Index of /passim01022020/Shamela0008246-ara1/


../
Shamela0008246-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        2918
Shamela0008246-ara1_JK000013-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:53        1410
Shamela0008246-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        1434
Shamela0008246-ara1_JK000019-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:44        3167
Shamela0008246-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        29507
Shamela0008246-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1441
Shamela0008246-ara1_JK000040-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1455
Shamela0008246-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        3221
Shamela0008246-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1448
Shamela0008246-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1725
Shamela0008246-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        12144
Shamela0008246-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        1787
Shamela0008246-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        15064
Shamela0008246-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        2996
Shamela0008246-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        4193
Shamela0008246-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1723
Shamela0008246-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        1719
Shamela0008246-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        3778
Shamela0008246-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        4335
Shamela0008246-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        2419
Shamela0008246-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        3453
Shamela0008246-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:15        1331
Shamela0008246-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        6114
Shamela0008246-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        2778
Shamela0008246-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        3431
Shamela0008246-ara1_JK000671-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        3015
Shamela0008246-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        2737
Shamela0008246-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        27442
Shamela0008246-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        2866
Shamela0008246-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27         957
Shamela0008246-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        1262
Shamela0008246-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        3091
Shamela0008246-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1489
Shamela0008246-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1356
Shamela0008246-ara1_JK001283-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        2092
Shamela0008246-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        5095
Shamela0008246-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        2705
Shamela0008246-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1659
Shamela0008246-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1103
Shamela0008246-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1942
Shamela0008246-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        4732
Shamela0008246-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1329
Shamela0008246-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        1352
Shamela0008246-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        4441
Shamela0008246-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26         946
Shamela0008246-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2761
Shamela0008246-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        5921
Shamela0008246-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        4332
Shamela0008246-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        3456
Shamela0008246-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        1479
Shamela0008246-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        1833
Shamela0008246-ara1_JK009174-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        3732
Shamela0008246-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        14588
Shamela0008246-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        1643
Shamela0008246-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1305
Shamela0008246-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        1804
Shamela0008246-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52         998
Shamela0008246-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1406
Shamela0008246-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        2400
Shamela0008246-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        1003
Shamela0008246-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        3008
Shamela0008246-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        1582
Shamela0008246-ara1_JK010629-ara1.csv       17-Mar-2020 15:05        1344
Shamela0008246-ara1_JK011455-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        2960
Shamela0008246-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        1327
Shamela0008246-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2866
Shamela0008246-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        3548
Shamela0008246-ara1_Shamela0000222-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1677
Shamela0008246-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1934
Shamela0008246-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        2084
Shamela0008246-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        3322
Shamela0008246-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1343
Shamela0008246-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        5765
Shamela0008246-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1412
Shamela0008246-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1346
Shamela0008246-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3818
Shamela0008246-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        12723
Shamela0008246-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1231
Shamela0008246-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        5059
Shamela0008246-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1129
Shamela0008246-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1151
Shamela0008246-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1660
Shamela0008246-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        5700
Shamela0008246-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:54        2497
Shamela0008246-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        2801
Shamela0008246-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        13445
Shamela0008246-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        1709
Shamela0008246-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1020
Shamela0008246-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        6492
Shamela0008246-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        8900
Shamela0008246-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        1307
Shamela0008246-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        1893
Shamela0008246-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        8225
Shamela0008246-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        6308
Shamela0008246-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1487
Shamela0008246-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        6239
Shamela0008246-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        2379
Shamela0008246-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1693
Shamela0008246-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1618
Shamela0008246-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1937
Shamela0008246-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        4003
Shamela0008246-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1842
Shamela0008246-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        4737
Shamela0008246-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2352
Shamela0008246-ara1_Shamela0006785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        2123
Shamela0008246-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1987
Shamela0008246-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1446
Shamela0008246-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4123
Shamela0008246-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4387
Shamela0008246-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        3445
Shamela0008246-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4807
Shamela0008246-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2140
Shamela0008246-ara1_Shamela0008230-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:35        1826
Shamela0008246-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2671
Shamela0008246-ara1_Shamela0008275-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1280
Shamela0008246-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        4735
Shamela0008246-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        4273
Shamela0008246-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1505
Shamela0008246-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         995
Shamela0008246-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        9573
Shamela0008246-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1001
Shamela0008246-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        7427
Shamela0008246-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2116
Shamela0008246-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1010
Shamela0008246-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1511
Shamela0008246-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3715
Shamela0008246-ara1_Shamela0009307-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:53        2220
Shamela0008246-ara1_Shamela0009361-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2438
Shamela0008246-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1266
Shamela0008246-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2415
Shamela0008246-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        6337
Shamela0008246-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1150
Shamela0008246-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1654
Shamela0008246-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1649
Shamela0008246-ara1_Shamela0009855-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1923
Shamela0008246-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        1609
Shamela0008246-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1533
Shamela0008246-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2552
Shamela0008246-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        1197
Shamela0008246-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2087
Shamela0008246-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1657
Shamela0008246-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        3864
Shamela0008246-ara1_Shamela0010482-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        2179
Shamela0008246-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        8613
Shamela0008246-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        2454
Shamela0008246-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1203
Shamela0008246-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1765
Shamela0008246-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        36408
Shamela0008246-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        4748
Shamela0008246-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        2598
Shamela0008246-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1541
Shamela0008246-ara1_Shamela0011064-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1200
Shamela0008246-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2699
Shamela0008246-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1318
Shamela0008246-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3386
Shamela0008246-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1615
Shamela0008246-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1670
Shamela0008246-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        5019
Shamela0008246-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        2799
Shamela0008246-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1311
Shamela0008246-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        10784
Shamela0008246-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        6686
Shamela0008246-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1890
Shamela0008246-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1670
Shamela0008246-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5347
Shamela0008246-ara1_Shamela0012990-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:56        1396
Shamela0008246-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2115
Shamela0008246-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        2693
Shamela0008246-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1556
Shamela0008246-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2033
Shamela0008246-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        1866
Shamela0008246-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        2484
Shamela0008246-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3803
Shamela0008246-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1389
Shamela0008246-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        4990
Shamela0008246-ara1_Shamela0013152-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:01        1458
Shamela0008246-ara1_Shamela0013173-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1806
Shamela0008246-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40         881
Shamela0008246-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1474
Shamela0008246-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2712
Shamela0008246-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1560
Shamela0008246-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        2168
Shamela0008246-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1345
Shamela0008246-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3320
Shamela0008246-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2825
Shamela0008246-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2309
Shamela0008246-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1851
Shamela0008246-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        2914
Shamela0008246-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        6157
Shamela0008246-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1663
Shamela0008246-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        10243
Shamela0008246-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        3682
Shamela0008246-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        5001
Shamela0008246-ara1_Shamela0022347-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32         863
Shamela0008246-ara1_Shamela0022526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        22249
Shamela0008246-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3659
Shamela0008246-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3258
Shamela0008246-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        2015
Shamela0008246-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1252
Shamela0008246-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        5031
Shamela0008246-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1479
Shamela0008246-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        1924
Shamela0008246-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        4154
Shamela0008246-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1281
Shamela0008246-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1222
Shamela0008246-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1202
Shamela0008246-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        2866
Shamela0008246-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2342
Shamela0008246-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2312
Shamela0008246-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1315
Shamela0008246-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        14424
Shamela0008246-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        6063
Shamela0008246-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        1032
Shamela0008246-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        3524
Shamela0008246-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        24019
Shamela0008246-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        4653
Shamela0008246-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1773
Shamela0008246-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1126
Shamela0008246-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2688
Shamela0008246-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        8106
Shamela0008246-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2638
Shamela0008246-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        16489
Shamela0008246-ara1_Shamela0026563-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1508
Shamela0008246-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1318
Shamela0008246-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1498
Shamela0008246-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        2388
Shamela0008246-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        9473
Shamela0008246-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1303
Shamela0008246-ara1_Shamela0029769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2657
Shamela0008246-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3208
Shamela0008246-ara1_Shamela0029866-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1802
Shamela0008246-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        2057
Shamela0008246-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2483
Shamela0008246-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1998
Shamela0008246-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1389
Shamela0008246-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        5705
Shamela0008246-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3028
Shamela0008246-ara1_Shamela0038011-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1290
Shamela0008246-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1075
Shamela0008246-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1607
Shamela0008246-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        3672
Shamela0008246-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        4016
Shamela0008246-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1599
Shamela0008246-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1620
Shamela0008246-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        2990
Shamela0008246-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42         974
Shamela0008246-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35         951
Shamela0008246-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4145
Shamela0008246-ara1_Shia001383-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1011
Shamela0008246-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        3355
Shamela0008246-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42         945
Shamela0008246-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1281
Shamela0008246-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        2258
Shamela0008246-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        12509
Shamela0008246-ara1_Shia001877-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        3730
Shamela0008246-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        3914
Shamela0008246-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        1502
Shamela0008246-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        5767
Shamela0008246-ara1_Shia001937-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:10        1408
Shamela0008246-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        1027
Shamela0008246-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        3836
Shamela0008246-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        1370
Shamela0008246-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        8911
Shamela0008246-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        4411
Shamela0008246-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        6944
Shamela0008246-ara1_Shia002165-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1439
Shamela0008246-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1328
Shamela0008246-ara1_Shia002181-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26        1385
Shamela0008246-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         832
Shamela0008246-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2540
Shamela0008246-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        1484
Shamela0008246-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        3309
Shamela0008246-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1883
Shamela0008246-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        1396
Shamela0008246-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        18500
Shamela0008246-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49         998
Shamela0008246-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1221
Shamela0008246-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        2428
Shamela0008246-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        2073
Shamela0008246-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        4996
Shamela0008246-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2545
Shamela0008246-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        2881
Shamela0008246-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        2198
Shamela0008246-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5450
Shamela0008246-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:32        1278
Shamela0008246-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        7503
Shamela0008246-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        1226
Shamela0008246-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1066
Shamela0008246-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1435