Index of /passim01022020/Shamela0006947-ara1/


../
Shamela0006947-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       853394
Shamela0006947-ara1_JK000002-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        1339
Shamela0006947-ara1_JK000007-ara1.csv       17-Mar-2020 18:02        1093
Shamela0006947-ara1_JK000019-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:44        2226
Shamela0006947-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:16       134608
Shamela0006947-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        43973
Shamela0006947-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        15084
Shamela0006947-ara1_JK000034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1488
Shamela0006947-ara1_JK000036-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        16520
Shamela0006947-ara1_JK000049-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:43        2506
Shamela0006947-ara1_JK000052-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        10206
Shamela0006947-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        10765
Shamela0006947-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        39033
Shamela0006947-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        2111
Shamela0006947-ara1_JK000059-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1336
Shamela0006947-ara1_JK000060-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        13258
Shamela0006947-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        38627
Shamela0006947-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        29110
Shamela0006947-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        26989
Shamela0006947-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        6795
Shamela0006947-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10       100546
Shamela0006947-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        31821
Shamela0006947-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38       292528
Shamela0006947-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        58202
Shamela0006947-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        24506
Shamela0006947-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        46704
Shamela0006947-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        20326
Shamela0006947-ara1_JK000096-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        7970
Shamela0006947-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        48034
Shamela0006947-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21       263541
Shamela0006947-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        90632
Shamela0006947-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27       120656
Shamela0006947-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        10212
Shamela0006947-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        60762
Shamela0006947-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        9315
Shamela0006947-ara1_JK000115-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1218
Shamela0006947-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31       270072
Shamela0006947-ara1_JK000126-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53         902
Shamela0006947-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14       118687
Shamela0006947-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        35538
Shamela0006947-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       581710
Shamela0006947-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        24609
Shamela0006947-ara1_JK000173-ara1.csv       17-Mar-2020 15:30        4365
Shamela0006947-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        14457
Shamela0006947-ara1_JK000181-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        2745
Shamela0006947-ara1_JK000187-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        31626
Shamela0006947-ara1_JK000194-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23         906
Shamela0006947-ara1_JK000195-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:29         878
Shamela0006947-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        17425
Shamela0006947-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25       244908
Shamela0006947-ara1_JK000206-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        98847
Shamela0006947-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        13713
Shamela0006947-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        14094
Shamela0006947-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        96898
Shamela0006947-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        49573
Shamela0006947-ara1_JK000237-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        2626
Shamela0006947-ara1_JK000242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        16317
Shamela0006947-ara1_JK000244-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        1436
Shamela0006947-ara1_JK000262-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1421
Shamela0006947-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        83327
Shamela0006947-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        16773
Shamela0006947-ara1_JK000284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1365
Shamela0006947-ara1_JK000287-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        4951
Shamela0006947-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        4319
Shamela0006947-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        20543
Shamela0006947-ara1_JK000293-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        3561
Shamela0006947-ara1_JK000295-ara1.csv       17-Mar-2020 16:32        35879
Shamela0006947-ara1_JK000297-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45         961
Shamela0006947-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        91615
Shamela0006947-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        47172
Shamela0006947-ara1_JK000311-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        1560
Shamela0006947-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        28086
Shamela0006947-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        28056
Shamela0006947-ara1_JK000324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:34        2618
Shamela0006947-ara1_JK000328-ara1.csv       17-Mar-2020 17:00         829
Shamela0006947-ara1_JK000334-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00       122731
Shamela0006947-ara1_JK000335-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        3624
Shamela0006947-ara1_JK000340-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1072
Shamela0006947-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        34660
Shamela0006947-ara1_JK000345-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        19373
Shamela0006947-ara1_JK000347-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        1907
Shamela0006947-ara1_JK000348-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        90093
Shamela0006947-ara1_JK000353-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        2502
Shamela0006947-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        9014
Shamela0006947-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40       255824
Shamela0006947-ara1_JK000364-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        62283
Shamela0006947-ara1_JK000366-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        39594
Shamela0006947-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        29917
Shamela0006947-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        6140
Shamela0006947-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        36414
Shamela0006947-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        20796
Shamela0006947-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        24880
Shamela0006947-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14       3338674
Shamela0006947-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        66119
Shamela0006947-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        99782
Shamela0006947-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        33314
Shamela0006947-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        29943
Shamela0006947-ara1_JK000388-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        3574
Shamela0006947-ara1_JK000389-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        4786
Shamela0006947-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        31278
Shamela0006947-ara1_JK000404-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        2333
Shamela0006947-ara1_JK000411-ara1.csv       17-Mar-2020 17:38        72675
Shamela0006947-ara1_JK000417-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:29        18816
Shamela0006947-ara1_JK000433-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1612
Shamela0006947-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        22173
Shamela0006947-ara1_JK000438-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        1346
Shamela0006947-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16       426684
Shamela0006947-ara1_JK000451-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        4127
Shamela0006947-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        27722
Shamela0006947-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        28999
Shamela0006947-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        37722
Shamela0006947-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        5488
Shamela0006947-ara1_JK000515-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:07        1426
Shamela0006947-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        16619
Shamela0006947-ara1_JK000523-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        1722
Shamela0006947-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        30195
Shamela0006947-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        77540
Shamela0006947-ara1_JK000539-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25         980
Shamela0006947-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        4688
Shamela0006947-ara1_JK000566-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1479
Shamela0006947-ara1_JK000572-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        2544
Shamela0006947-ara1_JK000575-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        3887
Shamela0006947-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2814
Shamela0006947-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1499
Shamela0006947-ara1_JK000603-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        4044
Shamela0006947-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        15726
Shamela0006947-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        1532
Shamela0006947-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:35        4637
Shamela0006947-ara1_JK000622-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        1499
Shamela0006947-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        7899
Shamela0006947-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1275
Shamela0006947-ara1_JK000635-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        2048
Shamela0006947-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1769
Shamela0006947-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        11299
Shamela0006947-ara1_JK000674-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        11369
Shamela0006947-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        8055
Shamela0006947-ara1_JK000678-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        1682
Shamela0006947-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        6057
Shamela0006947-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        10586
Shamela0006947-ara1_JK000714-ara1.csv       17-Mar-2020 14:21        2962
Shamela0006947-ara1_JK000719-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58         820
Shamela0006947-ara1_JK000721-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        3905
Shamela0006947-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        30314
Shamela0006947-ara1_JK000732-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        1669
Shamela0006947-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        59868
Shamela0006947-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        13025
Shamela0006947-ara1_JK000745-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        2140
Shamela0006947-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        4811
Shamela0006947-ara1_JK000751-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        1973
Shamela0006947-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        17622
Shamela0006947-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        3342
Shamela0006947-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        49774
Shamela0006947-ara1_JK000781-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        1387
Shamela0006947-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22       162084
Shamela0006947-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06       343002
Shamela0006947-ara1_JK000798-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        1149
Shamela0006947-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        25446
Shamela0006947-ara1_JK000830-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        3740
Shamela0006947-ara1_JK000836-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        1484
Shamela0006947-ara1_JK000844-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        1395
Shamela0006947-ara1_JK000849-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2488
Shamela0006947-ara1_JK000865-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        18912
Shamela0006947-ara1_JK000870-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        71317
Shamela0006947-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:28        23944
Shamela0006947-ara1_JK000875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        3551
Shamela0006947-ara1_JK000889-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        2358
Shamela0006947-ara1_JK000890-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51       140558
Shamela0006947-ara1_JK000894-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        3866
Shamela0006947-ara1_JK000900-ara1.csv       17-Mar-2020 15:05        1087
Shamela0006947-ara1_JK000902-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1385
Shamela0006947-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        9246
Shamela0006947-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        3656
Shamela0006947-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:16        95453
Shamela0006947-ara1_JK000912-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        1587
Shamela0006947-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09       235916
Shamela0006947-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       712263
Shamela0006947-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        62772
Shamela0006947-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        13320
Shamela0006947-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        8316
Shamela0006947-ara1_JK000947-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        7097
Shamela0006947-ara1_JK000949-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 18:00        3710
Shamela0006947-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        4080
Shamela0006947-ara1_JK000954-ara1.csv       17-Mar-2020 15:08        16376
Shamela0006947-ara1_JK000964-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        19760
Shamela0006947-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        14756
Shamela0006947-ara1_JK000969-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        2285
Shamela0006947-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        11766
Shamela0006947-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27       133536
Shamela0006947-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        20407
Shamela0006947-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        4350
Shamela0006947-ara1_JK000988-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1217
Shamela0006947-ara1_JK000989-ara1.csv       17-Mar-2020 15:34        4003
Shamela0006947-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43       155886
Shamela0006947-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        20075
Shamela0006947-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        15926
Shamela0006947-ara1_JK000996-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        2043
Shamela0006947-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1167
Shamela0006947-ara1_JK001001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        28800
Shamela0006947-ara1_JK001007-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1628
Shamela0006947-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        23059
Shamela0006947-ara1_JK001016-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15         826
Shamela0006947-ara1_JK001017-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        3163
Shamela0006947-ara1_JK001021-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        5304
Shamela0006947-ara1_JK001025-ara1.csv       17-Mar-2020 14:56        13492
Shamela0006947-ara1_JK001030-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:22        25570
Shamela0006947-ara1_JK001039-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:47        4926
Shamela0006947-ara1_JK001040-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        1057
Shamela0006947-ara1_JK001042-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        10007
Shamela0006947-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        7475
Shamela0006947-ara1_JK001050-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        11140
Shamela0006947-ara1_JK001063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        3224
Shamela0006947-ara1_JK001084-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1259
Shamela0006947-ara1_JK001085-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        1476
Shamela0006947-ara1_JK001087-ara1.csv       17-Mar-2020 15:21        6137
Shamela0006947-ara1_JK001088-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        7100
Shamela0006947-ara1_JK001090-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        3944
Shamela0006947-ara1_JK001095-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        5787
Shamela0006947-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        14775
Shamela0006947-ara1_JK001100-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        6446
Shamela0006947-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        21637
Shamela0006947-ara1_JK001109-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21         914
Shamela0006947-ara1_JK001111-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56        5207
Shamela0006947-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        7851
Shamela0006947-ara1_JK001124-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        3525
Shamela0006947-ara1_JK001126-ara1.csv       17-Mar-2020 16:42        3693
Shamela0006947-ara1_JK001132-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        15463
Shamela0006947-ara1_JK001138-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:11        4821
Shamela0006947-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        3505
Shamela0006947-ara1_JK001164-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        8016
Shamela0006947-ara1_JK001168-ara1.csv       17-Mar-2020 18:03        1283
Shamela0006947-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        6124
Shamela0006947-ara1_JK001172-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        2155
Shamela0006947-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        36514
Shamela0006947-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        1034
Shamela0006947-ara1_JK001210-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1900
Shamela0006947-ara1_JK001220-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1225
Shamela0006947-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        1151
Shamela0006947-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        66619
Shamela0006947-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        7208
Shamela0006947-ara1_JK001231-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        2567
Shamela0006947-ara1_JK001233-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        2047
Shamela0006947-ara1_JK001235-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50        11745
Shamela0006947-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        47681
Shamela0006947-ara1_JK001238-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        1122
Shamela0006947-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        5280
Shamela0006947-ara1_JK001242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        23565
Shamela0006947-ara1_JK001244-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        1242
Shamela0006947-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02        1613
Shamela0006947-ara1_JK001258-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        2524
Shamela0006947-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        4356
Shamela0006947-ara1_JK001265-ara1.csv       17-Mar-2020 16:08        5472
Shamela0006947-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        2565
Shamela0006947-ara1_JK001269-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2099
Shamela0006947-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        3720
Shamela0006947-ara1_JK001280-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        26519
Shamela0006947-ara1_JK001283-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        2190
Shamela0006947-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        7624
Shamela0006947-ara1_JK001286-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        4592
Shamela0006947-ara1_JK001287-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        4951
Shamela0006947-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        2200
Shamela0006947-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        58263
Shamela0006947-ara1_JK001296-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:13        9797
Shamela0006947-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        15188
Shamela0006947-ara1_JK001304-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1262
Shamela0006947-ara1_JK001307-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:51        1698
Shamela0006947-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        53759
Shamela0006947-ara1_JK001311-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1540
Shamela0006947-ara1_JK001319-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:04        1871
Shamela0006947-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        24240
Shamela0006947-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        33180
Shamela0006947-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        52168
Shamela0006947-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        33527
Shamela0006947-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        17347
Shamela0006947-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        32768
Shamela0006947-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        69412
Shamela0006947-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        34689
Shamela0006947-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        5973
Shamela0006947-ara1_JK001451-ara1.csv       17-Mar-2020 16:04        6700
Shamela0006947-ara1_JK001460-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        41837
Shamela0006947-ara1_JK001464-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        1606
Shamela0006947-ara1_JK001477-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        35791
Shamela0006947-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        3823
Shamela0006947-ara1_JK001483-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1943
Shamela0006947-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45       214940
Shamela0006947-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        17324
Shamela0006947-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        9954
Shamela0006947-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        44352
Shamela0006947-ara1_JK003502-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        7038
Shamela0006947-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        75401
Shamela0006947-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:15        19945
Shamela0006947-ara1_JK003608-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:19        3783
Shamela0006947-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01       125985
Shamela0006947-ara1_JK004503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        13472
Shamela0006947-ara1_JK005001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        6434
Shamela0006947-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        51331
Shamela0006947-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        49118
Shamela0006947-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        4544
Shamela0006947-ara1_JK005013-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16         918
Shamela0006947-ara1_JK005014-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        16487
Shamela0006947-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        19123
Shamela0006947-ara1_JK005022-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        6058
Shamela0006947-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26       278549
Shamela0006947-ara1_JK006705-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        1722
Shamela0006947-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        22709
Shamela0006947-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        7254
Shamela0006947-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45       175542
Shamela0006947-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        30527
Shamela0006947-ara1_JK006873-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        5913
Shamela0006947-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        28924
Shamela0006947-ara1_JK006875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        16233
Shamela0006947-ara1_JK006880-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        7763
Shamela0006947-ara1_JK006883-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        2142
Shamela0006947-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        5868
Shamela0006947-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        10090
Shamela0006947-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31       211198
Shamela0006947-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        35901
Shamela0006947-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        25567
Shamela0006947-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        35081
Shamela0006947-ara1_JK006914-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1408
Shamela0006947-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        17038
Shamela0006947-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        8797
Shamela0006947-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 16:59        1663
Shamela0006947-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27       1098863
Shamela0006947-ara1_JK006955-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1034
Shamela0006947-ara1_JK006973-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        18640
Shamela0006947-ara1_JK006983-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        12453
Shamela0006947-ara1_JK006985-ara1.csv       17-Mar-2020 17:00        1894
Shamela0006947-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        13788
Shamela0006947-ara1_JK007003-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06       761199
Shamela0006947-ara1_JK007005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        7116
Shamela0006947-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        37859
Shamela0006947-ara1_JK007010-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        4133
Shamela0006947-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        6980
Shamela0006947-ara1_JK007014-ara1.csv       17-Mar-2020 17:45        5346
Shamela0006947-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        7580
Shamela0006947-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51       355834
Shamela0006947-ara1_JK007019-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1854
Shamela0006947-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        24414
Shamela0006947-ara1_JK007030-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        13406
Shamela0006947-ara1_JK007033-ara1.csv       17-Mar-2020 15:17        1795
Shamela0006947-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        35884
Shamela0006947-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        22648
Shamela0006947-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        29070
Shamela0006947-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        68704
Shamela0006947-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28        9740
Shamela0006947-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        40384
Shamela0006947-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10       167357
Shamela0006947-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06       496348
Shamela0006947-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        29409
Shamela0006947-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        6783
Shamela0006947-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        34901
Shamela0006947-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        91420
Shamela0006947-ara1_JK007094-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1904
Shamela0006947-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        85920
Shamela0006947-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1111
Shamela0006947-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24       117675
Shamela0006947-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45       120489
Shamela0006947-ara1_JK007105-ara1.csv       17-Mar-2020 14:21        1267
Shamela0006947-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        46274
Shamela0006947-ara1_JK007109-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        15941
Shamela0006947-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        7407
Shamela0006947-ara1_JK007115-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1145
Shamela0006947-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        12287
Shamela0006947-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        4146
Shamela0006947-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        40795
Shamela0006947-ara1_JK007141-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        3415
Shamela0006947-ara1_JK007142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1248
Shamela0006947-ara1_JK007501-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        14407
Shamela0006947-ara1_JK007502-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        2628
Shamela0006947-ara1_JK007503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49        2526
Shamela0006947-ara1_JK007508-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17         802
Shamela0006947-ara1_JK007511-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1490
Shamela0006947-ara1_JK007513-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1704
Shamela0006947-ara1_JK007516-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        3341
Shamela0006947-ara1_JK007525-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1699
Shamela0006947-ara1_JK007528-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        12327
Shamela0006947-ara1_JK007530-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1013
Shamela0006947-ara1_JK007532-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        7045
Shamela0006947-ara1_JK007534-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        4141
Shamela0006947-ara1_JK007537-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        1908
Shamela0006947-ara1_JK007540-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35         809
Shamela0006947-ara1_JK007542-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1375
Shamela0006947-ara1_JK007556-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        2672
Shamela0006947-ara1_JK007560-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39         981
Shamela0006947-ara1_JK007568-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48         844
Shamela0006947-ara1_JK007569-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1068
Shamela0006947-ara1_JK007578-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        1164
Shamela0006947-ara1_JK007580-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        5916
Shamela0006947-ara1_JK007583-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        9744
Shamela0006947-ara1_JK007589-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        2059
Shamela0006947-ara1_JK007590-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1663
Shamela0006947-ara1_JK007596-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1096
Shamela0006947-ara1_JK007598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30         831
Shamela0006947-ara1_JK007599-ara1.csv       17-Mar-2020 17:00        5335
Shamela0006947-ara1_JK007603-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        5295
Shamela0006947-ara1_JK007604-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21         841
Shamela0006947-ara1_JK007608-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        7672
Shamela0006947-ara1_JK007613-ara1.csv       17-Mar-2020 16:19        4432
Shamela0006947-ara1_JK007622-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        1162
Shamela0006947-ara1_JK007624-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        1836
Shamela0006947-ara1_JK007628-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36         923
Shamela0006947-ara1_JK007633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1345
Shamela0006947-ara1_JK007636-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        1739
Shamela0006947-ara1_JK007639-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        8064
Shamela0006947-ara1_JK007640-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1108
Shamela0006947-ara1_JK007641-ara1.csv       17-Mar-2020 17:46        1078
Shamela0006947-ara1_JK007642-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        22307
Shamela0006947-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        7632
Shamela0006947-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:27        6320
Shamela0006947-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        7192
Shamela0006947-ara1_JK009180-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        13068
Shamela0006947-ara1_JK009187-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:55        4808
Shamela0006947-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        1728
Shamela0006947-ara1_JK009202-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        8979
Shamela0006947-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        17254
Shamela0006947-ara1_JK009208-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23         843
Shamela0006947-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        5835
Shamela0006947-ara1_JK009215-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        3801
Shamela0006947-ara1_JK009220-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        5009
Shamela0006947-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        5080
Shamela0006947-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        11124
Shamela0006947-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        47663
Shamela0006947-ara1_JK009228-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27         998
Shamela0006947-ara1_JK009233-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49        18366
Shamela0006947-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        69828
Shamela0006947-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        73930
Shamela0006947-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        54812
Shamela0006947-ara1_JK009249-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        6055
Shamela0006947-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        4848
Shamela0006947-ara1_JK009252-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        2761
Shamela0006947-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        39731
Shamela0006947-ara1_JK009261-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        6463
Shamela0006947-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16       370858
Shamela0006947-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52       338349
Shamela0006947-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        82028
Shamela0006947-ara1_JK009279-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        2798
Shamela0006947-ara1_JK009283-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        3050
Shamela0006947-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        14477
Shamela0006947-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        21604
Shamela0006947-ara1_JK009289-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        43715
Shamela0006947-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        10025
Shamela0006947-ara1_JK009296-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        8016
Shamela0006947-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        20463
Shamela0006947-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        55466
Shamela0006947-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        19730
Shamela0006947-ara1_JK009304-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        7083
Shamela0006947-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        19067
Shamela0006947-ara1_JK009310-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        3666
Shamela0006947-ara1_JK009316-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        1564
Shamela0006947-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        10428
Shamela0006947-ara1_JK009319-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        48337
Shamela0006947-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46       267850
Shamela0006947-ara1_JK009327-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1474
Shamela0006947-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        4922
Shamela0006947-ara1_JK009330-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        96442
Shamela0006947-ara1_JK009331-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1188
Shamela0006947-ara1_JK009334-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        1151
Shamela0006947-ara1_JK009339-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        4046
Shamela0006947-ara1_JK009345-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10         974
Shamela0006947-ara1_JK009349-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        5932
Shamela0006947-ara1_JK009355-ara1.csv       17-Mar-2020 17:08        1284
Shamela0006947-ara1_JK009360-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02         932
Shamela0006947-ara1_JK009364-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:23        37479
Shamela0006947-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        28538
Shamela0006947-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        10883
Shamela0006947-ara1_JK009381-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        2235
Shamela0006947-ara1_JK009384-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        33773
Shamela0006947-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        6405
Shamela0006947-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33       354418
Shamela0006947-ara1_JK009405-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53        51228
Shamela0006947-ara1_JK009406-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50       112000
Shamela0006947-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40       438773
Shamela0006947-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        71406
Shamela0006947-ara1_JK010075-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03         836
Shamela0006947-ara1_JK010081-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        5058
Shamela0006947-ara1_JK010189-ara1.csv       17-Mar-2020 16:42        1607
Shamela0006947-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        8748
Shamela0006947-ara1_JK010216-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11         999
Shamela0006947-ara1_JK010255-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        9054
Shamela0006947-ara1_JK010298-ara1.csv       17-Mar-2020 17:46        1325
Shamela0006947-ara1_JK010310-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        5570
Shamela0006947-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        10394
Shamela0006947-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        22371
Shamela0006947-ara1_JK010368-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        7830
Shamela0006947-ara1_JK010380-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        3708
Shamela0006947-ara1_JK010388-ara1.csv       17-Mar-2020 14:56        5334
Shamela0006947-ara1_JK010398-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        8175
Shamela0006947-ara1_JK010412-ara1.csv       17-Mar-2020 16:27        1131
Shamela0006947-ara1_JK010414-ara1.csv       17-Mar-2020 16:40        6081
Shamela0006947-ara1_JK010425-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        5019
Shamela0006947-ara1_JK010427-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        13200
Shamela0006947-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 14:18        14798
Shamela0006947-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        24893
Shamela0006947-ara1_JK010478-ara1.csv       17-Mar-2020 18:02        7047
Shamela0006947-ara1_JK010491-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        4024
Shamela0006947-ara1_JK010502-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        3316
Shamela0006947-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        9179
Shamela0006947-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        94257
Shamela0006947-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        39356
Shamela0006947-ara1_JK010565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        4794
Shamela0006947-ara1_JK010580-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        6151
Shamela0006947-ara1_JK010583-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        1127
Shamela0006947-ara1_JK010584-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        1515
Shamela0006947-ara1_JK010605-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        9264
Shamela0006947-ara1_JK010611-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56        2446
Shamela0006947-ara1_JK010621-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        10596
Shamela0006947-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        26122
Shamela0006947-ara1_JK010629-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        5375
Shamela0006947-ara1_JK010635-ara1.csv       17-Mar-2020 18:08        2462
Shamela0006947-ara1_JK010637-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        17097
Shamela0006947-ara1_JK010638-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        7735
Shamela0006947-ara1_JK010639-ara1.csv       17-Mar-2020 15:08        12561
Shamela0006947-ara1_JK010646-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1130
Shamela0006947-ara1_JK010648-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        6641
Shamela0006947-ara1_JK010649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        2487
Shamela0006947-ara1_JK010665-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        7916
Shamela0006947-ara1_JK010666-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        1750
Shamela0006947-ara1_JK010670-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        1985
Shamela0006947-ara1_JK010672-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        7484
Shamela0006947-ara1_JK010686-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        7156
Shamela0006947-ara1_JK010724-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        9481
Shamela0006947-ara1_JK010730-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        5374
Shamela0006947-ara1_JK010731-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        9053
Shamela0006947-ara1_JK010732-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        14098
Shamela0006947-ara1_JK010733-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        3880
Shamela0006947-ara1_JK010734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        4179
Shamela0006947-ara1_JK010743-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        15993
Shamela0006947-ara1_JK010746-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        8308
Shamela0006947-ara1_JK010753-ara1.csv       17-Mar-2020 16:08        6078
Shamela0006947-ara1_JK010754-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        5801
Shamela0006947-ara1_JK010755-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21         827
Shamela0006947-ara1_JK010757-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        35159
Shamela0006947-ara1_JK010763-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        4182
Shamela0006947-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        35979
Shamela0006947-ara1_JK010767-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:57        1445
Shamela0006947-ara1_JK010768-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:25        8558
Shamela0006947-ara1_JK010770-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        3051
Shamela0006947-ara1_JK010771-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        4223
Shamela0006947-ara1_JK010773-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        3495
Shamela0006947-ara1_JK010777-ara1.csv       17-Mar-2020 14:56        25015
Shamela0006947-ara1_JK010778-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        2520
Shamela0006947-ara1_JK010892-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        2564
Shamela0006947-ara1_JK011032-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        3598
Shamela0006947-ara1_JK011036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        6414
Shamela0006947-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34        9985
Shamela0006947-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        41127
Shamela0006947-ara1_JK011115-ara1.csv       17-Mar-2020 16:24        15641
Shamela0006947-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        16921
Shamela0006947-ara1_JK011148-ara1.csv       17-Mar-2020 17:56        1950
Shamela0006947-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        9623
Shamela0006947-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        12769
Shamela0006947-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        8658
Shamela0006947-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        30423
Shamela0006947-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        5836
Shamela0006947-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:10        8136
Shamela0006947-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1238
Shamela0006947-ara1_JK011404-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        1266
Shamela0006947-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        4818
Shamela0006947-ara1_JK011486-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        1637
Shamela0006947-ara1_JK011487-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        1516
Shamela0006947-ara1_JK011498-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        2736
Shamela0006947-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        8536
Shamela0006947-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11         810
Shamela0006947-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:38        15998
Shamela0006947-ara1_JK011570-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        2262
Shamela0006947-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        5272
Shamela0006947-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        4898
Shamela0006947-ara1_JK011624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        1665
Shamela0006947-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        18478
Shamela0006947-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        5843
Shamela0006947-ara1_JK011743-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        10329
Shamela0006947-ara1_MSG20191024-ara1.mARkdown.csv 17-Mar-2020 14:59        3485
Shamela0006947-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23       279181
Shamela0006947-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        5021
Shamela0006947-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28       466684
Shamela0006947-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2492
Shamela0006947-ara1_Shamela0000093-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1840
Shamela0006947-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        50737
Shamela0006947-ara1_Shamela0000131-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        5948
Shamela0006947-ara1_Shamela0000132-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        12918
Shamela0006947-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        70914
Shamela0006947-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        74071
Shamela0006947-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55       356340
Shamela0006947-ara1_Shamela0000178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1487
Shamela0006947-ara1_Shamela0000191-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        6951
Shamela0006947-ara1_Shamela0000209-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        4733
Shamela0006947-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        25541
Shamela0006947-ara1_Shamela0000222-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1231
Shamela0006947-ara1_Shamela0000239-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        10993
Shamela0006947-ara1_Shamela0000243-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1751
Shamela0006947-ara1_Shamela0000247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        9993
Shamela0006947-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        9817
Shamela0006947-ara1_Shamela0000301-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        3716
Shamela0006947-ara1_Shamela0000309-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1262
Shamela0006947-ara1_Shamela0000315-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        13753
Shamela0006947-ara1_Shamela0000321-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1467
Shamela0006947-ara1_Shamela0000343-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1585
Shamela0006947-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        44143
Shamela0006947-ara1_Shamela0000350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        9816
Shamela0006947-ara1_Shamela0000405-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:01        1091
Shamela0006947-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        9910
Shamela0006947-ara1_Shamela0000418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        7888
Shamela0006947-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       112799
Shamela0006947-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26       435942
Shamela0006947-ara1_Shamela0000474-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1413
Shamela0006947-ara1_Shamela0000477-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1451
Shamela0006947-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        67511
Shamela0006947-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        8347
Shamela0006947-ara1_Shamela0000497-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        8749
Shamela0006947-ara1_Shamela0000514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        9337
Shamela0006947-ara1_Shamela0000515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:26        4655
Shamela0006947-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08       136158
Shamela0006947-ara1_Shamela0000552-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1227
Shamela0006947-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        17010
Shamela0006947-ara1_Shamela0000563-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        1605
Shamela0006947-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        20511
Shamela0006947-ara1_Shamela0000594-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         781
Shamela0006947-ara1_Shamela0000618-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:35         965
Shamela0006947-ara1_Shamela0000634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1606
Shamela0006947-ara1_Shamela0000636-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        6652
Shamela0006947-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10         845
Shamela0006947-ara1_Shamela0000651-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4735
Shamela0006947-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        18120
Shamela0006947-ara1_Shamela0000671-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        5948
Shamela0006947-ara1_Shamela0000678-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        5572
Shamela0006947-ara1_Shamela0000699-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        4336
Shamela0006947-ara1_Shamela0000722-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        22752
Shamela0006947-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        8136
Shamela0006947-ara1_Shamela0000728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        9093
Shamela0006947-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        31689
Shamela0006947-ara1_Shamela0000740-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        20937
Shamela0006947-ara1_Shamela0000752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1895
Shamela0006947-ara1_Shamela0000758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:00        6217
Shamela0006947-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        8736
Shamela0006947-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        11904
Shamela0006947-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        5448
Shamela0006947-ara1_Shamela0000775-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1222
Shamela0006947-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       166765
Shamela0006947-ara1_Shamela0000788-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        5817
Shamela0006947-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        13490
Shamela0006947-ara1_Shamela0000792-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2520
Shamela0006947-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       652255
Shamela0006947-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40       206952
Shamela0006947-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12       290459
Shamela0006947-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        9011
Shamela0006947-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        34360
Shamela0006947-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        3706
Shamela0006947-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28       118667
Shamela0006947-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27       106175
Shamela0006947-ara1_Shamela0001003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        15299
Shamela0006947-ara1_Shamela0001013-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57         860
Shamela0006947-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        3832
Shamela0006947-ara1_Shamela0001028-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1954
Shamela0006947-ara1_Shamela0001031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        5594
Shamela0006947-ara1_Shamela0001035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        16306
Shamela0006947-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        15698
Shamela0006947-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:32        34912
Shamela0006947-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1086
Shamela0006947-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        20450
Shamela0006947-ara1_Shamela0001093-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1922
Shamela0006947-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        13235
Shamela0006947-ara1_Shamela0001186-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        3581
Shamela0006947-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        21347
Shamela0006947-ara1_Shamela0001311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1867
Shamela0006947-ara1_Shamela0001332-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1113
Shamela0006947-ara1_Shamela0001336-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        5245
Shamela0006947-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        48301
Shamela0006947-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        20418
Shamela0006947-ara1_Shamela0001342-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2827
Shamela0006947-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        11022
Shamela0006947-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        12795
Shamela0006947-ara1_Shamela0001386-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        2657
Shamela0006947-ara1_Shamela0001388-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        4457
Shamela0006947-ara1_Shamela0001390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        12478
Shamela0006947-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        44381
Shamela0006947-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23       281681
Shamela0006947-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        32143
Shamela0006947-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        21335
Shamela0006947-ara1_Shamela0001399-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:17        1192
Shamela0006947-ara1_Shamela0001402-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1587
Shamela0006947-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        43913
Shamela0006947-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        40675
Shamela0006947-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        35600
Shamela0006947-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        13430
Shamela0006947-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       550967
Shamela0006947-ara1_Shamela0001441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1372
Shamela0006947-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        95554
Shamela0006947-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        38544
Shamela0006947-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        17768
Shamela0006947-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        34585
Shamela0006947-ara1_Shamela0001458-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        1210
Shamela0006947-ara1_Shamela0001463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        15902
Shamela0006947-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32       212947
Shamela0006947-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58       148927
Shamela0006947-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        39538
Shamela0006947-ara1_Shamela0001485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        12013
Shamela0006947-ara1_Shamela0001487-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        17266
Shamela0006947-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        4603
Shamela0006947-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        44190
Shamela0006947-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        30856
Shamela0006947-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       113618
Shamela0006947-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2510
Shamela0006947-ara1_Shamela0001584-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        10722
Shamela0006947-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        21207
Shamela0006947-ara1_Shamela0001592-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1779
Shamela0006947-ara1_Shamela0001593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2858
Shamela0006947-ara1_Shamela0001598-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        5792
Shamela0006947-ara1_Shamela0001599-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        4519
Shamela0006947-ara1_Shamela0001600-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        2274
Shamela0006947-ara1_Shamela0001601-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:47        1315
Shamela0006947-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        33845
Shamela0006947-ara1_Shamela0001666-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2793
Shamela0006947-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28       700089
Shamela0006947-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        5023
Shamela0006947-ara1_Shamela0001680-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2511
Shamela0006947-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       617709
Shamela0006947-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        9308
Shamela0006947-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55       143758
Shamela0006947-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        44429
Shamela0006947-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       203646
Shamela0006947-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34       390147
Shamela0006947-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25       271827
Shamela0006947-ara1_Shamela0001756-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        4160
Shamela0006947-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       375225
Shamela0006947-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12       206320
Shamela0006947-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        17015
Shamela0006947-ara1_Shamela0002114-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        3008
Shamela0006947-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        5229
Shamela0006947-ara1_Shamela0002176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1015
Shamela0006947-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18       128647
Shamela0006947-ara1_Shamela0002241-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        15156
Shamela0006947-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        23514
Shamela0006947-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16       135548
Shamela0006947-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23       154783
Shamela0006947-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        4288
Shamela0006947-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11       110487
Shamela0006947-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1705
Shamela0006947-ara1_Shamela0002491-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1117
Shamela0006947-ara1_Shamela0002506-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        4045
Shamela0006947-ara1_Shamela0002512-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        5456
Shamela0006947-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        26789
Shamela0006947-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        37572
Shamela0006947-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59       118650
Shamela0006947-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27       169820
Shamela0006947-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31       373838
Shamela0006947-ara1_Shamela0002908-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        1903
Shamela0006947-ara1_Shamela0003018-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03         949
Shamela0006947-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02       1294895
Shamela0006947-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27       437590
Shamela0006947-ara1_Shamela0003125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        9311
Shamela0006947-ara1_Shamela0003197-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2831
Shamela0006947-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        24715
Shamela0006947-ara1_Shamela0003298-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        7613
Shamela0006947-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        33713
Shamela0006947-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33       166165
Shamela0006947-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        32488
Shamela0006947-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1010
Shamela0006947-ara1_Shamela0003637-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3611
Shamela0006947-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29       129974
Shamela0006947-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        16149
Shamela0006947-ara1_Shamela0003960-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        2947
Shamela0006947-ara1_Shamela0004017-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:48        1815
Shamela0006947-ara1_Shamela0004118-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        3950
Shamela0006947-ara1_Shamela0004126-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2665
Shamela0006947-ara1_Shamela0004129-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        6210
Shamela0006947-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       369055
Shamela0006947-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       593980
Shamela0006947-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       1917240
Shamela0006947-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        70798
Shamela0006947-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        17776
Shamela0006947-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2766
Shamela0006947-ara1_Shamela0005208-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        17977
Shamela0006947-ara1_Shamela0005351-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        3106
Shamela0006947-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2415
Shamela0006947-ara1_Shamela0005363-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        5904
Shamela0006947-ara1_Shamela0005369-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        3956
Shamela0006947-ara1_Shamela0005372-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        8195
Shamela0006947-ara1_Shamela0005385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2079
Shamela0006947-ara1_Shamela0005390-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        6025
Shamela0006947-ara1_Shamela0005392-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2424
Shamela0006947-ara1_Shamela0005396-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1814
Shamela0006947-ara1_Shamela0005406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        5221
Shamela0006947-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        3123
Shamela0006947-ara1_Shamela0005433-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        7195
Shamela0006947-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        73621
Shamela0006947-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        10606
Shamela0006947-ara1_Shamela0005449-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        17791
Shamela0006947-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        8042
Shamela0006947-ara1_Shamela0005459-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        12302
Shamela0006947-ara1_Shamela0005486-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        2074
Shamela0006947-ara1_Shamela0005502-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:35        6155
Shamela0006947-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        12929
Shamela0006947-ara1_Shamela0005515-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3899
Shamela0006947-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        16564
Shamela0006947-ara1_Shamela0005550-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53         963
Shamela0006947-ara1_Shamela0005551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        14804
Shamela0006947-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        14725
Shamela0006947-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        28975
Shamela0006947-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2071
Shamela0006947-ara1_Shamela0005683-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:46        9345
Shamela0006947-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        3578
Shamela0006947-ara1_Shamela0005721-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        26331
Shamela0006947-ara1_Shamela0005722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:43        1947
Shamela0006947-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1161
Shamela0006947-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        10923
Shamela0006947-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        4793
Shamela0006947-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        7568
Shamela0006947-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2779
Shamela0006947-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19       809902
Shamela0006947-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07       229479
Shamela0006947-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        26951
Shamela0006947-ara1_Shamela0005776-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        4244
Shamela0006947-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1154
Shamela0006947-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        14494
Shamela0006947-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        43242
Shamela0006947-ara1_Shamela0005847-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1173
Shamela0006947-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        7866
Shamela0006947-ara1_Shamela0005864-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        2213
Shamela0006947-ara1_Shamela0005880-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:23        9924
Shamela0006947-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1679
Shamela0006947-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        71349
Shamela0006947-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42       232626
Shamela0006947-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        19546
Shamela0006947-ara1_Shamela0005940-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2396
Shamela0006947-ara1_Shamela0005955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1498
Shamela0006947-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        48073
Shamela0006947-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1666
Shamela0006947-ara1_Shamela0005997-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        3021
Shamela0006947-ara1_Shamela0006022-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        7101
Shamela0006947-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        14910
Shamela0006947-ara1_Shamela0006030-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1758
Shamela0006947-ara1_Shamela0006040-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        3411
Shamela0006947-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        34702
Shamela0006947-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        27175
Shamela0006947-ara1_Shamela0006061-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        6984
Shamela0006947-ara1_Shamela0006063-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4243
Shamela0006947-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        24192
Shamela0006947-ara1_Shamela0006077-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2143
Shamela0006947-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        49460
Shamela0006947-ara1_Shamela0006105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        3211
Shamela0006947-ara1_Shamela0006120-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1296
Shamela0006947-ara1_Shamela0006128-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2634
Shamela0006947-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        13442
Shamela0006947-ara1_Shamela0006137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7270
Shamela0006947-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        6823
Shamela0006947-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        8667
Shamela0006947-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        90613
Shamela0006947-ara1_Shamela0006170-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1649
Shamela0006947-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        4607
Shamela0006947-ara1_Shamela0006206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1226
Shamela0006947-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        71555
Shamela0006947-ara1_Shamela0006228-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1772
Shamela0006947-ara1_Shamela0006230-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1396
Shamela0006947-ara1_Shamela0006238-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        5013
Shamela0006947-ara1_Shamela0006277-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        9658
Shamela0006947-ara1_Shamela0006309-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        8451
Shamela0006947-ara1_Shamela0006311-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1412
Shamela0006947-ara1_Shamela0006319-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1451
Shamela0006947-ara1_Shamela0006321-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1823
Shamela0006947-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        4110
Shamela0006947-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        20974
Shamela0006947-ara1_Shamela0006337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2090
Shamela0006947-ara1_Shamela0006338-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3973
Shamela0006947-ara1_Shamela0006342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2208
Shamela0006947-ara1_Shamela0006347-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1995
Shamela0006947-ara1_Shamela0006348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        25092
Shamela0006947-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2757
Shamela0006947-ara1_Shamela0006352-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3254
Shamela0006947-ara1_Shamela0006356-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        4095
Shamela0006947-ara1_Shamela0006357-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        22955
Shamela0006947-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        50678
Shamela0006947-ara1_Shamela0006388-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1487
Shamela0006947-ara1_Shamela0006392-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23       305461
Shamela0006947-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2542
Shamela0006947-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        45150
Shamela0006947-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        6316
Shamela0006947-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        60376
Shamela0006947-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00       126756
Shamela0006947-ara1_Shamela0006488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        4002
Shamela0006947-ara1_Shamela0006494-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        11503
Shamela0006947-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        44527
Shamela0006947-ara1_Shamela0006547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        8250
Shamela0006947-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        47689
Shamela0006947-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59       150659
Shamela0006947-ara1_Shamela0006593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        8705
Shamela0006947-ara1_Shamela0006596-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        6224
Shamela0006947-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       448464
Shamela0006947-ara1_Shamela0006616-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        1078
Shamela0006947-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        48045
Shamela0006947-ara1_Shamela0006630-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:41        1573
Shamela0006947-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        3515
Shamela0006947-ara1_Shamela0006650-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3358
Shamela0006947-ara1_Shamela0006656-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        4690
Shamela0006947-ara1_Shamela0006662-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        8569
Shamela0006947-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        56524
Shamela0006947-ara1_Shamela0006667-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        3388
Shamela0006947-ara1_Shamela0006669-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13         773
Shamela0006947-ara1_Shamela0006671-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        42050
Shamela0006947-ara1_Shamela0006674-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:41        69380
Shamela0006947-ara1_Shamela0006676-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        1745
Shamela0006947-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        87205
Shamela0006947-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        3291
Shamela0006947-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        19456
Shamela0006947-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        10685
Shamela0006947-ara1_Shamela0006730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        3209
Shamela0006947-ara1_Shamela0006741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:37        9741
Shamela0006947-ara1_Shamela0006743-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        15553
Shamela0006947-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        9780
Shamela0006947-ara1_Shamela0006769-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        1018
Shamela0006947-ara1_Shamela0006785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        2255
Shamela0006947-ara1_Shamela0006794-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1053
Shamela0006947-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        25095
Shamela0006947-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        50258
Shamela0006947-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        14846
Shamela0006947-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28       432868
Shamela0006947-ara1_Shamela0006861-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        3972
Shamela0006947-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53       140603
Shamela0006947-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1376
Shamela0006947-ara1_Shamela0006874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        3100
Shamela0006947-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        21179
Shamela0006947-ara1_Shamela0006896-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        20005
Shamela0006947-ara1_Shamela0006897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        6387
Shamela0006947-ara1_Shamela0006910-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        62906
Shamela0006947-ara1_Shamela0006911-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        4397
Shamela0006947-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        27915
Shamela0006947-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        9831
Shamela0006947-ara1_Shamela0006945-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        52052
Shamela0006947-ara1_Shamela0006952-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        4181
Shamela0006947-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        1101
Shamela0006947-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        5946
Shamela0006947-ara1_Shamela0007235-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        32289
Shamela0006947-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42       120028
Shamela0006947-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        18118
Shamela0006947-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        12445
Shamela0006947-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        13276
Shamela0006947-ara1_Shamela0007312-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        5816
Shamela0006947-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41       146302
Shamela0006947-ara1_Shamela0007328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2094
Shamela0006947-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        97281
Shamela0006947-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50       132309
Shamela0006947-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        14355
Shamela0006947-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        16397
Shamela0006947-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        19232
Shamela0006947-ara1_Shamela0007365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1129
Shamela0006947-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25       118199
Shamela0006947-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        3569
Shamela0006947-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2138
Shamela0006947-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        55428
Shamela0006947-ara1_Shamela0007460-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1219
Shamela0006947-ara1_Shamela0007473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        7028
Shamela0006947-ara1_Shamela0007513-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        29472
Shamela0006947-ara1_Shamela0007516-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        22515
Shamela0006947-ara1_Shamela0007520-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        3009
Shamela0006947-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        3755
Shamela0006947-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        5490
Shamela0006947-ara1_Shamela0007554-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        11233
Shamela0006947-ara1_Shamela0007556-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        14527
Shamela0006947-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        6319
Shamela0006947-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        89150
Shamela0006947-ara1_Shamela0007565-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        2169
Shamela0006947-ara1_Shamela0007566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        6858
Shamela0006947-ara1_Shamela0007567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        5576
Shamela0006947-ara1_Shamela0007568-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        36521
Shamela0006947-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16       159710
Shamela0006947-ara1_Shamela0007603-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        23333
Shamela0006947-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        5480
Shamela0006947-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        13274
Shamela0006947-ara1_Shamela0007610-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        31944
Shamela0006947-ara1_Shamela0007612-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        14639
Shamela0006947-ara1_Shamela0007620-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        4712
Shamela0006947-ara1_Shamela0007623-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:35        17543
Shamela0006947-ara1_Shamela0007625-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        13837
Shamela0006947-ara1_Shamela0007629-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        91253
Shamela0006947-ara1_Shamela0007631-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1695
Shamela0006947-ara1_Shamela0007632-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4684
Shamela0006947-ara1_Shamela0007635-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        11980
Shamela0006947-ara1_Shamela0007636-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        9613
Shamela0006947-ara1_Shamela0007640-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        3205
Shamela0006947-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        47327
Shamela0006947-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53       128590
Shamela0006947-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50       547754
Shamela0006947-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        7388
Shamela0006947-ara1_Shamela0007830-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        3431
Shamela0006947-ara1_Shamela0007867-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:23        3692
Shamela0006947-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42       297971
Shamela0006947-ara1_Shamela0008061-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:39        4040
Shamela0006947-ara1_Shamela0008173-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        18361
Shamela0006947-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       524954
Shamela0006947-ara1_Shamela0008178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        26159
Shamela0006947-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        22340
Shamela0006947-ara1_Shamela0008186-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1012
Shamela0006947-ara1_Shamela0008187-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32       186545
Shamela0006947-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        23616
Shamela0006947-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        8577
Shamela0006947-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        74666
Shamela0006947-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:30        23788
Shamela0006947-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        7205
Shamela0006947-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        12786
Shamela0006947-ara1_Shamela0008212-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1597
Shamela0006947-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3614
Shamela0006947-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        3672
Shamela0006947-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        4073
Shamela0006947-ara1_Shamela0008230-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:32        10342
Shamela0006947-ara1_Shamela0008236-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1238
Shamela0006947-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2223
Shamela0006947-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        8586
Shamela0006947-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        1194
Shamela0006947-ara1_Shamela0008305-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1194
Shamela0006947-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        8871
Shamela0006947-ara1_Shamela0008317-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        17169
Shamela0006947-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32       540783
Shamela0006947-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       376903
Shamela0006947-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       307044
Shamela0006947-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        31337
Shamela0006947-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        47671
Shamela0006947-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       992491
Shamela0006947-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10       459248
Shamela0006947-ara1_Shamela0008459-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1290
Shamela0006947-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38       173011
Shamela0006947-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10       992243
Shamela0006947-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29       228967
Shamela0006947-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        15192
Shamela0006947-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        26780
Shamela0006947-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        11617
Shamela0006947-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        33317
Shamela0006947-ara1_Shamela0008506-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        61727
Shamela0006947-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        42322
Shamela0006947-ara1_Shamela0008518-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        18266
Shamela0006947-ara1_Shamela0008532-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        26065
Shamela0006947-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        70233
Shamela0006947-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        13808
Shamela0006947-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        38469
Shamela0006947-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        55078
Shamela0006947-ara1_Shamela0008559-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1584
Shamela0006947-ara1_Shamela0008566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        3675
Shamela0006947-ara1_Shamela0008571-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        7143
Shamela0006947-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        97739
Shamela0006947-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        18398
Shamela0006947-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        12657
Shamela0006947-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        10042
Shamela0006947-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1350
Shamela0006947-ara1_Shamela0008632-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:31        2725
Shamela0006947-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        6090
Shamela0006947-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        7617
Shamela0006947-ara1_Shamela0008637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1701
Shamela0006947-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        19465
Shamela0006947-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        88260
Shamela0006947-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       103581
Shamela0006947-ara1_Shamela0008675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        19947
Shamela0006947-ara1_Shamela0008676-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3213
Shamela0006947-ara1_Shamela0008677-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2430
Shamela0006947-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        5862
Shamela0006947-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        11062
Shamela0006947-ara1_Shamela0008983-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2600
Shamela0006947-ara1_Shamela0009057-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1090
Shamela0006947-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        37394
Shamela0006947-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        5560
Shamela0006947-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        38007
Shamela0006947-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        8618
Shamela0006947-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        3699
Shamela0006947-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        10028
Shamela0006947-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        19305
Shamela0006947-ara1_Shamela0009086-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        4740
Shamela0006947-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        79615
Shamela0006947-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        9548
Shamela0006947-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        42993
Shamela0006947-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        28007
Shamela0006947-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        67304
Shamela0006947-ara1_Shamela0009170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:59        22022
Shamela0006947-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        90607
Shamela0006947-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        52938
Shamela0006947-ara1_Shamela0009220-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2816
Shamela0006947-ara1_Shamela0009225-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        5069
Shamela0006947-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        90246
Shamela0006947-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        51998
Shamela0006947-ara1_Shamela0009233-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        12102
Shamela0006947-ara1_Shamela0009236-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        6703
Shamela0006947-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46       718550
Shamela0006947-ara1_Shamela0009250-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        8502
Shamela0006947-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        59365
Shamela0006947-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02         985
Shamela0006947-ara1_Shamela0009283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        4307
Shamela0006947-ara1_Shamela0009305-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        2736
Shamela0006947-ara1_Shamela0009306-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:23        2003
Shamela0006947-ara1_Shamela0009311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1105
Shamela0006947-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1461
Shamela0006947-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        44262
Shamela0006947-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        12255
Shamela0006947-ara1_Shamela0009353-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3820
Shamela0006947-ara1_Shamela0009361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2089
Shamela0006947-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2570
Shamela0006947-ara1_Shamela0009370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52         999
Shamela0006947-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2640
Shamela0006947-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        3222
Shamela0006947-ara1_Shamela0009377-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26         764
Shamela0006947-ara1_Shamela0009378-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2168
Shamela0006947-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        8572
Shamela0006947-ara1_Shamela0009380-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31         939
Shamela0006947-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        18648
Shamela0006947-ara1_Shamela0009384-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3133
Shamela0006947-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2088
Shamela0006947-ara1_Shamela0009387-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         888
Shamela0006947-ara1_Shamela0009388-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1224
Shamela0006947-ara1_Shamela0009390-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2994
Shamela0006947-ara1_Shamela0009395-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:19        1565
Shamela0006947-ara1_Shamela0009398-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3492
Shamela0006947-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        19509
Shamela0006947-ara1_Shamela0009412-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1435
Shamela0006947-ara1_Shamela0009427-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57        3594
Shamela0006947-ara1_Shamela0009428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3506
Shamela0006947-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01       228399
Shamela0006947-ara1_Shamela0009449-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2637
Shamela0006947-ara1_Shamela0009508-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        18461
Shamela0006947-ara1_Shamela0009512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3150
Shamela0006947-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2878
Shamela0006947-ara1_Shamela0009561-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2582
Shamela0006947-ara1_Shamela0009563-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        7126
Shamela0006947-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        3363
Shamela0006947-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        82161
Shamela0006947-ara1_Shamela0009568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58         913
Shamela0006947-ara1_Shamela0009569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        8012
Shamela0006947-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26       113565
Shamela0006947-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        3326
Shamela0006947-ara1_Shamela0009592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45         952
Shamela0006947-ara1_Shamela0009593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1649
Shamela0006947-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        15654
Shamela0006947-ara1_Shamela0009607-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:26        14990
Shamela0006947-ara1_Shamela0009608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2648
Shamela0006947-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        5177
Shamela0006947-ara1_Shamela0009628-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1347
Shamela0006947-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        12475
Shamela0006947-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2008
Shamela0006947-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        25761
Shamela0006947-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        14168
Shamela0006947-ara1_Shamela0009685-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5528
Shamela0006947-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       528913
Shamela0006947-ara1_Shamela0009693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        4324
Shamela0006947-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        11228
Shamela0006947-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        4173
Shamela0006947-ara1_Shamela0009701-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:09        2045
Shamela0006947-ara1_Shamela0009709-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2531
Shamela0006947-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        12017
Shamela0006947-ara1_Shamela0009757-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        4641
Shamela0006947-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        40439
Shamela0006947-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1372
Shamela0006947-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        15470
Shamela0006947-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58       133255
Shamela0006947-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        73396
Shamela0006947-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        61606
Shamela0006947-ara1_Shamela0009775-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        19520
Shamela0006947-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37       407884
Shamela0006947-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        94857
Shamela0006947-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34       135710
Shamela0006947-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        57013
Shamela0006947-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:27        82167
Shamela0006947-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        23247
Shamela0006947-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        68415
Shamela0006947-ara1_Shamela0009793-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1197
Shamela0006947-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        64063
Shamela0006947-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        18568
Shamela0006947-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        43562
Shamela0006947-ara1_Shamela0009808-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        2529
Shamela0006947-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31       100650
Shamela0006947-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        37227
Shamela0006947-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        11373
Shamela0006947-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        18666
Shamela0006947-ara1_Shamela0009853-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4991
Shamela0006947-ara1_Shamela0009855-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1676
Shamela0006947-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13       100743
Shamela0006947-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        18526
Shamela0006947-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        29488
Shamela0006947-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20       232922
Shamela0006947-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        70856
Shamela0006947-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        49009
Shamela0006947-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33       170444
Shamela0006947-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        16633
Shamela0006947-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46       453026
Shamela0006947-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        40931
Shamela0006947-ara1_Shamela0009973-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1666
Shamela0006947-ara1_Shamela0009977-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        3885
Shamela0006947-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        12639
Shamela0006947-ara1_Shamela0009986-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        4332
Shamela0006947-ara1_Shamela0009992-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        4583
Shamela0006947-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35       293568
Shamela0006947-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        88291
Shamela0006947-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        33136
Shamela0006947-ara1_Shamela0010018-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        3185
Shamela0006947-ara1_Shamela0010045-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1909
Shamela0006947-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        3133
Shamela0006947-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55       326980
Shamela0006947-ara1_Shamela0010275-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        11267
Shamela0006947-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05       364729
Shamela0006947-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        35252
Shamela0006947-ara1_Shamela0010321-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        5344
Shamela0006947-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        7467
Shamela0006947-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        4067
Shamela0006947-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        83817
Shamela0006947-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        7502
Shamela0006947-ara1_Shamela0010447-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1502
Shamela0006947-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        14421
Shamela0006947-ara1_Shamela0010461-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        3294
Shamela0006947-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        67187
Shamela0006947-ara1_Shamela0010472-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03         858
Shamela0006947-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        9027
Shamela0006947-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        51963
Shamela0006947-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        24647
Shamela0006947-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        69574
Shamela0006947-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        29434
Shamela0006947-ara1_Shamela0010508-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:51        3860
Shamela0006947-ara1_Shamela0010509-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        5282
Shamela0006947-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        11917
Shamela0006947-ara1_Shamela0010514-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1968
Shamela0006947-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       554203
Shamela0006947-ara1_Shamela0010521-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        13202
Shamela0006947-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        70017
Shamela0006947-ara1_Shamela0010525-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        4231
Shamela0006947-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        21689
Shamela0006947-ara1_Shamela0010529-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        6527
Shamela0006947-ara1_Shamela0010531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2862
Shamela0006947-ara1_Shamela0010538-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        1078
Shamela0006947-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        83014
Shamela0006947-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       105300
Shamela0006947-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       122210
Shamela0006947-ara1_Shamela0010550-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1054
Shamela0006947-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        21859
Shamela0006947-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        15785
Shamela0006947-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        5780
Shamela0006947-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1451
Shamela0006947-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        74451
Shamela0006947-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        37621
Shamela0006947-ara1_Shamela0010640-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57         985
Shamela0006947-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27       163260
Shamela0006947-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        85221
Shamela0006947-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44       182634
Shamela0006947-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        99470
Shamela0006947-ara1_Shamela0010665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1848
Shamela0006947-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        35253
Shamela0006947-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        10114
Shamela0006947-ara1_Shamela0010709-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:33        4093
Shamela0006947-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        4987
Shamela0006947-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        91326
Shamela0006947-ara1_Shamela0010720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        6178
Shamela0006947-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        7703
Shamela0006947-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1101
Shamela0006947-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        19685
Shamela0006947-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        31655
Shamela0006947-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        13546
Shamela0006947-ara1_Shamela0010782-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        3289
Shamela0006947-ara1_Shamela0010784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2969
Shamela0006947-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        51231
Shamela0006947-ara1_Shamela0010799-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        1576
Shamela0006947-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        76269
Shamela0006947-ara1_Shamela0010806-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2530
Shamela0006947-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        9454
Shamela0006947-ara1_Shamela0010830-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3469
Shamela0006947-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        35816
Shamela0006947-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        23395
Shamela0006947-ara1_Shamela0010875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4805
Shamela0006947-ara1_Shamela0010883-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36       155792
Shamela0006947-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        76482
Shamela0006947-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1575
Shamela0006947-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59       335703
Shamela0006947-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        29694
Shamela0006947-ara1_Shamela0010912-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15         828
Shamela0006947-ara1_Shamela0010913-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:04        1215
Shamela0006947-ara1_Shamela0010914-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1328
Shamela0006947-ara1_Shamela0010918-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        6475
Shamela0006947-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        23047
Shamela0006947-ara1_Shamela0010930-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1348
Shamela0006947-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        78742
Shamela0006947-ara1_Shamela0011055-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        8907
Shamela0006947-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        32212
Shamela0006947-ara1_Shamela0011073-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        23539
Shamela0006947-ara1_Shamela0011074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        3386
Shamela0006947-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        6439
Shamela0006947-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        32611
Shamela0006947-ara1_Shamela0011082-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4696
Shamela0006947-ara1_Shamela0011083-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        4735
Shamela0006947-ara1_Shamela0011088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2719
Shamela0006947-ara1_Shamela0011098-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21       178281
Shamela0006947-ara1_Shamela0011099-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        11475
Shamela0006947-ara1_Shamela0011123-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        8253
Shamela0006947-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        37409
Shamela0006947-ara1_Shamela0011162-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4025
Shamela0006947-ara1_Shamela0011181-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         995
Shamela0006947-ara1_Shamela0011210-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        8462
Shamela0006947-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        9296
Shamela0006947-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        13112
Shamela0006947-ara1_Shamela0011213-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        3200
Shamela0006947-ara1_Shamela0011216-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        4880
Shamela0006947-ara1_Shamela0011217-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        3566
Shamela0006947-ara1_Shamela0011226-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        6735
Shamela0006947-ara1_Shamela0011235-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:41        2493
Shamela0006947-ara1_Shamela0011238-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1701
Shamela0006947-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        7892
Shamela0006947-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        91071
Shamela0006947-ara1_Shamela0011253-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         972
Shamela0006947-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        52800
Shamela0006947-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        6583
Shamela0006947-ara1_Shamela0011285-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        7871
Shamela0006947-ara1_Shamela0011290-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        11416
Shamela0006947-ara1_Shamela0011327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        6337
Shamela0006947-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        8903
Shamela0006947-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        42124
Shamela0006947-ara1_Shamela0011342-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:03        6030
Shamela0006947-ara1_Shamela0011352-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        26859
Shamela0006947-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15       149938
Shamela0006947-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        39110
Shamela0006947-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        27639
Shamela0006947-ara1_Shamela0011365-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        5939
Shamela0006947-ara1_Shamela0011375-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1131
Shamela0006947-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        86904
Shamela0006947-ara1_Shamela0011381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1047
Shamela0006947-ara1_Shamela0011383-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        11941
Shamela0006947-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        45879
Shamela0006947-ara1_Shamela0011400-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        3517
Shamela0006947-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        22738
Shamela0006947-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        63901
Shamela0006947-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        5476
Shamela0006947-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        5265
Shamela0006947-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54       143873
Shamela0006947-ara1_Shamela0011437-ara1.csv    17-Mar-2020 18:15        19084
Shamela0006947-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        48192
Shamela0006947-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        32998
Shamela0006947-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2438
Shamela0006947-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        22858
Shamela0006947-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        48119
Shamela0006947-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31       867703
Shamela0006947-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        30906
Shamela0006947-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        69504
Shamela0006947-ara1_Shamela0011572-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        53072
Shamela0006947-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        28649
Shamela0006947-ara1_Shamela0011575-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        57966
Shamela0006947-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        17323
Shamela0006947-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17       125267
Shamela0006947-ara1_Shamela0011682-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        6956
Shamela0006947-ara1_Shamela0011684-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        2192
Shamela0006947-ara1_Shamela0011685-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        7611
Shamela0006947-ara1_Shamela0011686-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:45        1885
Shamela0006947-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36       125802
Shamela0006947-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        7234
Shamela0006947-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        60299
Shamela0006947-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       1980848
Shamela0006947-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        3901
Shamela0006947-ara1_Shamela0011755-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        11720
Shamela0006947-ara1_Shamela0011758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:30        4054
Shamela0006947-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        5637
Shamela0006947-ara1_Shamela0011767-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        4757
Shamela0006947-ara1_Shamela0011769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        17759
Shamela0006947-ara1_Shamela0011780-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16         945
Shamela0006947-ara1_Shamela0011781-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1551
Shamela0006947-ara1_Shamela0011786-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        11008
Shamela0006947-ara1_Shamela0011787-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1268
Shamela0006947-ara1_Shamela0011788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        11341
Shamela0006947-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        5311
Shamela0006947-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        64418
Shamela0006947-ara1_Shamela0011809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1101
Shamela0006947-ara1_Shamela0011812-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        60460
Shamela0006947-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        50311
Shamela0006947-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        64082
Shamela0006947-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        70323
Shamela0006947-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        17314
Shamela0006947-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        61572
Shamela0006947-ara1_Shamela0011998-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        18226
Shamela0006947-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        47206
Shamela0006947-ara1_Shamela0012002-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        6632
Shamela0006947-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        12309
Shamela0006947-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        45046
Shamela0006947-ara1_Shamela0012024-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3470
Shamela0006947-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23       265689
Shamela0006947-ara1_Shamela0012028-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        20725
Shamela0006947-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        37994
Shamela0006947-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        88560
Shamela0006947-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42       135420
Shamela0006947-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11       362568
Shamela0006947-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        7745
Shamela0006947-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        8121
Shamela0006947-ara1_Shamela0012055-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33       142962
Shamela0006947-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        90245
Shamela0006947-ara1_Shamela0012076-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        10724
Shamela0006947-ara1_Shamela0012081-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        7317
Shamela0006947-ara1_Shamela0012086-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1273
Shamela0006947-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        9297
Shamela0006947-ara1_Shamela0012091-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        9168
Shamela0006947-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        73658
Shamela0006947-ara1_Shamela0012115-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        37898
Shamela0006947-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        6039
Shamela0006947-ara1_Shamela0012153-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        9697
Shamela0006947-ara1_Shamela0012205-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:40        1841
Shamela0006947-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        33997
Shamela0006947-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        28486
Shamela0006947-ara1_Shamela0012226-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:28        4064
Shamela0006947-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        22460
Shamela0006947-ara1_Shamela0012286-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:56        8468
Shamela0006947-ara1_Shamela0012289-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48         962
Shamela0006947-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       459540
Shamela0006947-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        12532
Shamela0006947-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        21059
Shamela0006947-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        92455
Shamela0006947-ara1_Shamela0012396-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:17        11083
Shamela0006947-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        97562
Shamela0006947-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        69117
Shamela0006947-ara1_Shamela0012400-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        3121
Shamela0006947-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        33646
Shamela0006947-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49       196388
Shamela0006947-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30       122439
Shamela0006947-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        14892
Shamela0006947-ara1_Shamela0012446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        4498
Shamela0006947-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1485
Shamela0006947-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        4912
Shamela0006947-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        5134
Shamela0006947-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        50253
Shamela0006947-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        11746
Shamela0006947-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        5693
Shamela0006947-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:10        49219
Shamela0006947-ara1_Shamela0012718-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        5485
Shamela0006947-ara1_Shamela0012720-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        5188
Shamela0006947-ara1_Shamela0012722-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:54        7664
Shamela0006947-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1430
Shamela0006947-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        57500
Shamela0006947-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1381
Shamela0006947-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1410
Shamela0006947-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        41782
Shamela0006947-ara1_Shamela0012753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1439
Shamela0006947-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        50163
Shamela0006947-ara1_Shamela0012818-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1552
Shamela0006947-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        14705
Shamela0006947-ara1_Shamela0012827-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1747
Shamela0006947-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:44        5733
Shamela0006947-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        6629
Shamela0006947-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        11508
Shamela0006947-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        22669
Shamela0006947-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        12996
Shamela0006947-ara1_Shamela0012848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        32340
Shamela0006947-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        83163
Shamela0006947-ara1_Shamela0012858-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1451
Shamela0006947-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        24178
Shamela0006947-ara1_Shamela0012861-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        13809
Shamela0006947-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        29871
Shamela0006947-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1806
Shamela0006947-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        9712
Shamela0006947-ara1_Shamela0012882-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1308
Shamela0006947-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        10177
Shamela0006947-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        51836
Shamela0006947-ara1_Shamela0012936-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        1391
Shamela0006947-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04       148952
Shamela0006947-ara1_Shamela0012982-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1314
Shamela0006947-ara1_Shamela0012985-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1034
Shamela0006947-ara1_Shamela0012987-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        5344
Shamela0006947-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        18287
Shamela0006947-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        21373
Shamela0006947-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        22562
Shamela0006947-ara1_Shamela0013000-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        4776
Shamela0006947-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        4657
Shamela0006947-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        18853
Shamela0006947-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        10640
Shamela0006947-ara1_Shamela0013031-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3847
Shamela0006947-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        9786
Shamela0006947-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        14399
Shamela0006947-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        35739
Shamela0006947-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16       103500
Shamela0006947-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        2632
Shamela0006947-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        13004
Shamela0006947-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1708
Shamela0006947-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        16435
Shamela0006947-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        30698
Shamela0006947-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        7153
Shamela0006947-ara1_Shamela0013058-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        1115
Shamela0006947-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        49417
Shamela0006947-ara1_Shamela0013063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1164
Shamela0006947-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        15837
Shamela0006947-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        9312
Shamela0006947-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        9877
Shamela0006947-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        4322
Shamela0006947-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        16530
Shamela0006947-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        30520
Shamela0006947-ara1_Shamela0013088-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        26949
Shamela0006947-ara1_Shamela0013089-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        11067
Shamela0006947-ara1_Shamela0013104-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1860
Shamela0006947-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        11071
Shamela0006947-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        5858
Shamela0006947-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        3496
Shamela0006947-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2999
Shamela0006947-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        9473
Shamela0006947-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        9338
Shamela0006947-ara1_Shamela0013152-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:01        2365
Shamela0006947-ara1_Shamela0013173-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4694
Shamela0006947-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        88320
Shamela0006947-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        7255
Shamela0006947-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        4640
Shamela0006947-ara1_Shamela0018381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02       117905
Shamela0006947-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1545
Shamela0006947-ara1_Shamela0019542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2987
Shamela0006947-ara1_Shamela0021105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        14119
Shamela0006947-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        19555
Shamela0006947-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        11393
Shamela0006947-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        13070
Shamela0006947-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        4443
Shamela0006947-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        34611
Shamela0006947-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1131
Shamela0006947-ara1_Shamela0021487-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        5629
Shamela0006947-ara1_Shamela0021489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1813
Shamela0006947-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        47003
Shamela0006947-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        38996
Shamela0006947-ara1_Shamela0021496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        4781
Shamela0006947-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        47927
Shamela0006947-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        18548
Shamela0006947-ara1_Shamela0021508-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        12706
Shamela0006947-ara1_Shamela0021510-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25         865
Shamela0006947-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        13800
Shamela0006947-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        8948
Shamela0006947-ara1_Shamela0021524-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        49141
Shamela0006947-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        37851
Shamela0006947-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        91558
Shamela0006947-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05       595872
Shamela0006947-ara1_Shamela0021542-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        2254
Shamela0006947-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        96725
Shamela0006947-ara1_Shamela0021554-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        2716
Shamela0006947-ara1_Shamela0021562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        8944
Shamela0006947-ara1_Shamela0021563-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        7583
Shamela0006947-ara1_Shamela0021565-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        7758
Shamela0006947-ara1_Shamela0021568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        14775
Shamela0006947-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        16995
Shamela0006947-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        4829
Shamela0006947-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        7371
Shamela0006947-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4402
Shamela0006947-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27       181198
Shamela0006947-ara1_Shamela0021592-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        6696
Shamela0006947-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        22305
Shamela0006947-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        12199
Shamela0006947-ara1_Shamela0021596-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        3114
Shamela0006947-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4769
Shamela0006947-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        39743
Shamela0006947-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        24440
Shamela0006947-ara1_Shamela0021600-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        8573
Shamela0006947-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1231
Shamela0006947-ara1_Shamela0021604-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2868
Shamela0006947-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        30975
Shamela0006947-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        6507
Shamela0006947-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        9838
Shamela0006947-ara1_Shamela0021609-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        16340
Shamela0006947-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        10776
Shamela0006947-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        12902
Shamela0006947-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32       222937
Shamela0006947-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        44790
Shamela0006947-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        4528
Shamela0006947-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3646
Shamela0006947-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34       280273
Shamela0006947-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        15988
Shamela0006947-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        14661
Shamela0006947-ara1_Shamela0021640-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        8386
Shamela0006947-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        99531
Shamela0006947-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        4439
Shamela0006947-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        41225
Shamela0006947-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16       205488
Shamela0006947-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        97027
Shamela0006947-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        2932
Shamela0006947-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17       108825
Shamela0006947-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3912
Shamela0006947-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2929
Shamela0006947-ara1_Shamela0021685-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1978
Shamela0006947-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        17971
Shamela0006947-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        45854
Shamela0006947-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1143
Shamela0006947-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27       205734
Shamela0006947-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        86815
Shamela0006947-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       948498
Shamela0006947-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        4520
Shamela0006947-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        59343
Shamela0006947-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        74619
Shamela0006947-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        61269
Shamela0006947-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        44970
Shamela0006947-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        46457
Shamela0006947-ara1_Shamela0021741-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        43065
Shamela0006947-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06       149926
Shamela0006947-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16       116372
Shamela0006947-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        44365
Shamela0006947-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        67288
Shamela0006947-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31       112933
Shamela0006947-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44       175016
Shamela0006947-ara1_Shamela0021784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        70056
Shamela0006947-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        77021
Shamela0006947-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35       172258
Shamela0006947-ara1_Shamela0021813-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        17872
Shamela0006947-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52       510175
Shamela0006947-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        10871
Shamela0006947-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        25055
Shamela0006947-ara1_Shamela0022053-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         984
Shamela0006947-ara1_Shamela0022341-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        4027
Shamela0006947-ara1_Shamela0022347-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        5769
Shamela0006947-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01       150215
Shamela0006947-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        76562
Shamela0006947-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59       104873
Shamela0006947-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        14749
Shamela0006947-ara1_Shamela0022551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1355
Shamela0006947-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        34830
Shamela0006947-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        53024
Shamela0006947-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        5879
Shamela0006947-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        56176
Shamela0006947-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        37868
Shamela0006947-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        37991
Shamela0006947-ara1_Shamela0022648-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         825
Shamela0006947-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29       207585
Shamela0006947-ara1_Shamela0022651-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5753
Shamela0006947-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        68194
Shamela0006947-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1645
Shamela0006947-ara1_Shamela0022665-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        5789
Shamela0006947-ara1_Shamela0022666-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        16371
Shamela0006947-ara1_Shamela0022667-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2248
Shamela0006947-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        13184
Shamela0006947-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        16170
Shamela0006947-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1133
Shamela0006947-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        50385
Shamela0006947-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        49248
Shamela0006947-ara1_Shamela0022788-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:23        4075
Shamela0006947-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        6302
Shamela0006947-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       261288
Shamela0006947-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        16695
Shamela0006947-ara1_Shamela0022808-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1425
Shamela0006947-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29       503616
Shamela0006947-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        90643
Shamela0006947-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        45561
Shamela0006947-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        11100
Shamela0006947-ara1_Shamela0022869-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        6181
Shamela0006947-ara1_Shamela0022877-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        46343
Shamela0006947-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        81172
Shamela0006947-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3967
Shamela0006947-ara1_Shamela0022892-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        3016
Shamela0006947-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        13536
Shamela0006947-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33       230984
Shamela0006947-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        47939
Shamela0006947-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        24205
Shamela0006947-ara1_Shamela0023102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1942
Shamela0006947-ara1_Shamela0023156-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2550
Shamela0006947-ara1_Shamela0023163-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2106
Shamela0006947-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        45835
Shamela0006947-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2066
Shamela0006947-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        16405
Shamela0006947-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        7548
Shamela0006947-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57       477216
Shamela0006947-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        24941
Shamela0006947-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50       237556
Shamela0006947-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14       278272
Shamela0006947-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20       638757
Shamela0006947-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31       384188
Shamela0006947-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        14905
Shamela0006947-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        40798
Shamela0006947-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        38358
Shamela0006947-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        85266
Shamela0006947-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35       450185
Shamela0006947-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48       487909
Shamela0006947-ara1_Shamela0023622-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3034
Shamela0006947-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00       521368
Shamela0006947-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39       304648
Shamela0006947-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       559321
Shamela0006947-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       302326
Shamela0006947-ara1_Shamela0023630-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        2988
Shamela0006947-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       1085768
Shamela0006947-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20       323340
Shamela0006947-ara1_Shamela0023634-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        4236
Shamela0006947-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52       357037
Shamela0006947-ara1_Shamela0023636-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        13755
Shamela0006947-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51       110463
Shamela0006947-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        18581
Shamela0006947-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54       179119
Shamela0006947-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        37224
Shamela0006947-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58       122384
Shamela0006947-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        38664
Shamela0006947-ara1_Shamela0023741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        3873
Shamela0006947-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08       159200
Shamela0006947-ara1_Shamela0023769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        4978
Shamela0006947-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        10217
Shamela0006947-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2519
Shamela0006947-ara1_Shamela0023785-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:50        21734
Shamela0006947-ara1_Shamela0023787-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:31        7253
Shamela0006947-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        20820
Shamela0006947-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48       143999
Shamela0006947-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        54870
Shamela0006947-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        21163
Shamela0006947-ara1_Shamela0023799-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        7504
Shamela0006947-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04       134141
Shamela0006947-ara1_Shamela0023842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        2017
Shamela0006947-ara1_Shamela0025782-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        5704
Shamela0006947-ara1_Shamela0025787-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        10485
Shamela0006947-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43       122305
Shamela0006947-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       476071
Shamela0006947-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       732106
Shamela0006947-ara1_Shamela0025837-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:03        1971
Shamela0006947-ara1_Shamela0025841-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        5380
Shamela0006947-ara1_Shamela0025955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        16020
Shamela0006947-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        29753
Shamela0006947-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        22148
Shamela0006947-ara1_Shamela0026102-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:04        3306
Shamela0006947-ara1_Shamela0026108-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:53        2614
Shamela0006947-ara1_Shamela0026111-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        20478
Shamela0006947-ara1_Shamela0026183-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        4820
Shamela0006947-ara1_Shamela0026237-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2571
Shamela0006947-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        37586
Shamela0006947-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        28277
Shamela0006947-ara1_Shamela0026336-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:41        13191
Shamela0006947-ara1_Shamela0026337-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2458
Shamela0006947-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2363
Shamela0006947-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1171
Shamela0006947-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        8874
Shamela0006947-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3132
Shamela0006947-ara1_Shamela0026421-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1338
Shamela0006947-ara1_Shamela0026428-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1102
Shamela0006947-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2201
Shamela0006947-ara1_Shamela0026435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        3574
Shamela0006947-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        7406
Shamela0006947-ara1_Shamela0026441-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:03        2917
Shamela0006947-ara1_Shamela0026443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2320
Shamela0006947-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3409
Shamela0006947-ara1_Shamela0026462-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2337
Shamela0006947-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        3919
Shamela0006947-ara1_Shamela0026464-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        9964
Shamela0006947-ara1_Shamela0026474-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1830
Shamela0006947-ara1_Shamela0026481-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        6197
Shamela0006947-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        40777
Shamela0006947-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3494
Shamela0006947-ara1_Shamela0026489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2260
Shamela0006947-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1115
Shamela0006947-ara1_Shamela0026495-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31         918
Shamela0006947-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        4494
Shamela0006947-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4617
Shamela0006947-ara1_Shamela0026520-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        10298
Shamela0006947-ara1_Shamela0026525-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        7045
Shamela0006947-ara1_Shamela0026535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1188
Shamela0006947-ara1_Shamela0026538-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2761
Shamela0006947-ara1_Shamela0026539-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        6420
Shamela0006947-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4564
Shamela0006947-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        3380
Shamela0006947-ara1_Shamela0026551-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2963
Shamela0006947-ara1_Shamela0026552-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:42        3996
Shamela0006947-ara1_Shamela0026558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2191
Shamela0006947-ara1_Shamela0026562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        9808
Shamela0006947-ara1_Shamela0026564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2552
Shamela0006947-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        20689
Shamela0006947-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29       201277
Shamela0006947-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1142
Shamela0006947-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3452
Shamela0006947-ara1_Shamela0026585-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        9291
Shamela0006947-ara1_Shamela0026588-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1299
Shamela0006947-ara1_Shamela0026641-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1516
Shamela0006947-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4112
Shamela0006947-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        39029
Shamela0006947-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        21019
Shamela0006947-ara1_Shamela0026676-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1095
Shamela0006947-ara1_Shamela0026713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        3124
Shamela0006947-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1110
Shamela0006947-ara1_Shamela0026723-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1057
Shamela0006947-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        5241
Shamela0006947-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        12972
Shamela0006947-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        2874
Shamela0006947-ara1_Shamela0026735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2045
Shamela0006947-ara1_Shamela0026740-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11         903
Shamela0006947-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        4348
Shamela0006947-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1825
Shamela0006947-ara1_Shamela0026747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1487
Shamela0006947-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        3583
Shamela0006947-ara1_Shamela0026808-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        2404
Shamela0006947-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        2732
Shamela0006947-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        4472
Shamela0006947-ara1_Shamela0026823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1601
Shamela0006947-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        3104
Shamela0006947-ara1_Shamela0026844-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1358
Shamela0006947-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1577
Shamela0006947-ara1_Shamela0026862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         953
Shamela0006947-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        4425
Shamela0006947-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        12650
Shamela0006947-ara1_Shamela0026883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2008
Shamela0006947-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        68236
Shamela0006947-ara1_Shamela0026887-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        9816
Shamela0006947-ara1_Shamela0026890-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1490
Shamela0006947-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        4969
Shamela0006947-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        5288
Shamela0006947-ara1_Shamela0026894-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        4393
Shamela0006947-ara1_Shamela0026921-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1233
Shamela0006947-ara1_Shamela0026924-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1916
Shamela0006947-ara1_Shamela0026925-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1665
Shamela0006947-ara1_Shamela0026926-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        4711
Shamela0006947-ara1_Shamela0027083-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1861
Shamela0006947-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        20162
Shamela0006947-ara1_Shamela0027089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1903
Shamela0006947-ara1_Shamela0027091-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        4552
Shamela0006947-ara1_Shamela0027092-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        4634
Shamela0006947-ara1_Shamela0027095-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        3265
Shamela0006947-ara1_Shamela0027105-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1446
Shamela0006947-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        13924
Shamela0006947-ara1_Shamela0028100-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1398
Shamela0006947-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        60640
Shamela0006947-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        27187
Shamela0006947-ara1_Shamela0028173-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        3968
Shamela0006947-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        27611
Shamela0006947-ara1_Shamela0028175-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        5536
Shamela0006947-ara1_Shamela0028181-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        1625
Shamela0006947-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        3009
Shamela0006947-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        31716
Shamela0006947-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3866
Shamela0006947-ara1_Shamela0029289-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1348
Shamela0006947-ara1_Shamela0029428-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3186
Shamela0006947-ara1_Shamela0029466-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2121
Shamela0006947-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        1754
Shamela0006947-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26       125286
Shamela0006947-ara1_Shamela0029701-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1037
Shamela0006947-ara1_Shamela0029702-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        5598
Shamela0006947-ara1_Shamela0029703-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        4127
Shamela0006947-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5406
Shamela0006947-ara1_Shamela0029705-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        1223
Shamela0006947-ara1_Shamela0029708-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        4473
Shamela0006947-ara1_Shamela0029711-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3136
Shamela0006947-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1256
Shamela0006947-ara1_Shamela0029728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2242
Shamela0006947-ara1_Shamela0029742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2900
Shamela0006947-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30       453183
Shamela0006947-ara1_Shamela0029745-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1901
Shamela0006947-ara1_Shamela0029747-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        3321
Shamela0006947-ara1_Shamela0029752-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1508
Shamela0006947-ara1_Shamela0029769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43         972
Shamela0006947-ara1_Shamela0029772-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2857
Shamela0006947-ara1_Shamela0029783-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44         976
Shamela0006947-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4308
Shamela0006947-ara1_Shamela0029796-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1135
Shamela0006947-ara1_Shamela0029814-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        3589
Shamela0006947-ara1_Shamela0029848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2152
Shamela0006947-ara1_Shamela0029866-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35         852
Shamela0006947-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        8247
Shamela0006947-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        12113
Shamela0006947-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        5131
Shamela0006947-ara1_Shamela0029892-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        2389
Shamela0006947-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2822
Shamela0006947-ara1_Shamela0029932-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1816
Shamela0006947-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        13851
Shamela0006947-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2440
Shamela0006947-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        5757
Shamela0006947-ara1_Shamela0029986-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1425
Shamela0006947-ara1_Shamela0029988-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        4528
Shamela0006947-ara1_Shamela0030067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        9357
Shamela0006947-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        5579
Shamela0006947-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        6813
Shamela0006947-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        2054
Shamela0006947-ara1_Shamela0030310-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18         879
Shamela0006947-ara1_Shamela0030312-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        26283
Shamela0006947-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        27185
Shamela0006947-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        8298
Shamela0006947-ara1_Shamela0030341-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        6351
Shamela0006947-ara1_Shamela0030358-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1279
Shamela0006947-ara1_Shamela0030384-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1422
Shamela0006947-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3870
Shamela0006947-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        7471
Shamela0006947-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        4602
Shamela0006947-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        3598
Shamela0006947-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2457
Shamela0006947-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2210
Shamela0006947-ara1_Shamela0030646-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3554
Shamela0006947-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3843
Shamela0006947-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2597
Shamela0006947-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21        3899
Shamela0006947-ara1_Shamela0030750-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2147
Shamela0006947-ara1_Shamela0030760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5924
Shamela0006947-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3693
Shamela0006947-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26         960
Shamela0006947-ara1_Shamela0030842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1522
Shamela0006947-ara1_Shamela0030850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        56732
Shamela0006947-ara1_Shamela0030855-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1457
Shamela0006947-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        56784
Shamela0006947-ara1_Shamela0030903-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        10447
Shamela0006947-ara1_Shamela0030945-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        19644
Shamela0006947-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        24025
Shamela0006947-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        34787
Shamela0006947-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        25711
Shamela0006947-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        19076
Shamela0006947-ara1_Shamela0031373-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        7326
Shamela0006947-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        6932
Shamela0006947-ara1_Shamela0031382-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        10134
Shamela0006947-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        36209
Shamela0006947-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        53364
Shamela0006947-ara1_Shamela0035073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        13956
Shamela0006947-ara1_Shamela0035077-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        2160
Shamela0006947-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18       252137
Shamela0006947-ara1_Shamela0035101-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3833
Shamela0006947-ara1_Shamela0035261-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        9142
Shamela0006947-ara1_Shamela0035276-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        6973
Shamela0006947-ara1_Shamela0035888-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        4452
Shamela0006947-ara1_Shamela0036040-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1858
Shamela0006947-ara1_Shamela0036066-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1188
Shamela0006947-ara1_Shamela0036075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6183
Shamela0006947-ara1_Shamela0036076-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2808
Shamela0006947-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        8417
Shamela0006947-ara1_Shamela0036081-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        12634
Shamela0006947-ara1_Shamela0036082-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3875
Shamela0006947-ara1_Shamela0036085-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        10342
Shamela0006947-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        22075
Shamela0006947-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        35857
Shamela0006947-ara1_Shamela0036422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1782
Shamela0006947-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        9151
Shamela0006947-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       441573
Shamela0006947-ara1_Shamela0036475-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        3903
Shamela0006947-ara1_Shamela0036506-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3589
Shamela0006947-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        11571
Shamela0006947-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12       344972
Shamela0006947-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        29651
Shamela0006947-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59       954368
Shamela0006947-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        16161
Shamela0006947-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        14776
Shamela0006947-ara1_Shamela0036616-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08       169582
Shamela0006947-ara1_Shamela0037025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2533
Shamela0006947-ara1_Shamela0037056-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1538
Shamela0006947-ara1_Shamela0037057-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2131
Shamela0006947-ara1_Shamela0037063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        55316
Shamela0006947-ara1_Shamela0037064-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1195
Shamela0006947-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       602979
Shamela0006947-ara1_Shamela0037326-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        1307
Shamela0006947-ara1_Shamela0037338-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1035
Shamela0006947-ara1_Shamela0037345-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1781
Shamela0006947-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        10646
Shamela0006947-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       524925
Shamela0006947-ara1_Shamela0037460-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15         806
Shamela0006947-ara1_Shamela0037468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2721
Shamela0006947-ara1_Shamela0037473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        3032
Shamela0006947-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        3137
Shamela0006947-ara1_Shamela0037488-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        2475
Shamela0006947-ara1_Shamela0037494-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1143
Shamela0006947-ara1_Shamela0037538-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40         843
Shamela0006947-ara1_Shamela0037559-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        9167
Shamela0006947-ara1_Shamela0037610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2426
Shamela0006947-ara1_Shamela0037614-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:12        21164
Shamela0006947-ara1_Shamela0037631-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2434
Shamela0006947-ara1_Shamela0037632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1034
Shamela0006947-ara1_Shamela0037649-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        5058
Shamela0006947-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        7353
Shamela0006947-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        38710
Shamela0006947-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4269
Shamela0006947-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35       240138
Shamela0006947-ara1_Shamela0037886-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        23082
Shamela0006947-ara1_Shamela0038011-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1358
Shamela0006947-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2169
Shamela0006947-ara1_Shamela0038091-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        6292
Shamela0006947-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        10142
Shamela0006947-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        13836
Shamela0006947-ara1_Shamela0038740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1065
Shamela0006947-ara1_Shamela0095562-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2279
Shamela0006947-ara1_Shamela0095563-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:26        2478
Shamela0006947-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01       487170
Shamela0006947-ara1_Shamela0095696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        8944
Shamela0006947-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        75366
Shamela0006947-ara1_Shamela0095860-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2506
Shamela0006947-ara1_Shamela0096165-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:43        1471
Shamela0006947-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        57589
Shamela0006947-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        15176
Shamela0006947-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        10972
Shamela0006947-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1188
Shamela0006947-ara1_Shamela0096233-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5714
Shamela0006947-ara1_Shamela0096236-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        2334
Shamela0006947-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        5465
Shamela0006947-ara1_Shamela0096262-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2826
Shamela0006947-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30       187663
Shamela0006947-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        27290
Shamela0006947-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        8218
Shamela0006947-ara1_Shamela0096611-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37         889
Shamela0006947-ara1_Shamela0096618-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        3667
Shamela0006947-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        8715
Shamela0006947-ara1_Shamela0096844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1609
Shamela0006947-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        10513
Shamela0006947-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        28440
Shamela0006947-ara1_Shamela0097799-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2258
Shamela0006947-ara1_Shamela0097809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        4253
Shamela0006947-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        21534
Shamela0006947-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4383
Shamela0006947-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        57436
Shamela0006947-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        26726
Shamela0006947-ara1_Shamela0098123-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1361
Shamela0006947-ara1_Shamela0115130-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1703
Shamela0006947-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06       212816
Shamela0006947-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        5736
Shamela0006947-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        4467
Shamela0006947-ara1_Shamela0121378-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        5808
Shamela0006947-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        51445
Shamela0006947-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04       312857
Shamela0006947-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15       386711
Shamela0006947-ara1_Shia000005-ara1.csv      17-Mar-2020 16:57        5736
Shamela0006947-ara1_Shia000011-ara1.csv      17-Mar-2020 16:40        1987
Shamela0006947-ara1_Shia000019Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        9440
Shamela0006947-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        9166
Shamela0006947-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3136
Shamela0006947-ara1_Shia000043Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        3244
Shamela0006947-ara1_Shia000048-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1015
Shamela0006947-ara1_Shia000049Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1803
Shamela0006947-ara1_Shia000053-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1213
Shamela0006947-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        7547
Shamela0006947-ara1_Shia000065-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        1899
Shamela0006947-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        22818
Shamela0006947-ara1_Shia000091Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1187
Shamela0006947-ara1_Shia000094Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3927
Shamela0006947-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        14222
Shamela0006947-ara1_Shia000109Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        5888
Shamela0006947-ara1_Shia000111Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2379
Shamela0006947-ara1_Shia000120-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        1745
Shamela0006947-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6352
Shamela0006947-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        4683
Shamela0006947-ara1_Shia000151-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        1521
Shamela0006947-ara1_Shia000152-ara1.csv      17-Mar-2020 17:44        1199
Shamela0006947-ara1_Shia000153Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2875
Shamela0006947-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        23651
Shamela0006947-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        3881
Shamela0006947-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        19474
Shamela0006947-ara1_Shia000210-ara1.csv      17-Mar-2020 14:23        3694
Shamela0006947-ara1_Shia000215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        4875
Shamela0006947-ara1_Shia000218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3744
Shamela0006947-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        14367
Shamela0006947-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        20248
Shamela0006947-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        15260
Shamela0006947-ara1_Shia000260-ara1.csv      17-Mar-2020 12:35        1011
Shamela0006947-ara1_Shia000263Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1056
Shamela0006947-ara1_Shia000277Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1000
Shamela0006947-ara1_Shia000291Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        6818
Shamela0006947-ara1_Shia000296-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21        2670
Shamela0006947-ara1_Shia000297-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        1600
Shamela0006947-ara1_Shia000298Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        4465
Shamela0006947-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        14049
Shamela0006947-ara1_Shia000363-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32         890
Shamela0006947-ara1_Shia000376Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2194
Shamela0006947-ara1_Shia000394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        3734
Shamela0006947-ara1_Shia000403-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        4184
Shamela0006947-ara1_Shia000715-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        1033
Shamela0006947-ara1_Shia000723Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2665
Shamela0006947-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        11139
Shamela0006947-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        3344
Shamela0006947-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        13744
Shamela0006947-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        11377
Shamela0006947-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        73307
Shamela0006947-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        74393
Shamela0006947-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        11433
Shamela0006947-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51       284195
Shamela0006947-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        20799
Shamela0006947-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        20488
Shamela0006947-ara1_Shia000903-ara1.csv      17-Mar-2020 17:11        1880
Shamela0006947-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        13672
Shamela0006947-ara1_Shia000979Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1981
Shamela0006947-ara1_Shia000987Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        5292
Shamela0006947-ara1_Shia000996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1754
Shamela0006947-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27       124069
Shamela0006947-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55       292599
Shamela0006947-ara1_Shia001082Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1344
Shamela0006947-ara1_Shia001107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        58929
Shamela0006947-ara1_Shia001111-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        3104
Shamela0006947-ara1_Shia001115Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        5737
Shamela0006947-ara1_Shia001119-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        2217
Shamela0006947-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        25540
Shamela0006947-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        3962
Shamela0006947-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:11        18436
Shamela0006947-ara1_Shia001135-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:10        17765
Shamela0006947-ara1_Shia001136-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:03        6727
Shamela0006947-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        14915
Shamela0006947-ara1_Shia001140Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:26        2378
Shamela0006947-ara1_Shia001142Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:11        2161
Shamela0006947-ara1_Shia001144-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:53        2183
Shamela0006947-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02        7106
Shamela0006947-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:02        4644
Shamela0006947-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        4218
Shamela0006947-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        18474
Shamela0006947-ara1_Shia001156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:39        5057
Shamela0006947-ara1_Shia001161Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2387
Shamela0006947-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        17709
Shamela0006947-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        65698
Shamela0006947-ara1_Shia001186-ara1.csv      17-Mar-2020 14:26        4670
Shamela0006947-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        19830
Shamela0006947-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        42969
Shamela0006947-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        11109
Shamela0006947-ara1_Shia001268-ara1.csv      17-Mar-2020 14:32        4530
Shamela0006947-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        23250
Shamela0006947-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2650
Shamela0006947-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        23473
Shamela0006947-ara1_Shia001276-ara1.csv      17-Mar-2020 14:30        2302
Shamela0006947-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        10206
Shamela0006947-ara1_Shia001281-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        7500
Shamela0006947-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        10164
Shamela0006947-ara1_Shia001286-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        7135
Shamela0006947-ara1_Shia001288-ara1.csv      17-Mar-2020 16:06        2185
Shamela0006947-ara1_Shia001292-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        6280
Shamela0006947-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2720
Shamela0006947-ara1_Shia001297-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        1092
Shamela0006947-ara1_Shia001298-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        4950
Shamela0006947-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        4645
Shamela0006947-ara1_Shia001300-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        7389
Shamela0006947-ara1_Shia001302-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        1456
Shamela0006947-ara1_Shia001303-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        1087
Shamela0006947-ara1_Shia001310-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53        8036
Shamela0006947-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        28046
Shamela0006947-ara1_Shia001330-ara1.csv      17-Mar-2020 17:12        6887
Shamela0006947-ara1_Shia001331-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1015
Shamela0006947-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        12662
Shamela0006947-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        5540
Shamela0006947-ara1_Shia001335-ara1.csv      17-Mar-2020 15:19        3828
Shamela0006947-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        13058
Shamela0006947-ara1_Shia001339-ara1.csv      17-Mar-2020 17:20        1949
Shamela0006947-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        3215
Shamela0006947-ara1_Shia001341-ara1.csv      17-Mar-2020 14:38        2795
Shamela0006947-ara1_Shia001343-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        1669
Shamela0006947-ara1_Shia001344Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        5365
Shamela0006947-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        14782
Shamela0006947-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        45371
Shamela0006947-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        4701
Shamela0006947-ara1_Shia001367-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        8608
Shamela0006947-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        28831
Shamela0006947-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        4482
Shamela0006947-ara1_Shia001371-ara1.csv      17-Mar-2020 14:36        1666
Shamela0006947-ara1_Shia001373-ara1.csv      17-Mar-2020 15:59        11191
Shamela0006947-ara1_Shia001378-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        3005
Shamela0006947-ara1_Shia001379-ara1.csv      17-Mar-2020 16:06        5611
Shamela0006947-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        12326
Shamela0006947-ara1_Shia001382-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        1286
Shamela0006947-ara1_Shia001383-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        5909
Shamela0006947-ara1_Shia001389-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        1720
Shamela0006947-ara1_Shia001391-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37         906
Shamela0006947-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        13139
Shamela0006947-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        9783
Shamela0006947-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        14805
Shamela0006947-ara1_Shia001400-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30         955
Shamela0006947-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        13734
Shamela0006947-ara1_Shia001403-ara1.csv      17-Mar-2020 17:25        4440
Shamela0006947-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        5959
Shamela0006947-ara1_Shia001414-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        1783
Shamela0006947-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        21063
Shamela0006947-ara1_Shia001417-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        3157
Shamela0006947-ara1_Shia001418Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        7045
Shamela0006947-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        20406
Shamela0006947-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        7584
Shamela0006947-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55       1047264
Shamela0006947-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        6118
Shamela0006947-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        27097
Shamela0006947-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        6897
Shamela0006947-ara1_Shia001552-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53        3137
Shamela0006947-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        30310
Shamela0006947-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        98179
Shamela0006947-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        21286
Shamela0006947-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        35918
Shamela0006947-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        14632
Shamela0006947-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        61232
Shamela0006947-ara1_Shia001657Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        13132
Shamela0006947-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        38621
Shamela0006947-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        86535
Shamela0006947-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27       108909
Shamela0006947-ara1_Shia001749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        5465
Shamela0006947-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50       473658
Shamela0006947-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48       140461
Shamela0006947-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34       191150
Shamela0006947-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53        1515
Shamela0006947-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        68794
Shamela0006947-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        15459
Shamela0006947-ara1_Shia001845Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        4004
Shamela0006947-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        4395
Shamela0006947-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        12533
Shamela0006947-ara1_Shia001884-ara1.csv      17-Mar-2020 15:31        3720
Shamela0006947-ara1_Shia001900-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        7939
Shamela0006947-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        3795
Shamela0006947-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        30089
Shamela0006947-ara1_Shia001918-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1319
Shamela0006947-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        40067
Shamela0006947-ara1_Shia001932-ara1.csv      17-Mar-2020 15:40        3096
Shamela0006947-ara1_Shia001941-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        2883
Shamela0006947-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        25966
Shamela0006947-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        3469
Shamela0006947-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        15430
Shamela0006947-ara1_Shia001972-ara1.csv      17-Mar-2020 16:28        1481
Shamela0006947-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        6389
Shamela0006947-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15       124337
Shamela0006947-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        27394
Shamela0006947-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        90741
Shamela0006947-ara1_Shia002008-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        1166
Shamela0006947-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        8430
Shamela0006947-ara1_Shia002011-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20         912
Shamela0006947-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        10705
Shamela0006947-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        5099
Shamela0006947-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        61729
Shamela0006947-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        4251
Shamela0006947-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        20323
Shamela0006947-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        73992
Shamela0006947-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        1310
Shamela0006947-ara1_Shia002082-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        1108
Shamela0006947-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        4802
Shamela0006947-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        22697
Shamela0006947-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        2238
Shamela0006947-ara1_Shia002095-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        1503
Shamela0006947-ara1_Shia002102-ara1.csv      17-Mar-2020 15:24        8001
Shamela0006947-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        9278
Shamela0006947-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        14811
Shamela0006947-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1504
Shamela0006947-ara1_Shia002118-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        9352
Shamela0006947-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26       110773
Shamela0006947-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        7704
Shamela0006947-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        6576
Shamela0006947-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        7518
Shamela0006947-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        2542
Shamela0006947-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        3413
Shamela0006947-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        3273
Shamela0006947-ara1_Shia002176-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        2618
Shamela0006947-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        17040
Shamela0006947-ara1_Shia002179-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        14708
Shamela0006947-ara1_Shia002181-ara1.csv      17-Mar-2020 17:25        1038
Shamela0006947-ara1_Shia002183-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        2607
Shamela0006947-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35       176463
Shamela0006947-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        1387
Shamela0006947-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05       179646
Shamela0006947-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        4900
Shamela0006947-ara1_Shia002214-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        10624
Shamela0006947-ara1_Shia002215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        39902
Shamela0006947-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       103500
Shamela0006947-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56       129687
Shamela0006947-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        6006
Shamela0006947-ara1_Shia002229-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16         859
Shamela0006947-ara1_Shia002230-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46         892
Shamela0006947-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        45458
Shamela0006947-ara1_Shia002239-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        1357
Shamela0006947-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        32246
Shamela0006947-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        5005
Shamela0006947-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        82038
Shamela0006947-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        84832
Shamela0006947-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       682937
Shamela0006947-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       109206
Shamela0006947-ara1_Shia002297-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11        2562
Shamela0006947-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        17500
Shamela0006947-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        15312
Shamela0006947-ara1_Shia002334-ara1.csv      17-Mar-2020 16:50        12311
Shamela0006947-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2556
Shamela0006947-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        62080
Shamela0006947-ara1_Shia002339-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        6200
Shamela0006947-ara1_Shia002340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        4755
Shamela0006947-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14       233682
Shamela0006947-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       254529
Shamela0006947-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08       320753
Shamela0006947-ara1_Shia002369Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        8214
Shamela0006947-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        3940
Shamela0006947-ara1_Shia002374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        7454
Shamela0006947-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        9972
Shamela0006947-ara1_Shia002379-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        3936
Shamela0006947-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04       119076
Shamela0006947-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39       134420
Shamela0006947-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        61801
Shamela0006947-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        40220
Shamela0006947-ara1_Shia002397Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        23206
Shamela0006947-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50       657174
Shamela0006947-ara1_Shia002456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        3812
Shamela0006947-ara1_Shia002458-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        2129
Shamela0006947-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        27416
Shamela0006947-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        28030
Shamela0006947-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        28469
Shamela0006947-ara1_Shia002526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        4867
Shamela0006947-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        23900
Shamela0006947-ara1_Shia002611Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        12478
Shamela0006947-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47       515237
Shamela0006947-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54        6478
Shamela0006947-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48       158993
Shamela0006947-ara1_Shia002657-ara1.csv      17-Mar-2020 16:03        6138
Shamela0006947-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        16851
Shamela0006947-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22       105087
Shamela0006947-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       530895
Shamela0006947-ara1_Shia002748Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        11223
Shamela0006947-ara1_Shia002754-ara1.csv      17-Mar-2020 15:33        1434
Shamela0006947-ara1_Shia002756-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        4052
Shamela0006947-ara1_Shia002758-ara1.csv      17-Mar-2020 16:20        24348
Shamela0006947-ara1_Shia002759-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        18598
Shamela0006947-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        13386
Shamela0006947-ara1_Shia002913-ara1.csv      17-Mar-2020 16:29        1072
Shamela0006947-ara1_Shia002914Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        1800
Shamela0006947-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        13500
Shamela0006947-ara1_Shia002932Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        2336
Shamela0006947-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        4651
Shamela0006947-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        1841
Shamela0006947-ara1_Shia002955Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2286
Shamela0006947-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        32851
Shamela0006947-ara1_Shia002959-ara1.csv      17-Mar-2020 16:26        4109
Shamela0006947-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2168
Shamela0006947-ara1_Shia002970Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1720
Shamela0006947-ara1_Shia002976-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1768
Shamela0006947-ara1_Shia002980Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3669
Shamela0006947-ara1_Shia002992Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        5720
Shamela0006947-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        5746
Shamela0006947-ara1_Shia003075-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:22        1024
Shamela0006947-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        23236
Shamela0006947-ara1_Shia003116-ara1.csv      17-Mar-2020 17:59         924
Shamela0006947-ara1_Shia003128-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10         813
Shamela0006947-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        11553
Shamela0006947-ara1_Shia003153-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        3042
Shamela0006947-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        35921
Shamela0006947-ara1_Shia003276Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        1094
Shamela0006947-ara1_Shia003316-ara1.csv      17-Mar-2020 14:16        2457
Shamela0006947-ara1_Shia003325-ara1.csv      17-Mar-2020 16:37        1326
Shamela0006947-ara1_Shia003326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09         869
Shamela0006947-ara1_Shia003340-ara1.csv      17-Mar-2020 15:50        3575
Shamela0006947-ara1_Shia003348-ara1.csv      17-Mar-2020 17:23        1234
Shamela0006947-ara1_Shia003349-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        2364
Shamela0006947-ara1_Shia003355-ara1.mARkdown.csv  17-Mar-2020 12:04        6043
Shamela0006947-ara1_Shia003356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        96814
Shamela0006947-ara1_Shia003359-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        3139
Shamela0006947-ara1_Shia003360Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        1255
Shamela0006947-ara1_Shia003364Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        29104
Shamela0006947-ara1_Shia003408Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1184
Shamela0006947-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        16899
Shamela0006947-ara1_Shia003443-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        8761
Shamela0006947-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        2702
Shamela0006947-ara1_Shia003445-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11        1025
Shamela0006947-ara1_Shia003459-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:10        2015
Shamela0006947-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        46891
Shamela0006947-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        11140
Shamela0006947-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        4118
Shamela0006947-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       447719
Shamela0006947-ara1_Shia003633-ara1.csv      17-Mar-2020 14:40        12148
Shamela0006947-ara1_Shia003634Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        11164
Shamela0006947-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:04       264999
Shamela0006947-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        52732
Shamela0006947-ara1_Shia003659-ara1.csv      17-Mar-2020 17:59        1020
Shamela0006947-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        14513
Shamela0006947-ara1_Shia003683-ara1.csv      17-Mar-2020 15:34        12908
Shamela0006947-ara1_Shia003684Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        7139
Shamela0006947-ara1_Shia003687-ara1.csv      17-Mar-2020 15:24        1323
Shamela0006947-ara1_Shia003689-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        2898
Shamela0006947-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        3343
Shamela0006947-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22       143492
Shamela0006947-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        9023
Shamela0006947-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        4115
Shamela0006947-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        1385
Shamela0006947-ara1_Shia003700-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        8992
Shamela0006947-ara1_Shia003701-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        7904
Shamela0006947-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        28497
Shamela0006947-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        14358
Shamela0006947-ara1_Shia003706-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        1339
Shamela0006947-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        20288
Shamela0006947-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        9443
Shamela0006947-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        7370
Shamela0006947-ara1_Shia003712-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21        4381
Shamela0006947-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        80774
Shamela0006947-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19       107924
Shamela0006947-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        8982
Shamela0006947-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        3841
Shamela0006947-ara1_Shia003726-ara1.csv      17-Mar-2020 17:03        2351
Shamela0006947-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        25322
Shamela0006947-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        46987
Shamela0006947-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27       541032
Shamela0006947-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        25334
Shamela0006947-ara1_Shia003749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        11244
Shamela0006947-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        12082
Shamela0006947-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        43029
Shamela0006947-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        9106
Shamela0006947-ara1_Shia003758-ara1.csv      17-Mar-2020 16:16        1097
Shamela0006947-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        21551
Shamela0006947-ara1_Shia003887Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1714
Shamela0006947-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        6304
Shamela0006947-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        1080
Shamela0006947-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        10979
Shamela0006947-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        35733
Shamela0006947-ara1_Shia003928Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31         986
Shamela0006947-ara1_Shia003932Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        3136
Shamela0006947-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        60342
Shamela0006947-ara1_Shia003952Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        5590
Shamela0006947-ara1_Shia003957Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        7643
Shamela0006947-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        3161
Shamela0006947-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        61536
Shamela0006947-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        61237
Shamela0006947-ara1_Shia003988-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        4484
Shamela0006947-ara1_Shia003990-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10        7426
Shamela0006947-ara1_Shia003991-ara1.csv      17-Mar-2020 15:51        4599
Shamela0006947-ara1_Shia003995-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        1465
Shamela0006947-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6209
Shamela0006947-ara1_Shia004000-ara1.csv      17-Mar-2020 16:34        2151
Shamela0006947-ara1_Shia004002-ara1.csv      17-Mar-2020 15:23         941
Shamela0006947-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        8146
Shamela0006947-ara1_Shia004008-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        2166
Shamela0006947-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        5336
Shamela0006947-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        7139
Shamela0006947-ara1_Shia004015-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        6525
Shamela0006947-ara1_Shia004019-ara1.csv      17-Mar-2020 16:01         910
Shamela0006947-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        19129
Shamela0006947-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        12035
Shamela0006947-ara1_Shia004022-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        1961
Shamela0006947-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        19648
Shamela0006947-ara1_Shia004028-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        8010
Shamela0006947-ara1_Shia004029-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        2226
Shamela0006947-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        63354
Shamela0006947-ara1_Shia004037-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        12283
Shamela0006947-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        23781
Shamela0006947-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        66563
Shamela0006947-ara1_Shia004046-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        5637
Shamela0006947-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        40871
Shamela0006947-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        6591
Shamela0006947-ara1_Shia004056-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        2332
Shamela0006947-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19       336819
Shamela0006947-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        12108
Shamela0006947-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48       240079
Shamela0006947-ara1_Shia004484-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        2018
Shamela0006947-ara1_Shia004486-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        3127
Shamela0006947-ara1_Shia004487-ara1.csv      17-Mar-2020 15:54        1553
Shamela0006947-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        23964
Shamela0006947-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        19385
Shamela0006947-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        17154
Shamela0006947-ara1_Shia004512-ara1.csv      17-Mar-2020 16:18        6116
Shamela0006947-ara1_Shia004513-ara1.csv      17-Mar-2020 15:55        1087
Shamela0006947-ara1_Shia004514-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        4406
Shamela0006947-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        13163
Shamela0006947-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        14469
Shamela0006947-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 15:46        5469
Shamela0006947-ara1_Shia004523-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        4737
Shamela0006947-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        7591
Shamela0006947-ara1_Shia004526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1614
Shamela0006947-ara1_Shia004548-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10         935
Shamela0006947-ara1_Shia004549Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        9362
Shamela0006947-ara1_Shia004552Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        57144
Shamela0006947-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        79672
Shamela0006947-ara1_Shia004664-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        1332
Shamela0006947-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        9511
Shamela0006947-ara1_Shia004673Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        3327
Shamela0006947-ara1_Shia004695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        6931
Shamela0006947-ara1_Shia004704-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        13633