Index of /passim01022020/Shamela0007597-ara1/


../
Shamela0007597-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        9539
Shamela0007597-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        17570
Shamela0007597-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        7307
Shamela0007597-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        6172
Shamela0007597-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        2267
Shamela0007597-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        4314
Shamela0007597-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1632
Shamela0007597-ara1_JK000060-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        4312
Shamela0007597-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        4528
Shamela0007597-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        4003
Shamela0007597-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        5994
Shamela0007597-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        11094
Shamela0007597-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        9475
Shamela0007597-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        7948
Shamela0007597-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        46584
Shamela0007597-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        4520
Shamela0007597-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        14518
Shamela0007597-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        2802
Shamela0007597-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        14732
Shamela0007597-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        9055
Shamela0007597-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        18229
Shamela0007597-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01       139028
Shamela0007597-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        23777
Shamela0007597-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04         915
Shamela0007597-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        3792
Shamela0007597-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        31354
Shamela0007597-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        64052
Shamela0007597-ara1_JK000168-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1501
Shamela0007597-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1316
Shamela0007597-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        3208
Shamela0007597-ara1_JK000181-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        2101
Shamela0007597-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        3487
Shamela0007597-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        20048
Shamela0007597-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        21213
Shamela0007597-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        12942
Shamela0007597-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        4634
Shamela0007597-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        10649
Shamela0007597-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1668
Shamela0007597-ara1_JK000284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1471
Shamela0007597-ara1_JK000287-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1316
Shamela0007597-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        2119
Shamela0007597-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1710
Shamela0007597-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        19369
Shamela0007597-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1556
Shamela0007597-ara1_JK000316-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13         863
Shamela0007597-ara1_JK000335-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2126
Shamela0007597-ara1_JK000340-ara1.csv       17-Mar-2020 15:18        4396
Shamela0007597-ara1_JK000348-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        16757
Shamela0007597-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        9108
Shamela0007597-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        43943
Shamela0007597-ara1_JK000366-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        1059
Shamela0007597-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        7842
Shamela0007597-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        5007
Shamela0007597-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1154
Shamela0007597-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        6694
Shamela0007597-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14       424319
Shamela0007597-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        43035
Shamela0007597-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        17992
Shamela0007597-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        15311
Shamela0007597-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        14575
Shamela0007597-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        7517
Shamela0007597-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        60112
Shamela0007597-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        6626
Shamela0007597-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        10612
Shamela0007597-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        9640
Shamela0007597-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        1671
Shamela0007597-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        1964
Shamela0007597-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        3386
Shamela0007597-ara1_JK000603-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2902
Shamela0007597-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1659
Shamela0007597-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1348
Shamela0007597-ara1_JK000645-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1539
Shamela0007597-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1990
Shamela0007597-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        1394
Shamela0007597-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        1703
Shamela0007597-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        4140
Shamela0007597-ara1_JK000745-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        2212
Shamela0007597-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1961
Shamela0007597-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        1061
Shamela0007597-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        13623
Shamela0007597-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        41730
Shamela0007597-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        1934
Shamela0007597-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        2520
Shamela0007597-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:28        7917
Shamela0007597-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        1357
Shamela0007597-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:32        1522
Shamela0007597-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        7142
Shamela0007597-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:37        32654
Shamela0007597-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        3431
Shamela0007597-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1080
Shamela0007597-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43         947
Shamela0007597-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        3917
Shamela0007597-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        25243
Shamela0007597-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1403
Shamela0007597-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        2012
Shamela0007597-ara1_JK001000-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        2216
Shamela0007597-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        12388
Shamela0007597-ara1_JK001042-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1951
Shamela0007597-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        2497
Shamela0007597-ara1_JK001050-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        5553
Shamela0007597-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1420
Shamela0007597-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        5740
Shamela0007597-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        4326
Shamela0007597-ara1_JK001192-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        1823
Shamela0007597-ara1_JK001199-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        3601
Shamela0007597-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        87364
Shamela0007597-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        5042
Shamela0007597-ara1_JK001235-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50        5833
Shamela0007597-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        22020
Shamela0007597-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        2344
Shamela0007597-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        4446
Shamela0007597-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        5938
Shamela0007597-ara1_JK001286-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56        2909
Shamela0007597-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1670
Shamela0007597-ara1_JK001296-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:13         868
Shamela0007597-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        6971
Shamela0007597-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1485
Shamela0007597-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        2437
Shamela0007597-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        1581
Shamela0007597-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        4406
Shamela0007597-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        3477
Shamela0007597-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        5556
Shamela0007597-ara1_JK001451-ara1.csv       17-Mar-2020 16:04        1334
Shamela0007597-ara1_JK001472-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        2669
Shamela0007597-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15         922
Shamela0007597-ara1_JK001483-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1672
Shamela0007597-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        16312
Shamela0007597-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        7680
Shamela0007597-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        1170
Shamela0007597-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        3874
Shamela0007597-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1623
Shamela0007597-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        1209
Shamela0007597-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        1120
Shamela0007597-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        2253
Shamela0007597-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        26907
Shamela0007597-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        5362
Shamela0007597-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        2375
Shamela0007597-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        23826
Shamela0007597-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        34849
Shamela0007597-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        8146
Shamela0007597-ara1_JK006882-ara1.csv       17-Mar-2020 17:47        2122
Shamela0007597-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        3624
Shamela0007597-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        35024
Shamela0007597-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        4138
Shamela0007597-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        80368
Shamela0007597-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        4831
Shamela0007597-ara1_JK007014-ara1.csv       17-Mar-2020 17:45        2387
Shamela0007597-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        4142
Shamela0007597-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        30259
Shamela0007597-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        3508
Shamela0007597-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1874
Shamela0007597-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        3841
Shamela0007597-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        18037
Shamela0007597-ara1_JK007059-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        3169
Shamela0007597-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:15        2451
Shamela0007597-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        5531
Shamela0007597-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        7271
Shamela0007597-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        84187
Shamela0007597-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        1545
Shamela0007597-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        4661
Shamela0007597-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        16728
Shamela0007597-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        6235
Shamela0007597-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35       181478
Shamela0007597-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        11609
Shamela0007597-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        11572
Shamela0007597-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        1262
Shamela0007597-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        5378
Shamela0007597-ara1_JK007501-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1333
Shamela0007597-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        2094
Shamela0007597-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1402
Shamela0007597-ara1_JK009172-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:20        1508
Shamela0007597-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        1467
Shamela0007597-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        8309
Shamela0007597-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:34        2435
Shamela0007597-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        12336
Shamela0007597-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        2279
Shamela0007597-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1890
Shamela0007597-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        50097
Shamela0007597-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        25237
Shamela0007597-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        4461
Shamela0007597-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        4986
Shamela0007597-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        39280
Shamela0007597-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        3406
Shamela0007597-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2333
Shamela0007597-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        32986
Shamela0007597-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        44950
Shamela0007597-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        3849
Shamela0007597-ara1_JK010178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        2251
Shamela0007597-ara1_JK010427-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        2522
Shamela0007597-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1185
Shamela0007597-ara1_JK010502-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        1526
Shamela0007597-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        7880
Shamela0007597-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        1318
Shamela0007597-ara1_JK010649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        2725
Shamela0007597-ara1_JK010656-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        2336
Shamela0007597-ara1_JK010667-ara1.csv       17-Mar-2020 16:24        1095
Shamela0007597-ara1_JK010757-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1509
Shamela0007597-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        1691
Shamela0007597-ara1_JK011319-ara1.csv       17-Mar-2020 16:08        2822
Shamela0007597-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        9540
Shamela0007597-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        3241
Shamela0007597-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        3159
Shamela0007597-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        2741
Shamela0007597-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        19229
Shamela0007597-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2963
Shamela0007597-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28       109232
Shamela0007597-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        35876
Shamela0007597-ara1_Shamela0000132-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1320
Shamela0007597-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        30321
Shamela0007597-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        12309
Shamela0007597-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        46923
Shamela0007597-ara1_Shamela0000200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2093
Shamela0007597-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        14856
Shamela0007597-ara1_Shamela0000239-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        2132
Shamela0007597-ara1_Shamela0000247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1792
Shamela0007597-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        20871
Shamela0007597-ara1_Shamela0000301-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1647
Shamela0007597-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        3470
Shamela0007597-ara1_Shamela0000397-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1230
Shamela0007597-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1621
Shamela0007597-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        17135
Shamela0007597-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41         969
Shamela0007597-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        6629
Shamela0007597-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        4859
Shamela0007597-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        4197
Shamela0007597-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        2518
Shamela0007597-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3915
Shamela0007597-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         919
Shamela0007597-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        19599
Shamela0007597-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        7904
Shamela0007597-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        69887
Shamela0007597-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        20899
Shamela0007597-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        40831
Shamela0007597-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        2417
Shamela0007597-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2884
Shamela0007597-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1046
Shamela0007597-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        1713
Shamela0007597-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1089
Shamela0007597-ara1_Shamela0001031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        2029
Shamela0007597-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        7007
Shamela0007597-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2408
Shamela0007597-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        3844
Shamela0007597-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        5185
Shamela0007597-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1100
Shamela0007597-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2844
Shamela0007597-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        6457
Shamela0007597-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        19557
Shamela0007597-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        4427
Shamela0007597-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        7271
Shamela0007597-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        4353
Shamela0007597-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        8373
Shamela0007597-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4970
Shamela0007597-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        57489
Shamela0007597-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        9193
Shamela0007597-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2408
Shamela0007597-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        2978
Shamela0007597-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        6563
Shamela0007597-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        8121
Shamela0007597-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        39123
Shamela0007597-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        4383
Shamela0007597-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2355
Shamela0007597-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1581
Shamela0007597-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        2087
Shamela0007597-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        6392
Shamela0007597-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1066
Shamela0007597-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45         986
Shamela0007597-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        8595
Shamela0007597-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        20484
Shamela0007597-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        9977
Shamela0007597-ara1_Shamela0001680-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2230
Shamela0007597-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        84344
Shamela0007597-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        11501
Shamela0007597-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4263
Shamela0007597-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        20347
Shamela0007597-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        58926
Shamela0007597-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        30381
Shamela0007597-ara1_Shamela0001756-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1842
Shamela0007597-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        42417
Shamela0007597-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        33487
Shamela0007597-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        3260
Shamela0007597-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        21209
Shamela0007597-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        19357
Shamela0007597-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11       117055
Shamela0007597-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        6621
Shamela0007597-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        10498
Shamela0007597-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        11149
Shamela0007597-ara1_Shamela0002908-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3455
Shamela0007597-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02       646813
Shamela0007597-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        34448
Shamela0007597-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        5324
Shamela0007597-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        3978
Shamela0007597-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00         960
Shamela0007597-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        10980
Shamela0007597-ara1_Shamela0003863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1342
Shamela0007597-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        6589
Shamela0007597-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        79164
Shamela0007597-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:49        71215
Shamela0007597-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13       226264
Shamela0007597-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        9052
Shamela0007597-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        4185
Shamela0007597-ara1_Shamela0005208-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        7913
Shamela0007597-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42         941
Shamela0007597-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        3428
Shamela0007597-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2472
Shamela0007597-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2394
Shamela0007597-ara1_Shamela0005551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2134
Shamela0007597-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2443
Shamela0007597-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        8434
Shamela0007597-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1052
Shamela0007597-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1682
Shamela0007597-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        5276
Shamela0007597-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1580
Shamela0007597-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        88386
Shamela0007597-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        28219
Shamela0007597-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1053
Shamela0007597-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1794
Shamela0007597-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        4608
Shamela0007597-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        8049
Shamela0007597-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        14613
Shamela0007597-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1994
Shamela0007597-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        2800
Shamela0007597-ara1_Shamela0006030-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1009
Shamela0007597-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         985
Shamela0007597-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2942
Shamela0007597-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        7972
Shamela0007597-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        18828
Shamela0007597-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        4720
Shamela0007597-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1765
Shamela0007597-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1576
Shamela0007597-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2030
Shamela0007597-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        11053
Shamela0007597-ara1_Shamela0006337-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         824
Shamela0007597-ara1_Shamela0006348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1179
Shamela0007597-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3155
Shamela0007597-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1919
Shamela0007597-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        5714
Shamela0007597-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        7048
Shamela0007597-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        1058
Shamela0007597-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2433
Shamela0007597-ara1_Shamela0006547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1364
Shamela0007597-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        4127
Shamela0007597-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        12908
Shamela0007597-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        51800
Shamela0007597-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42         966
Shamela0007597-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        20058
Shamela0007597-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        6426
Shamela0007597-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3201
Shamela0007597-ara1_Shamela0006723-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1073
Shamela0007597-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        2970
Shamela0007597-ara1_Shamela0006768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1307
Shamela0007597-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2206
Shamela0007597-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        16168
Shamela0007597-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        3432
Shamela0007597-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        10281
Shamela0007597-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35         959
Shamela0007597-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        6975
Shamela0007597-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        5748
Shamela0007597-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31        1016
Shamela0007597-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       159710
Shamela0007597-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1249
Shamela0007597-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        7230
Shamela0007597-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        8810
Shamela0007597-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3712
Shamela0007597-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5615
Shamela0007597-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        1765
Shamela0007597-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        6384
Shamela0007597-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        4193
Shamela0007597-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4789
Shamela0007597-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1931
Shamela0007597-ara1_Shamela0007516-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        5869
Shamela0007597-ara1_Shamela0007520-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1741
Shamela0007597-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        3333
Shamela0007597-ara1_Shamela0007554-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        7327
Shamela0007597-ara1_Shamela0007556-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        15625
Shamela0007597-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        11372
Shamela0007597-ara1_Shamela0007567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1528
Shamela0007597-ara1_Shamela0007568-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        12314
Shamela0007597-ara1_Shamela0007603-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        6839
Shamela0007597-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1901
Shamela0007597-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        4951
Shamela0007597-ara1_Shamela0007610-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22         979
Shamela0007597-ara1_Shamela0007612-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2252
Shamela0007597-ara1_Shamela0007620-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        12973
Shamela0007597-ara1_Shamela0007625-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        35346
Shamela0007597-ara1_Shamela0007629-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        14839
Shamela0007597-ara1_Shamela0007632-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1111
Shamela0007597-ara1_Shamela0007637-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1215
Shamela0007597-ara1_Shamela0007640-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2161
Shamela0007597-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        88664
Shamela0007597-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53       101574
Shamela0007597-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        59661
Shamela0007597-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1133
Shamela0007597-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        54370
Shamela0007597-ara1_Shamela0008156-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1006
Shamela0007597-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        99591
Shamela0007597-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        8943
Shamela0007597-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5584
Shamela0007597-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        15416
Shamela0007597-ara1_Shamela0008207-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:31        1489
Shamela0007597-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:10        4538
Shamela0007597-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1864
Shamela0007597-ara1_Shamela0008220-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:45        1087
Shamela0007597-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1243
Shamela0007597-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        3001
Shamela0007597-ara1_Shamela0008229-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1907
Shamela0007597-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        4016
Shamela0007597-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        2483
Shamela0007597-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        1276
Shamela0007597-ara1_Shamela0008317-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2552
Shamela0007597-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        43550
Shamela0007597-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        74584
Shamela0007597-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        63697
Shamela0007597-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3758
Shamela0007597-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        10364
Shamela0007597-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        21806
Shamela0007597-ara1_Shamela0008378-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32         992
Shamela0007597-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        89181
Shamela0007597-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        25345
Shamela0007597-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15       145877
Shamela0007597-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        41767
Shamela0007597-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        3779
Shamela0007597-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        39656
Shamela0007597-ara1_Shamela0008518-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        6866
Shamela0007597-ara1_Shamela0008532-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        37400
Shamela0007597-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        8469
Shamela0007597-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        4055
Shamela0007597-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        4924
Shamela0007597-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        56969
Shamela0007597-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        3137
Shamela0007597-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        10080
Shamela0007597-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1437
Shamela0007597-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        3358
Shamela0007597-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        3874
Shamela0007597-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        7284
Shamela0007597-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        15101
Shamela0007597-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1205
Shamela0007597-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        8656
Shamela0007597-ara1_Shamela0008983-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        23879
Shamela0007597-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        4754
Shamela0007597-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2606
Shamela0007597-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        4129
Shamela0007597-ara1_Shamela0009086-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1554
Shamela0007597-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        1020
Shamela0007597-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        4152
Shamela0007597-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        8884
Shamela0007597-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3327
Shamela0007597-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        12399
Shamela0007597-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        4785
Shamela0007597-ara1_Shamela0009236-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1021
Shamela0007597-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        49608
Shamela0007597-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        14006
Shamela0007597-ara1_Shamela0009283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2607
Shamela0007597-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4787
Shamela0007597-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1075
Shamela0007597-ara1_Shamela0009384-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1691
Shamela0007597-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        3044
Shamela0007597-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1156
Shamela0007597-ara1_Shamela0009508-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1317
Shamela0007597-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1632
Shamela0007597-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10719
Shamela0007597-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2688
Shamela0007597-ara1_Shamela0009607-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:26        2377
Shamela0007597-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        5076
Shamela0007597-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26       144090
Shamela0007597-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1166
Shamela0007597-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1221
Shamela0007597-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1136
Shamela0007597-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1406
Shamela0007597-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        6448
Shamela0007597-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1592
Shamela0007597-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        27755
Shamela0007597-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        8992
Shamela0007597-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        6280
Shamela0007597-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        6097
Shamela0007597-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        2354
Shamela0007597-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        4523
Shamela0007597-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        12360
Shamela0007597-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        11370
Shamela0007597-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        6064
Shamela0007597-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1478
Shamela0007597-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        40909
Shamela0007597-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        3373
Shamela0007597-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        6406
Shamela0007597-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        8404
Shamela0007597-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        3779
Shamela0007597-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        15384
Shamela0007597-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2025
Shamela0007597-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        42393
Shamela0007597-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2215
Shamela0007597-ara1_Shamela0009992-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        2429
Shamela0007597-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4742
Shamela0007597-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1158
Shamela0007597-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1521
Shamela0007597-ara1_Shamela0010045-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        15792
Shamela0007597-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        31889
Shamela0007597-ara1_Shamela0010279-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1930
Shamela0007597-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        13798
Shamela0007597-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        12755
Shamela0007597-ara1_Shamela0010321-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        2000
Shamela0007597-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        3548
Shamela0007597-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29       121475
Shamela0007597-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        33185
Shamela0007597-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        2548
Shamela0007597-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        11683
Shamela0007597-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        9662
Shamela0007597-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        14102
Shamela0007597-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        2027
Shamela0007597-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        84439
Shamela0007597-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        6641
Shamela0007597-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3124
Shamela0007597-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        27869
Shamela0007597-ara1_Shamela0010550-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1063
Shamela0007597-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        1090
Shamela0007597-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2457
Shamela0007597-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        2749
Shamela0007597-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        24804
Shamela0007597-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1140
Shamela0007597-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        3232
Shamela0007597-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        36007
Shamela0007597-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        8139
Shamela0007597-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27         842
Shamela0007597-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        14414
Shamela0007597-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        4089
Shamela0007597-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1262
Shamela0007597-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1378
Shamela0007597-ara1_Shamela0010784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1168
Shamela0007597-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        1949
Shamela0007597-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        17081
Shamela0007597-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        5534
Shamela0007597-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1493
Shamela0007597-ara1_Shamela0010875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1413
Shamela0007597-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        6150
Shamela0007597-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        21284
Shamela0007597-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        6675
Shamela0007597-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        10001
Shamela0007597-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1856
Shamela0007597-ara1_Shamela0011073-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        35612
Shamela0007597-ara1_Shamela0011074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51         974
Shamela0007597-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        91620
Shamela0007597-ara1_Shamela0011082-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2679
Shamela0007597-ara1_Shamela0011098-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        13642
Shamela0007597-ara1_Shamela0011099-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2276
Shamela0007597-ara1_Shamela0011123-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1479
Shamela0007597-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3255
Shamela0007597-ara1_Shamela0011162-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2129
Shamela0007597-ara1_Shamela0011181-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3986
Shamela0007597-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        12117
Shamela0007597-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1447
Shamela0007597-ara1_Shamela0011213-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1037
Shamela0007597-ara1_Shamela0011216-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04         893
Shamela0007597-ara1_Shamela0011226-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        74463
Shamela0007597-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        8279
Shamela0007597-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        4245
Shamela0007597-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        5861
Shamela0007597-ara1_Shamela0011285-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43         967
Shamela0007597-ara1_Shamela0011324-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1416
Shamela0007597-ara1_Shamela0011327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1745
Shamela0007597-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2387
Shamela0007597-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        54702
Shamela0007597-ara1_Shamela0011352-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        3407
Shamela0007597-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       104728
Shamela0007597-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        53449
Shamela0007597-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        5546
Shamela0007597-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32       142347
Shamela0007597-ara1_Shamela0011381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1392
Shamela0007597-ara1_Shamela0011383-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1029
Shamela0007597-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1985
Shamela0007597-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        7334
Shamela0007597-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1319
Shamela0007597-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        3094
Shamela0007597-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        15521
Shamela0007597-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5176
Shamela0007597-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1866
Shamela0007597-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        10765
Shamela0007597-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        3922
Shamela0007597-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        23088
Shamela0007597-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2228
Shamela0007597-ara1_Shamela0011572-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        27782
Shamela0007597-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        24062
Shamela0007597-ara1_Shamela0011575-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1545
Shamela0007597-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1435
Shamela0007597-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17       199879
Shamela0007597-ara1_Shamela0011682-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1013
Shamela0007597-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36       224236
Shamela0007597-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        24253
Shamela0007597-ara1_Shamela0011755-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1840
Shamela0007597-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2329
Shamela0007597-ara1_Shamela0011809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22         979
Shamela0007597-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        6161
Shamela0007597-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        24666
Shamela0007597-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2617
Shamela0007597-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        57377
Shamela0007597-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1386
Shamela0007597-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        14886
Shamela0007597-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        96956
Shamela0007597-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        9019
Shamela0007597-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        5977
Shamela0007597-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        47701
Shamela0007597-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11       148391
Shamela0007597-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20         949
Shamela0007597-ara1_Shamela0012045-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:44        1803
Shamela0007597-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1584
Shamela0007597-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1330
Shamela0007597-ara1_Shamela0012091-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09         797
Shamela0007597-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        74739
Shamela0007597-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5023
Shamela0007597-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1905
Shamela0007597-ara1_Shamela0012286-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:56        1682
Shamela0007597-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        90797
Shamela0007597-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        1714
Shamela0007597-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        1027
Shamela0007597-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        5301
Shamela0007597-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        3066
Shamela0007597-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48        4923
Shamela0007597-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        5880
Shamela0007597-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        6892
Shamela0007597-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        1923
Shamela0007597-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        3387
Shamela0007597-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:16        1107
Shamela0007597-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1560
Shamela0007597-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        4009
Shamela0007597-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        7002
Shamela0007597-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        20143
Shamela0007597-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2558
Shamela0007597-ara1_Shamela0012827-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1000
Shamela0007597-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:35        1189
Shamela0007597-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        7106
Shamela0007597-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1011
Shamela0007597-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1248
Shamela0007597-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1738
Shamela0007597-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        1139
Shamela0007597-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3665
Shamela0007597-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        4356
Shamela0007597-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        14224
Shamela0007597-ara1_Shamela0012985-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2100
Shamela0007597-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3595
Shamela0007597-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1663
Shamela0007597-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1247
Shamela0007597-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        4726
Shamela0007597-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        8480
Shamela0007597-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        5074
Shamela0007597-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        6321
Shamela0007597-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6485
Shamela0007597-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        2577
Shamela0007597-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1049
Shamela0007597-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        4200
Shamela0007597-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1378
Shamela0007597-ara1_Shamela0013062-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2534
Shamela0007597-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        4012
Shamela0007597-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1011
Shamela0007597-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        14279
Shamela0007597-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        6413
Shamela0007597-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        3618
Shamela0007597-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        2990
Shamela0007597-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        5126
Shamela0007597-ara1_Shamela0018381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        19092
Shamela0007597-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1223
Shamela0007597-ara1_Shamela0019542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1106
Shamela0007597-ara1_Shamela0021107-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        1320
Shamela0007597-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2329
Shamela0007597-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1714
Shamela0007597-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        6800
Shamela0007597-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1609
Shamela0007597-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        4455
Shamela0007597-ara1_Shamela0021496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1901
Shamela0007597-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        6980
Shamela0007597-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6140
Shamela0007597-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        5087
Shamela0007597-ara1_Shamela0021524-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2559
Shamela0007597-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        20020
Shamela0007597-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05       135566
Shamela0007597-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        8653
Shamela0007597-ara1_Shamela0021565-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        4991
Shamela0007597-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        4998
Shamela0007597-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        6182
Shamela0007597-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1136
Shamela0007597-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1907
Shamela0007597-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        27580
Shamela0007597-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1472
Shamela0007597-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2574
Shamela0007597-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2236
Shamela0007597-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        2020
Shamela0007597-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49         820
Shamela0007597-ara1_Shamela0021609-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1243
Shamela0007597-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1377
Shamela0007597-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        17925
Shamela0007597-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        10367
Shamela0007597-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2855
Shamela0007597-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        29592
Shamela0007597-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3861
Shamela0007597-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        27025
Shamela0007597-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        1650
Shamela0007597-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        4662
Shamela0007597-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        35030
Shamela0007597-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        19251
Shamela0007597-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        35416
Shamela0007597-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        17291
Shamela0007597-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1582
Shamela0007597-ara1_Shamela0021709-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2598
Shamela0007597-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        17786
Shamela0007597-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2218
Shamela0007597-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40       102980
Shamela0007597-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2092
Shamela0007597-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        5431
Shamela0007597-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        4122
Shamela0007597-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06         927
Shamela0007597-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2045
Shamela0007597-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        14145
Shamela0007597-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2071
Shamela0007597-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        6134
Shamela0007597-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1412
Shamela0007597-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        8905
Shamela0007597-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        67282
Shamela0007597-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        4889
Shamela0007597-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        32296
Shamela0007597-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        69327
Shamela0007597-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1723
Shamela0007597-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2708
Shamela0007597-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        4476
Shamela0007597-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1999
Shamela0007597-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        9259
Shamela0007597-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1523
Shamela0007597-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        15746
Shamela0007597-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2914
Shamela0007597-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        8151
Shamela0007597-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        9880
Shamela0007597-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        48470
Shamela0007597-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        67180
Shamela0007597-ara1_Shamela0022650-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1132
Shamela0007597-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        9463
Shamela0007597-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1351
Shamela0007597-ara1_Shamela0022666-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        7938
Shamela0007597-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        6571
Shamela0007597-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        8535
Shamela0007597-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        66614
Shamela0007597-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        31012
Shamela0007597-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1926
Shamela0007597-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        3211
Shamela0007597-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06         871
Shamela0007597-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1290
Shamela0007597-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        26023
Shamela0007597-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        6067
Shamela0007597-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1760
Shamela0007597-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        10303
Shamela0007597-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        69193
Shamela0007597-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        23478
Shamela0007597-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        24585
Shamela0007597-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        53466
Shamela0007597-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        28865
Shamela0007597-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        6153
Shamela0007597-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2422
Shamela0007597-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        11044
Shamela0007597-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        11618
Shamela0007597-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        35678
Shamela0007597-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        36777
Shamela0007597-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        59845
Shamela0007597-ara1_Shamela0023624-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1786
Shamela0007597-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        25824
Shamela0007597-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        95193
Shamela0007597-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        20066
Shamela0007597-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       136226
Shamela0007597-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        27951
Shamela0007597-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        37250
Shamela0007597-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        12932
Shamela0007597-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        6505
Shamela0007597-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        10043
Shamela0007597-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        15160
Shamela0007597-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        11667
Shamela0007597-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        2527
Shamela0007597-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1110
Shamela0007597-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        1040
Shamela0007597-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        8367
Shamela0007597-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        11637
Shamela0007597-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        95255
Shamela0007597-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       115310
Shamela0007597-ara1_Shamela0026033-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2237
Shamela0007597-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1708
Shamela0007597-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3182
Shamela0007597-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        4578
Shamela0007597-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2582
Shamela0007597-ara1_Shamela0026359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2801
Shamela0007597-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1538
Shamela0007597-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1501
Shamela0007597-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        4262
Shamela0007597-ara1_Shamela0026421-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2624
Shamela0007597-ara1_Shamela0026435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1889
Shamela0007597-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        5541
Shamela0007597-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1420
Shamela0007597-ara1_Shamela0026539-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1543
Shamela0007597-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2497
Shamela0007597-ara1_Shamela0026562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3478
Shamela0007597-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        16037
Shamela0007597-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09         988
Shamela0007597-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3431
Shamela0007597-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1429
Shamela0007597-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1811
Shamela0007597-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        12608
Shamela0007597-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        7108
Shamela0007597-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        6479
Shamela0007597-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        1351
Shamela0007597-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        10076
Shamela0007597-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2274
Shamela0007597-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        17775
Shamela0007597-ara1_Shamela0026890-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1523
Shamela0007597-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        3859
Shamela0007597-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        6190
Shamela0007597-ara1_Shamela0026894-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2828
Shamela0007597-ara1_Shamela0027083-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1915
Shamela0007597-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1025
Shamela0007597-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        5457
Shamela0007597-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1870
Shamela0007597-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        11364
Shamela0007597-ara1_Shamela0029466-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2048
Shamela0007597-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        20015
Shamela0007597-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2013
Shamela0007597-ara1_Shamela0029721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1437
Shamela0007597-ara1_Shamela0029725-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1461
Shamela0007597-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        35167
Shamela0007597-ara1_Shamela0029751-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1409
Shamela0007597-ara1_Shamela0029772-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1216
Shamela0007597-ara1_Shamela0029773-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1979
Shamela0007597-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1710
Shamela0007597-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2061
Shamela0007597-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        3845
Shamela0007597-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        5166
Shamela0007597-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2069
Shamela0007597-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2669
Shamela0007597-ara1_Shamela0030025-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1552
Shamela0007597-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1688
Shamela0007597-ara1_Shamela0030287-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1335
Shamela0007597-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1975
Shamela0007597-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1874
Shamela0007597-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2069
Shamela0007597-ara1_Shamela0030346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1393
Shamela0007597-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        3480
Shamela0007597-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21        1336
Shamela0007597-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2513
Shamela0007597-ara1_Shamela0030790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1482
Shamela0007597-ara1_Shamela0030850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1451
Shamela0007597-ara1_Shamela0030855-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2180
Shamela0007597-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        15854
Shamela0007597-ara1_Shamela0030903-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2344
Shamela0007597-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        2539
Shamela0007597-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35         909
Shamela0007597-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        9880
Shamela0007597-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        4845
Shamela0007597-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6814
Shamela0007597-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        12311
Shamela0007597-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        20909
Shamela0007597-ara1_Shamela0035888-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         842
Shamela0007597-ara1_Shamela0036066-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1251
Shamela0007597-ara1_Shamela0036076-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1404
Shamela0007597-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2138
Shamela0007597-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2145
Shamela0007597-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        70124
Shamela0007597-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        47849
Shamela0007597-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        4711
Shamela0007597-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        8425
Shamela0007597-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1938
Shamela0007597-ara1_Shamela0037054-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1159
Shamela0007597-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       111902
Shamela0007597-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        47613
Shamela0007597-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1712
Shamela0007597-ara1_Shamela0037537-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        2506
Shamela0007597-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1356
Shamela0007597-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        40902
Shamela0007597-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        32921
Shamela0007597-ara1_Shamela0038011-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1321
Shamela0007597-ara1_Shamela0038740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1868
Shamela0007597-ara1_Shamela0095562-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2109
Shamela0007597-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        39625
Shamela0007597-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        41574
Shamela0007597-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        3082
Shamela0007597-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54         948
Shamela0007597-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2716
Shamela0007597-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1783
Shamela0007597-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        41697
Shamela0007597-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        4549
Shamela0007597-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        4641
Shamela0007597-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1858
Shamela0007597-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1977
Shamela0007597-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        3937
Shamela0007597-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        77797
Shamela0007597-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        29432
Shamela0007597-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        3892
Shamela0007597-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1440
Shamela0007597-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        29065
Shamela0007597-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        1608
Shamela0007597-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        1687
Shamela0007597-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1593
Shamela0007597-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        5717
Shamela0007597-ara1_Shia000153Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1820
Shamela0007597-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44         996
Shamela0007597-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1933
Shamela0007597-ara1_Shia000210-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1821
Shamela0007597-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1575
Shamela0007597-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12         859
Shamela0007597-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        8120
Shamela0007597-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        18861
Shamela0007597-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2007
Shamela0007597-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        21879
Shamela0007597-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        7557
Shamela0007597-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2896
Shamela0007597-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:11         897
Shamela0007597-ara1_Shia001135-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:10        1332
Shamela0007597-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02         907
Shamela0007597-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:27         902
Shamela0007597-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42         885
Shamela0007597-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        10984
Shamela0007597-ara1_Shia001186-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1912
Shamela0007597-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1717
Shamela0007597-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        2659
Shamela0007597-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        1806
Shamela0007597-ara1_Shia001281-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13         859
Shamela0007597-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1943
Shamela0007597-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1893
Shamela0007597-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1357
Shamela0007597-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        7346
Shamela0007597-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1158
Shamela0007597-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        3371
Shamela0007597-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        1900
Shamela0007597-ara1_Shia001373-ara1.csv      17-Mar-2020 15:59        1029
Shamela0007597-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        3344
Shamela0007597-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1726
Shamela0007597-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1659
Shamela0007597-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        2370
Shamela0007597-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1061
Shamela0007597-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        3809
Shamela0007597-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        2407
Shamela0007597-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        87908
Shamela0007597-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        6229
Shamela0007597-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04         946
Shamela0007597-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        1211
Shamela0007597-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3967
Shamela0007597-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        3150
Shamela0007597-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        4312
Shamela0007597-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2294
Shamela0007597-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        7892
Shamela0007597-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        27092
Shamela0007597-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        40579
Shamela0007597-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        66275
Shamela0007597-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        23349
Shamela0007597-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        16754
Shamela0007597-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        1525
Shamela0007597-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        2253
Shamela0007597-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        6024
Shamela0007597-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        1350
Shamela0007597-ara1_Shia001932-ara1.csv      17-Mar-2020 15:40        1163
Shamela0007597-ara1_Shia001941-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        1912
Shamela0007597-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        9432
Shamela0007597-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        1183
Shamela0007597-ara1_Shia001972-ara1.csv      17-Mar-2020 16:28        1621
Shamela0007597-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45         981
Shamela0007597-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        24123
Shamela0007597-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        1749
Shamela0007597-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1754
Shamela0007597-ara1_Shia002011-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        1704
Shamela0007597-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        7639
Shamela0007597-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        5850
Shamela0007597-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        10179
Shamela0007597-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        2510
Shamela0007597-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        2014
Shamela0007597-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        2045
Shamela0007597-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        6846
Shamela0007597-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        4797
Shamela0007597-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        1668
Shamela0007597-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3052
Shamela0007597-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        48468
Shamela0007597-ara1_Shia002215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7567
Shamela0007597-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        11503
Shamela0007597-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        5078
Shamela0007597-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        7588
Shamela0007597-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        14028
Shamela0007597-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        13037
Shamela0007597-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        10995
Shamela0007597-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        68522
Shamela0007597-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        10316
Shamela0007597-ara1_Shia002297-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11        1764
Shamela0007597-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        1596
Shamela0007597-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1889
Shamela0007597-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        7333
Shamela0007597-ara1_Shia002340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31         995
Shamela0007597-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        25467
Shamela0007597-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        23406
Shamela0007597-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        36842
Shamela0007597-ara1_Shia002374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1316
Shamela0007597-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        1759
Shamela0007597-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        14419
Shamela0007597-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        14307
Shamela0007597-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4677
Shamela0007597-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        2721
Shamela0007597-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        61855
Shamela0007597-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2058
Shamela0007597-ara1_Shia002611Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        3125
Shamela0007597-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        61086
Shamela0007597-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        16641
Shamela0007597-ara1_Shia002657-ara1.csv      17-Mar-2020 16:03        2897
Shamela0007597-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1464
Shamela0007597-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        15646
Shamela0007597-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        26794
Shamela0007597-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1211
Shamela0007597-ara1_Shia002932Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        1294
Shamela0007597-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27         956
Shamela0007597-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        2989
Shamela0007597-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        1965
Shamela0007597-ara1_Shia003153-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        1996
Shamela0007597-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2279
Shamela0007597-ara1_Shia003356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1781
Shamela0007597-ara1_Shia003443-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38         999
Shamela0007597-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        2513
Shamela0007597-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        3313
Shamela0007597-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        62800
Shamela0007597-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:27        3762
Shamela0007597-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5310
Shamela0007597-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        1161
Shamela0007597-ara1_Shia003692-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        1252
Shamela0007597-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        8363
Shamela0007597-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1082
Shamela0007597-ara1_Shia003701-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        1719
Shamela0007597-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        18829
Shamela0007597-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        4433
Shamela0007597-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1640
Shamela0007597-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        52029
Shamela0007597-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1615
Shamela0007597-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1973
Shamela0007597-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1006
Shamela0007597-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        1182
Shamela0007597-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2882
Shamela0007597-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        3145
Shamela0007597-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        3037
Shamela0007597-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        1961
Shamela0007597-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        1650
Shamela0007597-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1558
Shamela0007597-ara1_Shia004016-ara1.csv      17-Mar-2020 15:07         921
Shamela0007597-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        2035
Shamela0007597-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        1510
Shamela0007597-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6707
Shamela0007597-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        3015
Shamela0007597-ara1_Shia004039-ara1.csv      17-Mar-2020 17:58        1034
Shamela0007597-ara1_Shia004046-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1182
Shamela0007597-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        13485
Shamela0007597-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4109
Shamela0007597-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2827
Shamela0007597-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1231
Shamela0007597-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        11361
Shamela0007597-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        10328
Shamela0007597-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        11720
Shamela0007597-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 15:46        3770
Shamela0007597-ara1_Shia004523-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        4073
Shamela0007597-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08         888
Shamela0007597-ara1_Shia004549Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2763
Shamela0007597-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1548