Index of /passim01022020/Shamela0008463-ara1/


../
Shamela0008463-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        34431
Shamela0008463-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51         984
Shamela0008463-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        35890
Shamela0008463-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        6233
Shamela0008463-ara1_JK000042-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:43        1611
Shamela0008463-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        4732
Shamela0008463-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        7523
Shamela0008463-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        5771
Shamela0008463-ara1_JK000059-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        7965
Shamela0008463-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        3046
Shamela0008463-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        26793
Shamela0008463-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        3733
Shamela0008463-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        3541
Shamela0008463-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38       209432
Shamela0008463-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        4313
Shamela0008463-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        1780
Shamela0008463-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        29543
Shamela0008463-ara1_JK000096-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        1708
Shamela0008463-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28       142590
Shamela0008463-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        9889
Shamela0008463-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        20325
Shamela0008463-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        9065
Shamela0008463-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1282
Shamela0008463-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        49287
Shamela0008463-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        69356
Shamela0008463-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        30666
Shamela0008463-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14       349886
Shamela0008463-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       275865
Shamela0008463-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        33809
Shamela0008463-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        10102
Shamela0008463-ara1_JK000183-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        12701
Shamela0008463-ara1_JK000188-ara1.csv       17-Mar-2020 16:52        3420
Shamela0008463-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        15708
Shamela0008463-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25       301349
Shamela0008463-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        28244
Shamela0008463-ara1_JK000212-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1056
Shamela0008463-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        29570
Shamela0008463-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        68104
Shamela0008463-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38       189579
Shamela0008463-ara1_JK000233-ara1.csv       17-Mar-2020 16:57        1396
Shamela0008463-ara1_JK000242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1380
Shamela0008463-ara1_JK000244-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:48        2207
Shamela0008463-ara1_JK000258-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        4471
Shamela0008463-ara1_JK000262-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        3786
Shamela0008463-ara1_JK000267-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1954
Shamela0008463-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16       304407
Shamela0008463-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04       396948
Shamela0008463-ara1_JK000275-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1497
Shamela0008463-ara1_JK000284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1263
Shamela0008463-ara1_JK000287-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        36456
Shamela0008463-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02        28070
Shamela0008463-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        82806
Shamela0008463-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52       338853
Shamela0008463-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03       206305
Shamela0008463-ara1_JK000303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        16696
Shamela0008463-ara1_JK000304-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        2229
Shamela0008463-ara1_JK000311-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        1527
Shamela0008463-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        59585
Shamela0008463-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        2195
Shamela0008463-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        1162
Shamela0008463-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        3124
Shamela0008463-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        11220
Shamela0008463-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        3674
Shamela0008463-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        4106
Shamela0008463-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:13       221122
Shamela0008463-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        11221
Shamela0008463-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        13779
Shamela0008463-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        2777
Shamela0008463-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23       372040
Shamela0008463-ara1_JK000389-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03         918
Shamela0008463-ara1_JK000428-ara1.csv       17-Mar-2020 16:40       272868
Shamela0008463-ara1_JK000433-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        2071
Shamela0008463-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        6795
Shamela0008463-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        62129
Shamela0008463-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        3802
Shamela0008463-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        40493
Shamela0008463-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        6712
Shamela0008463-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:26        5591
Shamela0008463-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        22586
Shamela0008463-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        11136
Shamela0008463-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        7904
Shamela0008463-ara1_JK000566-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1283
Shamela0008463-ara1_JK000572-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        2143
Shamela0008463-ara1_JK000578-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04        2894
Shamela0008463-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        13101
Shamela0008463-ara1_JK000590-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26         997
Shamela0008463-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1109
Shamela0008463-ara1_JK000602-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        2319
Shamela0008463-ara1_JK000603-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1738
Shamela0008463-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        6238
Shamela0008463-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        2414
Shamela0008463-ara1_JK000620-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1214
Shamela0008463-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:35        1489
Shamela0008463-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        3406
Shamela0008463-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        10626
Shamela0008463-ara1_JK000646-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        2422
Shamela0008463-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        11034
Shamela0008463-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        2697
Shamela0008463-ara1_JK000673-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04         895
Shamela0008463-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        46680
Shamela0008463-ara1_JK000678-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        1907
Shamela0008463-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        11745
Shamela0008463-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        3669
Shamela0008463-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        6553
Shamela0008463-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        50554
Shamela0008463-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43       128468
Shamela0008463-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        17294
Shamela0008463-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        2086
Shamela0008463-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        1836
Shamela0008463-ara1_JK000773-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        1116
Shamela0008463-ara1_JK000774-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        2990
Shamela0008463-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        19387
Shamela0008463-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22       225385
Shamela0008463-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        19254
Shamela0008463-ara1_JK000798-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        7333
Shamela0008463-ara1_JK000830-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1342
Shamela0008463-ara1_JK000836-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        3430
Shamela0008463-ara1_JK000844-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        1182
Shamela0008463-ara1_JK000849-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        2650
Shamela0008463-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:28        4905
Shamela0008463-ara1_JK000879-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        21273
Shamela0008463-ara1_JK000889-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        10557
Shamela0008463-ara1_JK000894-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        1895
Shamela0008463-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        2708
Shamela0008463-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        3311
Shamela0008463-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        2211
Shamela0008463-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        1998
Shamela0008463-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35       221799
Shamela0008463-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        3386
Shamela0008463-ara1_JK000928-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        1320
Shamela0008463-ara1_JK000932-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        2274
Shamela0008463-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        2164
Shamela0008463-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        6229
Shamela0008463-ara1_JK000947-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        7612
Shamela0008463-ara1_JK000949-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 18:00        1576
Shamela0008463-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1925
Shamela0008463-ara1_JK000969-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1235
Shamela0008463-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        24018
Shamela0008463-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27       212372
Shamela0008463-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        4159
Shamela0008463-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40         847
Shamela0008463-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        7620
Shamela0008463-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        4733
Shamela0008463-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1193
Shamela0008463-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        67787
Shamela0008463-ara1_JK001016-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15         806
Shamela0008463-ara1_JK001029-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21         871
Shamela0008463-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        4122
Shamela0008463-ara1_JK001039-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:47         948
Shamela0008463-ara1_JK001040-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        3930
Shamela0008463-ara1_JK001045-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        1534
Shamela0008463-ara1_JK001100-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        2932
Shamela0008463-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        4605
Shamela0008463-ara1_JK001126-ara1.csv       17-Mar-2020 16:42        1031
Shamela0008463-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:14        5721
Shamela0008463-ara1_JK001132-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        1472
Shamela0008463-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        3234
Shamela0008463-ara1_JK001168-ara1.csv       17-Mar-2020 18:03        4141
Shamela0008463-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        2640
Shamela0008463-ara1_JK001172-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45         954
Shamela0008463-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        5275
Shamela0008463-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        9808
Shamela0008463-ara1_JK001186-ara1.csv       17-Mar-2020 16:04        3213
Shamela0008463-ara1_JK001203-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41         872
Shamela0008463-ara1_JK001212-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        3713
Shamela0008463-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        18371
Shamela0008463-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        10140
Shamela0008463-ara1_JK001233-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1529
Shamela0008463-ara1_JK001235-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50        3004
Shamela0008463-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        97455
Shamela0008463-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        2450
Shamela0008463-ara1_JK001244-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        1446
Shamela0008463-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        3444
Shamela0008463-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        3799
Shamela0008463-ara1_JK001283-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        3837
Shamela0008463-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        75292
Shamela0008463-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        15532
Shamela0008463-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        16713
Shamela0008463-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        10816
Shamela0008463-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1624
Shamela0008463-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        2882
Shamela0008463-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02         833
Shamela0008463-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        14985
Shamela0008463-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        16134
Shamela0008463-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        5938
Shamela0008463-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        52387
Shamela0008463-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        1346
Shamela0008463-ara1_JK001472-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        3330
Shamela0008463-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45       356480
Shamela0008463-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        2000
Shamela0008463-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        5618
Shamela0008463-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        4316
Shamela0008463-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:13        2892
Shamela0008463-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        10465
Shamela0008463-ara1_JK004503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        6118
Shamela0008463-ara1_JK005001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        4692
Shamela0008463-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        11818
Shamela0008463-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        6549
Shamela0008463-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        15906
Shamela0008463-ara1_JK005013-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1605
Shamela0008463-ara1_JK005014-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        1054
Shamela0008463-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        1462
Shamela0008463-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1761
Shamela0008463-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        16581
Shamela0008463-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        6264
Shamela0008463-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        57749
Shamela0008463-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1359
Shamela0008463-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        6131
Shamela0008463-ara1_JK006875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1645
Shamela0008463-ara1_JK006882-ara1.csv       17-Mar-2020 17:47        1231
Shamela0008463-ara1_JK006883-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        13297
Shamela0008463-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        7416
Shamela0008463-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1186
Shamela0008463-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31       748188
Shamela0008463-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        2205
Shamela0008463-ara1_JK006914-ara1.csv       17-Mar-2020 12:33        1821
Shamela0008463-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        9332
Shamela0008463-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 16:59         953
Shamela0008463-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27       176600
Shamela0008463-ara1_JK006985-ara1.csv       17-Mar-2020 17:00        1821
Shamela0008463-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        9382
Shamela0008463-ara1_JK007005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1606
Shamela0008463-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        22470
Shamela0008463-ara1_JK007014-ara1.csv       17-Mar-2020 17:45        1484
Shamela0008463-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        7709
Shamela0008463-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        2494
Shamela0008463-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        13713
Shamela0008463-ara1_JK007035-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1353
Shamela0008463-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48       127638
Shamela0008463-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        11872
Shamela0008463-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        40084
Shamela0008463-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        58212
Shamela0008463-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:26        1715
Shamela0008463-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        6537
Shamela0008463-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10       175334
Shamela0008463-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06       494292
Shamela0008463-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        11063
Shamela0008463-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        2287
Shamela0008463-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15       359095
Shamela0008463-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1800
Shamela0008463-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        17379
Shamela0008463-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        28764
Shamela0008463-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48       409485
Shamela0008463-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        9829
Shamela0008463-ara1_JK007115-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        2647
Shamela0008463-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        44039
Shamela0008463-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43       106395
Shamela0008463-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        54726
Shamela0008463-ara1_JK007141-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        4963
Shamela0008463-ara1_JK007142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        2029
Shamela0008463-ara1_JK007579-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43         826
Shamela0008463-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        12577
Shamela0008463-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:26        1314
Shamela0008463-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        15534
Shamela0008463-ara1_JK009180-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        2032
Shamela0008463-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        2110
Shamela0008463-ara1_JK009218-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        11159
Shamela0008463-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1349
Shamela0008463-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        2218
Shamela0008463-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        17074
Shamela0008463-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        37680
Shamela0008463-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        48496
Shamela0008463-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        1703
Shamela0008463-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        59216
Shamela0008463-ara1_JK009261-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        1070
Shamela0008463-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        72465
Shamela0008463-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        34644
Shamela0008463-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        2235
Shamela0008463-ara1_JK009279-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1667
Shamela0008463-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        17775
Shamela0008463-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        2306
Shamela0008463-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        6536
Shamela0008463-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        7565
Shamela0008463-ara1_JK009304-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46         992
Shamela0008463-ara1_JK009310-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1180
Shamela0008463-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        12363
Shamela0008463-ara1_JK009319-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        3184
Shamela0008463-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46       240781
Shamela0008463-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        1523
Shamela0008463-ara1_JK009337-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        1776
Shamela0008463-ara1_JK009339-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        1097
Shamela0008463-ara1_JK009349-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36         992
Shamela0008463-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23         906
Shamela0008463-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        6526
Shamela0008463-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1814
Shamela0008463-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        3434
Shamela0008463-ara1_JK009405-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53        7882
Shamela0008463-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40       650796
Shamela0008463-ara1_JK010131-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1622
Shamela0008463-ara1_JK010138-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        2338
Shamela0008463-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        25786
Shamela0008463-ara1_JK010213-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1359
Shamela0008463-ara1_JK010216-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        3283
Shamela0008463-ara1_JK010223-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1156
Shamela0008463-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        2128
Shamela0008463-ara1_JK010412-ara1.csv       17-Mar-2020 16:27        1766
Shamela0008463-ara1_JK010427-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1162
Shamela0008463-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        4484
Shamela0008463-ara1_JK010478-ara1.csv       17-Mar-2020 18:02        1549
Shamela0008463-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32         964
Shamela0008463-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        39523
Shamela0008463-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        6840
Shamela0008463-ara1_JK010621-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1787
Shamela0008463-ara1_JK010635-ara1.csv       17-Mar-2020 18:08        2395
Shamela0008463-ara1_JK010640-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57         859
Shamela0008463-ara1_JK010646-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1920
Shamela0008463-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34        4004
Shamela0008463-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        38215
Shamela0008463-ara1_JK011147-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1880
Shamela0008463-ara1_JK011148-ara1.csv       17-Mar-2020 17:56        1497
Shamela0008463-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        7117
Shamela0008463-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        32401
Shamela0008463-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09         989
Shamela0008463-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        62690
Shamela0008463-ara1_JK011344-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        1150
Shamela0008463-ara1_JK011412-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1023
Shamela0008463-ara1_JK011413-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20         947
Shamela0008463-ara1_JK011437-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        1149
Shamela0008463-ara1_JK011458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:19        1047
Shamela0008463-ara1_JK011476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        4975
Shamela0008463-ara1_JK011487-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37         995
Shamela0008463-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        14541
Shamela0008463-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        8433
Shamela0008463-ara1_JK011560-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        2114
Shamela0008463-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        1523
Shamela0008463-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        2151
Shamela0008463-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        11169
Shamela0008463-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        2248
Shamela0008463-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        10750
Shamela0008463-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58         995
Shamela0008463-ara1_JK011743-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        4139
Shamela0008463-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        70817
Shamela0008463-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        6407
Shamela0008463-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28       140430
Shamela0008463-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        12395
Shamela0008463-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39       134725
Shamela0008463-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53       276421
Shamela0008463-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        41600
Shamela0008463-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        17728
Shamela0008463-ara1_Shamela0000178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23         939
Shamela0008463-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        50274
Shamela0008463-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        3544
Shamela0008463-ara1_Shamela0000262-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        6062
Shamela0008463-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        45168
Shamela0008463-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        14348
Shamela0008463-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       457953
Shamela0008463-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47       356041
Shamela0008463-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        8733
Shamela0008463-ara1_Shamela0000497-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2119
Shamela0008463-ara1_Shamela0000535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1256
Shamela0008463-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08       289912
Shamela0008463-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10         959
Shamela0008463-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        49581
Shamela0008463-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        3469
Shamela0008463-ara1_Shamela0000678-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1257
Shamela0008463-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        6816
Shamela0008463-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4964
Shamela0008463-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5676
Shamela0008463-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        5560
Shamela0008463-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       236486
Shamela0008463-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        4412
Shamela0008463-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41       521857
Shamela0008463-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        2253
Shamela0008463-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        34243
Shamela0008463-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        12400
Shamela0008463-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        59367
Shamela0008463-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        7004
Shamela0008463-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        1806
Shamela0008463-ara1_Shamela0001013-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1896
Shamela0008463-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1239
Shamela0008463-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3785
Shamela0008463-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:10        3896
Shamela0008463-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        11897
Shamela0008463-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        5184
Shamela0008463-ara1_Shamela0001093-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1580
Shamela0008463-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        2342
Shamela0008463-ara1_Shamela0001249-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        3726
Shamela0008463-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        9313
Shamela0008463-ara1_Shamela0001332-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1648
Shamela0008463-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        12388
Shamela0008463-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        15858
Shamela0008463-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        9425
Shamela0008463-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        4541
Shamela0008463-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2679
Shamela0008463-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        3867
Shamela0008463-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        29476
Shamela0008463-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05         977
Shamela0008463-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1673
Shamela0008463-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       305522
Shamela0008463-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       366921
Shamela0008463-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        26614
Shamela0008463-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        18075
Shamela0008463-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        50421
Shamela0008463-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17       113862
Shamela0008463-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        42511
Shamela0008463-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        6028
Shamela0008463-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        10088
Shamela0008463-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        5977
Shamela0008463-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45       271674
Shamela0008463-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        7627
Shamela0008463-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        7707
Shamela0008463-ara1_Shamela0001598-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        2645
Shamela0008463-ara1_Shamela0001601-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:47        1593
Shamela0008463-ara1_Shamela0001613-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1885
Shamela0008463-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53       114977
Shamela0008463-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28       146736
Shamela0008463-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47       223974
Shamela0008463-ara1_Shamela0001680-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1772
Shamela0008463-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       508739
Shamela0008463-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42       2379067
Shamela0008463-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        64314
Shamela0008463-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30       166635
Shamela0008463-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       564556
Shamela0008463-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35       416651
Shamela0008463-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       280058
Shamela0008463-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       1177673
Shamela0008463-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12       120112
Shamela0008463-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        10256
Shamela0008463-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        1679
Shamela0008463-ara1_Shamela0002176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1774
Shamela0008463-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        68935
Shamela0008463-ara1_Shamela0002241-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2054
Shamela0008463-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        6476
Shamela0008463-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15       171046
Shamela0008463-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        99478
Shamela0008463-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        4133
Shamela0008463-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        9750
Shamela0008463-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1944
Shamela0008463-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3703
Shamela0008463-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        9293
Shamela0008463-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        5532
Shamela0008463-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04       503967
Shamela0008463-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        9495
Shamela0008463-ara1_Shamela0002919-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        3457
Shamela0008463-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02       586528
Shamela0008463-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15       187355
Shamela0008463-ara1_Shamela0003125-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        13605
Shamela0008463-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1158
Shamela0008463-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        3210
Shamela0008463-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33       147569
Shamela0008463-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        53884
Shamela0008463-ara1_Shamela0003637-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        4914
Shamela0008463-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30       159024
Shamela0008463-ara1_Shamela0003960-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1252
Shamela0008463-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       409880
Shamela0008463-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       172438
Shamela0008463-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       457532
Shamela0008463-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        76777
Shamela0008463-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        13521
Shamela0008463-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        7307
Shamela0008463-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1986
Shamela0008463-ara1_Shamela0005356-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2264
Shamela0008463-ara1_Shamela0005363-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1352
Shamela0008463-ara1_Shamela0005434-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        11035
Shamela0008463-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57         887
Shamela0008463-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39         828
Shamela0008463-ara1_Shamela0005486-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1495
Shamela0008463-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2513
Shamela0008463-ara1_Shamela0005542-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17         969
Shamela0008463-ara1_Shamela0005551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1829
Shamela0008463-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        72316
Shamela0008463-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        4155
Shamela0008463-ara1_Shamela0005668-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1845
Shamela0008463-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4000
Shamela0008463-ara1_Shamela0005721-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        2600
Shamela0008463-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1295
Shamela0008463-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        41810
Shamela0008463-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        5563
Shamela0008463-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        16600
Shamela0008463-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2321
Shamela0008463-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19       892215
Shamela0008463-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07       274563
Shamela0008463-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        20024
Shamela0008463-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2136
Shamela0008463-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        43940
Shamela0008463-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        20345
Shamela0008463-ara1_Shamela0005838-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39         904
Shamela0008463-ara1_Shamela0005847-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1204
Shamela0008463-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2297
Shamela0008463-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25       289621
Shamela0008463-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42       637457
Shamela0008463-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        41075
Shamela0008463-ara1_Shamela0005955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        3455
Shamela0008463-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1172
Shamela0008463-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        8392
Shamela0008463-ara1_Shamela0005995-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1511
Shamela0008463-ara1_Shamela0005997-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1213
Shamela0008463-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        17842
Shamela0008463-ara1_Shamela0006039-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        7564
Shamela0008463-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        9007
Shamela0008463-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32       133726
Shamela0008463-ara1_Shamela0006077-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19         984
Shamela0008463-ara1_Shamela0006094-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32       146964
Shamela0008463-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        7993
Shamela0008463-ara1_Shamela0006105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        7976
Shamela0008463-ara1_Shamela0006120-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        3508
Shamela0008463-ara1_Shamela0006128-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        6583
Shamela0008463-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        38718
Shamela0008463-ara1_Shamela0006137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1249
Shamela0008463-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        35026
Shamela0008463-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        12337
Shamela0008463-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11       450456
Shamela0008463-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        33171
Shamela0008463-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1419
Shamela0008463-ara1_Shamela0006206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        3582
Shamela0008463-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42       279948
Shamela0008463-ara1_Shamela0006228-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        12252
Shamela0008463-ara1_Shamela0006238-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        12721
Shamela0008463-ara1_Shamela0006277-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3588
Shamela0008463-ara1_Shamela0006281-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02         985
Shamela0008463-ara1_Shamela0006309-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1583
Shamela0008463-ara1_Shamela0006321-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1744
Shamela0008463-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        13652
Shamela0008463-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        24233
Shamela0008463-ara1_Shamela0006337-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        9864
Shamela0008463-ara1_Shamela0006348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1140
Shamela0008463-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        8004
Shamela0008463-ara1_Shamela0006352-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22        1573
Shamela0008463-ara1_Shamela0006356-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46         959
Shamela0008463-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53       229854
Shamela0008463-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2904
Shamela0008463-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        4457
Shamela0008463-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        2770
Shamela0008463-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        2918
Shamela0008463-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        10958
Shamela0008463-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        18733
Shamela0008463-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06       936436
Shamela0008463-ara1_Shamela0006656-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        2264
Shamela0008463-ara1_Shamela0006669-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1119
Shamela0008463-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22       199821
Shamela0008463-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        14054
Shamela0008463-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        3423
Shamela0008463-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        1839
Shamela0008463-ara1_Shamela0006785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        3908
Shamela0008463-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        24163
Shamela0008463-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        26306
Shamela0008463-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1416
Shamela0008463-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        6259
Shamela0008463-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        9055
Shamela0008463-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31         948
Shamela0008463-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2303
Shamela0008463-ara1_Shamela0006911-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1197
Shamela0008463-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        7676
Shamela0008463-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       173011
Shamela0008463-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        9139
Shamela0008463-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7800
Shamela0008463-ara1_Shamela0007231-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2744
Shamela0008463-ara1_Shamela0007235-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35         970
Shamela0008463-ara1_Shamela0007262-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        2311
Shamela0008463-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41       138393
Shamela0008463-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        6111
Shamela0008463-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3891
Shamela0008463-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        1101
Shamela0008463-ara1_Shamela0007341-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37         898
Shamela0008463-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25       140376
Shamela0008463-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2169
Shamela0008463-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        15354
Shamela0008463-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16       1646079
Shamela0008463-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        7508
Shamela0008463-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25       145926
Shamela0008463-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        3801
Shamela0008463-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1363
Shamela0008463-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        5983
Shamela0008463-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        16622
Shamela0008463-ara1_Shamela0007460-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        27829
Shamela0008463-ara1_Shamela0007513-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1773
Shamela0008463-ara1_Shamela0007516-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        4812
Shamela0008463-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        6690
Shamela0008463-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2646
Shamela0008463-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1018
Shamela0008463-ara1_Shamela0007566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2117
Shamela0008463-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        25363
Shamela0008463-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        16507
Shamela0008463-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3996
Shamela0008463-ara1_Shamela0007612-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1421
Shamela0008463-ara1_Shamela0007625-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2041
Shamela0008463-ara1_Shamela0007629-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1414
Shamela0008463-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        6054
Shamela0008463-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        3047
Shamela0008463-ara1_Shamela0007767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2296
Shamela0008463-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        49000
Shamela0008463-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42       562636
Shamela0008463-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40       680461
Shamela0008463-ara1_Shamela0008178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1271
Shamela0008463-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        38801
Shamela0008463-ara1_Shamela0008185-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1191
Shamela0008463-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        17142
Shamela0008463-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        3959
Shamela0008463-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        5363
Shamela0008463-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        3905
Shamela0008463-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2896
Shamela0008463-ara1_Shamela0008212-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        4718
Shamela0008463-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        12713
Shamela0008463-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        5371
Shamela0008463-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        7225
Shamela0008463-ara1_Shamela0008229-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         969
Shamela0008463-ara1_Shamela0008230-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        2625
Shamela0008463-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2213
Shamela0008463-ara1_Shamela0008236-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        6559
Shamela0008463-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21         992
Shamela0008463-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2458
Shamela0008463-ara1_Shamela0008246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04         997
Shamela0008463-ara1_Shamela0008248-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        2170
Shamela0008463-ara1_Shamela0008253-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:11        1219
Shamela0008463-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        2180
Shamela0008463-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        4398
Shamela0008463-ara1_Shamela0008274-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        1275
Shamela0008463-ara1_Shamela0008275-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1476
Shamela0008463-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5004
Shamela0008463-ara1_Shamela0008338-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1205
Shamela0008463-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3582
Shamela0008463-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       619754
Shamela0008463-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       557087
Shamela0008463-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        9705
Shamela0008463-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        7644
Shamela0008463-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10       333366
Shamela0008463-ara1_Shamela0008383-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        4250
Shamela0008463-ara1_Shamela0008459-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1196
Shamela0008463-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47       289602
Shamela0008463-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29       206608
Shamela0008463-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        4038
Shamela0008463-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        31231
Shamela0008463-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        3488
Shamela0008463-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        2015
Shamela0008463-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1218
Shamela0008463-ara1_Shamela0008532-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2366
Shamela0008463-ara1_Shamela0008534-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        5934
Shamela0008463-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39       262125
Shamela0008463-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33       103759
Shamela0008463-ara1_Shamela0008550-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        98070
Shamela0008463-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        11907
Shamela0008463-ara1_Shamela0008566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        2045
Shamela0008463-ara1_Shamela0008571-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2968
Shamela0008463-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        5262
Shamela0008463-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        16274
Shamela0008463-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        8772
Shamela0008463-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2783
Shamela0008463-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        13906
Shamela0008463-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        4827
Shamela0008463-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2034
Shamela0008463-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        4058
Shamela0008463-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        22618
Shamela0008463-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        47206
Shamela0008463-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        47463
Shamela0008463-ara1_Shamela0009057-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1628
Shamela0008463-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        32499
Shamela0008463-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        16040
Shamela0008463-ara1_Shamela0009075-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        1261
Shamela0008463-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        4864
Shamela0008463-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        34940
Shamela0008463-ara1_Shamela0009093-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:13        2616
Shamela0008463-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1949
Shamela0008463-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        31222
Shamela0008463-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23       213345
Shamela0008463-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        28077
Shamela0008463-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        15584
Shamela0008463-ara1_Shamela0009228-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:17        1300
Shamela0008463-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1200
Shamela0008463-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46       977185
Shamela0008463-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        12672
Shamela0008463-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        5813
Shamela0008463-ara1_Shamela0009283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1172
Shamela0008463-ara1_Shamela0009322-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        1506
Shamela0008463-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        4966
Shamela0008463-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        24625
Shamela0008463-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        10580
Shamela0008463-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1953
Shamela0008463-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2379
Shamela0008463-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7843
Shamela0008463-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1534
Shamela0008463-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        2253
Shamela0008463-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2275
Shamela0008463-ara1_Shamela0009390-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1068
Shamela0008463-ara1_Shamela0009391-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1452
Shamela0008463-ara1_Shamela0009393-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1249
Shamela0008463-ara1_Shamela0009398-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2830
Shamela0008463-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        14581
Shamela0008463-ara1_Shamela0009420-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2187
Shamela0008463-ara1_Shamela0009428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        46158
Shamela0008463-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        8725
Shamela0008463-ara1_Shamela0009448-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1320
Shamela0008463-ara1_Shamela0009508-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2462
Shamela0008463-ara1_Shamela0009512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3284
Shamela0008463-ara1_Shamela0009523-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1485
Shamela0008463-ara1_Shamela0009539-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1327
Shamela0008463-ara1_Shamela0009561-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2002
Shamela0008463-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        9068
Shamela0008463-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        32949
Shamela0008463-ara1_Shamela0009569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2485
Shamela0008463-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1394
Shamela0008463-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        9517
Shamela0008463-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2046
Shamela0008463-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1480
Shamela0008463-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        23769
Shamela0008463-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        4929
Shamela0008463-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41       101359
Shamela0008463-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        7295
Shamela0008463-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3798
Shamela0008463-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3029
Shamela0008463-ara1_Shamela0009757-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19         974
Shamela0008463-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        10899
Shamela0008463-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        43700
Shamela0008463-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        22262
Shamela0008463-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02       205054
Shamela0008463-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        12667
Shamela0008463-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        42800
Shamela0008463-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        42070
Shamela0008463-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        7104
Shamela0008463-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        21060
Shamela0008463-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:27        2677
Shamela0008463-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        42751
Shamela0008463-ara1_Shamela0009793-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09         975
Shamela0008463-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        21812
Shamela0008463-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        7278
Shamela0008463-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        60570
Shamela0008463-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31       265286
Shamela0008463-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        10353
Shamela0008463-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        70006
Shamela0008463-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        31530
Shamela0008463-ara1_Shamela0009853-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        4384
Shamela0008463-ara1_Shamela0009855-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2677
Shamela0008463-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2474
Shamela0008463-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        1499
Shamela0008463-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        54515
Shamela0008463-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1209
Shamela0008463-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        19923
Shamela0008463-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        7709
Shamela0008463-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        13413
Shamela0008463-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        8925
Shamela0008463-ara1_Shamela0009973-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        4361
Shamela0008463-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        24869
Shamela0008463-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        6083
Shamela0008463-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        11616
Shamela0008463-ara1_Shamela0010103-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        14023
Shamela0008463-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        2614
Shamela0008463-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        6159
Shamela0008463-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        23756
Shamela0008463-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        17545
Shamela0008463-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03         926
Shamela0008463-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        39062
Shamela0008463-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        9315
Shamela0008463-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2204
Shamela0008463-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        44729
Shamela0008463-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1776
Shamela0008463-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        75492
Shamela0008463-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        8974
Shamela0008463-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        88898
Shamela0008463-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1088
Shamela0008463-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1215
Shamela0008463-ara1_Shamela0010514-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2342
Shamela0008463-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       968292
Shamela0008463-ara1_Shamela0010521-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2391
Shamela0008463-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        7579
Shamela0008463-ara1_Shamela0010529-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        4982
Shamela0008463-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3978
Shamela0008463-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        1276
Shamela0008463-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2294
Shamela0008463-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52         982
Shamela0008463-ara1_Shamela0010638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1319
Shamela0008463-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        87083
Shamela0008463-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        10371
Shamela0008463-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18       370010
Shamela0008463-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44       101977
Shamela0008463-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        43511
Shamela0008463-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        6278
Shamela0008463-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        17832
Shamela0008463-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        5121
Shamela0008463-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        6359
Shamela0008463-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        39916
Shamela0008463-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        92431
Shamela0008463-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        20096
Shamela0008463-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        6885
Shamela0008463-ara1_Shamela0010799-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        5696
Shamela0008463-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        94800
Shamela0008463-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        6033
Shamela0008463-ara1_Shamela0010830-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3125
Shamela0008463-ara1_Shamela0010831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3913
Shamela0008463-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        18404
Shamela0008463-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        13545
Shamela0008463-ara1_Shamela0010875-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        3976
Shamela0008463-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59       101771
Shamela0008463-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43       2262191
Shamela0008463-ara1_Shamela0010912-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04         845
Shamela0008463-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        16111
Shamela0008463-ara1_Shamela0010930-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1479
Shamela0008463-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53       257357
Shamela0008463-ara1_Shamela0011074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2413
Shamela0008463-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        3469
Shamela0008463-ara1_Shamela0011082-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1358
Shamela0008463-ara1_Shamela0011087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        4981
Shamela0008463-ara1_Shamela0011099-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1760
Shamela0008463-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2372
Shamela0008463-ara1_Shamela0011196-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2354
Shamela0008463-ara1_Shamela0011210-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2890
Shamela0008463-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1147
Shamela0008463-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        13232
Shamela0008463-ara1_Shamela0011238-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1654
Shamela0008463-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3853
Shamela0008463-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        3401
Shamela0008463-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        3623
Shamela0008463-ara1_Shamela0011276-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        42225
Shamela0008463-ara1_Shamela0011285-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        3569
Shamela0008463-ara1_Shamela0011288-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        3144
Shamela0008463-ara1_Shamela0011324-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4141
Shamela0008463-ara1_Shamela0011327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        6474
Shamela0008463-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1278
Shamela0008463-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        6559
Shamela0008463-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08         865
Shamela0008463-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        8409
Shamela0008463-ara1_Shamela0011370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1906
Shamela0008463-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        86095
Shamela0008463-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        75668
Shamela0008463-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        11982
Shamela0008463-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        35009
Shamela0008463-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        2632
Shamela0008463-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        4052
Shamela0008463-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        7287
Shamela0008463-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        11357
Shamela0008463-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38       102580
Shamela0008463-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        9906
Shamela0008463-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        13823
Shamela0008463-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24       128402
Shamela0008463-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30       171436
Shamela0008463-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        61308
Shamela0008463-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        6451
Shamela0008463-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        14492
Shamela0008463-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        10475
Shamela0008463-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        28839
Shamela0008463-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        45344
Shamela0008463-ara1_Shamela0011724-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2439
Shamela0008463-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        7795
Shamela0008463-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3506
Shamela0008463-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        14925
Shamela0008463-ara1_Shamela0011755-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33         879
Shamela0008463-ara1_Shamela0011757-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1111
Shamela0008463-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        2979
Shamela0008463-ara1_Shamela0011767-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2494
Shamela0008463-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2885
Shamela0008463-ara1_Shamela0011809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        52028
Shamela0008463-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        89723
Shamela0008463-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3155
Shamela0008463-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1568
Shamela0008463-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        33855
Shamela0008463-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1614
Shamela0008463-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2963
Shamela0008463-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        11845
Shamela0008463-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        3770
Shamela0008463-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        34412
Shamela0008463-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        3728
Shamela0008463-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        12301
Shamela0008463-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        8529
Shamela0008463-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        27467
Shamela0008463-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        11232
Shamela0008463-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        62668
Shamela0008463-ara1_Shamela0012076-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        84537
Shamela0008463-ara1_Shamela0012081-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1432
Shamela0008463-ara1_Shamela0012091-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1214
Shamela0008463-ara1_Shamela0012092-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        7723
Shamela0008463-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        8772
Shamela0008463-ara1_Shamela0012115-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2119
Shamela0008463-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        1416
Shamela0008463-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        45804
Shamela0008463-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        6299
Shamela0008463-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        58285
Shamela0008463-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       297103
Shamela0008463-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        3802
Shamela0008463-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        1443
Shamela0008463-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        2134
Shamela0008463-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09       180722
Shamela0008463-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        19338
Shamela0008463-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        16169
Shamela0008463-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30       322926
Shamela0008463-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        4137
Shamela0008463-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        2696
Shamela0008463-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2383
Shamela0008463-ara1_Shamela0012546-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1662
Shamela0008463-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        33697
Shamela0008463-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        7289
Shamela0008463-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        8211
Shamela0008463-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        1159
Shamela0008463-ara1_Shamela0012718-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1100
Shamela0008463-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        3140
Shamela0008463-ara1_Shamela0012745-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1701
Shamela0008463-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        3800
Shamela0008463-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        32643
Shamela0008463-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2523
Shamela0008463-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:44        1195
Shamela0008463-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1512
Shamela0008463-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        50715
Shamela0008463-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        28618
Shamela0008463-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        2155
Shamela0008463-ara1_Shamela0012846-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1144
Shamela0008463-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1626
Shamela0008463-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        5399
Shamela0008463-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        10895
Shamela0008463-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        33414
Shamela0008463-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        3349
Shamela0008463-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03       119653
Shamela0008463-ara1_Shamela0012987-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1906
Shamela0008463-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        16286
Shamela0008463-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        6846
Shamela0008463-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        84993
Shamela0008463-ara1_Shamela0013000-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1375
Shamela0008463-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        5078
Shamela0008463-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        12758
Shamela0008463-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        80021
Shamela0008463-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2032
Shamela0008463-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        5006
Shamela0008463-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38         949
Shamela0008463-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        31140
Shamela0008463-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        2331
Shamela0008463-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        7695
Shamela0008463-ara1_Shamela0013063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2954
Shamela0008463-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        25799
Shamela0008463-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        9546
Shamela0008463-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        14642
Shamela0008463-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        7505
Shamela0008463-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1168
Shamela0008463-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        7159
Shamela0008463-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        10976
Shamela0008463-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44       129218
Shamela0008463-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        16693
Shamela0008463-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        7050
Shamela0008463-ara1_Shamela0013142-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1355
Shamela0008463-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        3109
Shamela0008463-ara1_Shamela0013152-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:01        1820
Shamela0008463-ara1_Shamela0013167-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1552
Shamela0008463-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32       144207
Shamela0008463-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1305
Shamela0008463-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        13574
Shamela0008463-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2082
Shamela0008463-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40       191513
Shamela0008463-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        9392
Shamela0008463-ara1_Shamela0021473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        3085
Shamela0008463-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        11800
Shamela0008463-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        92133
Shamela0008463-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        14556
Shamela0008463-ara1_Shamela0021482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2319
Shamela0008463-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1245
Shamela0008463-ara1_Shamela0021487-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        57274
Shamela0008463-ara1_Shamela0021491-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1710
Shamela0008463-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        13022
Shamela0008463-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21       104339
Shamela0008463-ara1_Shamela0021496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4705
Shamela0008463-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1079
Shamela0008463-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        32663
Shamela0008463-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3742
Shamela0008463-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        26557
Shamela0008463-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05       262332
Shamela0008463-ara1_Shamela0021542-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        1164
Shamela0008463-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        29943
Shamela0008463-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2208
Shamela0008463-ara1_Shamela0021562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         846
Shamela0008463-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        4706
Shamela0008463-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        47661
Shamela0008463-ara1_Shamela0021584-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1478
Shamela0008463-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        8249
Shamela0008463-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        39169
Shamela0008463-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57       344300
Shamela0008463-ara1_Shamela0021592-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2217
Shamela0008463-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2882
Shamela0008463-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        3645
Shamela0008463-ara1_Shamela0021596-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        12452
Shamela0008463-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        16888
Shamela0008463-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        50750
Shamela0008463-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        48037
Shamela0008463-ara1_Shamela0021604-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2883
Shamela0008463-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        26744
Shamela0008463-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        11771
Shamela0008463-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        6104
Shamela0008463-ara1_Shamela0021609-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14       848759
Shamela0008463-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        4653
Shamela0008463-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        20131
Shamela0008463-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32       349515
Shamela0008463-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53       6051667
Shamela0008463-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1006
Shamela0008463-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        4891
Shamela0008463-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        73780
Shamela0008463-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        14388
Shamela0008463-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        11962
Shamela0008463-ara1_Shamela0021640-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        8742
Shamela0008463-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14       5269107
Shamela0008463-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        4168
Shamela0008463-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        6292
Shamela0008463-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16       120241
Shamela0008463-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        41735
Shamela0008463-ara1_Shamela0021676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1925
Shamela0008463-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26       3443109
Shamela0008463-ara1_Shamela0021680-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1076
Shamela0008463-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1555
Shamela0008463-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        6589
Shamela0008463-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        4437
Shamela0008463-ara1_Shamela0021690-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1192
Shamela0008463-ara1_Shamela0021691-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1282
Shamela0008463-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44       2036866
Shamela0008463-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        5479
Shamela0008463-ara1_Shamela0021710-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2411
Shamela0008463-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27       505244
Shamela0008463-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        4810
Shamela0008463-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       583323
Shamela0008463-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        5400
Shamela0008463-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38       771750
Shamela0008463-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        37907
Shamela0008463-ara1_Shamela0021730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        18350
Shamela0008463-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13       2775883
Shamela0008463-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        68963
Shamela0008463-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        95006
Shamela0008463-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06       2933783
Shamela0008463-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       373029
Shamela0008463-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17       226766
Shamela0008463-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        41899
Shamela0008463-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        67110
Shamela0008463-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44       135988
Shamela0008463-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11       127433
Shamela0008463-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07       243249
Shamela0008463-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        22438
Shamela0008463-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        47439
Shamela0008463-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        76754
Shamela0008463-ara1_Shamela0022301-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1508
Shamela0008463-ara1_Shamela0022334-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        3549
Shamela0008463-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        8745
Shamela0008463-ara1_Shamela0022526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30         943
Shamela0008463-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59       194367
Shamela0008463-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        7771
Shamela0008463-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        26985
Shamela0008463-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        14831
Shamela0008463-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        8906
Shamela0008463-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23       190277
Shamela0008463-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02       193239
Shamela0008463-ara1_Shamela0022648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        5934
Shamela0008463-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        6307
Shamela0008463-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        11751
Shamela0008463-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47         990
Shamela0008463-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        9895
Shamela0008463-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        5872
Shamela0008463-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        55067
Shamela0008463-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        5082
Shamela0008463-ara1_Shamela0022812-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1502
Shamela0008463-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        69053
Shamela0008463-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        2098
Shamela0008463-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14       204041
Shamela0008463-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        44342
Shamela0008463-ara1_Shamela0022877-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        9732
Shamela0008463-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        7100
Shamela0008463-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        4895
Shamela0008463-ara1_Shamela0022910-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51         951
Shamela0008463-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        2639
Shamela0008463-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41       152247
Shamela0008463-ara1_Shamela0023077-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1493
Shamela0008463-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        38705
Shamela0008463-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        6938
Shamela0008463-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3445
Shamela0008463-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        94818
Shamela0008463-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1312
Shamela0008463-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        71585
Shamela0008463-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        4736
Shamela0008463-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        3558
Shamela0008463-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        10217
Shamela0008463-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        9766
Shamela0008463-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        19545
Shamela0008463-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        1488
Shamela0008463-ara1_Shamela0023598-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29         984
Shamela0008463-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        3287
Shamela0008463-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        3407
Shamela0008463-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        10759
Shamela0008463-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        36309
Shamela0008463-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1176
Shamela0008463-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        59795
Shamela0008463-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        5589
Shamela0008463-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       212963
Shamela0008463-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1209
Shamela0008463-ara1_Shamela0023630-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17         882
Shamela0008463-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       163538
Shamela0008463-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        14758
Shamela0008463-ara1_Shamela0023634-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1183
Shamela0008463-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        36275
Shamela0008463-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        38322
Shamela0008463-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        6399
Shamela0008463-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        19645
Shamela0008463-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54       104368
Shamela0008463-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        32414
Shamela0008463-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58       122707
Shamela0008463-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        1710
Shamela0008463-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        29732
Shamela0008463-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        32327
Shamela0008463-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1869
Shamela0008463-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        7403
Shamela0008463-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        3391
Shamela0008463-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39         862
Shamela0008463-ara1_Shamela0023799-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1299
Shamela0008463-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        9961
Shamela0008463-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2526
Shamela0008463-ara1_Shamela0025787-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1470
Shamela0008463-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        79588
Shamela0008463-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35       707932
Shamela0008463-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       1137610
Shamela0008463-ara1_Shamela0025955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1042
Shamela0008463-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        17575
Shamela0008463-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        13173
Shamela0008463-ara1_Shamela0026141-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57         889
Shamela0008463-ara1_Shamela0026237-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1229
Shamela0008463-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        68767
Shamela0008463-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        8727
Shamela0008463-ara1_Shamela0026337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2960
Shamela0008463-ara1_Shamela0026339-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3502
Shamela0008463-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2306
Shamela0008463-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        14968
Shamela0008463-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        2768
Shamela0008463-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4845
Shamela0008463-ara1_Shamela0026373-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        7709
Shamela0008463-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        3679
Shamela0008463-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        13006
Shamela0008463-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        11424
Shamela0008463-ara1_Shamela0026426-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1411
Shamela0008463-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3407
Shamela0008463-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        16994
Shamela0008463-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2593
Shamela0008463-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        10765
Shamela0008463-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3892
Shamela0008463-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2823
Shamela0008463-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        10885
Shamela0008463-ara1_Shamela0026535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        4685
Shamela0008463-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        11504
Shamela0008463-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2158
Shamela0008463-ara1_Shamela0026550-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        5388
Shamela0008463-ara1_Shamela0026551-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2028
Shamela0008463-ara1_Shamela0026552-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:42        1265
Shamela0008463-ara1_Shamela0026558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1273
Shamela0008463-ara1_Shamela0026561-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1200
Shamela0008463-ara1_Shamela0026562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         841
Shamela0008463-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        7515
Shamela0008463-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29       138039
Shamela0008463-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3513
Shamela0008463-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        6608
Shamela0008463-ara1_Shamela0026591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2861
Shamela0008463-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        7302
Shamela0008463-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        7408
Shamela0008463-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        5903
Shamela0008463-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        7121
Shamela0008463-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2208
Shamela0008463-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        60032
Shamela0008463-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        25629
Shamela0008463-ara1_Shamela0026713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1265
Shamela0008463-ara1_Shamela0026723-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1240
Shamela0008463-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        2397
Shamela0008463-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        4919
Shamela0008463-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        1402
Shamela0008463-ara1_Shamela0026735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52         984
Shamela0008463-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1896
Shamela0008463-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02         855
Shamela0008463-ara1_Shamela0026745-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        3314
Shamela0008463-ara1_Shamela0026750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5599
Shamela0008463-ara1_Shamela0026754-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1545
Shamela0008463-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        5613
Shamela0008463-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        5299
Shamela0008463-ara1_Shamela0026808-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        1996
Shamela0008463-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2404
Shamela0008463-ara1_Shamela0026823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2118
Shamela0008463-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        9030
Shamela0008463-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1018
Shamela0008463-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        20318
Shamela0008463-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5026
Shamela0008463-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        7117
Shamela0008463-ara1_Shamela0026883-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        25919
Shamela0008463-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        36185
Shamela0008463-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1711
Shamela0008463-ara1_Shamela0026921-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4629
Shamela0008463-ara1_Shamela0026924-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2864
Shamela0008463-ara1_Shamela0027083-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2447
Shamela0008463-ara1_Shamela0027091-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        16500
Shamela0008463-ara1_Shamela0027092-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        6356
Shamela0008463-ara1_Shamela0027095-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        2111
Shamela0008463-ara1_Shamela0027096-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2818
Shamela0008463-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        3717
Shamela0008463-ara1_Shamela0028100-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        3489
Shamela0008463-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55       132613
Shamela0008463-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        8780
Shamela0008463-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        16934
Shamela0008463-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        3568
Shamela0008463-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1035
Shamela0008463-ara1_Shamela0028851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1272
Shamela0008463-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2436
Shamela0008463-ara1_Shamela0029344-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        3842
Shamela0008463-ara1_Shamela0029428-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1913
Shamela0008463-ara1_Shamela0029563-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3146
Shamela0008463-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2249
Shamela0008463-ara1_Shamela0029653-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        3018
Shamela0008463-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        11867
Shamela0008463-ara1_Shamela0029701-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2527
Shamela0008463-ara1_Shamela0029703-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        3600
Shamela0008463-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        10305
Shamela0008463-ara1_Shamela0029708-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2206
Shamela0008463-ara1_Shamela0029709-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1492
Shamela0008463-ara1_Shamela0029721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1524
Shamela0008463-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1181
Shamela0008463-ara1_Shamela0029747-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        3334
Shamela0008463-ara1_Shamela0029779-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        2222
Shamela0008463-ara1_Shamela0029783-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1299
Shamela0008463-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4339
Shamela0008463-ara1_Shamela0029814-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        2860
Shamela0008463-ara1_Shamela0029848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2171
Shamela0008463-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2360
Shamela0008463-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        2698
Shamela0008463-ara1_Shamela0029868-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1450
Shamela0008463-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        10668
Shamela0008463-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        3329
Shamela0008463-ara1_Shamela0029892-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1737
Shamela0008463-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        4773
Shamela0008463-ara1_Shamela0029922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2752
Shamela0008463-ara1_Shamela0029933-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2178
Shamela0008463-ara1_Shamela0029942-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1463
Shamela0008463-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2817
Shamela0008463-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        7846
Shamela0008463-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1005
Shamela0008463-ara1_Shamela0030025-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2209
Shamela0008463-ara1_Shamela0030173-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1845
Shamela0008463-ara1_Shamela0030246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1606
Shamela0008463-ara1_Shamela0030291-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3160
Shamela0008463-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2634
Shamela0008463-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        3715
Shamela0008463-ara1_Shamela0030317-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2713
Shamela0008463-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        5713
Shamela0008463-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1728
Shamela0008463-ara1_Shamela0030341-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        4798
Shamela0008463-ara1_Shamela0030384-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        4452
Shamela0008463-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1919
Shamela0008463-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1698
Shamela0008463-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1392
Shamela0008463-ara1_Shamela0030522-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3374
Shamela0008463-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        5478
Shamela0008463-ara1_Shamela0030552-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57         873
Shamela0008463-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2811
Shamela0008463-ara1_Shamela0030646-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2783
Shamela0008463-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1202
Shamela0008463-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1808
Shamela0008463-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2444
Shamela0008463-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        5699
Shamela0008463-ara1_Shamela0030790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1023
Shamela0008463-ara1_Shamela0030855-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1533
Shamela0008463-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        5387
Shamela0008463-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        12211
Shamela0008463-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        1681
Shamela0008463-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        6377
Shamela0008463-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        18517
Shamela0008463-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        5543
Shamela0008463-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        71632
Shamela0008463-ara1_Shamela0035120-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1894
Shamela0008463-ara1_Shamela0035888-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1553
Shamela0008463-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2146
Shamela0008463-ara1_Shamela0036082-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1298
Shamela0008463-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1637
Shamela0008463-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2007
Shamela0008463-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       620003
Shamela0008463-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        4932
Shamela0008463-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        70278
Shamela0008463-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        17139
Shamela0008463-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        5267
Shamela0008463-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        4203
Shamela0008463-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1055
Shamela0008463-ara1_Shamela0037063-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        6973
Shamela0008463-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        49999
Shamela0008463-ara1_Shamela0037326-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        4647
Shamela0008463-ara1_Shamela0037344-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2798
Shamela0008463-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        59844
Shamela0008463-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09         996
Shamela0008463-ara1_Shamela0037487-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36         895
Shamela0008463-ara1_Shamela0037610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        3232
Shamela0008463-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        8545
Shamela0008463-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2943
Shamela0008463-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04       214959
Shamela0008463-ara1_Shamela0037886-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4114
Shamela0008463-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1965
Shamela0008463-ara1_Shamela0038740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1421
Shamela0008463-ara1_Shamela0095560-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        33848
Shamela0008463-ara1_Shamela0095562-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        4453
Shamela0008463-ara1_Shamela0095563-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:26        3434
Shamela0008463-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        18508
Shamela0008463-ara1_Shamela0095700-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        3923
Shamela0008463-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        28515
Shamela0008463-ara1_Shamela0095860-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2206
Shamela0008463-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        9369
Shamela0008463-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        3761
Shamela0008463-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        12137
Shamela0008463-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        7763
Shamela0008463-ara1_Shamela0096233-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1036
Shamela0008463-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        5125
Shamela0008463-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        10862
Shamela0008463-ara1_Shamela0096262-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2046
Shamela0008463-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30       173871
Shamela0008463-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1066
Shamela0008463-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2034
Shamela0008463-ara1_Shamela0096608-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1236
Shamela0008463-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1459
Shamela0008463-ara1_Shamela0096844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1420
Shamela0008463-ara1_Shamela0096851-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1643
Shamela0008463-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03       277792
Shamela0008463-ara1_Shamela0097809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        46197
Shamela0008463-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        7401
Shamela0008463-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        7457
Shamela0008463-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        7072
Shamela0008463-ara1_Shamela0098123-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        3172
Shamela0008463-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06       739017
Shamela0008463-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29       268850
Shamela0008463-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        38316
Shamela0008463-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52       213618
Shamela0008463-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1134
Shamela0008463-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        1168
Shamela0008463-ara1_Shia000011-ara1.csv      17-Mar-2020 16:40        1818
Shamela0008463-ara1_Shia000013-ara1.csv      17-Mar-2020 18:07        1681
Shamela0008463-ara1_Shia000018-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11        4345
Shamela0008463-ara1_Shia000023-ara1.csv      17-Mar-2020 16:00        2104
Shamela0008463-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        51930
Shamela0008463-ara1_Shia000032-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        1415
Shamela0008463-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        98044
Shamela0008463-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:57        5216
Shamela0008463-ara1_Shia000043Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        8938
Shamela0008463-ara1_Shia000048-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        2850
Shamela0008463-ara1_Shia000049Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        16108
Shamela0008463-ara1_Shia000053-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        1187
Shamela0008463-ara1_Shia000054-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        2674
Shamela0008463-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38       156430
Shamela0008463-ara1_Shia000057Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3392
Shamela0008463-ara1_Shia000063Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        2928
Shamela0008463-ara1_Shia000065-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        19146
Shamela0008463-ara1_Shia000066Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2941
Shamela0008463-ara1_Shia000070Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23       1111153
Shamela0008463-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14       3888270
Shamela0008463-ara1_Shia000091Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21       412607
Shamela0008463-ara1_Shia000094Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        57275
Shamela0008463-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33       1844074
Shamela0008463-ara1_Shia000109Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12       188329
Shamela0008463-ara1_Shia000111Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39       396544
Shamela0008463-ara1_Shia000117Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05         974
Shamela0008463-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        45594
Shamela0008463-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        41854
Shamela0008463-ara1_Shia000132-ara1.csv      17-Mar-2020 14:56        1216
Shamela0008463-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28       234698
Shamela0008463-ara1_Shia000151-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        2924
Shamela0008463-ara1_Shia000152-ara1.csv      17-Mar-2020 17:44        5719
Shamela0008463-ara1_Shia000153Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        9470
Shamela0008463-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        74574
Shamela0008463-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        2044
Shamela0008463-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        77313
Shamela0008463-ara1_Shia000196Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        24296
Shamela0008463-ara1_Shia000204Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        2261
Shamela0008463-ara1_Shia000207-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        1501
Shamela0008463-ara1_Shia000215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        13789
Shamela0008463-ara1_Shia000218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        28238
Shamela0008463-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11       234370
Shamela0008463-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        2325
Shamela0008463-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07       231316
Shamela0008463-ara1_Shia000261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        16095
Shamela0008463-ara1_Shia000263Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        28034
Shamela0008463-ara1_Shia000275Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        2130
Shamela0008463-ara1_Shia000277Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        16058
Shamela0008463-ara1_Shia000291Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        13363
Shamela0008463-ara1_Shia000296-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21         741
Shamela0008463-ara1_Shia000298Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        15992
Shamela0008463-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04       266033
Shamela0008463-ara1_Shia000374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1825
Shamela0008463-ara1_Shia000376Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        6361
Shamela0008463-ara1_Shia000383Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1525
Shamela0008463-ara1_Shia000388-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        3018
Shamela0008463-ara1_Shia000394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        9732
Shamela0008463-ara1_Shia000398-ara1.csv      17-Mar-2020 15:21        2153
Shamela0008463-ara1_Shia000399-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1350
Shamela0008463-ara1_Shia000402-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        1031
Shamela0008463-ara1_Shia000403-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        18220
Shamela0008463-ara1_Shia000405Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2278
Shamela0008463-ara1_Shia000411Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1603
Shamela0008463-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        1216
Shamela0008463-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        6506
Shamela0008463-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        6676
Shamela0008463-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        12241
Shamela0008463-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        19818
Shamela0008463-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10       212889
Shamela0008463-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        42591
Shamela0008463-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52       2923955
Shamela0008463-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        22069
Shamela0008463-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        37852
Shamela0008463-ara1_Shia000903-ara1.csv      17-Mar-2020 17:11        9375
Shamela0008463-ara1_Shia000918Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2878
Shamela0008463-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        28281
Shamela0008463-ara1_Shia000979Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1642
Shamela0008463-ara1_Shia000987Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        7536
Shamela0008463-ara1_Shia000996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        4090
Shamela0008463-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27      32702422
Shamela0008463-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55       343548
Shamela0008463-ara1_Shia001111-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        1432
Shamela0008463-ara1_Shia001115Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1390
Shamela0008463-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2592
Shamela0008463-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        4595
Shamela0008463-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:11        2460
Shamela0008463-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        2069
Shamela0008463-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:02        1283
Shamela0008463-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        3189
Shamela0008463-ara1_Shia001157Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2298
Shamela0008463-ara1_Shia001161Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5421
Shamela0008463-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        11472
Shamela0008463-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        68472
Shamela0008463-ara1_Shia001255Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1189
Shamela0008463-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09         838
Shamela0008463-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        6407
Shamela0008463-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        4472
Shamela0008463-ara1_Shia001292-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1125
Shamela0008463-ara1_Shia001297-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        7167
Shamela0008463-ara1_Shia001343-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        2781
Shamela0008463-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        1643
Shamela0008463-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1282
Shamela0008463-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        11198
Shamela0008463-ara1_Shia001372-ara1.csv      17-Mar-2020 17:01        1469
Shamela0008463-ara1_Shia001374-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        3806
Shamela0008463-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        7332
Shamela0008463-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        5462
Shamela0008463-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        47924
Shamela0008463-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        7759
Shamela0008463-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09         971
Shamela0008463-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        1644
Shamela0008463-ara1_Shia001406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1938
Shamela0008463-ara1_Shia001414-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        2051
Shamela0008463-ara1_Shia001415-ara1.csv      17-Mar-2020 15:02        1159
Shamela0008463-ara1_Shia001417-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        1999
Shamela0008463-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55       160550
Shamela0008463-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        3373
Shamela0008463-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        3569
Shamela0008463-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        16425
Shamela0008463-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        2264
Shamela0008463-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        5101
Shamela0008463-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        5005
Shamela0008463-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        17525
Shamela0008463-ara1_Shia001657Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        3780
Shamela0008463-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        27900
Shamela0008463-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00       267774
Shamela0008463-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27       319834
Shamela0008463-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       973014
Shamela0008463-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48       115427
Shamela0008463-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        84355
Shamela0008463-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53        1243
Shamela0008463-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        8894
Shamela0008463-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2120
Shamela0008463-ara1_Shia001845Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3750
Shamela0008463-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        2320
Shamela0008463-ara1_Shia001879-ara1.csv      17-Mar-2020 14:15        1875
Shamela0008463-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        6386
Shamela0008463-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        8961
Shamela0008463-ara1_Shia001884-ara1.csv      17-Mar-2020 15:31        1123
Shamela0008463-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        12425
Shamela0008463-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        38497
Shamela0008463-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        3908
Shamela0008463-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        59872
Shamela0008463-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        17584
Shamela0008463-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        5915
Shamela0008463-ara1_Shia001959-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        1783
Shamela0008463-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        3477
Shamela0008463-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        2295
Shamela0008463-ara1_Shia001972-ara1.csv      17-Mar-2020 16:28        3324
Shamela0008463-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        2000
Shamela0008463-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15       115077
Shamela0008463-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08       152568
Shamela0008463-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       199453
Shamela0008463-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        14840
Shamela0008463-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        15600
Shamela0008463-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 15:14         859
Shamela0008463-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        57821
Shamela0008463-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        44221
Shamela0008463-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        61967
Shamela0008463-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        7042
Shamela0008463-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        8187
Shamela0008463-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        5274
Shamela0008463-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        1897
Shamela0008463-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        2614
Shamela0008463-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        18582
Shamela0008463-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        2512
Shamela0008463-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04       317906
Shamela0008463-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        3433
Shamela0008463-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        10528
Shamela0008463-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        19204
Shamela0008463-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        3257
Shamela0008463-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        2927
Shamela0008463-ara1_Shia002180-ara1.csv      17-Mar-2020 16:20        1152
Shamela0008463-ara1_Shia002182-ara1.csv      17-Mar-2020 15:16         969
Shamela0008463-ara1_Shia002183-ara1.csv      17-Mar-2020 15:11         941
Shamela0008463-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        15635
Shamela0008463-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        4601
Shamela0008463-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05       179059
Shamela0008463-ara1_Shia002210-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        1903
Shamela0008463-ara1_Shia002214-ara1.csv      17-Mar-2020 14:58        2790
Shamela0008463-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        64380
Shamela0008463-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56       491081
Shamela0008463-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        1446
Shamela0008463-ara1_Shia002229-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        4223
Shamela0008463-ara1_Shia002230-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        1536
Shamela0008463-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        82582
Shamela0008463-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22       156783
Shamela0008463-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        2156
Shamela0008463-ara1_Shia002247-ara1.csv      17-Mar-2020 17:40        5913
Shamela0008463-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        35964
Shamela0008463-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        45835
Shamela0008463-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       411883
Shamela0008463-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        30130
Shamela0008463-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        1365
Shamela0008463-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1672
Shamela0008463-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1238
Shamela0008463-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1339
Shamela0008463-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        10002
Shamela0008463-ara1_Shia002369Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1567
Shamela0008463-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2264
Shamela0008463-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1932
Shamela0008463-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1491
Shamela0008463-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1152
Shamela0008463-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        6201
Shamela0008463-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2945
Shamela0008463-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        7067
Shamela0008463-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        1079
Shamela0008463-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46       298291
Shamela0008463-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54        1280
Shamela0008463-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        3225
Shamela0008463-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1280
Shamela0008463-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        5347
Shamela0008463-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        66244
Shamela0008463-ara1_Shia002748Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        15289
Shamela0008463-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        22097
Shamela0008463-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        7007
Shamela0008463-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        2079
Shamela0008463-ara1_Shia002945Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2426
Shamela0008463-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        2753
Shamela0008463-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        8590
Shamela0008463-ara1_Shia003128-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10        1587
Shamela0008463-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2275
Shamela0008463-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        8752
Shamela0008463-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        31848
Shamela0008463-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       238611
Shamela0008463-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:21        8204
Shamela0008463-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        4898
Shamela0008463-ara1_Shia003684Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44         982
Shamela0008463-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        5324
Shamela0008463-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:31        2926
Shamela0008463-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        1506
Shamela0008463-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        1089
Shamela0008463-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        1154
Shamela0008463-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2038
Shamela0008463-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        9429
Shamela0008463-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        5635
Shamela0008463-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        3986
Shamela0008463-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        8785
Shamela0008463-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1233
Shamela0008463-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         992
Shamela0008463-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28       463635
Shamela0008463-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44         807
Shamela0008463-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        4777
Shamela0008463-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        3619
Shamela0008463-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        2107
Shamela0008463-ara1_Shia003887Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1553
Shamela0008463-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        12380
Shamela0008463-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        5096
Shamela0008463-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        9147
Shamela0008463-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3031
Shamela0008463-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        16507
Shamela0008463-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        2575
Shamela0008463-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        8207
Shamela0008463-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        3781
Shamela0008463-ara1_Shia003989-ara1.csv      17-Mar-2020 12:36        1061
Shamela0008463-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        3211
Shamela0008463-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        1527
Shamela0008463-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        6494
Shamela0008463-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        6199
Shamela0008463-ara1_Shia004024-ara1.csv      17-Mar-2020 16:22        1814
Shamela0008463-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57       102389
Shamela0008463-ara1_Shia004027-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        1408
Shamela0008463-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        7259
Shamela0008463-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1149
Shamela0008463-ara1_Shia004046-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        2386
Shamela0008463-ara1_Shia004049-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        10345
Shamela0008463-ara1_Shia004056-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        13590
Shamela0008463-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        55317
Shamela0008463-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        24290
Shamela0008463-ara1_Shia004487-ara1.csv      17-Mar-2020 15:54        2973
Shamela0008463-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        4576
Shamela0008463-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        11594
Shamela0008463-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 14:46        5543
Shamela0008463-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        3656
Shamela0008463-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 15:46        3848
Shamela0008463-ara1_Shia004523-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42         915
Shamela0008463-ara1_Shia004622-ara1.csv      17-Mar-2020 16:29        1013
Shamela0008463-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        3855
Shamela0008463-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        5031
Shamela0008463-ara1_Shia004693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1160