shamela0011162-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1266
Shamela0008514-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        4290
Shamela0008514-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1637
Shamela0008514-ara1_Shamela0011217-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        1419
Shamela0008514-ara1_Shamela0011226-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1173
Shamela0008514-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        5058
Shamela0008514-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2982
Shamela0008514-ara1_Shamela0011288-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1584
Shamela0008514-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        3479
Shamela0008514-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        15020
Shamela0008514-ara1_Shamela0011352-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        6384
Shamela0008514-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        22110
Shamela0008514-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        4196
Shamela0008514-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        4274
Shamela0008514-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        14674
Shamela0008514-ara1_Shamela0011381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25         979
Shamela0008514-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        4390
Shamela0008514-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        1560
Shamela0008514-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        2667
Shamela0008514-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        7653
Shamela0008514-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        7768
Shamela0008514-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1427
Shamela0008514-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1739
Shamela0008514-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        12620
Shamela0008514-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2337
Shamela0008514-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        6902
Shamela0008514-ara1_Shamela0011575-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        7907
Shamela0008514-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        21881
Shamela0008514-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        6535
Shamela0008514-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2682
Shamela0008514-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        3087
Shamela0008514-ara1_Shamela0011812-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        6460
Shamela0008514-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3918
Shamela0008514-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4298
Shamela0008514-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        11219
Shamela0008514-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1063
Shamela0008514-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        18025
Shamela0008514-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        16024
Shamela0008514-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        5242
Shamela0008514-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        16662
Shamela0008514-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1268
Shamela0008514-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02         936
Shamela0008514-ara1_Shamela0012081-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        4311
Shamela0008514-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2247
Shamela0008514-ara1_Shamela0012092-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        2619
Shamela0008514-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        1446
Shamela0008514-ara1_Shamela0012153-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2966
Shamela0008514-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        9018
Shamela0008514-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1020
Shamela0008514-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        40858
Shamela0008514-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        1153
Shamela0008514-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        3144
Shamela0008514-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        1680
Shamela0008514-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        11354
Shamela0008514-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48        4638
Shamela0008514-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3582
Shamela0008514-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        6038
Shamela0008514-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3071
Shamela0008514-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        4786
Shamela0008514-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3840
Shamela0008514-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        5283
Shamela0008514-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        6242
Shamela0008514-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        6536
Shamela0008514-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        3413
Shamela0008514-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2967
Shamela0008514-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1976
Shamela0008514-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        13068
Shamela0008514-ara1_Shamela0012985-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2334
Shamela0008514-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        9492
Shamela0008514-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2550
Shamela0008514-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1435
Shamela0008514-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        9371
Shamela0008514-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        4786
Shamela0008514-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        43387
Shamela0008514-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        2812
Shamela0008514-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2487
Shamela0008514-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        4428
Shamela0008514-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1419
Shamela0008514-ara1_Shamela0013062-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        4014
Shamela0008514-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2218
Shamela0008514-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        2043
Shamela0008514-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1490
Shamela0008514-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        19316
Shamela0008514-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1721
Shamela0008514-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        4581
Shamela0008514-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2918
Shamela0008514-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        3657
Shamela0008514-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1005
Shamela0008514-ara1_Shamela0018381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1761
Shamela0008514-ara1_Shamela0019542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2570
Shamela0008514-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        9269
Shamela0008514-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2589
Shamela0008514-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1474
Shamela0008514-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1079
Shamela0008514-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        2676
Shamela0008514-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        9925
Shamela0008514-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        57040
Shamela0008514-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        4191
Shamela0008514-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        4134
Shamela0008514-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41         939
Shamela0008514-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        5063
Shamela0008514-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57         916
Shamela0008514-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2128
Shamela0008514-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2217
Shamela0008514-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1752
Shamela0008514-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        7354
Shamela0008514-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        18260
Shamela0008514-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        3007
Shamela0008514-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        3412
Shamela0008514-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        13498
Shamela0008514-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2211
Shamela0008514-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1888
Shamela0008514-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        18737
Shamela0008514-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        10207
Shamela0008514-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        2352
Shamela0008514-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1776
Shamela0008514-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2188
Shamela0008514-ara1_Shamela0021709-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2304
Shamela0008514-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        4931
Shamela0008514-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1697
Shamela0008514-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        33339
Shamela0008514-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1006
Shamela0008514-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1585
Shamela0008514-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1035
Shamela0008514-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1002
Shamela0008514-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1263
Shamela0008514-ara1_Shamela0021741-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        10131
Shamela0008514-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2576
Shamela0008514-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        2941
Shamela0008514-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        3342
Shamela0008514-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        20287
Shamela0008514-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        16276
Shamela0008514-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        9324
Shamela0008514-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        25764
Shamela0008514-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        32670
Shamela0008514-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        5473
Shamela0008514-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1618
Shamela0008514-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        10853
Shamela0008514-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        1068
Shamela0008514-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        6720
Shamela0008514-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2774
Shamela0008514-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1085
Shamela0008514-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2356
Shamela0008514-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        3463
Shamela0008514-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        6168
Shamela0008514-ara1_Shamela0022666-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1430
Shamela0008514-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2804
Shamela0008514-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2437
Shamela0008514-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        15246
Shamela0008514-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        13499
Shamela0008514-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1586
Shamela0008514-ara1_Shamela0022852-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        3173
Shamela0008514-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1143
Shamela0008514-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1684
Shamela0008514-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        4726
Shamela0008514-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1412
Shamela0008514-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        4024
Shamela0008514-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        6538
Shamela0008514-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        27759
Shamela0008514-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        6352
Shamela0008514-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        20769
Shamela0008514-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        16199
Shamela0008514-ara1_Shamela0023593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1745
Shamela0008514-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        12250
Shamela0008514-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08         917
Shamela0008514-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09         944
Shamela0008514-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2847
Shamela0008514-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        9402
Shamela0008514-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        7770
Shamela0008514-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        41535
Shamela0008514-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        8397
Shamela0008514-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        32631
Shamela0008514-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        6438
Shamela0008514-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        34427
Shamela0008514-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        9435
Shamela0008514-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        9607
Shamela0008514-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        7907
Shamela0008514-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1359
Shamela0008514-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        5556
Shamela0008514-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        7577
Shamela0008514-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        2680
Shamela0008514-ara1_Shamela0023799-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2775
Shamela0008514-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        1640
Shamela0008514-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2401
Shamela0008514-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        62609
Shamela0008514-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        56375
Shamela0008514-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        3293
Shamela0008514-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1087
Shamela0008514-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        7448
Shamela0008514-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1889
Shamela0008514-ara1_Shamela0026435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        3335
Shamela0008514-ara1_Shamela0026441-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:03        1867
Shamela0008514-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1467
Shamela0008514-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        2578
Shamela0008514-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1089
Shamela0008514-ara1_Shamela0026554-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1016
Shamela0008514-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1393
Shamela0008514-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1340
Shamela0008514-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13         963
Shamela0008514-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56         992
Shamela0008514-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2181
Shamela0008514-ara1_Shamela0026713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1709
Shamela0008514-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        2098
Shamela0008514-ara1_Shamela0026802-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1162
Shamela0008514-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2097
Shamela0008514-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3169
Shamela0008514-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        12228
Shamela0008514-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1059
Shamela0008514-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        3984
Shamela0008514-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        3621
Shamela0008514-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        21105
Shamela0008514-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1452
Shamela0008514-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1810
Shamela0008514-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        15723
Shamela0008514-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1143
Shamela0008514-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2518
Shamela0008514-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2063
Shamela0008514-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2795
Shamela0008514-ara1_Shamela0029982-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2633
Shamela0008514-ara1_Shamela0030173-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2457
Shamela0008514-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14         924
Shamela0008514-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2532
Shamela0008514-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37         880
Shamela0008514-ara1_Shamela0030341-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1143
Shamela0008514-ara1_Shamela0030346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1382
Shamela0008514-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1250
Shamela0008514-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21        1320
Shamela0008514-ara1_Shamela0030842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        2584
Shamela0008514-ara1_Shamela0030903-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1414
Shamela0008514-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        1713
Shamela0008514-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1487
Shamela0008514-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1458
Shamela0008514-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        5455
Shamela0008514-ara1_Shamela0035261-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        4308
Shamela0008514-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2977
Shamela0008514-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        4669
Shamela0008514-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        4002
Shamela0008514-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        38399
Shamela0008514-ara1_Shamela0036475-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        1879
Shamela0008514-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        6516
Shamela0008514-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1299
Shamela0008514-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        29977
Shamela0008514-ara1_Shamela0036951-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2575
Shamela0008514-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        64223
Shamela0008514-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3957
Shamela0008514-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        29586
Shamela0008514-ara1_Shamela0037631-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        4460
Shamela0008514-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        8857
Shamela0008514-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        11733
Shamela0008514-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1404
Shamela0008514-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        3264
Shamela0008514-ara1_Shamela0038740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1360
Shamela0008514-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        10552
Shamela0008514-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        18961
Shamela0008514-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        3326
Shamela0008514-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1271
Shamela0008514-ara1_Shamela0096277-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        3127
Shamela0008514-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        10263
Shamela0008514-ara1_Shamela0096844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3181
Shamela0008514-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1436
Shamela0008514-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1718
Shamela0008514-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        22874
Shamela0008514-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1178
Shamela0008514-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        9556
Shamela0008514-ara1_Shia000043Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2975
Shamela0008514-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2277
Shamela0008514-ara1_Shia000210-ara1.csv      17-Mar-2020 14:23        1236
Shamela0008514-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         904
Shamela0008514-ara1_Shia000403-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1740
Shamela0008514-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20         991
Shamela0008514-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2985
Shamela0008514-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1874
Shamela0008514-ara1_Shia000996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46         891
Shamela0008514-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1206
Shamela0008514-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        8882
Shamela0008514-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        1158
Shamela0008514-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2717
Shamela0008514-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        2010
Shamela0008514-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2195
Shamela0008514-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2050
Shamela0008514-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05         930
Shamela0008514-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        10354
Shamela0008514-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        1091
Shamela0008514-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        1367
Shamela0008514-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        3575
Shamela0008514-ara1_Shia001383-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1596
Shamela0008514-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        2705
Shamela0008514-ara1_Shia001414-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        1379
Shamela0008514-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        1824
Shamela0008514-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        31409
Shamela0008514-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1489
Shamela0008514-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1953
Shamela0008514-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        11156
Shamela0008514-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        6892
Shamela0008514-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        28300
Shamela0008514-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        3256
Shamela0008514-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        26357
Shamela0008514-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        8311
Shamela0008514-ara1_Shia001845Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1244
Shamela0008514-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        1096
Shamela0008514-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        2141
Shamela0008514-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        5397
Shamela0008514-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        7953
Shamela0008514-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        20192
Shamela0008514-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        2493
Shamela0008514-ara1_Shia001972-ara1.csv      17-Mar-2020 16:28        4196
Shamela0008514-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        19258
Shamela0008514-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        3698
Shamela0008514-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        2164
Shamela0008514-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        4537
Shamela0008514-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        15257
Shamela0008514-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2635
Shamela0008514-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        1960
Shamela0008514-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        6041
Shamela0008514-ara1_Shia002179-ara1.csv      17-Mar-2020 14:46        1826
Shamela0008514-ara1_Shia002182-ara1.csv      17-Mar-2020 15:16        1080
Shamela0008514-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        13017
Shamela0008514-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        3589
Shamela0008514-ara1_Shia002215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        28226
Shamela0008514-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        6576
Shamela0008514-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        6806
Shamela0008514-ara1_Shia002239-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        2936
Shamela0008514-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        5695
Shamela0008514-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        6358
Shamela0008514-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        56181
Shamela0008514-ara1_Shia002297-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11        1342
Shamela0008514-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        5001
Shamela0008514-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10         970
Shamela0008514-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        5257
Shamela0008514-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5759
Shamela0008514-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        8574
Shamela0008514-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        8181
Shamela0008514-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        6917
Shamela0008514-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        6357
Shamela0008514-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        20923
Shamela0008514-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        3370
Shamela0008514-ara1_Shia002540-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        1071
Shamela0008514-ara1_Shia002611Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1986
Shamela0008514-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        19661
Shamela0008514-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        6712
Shamela0008514-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1003
Shamela0008514-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        4407
Shamela0008514-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        13431
Shamela0008514-ara1_Shia003128-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10        1480
Shamela0008514-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        3108
Shamela0008514-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        28742
Shamela0008514-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1759
Shamela0008514-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1243
Shamela0008514-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        2478
Shamela0008514-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        3589
Shamela0008514-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        3884
Shamela0008514-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        8210
Shamela0008514-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1095
Shamela0008514-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3063
Shamela0008514-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        13072
Shamela0008514-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1415
Shamela0008514-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        3428
Shamela0008514-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1351
Shamela0008514-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1112
Shamela0008514-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34         880
Shamela0008514-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1123
Shamela0008514-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        1895
Shamela0008514-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        1753
Shamela0008514-ara1_Shia004019-ara1.csv      17-Mar-2020 16:01        2895
Shamela0008514-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        3174
Shamela0008514-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        7932
Shamela0008514-ara1_Shia004056-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        1970
Shamela0008514-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        17889
Shamela0008514-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        5759
Shamela0008514-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2122
Shamela0008514-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1536
Shamela0008514-ara1_Shia004516-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53         889
Shamela0008514-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 14:46        3774
Shamela0008514-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        3773
Shamela0008514-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 15:46        2762