Index of /passim01022020/Shamela0008361-ara1/


../
Shamela0008361-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26       157904
Shamela0008361-ara1_JK000002-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16        2529
Shamela0008361-ara1_JK000013-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:53        6806
Shamela0008361-ara1_JK000014-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:15        16602
Shamela0008361-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        3610
Shamela0008361-ara1_JK000018-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:21        1971
Shamela0008361-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56       580940
Shamela0008361-ara1_JK000026-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        4630
Shamela0008361-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        24412
Shamela0008361-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00       112882
Shamela0008361-ara1_JK000034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1825
Shamela0008361-ara1_JK000036-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        1258
Shamela0008361-ara1_JK000040-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        1396
Shamela0008361-ara1_JK000049-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:43        2071
Shamela0008361-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        8855
Shamela0008361-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00       162621
Shamela0008361-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        47444
Shamela0008361-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        33367
Shamela0008361-ara1_JK000059-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        12217
Shamela0008361-ara1_JK000060-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        5425
Shamela0008361-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        35021
Shamela0008361-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        21321
Shamela0008361-ara1_JK000074-ara1.csv       17-Mar-2020 17:46        2587
Shamela0008361-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        13730
Shamela0008361-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        24882
Shamela0008361-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1975
Shamela0008361-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        18913
Shamela0008361-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21       833089
Shamela0008361-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        11410
Shamela0008361-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        85113
Shamela0008361-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        15110
Shamela0008361-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        25748
Shamela0008361-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28       188273
Shamela0008361-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        50401
Shamela0008361-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        35887
Shamela0008361-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        31748
Shamela0008361-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        26655
Shamela0008361-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        32298
Shamela0008361-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        7238
Shamela0008361-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31       107978
Shamela0008361-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14       9999518
Shamela0008361-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        34095
Shamela0008361-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       1479380
Shamela0008361-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        13961
Shamela0008361-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        76940
Shamela0008361-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        4215
Shamela0008361-ara1_JK000199-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1138
Shamela0008361-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25       356177
Shamela0008361-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        8078
Shamela0008361-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        27871
Shamela0008361-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14       342883
Shamela0008361-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38       523669
Shamela0008361-ara1_JK000267-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        4850
Shamela0008361-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16       263794
Shamela0008361-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        93871
Shamela0008361-ara1_JK000275-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        4014
Shamela0008361-ara1_JK000284-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        1478
Shamela0008361-ara1_JK000287-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        5483
Shamela0008361-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02        4493
Shamela0008361-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39       243785
Shamela0008361-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53       324411
Shamela0008361-ara1_JK000300-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        2245
Shamela0008361-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        87497
Shamela0008361-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        95426
Shamela0008361-ara1_JK000316-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        1965
Shamela0008361-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        10109
Shamela0008361-ara1_JK000329-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 14:30        12955
Shamela0008361-ara1_JK000340-ara1.csv       17-Mar-2020 15:18        7715
Shamela0008361-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        6848
Shamela0008361-ara1_JK000345-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        7141
Shamela0008361-ara1_JK000347-ara1.csv       17-Mar-2020 16:36        2011
Shamela0008361-ara1_JK000348-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        2379
Shamela0008361-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        9677
Shamela0008361-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        14359
Shamela0008361-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        4663
Shamela0008361-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        39632
Shamela0008361-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        15888
Shamela0008361-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        27424
Shamela0008361-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:04       510935
Shamela0008361-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        21895
Shamela0008361-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37       505552
Shamela0008361-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        13003
Shamela0008361-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04       251241
Shamela0008361-ara1_JK000389-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        2099
Shamela0008361-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1395
Shamela0008361-ara1_JK000412-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:25        2523
Shamela0008361-ara1_JK000428-ara1.csv       17-Mar-2020 16:40        8262
Shamela0008361-ara1_JK000433-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        6014
Shamela0008361-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        84413
Shamela0008361-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16       592843
Shamela0008361-ara1_JK000451-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        6270
Shamela0008361-ara1_JK000453-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        8877
Shamela0008361-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        31863
Shamela0008361-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        1844
Shamela0008361-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31       543494
Shamela0008361-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04       339739
Shamela0008361-ara1_JK000491-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        13774
Shamela0008361-ara1_JK000492-ara1.csv       17-Mar-2020 16:27        13928
Shamela0008361-ara1_JK000504-ara1.csv       17-Mar-2020 16:41        4269
Shamela0008361-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        51121
Shamela0008361-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:24        63699
Shamela0008361-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57       201903
Shamela0008361-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36        38895
Shamela0008361-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        52100
Shamela0008361-ara1_JK000566-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        24315
Shamela0008361-ara1_JK000572-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        8087
Shamela0008361-ara1_JK000575-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43         918
Shamela0008361-ara1_JK000578-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04        1661
Shamela0008361-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        33469
Shamela0008361-ara1_JK000587-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        6907
Shamela0008361-ara1_JK000588-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        4993
Shamela0008361-ara1_JK000590-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        4781
Shamela0008361-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        15849
Shamela0008361-ara1_JK000596-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        5598
Shamela0008361-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        6834
Shamela0008361-ara1_JK000602-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        8796
Shamela0008361-ara1_JK000603-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        8421
Shamela0008361-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        41423
Shamela0008361-ara1_JK000606-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        5002
Shamela0008361-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        18470
Shamela0008361-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        8683
Shamela0008361-ara1_JK000620-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20        32462
Shamela0008361-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:35        38523
Shamela0008361-ara1_JK000622-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        2238
Shamela0008361-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49       147302
Shamela0008361-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        91849
Shamela0008361-ara1_JK000635-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        5023
Shamela0008361-ara1_JK000645-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        11869
Shamela0008361-ara1_JK000646-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        6998
Shamela0008361-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        18826
Shamela0008361-ara1_JK000652-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        10966
Shamela0008361-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04       281061
Shamela0008361-ara1_JK000666-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:26        2145
Shamela0008361-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        10661
Shamela0008361-ara1_JK000671-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        2226
Shamela0008361-ara1_JK000673-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:32        21293
Shamela0008361-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29       294422
Shamela0008361-ara1_JK000678-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        2558
Shamela0008361-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        86149
Shamela0008361-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        26418
Shamela0008361-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        72351
Shamela0008361-ara1_JK000699-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1479
Shamela0008361-ara1_JK000703-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        12155
Shamela0008361-ara1_JK000719-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        8849
Shamela0008361-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44       366884
Shamela0008361-ara1_JK000732-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        4549
Shamela0008361-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        62073
Shamela0008361-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38       2084677
Shamela0008361-ara1_JK000741-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        17889
Shamela0008361-ara1_JK000745-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        2031
Shamela0008361-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38       628679
Shamela0008361-ara1_JK000757-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53        18041
Shamela0008361-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        25282
Shamela0008361-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        17050
Shamela0008361-ara1_JK000773-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        1619
Shamela0008361-ara1_JK000774-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        20062
Shamela0008361-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        99791
Shamela0008361-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22       1530099
Shamela0008361-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06       134704
Shamela0008361-ara1_JK000795-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        2481
Shamela0008361-ara1_JK000798-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        31899
Shamela0008361-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        16644
Shamela0008361-ara1_JK000828-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        2849
Shamela0008361-ara1_JK000830-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        6307
Shamela0008361-ara1_JK000836-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        2399
Shamela0008361-ara1_JK000844-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        17050
Shamela0008361-ara1_JK000853-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        8507
Shamela0008361-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:28        6177
Shamela0008361-ara1_JK000875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        2819
Shamela0008361-ara1_JK000889-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        40646
Shamela0008361-ara1_JK000894-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        1487
Shamela0008361-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        8359
Shamela0008361-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        11360
Shamela0008361-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        52616
Shamela0008361-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        92032
Shamela0008361-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       2621314
Shamela0008361-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        92883
Shamela0008361-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        1842
Shamela0008361-ara1_JK000926-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        1164
Shamela0008361-ara1_JK000928-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        4724
Shamela0008361-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        37538
Shamela0008361-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        55406
Shamela0008361-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        16642
Shamela0008361-ara1_JK000947-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        3234
Shamela0008361-ara1_JK000949-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 18:00        8717
Shamela0008361-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 12:36        6010
Shamela0008361-ara1_JK000957-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        2366
Shamela0008361-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        7435
Shamela0008361-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        31593
Shamela0008361-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27       1447042
Shamela0008361-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        8524
Shamela0008361-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        5052
Shamela0008361-ara1_JK000987-ara1.csv       17-Mar-2020 14:50         898
Shamela0008361-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        49229
Shamela0008361-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        8663
Shamela0008361-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        12275
Shamela0008361-ara1_JK000996-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1001
Shamela0008361-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 14:21        5592
Shamela0008361-ara1_JK001002-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        6705
Shamela0008361-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17       262196
Shamela0008361-ara1_JK001029-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1709
Shamela0008361-ara1_JK001030-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:22        3401
Shamela0008361-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        23489
Shamela0008361-ara1_JK001039-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:47        1540
Shamela0008361-ara1_JK001040-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:37        5700
Shamela0008361-ara1_JK001045-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        5293
Shamela0008361-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        11593
Shamela0008361-ara1_JK001081-ara1.csv       17-Mar-2020 16:51        8217
Shamela0008361-ara1_JK001084-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        4472
Shamela0008361-ara1_JK001087-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1786
Shamela0008361-ara1_JK001100-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        7947
Shamela0008361-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        7850
Shamela0008361-ara1_JK001106-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1990
Shamela0008361-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1008
Shamela0008361-ara1_JK001122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        15138
Shamela0008361-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:35        59015
Shamela0008361-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        4062
Shamela0008361-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        5846
Shamela0008361-ara1_JK001154-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        1201
Shamela0008361-ara1_JK001161-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1528
Shamela0008361-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        56664
Shamela0008361-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        38830
Shamela0008361-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        10638
Shamela0008361-ara1_JK001186-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        8916
Shamela0008361-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        24430
Shamela0008361-ara1_JK001194-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 18:03        2119
Shamela0008361-ara1_JK001203-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        5746
Shamela0008361-ara1_JK001210-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1328
Shamela0008361-ara1_JK001211-ara1.csv       17-Mar-2020 14:56        5531
Shamela0008361-ara1_JK001212-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        8515
Shamela0008361-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        19175
Shamela0008361-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        27440
Shamela0008361-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        38787
Shamela0008361-ara1_JK001233-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        3282
Shamela0008361-ara1_JK001235-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        7216
Shamela0008361-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23       514866
Shamela0008361-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        8675
Shamela0008361-ara1_JK001242-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        2005
Shamela0008361-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02        4310
Shamela0008361-ara1_JK001258-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        3366
Shamela0008361-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        6163
Shamela0008361-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        32224
Shamela0008361-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        35619
Shamela0008361-ara1_JK001269-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02         948
Shamela0008361-ara1_JK001274-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:16        5864
Shamela0008361-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        30951
Shamela0008361-ara1_JK001283-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        8679
Shamela0008361-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22       289022
Shamela0008361-ara1_JK001286-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56        4265
Shamela0008361-ara1_JK001287-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        33311
Shamela0008361-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        8376
Shamela0008361-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        35975
Shamela0008361-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        53119
Shamela0008361-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54         848
Shamela0008361-ara1_JK001311-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        2878
Shamela0008361-ara1_JK001319-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:04        1072
Shamela0008361-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        73139
Shamela0008361-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        80780
Shamela0008361-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        25767
Shamela0008361-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        4166
Shamela0008361-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        65254
Shamela0008361-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        10946
Shamela0008361-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        10586
Shamela0008361-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33       183304
Shamela0008361-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        43145
Shamela0008361-ara1_JK001438-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        11482
Shamela0008361-ara1_JK001460-ara1.csv       17-Mar-2020 14:42        19474
Shamela0008361-ara1_JK001462-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        2936
Shamela0008361-ara1_JK001472-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        9718
Shamela0008361-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        13987
Shamela0008361-ara1_JK001483-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        3173
Shamela0008361-ara1_JK001484-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        4192
Shamela0008361-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45       2918626
Shamela0008361-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        64443
Shamela0008361-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        2197
Shamela0008361-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        29063
Shamela0008361-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15       145567
Shamela0008361-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:13        14354
Shamela0008361-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        27905
Shamela0008361-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        11323
Shamela0008361-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1037
Shamela0008361-ara1_JK005006-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        7526
Shamela0008361-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        18650
Shamela0008361-ara1_JK005014-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        8159
Shamela0008361-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        2981
Shamela0008361-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        50827
Shamela0008361-ara1_JK006670-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        10066
Shamela0008361-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        54834
Shamela0008361-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        85188
Shamela0008361-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45       858427
Shamela0008361-ara1_JK006856-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        2086
Shamela0008361-ara1_JK006857-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1174
Shamela0008361-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        46459
Shamela0008361-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        20648
Shamela0008361-ara1_JK006880-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        2049
Shamela0008361-ara1_JK006882-ara1.csv       17-Mar-2020 17:47        1744
Shamela0008361-ara1_JK006883-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        5899
Shamela0008361-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        21771
Shamela0008361-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        17927
Shamela0008361-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31       729776
Shamela0008361-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        30628
Shamela0008361-ara1_JK006914-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1350
Shamela0008361-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        33374
Shamela0008361-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 16:59        2766
Shamela0008361-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27       260400
Shamela0008361-ara1_JK006973-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17         943
Shamela0008361-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        13024
Shamela0008361-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        43074
Shamela0008361-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        1611
Shamela0008361-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41       178892
Shamela0008361-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        14006
Shamela0008361-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        13702
Shamela0008361-ara1_JK007024-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04         959
Shamela0008361-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01       133848
Shamela0008361-ara1_JK007033-ara1.csv       17-Mar-2020 15:17        1094
Shamela0008361-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48       187511
Shamela0008361-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        24908
Shamela0008361-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47       307272
Shamela0008361-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26       172710
Shamela0008361-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28        8531
Shamela0008361-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04       128914
Shamela0008361-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10       198999
Shamela0008361-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06       2702913
Shamela0008361-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        19791
Shamela0008361-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        57829
Shamela0008361-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16       497979
Shamela0008361-ara1_JK007094-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        2985
Shamela0008361-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        18977
Shamela0008361-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        13479
Shamela0008361-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        89202
Shamela0008361-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        68731
Shamela0008361-ara1_JK007105-ara1.csv       17-Mar-2020 14:21        14502
Shamela0008361-ara1_JK007106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        8455
Shamela0008361-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48       419598
Shamela0008361-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1883
Shamela0008361-ara1_JK007115-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1189
Shamela0008361-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01       214569
Shamela0008361-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        3105
Shamela0008361-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57       110841
Shamela0008361-ara1_JK007134-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        1512
Shamela0008361-ara1_JK007142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        2097
Shamela0008361-ara1_JK008002-ara1.csv       17-Mar-2020 16:41        2088
Shamela0008361-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        88660
Shamela0008361-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        17559
Shamela0008361-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        15765
Shamela0008361-ara1_JK009172-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:20        3088
Shamela0008361-ara1_JK009174-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:33        1154
Shamela0008361-ara1_JK009180-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        22280
Shamela0008361-ara1_JK009187-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:55        7544
Shamela0008361-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        13561
Shamela0008361-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 15:09        13262
Shamela0008361-ara1_JK009218-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        5313
Shamela0008361-ara1_JK009220-ara1.csv       17-Mar-2020 14:50        1079
Shamela0008361-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        8264
Shamela0008361-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        11337
Shamela0008361-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16       216270
Shamela0008361-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        76604
Shamela0008361-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31       396399
Shamela0008361-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        51679
Shamela0008361-ara1_JK009249-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        6719
Shamela0008361-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        8796
Shamela0008361-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54       1391440
Shamela0008361-ara1_JK009261-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        2764
Shamela0008361-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17       381840
Shamela0008361-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32       222571
Shamela0008361-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        12609
Shamela0008361-ara1_JK009279-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        4244
Shamela0008361-ara1_JK009280-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1262
Shamela0008361-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        9893
Shamela0008361-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        3132
Shamela0008361-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        16418
Shamela0008361-ara1_JK009296-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        2275
Shamela0008361-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        20797
Shamela0008361-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        22522
Shamela0008361-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        16499
Shamela0008361-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46       1094547
Shamela0008361-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        2470
Shamela0008361-ara1_JK009332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        11447
Shamela0008361-ara1_JK009334-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        3858
Shamela0008361-ara1_JK009337-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        2331
Shamela0008361-ara1_JK009339-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        1757
Shamela0008361-ara1_JK009349-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        4886
Shamela0008361-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        12886
Shamela0008361-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        19039
Shamela0008361-ara1_JK009388-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        1208
Shamela0008361-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        55604
Shamela0008361-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        53216
Shamela0008361-ara1_JK009399-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        2928
Shamela0008361-ara1_JK009405-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53        1121
Shamela0008361-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40       345276
Shamela0008361-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        23601
Shamela0008361-ara1_JK010081-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1552
Shamela0008361-ara1_JK010189-ara1.csv       17-Mar-2020 16:42        5641
Shamela0008361-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30       151917
Shamela0008361-ara1_JK010216-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        3358
Shamela0008361-ara1_JK010223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        3178
Shamela0008361-ara1_JK010310-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1828
Shamela0008361-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        1216
Shamela0008361-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 14:18         909
Shamela0008361-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        12510
Shamela0008361-ara1_JK010478-ara1.csv       17-Mar-2020 18:02        1029
Shamela0008361-ara1_JK010491-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        1151
Shamela0008361-ara1_JK010502-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        3265
Shamela0008361-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26       102388
Shamela0008361-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        20047
Shamela0008361-ara1_JK010646-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1176
Shamela0008361-ara1_JK010649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        5016
Shamela0008361-ara1_JK010656-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        1617
Shamela0008361-ara1_JK010670-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        2444
Shamela0008361-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        3718
Shamela0008361-ara1_JK011032-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        2954
Shamela0008361-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34        6411
Shamela0008361-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        11164
Shamela0008361-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        28099
Shamela0008361-ara1_JK011148-ara1.csv       17-Mar-2020 17:56        5121
Shamela0008361-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        24523
Shamela0008361-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        62051
Shamela0008361-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        40107
Shamela0008361-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53       186848
Shamela0008361-ara1_JK011319-ara1.csv       17-Mar-2020 16:08        10575
Shamela0008361-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        60879
Shamela0008361-ara1_JK011321-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        5407
Shamela0008361-ara1_JK011344-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        46958
Shamela0008361-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        2120
Shamela0008361-ara1_JK011402-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32         962
Shamela0008361-ara1_JK011404-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        15209
Shamela0008361-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        26939
Shamela0008361-ara1_JK011458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:19        3527
Shamela0008361-ara1_JK011476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        30230
Shamela0008361-ara1_JK011487-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        5620
Shamela0008361-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        33410
Shamela0008361-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42       112896
Shamela0008361-ara1_JK011503-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        5650
Shamela0008361-ara1_JK011516-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        2216
Shamela0008361-ara1_JK011523-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        1885
Shamela0008361-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        29333
Shamela0008361-ara1_JK011560-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        6558
Shamela0008361-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        37756
Shamela0008361-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:38        61623
Shamela0008361-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        22717
Shamela0008361-ara1_JK011570-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        3415
Shamela0008361-ara1_JK011584-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36        2629
Shamela0008361-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50       119018
Shamela0008361-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        47040
Shamela0008361-ara1_JK011624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        8355
Shamela0008361-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10       120965
Shamela0008361-ara1_JK011645-ara1.csv       17-Mar-2020 15:21        5034
Shamela0008361-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        5004
Shamela0008361-ara1_JK011743-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        5517
Shamela0008361-ara1_MSG20191024-ara1.mARkdown.csv 17-Mar-2020 14:59        2833
Shamela0008361-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23       609816
Shamela0008361-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        75085
Shamela0008361-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28       968602
Shamela0008361-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        6810
Shamela0008361-ara1_Shamela0000093-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1322
Shamela0008361-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        84194
Shamela0008361-ara1_Shamela0000132-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1915
Shamela0008361-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53       655642
Shamela0008361-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21       208289
Shamela0008361-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55       204748
Shamela0008361-ara1_Shamela0000178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        4583
Shamela0008361-ara1_Shamela0000191-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2873
Shamela0008361-ara1_Shamela0000193-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        9103
Shamela0008361-ara1_Shamela0000194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        4235
Shamela0008361-ara1_Shamela0000209-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1160
Shamela0008361-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       143174
Shamela0008361-ara1_Shamela0000244-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        3041
Shamela0008361-ara1_Shamela0000247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        7653
Shamela0008361-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        4653
Shamela0008361-ara1_Shamela0000262-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        19569
Shamela0008361-ara1_Shamela0000263-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        8098
Shamela0008361-ara1_Shamela0000301-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        3607
Shamela0008361-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23       247425
Shamela0008361-ara1_Shamela0000348-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1205
Shamela0008361-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        9996
Shamela0008361-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       361417
Shamela0008361-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47       181146
Shamela0008361-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        23795
Shamela0008361-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        30010
Shamela0008361-ara1_Shamela0000497-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1582
Shamela0008361-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08       966968
Shamela0008361-ara1_Shamela0000552-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        5051
Shamela0008361-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2870
Shamela0008361-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        40982
Shamela0008361-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        22394
Shamela0008361-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        7040
Shamela0008361-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        81388
Shamela0008361-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        55014
Shamela0008361-ara1_Shamela0000728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        2244
Shamela0008361-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2008
Shamela0008361-ara1_Shamela0000752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1910
Shamela0008361-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        21639
Shamela0008361-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44       144822
Shamela0008361-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       1497417
Shamela0008361-ara1_Shamela0000788-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        4551
Shamela0008361-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        15178
Shamela0008361-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41       643242
Shamela0008361-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        4041
Shamela0008361-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12       215430
Shamela0008361-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11       180357
Shamela0008361-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        54241
Shamela0008361-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        35494
Shamela0008361-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        6927
Shamela0008361-ara1_Shamela0001031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        6859
Shamela0008361-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        8635
Shamela0008361-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:04        13686
Shamela0008361-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        46802
Shamela0008361-ara1_Shamela0001093-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        8840
Shamela0008361-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        15201
Shamela0008361-ara1_Shamela0001187-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1164
Shamela0008361-ara1_Shamela0001249-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        7093
Shamela0008361-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        37750
Shamela0008361-ara1_Shamela0001288-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2414
Shamela0008361-ara1_Shamela0001311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        8497
Shamela0008361-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39       147613
Shamela0008361-ara1_Shamela0001342-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        15988
Shamela0008361-ara1_Shamela0001346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        3337
Shamela0008361-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       130090
Shamela0008361-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        5375
Shamela0008361-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        31605
Shamela0008361-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        21357
Shamela0008361-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        21428
Shamela0008361-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        33969
Shamela0008361-ara1_Shamela0001402-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4623
Shamela0008361-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33       275408
Shamela0008361-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        6818
Shamela0008361-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2345
Shamela0008361-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        13085
Shamela0008361-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       1490344
Shamela0008361-ara1_Shamela0001441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        11927
Shamela0008361-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05       737923
Shamela0008361-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52       115998
Shamela0008361-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31       226455
Shamela0008361-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16       625350
Shamela0008361-ara1_Shamela0001458-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        3593
Shamela0008361-ara1_Shamela0001463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2716
Shamela0008361-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       498918
Shamela0008361-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58       431169
Shamela0008361-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        43214
Shamela0008361-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        6347
Shamela0008361-ara1_Shamela0001485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3376
Shamela0008361-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        4253
Shamela0008361-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        59275
Shamela0008361-ara1_Shamela0001519-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2298
Shamela0008361-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        14357
Shamela0008361-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45       184103
Shamela0008361-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        19858
Shamela0008361-ara1_Shamela0001584-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21         828
Shamela0008361-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        19780
Shamela0008361-ara1_Shamela0001598-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1203
Shamela0008361-ara1_Shamela0001599-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1848
Shamela0008361-ara1_Shamela0001600-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        4162
Shamela0008361-ara1_Shamela0001613-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        26066
Shamela0008361-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54       165403
Shamela0008361-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28       735921
Shamela0008361-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        10362
Shamela0008361-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       4681230
Shamela0008361-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        8529
Shamela0008361-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55       646166
Shamela0008361-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30       109507
Shamela0008361-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       2599510
Shamela0008361-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35       3450826
Shamela0008361-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25       3604428
Shamela0008361-ara1_Shamela0001756-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        2611
Shamela0008361-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       2277892
Shamela0008361-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12       564179
Shamela0008361-ara1_Shamela0002022-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1288
Shamela0008361-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        88697
Shamela0008361-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        6647
Shamela0008361-ara1_Shamela0002176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        27072
Shamela0008361-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        33830
Shamela0008361-ara1_Shamela0002241-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1189
Shamela0008361-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48       138801
Shamela0008361-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15       1414156
Shamela0008361-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        66782
Shamela0008361-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        62393
Shamela0008361-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        61659
Shamela0008361-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        15141
Shamela0008361-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        38344
Shamela0008361-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        10353
Shamela0008361-ara1_Shamela0002582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        17016
Shamela0008361-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26       1442420
Shamela0008361-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        73679
Shamela0008361-ara1_Shamela0002911-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1196
Shamela0008361-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02       245728
Shamela0008361-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15       1504217
Shamela0008361-ara1_Shamela0003125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        3426
Shamela0008361-ara1_Shamela0003128-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1543
Shamela0008361-ara1_Shamela0003197-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3499
Shamela0008361-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        12632
Shamela0008361-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33       294622
Shamela0008361-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        32860
Shamela0008361-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3554
Shamela0008361-ara1_Shamela0003637-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        9200
Shamela0008361-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29       1340996
Shamela0008361-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        5559
Shamela0008361-ara1_Shamela0004003-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        10546
Shamela0008361-ara1_Shamela0004096-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        1760
Shamela0008361-ara1_Shamela0004118-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1849
Shamela0008361-ara1_Shamela0004126-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        18013
Shamela0008361-ara1_Shamela0004151-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2765
Shamela0008361-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       3862540
Shamela0008361-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       1737256
Shamela0008361-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       1024438
Shamela0008361-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        66208
Shamela0008361-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        24099
Shamela0008361-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        19951
Shamela0008361-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        8425
Shamela0008361-ara1_Shamela0005362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13         796
Shamela0008361-ara1_Shamela0005393-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2812
Shamela0008361-ara1_Shamela0005396-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1573
Shamela0008361-ara1_Shamela0005428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1386
Shamela0008361-ara1_Shamela0005434-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        10020
Shamela0008361-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        19401
Shamela0008361-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        38942
Shamela0008361-ara1_Shamela0005459-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2278
Shamela0008361-ara1_Shamela0005486-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1093
Shamela0008361-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04       284475
Shamela0008361-ara1_Shamela0005542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        15171
Shamela0008361-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1133
Shamela0008361-ara1_Shamela0005550-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2091
Shamela0008361-ara1_Shamela0005551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3001
Shamela0008361-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00       253020
Shamela0008361-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40       148441
Shamela0008361-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        11169
Shamela0008361-ara1_Shamela0005668-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        11261
Shamela0008361-ara1_Shamela0005671-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2463
Shamela0008361-ara1_Shamela0005680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        1293
Shamela0008361-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        20323
Shamela0008361-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        10112
Shamela0008361-ara1_Shamela0005721-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        14183
Shamela0008361-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        11755
Shamela0008361-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43       172677
Shamela0008361-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        91311
Shamela0008361-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22       242072
Shamela0008361-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        16498
Shamela0008361-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        16148
Shamela0008361-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18       4814613
Shamela0008361-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07       421579
Shamela0008361-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43       139784
Shamela0008361-ara1_Shamela0005776-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        10665
Shamela0008361-ara1_Shamela0005795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1754
Shamela0008361-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        3456
Shamela0008361-ara1_Shamela0005799-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26         926
Shamela0008361-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59       297293
Shamela0008361-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49       147982
Shamela0008361-ara1_Shamela0005838-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        5891
Shamela0008361-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        2630
Shamela0008361-ara1_Shamela0005860-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2209
Shamela0008361-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        20610
Shamela0008361-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       454800
Shamela0008361-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42       1001784
Shamela0008361-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10       215879
Shamela0008361-ara1_Shamela0005955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2424
Shamela0008361-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        15352
Shamela0008361-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        27694
Shamela0008361-ara1_Shamela0005995-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2832
Shamela0008361-ara1_Shamela0006021-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2095
Shamela0008361-ara1_Shamela0006022-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:00        6720
Shamela0008361-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38       175816
Shamela0008361-ara1_Shamela0006030-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        6395
Shamela0008361-ara1_Shamela0006046-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        3844
Shamela0008361-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        6516
Shamela0008361-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        63294
Shamela0008361-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29       209264
Shamela0008361-ara1_Shamela0006094-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2852
Shamela0008361-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        15382
Shamela0008361-ara1_Shamela0006105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        6123
Shamela0008361-ara1_Shamela0006120-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        4028
Shamela0008361-ara1_Shamela0006128-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1908
Shamela0008361-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        20156
Shamela0008361-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        26086
Shamela0008361-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        9122
Shamela0008361-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       378904
Shamela0008361-ara1_Shamela0006170-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        3205
Shamela0008361-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        4482
Shamela0008361-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        10000
Shamela0008361-ara1_Shamela0006206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        12561
Shamela0008361-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       416669
Shamela0008361-ara1_Shamela0006228-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3337
Shamela0008361-ara1_Shamela0006238-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2381
Shamela0008361-ara1_Shamela0006262-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        16727
Shamela0008361-ara1_Shamela0006277-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        7476
Shamela0008361-ara1_Shamela0006280-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1511
Shamela0008361-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        16293
Shamela0008361-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        8515
Shamela0008361-ara1_Shamela0006337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        3272
Shamela0008361-ara1_Shamela0006347-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1883
Shamela0008361-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        7714
Shamela0008361-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53       213540
Shamela0008361-ara1_Shamela0006410-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        3976
Shamela0008361-ara1_Shamela0006415-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5348
Shamela0008361-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47       310382
Shamela0008361-ara1_Shamela0006439-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        12836
Shamela0008361-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31       264758
Shamela0008361-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        28315
Shamela0008361-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2277
Shamela0008361-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        41579
Shamela0008361-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        13926
Shamela0008361-ara1_Shamela0006547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        3765
Shamela0008361-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15       115295
Shamela0008361-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59       331217
Shamela0008361-ara1_Shamela0006593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        5206
Shamela0008361-ara1_Shamela0006596-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        66147
Shamela0008361-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       1250756
Shamela0008361-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1754
Shamela0008361-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        17286
Shamela0008361-ara1_Shamela0006650-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2014
Shamela0008361-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        3243
Shamela0008361-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22       773713
Shamela0008361-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:21        3522
Shamela0008361-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        74133
Shamela0008361-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        6312
Shamela0008361-ara1_Shamela0006723-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1566
Shamela0008361-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        8504
Shamela0008361-ara1_Shamela0006768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2321
Shamela0008361-ara1_Shamela0006785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        8799
Shamela0008361-ara1_Shamela0006786-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1837
Shamela0008361-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        24578
Shamela0008361-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        70189
Shamela0008361-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        39684
Shamela0008361-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        4059
Shamela0008361-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        12334
Shamela0008361-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        73038
Shamela0008361-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        40049
Shamela0008361-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        21385
Shamela0008361-ara1_Shamela0006897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        1092
Shamela0008361-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        12094
Shamela0008361-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:01        1519
Shamela0008361-ara1_Shamela0006945-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        3242
Shamela0008361-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       307044
Shamela0008361-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        11049
Shamela0008361-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1598
Shamela0008361-ara1_Shamela0007231-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3460
Shamela0008361-ara1_Shamela0007262-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4882
Shamela0008361-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41       154560
Shamela0008361-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        15613
Shamela0008361-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        14582
Shamela0008361-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        15678
Shamela0008361-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        22021
Shamela0008361-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25       127106
Shamela0008361-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        9431
Shamela0008361-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        24879
Shamela0008361-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        10418
Shamela0008361-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        29111
Shamela0008361-ara1_Shamela0007367-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2111
Shamela0008361-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25       405052
Shamela0008361-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        29578
Shamela0008361-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        8294
Shamela0008361-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       127264
Shamela0008361-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        7980
Shamela0008361-ara1_Shamela0007516-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        6155
Shamela0008361-ara1_Shamela0007525-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2463
Shamela0008361-ara1_Shamela0007531-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        9369
Shamela0008361-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        8633
Shamela0008361-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        10705
Shamela0008361-ara1_Shamela0007556-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2516
Shamela0008361-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        13276
Shamela0008361-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        14320
Shamela0008361-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        63697
Shamela0008361-ara1_Shamela0007603-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2387
Shamela0008361-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        20005
Shamela0008361-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        9929
Shamela0008361-ara1_Shamela0007629-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1909
Shamela0008361-ara1_Shamela0007632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1867
Shamela0008361-ara1_Shamela0007640-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        10384
Shamela0008361-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        5081
Shamela0008361-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        7418
Shamela0008361-ara1_Shamela0007767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        17248
Shamela0008361-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51       1040811
Shamela0008361-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        7426
Shamela0008361-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42       2061731
Shamela0008361-ara1_Shamela0008061-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:39        1764
Shamela0008361-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32       1596564
Shamela0008361-ara1_Shamela0008178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        2128
Shamela0008361-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        20150
Shamela0008361-ara1_Shamela0008185-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1281
Shamela0008361-ara1_Shamela0008194-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1781
Shamela0008361-ara1_Shamela0008202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        16742
Shamela0008361-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54       213067
Shamela0008361-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        21644
Shamela0008361-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48       136905
Shamela0008361-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:30        4308
Shamela0008361-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        24963
Shamela0008361-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06       248019
Shamela0008361-ara1_Shamela0008212-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        21164
Shamela0008361-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        24091
Shamela0008361-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        63324
Shamela0008361-ara1_Shamela0008220-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:45        2006
Shamela0008361-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        68807
Shamela0008361-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       114045
Shamela0008361-ara1_Shamela0008229-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2024
Shamela0008361-ara1_Shamela0008230-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:32        4479
Shamela0008361-ara1_Shamela0008232-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        8567
Shamela0008361-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        24344
Shamela0008361-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:27        16688
Shamela0008361-ara1_Shamela0008235-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        6654
Shamela0008361-ara1_Shamela0008236-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        22557
Shamela0008361-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        27951
Shamela0008361-ara1_Shamela0008240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3270
Shamela0008361-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        40438
Shamela0008361-ara1_Shamela0008245-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1703
Shamela0008361-ara1_Shamela0008246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        4273
Shamela0008361-ara1_Shamela0008247-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        5738
Shamela0008361-ara1_Shamela0008249-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        2638
Shamela0008361-ara1_Shamela0008253-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:11        10367
Shamela0008361-ara1_Shamela0008254-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:25        3398
Shamela0008361-ara1_Shamela0008256-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:04        1743
Shamela0008361-ara1_Shamela0008259-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:27        1796
Shamela0008361-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        6290
Shamela0008361-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        9129
Shamela0008361-ara1_Shamela0008274-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        6692
Shamela0008361-ara1_Shamela0008275-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        8459
Shamela0008361-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        23337
Shamela0008361-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        90652
Shamela0008361-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       1435206
Shamela0008361-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        59097
Shamela0008361-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        22936
Shamela0008361-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        35510
Shamela0008361-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10       389290
Shamela0008361-ara1_Shamela0008459-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1724
Shamela0008361-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38       557087
Shamela0008361-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47       2134462
Shamela0008361-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        66083
Shamela0008361-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29       151513
Shamela0008361-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22       344858
Shamela0008361-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        39435
Shamela0008361-ara1_Shamela0008506-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        9538
Shamela0008361-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        18205
Shamela0008361-ara1_Shamela0008532-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        4662
Shamela0008361-ara1_Shamela0008534-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        4583
Shamela0008361-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39       607175
Shamela0008361-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33       215289
Shamela0008361-ara1_Shamela0008550-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1405
Shamela0008361-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        3750
Shamela0008361-ara1_Shamela0008571-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1664
Shamela0008361-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        8636
Shamela0008361-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        16730
Shamela0008361-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        2897
Shamela0008361-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2946
Shamela0008361-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        64849
Shamela0008361-ara1_Shamela0008630-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2518
Shamela0008361-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        14074
Shamela0008361-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        9324
Shamela0008361-ara1_Shamela0008637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        10277
Shamela0008361-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        12568
Shamela0008361-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40       258374
Shamela0008361-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59       585594
Shamela0008361-ara1_Shamela0008676-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        12193
Shamela0008361-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        26277
Shamela0008361-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22       443598
Shamela0008361-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        11339
Shamela0008361-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        14064
Shamela0008361-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        8539
Shamela0008361-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2481
Shamela0008361-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1293
Shamela0008361-ara1_Shamela0009075-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        3290
Shamela0008361-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44       110695
Shamela0008361-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52       372988
Shamela0008361-ara1_Shamela0009086-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1411
Shamela0008361-ara1_Shamela0009088-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        7557
Shamela0008361-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        30895
Shamela0008361-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2190
Shamela0008361-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        5425
Shamela0008361-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24       416027
Shamela0008361-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23       228228
Shamela0008361-ara1_Shamela0009170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:59        2031
Shamela0008361-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03       109280
Shamela0008361-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45       375148
Shamela0008361-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        19904
Shamela0008361-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2484
Shamela0008361-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        16993
Shamela0008361-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46       1273829
Shamela0008361-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35       425072
Shamela0008361-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        26875
Shamela0008361-ara1_Shamela0009283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1558
Shamela0008361-ara1_Shamela0009300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1973
Shamela0008361-ara1_Shamela0009305-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        19835
Shamela0008361-ara1_Shamela0009306-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        4926
Shamela0008361-ara1_Shamela0009307-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:53        4840
Shamela0008361-ara1_Shamela0009311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        11737
Shamela0008361-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        5029
Shamela0008361-ara1_Shamela0009322-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        33335
Shamela0008361-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        53596
Shamela0008361-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        8602
Shamela0008361-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        17378
Shamela0008361-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        88212
Shamela0008361-ara1_Shamela0009353-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1712
Shamela0008361-ara1_Shamela0009357-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        13580
Shamela0008361-ara1_Shamela0009361-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        7703
Shamela0008361-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        34217
Shamela0008361-ara1_Shamela0009370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        4997
Shamela0008361-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        60173
Shamela0008361-ara1_Shamela0009372-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1243
Shamela0008361-ara1_Shamela0009375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        7433
Shamela0008361-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        40794
Shamela0008361-ara1_Shamela0009377-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        6522
Shamela0008361-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        40794
Shamela0008361-ara1_Shamela0009380-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        12543
Shamela0008361-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        23078
Shamela0008361-ara1_Shamela0009384-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2616
Shamela0008361-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        31142
Shamela0008361-ara1_Shamela0009387-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1520
Shamela0008361-ara1_Shamela0009388-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        8806
Shamela0008361-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        43951
Shamela0008361-ara1_Shamela0009390-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        25345
Shamela0008361-ara1_Shamela0009391-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        15713
Shamela0008361-ara1_Shamela0009393-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        19094
Shamela0008361-ara1_Shamela0009394-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        6767
Shamela0008361-ara1_Shamela0009395-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:21        3183
Shamela0008361-ara1_Shamela0009398-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        19883
Shamela0008361-ara1_Shamela0009399-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1010
Shamela0008361-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        18753
Shamela0008361-ara1_Shamela0009412-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        27792
Shamela0008361-ara1_Shamela0009428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        14420
Shamela0008361-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        24353
Shamela0008361-ara1_Shamela0009448-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3980
Shamela0008361-ara1_Shamela0009449-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        4402
Shamela0008361-ara1_Shamela0009523-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        4261
Shamela0008361-ara1_Shamela0009539-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        3088
Shamela0008361-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        17171
Shamela0008361-ara1_Shamela0009556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        8486
Shamela0008361-ara1_Shamela0009561-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        18325
Shamela0008361-ara1_Shamela0009563-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        21957
Shamela0008361-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        95356
Shamela0008361-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       276990
Shamela0008361-ara1_Shamela0009569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        3029
Shamela0008361-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        5674
Shamela0008361-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        4572
Shamela0008361-ara1_Shamela0009592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        4934
Shamela0008361-ara1_Shamela0009593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1498
Shamela0008361-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24       130368
Shamela0008361-ara1_Shamela0009608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        17111
Shamela0008361-ara1_Shamela0009618-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        12237
Shamela0008361-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        40039
Shamela0008361-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        8299
Shamela0008361-ara1_Shamela0009622-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1517
Shamela0008361-ara1_Shamela0009628-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        4254
Shamela0008361-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        16498
Shamela0008361-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47       239157
Shamela0008361-ara1_Shamela0009644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        8008
Shamela0008361-ara1_Shamela0009652-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1508
Shamela0008361-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        21226
Shamela0008361-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41       181067
Shamela0008361-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        96063
Shamela0008361-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        20817
Shamela0008361-ara1_Shamela0009701-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:09        26718
Shamela0008361-ara1_Shamela0009709-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        7562
Shamela0008361-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        8085
Shamela0008361-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        10142
Shamela0008361-ara1_Shamela0009757-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1005
Shamela0008361-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        13414
Shamela0008361-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        11748
Shamela0008361-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04       167813
Shamela0008361-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58       121912
Shamela0008361-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02       717127
Shamela0008361-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15       124654
Shamela0008361-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37       287417
Shamela0008361-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       217993
Shamela0008361-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34       193975
Shamela0008361-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07       166961
Shamela0008361-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:27        4374
Shamela0008361-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        13999
Shamela0008361-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       163407
Shamela0008361-ara1_Shamela0009793-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        3629
Shamela0008361-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28       151844
Shamela0008361-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        21390
Shamela0008361-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03       255276
Shamela0008361-ara1_Shamela0009808-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        17772
Shamela0008361-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31       1109758
Shamela0008361-ara1_Shamela0009812-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        2589
Shamela0008361-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        67288
Shamela0008361-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        8910
Shamela0008361-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        20666
Shamela0008361-ara1_Shamela0009853-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        10533
Shamela0008361-ara1_Shamela0009855-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        20536
Shamela0008361-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2215
Shamela0008361-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        13284
Shamela0008361-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        14516
Shamela0008361-ara1_Shamela0009870-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1953
Shamela0008361-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20       301464
Shamela0008361-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03       125445
Shamela0008361-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        43092
Shamela0008361-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        13341
Shamela0008361-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        16665
Shamela0008361-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        13399
Shamela0008361-ara1_Shamela0009973-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        5657
Shamela0008361-ara1_Shamela0009977-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1790
Shamela0008361-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        78664
Shamela0008361-ara1_Shamela0009992-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        2834
Shamela0008361-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        19396
Shamela0008361-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        32576
Shamela0008361-ara1_Shamela0010025-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        12446
Shamela0008361-ara1_Shamela0010045-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        10304
Shamela0008361-ara1_Shamela0010076-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1508
Shamela0008361-ara1_Shamela0010103-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        9228
Shamela0008361-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        2571
Shamela0008361-ara1_Shamela0010269-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        5319
Shamela0008361-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        49905
Shamela0008361-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05       260038
Shamela0008361-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        16096
Shamela0008361-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        22938
Shamela0008361-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        66022
Shamela0008361-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29       142499
Shamela0008361-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57       101336
Shamela0008361-ara1_Shamela0010447-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        18879
Shamela0008361-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03       112858
Shamela0008361-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50       226067
Shamela0008361-ara1_Shamela0010469-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2195
Shamela0008361-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        12098
Shamela0008361-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25       932770
Shamela0008361-ara1_Shamela0010482-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        1161
Shamela0008361-ara1_Shamela0010485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        9290
Shamela0008361-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        80122
Shamela0008361-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42       867759
Shamela0008361-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        14890
Shamela0008361-ara1_Shamela0010494-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1633
Shamela0008361-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        8494
Shamela0008361-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        3550
Shamela0008361-ara1_Shamela0010514-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        8401
Shamela0008361-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       677019
Shamela0008361-ara1_Shamela0010521-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        5508
Shamela0008361-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1111
Shamela0008361-ara1_Shamela0010525-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1458
Shamela0008361-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        5903
Shamela0008361-ara1_Shamela0010529-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        7369
Shamela0008361-ara1_Shamela0010531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1660
Shamela0008361-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        3204
Shamela0008361-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        7430
Shamela0008361-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        76151
Shamela0008361-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        6132
Shamela0008361-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        3561
Shamela0008361-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        30745
Shamela0008361-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        17768
Shamela0008361-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52       108741
Shamela0008361-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32       232097
Shamela0008361-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        8256
Shamela0008361-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18       735269
Shamela0008361-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44       1214665
Shamela0008361-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47       103676
Shamela0008361-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        19891
Shamela0008361-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        63488
Shamela0008361-ara1_Shamela0010705-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        6260
Shamela0008361-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        17741
Shamela0008361-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2906
Shamela0008361-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        22410
Shamela0008361-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        14020
Shamela0008361-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42       484938
Shamela0008361-ara1_Shamela0010778-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        1800
Shamela0008361-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        25333
Shamela0008361-ara1_Shamela0010784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        7362
Shamela0008361-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02       134984
Shamela0008361-ara1_Shamela0010799-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        8643
Shamela0008361-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38       587334
Shamela0008361-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        45861
Shamela0008361-ara1_Shamela0010830-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2513
Shamela0008361-ara1_Shamela0010831-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        9770
Shamela0008361-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56       254927
Shamela0008361-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58       283570
Shamela0008361-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        52272
Shamela0008361-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        33082
Shamela0008361-ara1_Shamela0010902-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        2886
Shamela0008361-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59       1127125
Shamela0008361-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        89281
Shamela0008361-ara1_Shamela0010918-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        5199
Shamela0008361-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        36282
Shamela0008361-ara1_Shamela0010924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2554
Shamela0008361-ara1_Shamela0011026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        3651
Shamela0008361-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53       480508
Shamela0008361-ara1_Shamela0011057-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3449
Shamela0008361-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        39515
Shamela0008361-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        9047
Shamela0008361-ara1_Shamela0011087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        11554
Shamela0008361-ara1_Shamela0011088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        3901
Shamela0008361-ara1_Shamela0011092-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1304
Shamela0008361-ara1_Shamela0011098-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1822
Shamela0008361-ara1_Shamela0011099-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4708
Shamela0008361-ara1_Shamela0011118-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3051
Shamela0008361-ara1_Shamela0011137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        5839
Shamela0008361-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        8748
Shamela0008361-ara1_Shamela0011162-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2012
Shamela0008361-ara1_Shamela0011181-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        5185
Shamela0008361-ara1_Shamela0011210-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1071
Shamela0008361-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        4034
Shamela0008361-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1061
Shamela0008361-ara1_Shamela0011226-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26         979
Shamela0008361-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        7276
Shamela0008361-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        4763
Shamela0008361-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        27260
Shamela0008361-ara1_Shamela0011276-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1084
Shamela0008361-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        9286
Shamela0008361-ara1_Shamela0011285-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        5379
Shamela0008361-ara1_Shamela0011288-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        23511
Shamela0008361-ara1_Shamela0011290-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3310
Shamela0008361-ara1_Shamela0011324-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1094
Shamela0008361-ara1_Shamela0011327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1528
Shamela0008361-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        32906
Shamela0008361-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        44916
Shamela0008361-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        19511
Shamela0008361-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3139
Shamela0008361-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        53285
Shamela0008361-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        29211
Shamela0008361-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32       1575786
Shamela0008361-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        19333
Shamela0008361-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        75848
Shamela0008361-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        35510
Shamela0008361-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        66829
Shamela0008361-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        37232
Shamela0008361-ara1_Shamela0011437-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1009
Shamela0008361-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        43468
Shamela0008361-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        37895
Shamela0008361-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2671
Shamela0008361-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29       281630
Shamela0008361-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        58675
Shamela0008361-ara1_Shamela0011469-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        2238
Shamela0008361-ara1_Shamela0011475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2524
Shamela0008361-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31       175691
Shamela0008361-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21       123559
Shamela0008361-ara1_Shamela0011539-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53         783
Shamela0008361-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        41084
Shamela0008361-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2484
Shamela0008361-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        7964
Shamela0008361-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        80133
Shamela0008361-ara1_Shamela0011686-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:45        2739
Shamela0008361-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        29949
Shamela0008361-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2765
Shamela0008361-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        50709
Shamela0008361-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        29686
Shamela0008361-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        9393
Shamela0008361-ara1_Shamela0011755-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1035
Shamela0008361-ara1_Shamela0011757-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1110
Shamela0008361-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        33466
Shamela0008361-ara1_Shamela0011771-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        2299
Shamela0008361-ara1_Shamela0011781-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2970
Shamela0008361-ara1_Shamela0011788-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2487
Shamela0008361-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        8929
Shamela0008361-ara1_Shamela0011797-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2117
Shamela0008361-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04       430587
Shamela0008361-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        14842
Shamela0008361-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35       175405
Shamela0008361-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        26349
Shamela0008361-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        37062
Shamela0008361-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        50089
Shamela0008361-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        9141
Shamela0008361-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        50696
Shamela0008361-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        86515
Shamela0008361-ara1_Shamela0012028-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12         918
Shamela0008361-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        21338
Shamela0008361-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34       191249
Shamela0008361-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        8925
Shamela0008361-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        25409
Shamela0008361-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        9063
Shamela0008361-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        44268
Shamela0008361-ara1_Shamela0012045-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:44        9344
Shamela0008361-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02       154097
Shamela0008361-ara1_Shamela0012076-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24         867
Shamela0008361-ara1_Shamela0012081-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        3326
Shamela0008361-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3610
Shamela0008361-ara1_Shamela0012091-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        8987
Shamela0008361-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        4989
Shamela0008361-ara1_Shamela0012131-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        5695
Shamela0008361-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03       377828
Shamela0008361-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        14907
Shamela0008361-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        40740
Shamela0008361-ara1_Shamela0012286-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:56        1440
Shamela0008361-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       408713
Shamela0008361-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        11295
Shamela0008361-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        6903
Shamela0008361-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        1140
Shamela0008361-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09       914034
Shamela0008361-ara1_Shamela0012402-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2213
Shamela0008361-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30       245136
Shamela0008361-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49       313681
Shamela0008361-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30       908880
Shamela0008361-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        7500
Shamela0008361-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        26301
Shamela0008361-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09       107714
Shamela0008361-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        10957
Shamela0008361-ara1_Shamela0012546-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        8761
Shamela0008361-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22       240141
Shamela0008361-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        55303
Shamela0008361-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        34928
Shamela0008361-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        40384
Shamela0008361-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:15        1848
Shamela0008361-ara1_Shamela0012731-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        10521
Shamela0008361-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        7883
Shamela0008361-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2842
Shamela0008361-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        30328
Shamela0008361-ara1_Shamela0012742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        3507
Shamela0008361-ara1_Shamela0012746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        10402
Shamela0008361-ara1_Shamela0012747-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1416
Shamela0008361-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        33592
Shamela0008361-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19       363683
Shamela0008361-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        27566
Shamela0008361-ara1_Shamela0012818-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        14749
Shamela0008361-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2458
Shamela0008361-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:44        7113
Shamela0008361-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        3212
Shamela0008361-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25       116792
Shamela0008361-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04       158184
Shamela0008361-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        6757
Shamela0008361-ara1_Shamela0012846-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        6388
Shamela0008361-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        26469
Shamela0008361-ara1_Shamela0012848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        3907
Shamela0008361-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        36130
Shamela0008361-ara1_Shamela0012852-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        15557
Shamela0008361-ara1_Shamela0012855-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1645
Shamela0008361-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        6754
Shamela0008361-ara1_Shamela0012861-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        12028
Shamela0008361-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32       158094
Shamela0008361-ara1_Shamela0012863-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        6816
Shamela0008361-ara1_Shamela0012864-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        3521
Shamela0008361-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        27684
Shamela0008361-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58       218974
Shamela0008361-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1918
Shamela0008361-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        98678
Shamela0008361-ara1_Shamela0012936-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        3140
Shamela0008361-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02       1428442
Shamela0008361-ara1_Shamela0012985-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        7919
Shamela0008361-ara1_Shamela0012987-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        30248
Shamela0008361-ara1_Shamela0012990-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:56        3147
Shamela0008361-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32       258309
Shamela0008361-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13       129147
Shamela0008361-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43       115332
Shamela0008361-ara1_Shamela0013000-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        24485
Shamela0008361-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        10220
Shamela0008361-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13       216516
Shamela0008361-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        22692
Shamela0008361-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        10888
Shamela0008361-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        92512
Shamela0008361-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        98421
Shamela0008361-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08       390410
Shamela0008361-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        36597
Shamela0008361-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23       384263
Shamela0008361-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        16414
Shamela0008361-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11       106940
Shamela0008361-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        27665
Shamela0008361-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       104799
Shamela0008361-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        77302
Shamela0008361-ara1_Shamela0013058-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        10261
Shamela0008361-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        50610
Shamela0008361-ara1_Shamela0013063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        10777
Shamela0008361-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35       373337
Shamela0008361-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        51585
Shamela0008361-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23       194030
Shamela0008361-ara1_Shamela0013074-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:12        12457
Shamela0008361-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        72017
Shamela0008361-ara1_Shamela0013079-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:15        1601
Shamela0008361-ara1_Shamela0013080-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        4252
Shamela0008361-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        32251
Shamela0008361-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        16488
Shamela0008361-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14       205745
Shamela0008361-ara1_Shamela0013089-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        3702
Shamela0008361-ara1_Shamela0013110-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        7927
Shamela0008361-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44       117959
Shamela0008361-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        6407
Shamela0008361-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        46104
Shamela0008361-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44       546107
Shamela0008361-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        20353
Shamela0008361-ara1_Shamela0013138-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        4052
Shamela0008361-ara1_Shamela0013140-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        3725
Shamela0008361-ara1_Shamela0013142-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1520
Shamela0008361-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        28708
Shamela0008361-ara1_Shamela0013152-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:01        11975
Shamela0008361-ara1_Shamela0013167-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        25169
Shamela0008361-ara1_Shamela0013172-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        8990
Shamela0008361-ara1_Shamela0013173-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        11398
Shamela0008361-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32       895380
Shamela0008361-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        28378
Shamela0008361-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29       208062
Shamela0008361-ara1_Shamela0018381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2708
Shamela0008361-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        12028
Shamela0008361-ara1_Shamela0019542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        6089
Shamela0008361-ara1_Shamela0021107-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        7870
Shamela0008361-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       548376
Shamela0008361-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20       214698
Shamela0008361-ara1_Shamela0021473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        19511
Shamela0008361-ara1_Shamela0021474-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2753
Shamela0008361-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        5292
Shamela0008361-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        89848
Shamela0008361-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45       583508
Shamela0008361-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        86689
Shamela0008361-ara1_Shamela0021482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1752
Shamela0008361-ara1_Shamela0021483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2379
Shamela0008361-ara1_Shamela0021484-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        3327
Shamela0008361-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        16578
Shamela0008361-ara1_Shamela0021487-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        6615
Shamela0008361-ara1_Shamela0021488-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        8260
Shamela0008361-ara1_Shamela0021491-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        2834
Shamela0008361-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53       137562
Shamela0008361-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21       357365
Shamela0008361-ara1_Shamela0021496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4678
Shamela0008361-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        16621
Shamela0008361-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        55325
Shamela0008361-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        36078
Shamela0008361-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        7709
Shamela0008361-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1706
Shamela0008361-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08       206368
Shamela0008361-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05       384351
Shamela0008361-ara1_Shamela0021542-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        2167
Shamela0008361-ara1_Shamela0021546-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:22        20892
Shamela0008361-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       130626
Shamela0008361-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        13662
Shamela0008361-ara1_Shamela0021563-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1561
Shamela0008361-ara1_Shamela0021565-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        3676
Shamela0008361-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57       190232
Shamela0008361-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41       106516
Shamela0008361-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2931
Shamela0008361-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        50953
Shamela0008361-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57       417590
Shamela0008361-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1952
Shamela0008361-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        6334
Shamela0008361-ara1_Shamela0021596-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        9333
Shamela0008361-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        16129
Shamela0008361-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        34444
Shamela0008361-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        18170
Shamela0008361-ara1_Shamela0021600-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        3618
Shamela0008361-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        13122
Shamela0008361-ara1_Shamela0021604-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        3425
Shamela0008361-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        34357
Shamela0008361-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        12140
Shamela0008361-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5506
Shamela0008361-ara1_Shamela0021609-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        2352
Shamela0008361-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        13345
Shamela0008361-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        17896
Shamela0008361-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32       3063567
Shamela0008361-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        94949
Shamela0008361-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        4736
Shamela0008361-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        57881
Shamela0008361-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34       256212
Shamela0008361-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:22       102830
Shamela0008361-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        49059
Shamela0008361-ara1_Shamela0021638-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        11788
Shamela0008361-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14       170319
Shamela0008361-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        5234
Shamela0008361-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        24829
Shamela0008361-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16       577767
Shamela0008361-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38       176879
Shamela0008361-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        41989
Shamela0008361-ara1_Shamela0021672-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        13359
Shamela0008361-ara1_Shamela0021676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        21737
Shamela0008361-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17       169629
Shamela0008361-ara1_Shamela0021678-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2921
Shamela0008361-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        15866
Shamela0008361-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        54310
Shamela0008361-ara1_Shamela0021685-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3176
Shamela0008361-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        7025
Shamela0008361-ara1_Shamela0021690-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        5396
Shamela0008361-ara1_Shamela0021691-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        8121
Shamela0008361-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44       115620
Shamela0008361-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        28924
Shamela0008361-ara1_Shamela0021709-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        16019
Shamela0008361-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27       508178
Shamela0008361-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        18981
Shamela0008361-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40       5483999
Shamela0008361-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38       138456
Shamela0008361-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        49202
Shamela0008361-ara1_Shamela0021730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1792
Shamela0008361-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13       166040
Shamela0008361-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        87187
Shamela0008361-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25       130569
Shamela0008361-ara1_Shamela0021741-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        6449
Shamela0008361-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06       407124
Shamela0008361-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16       368245
Shamela0008361-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        46338
Shamela0008361-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23       159975
Shamela0008361-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32       671121
Shamela0008361-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44       465816
Shamela0008361-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12       818981
Shamela0008361-ara1_Shamela0021799-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1254
Shamela0008361-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08       1895864
Shamela0008361-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52       400431
Shamela0008361-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        19239
Shamela0008361-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        32944
Shamela0008361-ara1_Shamela0022301-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        10746
Shamela0008361-ara1_Shamela0022334-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        7732
Shamela0008361-ara1_Shamela0022341-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        18512
Shamela0008361-ara1_Shamela0022347-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        6948
Shamela0008361-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        66897
Shamela0008361-ara1_Shamela0022381-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10314
Shamela0008361-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59       2214448
Shamela0008361-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47       109877
Shamela0008361-ara1_Shamela0022551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1803
Shamela0008361-ara1_Shamela0022566-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2739
Shamela0008361-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41       120810
Shamela0008361-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58       155163
Shamela0008361-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        18646
Shamela0008361-ara1_Shamela0022643-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       122973
Shamela0008361-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23       138991
Shamela0008361-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02       259732
Shamela0008361-ara1_Shamela0022648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        13355
Shamela0008361-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        31795
Shamela0008361-ara1_Shamela0022650-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        4463
Shamela0008361-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        27989
Shamela0008361-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        24584
Shamela0008361-ara1_Shamela0022665-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        5258
Shamela0008361-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        26911
Shamela0008361-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        30554
Shamela0008361-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        7203
Shamela0008361-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        3245
Shamela0008361-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        51749
Shamela0008361-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        7587
Shamela0008361-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       117243
Shamela0008361-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        38288
Shamela0008361-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29       392821
Shamela0008361-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        13284
Shamela0008361-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14       376898
Shamela0008361-ara1_Shamela0022852-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        7041
Shamela0008361-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44       207621
Shamela0008361-ara1_Shamela0022869-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1410
Shamela0008361-ara1_Shamela0022877-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        4753
Shamela0008361-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3785
Shamela0008361-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        69320
Shamela0008361-ara1_Shamela0022892-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        2530
Shamela0008361-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        29761
Shamela0008361-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        13108
Shamela0008361-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        97435
Shamela0008361-ara1_Shamela0023077-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43         929
Shamela0008361-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:24       386867
Shamela0008361-ara1_Shamela0023102-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        14361
Shamela0008361-ara1_Shamela0023118-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        4821
Shamela0008361-ara1_Shamela0023163-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        17597
Shamela0008361-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        37787
Shamela0008361-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06       409294
Shamela0008361-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        6118
Shamela0008361-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57       634202
Shamela0008361-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        23156
Shamela0008361-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        55154
Shamela0008361-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        10890
Shamela0008361-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        77049
Shamela0008361-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31       174576
Shamela0008361-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        3734
Shamela0008361-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        23939
Shamela0008361-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        83034
Shamela0008361-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       184139
Shamela0008361-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        40187
Shamela0008361-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00       468105
Shamela0008361-ara1_Shamela0023624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1144
Shamela0008361-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        37711
Shamela0008361-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       1005358
Shamela0008361-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        9868
Shamela0008361-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       451562
Shamela0008361-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        51500
Shamela0008361-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52       168538
Shamela0008361-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51       266746
Shamela0008361-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26       133579
Shamela0008361-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39       114046
Shamela0008361-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54       362295
Shamela0008361-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       114193
Shamela0008361-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15       796809
Shamela0008361-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        2337
Shamela0008361-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08       307085
Shamela0008361-ara1_Shamela0023769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1573
Shamela0008361-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        5940
Shamela0008361-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        41936
Shamela0008361-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        3177
Shamela0008361-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        14241
Shamela0008361-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        12045
Shamela0008361-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        27015
Shamela0008361-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        49562
Shamela0008361-ara1_Shamela0023842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        10136
Shamela0008361-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        57961
Shamela0008361-ara1_Shamela0025782-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        47500
Shamela0008361-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       164872
Shamela0008361-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       8057713
Shamela0008361-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22       5065238
Shamela0008361-ara1_Shamela0025803-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        3133
Shamela0008361-ara1_Shamela0025864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        5322
Shamela0008361-ara1_Shamela0025873-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:38        1673
Shamela0008361-ara1_Shamela0025955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1376
Shamela0008361-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        76717
Shamela0008361-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        32444
Shamela0008361-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3517
Shamela0008361-ara1_Shamela0026102-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:04        1117
Shamela0008361-ara1_Shamela0026141-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2759
Shamela0008361-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09       545002
Shamela0008361-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        14745
Shamela0008361-ara1_Shamela0026337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3403
Shamela0008361-ara1_Shamela0026339-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        13146
Shamela0008361-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        5155
Shamela0008361-ara1_Shamela0026359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        9111
Shamela0008361-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11       142481
Shamela0008361-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        46210
Shamela0008361-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        58416
Shamela0008361-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        45273
Shamela0008361-ara1_Shamela0026383-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:26        3698
Shamela0008361-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       156768
Shamela0008361-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        78278
Shamela0008361-ara1_Shamela0026395-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2526
Shamela0008361-ara1_Shamela0026426-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        28968
Shamela0008361-ara1_Shamela0026428-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        9343
Shamela0008361-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        78931
Shamela0008361-ara1_Shamela0026432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        4973
Shamela0008361-ara1_Shamela0026435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        8399
Shamela0008361-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35       147870
Shamela0008361-ara1_Shamela0026441-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:03        16584
Shamela0008361-ara1_Shamela0026443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        4717
Shamela0008361-ara1_Shamela0026449-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        10447
Shamela0008361-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        48975
Shamela0008361-ara1_Shamela0026458-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1011
Shamela0008361-ara1_Shamela0026461-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        3683
Shamela0008361-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        4455
Shamela0008361-ara1_Shamela0026465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2378
Shamela0008361-ara1_Shamela0026468-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1695
Shamela0008361-ara1_Shamela0026469-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        4285
Shamela0008361-ara1_Shamela0026473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        8805
Shamela0008361-ara1_Shamela0026474-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3113
Shamela0008361-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14       153719
Shamela0008361-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        22105
Shamela0008361-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        30924
Shamela0008361-ara1_Shamela0026495-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        8344
Shamela0008361-ara1_Shamela0026500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1232
Shamela0008361-ara1_Shamela0026504-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1424
Shamela0008361-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        47711
Shamela0008361-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        12960
Shamela0008361-ara1_Shamela0026514-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        5065
Shamela0008361-ara1_Shamela0026520-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1232
Shamela0008361-ara1_Shamela0026525-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:38        5118
Shamela0008361-ara1_Shamela0026535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2540
Shamela0008361-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       107616
Shamela0008361-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        40882
Shamela0008361-ara1_Shamela0026550-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        3560
Shamela0008361-ara1_Shamela0026553-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        2277
Shamela0008361-ara1_Shamela0026554-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        5927
Shamela0008361-ara1_Shamela0026557-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        4737
Shamela0008361-ara1_Shamela0026558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        5913
Shamela0008361-ara1_Shamela0026560-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2200
Shamela0008361-ara1_Shamela0026563-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        7872
Shamela0008361-ara1_Shamela0026564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        43936
Shamela0008361-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15       122981
Shamela0008361-ara1_Shamela0026567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        3448
Shamela0008361-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29       447461
Shamela0008361-ara1_Shamela0026572-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        4859
Shamela0008361-ara1_Shamela0026576-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        12716
Shamela0008361-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        40143
Shamela0008361-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        24595
Shamela0008361-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        20501
Shamela0008361-ara1_Shamela0026588-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        11151
Shamela0008361-ara1_Shamela0026591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        20960
Shamela0008361-ara1_Shamela0026592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        8418
Shamela0008361-ara1_Shamela0026641-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        18884
Shamela0008361-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        24914
Shamela0008361-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        40477
Shamela0008361-ara1_Shamela0026660-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        8135
Shamela0008361-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        34751
Shamela0008361-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        18567
Shamela0008361-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        15684
Shamela0008361-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19       673669
Shamela0008361-ara1_Shamela0026669-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        7183
Shamela0008361-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        40365
Shamela0008361-ara1_Shamela0026680-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        5993
Shamela0008361-ara1_Shamela0026713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        3592
Shamela0008361-ara1_Shamela0026716-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2880
Shamela0008361-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        20399
Shamela0008361-ara1_Shamela0026723-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        6251
Shamela0008361-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        19412
Shamela0008361-ara1_Shamela0026730-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        15109
Shamela0008361-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38       108022
Shamela0008361-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        17332
Shamela0008361-ara1_Shamela0026735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        71101
Shamela0008361-ara1_Shamela0026740-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        77938
Shamela0008361-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        41957
Shamela0008361-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        26238
Shamela0008361-ara1_Shamela0026745-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        5026
Shamela0008361-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        38874
Shamela0008361-ara1_Shamela0026747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        57610
Shamela0008361-ara1_Shamela0026750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        27885
Shamela0008361-ara1_Shamela0026754-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1171
Shamela0008361-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        17906
Shamela0008361-ara1_Shamela0026768-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18         994
Shamela0008361-ara1_Shamela0026802-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1398
Shamela0008361-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        24839
Shamela0008361-ara1_Shamela0026808-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        7151
Shamela0008361-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        64938
Shamela0008361-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        34984
Shamela0008361-ara1_Shamela0026823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        30777
Shamela0008361-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        33432
Shamela0008361-ara1_Shamela0026844-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        6969
Shamela0008361-ara1_Shamela0026851-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1376
Shamela0008361-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        29947
Shamela0008361-ara1_Shamela0026862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        17840
Shamela0008361-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50       119105
Shamela0008361-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30       165333
Shamela0008361-ara1_Shamela0026877-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        3912
Shamela0008361-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17       220836
Shamela0008361-ara1_Shamela0026883-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3699
Shamela0008361-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19       549300
Shamela0008361-ara1_Shamela0026890-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        14913
Shamela0008361-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        26335
Shamela0008361-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        37050
Shamela0008361-ara1_Shamela0026894-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        11995
Shamela0008361-ara1_Shamela0026921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        8438
Shamela0008361-ara1_Shamela0026926-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1423
Shamela0008361-ara1_Shamela0027083-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        9366
Shamela0008361-ara1_Shamela0027085-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        4558
Shamela0008361-ara1_Shamela0027088-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1565
Shamela0008361-ara1_Shamela0027089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1428
Shamela0008361-ara1_Shamela0027095-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        47255
Shamela0008361-ara1_Shamela0027096-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        9396
Shamela0008361-ara1_Shamela0027103-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        5251
Shamela0008361-ara1_Shamela0027104-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1734
Shamela0008361-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        25481
Shamela0008361-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56       589699
Shamela0008361-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        25466
Shamela0008361-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        35412
Shamela0008361-ara1_Shamela0028173-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1306
Shamela0008361-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1639
Shamela0008361-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        11372
Shamela0008361-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        12982
Shamela0008361-ara1_Shamela0029289-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3770
Shamela0008361-ara1_Shamela0029344-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        5149
Shamela0008361-ara1_Shamela0029428-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1718
Shamela0008361-ara1_Shamela0029449-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1784
Shamela0008361-ara1_Shamela0029481-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12         798
Shamela0008361-ara1_Shamela0029563-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1394
Shamela0008361-ara1_Shamela0029569-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        16335
Shamela0008361-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3097
Shamela0008361-ara1_Shamela0029639-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        24639
Shamela0008361-ara1_Shamela0029653-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1580
Shamela0008361-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26       104684
Shamela0008361-ara1_Shamela0029701-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        20777
Shamela0008361-ara1_Shamela0029702-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        57830
Shamela0008361-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        81435
Shamela0008361-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        28485
Shamela0008361-ara1_Shamela0029708-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        7649
Shamela0008361-ara1_Shamela0029709-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        8414
Shamela0008361-ara1_Shamela0029711-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        23861
Shamela0008361-ara1_Shamela0029712-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        4173
Shamela0008361-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        12240
Shamela0008361-ara1_Shamela0029714-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1308
Shamela0008361-ara1_Shamela0029715-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1023
Shamela0008361-ara1_Shamela0029716-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        6381
Shamela0008361-ara1_Shamela0029720-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        20971
Shamela0008361-ara1_Shamela0029721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        13533
Shamela0008361-ara1_Shamela0029722-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        12216
Shamela0008361-ara1_Shamela0029725-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        10454
Shamela0008361-ara1_Shamela0029728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        6918
Shamela0008361-ara1_Shamela0029732-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        18644
Shamela0008361-ara1_Shamela0029734-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        10171
Shamela0008361-ara1_Shamela0029738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        34397
Shamela0008361-ara1_Shamela0029739-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        5047
Shamela0008361-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1582
Shamela0008361-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        43858
Shamela0008361-ara1_Shamela0029744-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2023
Shamela0008361-ara1_Shamela0029746-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3924
Shamela0008361-ara1_Shamela0029747-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        10019
Shamela0008361-ara1_Shamela0029751-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        7953
Shamela0008361-ara1_Shamela0029752-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3227
Shamela0008361-ara1_Shamela0029767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        5320
Shamela0008361-ara1_Shamela0029769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        5492
Shamela0008361-ara1_Shamela0029772-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        5172
Shamela0008361-ara1_Shamela0029776-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        6063
Shamela0008361-ara1_Shamela0029778-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        16309
Shamela0008361-ara1_Shamela0029779-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        18159
Shamela0008361-ara1_Shamela0029782-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        2174
Shamela0008361-ara1_Shamela0029783-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1582
Shamela0008361-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        28964
Shamela0008361-ara1_Shamela0029789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        7730
Shamela0008361-ara1_Shamela0029793-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        13340
Shamela0008361-ara1_Shamela0029802-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1522
Shamela0008361-ara1_Shamela0029814-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        11548
Shamela0008361-ara1_Shamela0029848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3196
Shamela0008361-ara1_Shamela0029852-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        20013
Shamela0008361-ara1_Shamela0029859-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        10943
Shamela0008361-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        30487
Shamela0008361-ara1_Shamela0029866-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        13046
Shamela0008361-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        29190
Shamela0008361-ara1_Shamela0029868-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        16311
Shamela0008361-ara1_Shamela0029871-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        2935
Shamela0008361-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        34722
Shamela0008361-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        17718
Shamela0008361-ara1_Shamela0029895-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3483
Shamela0008361-ara1_Shamela0029897-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        6905
Shamela0008361-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        56371
Shamela0008361-ara1_Shamela0029902-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2129
Shamela0008361-ara1_Shamela0029922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        6249
Shamela0008361-ara1_Shamela0029933-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        22266
Shamela0008361-ara1_Shamela0029942-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        9904
Shamela0008361-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        6239
Shamela0008361-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        47012
Shamela0008361-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        19544
Shamela0008361-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        55639
Shamela0008361-ara1_Shamela0029979-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1085
Shamela0008361-ara1_Shamela0029988-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2837
Shamela0008361-ara1_Shamela0029991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        12548
Shamela0008361-ara1_Shamela0030022-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        21319
Shamela0008361-ara1_Shamela0030024-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        3295
Shamela0008361-ara1_Shamela0030025-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        14726
Shamela0008361-ara1_Shamela0030037-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        9867
Shamela0008361-ara1_Shamela0030055-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        2756
Shamela0008361-ara1_Shamela0030071-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1992
Shamela0008361-ara1_Shamela0030075-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        10661
Shamela0008361-ara1_Shamela0030142-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        4047
Shamela0008361-ara1_Shamela0030173-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        18215
Shamela0008361-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2042
Shamela0008361-ara1_Shamela0030242-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        2659
Shamela0008361-ara1_Shamela0030243-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2441
Shamela0008361-ara1_Shamela0030246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        10853
Shamela0008361-ara1_Shamela0030248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        5762
Shamela0008361-ara1_Shamela0030266-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1010
Shamela0008361-ara1_Shamela0030278-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        3738
Shamela0008361-ara1_Shamela0030287-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        13435
Shamela0008361-ara1_Shamela0030291-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        13061
Shamela0008361-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        43055
Shamela0008361-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        50949
Shamela0008361-ara1_Shamela0030306-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        5334
Shamela0008361-ara1_Shamela0030310-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        34473
Shamela0008361-ara1_Shamela0030317-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        3425
Shamela0008361-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03       121870
Shamela0008361-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        6955
Shamela0008361-ara1_Shamela0030341-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        13164
Shamela0008361-ara1_Shamela0030361-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        2112
Shamela0008361-ara1_Shamela0030384-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        22255
Shamela0008361-ara1_Shamela0030386-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1405
Shamela0008361-ara1_Shamela0030427-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        8166
Shamela0008361-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        9623
Shamela0008361-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        20093
Shamela0008361-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        25711
Shamela0008361-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        6262
Shamela0008361-ara1_Shamela0030522-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        7972
Shamela0008361-ara1_Shamela0030526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        5912
Shamela0008361-ara1_Shamela0030528-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        4438
Shamela0008361-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        59799
Shamela0008361-ara1_Shamela0030552-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1945
Shamela0008361-ara1_Shamela0030558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        18989
Shamela0008361-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        10568
Shamela0008361-ara1_Shamela0030587-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        4157
Shamela0008361-ara1_Shamela0030609-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:30        2841
Shamela0008361-ara1_Shamela0030646-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        11648
Shamela0008361-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        35474
Shamela0008361-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        16951
Shamela0008361-ara1_Shamela0030673-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        6756
Shamela0008361-ara1_Shamela0030700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        9453
Shamela0008361-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        18125
Shamela0008361-ara1_Shamela0030731-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        5930
Shamela0008361-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21        10174
Shamela0008361-ara1_Shamela0030760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        12760
Shamela0008361-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        45156
Shamela0008361-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        44377
Shamela0008361-ara1_Shamela0030790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        19711
Shamela0008361-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3744
Shamela0008361-ara1_Shamela0030903-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        5564
Shamela0008361-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        3302
Shamela0008361-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        27324
Shamela0008361-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        9187
Shamela0008361-ara1_Shamela0031370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1330
Shamela0008361-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        32457
Shamela0008361-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        19704
Shamela0008361-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        54064
Shamela0008361-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        71382
Shamela0008361-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18       678889
Shamela0008361-ara1_Shamela0035101-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1562
Shamela0008361-ara1_Shamela0035261-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3484
Shamela0008361-ara1_Shamela0035276-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1520
Shamela0008361-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        16562
Shamela0008361-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        3970
Shamela0008361-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        5312
Shamela0008361-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        4038
Shamela0008361-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       1998294
Shamela0008361-ara1_Shamela0036506-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2645
Shamela0008361-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        17280
Shamela0008361-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12       145707
Shamela0008361-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        20399
Shamela0008361-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        67797
Shamela0008361-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2268
Shamela0008361-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        3762
Shamela0008361-ara1_Shamela0036951-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43         963
Shamela0008361-ara1_Shamela0036957-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7019
Shamela0008361-ara1_Shamela0037063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1546
Shamela0008361-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36       130566
Shamela0008361-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        14792
Shamela0008361-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43       386727
Shamela0008361-ara1_Shamela0037537-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1414
Shamela0008361-ara1_Shamela0037559-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        2175
Shamela0008361-ara1_Shamela0037610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        18150
Shamela0008361-ara1_Shamela0037649-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        8945
Shamela0008361-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        17012
Shamela0008361-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        15150
Shamela0008361-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        43536
Shamela0008361-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32       1417402
Shamela0008361-ara1_Shamela0038011-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        4667
Shamela0008361-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        15329
Shamela0008361-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        15204
Shamela0008361-ara1_Shamela0038162-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        2653
Shamela0008361-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        66570
Shamela0008361-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        14615
Shamela0008361-ara1_Shamela0038740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4696
Shamela0008361-ara1_Shamela0095562-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        8909
Shamela0008361-ara1_Shamela0095577-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        4064
Shamela0008361-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        84807
Shamela0008361-ara1_Shamela0095700-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        4041
Shamela0008361-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08       128548
Shamela0008361-ara1_Shamela0095829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        3032
Shamela0008361-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        48044
Shamela0008361-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        17013
Shamela0008361-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        76694
Shamela0008361-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        5961
Shamela0008361-ara1_Shamela0096233-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        10088
Shamela0008361-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28       115684
Shamela0008361-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        3430
Shamela0008361-ara1_Shamela0096271-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1560
Shamela0008361-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30       945608
Shamela0008361-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        5990
Shamela0008361-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        16485
Shamela0008361-ara1_Shamela0096618-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25         827
Shamela0008361-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        9770
Shamela0008361-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3460
Shamela0008361-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2679
Shamela0008361-ara1_Shamela0097799-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29         969
Shamela0008361-ara1_Shamela0097809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1622
Shamela0008361-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        17638
Shamela0008361-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        50837
Shamela0008361-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        18110
Shamela0008361-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        38833
Shamela0008361-ara1_Shamela0098123-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58         940
Shamela0008361-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06       2164262
Shamela0008361-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        46911
Shamela0008361-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        22658
Shamela0008361-ara1_Shamela0121378-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        3165
Shamela0008361-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52       1318795
Shamela0008361-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        57275
Shamela0008361-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        32151
Shamela0008361-ara1_Shia000004-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:11        1105
Shamela0008361-ara1_Shia000011-ara1.csv      17-Mar-2020 16:40        1914
Shamela0008361-ara1_Shia000013-ara1.csv      17-Mar-2020 18:07        1107
Shamela0008361-ara1_Shia000018-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11        6113
Shamela0008361-ara1_Shia000023-ara1.csv      17-Mar-2020 16:00        6018
Shamela0008361-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        55382
Shamela0008361-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        30308
Shamela0008361-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        3622
Shamela0008361-ara1_Shia000047-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        1170
Shamela0008361-ara1_Shia000049Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        12125
Shamela0008361-ara1_Shia000054-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        1943
Shamela0008361-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        16818
Shamela0008361-ara1_Shia000063Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        5552
Shamela0008361-ara1_Shia000065-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        4649
Shamela0008361-ara1_Shia000068-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        4448
Shamela0008361-ara1_Shia000070Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1287
Shamela0008361-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        68020
Shamela0008361-ara1_Shia000094Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        9335
Shamela0008361-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        58457
Shamela0008361-ara1_Shia000109Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        8127
Shamela0008361-ara1_Shia000111Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        2331
Shamela0008361-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        17372
Shamela0008361-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        16814
Shamela0008361-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        5739
Shamela0008361-ara1_Shia000151-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        7549
Shamela0008361-ara1_Shia000152-ara1.csv      17-Mar-2020 17:44        1084
Shamela0008361-ara1_Shia000153Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2156
Shamela0008361-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        18525
Shamela0008361-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        5735
Shamela0008361-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        23686
Shamela0008361-ara1_Shia000204Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2884
Shamela0008361-ara1_Shia000209-ara1.csv      17-Mar-2020 17:55        1398
Shamela0008361-ara1_Shia000218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2099
Shamela0008361-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4420
Shamela0008361-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        18598
Shamela0008361-ara1_Shia000263Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        2241
Shamela0008361-ara1_Shia000277Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        8489
Shamela0008361-ara1_Shia000291Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1859
Shamela0008361-ara1_Shia000298Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09         971
Shamela0008361-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        23456
Shamela0008361-ara1_Shia000403-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        10850
Shamela0008361-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        34516
Shamela0008361-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        8761
Shamela0008361-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        6334
Shamela0008361-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        14730
Shamela0008361-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        67155
Shamela0008361-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10       508334
Shamela0008361-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        43747
Shamela0008361-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52       714124
Shamela0008361-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4259
Shamela0008361-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17       100955
Shamela0008361-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        10574
Shamela0008361-ara1_Shia000953Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3468
Shamela0008361-ara1_Shia000979Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1220
Shamela0008361-ara1_Shia000987Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        5140
Shamela0008361-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27       454757
Shamela0008361-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55       1633865
Shamela0008361-ara1_Shia001111-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        1308
Shamela0008361-ara1_Shia001115Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4362
Shamela0008361-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        20422
Shamela0008361-ara1_Shia001130-ara1.csv      17-Mar-2020 17:14        1719
Shamela0008361-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        10701
Shamela0008361-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:10        14983
Shamela0008361-ara1_Shia001136-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:21        7230
Shamela0008361-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        20150
Shamela0008361-ara1_Shia001138-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:23        2704
Shamela0008361-ara1_Shia001140Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:26        21907
Shamela0008361-ara1_Shia001144-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:53        2343
Shamela0008361-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02        10869
Shamela0008361-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:02        6645
Shamela0008361-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        19682
Shamela0008361-ara1_Shia001155-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        1302
Shamela0008361-ara1_Shia001156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:39        1876
Shamela0008361-ara1_Shia001157Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        6738
Shamela0008361-ara1_Shia001161Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        8705
Shamela0008361-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        11044
Shamela0008361-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        62539
Shamela0008361-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        17988
Shamela0008361-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        80943
Shamela0008361-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        4623
Shamela0008361-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        19225
Shamela0008361-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        6385
Shamela0008361-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39       269736
Shamela0008361-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        58321
Shamela0008361-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        44991
Shamela0008361-ara1_Shia001286-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        1126
Shamela0008361-ara1_Shia001288-ara1.csv      17-Mar-2020 16:06        1130
Shamela0008361-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2867
Shamela0008361-ara1_Shia001296-ara1.csv      17-Mar-2020 14:17        1075
Shamela0008361-ara1_Shia001297-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        1468
Shamela0008361-ara1_Shia001298-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        2401
Shamela0008361-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        7122
Shamela0008361-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1321
Shamela0008361-ara1_Shia001331-ara1.csv      17-Mar-2020 14:58        2604
Shamela0008361-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        3155
Shamela0008361-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        24411
Shamela0008361-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        16447
Shamela0008361-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        9326
Shamela0008361-ara1_Shia001341-ara1.csv      17-Mar-2020 14:38        7332
Shamela0008361-ara1_Shia001343-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        2368
Shamela0008361-ara1_Shia001344Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        8750
Shamela0008361-ara1_Shia001348-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        1860
Shamela0008361-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        20379
Shamela0008361-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17       199376
Shamela0008361-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        6189
Shamela0008361-ara1_Shia001365-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        1333
Shamela0008361-ara1_Shia001367-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        3396
Shamela0008361-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        96696
Shamela0008361-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        11722
Shamela0008361-ara1_Shia001373-ara1.csv      17-Mar-2020 15:59        9777
Shamela0008361-ara1_Shia001374-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        9941
Shamela0008361-ara1_Shia001378-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        18174
Shamela0008361-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        88422
Shamela0008361-ara1_Shia001383-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1681
Shamela0008361-ara1_Shia001384-ara1.csv      17-Mar-2020 17:11        1536
Shamela0008361-ara1_Shia001390-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1532
Shamela0008361-ara1_Shia001391-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        2531
Shamela0008361-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        7533
Shamela0008361-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        77261
Shamela0008361-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        3729
Shamela0008361-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        4039
Shamela0008361-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        10375
Shamela0008361-ara1_Shia001403-ara1.csv      17-Mar-2020 17:25        3348
Shamela0008361-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        10447
Shamela0008361-ara1_Shia001414-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        9646
Shamela0008361-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        34736
Shamela0008361-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        36989
Shamela0008361-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        4545
Shamela0008361-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55       865090
Shamela0008361-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3150
Shamela0008361-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        6712
Shamela0008361-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        31349
Shamela0008361-ara1_Shia001552-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53        1508
Shamela0008361-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        67370
Shamela0008361-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27       270372
Shamela0008361-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        29754
Shamela0008361-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        24221
Shamela0008361-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        15058
Shamela0008361-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20       152907
Shamela0008361-ara1_Shia001657Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        12494
Shamela0008361-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        56670
Shamela0008361-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00       1128487
Shamela0008361-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15       9937088
Shamela0008361-ara1_Shia001749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        9239
Shamela0008361-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       4135012
Shamela0008361-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48       316982
Shamela0008361-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34       540731
Shamela0008361-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53        10434
Shamela0008361-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37       296758
Shamela0008361-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        57176
Shamela0008361-ara1_Shia001845Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        6472
Shamela0008361-ara1_Shia001877-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        11947
Shamela0008361-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        6206
Shamela0008361-ara1_Shia001879-ara1.csv      17-Mar-2020 14:15        1890
Shamela0008361-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        35568
Shamela0008361-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53       157854
Shamela0008361-ara1_Shia001884-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1446
Shamela0008361-ara1_Shia001886-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        8054
Shamela0008361-ara1_Shia001900-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        1879
Shamela0008361-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24       136245
Shamela0008361-ara1_Shia001903-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        1748
Shamela0008361-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50       639407
Shamela0008361-ara1_Shia001918-ara1.csv      17-Mar-2020 14:22        21987
Shamela0008361-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        57261
Shamela0008361-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36       461147
Shamela0008361-ara1_Shia001924-ara1.csv      17-Mar-2020 15:55        4035
Shamela0008361-ara1_Shia001926-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        12359
Shamela0008361-ara1_Shia001932-ara1.csv      17-Mar-2020 15:40        12679
Shamela0008361-ara1_Shia001937-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 14:40        7623
Shamela0008361-ara1_Shia001941-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        3279
Shamela0008361-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        68639
Shamela0008361-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        28447
Shamela0008361-ara1_Shia001951-ara1.csv      17-Mar-2020 12:31        15224
Shamela0008361-ara1_Shia001959-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        5854
Shamela0008361-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15       238195
Shamela0008361-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12       435567
Shamela0008361-ara1_Shia001972-ara1.csv      17-Mar-2020 16:28        27853
Shamela0008361-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:44        36467
Shamela0008361-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15       1798239
Shamela0008361-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08       559317
Shamela0008361-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18       1019613
Shamela0008361-ara1_Shia002008-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        3695
Shamela0008361-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 12:31       130859
Shamela0008361-ara1_Shia002011-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        2803
Shamela0008361-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        65485
Shamela0008361-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        56249
Shamela0008361-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04       721949
Shamela0008361-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        19795
Shamela0008361-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24       542726
Shamela0008361-ara1_Shia002068-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26        1048
Shamela0008361-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59       706762
Shamela0008361-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        23319
Shamela0008361-ara1_Shia002080-ara1.csv      17-Mar-2020 16:00         949
Shamela0008361-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        42891
Shamela0008361-ara1_Shia002091-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        2301
Shamela0008361-ara1_Shia002092-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        2054
Shamela0008361-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        55590
Shamela0008361-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        4838
Shamela0008361-ara1_Shia002095-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        2243
Shamela0008361-ara1_Shia002096-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        1744
Shamela0008361-ara1_Shia002097-ara1.csv      17-Mar-2020 15:33        1626
Shamela0008361-ara1_Shia002099-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        17645
Shamela0008361-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        48938
Shamela0008361-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        83761
Shamela0008361-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        64089
Shamela0008361-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        15989
Shamela0008361-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27       1099421
Shamela0008361-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        66133
Shamela0008361-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        74068
Shamela0008361-ara1_Shia002161-ara1.csv      17-Mar-2020 17:18        8718
Shamela0008361-ara1_Shia002163-ara1.csv      17-Mar-2020 15:30        7841
Shamela0008361-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        44437
Shamela0008361-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        13255
Shamela0008361-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        13504
Shamela0008361-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        39817
Shamela0008361-ara1_Shia002176-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        4038
Shamela0008361-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        21064
Shamela0008361-ara1_Shia002180-ara1.csv      17-Mar-2020 16:20        6351
Shamela0008361-ara1_Shia002181-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26        7186
Shamela0008361-ara1_Shia002182-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        9992
Shamela0008361-ara1_Shia002183-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        8963
Shamela0008361-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        64540
Shamela0008361-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        38760
Shamela0008361-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04       572247
Shamela0008361-ara1_Shia002210-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        7551
Shamela0008361-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        48440
Shamela0008361-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09       425451
Shamela0008361-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56       933803
Shamela0008361-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        27571
Shamela0008361-ara1_Shia002229-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        6262
Shamela0008361-ara1_Shia002230-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        3331
Shamela0008361-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32       936639
Shamela0008361-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22       115624
Shamela0008361-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        12566
Shamela0008361-ara1_Shia002247-ara1.csv      17-Mar-2020 17:40        10388
Shamela0008361-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        92502
Shamela0008361-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        95023
Shamela0008361-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       1886923
Shamela0008361-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        81556
Shamela0008361-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        4468
Shamela0008361-ara1_Shia002334-ara1.csv      17-Mar-2020 16:50        2431
Shamela0008361-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        3143
Shamela0008361-ara1_Shia002339-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        15427
Shamela0008361-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        16568
Shamela0008361-ara1_Shia002351-ara1.csv      17-Mar-2020 15:39        3387
Shamela0008361-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        43216
Shamela0008361-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08       175886
Shamela0008361-ara1_Shia002369Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        4263
Shamela0008361-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        12541
Shamela0008361-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        8535
Shamela0008361-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        25600
Shamela0008361-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        70052
Shamela0008361-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1241
Shamela0008361-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49       226962
Shamela0008361-ara1_Shia002456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        5291
Shamela0008361-ara1_Shia002462-ara1.csv      17-Mar-2020 16:00        1320
Shamela0008361-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        10094
Shamela0008361-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        62825
Shamela0008361-ara1_Shia002526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        4032
Shamela0008361-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        59378
Shamela0008361-ara1_Shia002611Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3566
Shamela0008361-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47       970555
Shamela0008361-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54        6014
Shamela0008361-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        35574
Shamela0008361-ara1_Shia002657-ara1.csv      17-Mar-2020 16:03        1108
Shamela0008361-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        20410
Shamela0008361-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22       113382
Shamela0008361-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52       357647
Shamela0008361-ara1_Shia002746Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1028
Shamela0008361-ara1_Shia002748Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3574
Shamela0008361-ara1_Shia002753-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        1695
Shamela0008361-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        41262
Shamela0008361-ara1_Shia002932Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        7892
Shamela0008361-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        38909
Shamela0008361-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51         986
Shamela0008361-ara1_Shia002945Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2807
Shamela0008361-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        11912
Shamela0008361-ara1_Shia002959-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        6542
Shamela0008361-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3186
Shamela0008361-ara1_Shia002970Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1194
Shamela0008361-ara1_Shia002980Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3238
Shamela0008361-ara1_Shia002984Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3164
Shamela0008361-ara1_Shia002992Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        9322
Shamela0008361-ara1_Shia003026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4200
Shamela0008361-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        37294
Shamela0008361-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        22760
Shamela0008361-ara1_Shia003128-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10        10385
Shamela0008361-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        14956
Shamela0008361-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        5808
Shamela0008361-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        9351
Shamela0008361-ara1_Shia003313-ara1.csv      17-Mar-2020 15:45        1322
Shamela0008361-ara1_Shia003314-ara1.csv      17-Mar-2020 16:35        2310
Shamela0008361-ara1_Shia003325-ara1.csv      17-Mar-2020 16:37        1353
Shamela0008361-ara1_Shia003348-ara1.csv      17-Mar-2020 17:23        4887
Shamela0008361-ara1_Shia003355-ara1.mARkdown.csv  17-Mar-2020 12:16        5103
Shamela0008361-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        78496
Shamela0008361-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        27434
Shamela0008361-ara1_Shia003458-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        2866
Shamela0008361-ara1_Shia003459-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:16        2898
Shamela0008361-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13       235127
Shamela0008361-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        10721
Shamela0008361-ara1_Shia003472-ara1.csv      17-Mar-2020 14:15        9191
Shamela0008361-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        60196
Shamela0008361-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       1772978
Shamela0008361-ara1_Shia003634Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1175
Shamela0008361-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:18       262316
Shamela0008361-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        28512
Shamela0008361-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        8622
Shamela0008361-ara1_Shia003683-ara1.csv      17-Mar-2020 15:34        17625
Shamela0008361-ara1_Shia003684Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        3260
Shamela0008361-ara1_Shia003689-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        4391
Shamela0008361-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        7392
Shamela0008361-ara1_Shia003692-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        19974
Shamela0008361-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        58477
Shamela0008361-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        19423
Shamela0008361-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        40632
Shamela0008361-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        33841
Shamela0008361-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        31330
Shamela0008361-ara1_Shia003700-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        2708
Shamela0008361-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        34209
Shamela0008361-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        25347
Shamela0008361-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        72297
Shamela0008361-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 14:24        31023
Shamela0008361-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        3741
Shamela0008361-ara1_Shia003712-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21        24653
Shamela0008361-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       180728
Shamela0008361-ara1_Shia003716-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        3176
Shamela0008361-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20       215556
Shamela0008361-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        7049
Shamela0008361-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        4758
Shamela0008361-ara1_Shia003726-ara1.csv      17-Mar-2020 17:03        1534
Shamela0008361-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        45429
Shamela0008361-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        43108
Shamela0008361-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28       1613146
Shamela0008361-ara1_Shia003749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        7295
Shamela0008361-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        9930
Shamela0008361-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        97780
Shamela0008361-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        8628
Shamela0008361-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        3243
Shamela0008361-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        48275
Shamela0008361-ara1_Shia003912-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        1205
Shamela0008361-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        36576
Shamela0008361-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3716
Shamela0008361-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        28530
Shamela0008361-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        12609
Shamela0008361-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        12957
Shamela0008361-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        3692
Shamela0008361-ara1_Shia003988-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        8257
Shamela0008361-ara1_Shia003989-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        11092
Shamela0008361-ara1_Shia003991-ara1.csv      17-Mar-2020 15:51        30519
Shamela0008361-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        14872
Shamela0008361-ara1_Shia004000-ara1.csv      17-Mar-2020 16:34        1308
Shamela0008361-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        27602
Shamela0008361-ara1_Shia004008-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        3664
Shamela0008361-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        2423
Shamela0008361-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        14561
Shamela0008361-ara1_Shia004019-ara1.csv      17-Mar-2020 16:01        11765
Shamela0008361-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        39194
Shamela0008361-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        2901
Shamela0008361-ara1_Shia004024-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        6360
Shamela0008361-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        53233
Shamela0008361-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32       232359
Shamela0008361-ara1_Shia004037-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        18279
Shamela0008361-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        51168
Shamela0008361-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        3847
Shamela0008361-ara1_Shia004046-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        1854
Shamela0008361-ara1_Shia004047-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        4971
Shamela0008361-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        7484
Shamela0008361-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        4299
Shamela0008361-ara1_Shia004056-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        10856
Shamela0008361-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19       2893716
Shamela0008361-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        23659
Shamela0008361-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48       825992
Shamela0008361-ara1_Shia004484-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        5120
Shamela0008361-ara1_Shia004487-ara1.csv      17-Mar-2020 15:54        2927
Shamela0008361-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        39265
Shamela0008361-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        8996
Shamela0008361-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        38165
Shamela0008361-ara1_Shia004510-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        12148
Shamela0008361-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        13023
Shamela0008361-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        13022
Shamela0008361-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        6085
Shamela0008361-ara1_Shia004523-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        6396
Shamela0008361-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        8127
Shamela0008361-ara1_Shia004526-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        3824
Shamela0008361-ara1_Shia004552Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03         872
Shamela0008361-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        3611
Shamela0008361-ara1_Shia004664-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        4239
Shamela0008361-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        26013
Shamela0008361-ara1_Shia004673Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2306
Shamela0008361-ara1_Shia004693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        3557
Shamela0008361-ara1_Shia004704-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        3419