Index of /passim01022020/Shamela0008316-ara1/


../
Shamela0008316-ara1_JK000013-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:53        1074
Shamela0008316-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56         908
Shamela0008316-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        3306
Shamela0008316-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        11027
Shamela0008316-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        2782
Shamela0008316-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        11970
Shamela0008316-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        6273
Shamela0008316-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        3190
Shamela0008316-ara1_JK000195-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:29        3572
Shamela0008316-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        7241
Shamela0008316-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        3492
Shamela0008316-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        1662
Shamela0008316-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        10251
Shamela0008316-ara1_JK000233-ara1.csv       17-Mar-2020 16:57         971
Shamela0008316-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        2437
Shamela0008316-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        2391
Shamela0008316-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1231
Shamela0008316-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        1004
Shamela0008316-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        1007
Shamela0008316-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        2159
Shamela0008316-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        1001
Shamela0008316-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        10304
Shamela0008316-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        2634
Shamela0008316-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        8369
Shamela0008316-ara1_JK000590-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        7456
Shamela0008316-ara1_JK000603-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        6098
Shamela0008316-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        4085
Shamela0008316-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1803
Shamela0008316-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        2717
Shamela0008316-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        1288
Shamela0008316-ara1_JK000680-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        2541
Shamela0008316-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        2660
Shamela0008316-ara1_JK000732-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        4795
Shamela0008316-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        1544
Shamela0008316-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        6937
Shamela0008316-ara1_JK000741-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        1359
Shamela0008316-ara1_JK000745-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        4216
Shamela0008316-ara1_JK000751-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10         957
Shamela0008316-ara1_JK000753-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:05        1503
Shamela0008316-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        1662
Shamela0008316-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        3195
Shamela0008316-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        2448
Shamela0008316-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        10290
Shamela0008316-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        43756
Shamela0008316-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53         972
Shamela0008316-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        2045
Shamela0008316-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        86162
Shamela0008316-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        42650
Shamela0008316-ara1_JK000989-ara1.csv       17-Mar-2020 15:34        4713
Shamela0008316-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43       116077
Shamela0008316-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51       126810
Shamela0008316-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21       676802
Shamela0008316-ara1_JK000996-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        29310
Shamela0008316-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1680
Shamela0008316-ara1_JK001042-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        4551
Shamela0008316-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        1934
Shamela0008316-ara1_JK001082-ara1.csv       17-Mar-2020 16:39        12558
Shamela0008316-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        2060
Shamela0008316-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        1206
Shamela0008316-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        4003
Shamela0008316-ara1_JK001258-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        3987
Shamela0008316-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1340
Shamela0008316-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        7775
Shamela0008316-ara1_JK001304-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        8186
Shamela0008316-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        4467
Shamela0008316-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        2265
Shamela0008316-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        8385
Shamela0008316-ara1_JK003608-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:19        5560
Shamela0008316-ara1_JK004503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1723
Shamela0008316-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        16393
Shamela0008316-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        28398
Shamela0008316-ara1_JK005006-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        2383
Shamela0008316-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        4515
Shamela0008316-ara1_JK006670-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        3186
Shamela0008316-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1820
Shamela0008316-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        1047
Shamela0008316-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        5473
Shamela0008316-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        4275
Shamela0008316-ara1_JK006970-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        4890
Shamela0008316-ara1_JK006973-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        14434
Shamela0008316-ara1_JK007014-ara1.csv       17-Mar-2020 17:45        19739
Shamela0008316-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        3663
Shamela0008316-ara1_JK007030-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        22934
Shamela0008316-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        1455
Shamela0008316-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        1664
Shamela0008316-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        8958
Shamela0008316-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        1545
Shamela0008316-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        31590
Shamela0008316-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        2278
Shamela0008316-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        3491
Shamela0008316-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        15160
Shamela0008316-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        4115
Shamela0008316-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        3253
Shamela0008316-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        2121
Shamela0008316-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        2016
Shamela0008316-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        1315
Shamela0008316-ara1_JK009239-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        3249
Shamela0008316-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        8555
Shamela0008316-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        2374
Shamela0008316-ara1_JK009280-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        2368
Shamela0008316-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        1538
Shamela0008316-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1428
Shamela0008316-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        1017
Shamela0008316-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        2547
Shamela0008316-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        2513
Shamela0008316-ara1_JK010310-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        5412
Shamela0008316-ara1_JK010388-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        1144
Shamela0008316-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        2450
Shamela0008316-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        1321
Shamela0008316-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        2820
Shamela0008316-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        1010
Shamela0008316-ara1_JK011402-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1284
Shamela0008316-ara1_JK011486-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        1220
Shamela0008316-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50         922
Shamela0008316-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        7923
Shamela0008316-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28         953
Shamela0008316-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        7727
Shamela0008316-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        3284
Shamela0008316-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2158
Shamela0008316-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        47810
Shamela0008316-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        4607
Shamela0008316-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        12805
Shamela0008316-ara1_Shamela0000662-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1157
Shamela0008316-ara1_Shamela0000752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1075
Shamela0008316-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        12827
Shamela0008316-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        20510
Shamela0008316-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        9623
Shamela0008316-ara1_Shamela0001186-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        3574
Shamela0008316-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        7518
Shamela0008316-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1065
Shamela0008316-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        47620
Shamela0008316-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        4922
Shamela0008316-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1017
Shamela0008316-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1185
Shamela0008316-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        3105
Shamela0008316-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3909
Shamela0008316-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1058
Shamela0008316-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        8683
Shamela0008316-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        1685
Shamela0008316-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        68359
Shamela0008316-ara1_Shamela0001680-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1238
Shamela0008316-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        13839
Shamela0008316-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        16253
Shamela0008316-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        20284
Shamela0008316-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6789
Shamela0008316-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        12612
Shamela0008316-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12         822
Shamela0008316-ara1_Shamela0002022-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1338
Shamela0008316-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        7388
Shamela0008316-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        2089
Shamela0008316-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1160
Shamela0008316-ara1_Shamela0002241-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        18221
Shamela0008316-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        13338
Shamela0008316-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        1611
Shamela0008316-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1126
Shamela0008316-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2659
Shamela0008316-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10588
Shamela0008316-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        2807
Shamela0008316-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        15171
Shamela0008316-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1129
Shamela0008316-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        3636
Shamela0008316-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        23487
Shamela0008316-ara1_Shamela0003960-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        2904
Shamela0008316-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        12748
Shamela0008316-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:51        9962
Shamela0008316-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        70606
Shamela0008316-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2181
Shamela0008316-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1302
Shamela0008316-ara1_Shamela0005459-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1027
Shamela0008316-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        2145
Shamela0008316-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1316
Shamela0008316-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        28322
Shamela0008316-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        23573
Shamela0008316-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43         976
Shamela0008316-ara1_Shamela0005862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:26        4974
Shamela0008316-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1745
Shamela0008316-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        28805
Shamela0008316-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        9819
Shamela0008316-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46       197826
Shamela0008316-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        8679
Shamela0008316-ara1_Shamela0005973-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        5682
Shamela0008316-ara1_Shamela0005997-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        2722
Shamela0008316-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        3094
Shamela0008316-ara1_Shamela0006046-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2416
Shamela0008316-ara1_Shamela0006051-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1080
Shamela0008316-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1966
Shamela0008316-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        5826
Shamela0008316-ara1_Shamela0006309-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         970
Shamela0008316-ara1_Shamela0006348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        7072
Shamela0008316-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2460
Shamela0008316-ara1_Shamela0006547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        3496
Shamela0008316-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        8611
Shamela0008316-ara1_Shamela0006669-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1187
Shamela0008316-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        3986
Shamela0008316-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1388
Shamela0008316-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1678
Shamela0008316-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        8871
Shamela0008316-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34         965
Shamela0008316-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1572
Shamela0008316-ara1_Shamela0007312-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43         964
Shamela0008316-ara1_Shamela0007315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1491
Shamela0008316-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1170
Shamela0008316-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1438
Shamela0008316-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        2753
Shamela0008316-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1213
Shamela0008316-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        13381
Shamela0008316-ara1_Shamela0007636-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        2957
Shamela0008316-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        1039
Shamela0008316-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2584
Shamela0008316-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        13465
Shamela0008316-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        16616
Shamela0008316-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1414
Shamela0008316-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1294
Shamela0008316-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2377
Shamela0008316-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        8928
Shamela0008316-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        23337
Shamela0008316-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1005
Shamela0008316-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        5009
Shamela0008316-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        4190
Shamela0008316-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        5456
Shamela0008316-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        1564
Shamela0008316-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        4474
Shamela0008316-ara1_Shamela0008542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3432
Shamela0008316-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        5362
Shamela0008316-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        2545
Shamela0008316-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40         991
Shamela0008316-ara1_Shamela0008663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        4534
Shamela0008316-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5444
Shamela0008316-ara1_Shamela0009061-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2397
Shamela0008316-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3816
Shamela0008316-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        18027
Shamela0008316-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        5232
Shamela0008316-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        2741
Shamela0008316-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2185
Shamela0008316-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        8869
Shamela0008316-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1011
Shamela0008316-ara1_Shamela0009322-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        1074
Shamela0008316-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47       113224
Shamela0008316-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1048
Shamela0008316-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        18194
Shamela0008316-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1635
Shamela0008316-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        5567
Shamela0008316-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        6506
Shamela0008316-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2524
Shamela0008316-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2392
Shamela0008316-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3145
Shamela0008316-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        6664
Shamela0008316-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1085
Shamela0008316-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2641
Shamela0008316-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31         958
Shamela0008316-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        6068
Shamela0008316-ara1_Shamela0009870-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1998
Shamela0008316-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        26517
Shamela0008316-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2041
Shamela0008316-ara1_Shamela0010275-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        4038
Shamela0008316-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        4092
Shamela0008316-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1669
Shamela0008316-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1378
Shamela0008316-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1261
Shamela0008316-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        6008
Shamela0008316-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1706
Shamela0008316-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2221
Shamela0008316-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        18040
Shamela0008316-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        9179
Shamela0008316-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        7610
Shamela0008316-ara1_Shamela0010720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2021
Shamela0008316-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38         950
Shamela0008316-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1342
Shamela0008316-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        3553
Shamela0008316-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        24977
Shamela0008316-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        29735
Shamela0008316-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1088
Shamela0008316-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        9684
Shamela0008316-ara1_Shamela0011324-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1071
Shamela0008316-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1209
Shamela0008316-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        8137
Shamela0008316-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1834
Shamela0008316-ara1_Shamela0011437-ara1.csv    17-Mar-2020 18:15        1328
Shamela0008316-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        2893
Shamela0008316-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        3908
Shamela0008316-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3036
Shamela0008316-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        5199
Shamela0008316-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4732
Shamela0008316-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        7447
Shamela0008316-ara1_Shamela0011809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1416
Shamela0008316-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2000
Shamela0008316-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1913
Shamela0008316-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        6252
Shamela0008316-ara1_Shamela0012028-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1270
Shamela0008316-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        1354
Shamela0008316-ara1_Shamela0012115-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        11021
Shamela0008316-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        8537
Shamela0008316-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1393
Shamela0008316-ara1_Shamela0012286-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:56         947
Shamela0008316-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        9564
Shamela0008316-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        7415
Shamela0008316-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        1383
Shamela0008316-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        13141
Shamela0008316-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        4257
Shamela0008316-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        2415
Shamela0008316-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1648
Shamela0008316-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        2309
Shamela0008316-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        2747
Shamela0008316-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1222
Shamela0008316-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2050
Shamela0008316-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58         963
Shamela0008316-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        4885
Shamela0008316-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1337
Shamela0008316-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43         971
Shamela0008316-ara1_Shamela0013000-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        3496
Shamela0008316-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1739
Shamela0008316-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1911
Shamela0008316-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1856
Shamela0008316-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        2881
Shamela0008316-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1454
Shamela0008316-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1298
Shamela0008316-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        1498
Shamela0008316-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1595
Shamela0008316-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1283
Shamela0008316-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2992
Shamela0008316-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1144
Shamela0008316-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        4611
Shamela0008316-ara1_Shamela0021542-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51         915
Shamela0008316-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1111
Shamela0008316-ara1_Shamela0021571-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        7209
Shamela0008316-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2733
Shamela0008316-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        19985
Shamela0008316-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1895
Shamela0008316-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        2333
Shamela0008316-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        3457
Shamela0008316-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        11961
Shamela0008316-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1449
Shamela0008316-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1951
Shamela0008316-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30         991
Shamela0008316-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2395
Shamela0008316-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        4254
Shamela0008316-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        3185
Shamela0008316-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:33        3370
Shamela0008316-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3349
Shamela0008316-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        61180
Shamela0008316-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        4079
Shamela0008316-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1186
Shamela0008316-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1391
Shamela0008316-ara1_Shamela0021741-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        4129
Shamela0008316-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        5354
Shamela0008316-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4506
Shamela0008316-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        8834
Shamela0008316-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        3388
Shamela0008316-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        8551
Shamela0008316-ara1_Shamela0022340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        9366
Shamela0008316-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        11098
Shamela0008316-ara1_Shamela0022650-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1347
Shamela0008316-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1346
Shamela0008316-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        7751
Shamela0008316-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1450
Shamela0008316-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1146
Shamela0008316-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        1969
Shamela0008316-ara1_Shamela0023156-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2394
Shamela0008316-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1759
Shamela0008316-ara1_Shamela0023361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        9139
Shamela0008316-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        1225
Shamela0008316-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1081
Shamela0008316-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        1904
Shamela0008316-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        2954
Shamela0008316-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2398
Shamela0008316-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        4311
Shamela0008316-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        4675
Shamela0008316-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        27036
Shamela0008316-ara1_Shamela0023769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2310
Shamela0008316-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2904
Shamela0008316-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        75878
Shamela0008316-ara1_Shamela0023799-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        74371
Shamela0008316-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        33742
Shamela0008316-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        30431
Shamela0008316-ara1_Shamela0025864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        14792
Shamela0008316-ara1_Shamela0025955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        15537
Shamela0008316-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        3039
Shamela0008316-ara1_Shamela0026111-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3968
Shamela0008316-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        9407
Shamela0008316-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1324
Shamela0008316-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1727
Shamela0008316-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2698
Shamela0008316-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2821
Shamela0008316-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1015
Shamela0008316-ara1_Shamela0026591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2667
Shamela0008316-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1373
Shamela0008316-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        6737
Shamela0008316-ara1_Shamela0026802-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        5959
Shamela0008316-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4170
Shamela0008316-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        4718
Shamela0008316-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        2468
Shamela0008316-ara1_Shamela0027089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1635
Shamela0008316-ara1_Shamela0027095-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40         982
Shamela0008316-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        3015
Shamela0008316-ara1_Shamela0029413-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        2838
Shamela0008316-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1268
Shamela0008316-ara1_Shamela0029701-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1689
Shamela0008316-ara1_Shamela0029727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1080
Shamela0008316-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        69403
Shamela0008316-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        4371
Shamela0008316-ara1_Shamela0029892-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        2964
Shamela0008316-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2069
Shamela0008316-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2354
Shamela0008316-ara1_Shamela0030673-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1240
Shamela0008316-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1152
Shamela0008316-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        21842
Shamela0008316-ara1_Shamela0035261-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        16894
Shamela0008316-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2103
Shamela0008316-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        6361
Shamela0008316-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        3696
Shamela0008316-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        7122
Shamela0008316-ara1_Shamela0036616-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1478
Shamela0008316-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5028
Shamela0008316-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2779
Shamela0008316-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        3115
Shamela0008316-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        4852
Shamela0008316-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1090
Shamela0008316-ara1_Shamela0096618-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        3189
Shamela0008316-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        17518
Shamela0008316-ara1_Shamela0096966-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1044
Shamela0008316-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        5196
Shamela0008316-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        2543
Shamela0008316-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        10934
Shamela0008316-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1291
Shamela0008316-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1096
Shamela0008316-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        4970
Shamela0008316-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3301
Shamela0008316-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         986
Shamela0008316-ara1_Shia000068-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        1891
Shamela0008316-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1459
Shamela0008316-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2032
Shamela0008316-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        3276
Shamela0008316-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        5088
Shamela0008316-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        12844
Shamela0008316-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        3511
Shamela0008316-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        7260
Shamela0008316-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1675
Shamela0008316-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        1685
Shamela0008316-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1958
Shamela0008316-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48         972
Shamela0008316-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        1004
Shamela0008316-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        1939
Shamela0008316-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26         963
Shamela0008316-ara1_Shia001403-ara1.csv      17-Mar-2020 17:25        2330
Shamela0008316-ara1_Shia001414-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        2949
Shamela0008316-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2015
Shamela0008316-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        4833
Shamela0008316-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        1887
Shamela0008316-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        3770
Shamela0008316-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        1510
Shamela0008316-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1328
Shamela0008316-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00         935
Shamela0008316-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        10781
Shamela0008316-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        20645
Shamela0008316-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        11605
Shamela0008316-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        10409
Shamela0008316-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53        38203
Shamela0008316-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        2419
Shamela0008316-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        13689
Shamela0008316-ara1_Shia001845Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        8211
Shamela0008316-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2172
Shamela0008316-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        2816
Shamela0008316-ara1_Shia001937-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 14:40        1130
Shamela0008316-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59         960
Shamela0008316-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12         994
Shamela0008316-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        6786
Shamela0008316-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        1219
Shamela0008316-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        7475
Shamela0008316-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 15:14        5401
Shamela0008316-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        7172
Shamela0008316-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        1725
Shamela0008316-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        1352
Shamela0008316-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        27220
Shamela0008316-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        5795
Shamela0008316-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        9741
Shamela0008316-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        4279
Shamela0008316-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        3956
Shamela0008316-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        8421
Shamela0008316-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        1514
Shamela0008316-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1817
Shamela0008316-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        11051
Shamela0008316-ara1_Shia002229-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        17422
Shamela0008316-ara1_Shia002230-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        3099
Shamela0008316-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        5839
Shamela0008316-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        5327
Shamela0008316-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        18330
Shamela0008316-ara1_Shia002247-ara1.csv      17-Mar-2020 17:40        14781
Shamela0008316-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1208
Shamela0008316-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        4940
Shamela0008316-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        5811
Shamela0008316-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15         866
Shamela0008316-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1836
Shamela0008316-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        5917
Shamela0008316-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        6141
Shamela0008316-ara1_Shia002932Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        2233
Shamela0008316-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        6904
Shamela0008316-ara1_Shia002968-ara1.csv      17-Mar-2020 16:35        2080
Shamela0008316-ara1_Shia003026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1599
Shamela0008316-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:45        10069
Shamela0008316-ara1_Shia003070-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:04        1746
Shamela0008316-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        3832
Shamela0008316-ara1_Shia003128-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10        1508
Shamela0008316-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        7766
Shamela0008316-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        13041
Shamela0008316-ara1_Shia003276Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        1187
Shamela0008316-ara1_Shia003314-ara1.csv      17-Mar-2020 16:35        4747
Shamela0008316-ara1_Shia003340-ara1.csv      17-Mar-2020 15:50        3567
Shamela0008316-ara1_Shia003348-ara1.csv      17-Mar-2020 17:23        11837
Shamela0008316-ara1_Shia003349-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        2948
Shamela0008316-ara1_Shia003356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        3085
Shamela0008316-ara1_Shia003408Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        4118
Shamela0008316-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        1007
Shamela0008316-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        2476
Shamela0008316-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        9727
Shamela0008316-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:35        5512
Shamela0008316-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3171
Shamela0008316-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1017
Shamela0008316-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1513
Shamela0008316-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1107
Shamela0008316-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        3814
Shamela0008316-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18         946
Shamela0008316-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2493
Shamela0008316-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1996
Shamela0008316-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        1968
Shamela0008316-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         987
Shamela0008316-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        3091
Shamela0008316-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        2391
Shamela0008316-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        15198
Shamela0008316-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        25873
Shamela0008316-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        2306