Index of /passim01022020/Shamela0007361-ara1/


../
Shamela0007361-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        50248
Shamela0007361-ara1_JK000018-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:21        3608
Shamela0007361-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        14438
Shamela0007361-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        6145
Shamela0007361-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        25699
Shamela0007361-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        18599
Shamela0007361-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        30407
Shamela0007361-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1330
Shamela0007361-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        4516
Shamela0007361-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        4656
Shamela0007361-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        4793
Shamela0007361-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        41692
Shamela0007361-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06         847
Shamela0007361-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        26235
Shamela0007361-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        7485
Shamela0007361-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        14831
Shamela0007361-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        20001
Shamela0007361-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        2573
Shamela0007361-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        5825
Shamela0007361-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        2653
Shamela0007361-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        9229
Shamela0007361-ara1_JK000126-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1229
Shamela0007361-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        7984
Shamela0007361-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56         949
Shamela0007361-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       102290
Shamela0007361-ara1_JK000181-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        1059
Shamela0007361-ara1_JK000195-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:29        1421
Shamela0007361-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        5028
Shamela0007361-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        1723
Shamela0007361-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        18003
Shamela0007361-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1483
Shamela0007361-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        6428
Shamela0007361-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        3586
Shamela0007361-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        2166
Shamela0007361-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1625
Shamela0007361-ara1_JK000316-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        9179
Shamela0007361-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        3769
Shamela0007361-ara1_JK000328-ara1.csv       17-Mar-2020 17:00        2415
Shamela0007361-ara1_JK000329-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 14:30        1291
Shamela0007361-ara1_JK000340-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1099
Shamela0007361-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        2323
Shamela0007361-ara1_JK000348-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1041
Shamela0007361-ara1_JK000353-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        4168
Shamela0007361-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1745
Shamela0007361-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        2851
Shamela0007361-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        3156
Shamela0007361-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        1177
Shamela0007361-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        6610
Shamela0007361-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14       109715
Shamela0007361-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        1242
Shamela0007361-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        80580
Shamela0007361-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1156
Shamela0007361-ara1_JK000412-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:25        1635
Shamela0007361-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        2828
Shamela0007361-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        40650
Shamela0007361-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        2745
Shamela0007361-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        2200
Shamela0007361-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        8992
Shamela0007361-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        18497
Shamela0007361-ara1_JK000491-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        2579
Shamela0007361-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        1342
Shamela0007361-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:24        1592
Shamela0007361-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        4658
Shamela0007361-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        1323
Shamela0007361-ara1_JK000566-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        5894
Shamela0007361-ara1_JK000575-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        4144
Shamela0007361-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        4910
Shamela0007361-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        4068
Shamela0007361-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        5652
Shamela0007361-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        2564
Shamela0007361-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        13182
Shamela0007361-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        1508
Shamela0007361-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27         897
Shamela0007361-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        2843
Shamela0007361-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        7445
Shamela0007361-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        1683
Shamela0007361-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        2462
Shamela0007361-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        48007
Shamela0007361-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        18144
Shamela0007361-ara1_JK000836-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        1169
Shamela0007361-ara1_JK000850-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1076
Shamela0007361-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:28        1301
Shamela0007361-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        14517
Shamela0007361-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        23455
Shamela0007361-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       158841
Shamela0007361-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        3318
Shamela0007361-ara1_JK000941-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        1383
Shamela0007361-ara1_JK000947-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        2708
Shamela0007361-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        2723
Shamela0007361-ara1_JK000954-ara1.csv       17-Mar-2020 15:08        17542
Shamela0007361-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        1688
Shamela0007361-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        12133
Shamela0007361-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        1301
Shamela0007361-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1282
Shamela0007361-ara1_JK000987-ara1.csv       17-Mar-2020 14:50        2564
Shamela0007361-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        3831
Shamela0007361-ara1_JK001028-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1020
Shamela0007361-ara1_JK001030-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:22        3385
Shamela0007361-ara1_JK001039-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:47         923
Shamela0007361-ara1_JK001045-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        1816
Shamela0007361-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        3526
Shamela0007361-ara1_JK001081-ara1.csv       17-Mar-2020 16:51        3257
Shamela0007361-ara1_JK001087-ara1.csv       17-Mar-2020 15:21        2886
Shamela0007361-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04         838
Shamela0007361-ara1_JK001102-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1653
Shamela0007361-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1353
Shamela0007361-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        31000
Shamela0007361-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        1670
Shamela0007361-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        3413
Shamela0007361-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        1685
Shamela0007361-ara1_JK001211-ara1.csv       17-Mar-2020 14:56        4413
Shamela0007361-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        40497
Shamela0007361-ara1_JK001235-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50        1829
Shamela0007361-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        9493
Shamela0007361-ara1_JK001242-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        4786
Shamela0007361-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02        1730
Shamela0007361-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        5782
Shamela0007361-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        2151
Shamela0007361-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        6247
Shamela0007361-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        3030
Shamela0007361-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        14255
Shamela0007361-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1976
Shamela0007361-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        3277
Shamela0007361-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        1945
Shamela0007361-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        1632
Shamela0007361-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        23361
Shamela0007361-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51         949
Shamela0007361-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        20547
Shamela0007361-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        71252
Shamela0007361-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        11081
Shamela0007361-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        1754
Shamela0007361-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        2263
Shamela0007361-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        8459
Shamela0007361-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        26628
Shamela0007361-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        15116
Shamela0007361-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        43654
Shamela0007361-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        16113
Shamela0007361-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        5808
Shamela0007361-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        10994
Shamela0007361-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        2841
Shamela0007361-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        3971
Shamela0007361-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00         842
Shamela0007361-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        2573
Shamela0007361-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 16:59        2404
Shamela0007361-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27         835
Shamela0007361-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        3118
Shamela0007361-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        1932
Shamela0007361-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        4166
Shamela0007361-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        10923
Shamela0007361-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        7030
Shamela0007361-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        2412
Shamela0007361-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        4798
Shamela0007361-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        5019
Shamela0007361-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        6240
Shamela0007361-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        3133
Shamela0007361-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        54522
Shamela0007361-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        5281
Shamela0007361-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        2210
Shamela0007361-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        9030
Shamela0007361-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        6353
Shamela0007361-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        1545
Shamela0007361-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        17881
Shamela0007361-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        4217
Shamela0007361-ara1_JK007106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        2182
Shamela0007361-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        3580
Shamela0007361-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        2828
Shamela0007361-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        3187
Shamela0007361-ara1_JK007141-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1493
Shamela0007361-ara1_JK007534-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09         843
Shamela0007361-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        2253
Shamela0007361-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:26        1316
Shamela0007361-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1655
Shamela0007361-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 15:09        3509
Shamela0007361-ara1_JK009218-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        3031
Shamela0007361-ara1_JK009220-ara1.csv       17-Mar-2020 14:50        9127
Shamela0007361-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        14917
Shamela0007361-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        2693
Shamela0007361-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        8781
Shamela0007361-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        4149
Shamela0007361-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        29731
Shamela0007361-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        12523
Shamela0007361-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24         970
Shamela0007361-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        1068
Shamela0007361-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        4141
Shamela0007361-ara1_JK009289-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01         999
Shamela0007361-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        5844
Shamela0007361-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        3803
Shamela0007361-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1281
Shamela0007361-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        35933
Shamela0007361-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23         981
Shamela0007361-ara1_JK009381-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        7323
Shamela0007361-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        2593
Shamela0007361-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        12672
Shamela0007361-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        13008
Shamela0007361-ara1_JK010425-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        6914
Shamela0007361-ara1_JK010491-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        2072
Shamela0007361-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        2110
Shamela0007361-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        7920
Shamela0007361-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        5678
Shamela0007361-ara1_JK010621-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1031
Shamela0007361-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1949
Shamela0007361-ara1_JK010635-ara1.csv       17-Mar-2020 18:08        1053
Shamela0007361-ara1_JK010666-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03         891
Shamela0007361-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        1290
Shamela0007361-ara1_JK011115-ara1.csv       17-Mar-2020 16:24        11218
Shamela0007361-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        2483
Shamela0007361-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        3671
Shamela0007361-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        3974
Shamela0007361-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:10        2989
Shamela0007361-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        2875
Shamela0007361-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        4588
Shamela0007361-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1332
Shamela0007361-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        4906
Shamela0007361-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        1700
Shamela0007361-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        36075
Shamela0007361-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        4643
Shamela0007361-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        47075
Shamela0007361-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        6135
Shamela0007361-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        3186
Shamela0007361-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        3926
Shamela0007361-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        7297
Shamela0007361-ara1_Shamela0000194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        1405
Shamela0007361-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4724
Shamela0007361-ara1_Shamela0000239-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1584
Shamela0007361-ara1_Shamela0000247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2305
Shamela0007361-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        3399
Shamela0007361-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1528
Shamela0007361-ara1_Shamela0000350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        1586
Shamela0007361-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        12633
Shamela0007361-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        10889
Shamela0007361-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        6071
Shamela0007361-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        16126
Shamela0007361-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2949
Shamela0007361-ara1_Shamela0000671-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2632
Shamela0007361-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        7094
Shamela0007361-ara1_Shamela0000728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        2161
Shamela0007361-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1343
Shamela0007361-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2080
Shamela0007361-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        35699
Shamela0007361-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        16605
Shamela0007361-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        7031
Shamela0007361-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        17735
Shamela0007361-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        2897
Shamela0007361-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1325
Shamela0007361-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        11251
Shamela0007361-ara1_Shamela0001093-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1341
Shamela0007361-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1892
Shamela0007361-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21         977
Shamela0007361-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1661
Shamela0007361-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        7360
Shamela0007361-ara1_Shamela0001390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2505
Shamela0007361-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        13941
Shamela0007361-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        9662
Shamela0007361-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        4870
Shamela0007361-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1642
Shamela0007361-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        3818
Shamela0007361-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05         878
Shamela0007361-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4449
Shamela0007361-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        92790
Shamela0007361-ara1_Shamela0001441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2631
Shamela0007361-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        17858
Shamela0007361-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1545
Shamela0007361-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        12038
Shamela0007361-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        14245
Shamela0007361-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3947
Shamela0007361-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        28518
Shamela0007361-ara1_Shamela0001487-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1467
Shamela0007361-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        8499
Shamela0007361-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2892
Shamela0007361-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        3810
Shamela0007361-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1395
Shamela0007361-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        25921
Shamela0007361-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        58140
Shamela0007361-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        14285
Shamela0007361-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30         906
Shamela0007361-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        37079
Shamela0007361-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        36564
Shamela0007361-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        40151
Shamela0007361-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        39722
Shamela0007361-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        45189
Shamela0007361-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        3841
Shamela0007361-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        37977
Shamela0007361-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        6807
Shamela0007361-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        12158
Shamela0007361-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2249
Shamela0007361-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        4657
Shamela0007361-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        39856
Shamela0007361-ara1_Shamela0002908-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        3764
Shamela0007361-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        29486
Shamela0007361-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15       120065
Shamela0007361-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        15894
Shamela0007361-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        5207
Shamela0007361-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       114315
Shamela0007361-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        94272
Shamela0007361-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        91680
Shamela0007361-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        13473
Shamela0007361-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1342
Shamela0007361-ara1_Shamela0005406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1444
Shamela0007361-ara1_Shamela0005434-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        3044
Shamela0007361-ara1_Shamela0005542-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17         905
Shamela0007361-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        4357
Shamela0007361-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        6371
Shamela0007361-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1577
Shamela0007361-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        3337
Shamela0007361-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        7718
Shamela0007361-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1475
Shamela0007361-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        83930
Shamela0007361-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        18401
Shamela0007361-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        5065
Shamela0007361-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3109
Shamela0007361-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        10791
Shamela0007361-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1110
Shamela0007361-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        3647
Shamela0007361-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24         895
Shamela0007361-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        14723
Shamela0007361-ara1_Shamela0005955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1183
Shamela0007361-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1706
Shamela0007361-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        5148
Shamela0007361-ara1_Shamela0006030-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1938
Shamela0007361-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        10138
Shamela0007361-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1396
Shamela0007361-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        3907
Shamela0007361-ara1_Shamela0006117-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2632
Shamela0007361-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2921
Shamela0007361-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        14700
Shamela0007361-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42         846
Shamela0007361-ara1_Shamela0006319-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1622
Shamela0007361-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1798
Shamela0007361-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        4334
Shamela0007361-ara1_Shamela0006348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1303
Shamela0007361-ara1_Shamela0006410-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1380
Shamela0007361-ara1_Shamela0006415-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1084
Shamela0007361-ara1_Shamela0006439-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1589
Shamela0007361-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        64851
Shamela0007361-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        5391
Shamela0007361-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51         954
Shamela0007361-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        15283
Shamela0007361-ara1_Shamela0006494-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1212
Shamela0007361-ara1_Shamela0006547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        2587
Shamela0007361-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        14154
Shamela0007361-ara1_Shamela0006596-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1029
Shamela0007361-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        26466
Shamela0007361-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        5445
Shamela0007361-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1263
Shamela0007361-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        20846
Shamela0007361-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        3045
Shamela0007361-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        1284
Shamela0007361-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3810
Shamela0007361-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1396
Shamela0007361-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1130
Shamela0007361-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        2113
Shamela0007361-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        8941
Shamela0007361-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2680
Shamela0007361-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2419
Shamela0007361-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        19247
Shamela0007361-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        2139
Shamela0007361-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2082
Shamela0007361-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        12753
Shamela0007361-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20         841
Shamela0007361-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        9479
Shamela0007361-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        8518
Shamela0007361-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2285
Shamela0007361-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        5150
Shamela0007361-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2525
Shamela0007361-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        4581
Shamela0007361-ara1_Shamela0007525-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03         910
Shamela0007361-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        6933
Shamela0007361-ara1_Shamela0007556-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2269
Shamela0007361-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11         910
Shamela0007361-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        13933
Shamela0007361-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        6390
Shamela0007361-ara1_Shamela0007610-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1174
Shamela0007361-ara1_Shamela0007629-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1051
Shamela0007361-ara1_Shamela0007632-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1697
Shamela0007361-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        6735
Shamela0007361-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        3548
Shamela0007361-ara1_Shamela0007767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43         975
Shamela0007361-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        37519
Shamela0007361-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        35667
Shamela0007361-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        96100
Shamela0007361-ara1_Shamela0008178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        7107
Shamela0007361-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1210
Shamela0007361-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        12829
Shamela0007361-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48       102590
Shamela0007361-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2339
Shamela0007361-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1737
Shamela0007361-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1367
Shamela0007361-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1402
Shamela0007361-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2135
Shamela0007361-ara1_Shamela0008256-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:04        2196
Shamela0007361-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        2393
Shamela0007361-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        48875
Shamela0007361-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        81133
Shamela0007361-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        29128
Shamela0007361-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        5019
Shamela0007361-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        4845
Shamela0007361-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3751
Shamela0007361-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        39731
Shamela0007361-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        7508
Shamela0007361-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47       113567
Shamela0007361-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        3008
Shamela0007361-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2397
Shamela0007361-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3544
Shamela0007361-ara1_Shamela0008534-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        5339
Shamela0007361-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1109
Shamela0007361-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        7282
Shamela0007361-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        1287
Shamela0007361-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        6641
Shamela0007361-ara1_Shamela0008602-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27         922
Shamela0007361-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1128
Shamela0007361-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1099
Shamela0007361-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        2965
Shamela0007361-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        51709
Shamela0007361-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        16190
Shamela0007361-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        23865
Shamela0007361-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        7217
Shamela0007361-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1254
Shamela0007361-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        9019
Shamela0007361-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        3283
Shamela0007361-ara1_Shamela0009088-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1608
Shamela0007361-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        3277
Shamela0007361-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1953
Shamela0007361-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        19754
Shamela0007361-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1008
Shamela0007361-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45       304128
Shamela0007361-ara1_Shamela0009217-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        14355
Shamela0007361-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1946
Shamela0007361-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        9598
Shamela0007361-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        17426
Shamela0007361-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        5029
Shamela0007361-ara1_Shamela0009322-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        5191
Shamela0007361-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1327
Shamela0007361-ara1_Shamela0009361-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1399
Shamela0007361-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1371
Shamela0007361-ara1_Shamela0009372-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1078
Shamela0007361-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        5466
Shamela0007361-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        3808
Shamela0007361-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        5154
Shamela0007361-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1603
Shamela0007361-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        28537
Shamela0007361-ara1_Shamela0009568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1242
Shamela0007361-ara1_Shamela0009592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        6053
Shamela0007361-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1147
Shamela0007361-ara1_Shamela0009608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1103
Shamela0007361-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        6363
Shamela0007361-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1655
Shamela0007361-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4903
Shamela0007361-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        7243
Shamela0007361-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1081
Shamela0007361-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        4663
Shamela0007361-ara1_Shamela0009757-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1004
Shamela0007361-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1417
Shamela0007361-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3388
Shamela0007361-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        8969
Shamela0007361-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        18105
Shamela0007361-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        15168
Shamela0007361-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1046
Shamela0007361-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        20292
Shamela0007361-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        7344
Shamela0007361-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        7796
Shamela0007361-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        9873
Shamela0007361-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        3514
Shamela0007361-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1374
Shamela0007361-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        20596
Shamela0007361-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        6451
Shamela0007361-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        14556
Shamela0007361-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1886
Shamela0007361-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        9689
Shamela0007361-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2333
Shamela0007361-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        7874
Shamela0007361-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        4780
Shamela0007361-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2151
Shamela0007361-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        3521
Shamela0007361-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        3083
Shamela0007361-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        19029
Shamela0007361-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        15645
Shamela0007361-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        5522
Shamela0007361-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        21396
Shamela0007361-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        22722
Shamela0007361-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1752
Shamela0007361-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        18314
Shamela0007361-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        27083
Shamela0007361-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        10943
Shamela0007361-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49         920
Shamela0007361-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1744
Shamela0007361-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        9569
Shamela0007361-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        41829
Shamela0007361-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01         945
Shamela0007361-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:59        4480
Shamela0007361-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1431
Shamela0007361-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1650
Shamela0007361-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        3724
Shamela0007361-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1961
Shamela0007361-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        9072
Shamela0007361-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        50882
Shamela0007361-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        11483
Shamela0007361-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        2810
Shamela0007361-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2951
Shamela0007361-ara1_Shamela0010784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1488
Shamela0007361-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        3553
Shamela0007361-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1884
Shamela0007361-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        11738
Shamela0007361-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        5920
Shamela0007361-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        6163
Shamela0007361-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        19914
Shamela0007361-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        42768
Shamela0007361-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2721
Shamela0007361-ara1_Shamela0010913-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:04         897
Shamela0007361-ara1_Shamela0010924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        10700
Shamela0007361-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        5713
Shamela0007361-ara1_Shamela0011087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1524
Shamela0007361-ara1_Shamela0011088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1165
Shamela0007361-ara1_Shamela0011123-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27         910
Shamela0007361-ara1_Shamela0011137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        3894
Shamela0007361-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2938
Shamela0007361-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1220
Shamela0007361-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        4003
Shamela0007361-ara1_Shamela0011213-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        7270
Shamela0007361-ara1_Shamela0011218-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        3056
Shamela0007361-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3900
Shamela0007361-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        28423
Shamela0007361-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        10331
Shamela0007361-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        52572
Shamela0007361-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        16597
Shamela0007361-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2838
Shamela0007361-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1952
Shamela0007361-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        2378
Shamela0007361-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        3901
Shamela0007361-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2706
Shamela0007361-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        2457
Shamela0007361-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        2872
Shamela0007361-ara1_Shamela0011479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1712
Shamela0007361-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3499
Shamela0007361-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21         866
Shamela0007361-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3738
Shamela0007361-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        3570
Shamela0007361-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1545
Shamela0007361-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1207
Shamela0007361-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        6259
Shamela0007361-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        2129
Shamela0007361-ara1_Shamela0011783-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2779
Shamela0007361-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        5940
Shamela0007361-ara1_Shamela0011812-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        2862
Shamela0007361-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        13502
Shamela0007361-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2255
Shamela0007361-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        27693
Shamela0007361-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        22327
Shamela0007361-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        6499
Shamela0007361-ara1_Shamela0012002-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        10671
Shamela0007361-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        30486
Shamela0007361-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        25960
Shamela0007361-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        15434
Shamela0007361-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        8683
Shamela0007361-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        2342
Shamela0007361-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        29264
Shamela0007361-ara1_Shamela0012076-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1506
Shamela0007361-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        4612
Shamela0007361-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        3028
Shamela0007361-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        5064
Shamela0007361-ara1_Shamela0012222-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        3238
Shamela0007361-ara1_Shamela0012286-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:56         872
Shamela0007361-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        43611
Shamela0007361-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        5941
Shamela0007361-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        3175
Shamela0007361-ara1_Shamela0012396-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:17        3049
Shamela0007361-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        6895
Shamela0007361-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        11451
Shamela0007361-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        13393
Shamela0007361-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        23362
Shamela0007361-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1998
Shamela0007361-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        22062
Shamela0007361-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        9222
Shamela0007361-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        1646
Shamela0007361-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1083
Shamela0007361-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        11465
Shamela0007361-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        3475
Shamela0007361-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        4040
Shamela0007361-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        4420
Shamela0007361-ara1_Shamela0012791-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        1830
Shamela0007361-ara1_Shamela0012818-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2485
Shamela0007361-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        4325
Shamela0007361-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3582
Shamela0007361-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2560
Shamela0007361-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        2381
Shamela0007361-ara1_Shamela0012861-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1288
Shamela0007361-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3633
Shamela0007361-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2531
Shamela0007361-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        21212
Shamela0007361-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1661
Shamela0007361-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        24249
Shamela0007361-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2700
Shamela0007361-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        17100
Shamela0007361-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        9103
Shamela0007361-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        26079
Shamela0007361-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1679
Shamela0007361-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        3554
Shamela0007361-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2351
Shamela0007361-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23       247502
Shamela0007361-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        7594
Shamela0007361-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1495
Shamela0007361-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        57931
Shamela0007361-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1702
Shamela0007361-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        13520
Shamela0007361-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56         937
Shamela0007361-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1808
Shamela0007361-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        9597
Shamela0007361-ara1_Shamela0013088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1957
Shamela0007361-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1745
Shamela0007361-ara1_Shamela0013127-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:15        2833
Shamela0007361-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        7643
Shamela0007361-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03         926
Shamela0007361-ara1_Shamela0018381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1127
Shamela0007361-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        4328
Shamela0007361-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        8049
Shamela0007361-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        9452
Shamela0007361-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        33676
Shamela0007361-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        6501
Shamela0007361-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18         886
Shamela0007361-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        18719
Shamela0007361-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3366
Shamela0007361-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        5611
Shamela0007361-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        33566
Shamela0007361-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        26176
Shamela0007361-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        19364
Shamela0007361-ara1_Shamela0021554-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        1395
Shamela0007361-ara1_Shamela0021562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         871
Shamela0007361-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2628
Shamela0007361-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1108
Shamela0007361-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        4073
Shamela0007361-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        8085
Shamela0007361-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2460
Shamela0007361-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        3123
Shamela0007361-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1983
Shamela0007361-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        3991
Shamela0007361-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        5997
Shamela0007361-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        14874
Shamela0007361-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1712
Shamela0007361-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        18514
Shamela0007361-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3169
Shamela0007361-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2703
Shamela0007361-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        43740
Shamela0007361-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        9213
Shamela0007361-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        4967
Shamela0007361-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        7695
Shamela0007361-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1499
Shamela0007361-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        2010
Shamela0007361-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2789
Shamela0007361-ara1_Shamela0021710-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1624
Shamela0007361-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        12010
Shamela0007361-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        30871
Shamela0007361-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        83312
Shamela0007361-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        28665
Shamela0007361-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1864
Shamela0007361-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        2384
Shamela0007361-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        5705
Shamela0007361-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        2179
Shamela0007361-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        2929
Shamela0007361-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        11866
Shamela0007361-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        39545
Shamela0007361-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        41806
Shamela0007361-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        7364
Shamela0007361-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        52015
Shamela0007361-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        42288
Shamela0007361-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1505
Shamela0007361-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        7104
Shamela0007361-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1953
Shamela0007361-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        10235
Shamela0007361-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1294
Shamela0007361-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        36108
Shamela0007361-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1361
Shamela0007361-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23         921
Shamela0007361-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1230
Shamela0007361-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1427
Shamela0007361-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1883
Shamela0007361-ara1_Shamela0022665-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1853
Shamela0007361-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        3724
Shamela0007361-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        4313
Shamela0007361-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1331
Shamela0007361-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        6772
Shamela0007361-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        2955
Shamela0007361-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2798
Shamela0007361-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        25240
Shamela0007361-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1177
Shamela0007361-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2383
Shamela0007361-ara1_Shamela0022869-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1699
Shamela0007361-ara1_Shamela0022892-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        1695
Shamela0007361-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        5425
Shamela0007361-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        3862
Shamela0007361-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:24        6678
Shamela0007361-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2580
Shamela0007361-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2744
Shamela0007361-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        50487
Shamela0007361-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1455
Shamela0007361-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        12159
Shamela0007361-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        11042
Shamela0007361-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        25170
Shamela0007361-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        22033
Shamela0007361-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        5551
Shamela0007361-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        12158
Shamela0007361-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        21574
Shamela0007361-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        35275
Shamela0007361-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        30025
Shamela0007361-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        15681
Shamela0007361-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        53763
Shamela0007361-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2815
Shamela0007361-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        23282
Shamela0007361-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        14748
Shamela0007361-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        15838
Shamela0007361-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        4610
Shamela0007361-ara1_Shamela0023675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1092
Shamela0007361-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        1492
Shamela0007361-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        19134
Shamela0007361-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        9369
Shamela0007361-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        9144
Shamela0007361-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        2995
Shamela0007361-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        9256
Shamela0007361-ara1_Shamela0025787-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        4952
Shamela0007361-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        8452
Shamela0007361-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35       130776
Shamela0007361-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       114011
Shamela0007361-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        16976
Shamela0007361-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1439
Shamela0007361-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2828
Shamela0007361-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1802
Shamela0007361-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        8151
Shamela0007361-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1096
Shamela0007361-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1607
Shamela0007361-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        12061
Shamela0007361-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1932
Shamela0007361-ara1_Shamela0026432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1361
Shamela0007361-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        5352
Shamela0007361-ara1_Shamela0026443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        5417
Shamela0007361-ara1_Shamela0026452-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06         950
Shamela0007361-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        15218
Shamela0007361-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1711
Shamela0007361-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        3514
Shamela0007361-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        5179
Shamela0007361-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7755
Shamela0007361-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1762
Shamela0007361-ara1_Shamela0026552-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:42         869
Shamela0007361-ara1_Shamela0026553-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        3201
Shamela0007361-ara1_Shamela0026558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        3693
Shamela0007361-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        3680
Shamela0007361-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        6210
Shamela0007361-ara1_Shamela0026569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        3182
Shamela0007361-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2040
Shamela0007361-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        5553
Shamela0007361-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08         795
Shamela0007361-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        3963
Shamela0007361-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1615
Shamela0007361-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        9843
Shamela0007361-ara1_Shamela0026713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2200
Shamela0007361-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2658
Shamela0007361-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        3894
Shamela0007361-ara1_Shamela0026730-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        4483
Shamela0007361-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        11674
Shamela0007361-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1725
Shamela0007361-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        6992
Shamela0007361-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        4758
Shamela0007361-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1539
Shamela0007361-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1363
Shamela0007361-ara1_Shamela0026872-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1083
Shamela0007361-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        5106
Shamela0007361-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        18586
Shamela0007361-ara1_Shamela0027096-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1752
Shamela0007361-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        5957
Shamela0007361-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        13564
Shamela0007361-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2140
Shamela0007361-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1762
Shamela0007361-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        44941
Shamela0007361-ara1_Shamela0029701-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1751
Shamela0007361-ara1_Shamela0029708-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1163
Shamela0007361-ara1_Shamela0029711-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1846
Shamela0007361-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1673
Shamela0007361-ara1_Shamela0029722-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1713
Shamela0007361-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        15729
Shamela0007361-ara1_Shamela0029751-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        2046
Shamela0007361-ara1_Shamela0029767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        2302
Shamela0007361-ara1_Shamela0029773-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1636
Shamela0007361-ara1_Shamela0029778-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1467
Shamela0007361-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2905
Shamela0007361-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1632
Shamela0007361-ara1_Shamela0029991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1510
Shamela0007361-ara1_Shamela0030025-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1692
Shamela0007361-ara1_Shamela0030055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        2642
Shamela0007361-ara1_Shamela0030067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2104
Shamela0007361-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        5944
Shamela0007361-ara1_Shamela0030266-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        6093
Shamela0007361-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        3908
Shamela0007361-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        3175
Shamela0007361-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1299
Shamela0007361-ara1_Shamela0030346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1371
Shamela0007361-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1488
Shamela0007361-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        5642
Shamela0007361-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2171
Shamela0007361-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1546
Shamela0007361-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3125
Shamela0007361-ara1_Shamela0030731-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3580
Shamela0007361-ara1_Shamela0030855-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2014
Shamela0007361-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3559
Shamela0007361-ara1_Shamela0030903-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47         842
Shamela0007361-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        1382
Shamela0007361-ara1_Shamela0031382-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        1137
Shamela0007361-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1827
Shamela0007361-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        6417
Shamela0007361-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        30011
Shamela0007361-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1159
Shamela0007361-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        3454
Shamela0007361-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        68715
Shamela0007361-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        1670
Shamela0007361-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1796
Shamela0007361-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2318
Shamela0007361-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        10862
Shamela0007361-ara1_Shamela0036572-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1439
Shamela0007361-ara1_Shamela0037054-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        2116
Shamela0007361-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36       204860
Shamela0007361-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        22161
Shamela0007361-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09         988
Shamela0007361-ara1_Shamela0037614-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:12        1519
Shamela0007361-ara1_Shamela0037649-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        6050
Shamela0007361-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        5934
Shamela0007361-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2186
Shamela0007361-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        32874
Shamela0007361-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2560
Shamela0007361-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        24825
Shamela0007361-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        10519
Shamela0007361-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        3867
Shamela0007361-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2844
Shamela0007361-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06         967
Shamela0007361-ara1_Shamela0096271-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        5451
Shamela0007361-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        16346
Shamela0007361-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        4447
Shamela0007361-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2744
Shamela0007361-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        13985
Shamela0007361-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        10952
Shamela0007361-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        20776
Shamela0007361-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        34076
Shamela0007361-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2993
Shamela0007361-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        5807
Shamela0007361-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        11641
Shamela0007361-ara1_Shia000004-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:11        2139
Shamela0007361-ara1_Shia000019Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        5790
Shamela0007361-ara1_Shia000032-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1715
Shamela0007361-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2468
Shamela0007361-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        4679
Shamela0007361-ara1_Shia000260-ara1.csv      17-Mar-2020 14:22        1563
Shamela0007361-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        4946
Shamela0007361-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        4643
Shamela0007361-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        5842
Shamela0007361-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        2719
Shamela0007361-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        14471
Shamela0007361-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1529
Shamela0007361-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        6389
Shamela0007361-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        3433
Shamela0007361-ara1_Shia001107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1970
Shamela0007361-ara1_Shia001117-ara1.csv      17-Mar-2020 14:23        2417
Shamela0007361-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2642
Shamela0007361-ara1_Shia001135-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:10         776
Shamela0007361-ara1_Shia001136-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:03        2740
Shamela0007361-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        1806
Shamela0007361-ara1_Shia001142Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:11        1299
Shamela0007361-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02        2292
Shamela0007361-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        2669
Shamela0007361-ara1_Shia001154-ara1.csv      17-Mar-2020 15:13        1296
Shamela0007361-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        5457
Shamela0007361-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        6453
Shamela0007361-ara1_Shia001186-ara1.csv      17-Mar-2020 14:26        1851
Shamela0007361-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2516
Shamela0007361-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1870
Shamela0007361-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        1981
Shamela0007361-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        4874
Shamela0007361-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        8038
Shamela0007361-ara1_Shia001303-ara1.csv      17-Mar-2020 15:03        5117
Shamela0007361-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        3660
Shamela0007361-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        4580
Shamela0007361-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2540
Shamela0007361-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        2899
Shamela0007361-ara1_Shia001344Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1039
Shamela0007361-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        2888
Shamela0007361-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        6439
Shamela0007361-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        4917
Shamela0007361-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        1445
Shamela0007361-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        5068
Shamela0007361-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        4110
Shamela0007361-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        6536
Shamela0007361-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        2221
Shamela0007361-ara1_Shia001417-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12         952
Shamela0007361-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        68838
Shamela0007361-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2430
Shamela0007361-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        3476
Shamela0007361-ara1_Shia001552-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53         835
Shamela0007361-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        4049
Shamela0007361-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        33693
Shamela0007361-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2513
Shamela0007361-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        1102
Shamela0007361-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        5924
Shamela0007361-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        3862
Shamela0007361-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        20786
Shamela0007361-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        8705
Shamela0007361-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        41324
Shamela0007361-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        3805
Shamela0007361-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        55050
Shamela0007361-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        20495
Shamela0007361-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        2429
Shamela0007361-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        1776
Shamela0007361-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        1014
Shamela0007361-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        5262
Shamela0007361-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        2364
Shamela0007361-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        12791
Shamela0007361-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        12669
Shamela0007361-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        25978
Shamela0007361-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        2121
Shamela0007361-ara1_Shia001972-ara1.csv      17-Mar-2020 16:28        4089
Shamela0007361-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        20066
Shamela0007361-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        1547
Shamela0007361-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        8870
Shamela0007361-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        3982
Shamela0007361-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        14707
Shamela0007361-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        9828
Shamela0007361-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        4153
Shamela0007361-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        8029
Shamela0007361-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22         908
Shamela0007361-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        34784
Shamela0007361-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        1199
Shamela0007361-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        20797
Shamela0007361-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1419
Shamela0007361-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        2810
Shamela0007361-ara1_Shia002179-ara1.csv      17-Mar-2020 14:46        14375
Shamela0007361-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        19617
Shamela0007361-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        15813
Shamela0007361-ara1_Shia002210-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        1926
Shamela0007361-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        2357
Shamela0007361-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        14581
Shamela0007361-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        3870
Shamela0007361-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        2530
Shamela0007361-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        14851
Shamela0007361-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        5542
Shamela0007361-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        3319
Shamela0007361-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       113338
Shamela0007361-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        2496
Shamela0007361-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3134
Shamela0007361-ara1_Shia002340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        1286
Shamela0007361-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        13822
Shamela0007361-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        7820
Shamela0007361-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        16629
Shamela0007361-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        2234
Shamela0007361-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        1588
Shamela0007361-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1311
Shamela0007361-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        4660
Shamela0007361-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        4805
Shamela0007361-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        10301
Shamela0007361-ara1_Shia002397Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1515
Shamela0007361-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        40260
Shamela0007361-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        9277
Shamela0007361-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        1248
Shamela0007361-ara1_Shia002526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        39353
Shamela0007361-ara1_Shia002611Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1509
Shamela0007361-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        40727
Shamela0007361-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        5088
Shamela0007361-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        29160
Shamela0007361-ara1_Shia002937-ara1.csv      17-Mar-2020 15:08        3269
Shamela0007361-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        5571
Shamela0007361-ara1_Shia002970Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1037
Shamela0007361-ara1_Shia003075-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:22        1192
Shamela0007361-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        5257
Shamela0007361-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        3347
Shamela0007361-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        3557
Shamela0007361-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        7253
Shamela0007361-ara1_Shia003459-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:16        2289
Shamela0007361-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        9532
Shamela0007361-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        2585
Shamela0007361-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        30278
Shamela0007361-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:18        5930
Shamela0007361-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        3064
Shamela0007361-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        6340
Shamela0007361-ara1_Shia003683-ara1.csv      17-Mar-2020 15:34        2237
Shamela0007361-ara1_Shia003692-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        2228
Shamela0007361-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1310
Shamela0007361-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 14:17        4703
Shamela0007361-ara1_Shia003700-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        1304
Shamela0007361-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        3747
Shamela0007361-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        1302
Shamela0007361-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        5068
Shamela0007361-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 14:24        2444
Shamela0007361-ara1_Shia003712-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21        2575
Shamela0007361-ara1_Shia003716-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        2356
Shamela0007361-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        14148
Shamela0007361-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1544
Shamela0007361-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        4187
Shamela0007361-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        56076
Shamela0007361-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1261
Shamela0007361-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        6650
Shamela0007361-ara1_Shia003758-ara1.csv      17-Mar-2020 16:16         984
Shamela0007361-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1809
Shamela0007361-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1642
Shamela0007361-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        15259
Shamela0007361-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        3852
Shamela0007361-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        12676
Shamela0007361-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        1925
Shamela0007361-ara1_Shia004000-ara1.csv      17-Mar-2020 16:34        1101
Shamela0007361-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        1023
Shamela0007361-ara1_Shia004008-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        1315
Shamela0007361-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1759
Shamela0007361-ara1_Shia004015-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1009
Shamela0007361-ara1_Shia004016-ara1.csv      17-Mar-2020 15:07        3440
Shamela0007361-ara1_Shia004019-ara1.csv      17-Mar-2020 16:01        3311
Shamela0007361-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        25962
Shamela0007361-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        3566
Shamela0007361-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        5845
Shamela0007361-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        62993
Shamela0007361-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        4459
Shamela0007361-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        58841
Shamela0007361-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3268
Shamela0007361-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        9872
Shamela0007361-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        9247
Shamela0007361-ara1_Shia004516-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53        4300
Shamela0007361-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:20        3640
Shamela0007361-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        2113
Shamela0007361-ara1_Shia004526-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        12385
Shamela0007361-ara1_Shia004552Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03         841
Shamela0007361-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        5866
Shamela0007361-ara1_Shia004695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        2559