Index of /passim01022020/Shamela0007609-ara1/


../
Shamela0007609-ara1_JK000013-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:53        1410
Shamela0007609-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        9096
Shamela0007609-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        2639
Shamela0007609-ara1_JK000060-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        1994
Shamela0007609-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1091
Shamela0007609-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        2515
Shamela0007609-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        8228
Shamela0007609-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1651
Shamela0007609-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        3382
Shamela0007609-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        8652
Shamela0007609-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        5890
Shamela0007609-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06         913
Shamela0007609-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        1341
Shamela0007609-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        2114
Shamela0007609-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        4468
Shamela0007609-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        8956
Shamela0007609-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        19787
Shamela0007609-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        1950
Shamela0007609-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        1107
Shamela0007609-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        3244
Shamela0007609-ara1_JK000293-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        1089
Shamela0007609-ara1_JK000340-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1427
Shamela0007609-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48         987
Shamela0007609-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        20373
Shamela0007609-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        8212
Shamela0007609-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        3215
Shamela0007609-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        7232
Shamela0007609-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        1324
Shamela0007609-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        14633
Shamela0007609-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:21       974581
Shamela0007609-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        4068
Shamela0007609-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        4148
Shamela0007609-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        3839
Shamela0007609-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        29895
Shamela0007609-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        3288
Shamela0007609-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:12        1325
Shamela0007609-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        1389
Shamela0007609-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        2589
Shamela0007609-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        40859
Shamela0007609-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        2662
Shamela0007609-ara1_JK000850-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1014
Shamela0007609-ara1_JK000894-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        1681
Shamela0007609-ara1_JK000898-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        1040
Shamela0007609-ara1_JK000900-ara1.csv       17-Mar-2020 15:05        2781
Shamela0007609-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        7268
Shamela0007609-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        1044
Shamela0007609-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35        3399
Shamela0007609-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1336
Shamela0007609-ara1_JK000947-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        1217
Shamela0007609-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        6806
Shamela0007609-ara1_JK001192-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1106
Shamela0007609-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        8389
Shamela0007609-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        8331
Shamela0007609-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44         968
Shamela0007609-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        1232
Shamela0007609-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44         952
Shamela0007609-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1351
Shamela0007609-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        1089
Shamela0007609-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        2393
Shamela0007609-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        3686
Shamela0007609-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        1252
Shamela0007609-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        1269
Shamela0007609-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        27132
Shamela0007609-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        1288
Shamela0007609-ara1_JK006875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1299
Shamela0007609-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        5458
Shamela0007609-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41         979
Shamela0007609-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        47690
Shamela0007609-ara1_JK006983-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1683
Shamela0007609-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1149
Shamela0007609-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        32389
Shamela0007609-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1178
Shamela0007609-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1295
Shamela0007609-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        2821
Shamela0007609-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        1482
Shamela0007609-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        3893
Shamela0007609-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        1608
Shamela0007609-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        1490
Shamela0007609-ara1_JK007094-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        2699
Shamela0007609-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        5311
Shamela0007609-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        3489
Shamela0007609-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45         884
Shamela0007609-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        2014
Shamela0007609-ara1_JK007134-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        1039
Shamela0007609-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1154
Shamela0007609-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        1261
Shamela0007609-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        32105
Shamela0007609-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        24301
Shamela0007609-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        1572
Shamela0007609-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        1161
Shamela0007609-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        34247
Shamela0007609-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        30817
Shamela0007609-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        2084
Shamela0007609-ara1_JK010414-ara1.csv       17-Mar-2020 16:40        2160
Shamela0007609-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        2937
Shamela0007609-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1471
Shamela0007609-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2292
Shamela0007609-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        32585
Shamela0007609-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3066
Shamela0007609-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2264
Shamela0007609-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        32320
Shamela0007609-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3993
Shamela0007609-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1497
Shamela0007609-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        6686
Shamela0007609-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        3422
Shamela0007609-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2624
Shamela0007609-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1577
Shamela0007609-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1632
Shamela0007609-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        4230
Shamela0007609-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        16503
Shamela0007609-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        21318
Shamela0007609-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        31769
Shamela0007609-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1208
Shamela0007609-ara1_Shamela0001093-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1659
Shamela0007609-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        3902
Shamela0007609-ara1_Shamela0001390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1761
Shamela0007609-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        31533
Shamela0007609-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1823
Shamela0007609-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        9847
Shamela0007609-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        5934
Shamela0007609-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2735
Shamela0007609-ara1_Shamela0001463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        4572
Shamela0007609-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2157
Shamela0007609-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        8414
Shamela0007609-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        1502
Shamela0007609-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1043
Shamela0007609-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        6958
Shamela0007609-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        8622
Shamela0007609-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1576
Shamela0007609-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        2867
Shamela0007609-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        4498
Shamela0007609-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2800
Shamela0007609-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        9332
Shamela0007609-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1719
Shamela0007609-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        9552
Shamela0007609-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        64431
Shamela0007609-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        3651
Shamela0007609-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        2543
Shamela0007609-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1225
Shamela0007609-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        15852
Shamela0007609-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:49        20180
Shamela0007609-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        52352
Shamela0007609-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1248
Shamela0007609-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1232
Shamela0007609-ara1_Shamela0005680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        1571
Shamela0007609-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        4683
Shamela0007609-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2469
Shamela0007609-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1332
Shamela0007609-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1187
Shamela0007609-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3234
Shamela0007609-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        5152
Shamela0007609-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         988
Shamela0007609-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1943
Shamela0007609-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        1232
Shamela0007609-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        1043
Shamela0007609-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:36        1505
Shamela0007609-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        5331
Shamela0007609-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1571
Shamela0007609-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1548
Shamela0007609-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        4387
Shamela0007609-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4410
Shamela0007609-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        6702
Shamela0007609-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:01        1436
Shamela0007609-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        13274
Shamela0007609-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1496
Shamela0007609-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        4186
Shamela0007609-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        1140
Shamela0007609-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25         938
Shamela0007609-ara1_Shamela0007516-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35         947
Shamela0007609-ara1_Shamela0007525-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1621
Shamela0007609-ara1_Shamela0007556-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26         946
Shamela0007609-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        5959
Shamela0007609-ara1_Shamela0007567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1102
Shamela0007609-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        4951
Shamela0007609-ara1_Shamela0007603-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1090
Shamela0007609-ara1_Shamela0007612-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1222
Shamela0007609-ara1_Shamela0007620-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3063
Shamela0007609-ara1_Shamela0007625-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1021
Shamela0007609-ara1_Shamela0007635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1046
Shamela0007609-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        2325
Shamela0007609-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1999
Shamela0007609-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        33127
Shamela0007609-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2528
Shamela0007609-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        8253
Shamela0007609-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        3472
Shamela0007609-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2433
Shamela0007609-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        2304
Shamela0007609-ara1_Shamela0008317-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2198
Shamela0007609-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        8758
Shamela0007609-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        7003
Shamela0007609-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        9929
Shamela0007609-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        8909
Shamela0007609-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        15250
Shamela0007609-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        9671
Shamela0007609-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        3996
Shamela0007609-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        79718
Shamela0007609-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29         890
Shamela0007609-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1884
Shamela0007609-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3040
Shamela0007609-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        3325
Shamela0007609-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        3330
Shamela0007609-ara1_Shamela0008571-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3151
Shamela0007609-ara1_Shamela0008596-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1387
Shamela0007609-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1377
Shamela0007609-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        15219
Shamela0007609-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        5895
Shamela0007609-ara1_Shamela0008983-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        4167
Shamela0007609-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3808
Shamela0007609-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1853
Shamela0007609-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1951
Shamela0007609-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        6099
Shamela0007609-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2844
Shamela0007609-ara1_Shamela0009305-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        1355
Shamela0007609-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1574
Shamela0007609-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01         920
Shamela0007609-ara1_Shamela0009508-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1346
Shamela0007609-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1224
Shamela0007609-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1364
Shamela0007609-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        32765
Shamela0007609-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1993
Shamela0007609-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1202
Shamela0007609-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        4374
Shamela0007609-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        22741
Shamela0007609-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2493
Shamela0007609-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28         929
Shamela0007609-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53         851
Shamela0007609-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1349
Shamela0007609-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4322
Shamela0007609-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        25559
Shamela0007609-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        10160
Shamela0007609-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1175
Shamela0007609-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        15474
Shamela0007609-ara1_Shamela0010472-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1002
Shamela0007609-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        2049
Shamela0007609-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1302
Shamela0007609-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1437
Shamela0007609-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        6356
Shamela0007609-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        10669
Shamela0007609-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1898
Shamela0007609-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        45234
Shamela0007609-ara1_Shamela0010550-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04         910
Shamela0007609-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        1851
Shamela0007609-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1087
Shamela0007609-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3281
Shamela0007609-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1390
Shamela0007609-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        4271
Shamela0007609-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2085
Shamela0007609-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        3078
Shamela0007609-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        2200
Shamela0007609-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        2293
Shamela0007609-ara1_Shamela0011082-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58         852
Shamela0007609-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2398
Shamela0007609-ara1_Shamela0011162-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30         929
Shamela0007609-ara1_Shamela0011181-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1294
Shamela0007609-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1215
Shamela0007609-ara1_Shamela0011213-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1326
Shamela0007609-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01         976
Shamela0007609-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        6579
Shamela0007609-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1962
Shamela0007609-ara1_Shamela0011285-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2135
Shamela0007609-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1317
Shamela0007609-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1207
Shamela0007609-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1974
Shamela0007609-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        1619
Shamela0007609-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        1139
Shamela0007609-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3486
Shamela0007609-ara1_Shamela0011572-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        36347
Shamela0007609-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1391
Shamela0007609-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        12404
Shamela0007609-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        10542
Shamela0007609-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1406
Shamela0007609-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        13676
Shamela0007609-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        1562
Shamela0007609-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3534
Shamela0007609-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4646
Shamela0007609-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1133
Shamela0007609-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        79829
Shamela0007609-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2218
Shamela0007609-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        7622
Shamela0007609-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        3461
Shamela0007609-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        16275
Shamela0007609-ara1_Shamela0012045-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:44        1465
Shamela0007609-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        4446
Shamela0007609-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        13026
Shamela0007609-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        2576
Shamela0007609-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        1355
Shamela0007609-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        1046
Shamela0007609-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2589
Shamela0007609-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        9447
Shamela0007609-ara1_Shamela0012818-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1177
Shamela0007609-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1090
Shamela0007609-ara1_Shamela0012827-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04         998
Shamela0007609-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:44        3679
Shamela0007609-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1213
Shamela0007609-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1471
Shamela0007609-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1243
Shamela0007609-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        3446
Shamela0007609-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1345
Shamela0007609-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1499
Shamela0007609-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1449
Shamela0007609-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1606
Shamela0007609-ara1_Shamela0013089-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1199
Shamela0007609-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1201
Shamela0007609-ara1_Shamela0018381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1016
Shamela0007609-ara1_Shamela0019542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1515
Shamela0007609-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1227
Shamela0007609-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1039
Shamela0007609-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        5611
Shamela0007609-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        3160
Shamela0007609-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3930
Shamela0007609-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        3661
Shamela0007609-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        31649
Shamela0007609-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32         883
Shamela0007609-ara1_Shamela0021562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         997
Shamela0007609-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1515
Shamela0007609-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2660
Shamela0007609-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1843
Shamela0007609-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        4215
Shamela0007609-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1746
Shamela0007609-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        4192
Shamela0007609-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        3078
Shamela0007609-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        5994
Shamela0007609-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1218
Shamela0007609-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1197
Shamela0007609-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        4525
Shamela0007609-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        4585
Shamela0007609-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        2669
Shamela0007609-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        4332
Shamela0007609-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1153
Shamela0007609-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1702
Shamela0007609-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        4394
Shamela0007609-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1398
Shamela0007609-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        32092
Shamela0007609-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        3853
Shamela0007609-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59         897
Shamela0007609-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3892
Shamela0007609-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        6085
Shamela0007609-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        3438
Shamela0007609-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        33052
Shamela0007609-ara1_Shamela0022665-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1165
Shamela0007609-ara1_Shamela0022666-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        3388
Shamela0007609-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        4175
Shamela0007609-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1561
Shamela0007609-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        23556
Shamela0007609-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1996
Shamela0007609-ara1_Shamela0022869-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1155
Shamela0007609-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        21829
Shamela0007609-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        36933
Shamela0007609-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31         893
Shamela0007609-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        24080
Shamela0007609-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        23725
Shamela0007609-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        47287
Shamela0007609-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        30567
Shamela0007609-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        4581
Shamela0007609-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        4769
Shamela0007609-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        4872
Shamela0007609-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2295
Shamela0007609-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        35320
Shamela0007609-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        35210
Shamela0007609-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        37585
Shamela0007609-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        23949
Shamela0007609-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        32869
Shamela0007609-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        26055
Shamela0007609-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        37090
Shamela0007609-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        25267
Shamela0007609-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        19656
Shamela0007609-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2596
Shamela0007609-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        1398
Shamela0007609-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51         967
Shamela0007609-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        4437
Shamela0007609-ara1_Shamela0023842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        2511
Shamela0007609-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2569
Shamela0007609-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        13884
Shamela0007609-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        6536
Shamela0007609-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1060
Shamela0007609-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1182
Shamela0007609-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2642
Shamela0007609-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1164
Shamela0007609-ara1_Shamela0029344-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1164
Shamela0007609-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        8914
Shamela0007609-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        31781
Shamela0007609-ara1_Shamela0030312-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        2115
Shamela0007609-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1202
Shamela0007609-ara1_Shamela0030850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1077
Shamela0007609-ara1_Shamela0030903-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1799
Shamela0007609-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        4506
Shamela0007609-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2231
Shamela0007609-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2343
Shamela0007609-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        1229
Shamela0007609-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        3319
Shamela0007609-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        3957
Shamela0007609-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        4920
Shamela0007609-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1200
Shamela0007609-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        6881
Shamela0007609-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        24176
Shamela0007609-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1050
Shamela0007609-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        5825
Shamela0007609-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1519
Shamela0007609-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        37965
Shamela0007609-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        16691
Shamela0007609-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13         838
Shamela0007609-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        4357
Shamela0007609-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1179
Shamela0007609-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        31982
Shamela0007609-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        1204
Shamela0007609-ara1_Shia000275Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        2297
Shamela0007609-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        1363
Shamela0007609-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1406
Shamela0007609-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52         885
Shamela0007609-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        3396
Shamela0007609-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        3511
Shamela0007609-ara1_Shia001130-ara1.csv      17-Mar-2020 17:14        1117
Shamela0007609-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1427
Shamela0007609-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:04        1311
Shamela0007609-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        1019
Shamela0007609-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1447
Shamela0007609-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1190
Shamela0007609-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1304
Shamela0007609-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        1246
Shamela0007609-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1115
Shamela0007609-ara1_Shia001288-ara1.csv      17-Mar-2020 16:06         889
Shamela0007609-ara1_Shia001298-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1121
Shamela0007609-ara1_Shia001303-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        2522
Shamela0007609-ara1_Shia001331-ara1.csv      17-Mar-2020 14:58        1202
Shamela0007609-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        1017
Shamela0007609-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51         929
Shamela0007609-ara1_Shia001357-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        1402
Shamela0007609-ara1_Shia001386-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1342
Shamela0007609-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49         955
Shamela0007609-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        72254
Shamela0007609-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1122
Shamela0007609-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1484
Shamela0007609-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        2206
Shamela0007609-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        1193
Shamela0007609-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        1494
Shamela0007609-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        2169
Shamela0007609-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1707
Shamela0007609-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35         829
Shamela0007609-ara1_Shia002183-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        2191
Shamela0007609-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1077
Shamela0007609-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        1170
Shamela0007609-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        2911
Shamela0007609-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1243
Shamela0007609-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2338
Shamela0007609-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        1059
Shamela0007609-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        6111
Shamela0007609-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        8163
Shamela0007609-ara1_Shia002339-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10         982
Shamela0007609-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        19471
Shamela0007609-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        17324
Shamela0007609-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        25341
Shamela0007609-ara1_Shia002374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1841
Shamela0007609-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10484
Shamela0007609-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        26662
Shamela0007609-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        4710
Shamela0007609-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        6699
Shamela0007609-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        47538
Shamela0007609-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2029
Shamela0007609-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1008
Shamela0007609-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        25329
Shamela0007609-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2826
Shamela0007609-ara1_Shia002657-ara1.csv      17-Mar-2020 16:03         944
Shamela0007609-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        5781
Shamela0007609-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        8960
Shamela0007609-ara1_Shia002746Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1306
Shamela0007609-ara1_Shia002748Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1153
Shamela0007609-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1252
Shamela0007609-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53         887
Shamela0007609-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        1157
Shamela0007609-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        4978
Shamela0007609-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:18        3660
Shamela0007609-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2666
Shamela0007609-ara1_Shia003689-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        1763
Shamela0007609-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        1045
Shamela0007609-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        5736
Shamela0007609-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        4627
Shamela0007609-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         851
Shamela0007609-ara1_Shia003749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        3201
Shamela0007609-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1073
Shamela0007609-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34         983
Shamela0007609-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44         891
Shamela0007609-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        2108
Shamela0007609-ara1_Shia004015-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1846
Shamela0007609-ara1_Shia004016-ara1.csv      17-Mar-2020 15:07         911
Shamela0007609-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57         954
Shamela0007609-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1909
Shamela0007609-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        2578
Shamela0007609-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        3279
Shamela0007609-ara1_Shia004549Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1106
Shamela0007609-ara1_Shia004552Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1768