Index of /passim01022020/Shamela0007342-ara1/


../
Shamela0007342-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        5783
Shamela0007342-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        8314
Shamela0007342-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        5728
Shamela0007342-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1134
Shamela0007342-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        2738
Shamela0007342-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1047
Shamela0007342-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        48596
Shamela0007342-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        11865
Shamela0007342-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        17140
Shamela0007342-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        3299
Shamela0007342-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        9827
Shamela0007342-ara1_JK000114-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        1491
Shamela0007342-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        4817
Shamela0007342-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        88113
Shamela0007342-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        79367
Shamela0007342-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        3186
Shamela0007342-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2753
Shamela0007342-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        2166
Shamela0007342-ara1_JK000199-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        2069
Shamela0007342-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25       142855
Shamela0007342-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        8390
Shamela0007342-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        35853
Shamela0007342-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        69807
Shamela0007342-ara1_JK000267-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        2738
Shamela0007342-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        75905
Shamela0007342-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        21402
Shamela0007342-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02        4173
Shamela0007342-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        22792
Shamela0007342-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        60088
Shamela0007342-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        10875
Shamela0007342-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        22618
Shamela0007342-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        1102
Shamela0007342-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        1685
Shamela0007342-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        4135
Shamela0007342-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:35        33133
Shamela0007342-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        1432
Shamela0007342-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        2912
Shamela0007342-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        51168
Shamela0007342-ara1_JK000428-ara1.csv       17-Mar-2020 16:40        2050
Shamela0007342-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        9649
Shamela0007342-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1195
Shamela0007342-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        6645
Shamela0007342-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04         919
Shamela0007342-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:24        1713
Shamela0007342-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:15        8688
Shamela0007342-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        3674
Shamela0007342-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:35        1515
Shamela0007342-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1089
Shamela0007342-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        2466
Shamela0007342-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2340
Shamela0007342-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        1113
Shamela0007342-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        4830
Shamela0007342-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1049
Shamela0007342-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        1843
Shamela0007342-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        6428
Shamela0007342-ara1_JK000721-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1189
Shamela0007342-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        10105
Shamela0007342-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        40014
Shamela0007342-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38         944
Shamela0007342-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1082
Shamela0007342-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        3431
Shamela0007342-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        31338
Shamela0007342-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        2638
Shamela0007342-ara1_JK000798-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1895
Shamela0007342-ara1_JK000879-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1175
Shamela0007342-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        2760
Shamela0007342-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        29593
Shamela0007342-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2085
Shamela0007342-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        2219
Shamela0007342-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        24344
Shamela0007342-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        1012
Shamela0007342-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1907
Shamela0007342-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        2722
Shamela0007342-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1045
Shamela0007342-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        2702
Shamela0007342-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        9777
Shamela0007342-ara1_JK001040-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:37        1544
Shamela0007342-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        1055
Shamela0007342-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        4352
Shamela0007342-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        1248
Shamela0007342-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1185
Shamela0007342-ara1_JK001186-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1184
Shamela0007342-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        1417
Shamela0007342-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1568
Shamela0007342-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        1162
Shamela0007342-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        12076
Shamela0007342-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02        1711
Shamela0007342-ara1_JK001283-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        2783
Shamela0007342-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        4491
Shamela0007342-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        3410
Shamela0007342-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        4071
Shamela0007342-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        2930
Shamela0007342-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        18344
Shamela0007342-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        61980
Shamela0007342-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        2974
Shamela0007342-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        1167
Shamela0007342-ara1_JK005001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        3805
Shamela0007342-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        3109
Shamela0007342-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        3039
Shamela0007342-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        5328
Shamela0007342-ara1_JK005013-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1336
Shamela0007342-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        2327
Shamela0007342-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        14968
Shamela0007342-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1041
Shamela0007342-ara1_JK006883-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1331
Shamela0007342-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1884
Shamela0007342-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31       205762
Shamela0007342-ara1_JK006903-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30         994
Shamela0007342-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        1199
Shamela0007342-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        20904
Shamela0007342-ara1_JK006983-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        2711
Shamela0007342-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        1257
Shamela0007342-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        2527
Shamela0007342-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        2838
Shamela0007342-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1115
Shamela0007342-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        51019
Shamela0007342-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1703
Shamela0007342-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        9077
Shamela0007342-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        6317
Shamela0007342-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        2116
Shamela0007342-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10       607993
Shamela0007342-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05       145686
Shamela0007342-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1461
Shamela0007342-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        92602
Shamela0007342-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        5240
Shamela0007342-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        49846
Shamela0007342-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26         893
Shamela0007342-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        13395
Shamela0007342-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        17636
Shamela0007342-ara1_JK007142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1612
Shamela0007342-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        2862
Shamela0007342-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        1234
Shamela0007342-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        2573
Shamela0007342-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        1197
Shamela0007342-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        12992
Shamela0007342-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        9554
Shamela0007342-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        19845
Shamela0007342-ara1_JK009261-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1017
Shamela0007342-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        7101
Shamela0007342-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1057
Shamela0007342-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        3023
Shamela0007342-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2908
Shamela0007342-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        3372
Shamela0007342-ara1_JK009319-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37         993
Shamela0007342-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        50435
Shamela0007342-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1658
Shamela0007342-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        2958
Shamela0007342-ara1_JK009405-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53        1252
Shamela0007342-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        89287
Shamela0007342-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        3698
Shamela0007342-ara1_JK010216-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1285
Shamela0007342-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        6143
Shamela0007342-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55         984
Shamela0007342-ara1_JK010770-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1015
Shamela0007342-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34        2073
Shamela0007342-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        9136
Shamela0007342-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1102
Shamela0007342-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        17140
Shamela0007342-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        15346
Shamela0007342-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53         935
Shamela0007342-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1596
Shamela0007342-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        3089
Shamela0007342-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        4120
Shamela0007342-ara1_JK011743-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40         942
Shamela0007342-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:26        10908
Shamela0007342-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        22796
Shamela0007342-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51         904
Shamela0007342-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        20407
Shamela0007342-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        20078
Shamela0007342-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        4123
Shamela0007342-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        2906
Shamela0007342-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         985
Shamela0007342-ara1_Shamela0000244-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2163
Shamela0007342-ara1_Shamela0000317-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2063
Shamela0007342-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        10407
Shamela0007342-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1049
Shamela0007342-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        83212
Shamela0007342-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        69106
Shamela0007342-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        46075
Shamela0007342-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5013
Shamela0007342-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1163
Shamela0007342-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        58963
Shamela0007342-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        4036
Shamela0007342-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        80983
Shamela0007342-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        8560
Shamela0007342-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        3138
Shamela0007342-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        9211
Shamela0007342-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        7597
Shamela0007342-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08         942
Shamela0007342-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2436
Shamela0007342-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        1430
Shamela0007342-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1053
Shamela0007342-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3701
Shamela0007342-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        66717
Shamela0007342-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        71757
Shamela0007342-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        15324
Shamela0007342-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2279
Shamela0007342-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        5461
Shamela0007342-ara1_Shamela0001458-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        1207
Shamela0007342-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        8812
Shamela0007342-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        12297
Shamela0007342-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        6379
Shamela0007342-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2093
Shamela0007342-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27       213227
Shamela0007342-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        1889
Shamela0007342-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        14226
Shamela0007342-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        96065
Shamela0007342-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        8853
Shamela0007342-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       124275
Shamela0007342-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        5124
Shamela0007342-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        11580
Shamela0007342-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        16676
Shamela0007342-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        63648
Shamela0007342-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        91375
Shamela0007342-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        55761
Shamela0007342-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       334357
Shamela0007342-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        32189
Shamela0007342-ara1_Shamela0002022-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1628
Shamela0007342-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        4420
Shamela0007342-ara1_Shamela0002176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        2736
Shamela0007342-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        7200
Shamela0007342-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3307
Shamela0007342-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        55916
Shamela0007342-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        18292
Shamela0007342-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        1035
Shamela0007342-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1059
Shamela0007342-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2350
Shamela0007342-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        90071
Shamela0007342-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        34809
Shamela0007342-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        22399
Shamela0007342-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        39971
Shamela0007342-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        5918
Shamela0007342-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        34178
Shamela0007342-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        47907
Shamela0007342-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:49        33474
Shamela0007342-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        90059
Shamela0007342-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        6631
Shamela0007342-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1873
Shamela0007342-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3642
Shamela0007342-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        10710
Shamela0007342-ara1_Shamela0005668-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1003
Shamela0007342-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2344
Shamela0007342-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        5048
Shamela0007342-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        6535
Shamela0007342-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19       177926
Shamela0007342-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07       105346
Shamela0007342-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        6512
Shamela0007342-ara1_Shamela0005776-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        1995
Shamela0007342-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2981
Shamela0007342-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        7996
Shamela0007342-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        2225
Shamela0007342-ara1_Shamela0005897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04         909
Shamela0007342-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        69162
Shamela0007342-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42       215264
Shamela0007342-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        17536
Shamela0007342-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24         980
Shamela0007342-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1083
Shamela0007342-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2310
Shamela0007342-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        23051
Shamela0007342-ara1_Shamela0006120-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        2086
Shamela0007342-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3868
Shamela0007342-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        11330
Shamela0007342-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        33703
Shamela0007342-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1224
Shamela0007342-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        55709
Shamela0007342-ara1_Shamela0006228-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1760
Shamela0007342-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1630
Shamela0007342-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2066
Shamela0007342-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        3776
Shamela0007342-ara1_Shamela0006357-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         939
Shamela0007342-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        24311
Shamela0007342-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1097
Shamela0007342-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2120
Shamela0007342-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27       692902
Shamela0007342-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        30318
Shamela0007342-ara1_Shamela0006785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        2846
Shamela0007342-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2515
Shamela0007342-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        8179
Shamela0007342-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        4417
Shamela0007342-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        7584
Shamela0007342-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        97281
Shamela0007342-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15       435466
Shamela0007342-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44         927
Shamela0007342-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        20308
Shamela0007342-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        6388
Shamela0007342-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1771
Shamela0007342-ara1_Shamela0007516-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1149
Shamela0007342-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        6960
Shamela0007342-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        3753
Shamela0007342-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        3712
Shamela0007342-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         959
Shamela0007342-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1018
Shamela0007342-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        9747
Shamela0007342-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42       109919
Shamela0007342-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04       139067
Shamela0007342-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1069
Shamela0007342-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        5537
Shamela0007342-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58         885
Shamela0007342-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1822
Shamela0007342-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1170
Shamela0007342-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       153017
Shamela0007342-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       127015
Shamela0007342-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1060
Shamela0007342-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1528
Shamela0007342-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10       110191
Shamela0007342-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38       140376
Shamela0007342-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        70926
Shamela0007342-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        38806
Shamela0007342-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        1258
Shamela0007342-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        6279
Shamela0007342-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        38093
Shamela0007342-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        13649
Shamela0007342-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1393
Shamela0007342-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1573
Shamela0007342-ara1_Shamela0008637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        3259
Shamela0007342-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        4997
Shamela0007342-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        9698
Shamela0007342-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        3583
Shamela0007342-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        6505
Shamela0007342-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1412
Shamela0007342-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        6000
Shamela0007342-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        61979
Shamela0007342-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        2137
Shamela0007342-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46       1016657
Shamela0007342-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        4777
Shamela0007342-ara1_Shamela0009283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        5189
Shamela0007342-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2207
Shamela0007342-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1538
Shamela0007342-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4003
Shamela0007342-ara1_Shamela0009356-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1009
Shamela0007342-ara1_Shamela0009377-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1025
Shamela0007342-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        3097
Shamela0007342-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4061
Shamela0007342-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         998
Shamela0007342-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        2097
Shamela0007342-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1441
Shamela0007342-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1717
Shamela0007342-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        12150
Shamela0007342-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1353
Shamela0007342-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1195
Shamela0007342-ara1_Shamela0009628-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20         935
Shamela0007342-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        6604
Shamela0007342-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        2817
Shamela0007342-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        33125
Shamela0007342-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1552
Shamela0007342-ara1_Shamela0009701-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        2105
Shamela0007342-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        5522
Shamela0007342-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        13935
Shamela0007342-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        2788
Shamela0007342-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        64865
Shamela0007342-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        3598
Shamela0007342-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        3482
Shamela0007342-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        9795
Shamela0007342-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        12559
Shamela0007342-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        3050
Shamela0007342-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        6687
Shamela0007342-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        52694
Shamela0007342-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2408
Shamela0007342-ara1_Shamela0009863-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1254
Shamela0007342-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        7128
Shamela0007342-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        5921
Shamela0007342-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2688
Shamela0007342-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1234
Shamela0007342-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        13287
Shamela0007342-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34         927
Shamela0007342-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        3952
Shamela0007342-ara1_Shamela0010103-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        3179
Shamela0007342-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1214
Shamela0007342-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        7012
Shamela0007342-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1839
Shamela0007342-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        13525
Shamela0007342-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1889
Shamela0007342-ara1_Shamela0010447-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2207
Shamela0007342-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        7355
Shamela0007342-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        23635
Shamela0007342-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1654
Shamela0007342-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        20769
Shamela0007342-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       200542
Shamela0007342-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1120
Shamela0007342-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1073
Shamela0007342-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2907
Shamela0007342-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32         870
Shamela0007342-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        96468
Shamela0007342-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        13514
Shamela0007342-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        10281
Shamela0007342-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1488
Shamela0007342-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        2458
Shamela0007342-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        6932
Shamela0007342-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        3398
Shamela0007342-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        7203
Shamela0007342-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        3064
Shamela0007342-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48         931
Shamela0007342-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        15178
Shamela0007342-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        28832
Shamela0007342-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        3529
Shamela0007342-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        29756
Shamela0007342-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1371
Shamela0007342-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1891
Shamela0007342-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        2632
Shamela0007342-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1788
Shamela0007342-ara1_Shamela0011288-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1632
Shamela0007342-ara1_Shamela0011290-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        6359
Shamela0007342-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56         969
Shamela0007342-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        5535
Shamela0007342-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2696
Shamela0007342-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        26774
Shamela0007342-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        1916
Shamela0007342-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        1008
Shamela0007342-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        4354
Shamela0007342-ara1_Shamela0011437-ara1.csv    17-Mar-2020 18:15        39638
Shamela0007342-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        1357
Shamela0007342-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        12593
Shamela0007342-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2226
Shamela0007342-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1927
Shamela0007342-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        14343
Shamela0007342-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        39243
Shamela0007342-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        5070
Shamela0007342-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3572
Shamela0007342-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2181
Shamela0007342-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        4107
Shamela0007342-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        8387
Shamela0007342-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        4207
Shamela0007342-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1811
Shamela0007342-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        15922
Shamela0007342-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        3011
Shamela0007342-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1645
Shamela0007342-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        1332
Shamela0007342-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        11518
Shamela0007342-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20         926
Shamela0007342-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        6526
Shamela0007342-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        18976
Shamela0007342-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        13844
Shamela0007342-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        36479
Shamela0007342-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        1897
Shamela0007342-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        29703
Shamela0007342-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        4640
Shamela0007342-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        2332
Shamela0007342-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        91577
Shamela0007342-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2367
Shamela0007342-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        3263
Shamela0007342-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1232
Shamela0007342-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3483
Shamela0007342-ara1_Shamela0012746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2299
Shamela0007342-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        3890
Shamela0007342-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        6184
Shamela0007342-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6188
Shamela0007342-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        2026
Shamela0007342-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        6366
Shamela0007342-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3238
Shamela0007342-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        21862
Shamela0007342-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2504
Shamela0007342-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4798
Shamela0007342-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        6772
Shamela0007342-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        4210
Shamela0007342-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23         940
Shamela0007342-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1581
Shamela0007342-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7507
Shamela0007342-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        2157
Shamela0007342-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1220
Shamela0007342-ara1_Shamela0013063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1129
Shamela0007342-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        9586
Shamela0007342-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        2344
Shamela0007342-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        2490
Shamela0007342-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1396
Shamela0007342-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2471
Shamela0007342-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1718
Shamela0007342-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        20266
Shamela0007342-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        5102
Shamela0007342-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        8536
Shamela0007342-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3855
Shamela0007342-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        8715
Shamela0007342-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2532
Shamela0007342-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        9280
Shamela0007342-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        2820
Shamela0007342-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47         947
Shamela0007342-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        46156
Shamela0007342-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2672
Shamela0007342-ara1_Shamela0021565-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        1643
Shamela0007342-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41         956
Shamela0007342-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1277
Shamela0007342-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        4222
Shamela0007342-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57       137861
Shamela0007342-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5343
Shamela0007342-ara1_Shamela0021596-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        2129
Shamela0007342-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1743
Shamela0007342-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        8231
Shamela0007342-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        3450
Shamela0007342-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        8152
Shamela0007342-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2060
Shamela0007342-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        3904
Shamela0007342-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        60838
Shamela0007342-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        66049
Shamela0007342-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3885
Shamela0007342-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        19027
Shamela0007342-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         936
Shamela0007342-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        77305
Shamela0007342-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2500
Shamela0007342-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        28000
Shamela0007342-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        12108
Shamela0007342-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        59474
Shamela0007342-ara1_Shamela0021691-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        2414
Shamela0007342-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        42712
Shamela0007342-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        70576
Shamela0007342-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       140840
Shamela0007342-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        3717
Shamela0007342-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        24424
Shamela0007342-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        3683
Shamela0007342-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        39242
Shamela0007342-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5823
Shamela0007342-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        21042
Shamela0007342-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06       210796
Shamela0007342-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        81808
Shamela0007342-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        12670
Shamela0007342-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        6740
Shamela0007342-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        24552
Shamela0007342-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        49305
Shamela0007342-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        24596
Shamela0007342-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        53607
Shamela0007342-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        6845
Shamela0007342-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        13043
Shamela0007342-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        7465
Shamela0007342-ara1_Shamela0022341-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1134
Shamela0007342-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        5280
Shamela0007342-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        40494
Shamela0007342-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        2605
Shamela0007342-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        2659
Shamela0007342-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        45712
Shamela0007342-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        15927
Shamela0007342-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1361
Shamela0007342-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1037
Shamela0007342-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1254
Shamela0007342-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1080
Shamela0007342-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1650
Shamela0007342-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        11547
Shamela0007342-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1914
Shamela0007342-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        9725
Shamela0007342-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        53571
Shamela0007342-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        3505
Shamela0007342-ara1_Shamela0022877-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4261
Shamela0007342-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1886
Shamela0007342-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2204
Shamela0007342-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        51136
Shamela0007342-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        4604
Shamela0007342-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        5875
Shamela0007342-ara1_Shamela0023193-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1021
Shamela0007342-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1121
Shamela0007342-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        16855
Shamela0007342-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        10637
Shamela0007342-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        2192
Shamela0007342-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1212
Shamela0007342-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1570
Shamela0007342-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2290
Shamela0007342-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        3989
Shamela0007342-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        24363
Shamela0007342-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2380
Shamela0007342-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        29872
Shamela0007342-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        57961
Shamela0007342-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        7879
Shamela0007342-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        10172
Shamela0007342-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        1618
Shamela0007342-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        11584
Shamela0007342-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        12868
Shamela0007342-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        27547
Shamela0007342-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        4622
Shamela0007342-ara1_Shamela0023769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1029
Shamela0007342-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        6806
Shamela0007342-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        9100
Shamela0007342-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       183297
Shamela0007342-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22       281187
Shamela0007342-ara1_Shamela0025955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07         932
Shamela0007342-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        3927
Shamela0007342-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3287
Shamela0007342-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        21234
Shamela0007342-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1792
Shamela0007342-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4876
Shamela0007342-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3704
Shamela0007342-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1013
Shamela0007342-ara1_Shamela0026441-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:03        2648
Shamela0007342-ara1_Shamela0026449-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         962
Shamela0007342-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        3163
Shamela0007342-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13         993
Shamela0007342-ara1_Shamela0026535-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         902
Shamela0007342-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        3045
Shamela0007342-ara1_Shamela0026551-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1418
Shamela0007342-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15         976
Shamela0007342-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        16181
Shamela0007342-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1331
Shamela0007342-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1991
Shamela0007342-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3457
Shamela0007342-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4245
Shamela0007342-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53         879
Shamela0007342-ara1_Shamela0026730-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1067
Shamela0007342-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38         978
Shamela0007342-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        1355
Shamela0007342-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2495
Shamela0007342-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1976
Shamela0007342-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         993
Shamela0007342-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1465
Shamela0007342-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        2577
Shamela0007342-ara1_Shamela0026883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1008
Shamela0007342-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10674
Shamela0007342-ara1_Shamela0027091-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2131
Shamela0007342-ara1_Shamela0027092-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        2100
Shamela0007342-ara1_Shamela0027095-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1911
Shamela0007342-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        5706
Shamela0007342-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        16791
Shamela0007342-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1149
Shamela0007342-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        5789
Shamela0007342-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        2464
Shamela0007342-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2343
Shamela0007342-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        4048
Shamela0007342-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1108
Shamela0007342-ara1_Shamela0030278-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15         873
Shamela0007342-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1493
Shamela0007342-ara1_Shamela0030341-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2972
Shamela0007342-ara1_Shamela0030384-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40         855
Shamela0007342-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2213
Shamela0007342-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1034
Shamela0007342-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2539
Shamela0007342-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        3464
Shamela0007342-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        5939
Shamela0007342-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1225
Shamela0007342-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:10        9098
Shamela0007342-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2209
Shamela0007342-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2343
Shamela0007342-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       145044
Shamela0007342-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        81808
Shamela0007342-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        7740
Shamela0007342-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        5199
Shamela0007342-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6554
Shamela0007342-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        26803
Shamela0007342-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        65885
Shamela0007342-ara1_Shamela0037886-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2327
Shamela0007342-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        3806
Shamela0007342-ara1_Shamela0095696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1442
Shamela0007342-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1483
Shamela0007342-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1507
Shamela0007342-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1239
Shamela0007342-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        3210
Shamela0007342-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1332
Shamela0007342-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        48483
Shamela0007342-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        4737
Shamela0007342-ara1_Shamela0096844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04         870
Shamela0007342-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3408
Shamela0007342-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2188
Shamela0007342-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         939
Shamela0007342-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2977
Shamela0007342-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06       153309
Shamela0007342-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        5332
Shamela0007342-ara1_Shamela0121378-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1790
Shamela0007342-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        23623
Shamela0007342-ara1_Shia000011-ara1.csv      17-Mar-2020 16:40        1376
Shamela0007342-ara1_Shia000018-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04         986
Shamela0007342-ara1_Shia000023-ara1.csv      17-Mar-2020 16:00        2421
Shamela0007342-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        14756
Shamela0007342-ara1_Shia000049Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        5865
Shamela0007342-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1588
Shamela0007342-ara1_Shia000063Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1045
Shamela0007342-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        19844
Shamela0007342-ara1_Shia000094Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3731
Shamela0007342-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        13941
Shamela0007342-ara1_Shia000109Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2428
Shamela0007342-ara1_Shia000111Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39         870
Shamela0007342-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2806
Shamela0007342-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1934
Shamela0007342-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        3281
Shamela0007342-ara1_Shia000152-ara1.csv      17-Mar-2020 17:44         977
Shamela0007342-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        14273
Shamela0007342-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1382
Shamela0007342-ara1_Shia000204Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2092
Shamela0007342-ara1_Shia000207-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        1631
Shamela0007342-ara1_Shia000215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48         890
Shamela0007342-ara1_Shia000218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1246
Shamela0007342-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2415
Shamela0007342-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        7148
Shamela0007342-ara1_Shia000263Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1069
Shamela0007342-ara1_Shia000277Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         999
Shamela0007342-ara1_Shia000291Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2305
Shamela0007342-ara1_Shia000298Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1266
Shamela0007342-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        7687
Shamela0007342-ara1_Shia000363-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15         944
Shamela0007342-ara1_Shia000403-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        3126
Shamela0007342-ara1_Shia000405Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24         974
Shamela0007342-ara1_Shia000411Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2282
Shamela0007342-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        3113
Shamela0007342-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        21059
Shamela0007342-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        4929
Shamela0007342-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        15978
Shamela0007342-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        1379
Shamela0007342-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51       289449
Shamela0007342-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        4652
Shamela0007342-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        2097
Shamela0007342-ara1_Shia000987Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        6657
Shamela0007342-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        93570
Shamela0007342-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55       101459
Shamela0007342-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1014
Shamela0007342-ara1_Shia001161Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1402
Shamela0007342-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1058
Shamela0007342-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3856
Shamela0007342-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1232
Shamela0007342-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        1579
Shamela0007342-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1323
Shamela0007342-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17         899
Shamela0007342-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        3236
Shamela0007342-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        3293
Shamela0007342-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        5347
Shamela0007342-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16         959
Shamela0007342-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        10482
Shamela0007342-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        1196
Shamela0007342-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        4338
Shamela0007342-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        2064
Shamela0007342-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        5314
Shamela0007342-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1100
Shamela0007342-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        55400
Shamela0007342-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        84772
Shamela0007342-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       227778
Shamela0007342-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        39439
Shamela0007342-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        35988
Shamela0007342-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1777
Shamela0007342-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2816
Shamela0007342-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        1144
Shamela0007342-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        1754
Shamela0007342-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        2954
Shamela0007342-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2851
Shamela0007342-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        1334
Shamela0007342-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        4961
Shamela0007342-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        29729
Shamela0007342-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        25457
Shamela0007342-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        24961
Shamela0007342-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        1064
Shamela0007342-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        3290
Shamela0007342-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        14391
Shamela0007342-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        2038
Shamela0007342-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        5687
Shamela0007342-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        6585
Shamela0007342-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        1142
Shamela0007342-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        1094
Shamela0007342-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        36928
Shamela0007342-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35         861
Shamela0007342-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        29239
Shamela0007342-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        14499
Shamela0007342-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56       163476
Shamela0007342-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        20163
Shamela0007342-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        78510
Shamela0007342-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        3142
Shamela0007342-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        8871
Shamela0007342-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        11535
Shamela0007342-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       107957
Shamela0007342-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        8458
Shamela0007342-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        4469
Shamela0007342-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2399
Shamela0007342-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1695
Shamela0007342-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1643
Shamela0007342-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2825
Shamela0007342-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1150
Shamela0007342-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        52671
Shamela0007342-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1941
Shamela0007342-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1307
Shamela0007342-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        6240
Shamela0007342-ara1_Shia002755-ara1.csv      17-Mar-2020 17:03         985
Shamela0007342-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3621
Shamela0007342-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1957
Shamela0007342-ara1_Shia003128-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10        1931
Shamela0007342-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1408
Shamela0007342-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        1692
Shamela0007342-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        30466
Shamela0007342-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:32         862
Shamela0007342-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1574
Shamela0007342-ara1_Shia003684Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1154
Shamela0007342-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         786
Shamela0007342-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        69663
Shamela0007342-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2176
Shamela0007342-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        1015
Shamela0007342-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2282
Shamela0007342-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2288
Shamela0007342-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        4041
Shamela0007342-ara1_Shia003957Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52         860
Shamela0007342-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        2291
Shamela0007342-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        1047
Shamela0007342-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1152
Shamela0007342-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        4161
Shamela0007342-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        2784
Shamela0007342-ara1_Shia004047-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        1132
Shamela0007342-ara1_Shia004056-ara1.csv      17-Mar-2020 12:20        3119
Shamela0007342-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        15013
Shamela0007342-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        10975
Shamela0007342-ara1_Shia004487-ara1.csv      17-Mar-2020 15:54        1045
Shamela0007342-ara1_Shia004523-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        1433
Shamela0007342-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        4265
Shamela0007342-ara1_Shia004673Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1534