Index of /passim01022020/Shamela0008209-ara1/


../
Shamela0008209-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        13252
Shamela0008209-ara1_JK000002-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        5390
Shamela0008209-ara1_JK000013-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:53        1574
Shamela0008209-ara1_JK000014-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        1913
Shamela0008209-ara1_JK000019-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:44        2734
Shamela0008209-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        53956
Shamela0008209-ara1_JK000049-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:43        3557
Shamela0008209-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        8887
Shamela0008209-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        9129
Shamela0008209-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1889
Shamela0008209-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1393
Shamela0008209-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        4326
Shamela0008209-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1491
Shamela0008209-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1503
Shamela0008209-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1491
Shamela0008209-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        99716
Shamela0008209-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        4672
Shamela0008209-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        1115
Shamela0008209-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1317
Shamela0008209-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        1181
Shamela0008209-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        2069
Shamela0008209-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        21391
Shamela0008209-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        83976
Shamela0008209-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        2357
Shamela0008209-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1418
Shamela0008209-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        4509
Shamela0008209-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        1183
Shamela0008209-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        5657
Shamela0008209-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1812
Shamela0008209-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        2939
Shamela0008209-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        8964
Shamela0008209-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        1449
Shamela0008209-ara1_JK000328-ara1.csv       17-Mar-2020 17:00        1785
Shamela0008209-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        3348
Shamela0008209-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2952
Shamela0008209-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:13        4471
Shamela0008209-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        1082
Shamela0008209-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        4357
Shamela0008209-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        15503
Shamela0008209-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        11884
Shamela0008209-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        4968
Shamela0008209-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        7632
Shamela0008209-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        4802
Shamela0008209-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        10824
Shamela0008209-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        1223
Shamela0008209-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        10186
Shamela0008209-ara1_JK000566-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        4781
Shamela0008209-ara1_JK000587-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        2541
Shamela0008209-ara1_JK000601-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        1907
Shamela0008209-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        4075
Shamela0008209-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        15572
Shamela0008209-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        8883
Shamela0008209-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        7102
Shamela0008209-ara1_JK000671-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        2318
Shamela0008209-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1238
Shamela0008209-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        5215
Shamela0008209-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        1760
Shamela0008209-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        1141
Shamela0008209-ara1_JK000732-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        3257
Shamela0008209-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        6885
Shamela0008209-ara1_JK000757-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53        2025
Shamela0008209-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        3574
Shamela0008209-ara1_JK000773-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        1303
Shamela0008209-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        2501
Shamela0008209-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        29147
Shamela0008209-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        2743
Shamela0008209-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:28        1516
Shamela0008209-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        14318
Shamela0008209-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35       140848
Shamela0008209-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        4317
Shamela0008209-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        3773
Shamela0008209-ara1_JK000947-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        1430
Shamela0008209-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        13744
Shamela0008209-ara1_JK000987-ara1.csv       17-Mar-2020 14:50        1310
Shamela0008209-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        3032
Shamela0008209-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        11039
Shamela0008209-ara1_JK001021-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1016
Shamela0008209-ara1_JK001050-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        4283
Shamela0008209-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04         817
Shamela0008209-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        9497
Shamela0008209-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        5502
Shamela0008209-ara1_JK001186-ara1.csv       17-Mar-2020 16:04        8054
Shamela0008209-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23         954
Shamela0008209-ara1_JK001219-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1338
Shamela0008209-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        3156
Shamela0008209-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        9618
Shamela0008209-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        5660
Shamela0008209-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02        4218
Shamela0008209-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1068
Shamela0008209-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        1274
Shamela0008209-ara1_JK001274-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:16        2684
Shamela0008209-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        16755
Shamela0008209-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        6295
Shamela0008209-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        23903
Shamela0008209-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        21720
Shamela0008209-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        5816
Shamela0008209-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:53        4072
Shamela0008209-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1126
Shamela0008209-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        14091
Shamela0008209-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2170
Shamela0008209-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        6670
Shamela0008209-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        1129
Shamela0008209-ara1_JK005001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:09        3387
Shamela0008209-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        41739
Shamela0008209-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        21598
Shamela0008209-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        1975
Shamela0008209-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        5062
Shamela0008209-ara1_JK005022-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1418
Shamela0008209-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        1183
Shamela0008209-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        47260
Shamela0008209-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        7271
Shamela0008209-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        2213
Shamela0008209-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        11000
Shamela0008209-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        7785
Shamela0008209-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        1576
Shamela0008209-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 16:59        2197
Shamela0008209-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        1122
Shamela0008209-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        16694
Shamela0008209-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        3517
Shamela0008209-ara1_JK007019-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        2507
Shamela0008209-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        12127
Shamela0008209-ara1_JK007030-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        2965
Shamela0008209-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        3075
Shamela0008209-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1702
Shamela0008209-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        20772
Shamela0008209-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        3675
Shamela0008209-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        17588
Shamela0008209-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        11664
Shamela0008209-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1990
Shamela0008209-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        8359
Shamela0008209-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        1018
Shamela0008209-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        2301
Shamela0008209-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        2502
Shamela0008209-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        7038
Shamela0008209-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        1316
Shamela0008209-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:27        3888
Shamela0008209-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        1637
Shamela0008209-ara1_JK009220-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1583
Shamela0008209-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        24512
Shamela0008209-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        7891
Shamela0008209-ara1_JK009249-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        1516
Shamela0008209-ara1_JK009250-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1183
Shamela0008209-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        2031
Shamela0008209-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        4483
Shamela0008209-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        7471
Shamela0008209-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        6389
Shamela0008209-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1170
Shamela0008209-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        2586
Shamela0008209-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        9100
Shamela0008209-ara1_JK009337-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        1981
Shamela0008209-ara1_JK009364-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        1218
Shamela0008209-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        7824
Shamela0008209-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        1578
Shamela0008209-ara1_JK009406-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1997
Shamela0008209-ara1_JK010425-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        1589
Shamela0008209-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        4857
Shamela0008209-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        17771
Shamela0008209-ara1_JK010649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41         859
Shamela0008209-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        1290
Shamela0008209-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1936
Shamela0008209-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        2010
Shamela0008209-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1295
Shamela0008209-ara1_JK011402-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        5656
Shamela0008209-ara1_JK011405-ara1.csv       17-Mar-2020 18:03        1975
Shamela0008209-ara1_JK011458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:19        1317
Shamela0008209-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1423
Shamela0008209-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        2804
Shamela0008209-ara1_JK011503-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        4019
Shamela0008209-ara1_JK011516-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1964
Shamela0008209-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:38        4950
Shamela0008209-ara1_JK011570-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        2028
Shamela0008209-ara1_JK011584-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1773
Shamela0008209-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        4992
Shamela0008209-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        4398
Shamela0008209-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        14705
Shamela0008209-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:35        5246
Shamela0008209-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        11722
Shamela0008209-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        22955
Shamela0008209-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1354
Shamela0008209-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        22973
Shamela0008209-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2361
Shamela0008209-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        8386
Shamela0008209-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        15205
Shamela0008209-ara1_Shamela0000222-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        6393
Shamela0008209-ara1_Shamela0000244-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1658
Shamela0008209-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1427
Shamela0008209-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1333
Shamela0008209-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        5114
Shamela0008209-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        7938
Shamela0008209-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        6305
Shamela0008209-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        14375
Shamela0008209-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1353
Shamela0008209-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2146
Shamela0008209-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50         985
Shamela0008209-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        6392
Shamela0008209-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        40162
Shamela0008209-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        25518
Shamela0008209-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        8318
Shamela0008209-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7455
Shamela0008209-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1993
Shamela0008209-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2080
Shamela0008209-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        1614
Shamela0008209-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2946
Shamela0008209-ara1_Shamela0001288-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1706
Shamela0008209-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2822
Shamela0008209-ara1_Shamela0001346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1392
Shamela0008209-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        7697
Shamela0008209-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        9853
Shamela0008209-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        3060
Shamela0008209-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        2087
Shamela0008209-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        8388
Shamela0008209-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1818
Shamela0008209-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       112528
Shamela0008209-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4236
Shamela0008209-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1377
Shamela0008209-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        22271
Shamela0008209-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        12728
Shamela0008209-ara1_Shamela0001463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1314
Shamela0008209-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3310
Shamela0008209-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        11763
Shamela0008209-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1201
Shamela0008209-ara1_Shamela0001578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1269
Shamela0008209-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1290
Shamela0008209-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        3699
Shamela0008209-ara1_Shamela0001600-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        5121
Shamela0008209-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        2038
Shamela0008209-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        12432
Shamela0008209-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:54        5318
Shamela0008209-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4660
Shamela0008209-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        38797
Shamela0008209-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        18474
Shamela0008209-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25       115361
Shamela0008209-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        15946
Shamela0008209-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        37205
Shamela0008209-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        2807
Shamela0008209-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        60547
Shamela0008209-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        5034
Shamela0008209-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1897
Shamela0008209-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        3151
Shamela0008209-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        10197
Shamela0008209-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4363
Shamela0008209-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1589
Shamela0008209-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        7030
Shamela0008209-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        74570
Shamela0008209-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1022
Shamela0008209-ara1_Shamela0003569-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1792
Shamela0008209-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        43696
Shamela0008209-ara1_Shamela0004003-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1870
Shamela0008209-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        63184
Shamela0008209-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        12595
Shamela0008209-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        20403
Shamela0008209-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2055
Shamela0008209-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1663
Shamela0008209-ara1_Shamela0005542-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1404
Shamela0008209-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        4659
Shamela0008209-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        14262
Shamela0008209-ara1_Shamela0005668-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1209
Shamela0008209-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        12672
Shamela0008209-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2961
Shamela0008209-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        3559
Shamela0008209-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        11387
Shamela0008209-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        25042
Shamela0008209-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1131
Shamela0008209-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        1463
Shamela0008209-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        11726
Shamela0008209-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        2304
Shamela0008209-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        18772
Shamela0008209-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26         998
Shamela0008209-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        14154
Shamela0008209-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1232
Shamela0008209-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03         924
Shamela0008209-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        4849
Shamela0008209-ara1_Shamela0006262-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2376
Shamela0008209-ara1_Shamela0006415-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        3813
Shamela0008209-ara1_Shamela0006439-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        2644
Shamela0008209-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3785
Shamela0008209-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2203
Shamela0008209-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        20367
Shamela0008209-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        9858
Shamela0008209-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        1960
Shamela0008209-ara1_Shamela0006768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        5568
Shamela0008209-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3636
Shamela0008209-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        6019
Shamela0008209-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        4165
Shamela0008209-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1151
Shamela0008209-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1951
Shamela0008209-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3755
Shamela0008209-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7199
Shamela0008209-ara1_Shamela0007235-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2100
Shamela0008209-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        4120
Shamela0008209-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2919
Shamela0008209-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        31120
Shamela0008209-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2336
Shamela0008209-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        4274
Shamela0008209-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1822
Shamela0008209-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        14827
Shamela0008209-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54         913
Shamela0008209-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2014
Shamela0008209-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        6840
Shamela0008209-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        36622
Shamela0008209-ara1_Shamela0008061-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:39        1509
Shamela0008209-ara1_Shamela0008160-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19         989
Shamela0008209-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        38059
Shamela0008209-ara1_Shamela0008202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2658
Shamela0008209-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        9282
Shamela0008209-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1809
Shamela0008209-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:30        1267
Shamela0008209-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2426
Shamela0008209-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1277
Shamela0008209-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        15884
Shamela0008209-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        5770
Shamela0008209-ara1_Shamela0008235-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        2592
Shamela0008209-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        9920
Shamela0008209-ara1_Shamela0008247-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1669
Shamela0008209-ara1_Shamela0008253-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:11        1889
Shamela0008209-ara1_Shamela0008256-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:04        2974
Shamela0008209-ara1_Shamela0008259-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:27        1498
Shamela0008209-ara1_Shamela0008317-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1255
Shamela0008209-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3449
Shamela0008209-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        34030
Shamela0008209-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        24963
Shamela0008209-ara1_Shamela0008378-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1199
Shamela0008209-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        4030
Shamela0008209-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        3905
Shamela0008209-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        73135
Shamela0008209-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        1150
Shamela0008209-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1950
Shamela0008209-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        4799
Shamela0008209-ara1_Shamela0008534-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        3429
Shamela0008209-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        10202
Shamela0008209-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        15555
Shamela0008209-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         979
Shamela0008209-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        2589
Shamela0008209-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        8367
Shamela0008209-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1177
Shamela0008209-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        10039
Shamela0008209-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1436
Shamela0008209-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3276
Shamela0008209-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        9531
Shamela0008209-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        7410
Shamela0008209-ara1_Shamela0009100-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1268
Shamela0008209-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        38837
Shamela0008209-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        10531
Shamela0008209-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41         948
Shamela0008209-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        4884
Shamela0008209-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        7125
Shamela0008209-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        7600
Shamela0008209-ara1_Shamela0009307-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:53        2345
Shamela0008209-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        13158
Shamela0008209-ara1_Shamela0009361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3637
Shamela0008209-ara1_Shamela0009377-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1766
Shamela0008209-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        11936
Shamela0008209-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        4055
Shamela0008209-ara1_Shamela0009398-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2730
Shamela0008209-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        2155
Shamela0008209-ara1_Shamela0009449-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1967
Shamela0008209-ara1_Shamela0009484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1945
Shamela0008209-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1233
Shamela0008209-ara1_Shamela0009563-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        6052
Shamela0008209-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        5286
Shamela0008209-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        24638
Shamela0008209-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        4328
Shamela0008209-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        17736
Shamela0008209-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        9610
Shamela0008209-ara1_Shamela0009681-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1226
Shamela0008209-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        3006
Shamela0008209-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        13333
Shamela0008209-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1412
Shamela0008209-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        8278
Shamela0008209-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        2242
Shamela0008209-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2915
Shamela0008209-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3680
Shamela0008209-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        30041
Shamela0008209-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        7905
Shamela0008209-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1728
Shamela0008209-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3449
Shamela0008209-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:35        1249
Shamela0008209-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1116
Shamela0008209-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        1115
Shamela0008209-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        7829
Shamela0008209-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        8139
Shamela0008209-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        7737
Shamela0008209-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        4761
Shamela0008209-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        10185
Shamela0008209-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        25578
Shamela0008209-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        16009
Shamela0008209-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        21637
Shamela0008209-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2247
Shamela0008209-ara1_Shamela0010509-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        1207
Shamela0008209-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1388
Shamela0008209-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        10635
Shamela0008209-ara1_Shamela0010525-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1769
Shamela0008209-ara1_Shamela0010531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1341
Shamela0008209-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15         976
Shamela0008209-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        1464
Shamela0008209-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        4454
Shamela0008209-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        3859
Shamela0008209-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1059
Shamela0008209-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2542
Shamela0008209-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3213
Shamela0008209-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44       168403
Shamela0008209-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        4123
Shamela0008209-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2970
Shamela0008209-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1232
Shamela0008209-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        16414
Shamela0008209-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2128
Shamela0008209-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        6849
Shamela0008209-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        6924
Shamela0008209-ara1_Shamela0010843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2119
Shamela0008209-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48         939
Shamela0008209-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        15271
Shamela0008209-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        12302
Shamela0008209-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        4670
Shamela0008209-ara1_Shamela0011068-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1418
Shamela0008209-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        9276
Shamela0008209-ara1_Shamela0011238-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1691
Shamela0008209-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        3792
Shamela0008209-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1134
Shamela0008209-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2247
Shamela0008209-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6913
Shamela0008209-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        1338
Shamela0008209-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        4512
Shamela0008209-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2339
Shamela0008209-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        1117
Shamela0008209-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5907
Shamela0008209-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1697
Shamela0008209-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        6482
Shamela0008209-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        6151
Shamela0008209-ara1_Shamela0011686-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:45        1311
Shamela0008209-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4318
Shamela0008209-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2936
Shamela0008209-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        1908
Shamela0008209-ara1_Shamela0011758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:30        1605
Shamela0008209-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        6405
Shamela0008209-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        7567
Shamela0008209-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1587
Shamela0008209-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2974
Shamela0008209-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        3714
Shamela0008209-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        1171
Shamela0008209-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1121
Shamela0008209-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1490
Shamela0008209-ara1_Shamela0012045-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:44        1674
Shamela0008209-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2780
Shamela0008209-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        1313
Shamela0008209-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4671
Shamela0008209-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        3561
Shamela0008209-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        5282
Shamela0008209-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        16810
Shamela0008209-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        7646
Shamela0008209-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48        1383
Shamela0008209-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        9163
Shamela0008209-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        2252
Shamela0008209-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2089
Shamela0008209-ara1_Shamela0012546-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1331
Shamela0008209-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        78361
Shamela0008209-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5830
Shamela0008209-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        1845
Shamela0008209-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        5765
Shamela0008209-ara1_Shamela0012746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        4220
Shamela0008209-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        8703
Shamela0008209-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        11467
Shamela0008209-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1147
Shamela0008209-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1208
Shamela0008209-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1223
Shamela0008209-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        25096
Shamela0008209-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        5367
Shamela0008209-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        33201
Shamela0008209-ara1_Shamela0012982-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1903
Shamela0008209-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        11648
Shamela0008209-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        3809
Shamela0008209-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        4373
Shamela0008209-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        3561
Shamela0008209-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        10567
Shamela0008209-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1504
Shamela0008209-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        8562
Shamela0008209-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        8140
Shamela0008209-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:12        16002
Shamela0008209-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2495
Shamela0008209-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        7256
Shamela0008209-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1033
Shamela0008209-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4401
Shamela0008209-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        15279
Shamela0008209-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        8246
Shamela0008209-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2584
Shamela0008209-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        19876
Shamela0008209-ara1_Shamela0013104-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        2447
Shamela0008209-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2427
Shamela0008209-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        9778
Shamela0008209-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1610
Shamela0008209-ara1_Shamela0013138-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        6539
Shamela0008209-ara1_Shamela0013152-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:01        6305
Shamela0008209-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        9470
Shamela0008209-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        5675
Shamela0008209-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        4789
Shamela0008209-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2002
Shamela0008209-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        11526
Shamela0008209-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        9626
Shamela0008209-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2817
Shamela0008209-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        6944
Shamela0008209-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1863
Shamela0008209-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        7943
Shamela0008209-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        13558
Shamela0008209-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        33959
Shamela0008209-ara1_Shamela0021542-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51         998
Shamela0008209-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        11165
Shamela0008209-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        35390
Shamela0008209-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1009
Shamela0008209-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3833
Shamela0008209-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1632
Shamela0008209-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1132
Shamela0008209-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07         948
Shamela0008209-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        11104
Shamela0008209-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        10669
Shamela0008209-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        24741
Shamela0008209-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        15616
Shamela0008209-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1266
Shamela0008209-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1206
Shamela0008209-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        40304
Shamela0008209-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        13163
Shamela0008209-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        5284
Shamela0008209-ara1_Shamela0021672-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3859
Shamela0008209-ara1_Shamela0021673-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2571
Shamela0008209-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1339
Shamela0008209-ara1_Shamela0021685-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2484
Shamela0008209-ara1_Shamela0021691-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26         961
Shamela0008209-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1918
Shamela0008209-ara1_Shamela0021703-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1813
Shamela0008209-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        4289
Shamela0008209-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        17141
Shamela0008209-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        7443
Shamela0008209-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13         844
Shamela0008209-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1393
Shamela0008209-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        2970
Shamela0008209-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2693
Shamela0008209-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        72671
Shamela0008209-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        8609
Shamela0008209-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        14812
Shamela0008209-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        55143
Shamela0008209-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        15803
Shamela0008209-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        20264
Shamela0008209-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        15820
Shamela0008209-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        6602
Shamela0008209-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        5711
Shamela0008209-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1588
Shamela0008209-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2605
Shamela0008209-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        4066
Shamela0008209-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2651
Shamela0008209-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        7447
Shamela0008209-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1392
Shamela0008209-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3303
Shamela0008209-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2451
Shamela0008209-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:35        18950
Shamela0008209-ara1_Shamela0023102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2625
Shamela0008209-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2434
Shamela0008209-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        16503
Shamela0008209-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        2693
Shamela0008209-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        3204
Shamela0008209-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3474
Shamela0008209-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        12141
Shamela0008209-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3173
Shamela0008209-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        4280
Shamela0008209-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        12609
Shamela0008209-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3193
Shamela0008209-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5634
Shamela0008209-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        10886
Shamela0008209-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1492
Shamela0008209-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        22259
Shamela0008209-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        36791
Shamela0008209-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        1280
Shamela0008209-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        7273
Shamela0008209-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        11165
Shamela0008209-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35       128976
Shamela0008209-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        38183
Shamela0008209-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1097
Shamela0008209-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        11224
Shamela0008209-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3917
Shamela0008209-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1993
Shamela0008209-ara1_Shamela0026373-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        8626
Shamela0008209-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        9370
Shamela0008209-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        3422
Shamela0008209-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        12782
Shamela0008209-ara1_Shamela0026428-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1714
Shamela0008209-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2761
Shamela0008209-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        2058
Shamela0008209-ara1_Shamela0026452-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2295
Shamela0008209-ara1_Shamela0026458-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1533
Shamela0008209-ara1_Shamela0026473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        6656
Shamela0008209-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        4958
Shamela0008209-ara1_Shamela0026489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        5969
Shamela0008209-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        7640
Shamela0008209-ara1_Shamela0026514-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        5175
Shamela0008209-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        13491
Shamela0008209-ara1_Shamela0026563-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        1936
Shamela0008209-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1238
Shamela0008209-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1948
Shamela0008209-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1551
Shamela0008209-ara1_Shamela0026592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1813
Shamela0008209-ara1_Shamela0026660-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        9121
Shamela0008209-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1390
Shamela0008209-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        15591
Shamela0008209-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7109
Shamela0008209-ara1_Shamela0026677-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2819
Shamela0008209-ara1_Shamela0026680-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1313
Shamela0008209-ara1_Shamela0026719-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        4004
Shamela0008209-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1869
Shamela0008209-ara1_Shamela0026730-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2170
Shamela0008209-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1655
Shamela0008209-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        1543
Shamela0008209-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2709
Shamela0008209-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        3760
Shamela0008209-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        6842
Shamela0008209-ara1_Shamela0026823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2140
Shamela0008209-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1939
Shamela0008209-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        95976
Shamela0008209-ara1_Shamela0026924-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        3350
Shamela0008209-ara1_Shamela0026926-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1425
Shamela0008209-ara1_Shamela0027086-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1949
Shamela0008209-ara1_Shamela0027095-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        3000
Shamela0008209-ara1_Shamela0027096-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        5688
Shamela0008209-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        8347
Shamela0008209-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        4369
Shamela0008209-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        14616
Shamela0008209-ara1_Shamela0029458-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1222
Shamela0008209-ara1_Shamela0029563-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3625
Shamela0008209-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        3636
Shamela0008209-ara1_Shamela0029705-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        2431
Shamela0008209-ara1_Shamela0029727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2920
Shamela0008209-ara1_Shamela0029734-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        4325
Shamela0008209-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1692
Shamela0008209-ara1_Shamela0029749-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2036
Shamela0008209-ara1_Shamela0029783-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2419
Shamela0008209-ara1_Shamela0029789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        3925
Shamela0008209-ara1_Shamela0029790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        2223
Shamela0008209-ara1_Shamela0029852-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        2261
Shamela0008209-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1327
Shamela0008209-ara1_Shamela0029897-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1206
Shamela0008209-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        11750
Shamela0008209-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3399
Shamela0008209-ara1_Shamela0030025-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1636
Shamela0008209-ara1_Shamela0030067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3828
Shamela0008209-ara1_Shamela0030287-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1528
Shamela0008209-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1111
Shamela0008209-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        6486
Shamela0008209-ara1_Shamela0030310-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1911
Shamela0008209-ara1_Shamela0030317-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1284
Shamela0008209-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        4595
Shamela0008209-ara1_Shamela0030384-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1513
Shamela0008209-ara1_Shamela0030587-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2804
Shamela0008209-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1474
Shamela0008209-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2523
Shamela0008209-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2642
Shamela0008209-ara1_Shamela0030731-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1154
Shamela0008209-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        7560
Shamela0008209-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        1329
Shamela0008209-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        9821
Shamela0008209-ara1_Shamela0036075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1862
Shamela0008209-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        14146
Shamela0008209-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        26595
Shamela0008209-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1267
Shamela0008209-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1285
Shamela0008209-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        5913
Shamela0008209-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1179
Shamela0008209-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6926
Shamela0008209-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1872
Shamela0008209-ara1_Shamela0038091-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2568
Shamela0008209-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2730
Shamela0008209-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        12169
Shamela0008209-ara1_Shamela0095577-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1434
Shamela0008209-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        7708
Shamela0008209-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        5785
Shamela0008209-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2472
Shamela0008209-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        6631
Shamela0008209-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1101
Shamela0008209-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        12601
Shamela0008209-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        5771
Shamela0008209-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        23592
Shamela0008209-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        28213
Shamela0008209-ara1_Shia000047-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        1725
Shamela0008209-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2978
Shamela0008209-ara1_Shia000068-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        2579
Shamela0008209-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        5384
Shamela0008209-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        2000
Shamela0008209-ara1_Shia000275Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1066
Shamela0008209-ara1_Shia000394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        1946
Shamela0008209-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        1408
Shamela0008209-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        10148
Shamela0008209-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1762
Shamela0008209-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        3719
Shamela0008209-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        5942
Shamela0008209-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:11        13986
Shamela0008209-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        11236
Shamela0008209-ara1_Shia001144-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:53        6044
Shamela0008209-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:02        2896
Shamela0008209-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3318
Shamela0008209-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        3493
Shamela0008209-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        7842
Shamela0008209-ara1_Shia001186-ara1.csv      17-Mar-2020 14:26        2083
Shamela0008209-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        9121
Shamela0008209-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        10770
Shamela0008209-ara1_Shia001255Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1361
Shamela0008209-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        3484
Shamela0008209-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        4289
Shamela0008209-ara1_Shia001343-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        4686
Shamela0008209-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        1328
Shamela0008209-ara1_Shia001383-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        4096
Shamela0008209-ara1_Shia001391-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        1063
Shamela0008209-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1281
Shamela0008209-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 12:35        3218
Shamela0008209-ara1_Shia001417-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        2717
Shamela0008209-ara1_Shia001418Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        2598
Shamela0008209-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        65132
Shamela0008209-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1384
Shamela0008209-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        3106
Shamela0008209-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        11145
Shamela0008209-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1391
Shamela0008209-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        40812
Shamela0008209-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        17449
Shamela0008209-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        42306
Shamela0008209-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        85376
Shamela0008209-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        6074
Shamela0008209-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        6349
Shamela0008209-ara1_Shia001903-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        1199
Shamela0008209-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        4619
Shamela0008209-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        3007
Shamela0008209-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        16125
Shamela0008209-ara1_Shia001937-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 14:40        1680
Shamela0008209-ara1_Shia001944-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:39        5184
Shamela0008209-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        8409
Shamela0008209-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1204
Shamela0008209-ara1_Shia001972-ara1.csv      17-Mar-2020 16:28        1144
Shamela0008209-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        7410
Shamela0008209-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        66118
Shamela0008209-ara1_Shia002000-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        2953
Shamela0008209-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        4329
Shamela0008209-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        9775
Shamela0008209-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        6173
Shamela0008209-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32         995
Shamela0008209-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        78505
Shamela0008209-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        34151
Shamela0008209-ara1_Shia002068-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26        1180
Shamela0008209-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        33372
Shamela0008209-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        8395
Shamela0008209-ara1_Shia002092-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53        3655
Shamela0008209-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        1848
Shamela0008209-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        13655
Shamela0008209-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        4959
Shamela0008209-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        6402
Shamela0008209-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        13823
Shamela0008209-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        3900
Shamela0008209-ara1_Shia002163-ara1.csv      17-Mar-2020 15:30        2476
Shamela0008209-ara1_Shia002165-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35         977
Shamela0008209-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        2302
Shamela0008209-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        4895
Shamela0008209-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        1780
Shamela0008209-ara1_Shia002182-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1205
Shamela0008209-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        3899
Shamela0008209-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        13375
Shamela0008209-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        9304
Shamela0008209-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        7336
Shamela0008209-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        3721
Shamela0008209-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        36554
Shamela0008209-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        23116
Shamela0008209-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        15288
Shamela0008209-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       136666
Shamela0008209-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        9290
Shamela0008209-ara1_Shia002334-ara1.csv      17-Mar-2020 16:50        1831
Shamela0008209-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        7711
Shamela0008209-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        5007
Shamela0008209-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        20298
Shamela0008209-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54        1615
Shamela0008209-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1304
Shamela0008209-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1166
Shamela0008209-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        7190
Shamela0008209-ara1_Shia002755-ara1.csv      17-Mar-2020 17:03        1942
Shamela0008209-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        22678
Shamela0008209-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        45945
Shamela0008209-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        26756
Shamela0008209-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        19461
Shamela0008209-ara1_Shia003706-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        1025
Shamela0008209-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2214
Shamela0008209-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        6271
Shamela0008209-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        7516
Shamela0008209-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        1943
Shamela0008209-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        6918
Shamela0008209-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        2849
Shamela0008209-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        2164
Shamela0008209-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3185
Shamela0008209-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        1440
Shamela0008209-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        3498
Shamela0008209-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1593
Shamela0008209-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1259
Shamela0008209-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        3317