Index of /passim01022020/Shamela0007435-ara1/


../
Shamela0007435-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        28621
Shamela0007435-ara1_JK000014-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:15        7413
Shamela0007435-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        1501
Shamela0007435-ara1_JK000018-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:21        1574
Shamela0007435-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56       146140
Shamela0007435-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        2268
Shamela0007435-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        25165
Shamela0007435-ara1_JK000034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1067
Shamela0007435-ara1_JK000038-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:15        2160
Shamela0007435-ara1_JK000052-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1497
Shamela0007435-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        13220
Shamela0007435-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        11300
Shamela0007435-ara1_JK000059-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1098
Shamela0007435-ara1_JK000060-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        4188
Shamela0007435-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2014
Shamela0007435-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        3945
Shamela0007435-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1380
Shamela0007435-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        3230
Shamela0007435-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        79457
Shamela0007435-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        3692
Shamela0007435-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        14703
Shamela0007435-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        30838
Shamela0007435-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19         988
Shamela0007435-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        9357
Shamela0007435-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        3620
Shamela0007435-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        1104
Shamela0007435-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        2238
Shamela0007435-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        4608
Shamela0007435-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        8253
Shamela0007435-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        45900
Shamela0007435-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        5374
Shamela0007435-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        99607
Shamela0007435-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1419
Shamela0007435-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        2693
Shamela0007435-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        18175
Shamela0007435-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1597
Shamela0007435-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        2562
Shamela0007435-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        30793
Shamela0007435-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        8397
Shamela0007435-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        5568
Shamela0007435-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        3930
Shamela0007435-ara1_JK000287-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        3062
Shamela0007435-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02        2337
Shamela0007435-ara1_JK000294-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1559
Shamela0007435-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        3759
Shamela0007435-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        1558
Shamela0007435-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        20368
Shamela0007435-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        16059
Shamela0007435-ara1_JK000340-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        2135
Shamela0007435-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        1059
Shamela0007435-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1700
Shamela0007435-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        2196
Shamela0007435-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1545
Shamela0007435-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        4566
Shamela0007435-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        3549
Shamela0007435-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:13        41091
Shamela0007435-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        40074
Shamela0007435-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        5582
Shamela0007435-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        7011
Shamela0007435-ara1_JK000433-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1336
Shamela0007435-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        1437
Shamela0007435-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        37226
Shamela0007435-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        5502
Shamela0007435-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        14880
Shamela0007435-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        21796
Shamela0007435-ara1_JK000491-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        8717
Shamela0007435-ara1_JK000504-ara1.csv       17-Mar-2020 16:41        4836
Shamela0007435-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        22376
Shamela0007435-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:24        13979
Shamela0007435-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        29489
Shamela0007435-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        1144
Shamela0007435-ara1_JK000566-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        3575
Shamela0007435-ara1_JK000572-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1352
Shamela0007435-ara1_JK000578-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04        1112
Shamela0007435-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        4549
Shamela0007435-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        4187
Shamela0007435-ara1_JK000601-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        6488
Shamela0007435-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        2335
Shamela0007435-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:35        2426
Shamela0007435-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        36571
Shamela0007435-ara1_JK000635-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:51        1795
Shamela0007435-ara1_JK000648-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1000
Shamela0007435-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        4880
Shamela0007435-ara1_JK000652-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        2714
Shamela0007435-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        15768
Shamela0007435-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        9667
Shamela0007435-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        9683
Shamela0007435-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        2921
Shamela0007435-ara1_JK000686-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1314
Shamela0007435-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        7995
Shamela0007435-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        1489
Shamela0007435-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        14695
Shamela0007435-ara1_JK000732-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        64881
Shamela0007435-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        1284
Shamela0007435-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        11204
Shamela0007435-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        21132
Shamela0007435-ara1_JK000757-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53        1816
Shamela0007435-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        3640
Shamela0007435-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        3538
Shamela0007435-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        18346
Shamela0007435-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        64069
Shamela0007435-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        4422
Shamela0007435-ara1_JK000795-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        2908
Shamela0007435-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        6549
Shamela0007435-ara1_JK000835-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        2613
Shamela0007435-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        3122
Shamela0007435-ara1_JK000912-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        1477
Shamela0007435-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        37141
Shamela0007435-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35       530281
Shamela0007435-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        7551
Shamela0007435-ara1_JK000932-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        2650
Shamela0007435-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        3792
Shamela0007435-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        2538
Shamela0007435-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        12162
Shamela0007435-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1242
Shamela0007435-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        30400
Shamela0007435-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        3346
Shamela0007435-ara1_JK000987-ara1.csv       17-Mar-2020 14:50        1831
Shamela0007435-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        2484
Shamela0007435-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1603
Shamela0007435-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 14:21        2894
Shamela0007435-ara1_JK001002-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        3441
Shamela0007435-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        15470
Shamela0007435-ara1_JK001035-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        1655
Shamela0007435-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        5150
Shamela0007435-ara1_JK001039-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:47        1361
Shamela0007435-ara1_JK001040-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:37        4887
Shamela0007435-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        4284
Shamela0007435-ara1_JK001081-ara1.csv       17-Mar-2020 16:51        2965
Shamela0007435-ara1_JK001095-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        6663
Shamela0007435-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:14        1017
Shamela0007435-ara1_JK001138-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:11         898
Shamela0007435-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        1604
Shamela0007435-ara1_JK001164-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10         905
Shamela0007435-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        6773
Shamela0007435-ara1_JK001172-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        5683
Shamela0007435-ara1_JK001211-ara1.csv       17-Mar-2020 14:56        3145
Shamela0007435-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        12726
Shamela0007435-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        2197
Shamela0007435-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        15839
Shamela0007435-ara1_JK001233-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1147
Shamela0007435-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        21167
Shamela0007435-ara1_JK001244-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        2818
Shamela0007435-ara1_JK001246-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1623
Shamela0007435-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02        5196
Shamela0007435-ara1_JK001258-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56         962
Shamela0007435-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        6661
Shamela0007435-ara1_JK001274-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:16        2377
Shamela0007435-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        8243
Shamela0007435-ara1_JK001287-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1244
Shamela0007435-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        25029
Shamela0007435-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        22145
Shamela0007435-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        21585
Shamela0007435-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        13352
Shamela0007435-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        5153
Shamela0007435-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1712
Shamela0007435-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        3007
Shamela0007435-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        3126
Shamela0007435-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        4197
Shamela0007435-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1996
Shamela0007435-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        5507
Shamela0007435-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        2351
Shamela0007435-ara1_JK001438-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:13        1564
Shamela0007435-ara1_JK001460-ara1.csv       17-Mar-2020 14:42        8753
Shamela0007435-ara1_JK001477-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        2826
Shamela0007435-ara1_JK001483-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1705
Shamela0007435-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        49535
Shamela0007435-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        5655
Shamela0007435-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        11142
Shamela0007435-ara1_JK003502-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        1530
Shamela0007435-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        7989
Shamela0007435-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:13        4198
Shamela0007435-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        21369
Shamela0007435-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        46741
Shamela0007435-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        50850
Shamela0007435-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        6933
Shamela0007435-ara1_JK005014-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        3032
Shamela0007435-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        1632
Shamela0007435-ara1_JK005022-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1724
Shamela0007435-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        2029
Shamela0007435-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        41107
Shamela0007435-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        13195
Shamela0007435-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45       111649
Shamela0007435-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        2760
Shamela0007435-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        19347
Shamela0007435-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1660
Shamela0007435-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        1800
Shamela0007435-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        1458
Shamela0007435-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        2763
Shamela0007435-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        4095
Shamela0007435-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        4537
Shamela0007435-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        2435
Shamela0007435-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        15043
Shamela0007435-ara1_JK007014-ara1.csv       17-Mar-2020 17:45        1801
Shamela0007435-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        9795
Shamela0007435-ara1_JK007019-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        2990
Shamela0007435-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        2797
Shamela0007435-ara1_JK007034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51         957
Shamela0007435-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        3237
Shamela0007435-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1855
Shamela0007435-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        9009
Shamela0007435-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        8057
Shamela0007435-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28        13288
Shamela0007435-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        25778
Shamela0007435-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        5172
Shamela0007435-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05       103275
Shamela0007435-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        2254
Shamela0007435-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        17947
Shamela0007435-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        11422
Shamela0007435-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        3329
Shamela0007435-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1660
Shamela0007435-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        5928
Shamela0007435-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        2144
Shamela0007435-ara1_JK007105-ara1.csv       17-Mar-2020 14:21        2782
Shamela0007435-ara1_JK007106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1060
Shamela0007435-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        20924
Shamela0007435-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        2080
Shamela0007435-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        7110
Shamela0007435-ara1_JK007141-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1929
Shamela0007435-ara1_JK007560-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39        1054
Shamela0007435-ara1_JK007579-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1622
Shamela0007435-ara1_JK007583-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        3990
Shamela0007435-ara1_JK007589-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1053
Shamela0007435-ara1_JK007608-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        1536
Shamela0007435-ara1_JK007626-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        1220
Shamela0007435-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        2017
Shamela0007435-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:26        26769
Shamela0007435-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        4979
Shamela0007435-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        8871
Shamela0007435-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 15:09        1112
Shamela0007435-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1685
Shamela0007435-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        48515
Shamela0007435-ara1_JK009233-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49        1449
Shamela0007435-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:34        14421
Shamela0007435-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        20984
Shamela0007435-ara1_JK009249-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        3588
Shamela0007435-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        10084
Shamela0007435-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        18940
Shamela0007435-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        16264
Shamela0007435-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        1595
Shamela0007435-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        4906
Shamela0007435-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        3985
Shamela0007435-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        20804
Shamela0007435-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        6338
Shamela0007435-ara1_JK009304-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        4687
Shamela0007435-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        1588
Shamela0007435-ara1_JK009310-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20         832
Shamela0007435-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        2194
Shamela0007435-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        53859
Shamela0007435-ara1_JK009364-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:23         993
Shamela0007435-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        3471
Shamela0007435-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        8703
Shamela0007435-ara1_JK009381-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        5079
Shamela0007435-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        8646
Shamela0007435-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        14755
Shamela0007435-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        8682
Shamela0007435-ara1_JK010310-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        2628
Shamela0007435-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        9727
Shamela0007435-ara1_JK010388-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        1249
Shamela0007435-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 14:18        1369
Shamela0007435-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1661
Shamela0007435-ara1_JK010491-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00         943
Shamela0007435-ara1_JK010502-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1134
Shamela0007435-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        21901
Shamela0007435-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        9982
Shamela0007435-ara1_JK010565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        1876
Shamela0007435-ara1_JK010583-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29         919
Shamela0007435-ara1_JK010623-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16         966
Shamela0007435-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11         853
Shamela0007435-ara1_JK010629-ara1.csv       17-Mar-2020 15:05        1881
Shamela0007435-ara1_JK010635-ara1.csv       17-Mar-2020 18:08         999
Shamela0007435-ara1_JK010637-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        1896
Shamela0007435-ara1_JK010672-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        2016
Shamela0007435-ara1_JK010731-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1008
Shamela0007435-ara1_JK010733-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        9293
Shamela0007435-ara1_JK010755-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        3778
Shamela0007435-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        1590
Shamela0007435-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34        1006
Shamela0007435-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        1425
Shamela0007435-ara1_JK011148-ara1.csv       17-Mar-2020 17:56        2344
Shamela0007435-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        3701
Shamela0007435-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        7511
Shamela0007435-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        10925
Shamela0007435-ara1_JK011339-ara1.csv       17-Mar-2020 15:14        1075
Shamela0007435-ara1_JK011344-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        1741
Shamela0007435-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:10        8707
Shamela0007435-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1158
Shamela0007435-ara1_JK011405-ara1.csv       17-Mar-2020 18:03        2114
Shamela0007435-ara1_JK011407-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        1267
Shamela0007435-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        2991
Shamela0007435-ara1_JK011486-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        2629
Shamela0007435-ara1_JK011487-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        1499
Shamela0007435-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1255
Shamela0007435-ara1_JK011498-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        1589
Shamela0007435-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        4751
Shamela0007435-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39        4056
Shamela0007435-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        1794
Shamela0007435-ara1_JK011570-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        1351
Shamela0007435-ara1_JK011584-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36        1912
Shamela0007435-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        2006
Shamela0007435-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1763
Shamela0007435-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        30007
Shamela0007435-ara1_JK011645-ara1.csv       17-Mar-2020 15:21        1375
Shamela0007435-ara1_MSG20191024-ara1.mARkdown.csv 17-Mar-2020 14:59        2087
Shamela0007435-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        88012
Shamela0007435-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        32261
Shamela0007435-ara1_Sham30K0033307-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1816
Shamela0007435-ara1_Shamela0000040-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1236
Shamela0007435-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        54144
Shamela0007435-ara1_Shamela0000093-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2301
Shamela0007435-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2760
Shamela0007435-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        34317
Shamela0007435-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        27889
Shamela0007435-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        21222
Shamela0007435-ara1_Shamela0000191-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1551
Shamela0007435-ara1_Shamela0000193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1285
Shamela0007435-ara1_Shamela0000194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        1001
Shamela0007435-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        13430
Shamela0007435-ara1_Shamela0000222-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        3209
Shamela0007435-ara1_Shamela0000243-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03         843
Shamela0007435-ara1_Shamela0000244-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2952
Shamela0007435-ara1_Shamela0000301-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        3666
Shamela0007435-ara1_Shamela0000317-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3922
Shamela0007435-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        18062
Shamela0007435-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1250
Shamela0007435-ara1_Shamela0000418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53         992
Shamela0007435-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        13024
Shamela0007435-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        6672
Shamela0007435-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        5680
Shamela0007435-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3104
Shamela0007435-ara1_Shamela0000504-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1731
Shamela0007435-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        21343
Shamela0007435-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3384
Shamela0007435-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1594
Shamela0007435-ara1_Shamela0000594-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1003
Shamela0007435-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1285
Shamela0007435-ara1_Shamela0000678-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        3544
Shamela0007435-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        7325
Shamela0007435-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        10032
Shamela0007435-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        2469
Shamela0007435-ara1_Shamela0000752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1007
Shamela0007435-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        4007
Shamela0007435-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        5840
Shamela0007435-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        4993
Shamela0007435-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        69548
Shamela0007435-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        13233
Shamela0007435-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        21884
Shamela0007435-ara1_Shamela0000920-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1288
Shamela0007435-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        8187
Shamela0007435-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        11560
Shamela0007435-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        16440
Shamela0007435-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        8582
Shamela0007435-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        6137
Shamela0007435-ara1_Shamela0001003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:31        4793
Shamela0007435-ara1_Shamela0001031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        3348
Shamela0007435-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        4608
Shamela0007435-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        1346
Shamela0007435-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1038
Shamela0007435-ara1_Shamela0001311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        4867
Shamela0007435-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        15566
Shamela0007435-ara1_Shamela0001342-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        5071
Shamela0007435-ara1_Shamela0001346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52         843
Shamela0007435-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        12191
Shamela0007435-ara1_Shamela0001386-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        1063
Shamela0007435-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        3379
Shamela0007435-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        3181
Shamela0007435-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1549
Shamela0007435-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        7001
Shamela0007435-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       232485
Shamela0007435-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        22483
Shamela0007435-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        3531
Shamela0007435-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        24975
Shamela0007435-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        24171
Shamela0007435-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        29495
Shamela0007435-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        32827
Shamela0007435-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2515
Shamela0007435-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2569
Shamela0007435-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1857
Shamela0007435-ara1_Shamela0001578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1120
Shamela0007435-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        17264
Shamela0007435-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        13598
Shamela0007435-ara1_Shamela0001593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        7221
Shamela0007435-ara1_Shamela0001600-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02         913
Shamela0007435-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        1569
Shamela0007435-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        24285
Shamela0007435-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1135
Shamela0007435-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       192324
Shamela0007435-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        53377
Shamela0007435-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        56126
Shamela0007435-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        68403
Shamela0007435-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25       197089
Shamela0007435-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        49963
Shamela0007435-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        65533
Shamela0007435-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        9541
Shamela0007435-ara1_Shamela0002241-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        3257
Shamela0007435-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1667
Shamela0007435-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15       109212
Shamela0007435-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        1026
Shamela0007435-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        4590
Shamela0007435-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1770
Shamela0007435-ara1_Shamela0002491-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1565
Shamela0007435-ara1_Shamela0002506-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1756
Shamela0007435-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3580
Shamela0007435-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3002
Shamela0007435-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        29751
Shamela0007435-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        13410
Shamela0007435-ara1_Shamela0002911-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2123
Shamela0007435-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        16357
Shamela0007435-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15       264582
Shamela0007435-ara1_Shamela0003298-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2935
Shamela0007435-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2433
Shamela0007435-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        10979
Shamela0007435-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        5939
Shamela0007435-ara1_Shamela0003583-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:25         799
Shamela0007435-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        86901
Shamela0007435-ara1_Shamela0003944-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08         816
Shamela0007435-ara1_Shamela0004003-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2338
Shamela0007435-ara1_Shamela0004126-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        6991
Shamela0007435-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       207578
Shamela0007435-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       184460
Shamela0007435-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        85823
Shamela0007435-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2698
Shamela0007435-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47         887
Shamela0007435-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2024
Shamela0007435-ara1_Shamela0005372-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2281
Shamela0007435-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26         877
Shamela0007435-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        8692
Shamela0007435-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        5570
Shamela0007435-ara1_Shamela0005542-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1353
Shamela0007435-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        9549
Shamela0007435-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        11660
Shamela0007435-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        5428
Shamela0007435-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        5759
Shamela0007435-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        9383
Shamela0007435-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2176
Shamela0007435-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        4420
Shamela0007435-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        7177
Shamela0007435-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        34580
Shamela0007435-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1829
Shamela0007435-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19       211665
Shamela0007435-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        17700
Shamela0007435-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        20021
Shamela0007435-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2209
Shamela0007435-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        15541
Shamela0007435-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        20835
Shamela0007435-ara1_Shamela0005847-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1244
Shamela0007435-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1608
Shamela0007435-ara1_Shamela0005864-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        4196
Shamela0007435-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        5128
Shamela0007435-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        6642
Shamela0007435-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        32399
Shamela0007435-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        4832
Shamela0007435-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        3164
Shamela0007435-ara1_Shamela0006022-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:00        9008
Shamela0007435-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        20687
Shamela0007435-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1079
Shamela0007435-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        18630
Shamela0007435-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        3341
Shamela0007435-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        4080
Shamela0007435-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3928
Shamela0007435-ara1_Shamela0006137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1285
Shamela0007435-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2958
Shamela0007435-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        9889
Shamela0007435-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1285
Shamela0007435-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        12360
Shamela0007435-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        5681
Shamela0007435-ara1_Shamela0006415-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2451
Shamela0007435-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2498
Shamela0007435-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        24676
Shamela0007435-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        5756
Shamela0007435-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        1341
Shamela0007435-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        3059
Shamela0007435-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        44416
Shamela0007435-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        43537
Shamela0007435-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        28909
Shamela0007435-ara1_Shamela0006669-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1591
Shamela0007435-ara1_Shamela0006676-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        2171
Shamela0007435-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        20621
Shamela0007435-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:21        7199
Shamela0007435-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        6032
Shamela0007435-ara1_Shamela0006730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        2038
Shamela0007435-ara1_Shamela0006741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:37        9588
Shamela0007435-ara1_Shamela0006743-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:22        9168
Shamela0007435-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        11636
Shamela0007435-ara1_Shamela0006768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3694
Shamela0007435-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        5473
Shamela0007435-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2587
Shamela0007435-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1218
Shamela0007435-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        48196
Shamela0007435-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        9902
Shamela0007435-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59         983
Shamela0007435-ara1_Shamela0006896-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        1322
Shamela0007435-ara1_Shamela0006897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        2859
Shamela0007435-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:01        6052
Shamela0007435-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        55453
Shamela0007435-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        1161
Shamela0007435-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        4781
Shamela0007435-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        5619
Shamela0007435-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1472
Shamela0007435-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        2580
Shamela0007435-ara1_Shamela0007326-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        4759
Shamela0007435-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        6394
Shamela0007435-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1677
Shamela0007435-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        31298
Shamela0007435-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        4583
Shamela0007435-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        3661
Shamela0007435-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2547
Shamela0007435-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        7052
Shamela0007435-ara1_Shamela0007473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2808
Shamela0007435-ara1_Shamela0007525-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2714
Shamela0007435-ara1_Shamela0007531-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        5062
Shamela0007435-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        5422
Shamela0007435-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1694
Shamela0007435-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        4793
Shamela0007435-ara1_Shamela0007640-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2331
Shamela0007435-ara1_Shamela0007767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1088
Shamela0007435-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        22975
Shamela0007435-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1256
Shamela0007435-ara1_Shamela0007867-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:23        2694
Shamela0007435-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42       115564
Shamela0007435-ara1_Shamela0008160-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19         825
Shamela0007435-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        70189
Shamela0007435-ara1_Shamela0008178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1384
Shamela0007435-ara1_Shamela0008202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1863
Shamela0007435-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        35041
Shamela0007435-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        4961
Shamela0007435-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        13607
Shamela0007435-ara1_Shamela0008207-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:31        2098
Shamela0007435-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        14839
Shamela0007435-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        11054
Shamela0007435-ara1_Shamela0008212-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2434
Shamela0007435-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1631
Shamela0007435-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        6000
Shamela0007435-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        17748
Shamela0007435-ara1_Shamela0008232-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        3448
Shamela0007435-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2711
Shamela0007435-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:27        1232
Shamela0007435-ara1_Shamela0008236-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2363
Shamela0007435-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        6644
Shamela0007435-ara1_Shamela0008240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        11700
Shamela0007435-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        13498
Shamela0007435-ara1_Shamela0008245-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1527
Shamela0007435-ara1_Shamela0008246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        4127
Shamela0007435-ara1_Shamela0008247-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        6399
Shamela0007435-ara1_Shamela0008248-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1222
Shamela0007435-ara1_Shamela0008253-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:11        1606
Shamela0007435-ara1_Shamela0008274-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        2092
Shamela0007435-ara1_Shamela0008275-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3950
Shamela0007435-ara1_Shamela0008338-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1315
Shamela0007435-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        5512
Shamela0007435-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        56740
Shamela0007435-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       127340
Shamela0007435-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        18970
Shamela0007435-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2629
Shamela0007435-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2009
Shamela0007435-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        19662
Shamela0007435-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        5983
Shamela0007435-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47       161129
Shamela0007435-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        2716
Shamela0007435-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        19311
Shamela0007435-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        14816
Shamela0007435-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        22814
Shamela0007435-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        24420
Shamela0007435-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01         989
Shamela0007435-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        23328
Shamela0007435-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        44392
Shamela0007435-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        4751
Shamela0007435-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        24195
Shamela0007435-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        3795
Shamela0007435-ara1_Shamela0009075-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        1032
Shamela0007435-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        22848
Shamela0007435-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        13446
Shamela0007435-ara1_Shamela0009088-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        4885
Shamela0007435-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        7051
Shamela0007435-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2259
Shamela0007435-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        48137
Shamela0007435-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        40736
Shamela0007435-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2244
Shamela0007435-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        8599
Shamela0007435-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        31348
Shamela0007435-ara1_Shamela0009225-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26         937
Shamela0007435-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1148
Shamela0007435-ara1_Shamela0009236-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1324
Shamela0007435-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        34060
Shamela0007435-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        34997
Shamela0007435-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2373
Shamela0007435-ara1_Shamela0009300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1898
Shamela0007435-ara1_Shamela0009305-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        2922
Shamela0007435-ara1_Shamela0009307-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:53        1666
Shamela0007435-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3439
Shamela0007435-ara1_Shamela0009322-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        5869
Shamela0007435-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1302
Shamela0007435-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        3296
Shamela0007435-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2477
Shamela0007435-ara1_Shamela0009361-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        5007
Shamela0007435-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2155
Shamela0007435-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        12096
Shamela0007435-ara1_Shamela0009372-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        7858
Shamela0007435-ara1_Shamela0009375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1577
Shamela0007435-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        7765
Shamela0007435-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        16470
Shamela0007435-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        5491
Shamela0007435-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        3059
Shamela0007435-ara1_Shamela0009387-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2599
Shamela0007435-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        4167
Shamela0007435-ara1_Shamela0009391-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2029
Shamela0007435-ara1_Shamela0009394-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1360
Shamela0007435-ara1_Shamela0009398-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3591
Shamela0007435-ara1_Shamela0009399-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1322
Shamela0007435-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        17123
Shamela0007435-ara1_Shamela0009448-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1766
Shamela0007435-ara1_Shamela0009449-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1378
Shamela0007435-ara1_Shamela0009510-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        2486
Shamela0007435-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1188
Shamela0007435-ara1_Shamela0009561-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1701
Shamela0007435-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        5204
Shamela0007435-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        52649
Shamela0007435-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        10056
Shamela0007435-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        13261
Shamela0007435-ara1_Shamela0009608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        4078
Shamela0007435-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2687
Shamela0007435-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        15336
Shamela0007435-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        12617
Shamela0007435-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        10118
Shamela0007435-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1762
Shamela0007435-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        4290
Shamela0007435-ara1_Shamela0009701-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:09        3382
Shamela0007435-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        3575
Shamela0007435-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        6002
Shamela0007435-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2045
Shamela0007435-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        35925
Shamela0007435-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        23834
Shamela0007435-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        6050
Shamela0007435-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        7277
Shamela0007435-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        17084
Shamela0007435-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        13850
Shamela0007435-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        16458
Shamela0007435-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:27        15431
Shamela0007435-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1396
Shamela0007435-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        13585
Shamela0007435-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        4150
Shamela0007435-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2130
Shamela0007435-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        6149
Shamela0007435-ara1_Shamela0009808-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        1280
Shamela0007435-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        56493
Shamela0007435-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        3197
Shamela0007435-ara1_Shamela0009826-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2873
Shamela0007435-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54         967
Shamela0007435-ara1_Shamela0009853-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1191
Shamela0007435-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3133
Shamela0007435-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        3287
Shamela0007435-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        21267
Shamela0007435-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        41756
Shamela0007435-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        19687
Shamela0007435-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        17371
Shamela0007435-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        4764
Shamela0007435-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        10099
Shamela0007435-ara1_Shamela0009977-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1620
Shamela0007435-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1305
Shamela0007435-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        1220
Shamela0007435-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        7509
Shamela0007435-ara1_Shamela0010275-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        8456
Shamela0007435-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        44182
Shamela0007435-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        10475
Shamela0007435-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        16112
Shamela0007435-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        10210
Shamela0007435-ara1_Shamela0010447-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        5582
Shamela0007435-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        6264
Shamela0007435-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        17879
Shamela0007435-ara1_Shamela0010469-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2579
Shamela0007435-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        11818
Shamela0007435-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        42014
Shamela0007435-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        21927
Shamela0007435-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        95188
Shamela0007435-ara1_Shamela0010494-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1120
Shamela0007435-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        8816
Shamela0007435-ara1_Shamela0010509-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49         882
Shamela0007435-ara1_Shamela0010514-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2009
Shamela0007435-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        18940
Shamela0007435-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1955
Shamela0007435-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        9642
Shamela0007435-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:59        1056
Shamela0007435-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        3770
Shamela0007435-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        9579
Shamela0007435-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        51465
Shamela0007435-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        23776
Shamela0007435-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        17090
Shamela0007435-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        15028
Shamela0007435-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44       178158
Shamela0007435-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        24245
Shamela0007435-ara1_Shamela0010665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21         825
Shamela0007435-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        5878
Shamela0007435-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        3496
Shamela0007435-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        3012
Shamela0007435-ara1_Shamela0010720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1286
Shamela0007435-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        4295
Shamela0007435-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        15361
Shamela0007435-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        4313
Shamela0007435-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        1944
Shamela0007435-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1421
Shamela0007435-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        41415
Shamela0007435-ara1_Shamela0010799-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        2902
Shamela0007435-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        19489
Shamela0007435-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        4149
Shamela0007435-ara1_Shamela0010831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2651
Shamela0007435-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        15975
Shamela0007435-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        8731
Shamela0007435-ara1_Shamela0010843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1530
Shamela0007435-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        8664
Shamela0007435-ara1_Shamela0010902-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        2613
Shamela0007435-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59       152805
Shamela0007435-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2917
Shamela0007435-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        17151
Shamela0007435-ara1_Shamela0010924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        8437
Shamela0007435-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        11695
Shamela0007435-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1977
Shamela0007435-ara1_Shamela0011068-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        2393
Shamela0007435-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        6865
Shamela0007435-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1558
Shamela0007435-ara1_Shamela0011088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1066
Shamela0007435-ara1_Shamela0011217-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28         941
Shamela0007435-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        6188
Shamela0007435-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        10093
Shamela0007435-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3296
Shamela0007435-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        3041
Shamela0007435-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1125
Shamela0007435-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        10032
Shamela0007435-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        1451
Shamela0007435-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        5228
Shamela0007435-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2868
Shamela0007435-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        3742
Shamela0007435-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        7730
Shamela0007435-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        6022
Shamela0007435-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2630
Shamela0007435-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        6771
Shamela0007435-ara1_Shamela0011475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1228
Shamela0007435-ara1_Shamela0011479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        3517
Shamela0007435-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        6370
Shamela0007435-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2131
Shamela0007435-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1567
Shamela0007435-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11         894
Shamela0007435-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        6004
Shamela0007435-ara1_Shamela0011682-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30         971
Shamela0007435-ara1_Shamela0011685-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:00        11534
Shamela0007435-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1007
Shamela0007435-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        3944
Shamela0007435-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1404
Shamela0007435-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        8332
Shamela0007435-ara1_Shamela0011755-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1461
Shamela0007435-ara1_Shamela0011758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:30        1182
Shamela0007435-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        1366
Shamela0007435-ara1_Shamela0011788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1685
Shamela0007435-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        7329
Shamela0007435-ara1_Shamela0011797-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1756
Shamela0007435-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        16520
Shamela0007435-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        11430
Shamela0007435-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35         957
Shamela0007435-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        21421
Shamela0007435-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        6776
Shamela0007435-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        4559
Shamela0007435-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        4008
Shamela0007435-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        2897
Shamela0007435-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        74869
Shamela0007435-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        4728
Shamela0007435-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1584
Shamela0007435-ara1_Shamela0012040-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        1225
Shamela0007435-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        6018
Shamela0007435-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        11600
Shamela0007435-ara1_Shamela0012086-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1270
Shamela0007435-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32         954
Shamela0007435-ara1_Shamela0012131-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        4485
Shamela0007435-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        12465
Shamela0007435-ara1_Shamela0012287-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1129
Shamela0007435-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        14580
Shamela0007435-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:37        26157
Shamela0007435-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        3486
Shamela0007435-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        3166
Shamela0007435-ara1_Shamela0012396-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:17        1563
Shamela0007435-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        5566
Shamela0007435-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        27324
Shamela0007435-ara1_Shamela0012400-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1219
Shamela0007435-ara1_Shamela0012402-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        3977
Shamela0007435-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        18271
Shamela0007435-ara1_Shamela0012404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:35        1401
Shamela0007435-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49       109718
Shamela0007435-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        24259
Shamela0007435-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2188
Shamela0007435-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1182
Shamela0007435-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        22383
Shamela0007435-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        5032
Shamela0007435-ara1_Shamela0012546-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2049
Shamela0007435-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        66613
Shamela0007435-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        8266
Shamela0007435-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:15        1458
Shamela0007435-ara1_Shamela0012722-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:54        1324
Shamela0007435-ara1_Shamela0012735-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2209
Shamela0007435-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1563
Shamela0007435-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        3772
Shamela0007435-ara1_Shamela0012739-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:44        1900
Shamela0007435-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3337
Shamela0007435-ara1_Shamela0012742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1731
Shamela0007435-ara1_Shamela0012744-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2414
Shamela0007435-ara1_Shamela0012746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1516
Shamela0007435-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        7343
Shamela0007435-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        71321
Shamela0007435-ara1_Shamela0012824-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1227
Shamela0007435-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:44        2674
Shamela0007435-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        3658
Shamela0007435-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1220
Shamela0007435-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1883
Shamela0007435-ara1_Shamela0012848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        4190
Shamela0007435-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        3101
Shamela0007435-ara1_Shamela0012852-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        2794
Shamela0007435-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        13346
Shamela0007435-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        25885
Shamela0007435-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        6176
Shamela0007435-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        7544
Shamela0007435-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1205
Shamela0007435-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        3085
Shamela0007435-ara1_Shamela0012936-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        1858
Shamela0007435-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        84677
Shamela0007435-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        23186
Shamela0007435-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        8712
Shamela0007435-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4703
Shamela0007435-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        1129
Shamela0007435-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        8776
Shamela0007435-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1460
Shamela0007435-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2586
Shamela0007435-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        14817
Shamela0007435-ara1_Shamela0013031-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30         813
Shamela0007435-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2338
Shamela0007435-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        9297
Shamela0007435-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        5279
Shamela0007435-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        26724
Shamela0007435-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        4809
Shamela0007435-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        27217
Shamela0007435-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        8807
Shamela0007435-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        5680
Shamela0007435-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        16781
Shamela0007435-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        12240
Shamela0007435-ara1_Shamela0013058-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        2203
Shamela0007435-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        16052
Shamela0007435-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        13362
Shamela0007435-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        17985
Shamela0007435-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2555
Shamela0007435-ara1_Shamela0013079-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:15         920
Shamela0007435-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1613
Shamela0007435-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1460
Shamela0007435-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        8251
Shamela0007435-ara1_Shamela0013089-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2539
Shamela0007435-ara1_Shamela0013104-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        2986
Shamela0007435-ara1_Shamela0013110-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        4040
Shamela0007435-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2269
Shamela0007435-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        3021
Shamela0007435-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        8059
Shamela0007435-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        36182
Shamela0007435-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        3545
Shamela0007435-ara1_Shamela0013140-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1381
Shamela0007435-ara1_Shamela0013152-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:01        1166
Shamela0007435-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        46647
Shamela0007435-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        5842
Shamela0007435-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        15991
Shamela0007435-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        5023
Shamela0007435-ara1_Shamela0021105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:12         887
Shamela0007435-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        14625
Shamela0007435-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        7564
Shamela0007435-ara1_Shamela0021473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1635
Shamela0007435-ara1_Shamela0021474-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1635
Shamela0007435-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1846
Shamela0007435-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        20147
Shamela0007435-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        19703
Shamela0007435-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        8705
Shamela0007435-ara1_Shamela0021484-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1627
Shamela0007435-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        3382
Shamela0007435-ara1_Shamela0021487-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1104
Shamela0007435-ara1_Shamela0021489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        2324
Shamela0007435-ara1_Shamela0021491-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1936
Shamela0007435-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        35559
Shamela0007435-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        12859
Shamela0007435-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        3694
Shamela0007435-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        9861
Shamela0007435-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17         994
Shamela0007435-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        36348
Shamela0007435-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        7090
Shamela0007435-ara1_Shamela0021546-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:22        1743
Shamela0007435-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        17839
Shamela0007435-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        6141
Shamela0007435-ara1_Shamela0021563-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1751
Shamela0007435-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        23143
Shamela0007435-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        5255
Shamela0007435-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        4476
Shamela0007435-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        5804
Shamela0007435-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04         927
Shamela0007435-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1114
Shamela0007435-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1934
Shamela0007435-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        3574
Shamela0007435-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        7485
Shamela0007435-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        4606
Shamela0007435-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1202
Shamela0007435-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        51990
Shamela0007435-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1170
Shamela0007435-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1085
Shamela0007435-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        17337
Shamela0007435-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        33820
Shamela0007435-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        27401
Shamela0007435-ara1_Shamela0021641-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        6625
Shamela0007435-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        3102
Shamela0007435-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        14657
Shamela0007435-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        64119
Shamela0007435-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        25592
Shamela0007435-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        1763
Shamela0007435-ara1_Shamela0021676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        4786
Shamela0007435-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        2529
Shamela0007435-ara1_Shamela0021680-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        3120
Shamela0007435-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        3663
Shamela0007435-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3943
Shamela0007435-ara1_Shamela0021691-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        2064
Shamela0007435-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1166
Shamela0007435-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1628
Shamela0007435-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        23034
Shamela0007435-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        5604
Shamela0007435-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       229642
Shamela0007435-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        4792
Shamela0007435-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        8590
Shamela0007435-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1257
Shamela0007435-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        2784
Shamela0007435-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1154
Shamela0007435-ara1_Shamela0021741-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        2286
Shamela0007435-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        3256
Shamela0007435-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        4442
Shamela0007435-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        3526
Shamela0007435-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2325
Shamela0007435-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11       112433
Shamela0007435-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        29757
Shamela0007435-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        17891
Shamela0007435-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        99616
Shamela0007435-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        21774
Shamela0007435-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        3326
Shamela0007435-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2884
Shamela0007435-ara1_Shamela0022334-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        3040
Shamela0007435-ara1_Shamela0022340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2102
Shamela0007435-ara1_Shamela0022341-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        3296
Shamela0007435-ara1_Shamela0022347-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1432
Shamela0007435-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        14754
Shamela0007435-ara1_Shamela0022381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3263
Shamela0007435-ara1_Shamela0022526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        7665
Shamela0007435-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        38154
Shamela0007435-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        1247
Shamela0007435-ara1_Shamela0022551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        3396
Shamela0007435-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        5127
Shamela0007435-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        10455
Shamela0007435-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1450
Shamela0007435-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1812
Shamela0007435-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2393
Shamela0007435-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1823
Shamela0007435-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2475
Shamela0007435-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2818
Shamela0007435-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1786
Shamela0007435-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1243
Shamela0007435-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        7307
Shamela0007435-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07         950
Shamela0007435-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        22225
Shamela0007435-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        9609
Shamela0007435-ara1_Shamela0022852-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1227
Shamela0007435-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1972
Shamela0007435-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1235
Shamela0007435-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        25551
Shamela0007435-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        3040
Shamela0007435-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:24        16689
Shamela0007435-ara1_Shamela0023102-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2814
Shamela0007435-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        18069
Shamela0007435-ara1_Shamela0023193-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1294
Shamela0007435-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        6084
Shamela0007435-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        39728
Shamela0007435-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1597
Shamela0007435-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        5092
Shamela0007435-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        4984
Shamela0007435-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1273
Shamela0007435-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        25014
Shamela0007435-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        22854
Shamela0007435-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1461
Shamela0007435-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        14208
Shamela0007435-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        7082
Shamela0007435-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        55678
Shamela0007435-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        29755
Shamela0007435-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1821
Shamela0007435-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        18078
Shamela0007435-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        55484
Shamela0007435-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        10492
Shamela0007435-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        10565
Shamela0007435-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        17717
Shamela0007435-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        2587
Shamela0007435-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        69657
Shamela0007435-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        10164
Shamela0007435-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08       234625
Shamela0007435-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1347
Shamela0007435-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        7958
Shamela0007435-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        8324
Shamela0007435-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        1029
Shamela0007435-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        49034
Shamela0007435-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1818
Shamela0007435-ara1_Shamela0025782-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1355
Shamela0007435-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        18799
Shamela0007435-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       243763
Shamela0007435-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       135802
Shamela0007435-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        13844
Shamela0007435-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3954
Shamela0007435-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        5493
Shamela0007435-ara1_Shamela0026102-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:04        1084
Shamela0007435-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        23290
Shamela0007435-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2314
Shamela0007435-ara1_Shamela0026337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1980
Shamela0007435-ara1_Shamela0026338-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:43         840
Shamela0007435-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2248
Shamela0007435-ara1_Shamela0026359-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        2551
Shamela0007435-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3059
Shamela0007435-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2503
Shamela0007435-ara1_Shamela0026373-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1538
Shamela0007435-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        17665
Shamela0007435-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        25717
Shamela0007435-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3731
Shamela0007435-ara1_Shamela0026428-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        6046
Shamela0007435-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2492
Shamela0007435-ara1_Shamela0026432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        4037
Shamela0007435-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        3534
Shamela0007435-ara1_Shamela0026449-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1389
Shamela0007435-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2834
Shamela0007435-ara1_Shamela0026461-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1713
Shamela0007435-ara1_Shamela0026462-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1834
Shamela0007435-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1707
Shamela0007435-ara1_Shamela0026465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2173
Shamela0007435-ara1_Shamela0026468-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1386
Shamela0007435-ara1_Shamela0026473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        6116
Shamela0007435-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        15356
Shamela0007435-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        13486
Shamela0007435-ara1_Shamela0026489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        6100
Shamela0007435-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2433
Shamela0007435-ara1_Shamela0026495-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1964
Shamela0007435-ara1_Shamela0026504-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1526
Shamela0007435-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        5215
Shamela0007435-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        35643
Shamela0007435-ara1_Shamela0026554-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1363
Shamela0007435-ara1_Shamela0026563-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15         964
Shamela0007435-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        15770
Shamela0007435-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        23124
Shamela0007435-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        3379
Shamela0007435-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1411
Shamela0007435-ara1_Shamela0026588-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1406
Shamela0007435-ara1_Shamela0026660-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        4846
Shamela0007435-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2122
Shamela0007435-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1244
Shamela0007435-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1287
Shamela0007435-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        29111
Shamela0007435-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        7409
Shamela0007435-ara1_Shamela0026675-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1428
Shamela0007435-ara1_Shamela0026710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        3017
Shamela0007435-ara1_Shamela0026713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1969
Shamela0007435-ara1_Shamela0026716-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1040
Shamela0007435-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2545
Shamela0007435-ara1_Shamela0026723-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2719
Shamela0007435-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        9049
Shamela0007435-ara1_Shamela0026730-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1301
Shamela0007435-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        16661
Shamela0007435-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        4470
Shamela0007435-ara1_Shamela0026735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        8330
Shamela0007435-ara1_Shamela0026740-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        6961
Shamela0007435-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        9393
Shamela0007435-ara1_Shamela0026745-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1251
Shamela0007435-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        3000
Shamela0007435-ara1_Shamela0026750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1142
Shamela0007435-ara1_Shamela0026776-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1831
Shamela0007435-ara1_Shamela0026802-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1576
Shamela0007435-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1772
Shamela0007435-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        9507
Shamela0007435-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1937
Shamela0007435-ara1_Shamela0026823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2284
Shamela0007435-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        8553
Shamela0007435-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        7701
Shamela0007435-ara1_Shamela0026862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        6191
Shamela0007435-ara1_Shamela0026864-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1552
Shamela0007435-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4077
Shamela0007435-ara1_Shamela0026872-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41         826
Shamela0007435-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        18459
Shamela0007435-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19       100891
Shamela0007435-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        4006
Shamela0007435-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        9192
Shamela0007435-ara1_Shamela0026918-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1871
Shamela0007435-ara1_Shamela0026926-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        3554
Shamela0007435-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        28509
Shamela0007435-ara1_Shamela0027096-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1028
Shamela0007435-ara1_Shamela0027099-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1024
Shamela0007435-ara1_Shamela0027103-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1278
Shamela0007435-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        9573
Shamela0007435-ara1_Shamela0028100-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        4788
Shamela0007435-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        19070
Shamela0007435-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2713
Shamela0007435-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        8318
Shamela0007435-ara1_Shamela0028173-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1002
Shamela0007435-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1718
Shamela0007435-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        5300
Shamela0007435-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13         899
Shamela0007435-ara1_Shamela0029289-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1526
Shamela0007435-ara1_Shamela0029449-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        5681
Shamela0007435-ara1_Shamela0029639-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2183
Shamela0007435-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        5168
Shamela0007435-ara1_Shamela0029702-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        8123
Shamela0007435-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1792
Shamela0007435-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        5069
Shamela0007435-ara1_Shamela0029714-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27         957
Shamela0007435-ara1_Shamela0029721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1722
Shamela0007435-ara1_Shamela0029722-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        10699
Shamela0007435-ara1_Shamela0029725-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        4447
Shamela0007435-ara1_Shamela0029732-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        8216
Shamela0007435-ara1_Shamela0029734-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        3232
Shamela0007435-ara1_Shamela0029738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2005
Shamela0007435-ara1_Shamela0029739-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1908
Shamela0007435-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1037
Shamela0007435-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1375
Shamela0007435-ara1_Shamela0029744-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1397
Shamela0007435-ara1_Shamela0029746-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3695
Shamela0007435-ara1_Shamela0029751-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1094
Shamela0007435-ara1_Shamela0029767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        2538
Shamela0007435-ara1_Shamela0029769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1915
Shamela0007435-ara1_Shamela0029772-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1569
Shamela0007435-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        8790
Shamela0007435-ara1_Shamela0029802-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1258
Shamela0007435-ara1_Shamela0029858-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        4004
Shamela0007435-ara1_Shamela0029859-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1496
Shamela0007435-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1665
Shamela0007435-ara1_Shamela0029892-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1950
Shamela0007435-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        3344
Shamela0007435-ara1_Shamela0029922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1911
Shamela0007435-ara1_Shamela0029933-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        5440
Shamela0007435-ara1_Shamela0029942-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1602
Shamela0007435-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        6836
Shamela0007435-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        7990
Shamela0007435-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2947
Shamela0007435-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        4156
Shamela0007435-ara1_Shamela0029979-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1101
Shamela0007435-ara1_Shamela0029988-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1349
Shamela0007435-ara1_Shamela0029991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1292
Shamela0007435-ara1_Shamela0030024-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1250
Shamela0007435-ara1_Shamela0030037-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        6730
Shamela0007435-ara1_Shamela0030047-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        3740
Shamela0007435-ara1_Shamela0030054-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1257
Shamela0007435-ara1_Shamela0030055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        3586
Shamela0007435-ara1_Shamela0030067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1202
Shamela0007435-ara1_Shamela0030242-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1829
Shamela0007435-ara1_Shamela0030246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        5855
Shamela0007435-ara1_Shamela0030248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3056
Shamela0007435-ara1_Shamela0030278-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1809
Shamela0007435-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        5301
Shamela0007435-ara1_Shamela0030306-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2755
Shamela0007435-ara1_Shamela0030310-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1061
Shamela0007435-ara1_Shamela0030315-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        3080
Shamela0007435-ara1_Shamela0030317-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1264
Shamela0007435-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        18231
Shamela0007435-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        3340
Shamela0007435-ara1_Shamela0030341-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1182
Shamela0007435-ara1_Shamela0030346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1400
Shamela0007435-ara1_Shamela0030384-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1324
Shamela0007435-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1896
Shamela0007435-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1847
Shamela0007435-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1592
Shamela0007435-ara1_Shamela0030526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1459
Shamela0007435-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1063
Shamela0007435-ara1_Shamela0030552-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1190
Shamela0007435-ara1_Shamela0030558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1650
Shamela0007435-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        5899
Shamela0007435-ara1_Shamela0030587-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        4743
Shamela0007435-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2714
Shamela0007435-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        10010
Shamela0007435-ara1_Shamela0030673-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1429
Shamela0007435-ara1_Shamela0030696-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1555
Shamela0007435-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        4071
Shamela0007435-ara1_Shamela0030731-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3721
Shamela0007435-ara1_Shamela0030760-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1301
Shamela0007435-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        8715
Shamela0007435-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        3699
Shamela0007435-ara1_Shamela0030790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2320
Shamela0007435-ara1_Shamela0030945-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1335
Shamela0007435-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        6625
Shamela0007435-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1974
Shamela0007435-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        3376
Shamela0007435-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1439
Shamela0007435-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        17440
Shamela0007435-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18       104458
Shamela0007435-ara1_Shamela0035261-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13         921
Shamela0007435-ara1_Shamela0035888-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        5970
Shamela0007435-ara1_Shamela0036075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        2508
Shamela0007435-ara1_Shamela0036104-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1231
Shamela0007435-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        35721
Shamela0007435-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       107042
Shamela0007435-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        3148
Shamela0007435-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        19600
Shamela0007435-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        15311
Shamela0007435-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        11585
Shamela0007435-ara1_Shamela0037540-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1467
Shamela0007435-ara1_Shamela0037649-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1243
Shamela0007435-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1484
Shamela0007435-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        79302
Shamela0007435-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1361
Shamela0007435-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        12024
Shamela0007435-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        8937
Shamela0007435-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        2224
Shamela0007435-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        12259
Shamela0007435-ara1_Shamela0096165-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:43        42419
Shamela0007435-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        6696
Shamela0007435-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2434
Shamela0007435-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2788
Shamela0007435-ara1_Shamela0096233-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        4286
Shamela0007435-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        10543
Shamela0007435-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        60088
Shamela0007435-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        4627
Shamela0007435-ara1_Shamela0096606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1257
Shamela0007435-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1978
Shamela0007435-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        6577
Shamela0007435-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        5416
Shamela0007435-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        5207
Shamela0007435-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        62673
Shamela0007435-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        25222
Shamela0007435-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1573
Shamela0007435-ara1_Shia000019Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2496
Shamela0007435-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        4557
Shamela0007435-ara1_Shia000047-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        2898
Shamela0007435-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1139
Shamela0007435-ara1_Shia000063Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        2194
Shamela0007435-ara1_Shia000068-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        1953
Shamela0007435-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        1742
Shamela0007435-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3854
Shamela0007435-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        1155
Shamela0007435-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2329
Shamela0007435-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        2531
Shamela0007435-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        9128
Shamela0007435-ara1_Shia000291Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1770
Shamela0007435-ara1_Shia000298Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1488
Shamela0007435-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        3289
Shamela0007435-ara1_Shia000364-ara1.csv      17-Mar-2020 14:47        3233
Shamela0007435-ara1_Shia000405Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1340
Shamela0007435-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        1339
Shamela0007435-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        6204
Shamela0007435-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1220
Shamela0007435-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        3322
Shamela0007435-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        15651
Shamela0007435-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        1408
Shamela0007435-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        20074
Shamela0007435-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        2902
Shamela0007435-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        3473
Shamela0007435-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        24375
Shamela0007435-ara1_Shia001107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        4128
Shamela0007435-ara1_Shia001115Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        10086
Shamela0007435-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        5505
Shamela0007435-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2553
Shamela0007435-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:11        13408
Shamela0007435-ara1_Shia001136-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:03        3435
Shamela0007435-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        4500
Shamela0007435-ara1_Shia001138-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:23         994
Shamela0007435-ara1_Shia001140Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:26        6807
Shamela0007435-ara1_Shia001142Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:11        4728
Shamela0007435-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02        1812
Shamela0007435-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        6908
Shamela0007435-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        1496
Shamela0007435-ara1_Shia001155-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        2349
Shamela0007435-ara1_Shia001156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:39        1485
Shamela0007435-ara1_Shia001161Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2982
Shamela0007435-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        7698
Shamela0007435-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        6589
Shamela0007435-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        13020
Shamela0007435-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        37118
Shamela0007435-ara1_Shia001255Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        3759
Shamela0007435-ara1_Shia001268-ara1.csv      17-Mar-2020 14:32        32394
Shamela0007435-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        2188
Shamela0007435-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2310
Shamela0007435-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        5999
Shamela0007435-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        1430
Shamela0007435-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        7585
Shamela0007435-ara1_Shia001288-ara1.csv      17-Mar-2020 16:06        1469
Shamela0007435-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        4879
Shamela0007435-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        1686
Shamela0007435-ara1_Shia001300-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        8493
Shamela0007435-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        7152
Shamela0007435-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        10324
Shamela0007435-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        5651
Shamela0007435-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        3973
Shamela0007435-ara1_Shia001344Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        2540
Shamela0007435-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        6896
Shamela0007435-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        2658
Shamela0007435-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        3028
Shamela0007435-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        1738
Shamela0007435-ara1_Shia001371-ara1.csv      17-Mar-2020 14:36        1626
Shamela0007435-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        4072
Shamela0007435-ara1_Shia001382-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        5354
Shamela0007435-ara1_Shia001383-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        2574
Shamela0007435-ara1_Shia001390-ara1.csv      17-Mar-2020 14:30        4501
Shamela0007435-ara1_Shia001391-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        1708
Shamela0007435-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1200
Shamela0007435-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        5618
Shamela0007435-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        4235
Shamela0007435-ara1_Shia001400-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        3010
Shamela0007435-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        1188
Shamela0007435-ara1_Shia001417-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        3142
Shamela0007435-ara1_Shia001418Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53         893
Shamela0007435-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1772
Shamela0007435-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55       160230
Shamela0007435-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        3797
Shamela0007435-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        3822
Shamela0007435-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        3686
Shamela0007435-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        1034
Shamela0007435-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        11889
Shamela0007435-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        2666
Shamela0007435-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        12388
Shamela0007435-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        2272
Shamela0007435-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        8282
Shamela0007435-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        60621
Shamela0007435-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        36213
Shamela0007435-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       162143
Shamela0007435-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        7839
Shamela0007435-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33       122882
Shamela0007435-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53        2666
Shamela0007435-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        3982
Shamela0007435-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1005
Shamela0007435-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        1058
Shamela0007435-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        2409
Shamela0007435-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        3270
Shamela0007435-ara1_Shia001903-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        2362
Shamela0007435-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        20254
Shamela0007435-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10         774
Shamela0007435-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        20667
Shamela0007435-ara1_Shia001932-ara1.csv      17-Mar-2020 15:40        2250
Shamela0007435-ara1_Shia001941-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        5458
Shamela0007435-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        16370
Shamela0007435-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        2313
Shamela0007435-ara1_Shia001959-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        1190
Shamela0007435-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        19068
Shamela0007435-ara1_Shia001972-ara1.csv      17-Mar-2020 16:28        3755
Shamela0007435-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        3340
Shamela0007435-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        70537
Shamela0007435-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        13491
Shamela0007435-ara1_Shia002000-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        13434
Shamela0007435-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        6286
Shamela0007435-ara1_Shia002008-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        1691
Shamela0007435-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        4901
Shamela0007435-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        6144
Shamela0007435-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        67410
Shamela0007435-ara1_Shia002065-ara1.csv      17-Mar-2020 17:02        1408
Shamela0007435-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        5688
Shamela0007435-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        49501
Shamela0007435-ara1_Shia002068-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26        1240
Shamela0007435-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        25987
Shamela0007435-ara1_Shia002082-ara1.csv      17-Mar-2020 14:56        1553
Shamela0007435-ara1_Shia002091-ara1.csv      17-Mar-2020 14:27        5955
Shamela0007435-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        8741
Shamela0007435-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        4326
Shamela0007435-ara1_Shia002100-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1745
Shamela0007435-ara1_Shia002102-ara1.csv      17-Mar-2020 15:24        1831
Shamela0007435-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        26794
Shamela0007435-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        35846
Shamela0007435-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        3551
Shamela0007435-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        13368
Shamela0007435-ara1_Shia002118-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        2968
Shamela0007435-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        28794
Shamela0007435-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        8652
Shamela0007435-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        1587
Shamela0007435-ara1_Shia002165-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        5865
Shamela0007435-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        20501
Shamela0007435-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        4133
Shamela0007435-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        12263
Shamela0007435-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        19702
Shamela0007435-ara1_Shia002176-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        2362
Shamela0007435-ara1_Shia002180-ara1.csv      17-Mar-2020 16:20        13348
Shamela0007435-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        15132
Shamela0007435-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        37703
Shamela0007435-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        4996
Shamela0007435-ara1_Shia002215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1998
Shamela0007435-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        31196
Shamela0007435-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        31421
Shamela0007435-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        1752
Shamela0007435-ara1_Shia002229-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        4145
Shamela0007435-ara1_Shia002230-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        11667
Shamela0007435-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        41693
Shamela0007435-ara1_Shia002239-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        3175
Shamela0007435-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        2789
Shamela0007435-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1699
Shamela0007435-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        30221
Shamela0007435-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        7518
Shamela0007435-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       255059
Shamela0007435-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        21841
Shamela0007435-ara1_Shia002334-ara1.csv      17-Mar-2020 16:50        1102
Shamela0007435-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        7299
Shamela0007435-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        4100
Shamela0007435-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        10957
Shamela0007435-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        1283
Shamela0007435-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        5277
Shamela0007435-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        8048
Shamela0007435-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        26571
Shamela0007435-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1748
Shamela0007435-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1794
Shamela0007435-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        13833
Shamela0007435-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        53862
Shamela0007435-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2909
Shamela0007435-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        1429
Shamela0007435-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        19315
Shamela0007435-ara1_Shia002932Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        1063
Shamela0007435-ara1_Shia002937-ara1.csv      17-Mar-2020 15:08        40539
Shamela0007435-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59         971
Shamela0007435-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        5953
Shamela0007435-ara1_Shia002953Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1042
Shamela0007435-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        7127
Shamela0007435-ara1_Shia002959-ara1.csv      17-Mar-2020 16:26        1567
Shamela0007435-ara1_Shia002984Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2074
Shamela0007435-ara1_Shia002992Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        4458
Shamela0007435-ara1_Shia003026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1913
Shamela0007435-ara1_Shia003056-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:17         889
Shamela0007435-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:45        3192
Shamela0007435-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        15551
Shamela0007435-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        4400
Shamela0007435-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1828
Shamela0007435-ara1_Shia003153-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        2316
Shamela0007435-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        46778
Shamela0007435-ara1_Shia003235-ara1.csv      17-Mar-2020 15:56        2333
Shamela0007435-ara1_Shia003310-ara1.csv      17-Mar-2020 16:09        2306
Shamela0007435-ara1_Shia003325-ara1.csv      17-Mar-2020 16:37        2661
Shamela0007435-ara1_Shia003348-ara1.csv      17-Mar-2020 17:23        1615
Shamela0007435-ara1_Shia003359-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        1105
Shamela0007435-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        3256
Shamela0007435-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        3314
Shamela0007435-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        6782
Shamela0007435-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        1291
Shamela0007435-ara1_Shia003472-ara1.csv      17-Mar-2020 14:15         943
Shamela0007435-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        25405
Shamela0007435-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        92906
Shamela0007435-ara1_Shia003634Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        26628
Shamela0007435-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:18        50847
Shamela0007435-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1833
Shamela0007435-ara1_Shia003683-ara1.csv      17-Mar-2020 15:34        4371
Shamela0007435-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        2385
Shamela0007435-ara1_Shia003692-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        5099
Shamela0007435-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2255
Shamela0007435-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        2570
Shamela0007435-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 14:17        9683
Shamela0007435-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 15:19        4729
Shamela0007435-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        11654
Shamela0007435-ara1_Shia003700-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        5959
Shamela0007435-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        1745
Shamela0007435-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        13268
Shamela0007435-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 14:24        1342
Shamela0007435-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        3030
Shamela0007435-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        37671
Shamela0007435-ara1_Shia003716-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        1988
Shamela0007435-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        21252
Shamela0007435-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        4157
Shamela0007435-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        13672
Shamela0007435-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        11315
Shamela0007435-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28       131510
Shamela0007435-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        12831
Shamela0007435-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        6811
Shamela0007435-ara1_Shia003887Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48         820
Shamela0007435-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        19118
Shamela0007435-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        4316
Shamela0007435-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2074
Shamela0007435-ara1_Shia003932Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2957
Shamela0007435-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        4740
Shamela0007435-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        6503
Shamela0007435-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        2476
Shamela0007435-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        2967
Shamela0007435-ara1_Shia003988-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        2255
Shamela0007435-ara1_Shia003994-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:27        1055
Shamela0007435-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2957
Shamela0007435-ara1_Shia004000-ara1.csv      17-Mar-2020 16:34        1458
Shamela0007435-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        12763
Shamela0007435-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        6671
Shamela0007435-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        3813
Shamela0007435-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        3239
Shamela0007435-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        4379
Shamela0007435-ara1_Shia004024-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        1513
Shamela0007435-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        29192
Shamela0007435-ara1_Shia004047-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        2759
Shamela0007435-ara1_Shia004049-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        3152
Shamela0007435-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        36830
Shamela0007435-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18       246683
Shamela0007435-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2542
Shamela0007435-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        69199
Shamela0007435-ara1_Shia004487-ara1.csv      17-Mar-2020 15:54        1327
Shamela0007435-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3636
Shamela0007435-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        22155
Shamela0007435-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        1350
Shamela0007435-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1310
Shamela0007435-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        2343
Shamela0007435-ara1_Shia004673Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1296
Shamela0007435-ara1_Shia004695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        1518