Index of /passim01022020/Shamela0007663-ara1/


../
Shamela0007663-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        3161
Shamela0007663-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        7313
Shamela0007663-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        6655
Shamela0007663-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        36835
Shamela0007663-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        3617
Shamela0007663-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1428
Shamela0007663-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19         974
Shamela0007663-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        2259
Shamela0007663-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        8098
Shamela0007663-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        2212
Shamela0007663-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1386
Shamela0007663-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        2947
Shamela0007663-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        86342
Shamela0007663-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        4051
Shamela0007663-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        1471
Shamela0007663-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1436
Shamela0007663-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31         997
Shamela0007663-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        1416
Shamela0007663-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        3723
Shamela0007663-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        33010
Shamela0007663-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        9172
Shamela0007663-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        5367
Shamela0007663-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1595
Shamela0007663-ara1_JK000287-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1463
Shamela0007663-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        1926
Shamela0007663-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1683
Shamela0007663-ara1_JK000316-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        4035
Shamela0007663-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        8015
Shamela0007663-ara1_JK000340-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1754
Shamela0007663-ara1_JK000348-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        17012
Shamela0007663-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        2773
Shamela0007663-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        31824
Shamela0007663-ara1_JK000364-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        2822
Shamela0007663-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        4753
Shamela0007663-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        1254
Shamela0007663-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        63564
Shamela0007663-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1145
Shamela0007663-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:04       210226
Shamela0007663-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        12913
Shamela0007663-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        5427
Shamela0007663-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1924
Shamela0007663-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1211
Shamela0007663-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        9403
Shamela0007663-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        2497
Shamela0007663-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57         955
Shamela0007663-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1259
Shamela0007663-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2378
Shamela0007663-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03         959
Shamela0007663-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1685
Shamela0007663-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        4566
Shamela0007663-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        8937
Shamela0007663-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        7208
Shamela0007663-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:28        5727
Shamela0007663-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:04        7705
Shamela0007663-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        2462
Shamela0007663-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35        31328
Shamela0007663-ara1_JK000928-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        1239
Shamela0007663-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        6797
Shamela0007663-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        1176
Shamela0007663-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27         981
Shamela0007663-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1886
Shamela0007663-ara1_JK001017-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        6621
Shamela0007663-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        1696
Shamela0007663-ara1_JK001087-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        2953
Shamela0007663-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1795
Shamela0007663-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1603
Shamela0007663-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01       130259
Shamela0007663-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        3902
Shamela0007663-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        6182
Shamela0007663-ara1_JK001245-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1388
Shamela0007663-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2170
Shamela0007663-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        4107
Shamela0007663-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        1687
Shamela0007663-ara1_JK001286-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56        2110
Shamela0007663-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        12893
Shamela0007663-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1573
Shamela0007663-ara1_JK001307-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:51        1549
Shamela0007663-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1459
Shamela0007663-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1944
Shamela0007663-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1721
Shamela0007663-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        7560
Shamela0007663-ara1_JK001472-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        4073
Shamela0007663-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        2865
Shamela0007663-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        17480
Shamela0007663-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        4213
Shamela0007663-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        3611
Shamela0007663-ara1_JK005001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        3208
Shamela0007663-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        3416
Shamela0007663-ara1_JK005014-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        1306
Shamela0007663-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        5760
Shamela0007663-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        2567
Shamela0007663-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        2867
Shamela0007663-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        15055
Shamela0007663-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        11026
Shamela0007663-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        11364
Shamela0007663-ara1_JK006875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        11157
Shamela0007663-ara1_JK006882-ara1.csv       17-Mar-2020 17:47        1177
Shamela0007663-ara1_JK006883-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1222
Shamela0007663-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        1071
Shamela0007663-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        1705
Shamela0007663-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 16:59        1899
Shamela0007663-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        19218
Shamela0007663-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1449
Shamela0007663-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        1067
Shamela0007663-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        5580
Shamela0007663-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        4553
Shamela0007663-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        1602
Shamela0007663-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        14242
Shamela0007663-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24       108642
Shamela0007663-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2505
Shamela0007663-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        1054
Shamela0007663-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1198
Shamela0007663-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        2956
Shamela0007663-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        2502
Shamela0007663-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        1078
Shamela0007663-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        11515
Shamela0007663-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1606
Shamela0007663-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        14060
Shamela0007663-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        6384
Shamela0007663-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        4310
Shamela0007663-ara1_JK009296-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        1162
Shamela0007663-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        2623
Shamela0007663-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        6318
Shamela0007663-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        2808
Shamela0007663-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        4253
Shamela0007663-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        6577
Shamela0007663-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        3283
Shamela0007663-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1766
Shamela0007663-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        3247
Shamela0007663-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        3029
Shamela0007663-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        2753
Shamela0007663-ara1_JK010646-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        1350
Shamela0007663-ara1_JK010666-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        1597
Shamela0007663-ara1_JK010892-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        1749
Shamela0007663-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        2258
Shamela0007663-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1420
Shamela0007663-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42         917
Shamela0007663-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52         950
Shamela0007663-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        2611
Shamela0007663-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        1919
Shamela0007663-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:10        10979
Shamela0007663-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1048
Shamela0007663-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        14202
Shamela0007663-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1226
Shamela0007663-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2523
Shamela0007663-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        5330
Shamela0007663-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        9045
Shamela0007663-ara1_Shamela0000209-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1636
Shamela0007663-ara1_Shamela0000239-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1857
Shamela0007663-ara1_Shamela0000247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2285
Shamela0007663-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        3829
Shamela0007663-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1123
Shamela0007663-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        8998
Shamela0007663-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        4419
Shamela0007663-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1381
Shamela0007663-ara1_Shamela0000752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1806
Shamela0007663-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2783
Shamela0007663-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        14562
Shamela0007663-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        4166
Shamela0007663-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        15129
Shamela0007663-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        2505
Shamela0007663-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        6851
Shamela0007663-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1578
Shamela0007663-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        3450
Shamela0007663-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1209
Shamela0007663-ara1_Shamela0001035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1303
Shamela0007663-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:16        3106
Shamela0007663-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1503
Shamela0007663-ara1_Shamela0001336-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1659
Shamela0007663-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        2476
Shamela0007663-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1180
Shamela0007663-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        8500
Shamela0007663-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        5425
Shamela0007663-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        11193
Shamela0007663-ara1_Shamela0001403-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2073
Shamela0007663-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        4557
Shamela0007663-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        5100
Shamela0007663-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        28062
Shamela0007663-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        3108
Shamela0007663-ara1_Shamela0001463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        4002
Shamela0007663-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        10118
Shamela0007663-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        11992
Shamela0007663-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3513
Shamela0007663-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        9878
Shamela0007663-ara1_Shamela0001680-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1574
Shamela0007663-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        11378
Shamela0007663-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        2785
Shamela0007663-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3327
Shamela0007663-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        6806
Shamela0007663-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        10008
Shamela0007663-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        13113
Shamela0007663-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        5469
Shamela0007663-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        11765
Shamela0007663-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1530
Shamela0007663-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1177
Shamela0007663-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        31090
Shamela0007663-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1781
Shamela0007663-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11       115856
Shamela0007663-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        2177
Shamela0007663-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        4606
Shamela0007663-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26         973
Shamela0007663-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        9607
Shamela0007663-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02       528631
Shamela0007663-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        26054
Shamela0007663-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2443
Shamela0007663-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        2789
Shamela0007663-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        11330
Shamela0007663-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1919
Shamela0007663-ara1_Shamela0004118-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1169
Shamela0007663-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        18322
Shamela0007663-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        42107
Shamela0007663-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13       113560
Shamela0007663-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        7975
Shamela0007663-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07         988
Shamela0007663-ara1_Shamela0005208-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1211
Shamela0007663-ara1_Shamela0005550-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2686
Shamela0007663-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1457
Shamela0007663-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1685
Shamela0007663-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        14055
Shamela0007663-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        10372
Shamela0007663-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2578
Shamela0007663-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2612
Shamela0007663-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1563
Shamela0007663-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2459
Shamela0007663-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        8462
Shamela0007663-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1904
Shamela0007663-ara1_Shamela0006167-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        2346
Shamela0007663-ara1_Shamela0006280-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1623
Shamela0007663-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2427
Shamela0007663-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1636
Shamela0007663-ara1_Shamela0006337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2799
Shamela0007663-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        9203
Shamela0007663-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2176
Shamela0007663-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        9245
Shamela0007663-ara1_Shamela0006547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        2114
Shamela0007663-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        18222
Shamela0007663-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1112
Shamela0007663-ara1_Shamela0006676-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        4948
Shamela0007663-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1054
Shamela0007663-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1774
Shamela0007663-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1505
Shamela0007663-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        3671
Shamela0007663-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1270
Shamela0007663-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        11492
Shamela0007663-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        47327
Shamela0007663-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        2097
Shamela0007663-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10         801
Shamela0007663-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1388
Shamela0007663-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        1980
Shamela0007663-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        3371
Shamela0007663-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        6508
Shamela0007663-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        1229
Shamela0007663-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        6730
Shamela0007663-ara1_Shamela0007554-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        39911
Shamela0007663-ara1_Shamela0007556-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        4047
Shamela0007663-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        8260
Shamela0007663-ara1_Shamela0007567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        13582
Shamela0007663-ara1_Shamela0007568-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        58763
Shamela0007663-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        88664
Shamela0007663-ara1_Shamela0007603-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        5014
Shamela0007663-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2325
Shamela0007663-ara1_Shamela0007620-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        19794
Shamela0007663-ara1_Shamela0007625-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        45505
Shamela0007663-ara1_Shamela0007629-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        15705
Shamela0007663-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26       225200
Shamela0007663-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        37401
Shamela0007663-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        9929
Shamela0007663-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        23260
Shamela0007663-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        17599
Shamela0007663-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        5032
Shamela0007663-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1589
Shamela0007663-ara1_Shamela0008317-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        5389
Shamela0007663-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        29406
Shamela0007663-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        22148
Shamela0007663-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        5081
Shamela0007663-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2669
Shamela0007663-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2972
Shamela0007663-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        16918
Shamela0007663-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        24110
Shamela0007663-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        6054
Shamela0007663-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        54957
Shamela0007663-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        11533
Shamela0007663-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3051
Shamela0007663-ara1_Shamela0008532-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        19878
Shamela0007663-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1318
Shamela0007663-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        4001
Shamela0007663-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        32040
Shamela0007663-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1692
Shamela0007663-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2359
Shamela0007663-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        21420
Shamela0007663-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2635
Shamela0007663-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        3478
Shamela0007663-ara1_Shamela0008983-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        35283
Shamela0007663-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42         961
Shamela0007663-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1715
Shamela0007663-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        4443
Shamela0007663-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        3954
Shamela0007663-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        11083
Shamela0007663-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2358
Shamela0007663-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        19402
Shamela0007663-ara1_Shamela0009307-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:53        3367
Shamela0007663-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3048
Shamela0007663-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1924
Shamela0007663-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        6179
Shamela0007663-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1585
Shamela0007663-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        3780
Shamela0007663-ara1_Shamela0009607-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        5296
Shamela0007663-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1856
Shamela0007663-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        23770
Shamela0007663-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1749
Shamela0007663-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1282
Shamela0007663-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1605
Shamela0007663-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2088
Shamela0007663-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        2352
Shamela0007663-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        10703
Shamela0007663-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        7944
Shamela0007663-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        13627
Shamela0007663-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        5351
Shamela0007663-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2854
Shamela0007663-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        3688
Shamela0007663-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        4370
Shamela0007663-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        2952
Shamela0007663-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         875
Shamela0007663-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        14549
Shamela0007663-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        7822
Shamela0007663-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3566
Shamela0007663-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        12343
Shamela0007663-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        37978
Shamela0007663-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1163
Shamela0007663-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        4985
Shamela0007663-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        1158
Shamela0007663-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        6363
Shamela0007663-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        16782
Shamela0007663-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        18523
Shamela0007663-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        15476
Shamela0007663-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        8398
Shamela0007663-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        14990
Shamela0007663-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2145
Shamela0007663-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1075
Shamela0007663-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        28615
Shamela0007663-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        1049
Shamela0007663-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2834
Shamela0007663-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        2179
Shamela0007663-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        5181
Shamela0007663-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3484
Shamela0007663-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        1956
Shamela0007663-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        4725
Shamela0007663-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        5006
Shamela0007663-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1414
Shamela0007663-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2190
Shamela0007663-ara1_Shamela0010782-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1346
Shamela0007663-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02         922
Shamela0007663-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         955
Shamela0007663-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        9413
Shamela0007663-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        10000
Shamela0007663-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2577
Shamela0007663-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1363
Shamela0007663-ara1_Shamela0010924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1793
Shamela0007663-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3754
Shamela0007663-ara1_Shamela0011073-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        21010
Shamela0007663-ara1_Shamela0011074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        4047
Shamela0007663-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        87933
Shamela0007663-ara1_Shamela0011082-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        7813
Shamela0007663-ara1_Shamela0011098-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2769
Shamela0007663-ara1_Shamela0011099-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2776
Shamela0007663-ara1_Shamela0011123-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        1201
Shamela0007663-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3166
Shamela0007663-ara1_Shamela0011162-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2628
Shamela0007663-ara1_Shamela0011216-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2487
Shamela0007663-ara1_Shamela0011226-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        17050
Shamela0007663-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        18767
Shamela0007663-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        20734
Shamela0007663-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       230497
Shamela0007663-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        86642
Shamela0007663-ara1_Shamela0011365-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        1023
Shamela0007663-ara1_Shamela0011375-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        36615
Shamela0007663-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        98979
Shamela0007663-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1613
Shamela0007663-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        9763
Shamela0007663-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        4839
Shamela0007663-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        3716
Shamela0007663-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        3859
Shamela0007663-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1580
Shamela0007663-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        7491
Shamela0007663-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1018
Shamela0007663-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        7654
Shamela0007663-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        84303
Shamela0007663-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        72695
Shamela0007663-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4093
Shamela0007663-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        19301
Shamela0007663-ara1_Shamela0011781-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1642
Shamela0007663-ara1_Shamela0011812-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        1612
Shamela0007663-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2740
Shamela0007663-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1489
Shamela0007663-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2963
Shamela0007663-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1805
Shamela0007663-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        16371
Shamela0007663-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        9171
Shamela0007663-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23       238756
Shamela0007663-ara1_Shamela0012028-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1174
Shamela0007663-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        16905
Shamela0007663-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        3499
Shamela0007663-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        24633
Shamela0007663-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11       194619
Shamela0007663-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3493
Shamela0007663-ara1_Shamela0012081-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1428
Shamela0007663-ara1_Shamela0012091-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2819
Shamela0007663-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        99316
Shamela0007663-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1381
Shamela0007663-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        38371
Shamela0007663-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        2519
Shamela0007663-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        5439
Shamela0007663-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        8705
Shamela0007663-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        9188
Shamela0007663-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        19505
Shamela0007663-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        2196
Shamela0007663-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1822
Shamela0007663-ara1_Shamela0012718-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1234
Shamela0007663-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1366
Shamela0007663-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        5741
Shamela0007663-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        19310
Shamela0007663-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:44        2556
Shamela0007663-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1540
Shamela0007663-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1319
Shamela0007663-ara1_Shamela0012861-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1421
Shamela0007663-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2656
Shamela0007663-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2626
Shamela0007663-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        8517
Shamela0007663-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3728
Shamela0007663-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        12617
Shamela0007663-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        13113
Shamela0007663-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2560
Shamela0007663-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        15494
Shamela0007663-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1026
Shamela0007663-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4702
Shamela0007663-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1258
Shamela0007663-ara1_Shamela0013088-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2741
Shamela0007663-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        5260
Shamela0007663-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1768
Shamela0007663-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        1946
Shamela0007663-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1552
Shamela0007663-ara1_Shamela0019542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1101
Shamela0007663-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1511
Shamela0007663-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        3324
Shamela0007663-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2046
Shamela0007663-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        36358
Shamela0007663-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3203
Shamela0007663-ara1_Shamela0021524-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        3534
Shamela0007663-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        33336
Shamela0007663-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2909
Shamela0007663-ara1_Shamela0021554-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        4353
Shamela0007663-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2487
Shamela0007663-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1342
Shamela0007663-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1673
Shamela0007663-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        4123
Shamela0007663-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2131
Shamela0007663-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        4920
Shamela0007663-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1540
Shamela0007663-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        6686
Shamela0007663-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3314
Shamela0007663-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        4648
Shamela0007663-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2637
Shamela0007663-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2097
Shamela0007663-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1695
Shamela0007663-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1560
Shamela0007663-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        4446
Shamela0007663-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        11300
Shamela0007663-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        9544
Shamela0007663-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        9403
Shamela0007663-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        2084
Shamela0007663-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        3119
Shamela0007663-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        3490
Shamela0007663-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        3595
Shamela0007663-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        20752
Shamela0007663-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        3962
Shamela0007663-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1828
Shamela0007663-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        6735
Shamela0007663-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        4136
Shamela0007663-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        6978
Shamela0007663-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        18377
Shamela0007663-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        3986
Shamela0007663-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        9857
Shamela0007663-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        7944
Shamela0007663-ara1_Shamela0022347-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        2427
Shamela0007663-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1671
Shamela0007663-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4779
Shamela0007663-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        10647
Shamela0007663-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1103
Shamela0007663-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        56233
Shamela0007663-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6860
Shamela0007663-ara1_Shamela0022665-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1853
Shamela0007663-ara1_Shamela0022666-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        8340
Shamela0007663-ara1_Shamela0022667-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1258
Shamela0007663-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        21083
Shamela0007663-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2716
Shamela0007663-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        17105
Shamela0007663-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2755
Shamela0007663-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        4440
Shamela0007663-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        1715
Shamela0007663-ara1_Shamela0023118-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1682
Shamela0007663-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        11035
Shamela0007663-ara1_Shamela0023585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24         773
Shamela0007663-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        5269
Shamela0007663-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        2236
Shamela0007663-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        13812
Shamela0007663-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        9504
Shamela0007663-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        4583
Shamela0007663-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        10750
Shamela0007663-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        6006
Shamela0007663-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        16450
Shamela0007663-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        4964
Shamela0007663-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        22222
Shamela0007663-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3507
Shamela0007663-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        21033
Shamela0007663-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        7507
Shamela0007663-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        11057
Shamela0007663-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        22446
Shamela0007663-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        23132
Shamela0007663-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        23114
Shamela0007663-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        2964
Shamela0007663-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        7971
Shamela0007663-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11         988
Shamela0007663-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        1569
Shamela0007663-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31        1891
Shamela0007663-ara1_Shamela0023842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1343
Shamela0007663-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1147
Shamela0007663-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        18876
Shamela0007663-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        24975
Shamela0007663-ara1_Shamela0025837-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:03        1241
Shamela0007663-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        4565
Shamela0007663-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2593
Shamela0007663-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        6016
Shamela0007663-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1678
Shamela0007663-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        2225
Shamela0007663-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        2821
Shamela0007663-ara1_Shamela0026489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11         876
Shamela0007663-ara1_Shamela0026564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1895
Shamela0007663-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1665
Shamela0007663-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        23112
Shamela0007663-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2003
Shamela0007663-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2011
Shamela0007663-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1620
Shamela0007663-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2563
Shamela0007663-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        3596
Shamela0007663-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        11051
Shamela0007663-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2058
Shamela0007663-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1336
Shamela0007663-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        3092
Shamela0007663-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1005
Shamela0007663-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        3313
Shamela0007663-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1787
Shamela0007663-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        5311
Shamela0007663-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2692
Shamela0007663-ara1_Shamela0029742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41         923
Shamela0007663-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        7738
Shamela0007663-ara1_Shamela0029780-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1771
Shamela0007663-ara1_Shamela0029879-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24         910
Shamela0007663-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2705
Shamela0007663-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1343
Shamela0007663-ara1_Shamela0030850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3195
Shamela0007663-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        79875
Shamela0007663-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        2511
Shamela0007663-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        3986
Shamela0007663-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        19168
Shamela0007663-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:17        12225
Shamela0007663-ara1_Shamela0035888-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1558
Shamela0007663-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2616
Shamela0007663-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        4491
Shamela0007663-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        20149
Shamela0007663-ara1_Shamela0036506-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1726
Shamela0007663-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        19481
Shamela0007663-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1594
Shamela0007663-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2358
Shamela0007663-ara1_Shamela0037033-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1671
Shamela0007663-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        68499
Shamela0007663-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        11812
Shamela0007663-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        31914
Shamela0007663-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7366
Shamela0007663-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        4139
Shamela0007663-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        10113
Shamela0007663-ara1_Shamela0095860-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2322
Shamela0007663-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2900
Shamela0007663-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        3572
Shamela0007663-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1492
Shamela0007663-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        6102
Shamela0007663-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2337
Shamela0007663-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        4945
Shamela0007663-ara1_Shia000054-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        3061
Shamela0007663-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44         841
Shamela0007663-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        3911
Shamela0007663-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        4267
Shamela0007663-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        1021
Shamela0007663-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2043
Shamela0007663-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:27        2158
Shamela0007663-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        2172
Shamela0007663-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3630
Shamela0007663-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        2509
Shamela0007663-ara1_Shia001344Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1540
Shamela0007663-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1705
Shamela0007663-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        1472
Shamela0007663-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        21680
Shamela0007663-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3270
Shamela0007663-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2596
Shamela0007663-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4739
Shamela0007663-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2789
Shamela0007663-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3203
Shamela0007663-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        2350
Shamela0007663-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        10014
Shamela0007663-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1815
Shamela0007663-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        13384
Shamela0007663-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1650
Shamela0007663-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1709
Shamela0007663-ara1_Shia001884-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        2949
Shamela0007663-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        1661
Shamela0007663-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        3637
Shamela0007663-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        2442
Shamela0007663-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        12117
Shamela0007663-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1722
Shamela0007663-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        5413
Shamela0007663-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1544
Shamela0007663-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2476
Shamela0007663-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3001
Shamela0007663-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        1750
Shamela0007663-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        1786
Shamela0007663-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        1569
Shamela0007663-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19         964
Shamela0007663-ara1_Shia002214-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        6976
Shamela0007663-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        9467
Shamela0007663-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        3567
Shamela0007663-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        5395
Shamela0007663-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2099
Shamela0007663-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        1357
Shamela0007663-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        31205
Shamela0007663-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        5155
Shamela0007663-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        3239
Shamela0007663-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4403
Shamela0007663-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        8461
Shamela0007663-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3362
Shamela0007663-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1219
Shamela0007663-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        12652
Shamela0007663-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1413
Shamela0007663-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        28611
Shamela0007663-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        3769
Shamela0007663-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        2566
Shamela0007663-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        20675
Shamela0007663-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        2119
Shamela0007663-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        2665
Shamela0007663-ara1_Shia003316-ara1.csv      17-Mar-2020 14:16        2400
Shamela0007663-ara1_Shia003326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1807
Shamela0007663-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        1037
Shamela0007663-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        30256
Shamela0007663-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:16        2863
Shamela0007663-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        8753
Shamela0007663-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        1943
Shamela0007663-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        19123
Shamela0007663-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        10918
Shamela0007663-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        43149
Shamela0007663-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        4938
Shamela0007663-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        1036
Shamela0007663-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1624
Shamela0007663-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        2777
Shamela0007663-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        2529
Shamela0007663-ara1_Shia004046-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        2688
Shamela0007663-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1568
Shamela0007663-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        21179
Shamela0007663-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        22920
Shamela0007663-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        5021
Shamela0007663-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        4491
Shamela0007663-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        21787
Shamela0007663-ara1_Shia004523-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        1693