Index of /passim01022020/Shamela0006886-ara1/


../
Shamela0006886-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        12766
Shamela0006886-ara1_JK000002-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        1292
Shamela0006886-ara1_JK000018-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:21        2567
Shamela0006886-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        7201
Shamela0006886-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        10113
Shamela0006886-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        3516
Shamela0006886-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        5937
Shamela0006886-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1603
Shamela0006886-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        8097
Shamela0006886-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2538
Shamela0006886-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        3400
Shamela0006886-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        2799
Shamela0006886-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        4761
Shamela0006886-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32       157496
Shamela0006886-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        2371
Shamela0006886-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        5893
Shamela0006886-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        3840
Shamela0006886-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        4326
Shamela0006886-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1239
Shamela0006886-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        5509
Shamela0006886-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        7255
Shamela0006886-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        34343
Shamela0006886-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1623
Shamela0006886-ara1_JK000187-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        8550
Shamela0006886-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        9559
Shamela0006886-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        1015
Shamela0006886-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        6813
Shamela0006886-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        4406
Shamela0006886-ara1_JK000295-ara1.csv       17-Mar-2020 16:32         838
Shamela0006886-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1734
Shamela0006886-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        4493
Shamela0006886-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1276
Shamela0006886-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        4388
Shamela0006886-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        4741
Shamela0006886-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        3520
Shamela0006886-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        4004
Shamela0006886-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:27       141923
Shamela0006886-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        3165
Shamela0006886-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        1377
Shamela0006886-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        4433
Shamela0006886-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        12285
Shamela0006886-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        2771
Shamela0006886-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:15        1635
Shamela0006886-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        2251
Shamela0006886-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35         947
Shamela0006886-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1342
Shamela0006886-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        1899
Shamela0006886-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        2519
Shamela0006886-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        1338
Shamela0006886-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56         857
Shamela0006886-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        7663
Shamela0006886-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        8888
Shamela0006886-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        2096
Shamela0006886-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        4566
Shamela0006886-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        2329
Shamela0006886-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        10704
Shamela0006886-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1921
Shamela0006886-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        1450
Shamela0006886-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1191
Shamela0006886-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        9199
Shamela0006886-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        72212
Shamela0006886-ara1_JK001042-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        6632
Shamela0006886-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        1933
Shamela0006886-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04         810
Shamela0006886-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1396
Shamela0006886-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        2126
Shamela0006886-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        2296
Shamela0006886-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        30655
Shamela0006886-ara1_JK001242-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1520
Shamela0006886-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1241
Shamela0006886-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        4446
Shamela0006886-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1105
Shamela0006886-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1789
Shamela0006886-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1211
Shamela0006886-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        1265
Shamela0006886-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        6681
Shamela0006886-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        9830
Shamela0006886-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        2601
Shamela0006886-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1179
Shamela0006886-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        1051
Shamela0006886-ara1_JK003502-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45         952
Shamela0006886-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01         861
Shamela0006886-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        7720
Shamela0006886-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        3081
Shamela0006886-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        2780
Shamela0006886-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        4009
Shamela0006886-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        20767
Shamela0006886-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1344
Shamela0006886-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05         949
Shamela0006886-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        8019
Shamela0006886-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1473
Shamela0006886-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41         853
Shamela0006886-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        10947
Shamela0006886-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        1559
Shamela0006886-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        6951
Shamela0006886-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        3973
Shamela0006886-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        7619
Shamela0006886-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        36871
Shamela0006886-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        2748
Shamela0006886-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        8450
Shamela0006886-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        9724
Shamela0006886-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        4501
Shamela0006886-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        6152
Shamela0006886-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        1091
Shamela0006886-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1384
Shamela0006886-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1893
Shamela0006886-ara1_JK007641-ara1.csv       17-Mar-2020 17:46        1495
Shamela0006886-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        1133
Shamela0006886-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        1203
Shamela0006886-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        3905
Shamela0006886-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        5956
Shamela0006886-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1408
Shamela0006886-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        16263
Shamela0006886-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        20236
Shamela0006886-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        2350
Shamela0006886-ara1_JK009296-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06         949
Shamela0006886-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2427
Shamela0006886-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        2459
Shamela0006886-ara1_JK009319-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1159
Shamela0006886-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        15593
Shamela0006886-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        1095
Shamela0006886-ara1_JK009355-ara1.csv       17-Mar-2020 17:08        2324
Shamela0006886-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        2126
Shamela0006886-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        11821
Shamela0006886-ara1_JK009406-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31         903
Shamela0006886-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        19338
Shamela0006886-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32         847
Shamela0006886-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        2169
Shamela0006886-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        1292
Shamela0006886-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        1222
Shamela0006886-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        2268
Shamela0006886-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1739
Shamela0006886-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1485
Shamela0006886-ara1_JK011743-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40         913
Shamela0006886-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        2855
Shamela0006886-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1102
Shamela0006886-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        14716
Shamela0006886-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        17750
Shamela0006886-ara1_Shamela0000132-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1127
Shamela0006886-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1106
Shamela0006886-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        19692
Shamela0006886-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        10709
Shamela0006886-ara1_Shamela0000200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        4813
Shamela0006886-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        10966
Shamela0006886-ara1_Shamela0000301-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        3574
Shamela0006886-ara1_Shamela0000348-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1446
Shamela0006886-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        1778
Shamela0006886-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        16992
Shamela0006886-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2108
Shamela0006886-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2411
Shamela0006886-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4236
Shamela0006886-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2281
Shamela0006886-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1344
Shamela0006886-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        13612
Shamela0006886-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        28826
Shamela0006886-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        22242
Shamela0006886-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        1051
Shamela0006886-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2205
Shamela0006886-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1290
Shamela0006886-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1126
Shamela0006886-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1898
Shamela0006886-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        3096
Shamela0006886-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1746
Shamela0006886-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00         861
Shamela0006886-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1694
Shamela0006886-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        6732
Shamela0006886-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3637
Shamela0006886-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1094
Shamela0006886-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        24938
Shamela0006886-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2158
Shamela0006886-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3856
Shamela0006886-ara1_Shamela0001463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        6422
Shamela0006886-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1394
Shamela0006886-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        12656
Shamela0006886-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        7562
Shamela0006886-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        4817
Shamela0006886-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24         827
Shamela0006886-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1197
Shamela0006886-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45         994
Shamela0006886-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28       110679
Shamela0006886-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        27027
Shamela0006886-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        1359
Shamela0006886-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1302
Shamela0006886-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        16379
Shamela0006886-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        31894
Shamela0006886-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        11830
Shamela0006886-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        15829
Shamela0006886-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        12326
Shamela0006886-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1102
Shamela0006886-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        11576
Shamela0006886-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1698
Shamela0006886-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3025
Shamela0006886-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        8069
Shamela0006886-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        19369
Shamela0006886-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        10294
Shamela0006886-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3727
Shamela0006886-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        6221
Shamela0006886-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        45048
Shamela0006886-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        13609
Shamela0006886-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        66619
Shamela0006886-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        10213
Shamela0006886-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1931
Shamela0006886-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1943
Shamela0006886-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1122
Shamela0006886-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        3972
Shamela0006886-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        50693
Shamela0006886-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        8673
Shamela0006886-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        1513
Shamela0006886-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3947
Shamela0006886-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        5416
Shamela0006886-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        3557
Shamela0006886-ara1_Shamela0006022-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:00        1651
Shamela0006886-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3903
Shamela0006886-ara1_Shamela0006137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1738
Shamela0006886-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         927
Shamela0006886-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1587
Shamela0006886-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1806
Shamela0006886-ara1_Shamela0006309-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2596
Shamela0006886-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1086
Shamela0006886-ara1_Shamela0006348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        3515
Shamela0006886-ara1_Shamela0006357-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17         941
Shamela0006886-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1709
Shamela0006886-ara1_Shamela0006415-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1026
Shamela0006886-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1462
Shamela0006886-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        1168
Shamela0006886-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        63027
Shamela0006886-ara1_Shamela0006671-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36         822
Shamela0006886-ara1_Shamela0006730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1093
Shamela0006886-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1347
Shamela0006886-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2044
Shamela0006886-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        5447
Shamela0006886-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1629
Shamela0006886-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        23065
Shamela0006886-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1063
Shamela0006886-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:01         959
Shamela0006886-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        21179
Shamela0006886-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        6132
Shamela0006886-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        33628
Shamela0006886-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        7589
Shamela0006886-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1404
Shamela0006886-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        1400
Shamela0006886-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2417
Shamela0006886-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        3368
Shamela0006886-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         981
Shamela0006886-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        4359
Shamela0006886-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1605
Shamela0006886-ara1_Shamela0007568-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2205
Shamela0006886-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        6975
Shamela0006886-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1495
Shamela0006886-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        4415
Shamela0006886-ara1_Shamela0007612-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1698
Shamela0006886-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53         960
Shamela0006886-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        3268
Shamela0006886-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        24917
Shamela0006886-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        41390
Shamela0006886-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        11744
Shamela0006886-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2041
Shamela0006886-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        3755
Shamela0006886-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1052
Shamela0006886-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1249
Shamela0006886-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1272
Shamela0006886-ara1_Shamela0008253-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:11        1563
Shamela0006886-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        5471
Shamela0006886-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        53669
Shamela0006886-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        21385
Shamela0006886-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06         950
Shamela0006886-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13         960
Shamela0006886-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        16388
Shamela0006886-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        16170
Shamela0006886-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        2303
Shamela0006886-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        40113
Shamela0006886-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        5051
Shamela0006886-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        2673
Shamela0006886-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2491
Shamela0006886-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1330
Shamela0006886-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1114
Shamela0006886-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        2000
Shamela0006886-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2437
Shamela0006886-ara1_Shamela0008596-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1304
Shamela0006886-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1294
Shamela0006886-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1336
Shamela0006886-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1537
Shamela0006886-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1241
Shamela0006886-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        1676
Shamela0006886-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1378
Shamela0006886-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1262
Shamela0006886-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        4900
Shamela0006886-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        1029
Shamela0006886-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        5759
Shamela0006886-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        12814
Shamela0006886-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        2648
Shamela0006886-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1062
Shamela0006886-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        23869
Shamela0006886-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5538
Shamela0006886-ara1_Shamela0009283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1372
Shamela0006886-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2709
Shamela0006886-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        2802
Shamela0006886-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        11008
Shamela0006886-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        3341
Shamela0006886-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19         949
Shamela0006886-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        23781
Shamela0006886-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1093
Shamela0006886-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        2558
Shamela0006886-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        5591
Shamela0006886-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        4062
Shamela0006886-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        5162
Shamela0006886-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        10601
Shamela0006886-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        3446
Shamela0006886-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2198
Shamela0006886-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        1448
Shamela0006886-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1258
Shamela0006886-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1345
Shamela0006886-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        6675
Shamela0006886-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2569
Shamela0006886-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1555
Shamela0006886-ara1_Shamela0010010-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1007
Shamela0006886-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        7301
Shamela0006886-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        2757
Shamela0006886-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        8212
Shamela0006886-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        6345
Shamela0006886-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1257
Shamela0006886-ara1_Shamela0010321-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1166
Shamela0006886-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1116
Shamela0006886-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        16702
Shamela0006886-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        5626
Shamela0006886-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24         920
Shamela0006886-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        7011
Shamela0006886-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        2800
Shamela0006886-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1372
Shamela0006886-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2120
Shamela0006886-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        26430
Shamela0006886-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1603
Shamela0006886-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        4456
Shamela0006886-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1695
Shamela0006886-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        11309
Shamela0006886-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1148
Shamela0006886-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        33191
Shamela0006886-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3344
Shamela0006886-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3200
Shamela0006886-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2109
Shamela0006886-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2559
Shamela0006886-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1584
Shamela0006886-ara1_Shamela0010782-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        2106
Shamela0006886-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        1971
Shamela0006886-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        5007
Shamela0006886-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2907
Shamela0006886-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        17164
Shamela0006886-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        2772
Shamela0006886-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        3509
Shamela0006886-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        10069
Shamela0006886-ara1_Shamela0011210-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        6995
Shamela0006886-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        3023
Shamela0006886-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        5372
Shamela0006886-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1603
Shamela0006886-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43         989
Shamela0006886-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1348
Shamela0006886-ara1_Shamela0011288-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1642
Shamela0006886-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2378
Shamela0006886-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1350
Shamela0006886-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4103
Shamela0006886-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4126
Shamela0006886-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        3453
Shamela0006886-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        5737
Shamela0006886-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3279
Shamela0006886-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        1279
Shamela0006886-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        1260
Shamela0006886-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        1170
Shamela0006886-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        2711
Shamela0006886-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1067
Shamela0006886-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        54160
Shamela0006886-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2517
Shamela0006886-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        4244
Shamela0006886-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1623
Shamela0006886-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        13639
Shamela0006886-ara1_Shamela0011755-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1512
Shamela0006886-ara1_Shamela0011757-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09         859
Shamela0006886-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        2165
Shamela0006886-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1785
Shamela0006886-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2509
Shamela0006886-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1922
Shamela0006886-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4727
Shamela0006886-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        4138
Shamela0006886-ara1_Shamela0011998-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1649
Shamela0006886-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        4007
Shamela0006886-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        5768
Shamela0006886-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2586
Shamela0006886-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        7842
Shamela0006886-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        4462
Shamela0006886-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        18618
Shamela0006886-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        1502
Shamela0006886-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        4178
Shamela0006886-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        17155
Shamela0006886-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        3137
Shamela0006886-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        1519
Shamela0006886-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48         859
Shamela0006886-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3609
Shamela0006886-ara1_Shamela0012747-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1375
Shamela0006886-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        4924
Shamela0006886-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        4124
Shamela0006886-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        3480
Shamela0006886-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2386
Shamela0006886-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        8144
Shamela0006886-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        5687
Shamela0006886-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1356
Shamela0006886-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1484
Shamela0006886-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1767
Shamela0006886-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1940
Shamela0006886-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2262
Shamela0006886-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        2607
Shamela0006886-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         988
Shamela0006886-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2639
Shamela0006886-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14         984
Shamela0006886-ara1_Shamela0013058-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        1341
Shamela0006886-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        3020
Shamela0006886-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1296
Shamela0006886-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3268
Shamela0006886-ara1_Shamela0013088-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1602
Shamela0006886-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2209
Shamela0006886-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1231
Shamela0006886-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3899
Shamela0006886-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1437
Shamela0006886-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1454
Shamela0006886-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        77785
Shamela0006886-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        2324
Shamela0006886-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4500
Shamela0006886-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        5343
Shamela0006886-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        83517
Shamela0006886-ara1_Shamela0021546-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:22        1019
Shamela0006886-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        8995
Shamela0006886-ara1_Shamela0021562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2337
Shamela0006886-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        5380
Shamela0006886-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        3840
Shamela0006886-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        12031
Shamela0006886-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1078
Shamela0006886-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3158
Shamela0006886-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1520
Shamela0006886-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        23483
Shamela0006886-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1165
Shamela0006886-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23         993
Shamela0006886-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        4297
Shamela0006886-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3107
Shamela0006886-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        15072
Shamela0006886-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        7520
Shamela0006886-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        6125
Shamela0006886-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        3880
Shamela0006886-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2814
Shamela0006886-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        2101
Shamela0006886-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        35735
Shamela0006886-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1285
Shamela0006886-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        8283
Shamela0006886-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1902
Shamela0006886-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        4094
Shamela0006886-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1746
Shamela0006886-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1440
Shamela0006886-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        9746
Shamela0006886-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        26633
Shamela0006886-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1625
Shamela0006886-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        20147
Shamela0006886-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        16492
Shamela0006886-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1316
Shamela0006886-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        15250
Shamela0006886-ara1_Shamela0022526-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1431
Shamela0006886-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        5560
Shamela0006886-ara1_Shamela0022551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1429
Shamela0006886-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15         894
Shamela0006886-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2399
Shamela0006886-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1295
Shamela0006886-ara1_Shamela0022648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2092
Shamela0006886-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        5137
Shamela0006886-ara1_Shamela0022650-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1725
Shamela0006886-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        13831
Shamela0006886-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        2158
Shamela0006886-ara1_Shamela0022666-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1432
Shamela0006886-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        9727
Shamela0006886-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47         962
Shamela0006886-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1417
Shamela0006886-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        17217
Shamela0006886-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        15892
Shamela0006886-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        3603
Shamela0006886-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1465
Shamela0006886-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1063
Shamela0006886-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1292
Shamela0006886-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        5941
Shamela0006886-ara1_Shamela0023193-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1760
Shamela0006886-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        4062
Shamela0006886-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        13145
Shamela0006886-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1063
Shamela0006886-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        8014
Shamela0006886-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        19428
Shamela0006886-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        9896
Shamela0006886-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1131
Shamela0006886-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        4730
Shamela0006886-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        11003
Shamela0006886-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        12116
Shamela0006886-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        26569
Shamela0006886-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        10559
Shamela0006886-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        32993
Shamela0006886-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2698
Shamela0006886-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        22621
Shamela0006886-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        7173
Shamela0006886-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        6825
Shamela0006886-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        4136
Shamela0006886-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        14686
Shamela0006886-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1154
Shamela0006886-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        1142
Shamela0006886-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        3900
Shamela0006886-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        1082
Shamela0006886-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        51851
Shamela0006886-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        39759
Shamela0006886-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        57632
Shamela0006886-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04         851
Shamela0006886-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1077
Shamela0006886-ara1_Shamela0026359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1103
Shamela0006886-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2791
Shamela0006886-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2642
Shamela0006886-ara1_Shamela0026535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21         878
Shamela0006886-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3443
Shamela0006886-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        19006
Shamela0006886-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2550
Shamela0006886-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1291
Shamela0006886-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1116
Shamela0006886-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1104
Shamela0006886-ara1_Shamela0026862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1131
Shamela0006886-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1644
Shamela0006886-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        7427
Shamela0006886-ara1_Shamela0026890-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1154
Shamela0006886-ara1_Shamela0026894-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1669
Shamela0006886-ara1_Shamela0027083-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1040
Shamela0006886-ara1_Shamela0027100-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1377
Shamela0006886-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2075
Shamela0006886-ara1_Shamela0028100-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1528
Shamela0006886-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1502
Shamela0006886-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2938
Shamela0006886-ara1_Shamela0029466-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1105
Shamela0006886-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        7790
Shamela0006886-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        10959
Shamela0006886-ara1_Shamela0029769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        3059
Shamela0006886-ara1_Shamela0029773-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1117
Shamela0006886-ara1_Shamela0029783-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1620
Shamela0006886-ara1_Shamela0029877-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        5589
Shamela0006886-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1107
Shamela0006886-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3950
Shamela0006886-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1107
Shamela0006886-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1298
Shamela0006886-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40         907
Shamela0006886-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1070
Shamela0006886-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        6085
Shamela0006886-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        42483
Shamela0006886-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        1001
Shamela0006886-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3231
Shamela0006886-ara1_Shamela0036191-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1509
Shamela0006886-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        33474
Shamela0006886-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12       131155
Shamela0006886-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        4413
Shamela0006886-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        16097
Shamela0006886-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        95851
Shamela0006886-ara1_Shamela0037494-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58         834
Shamela0006886-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7138
Shamela0006886-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        16697
Shamela0006886-ara1_Shamela0038186-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09         828
Shamela0006886-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1189
Shamela0006886-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        15191
Shamela0006886-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        12978
Shamela0006886-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        4667
Shamela0006886-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4400
Shamela0006886-ara1_Shamela0096271-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        7987
Shamela0006886-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        16481
Shamela0006886-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         866
Shamela0006886-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        4823
Shamela0006886-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        7600
Shamela0006886-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        7015
Shamela0006886-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        7463
Shamela0006886-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        12013
Shamela0006886-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        1115
Shamela0006886-ara1_Shia000047-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        2860
Shamela0006886-ara1_Shia000068-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28         886
Shamela0006886-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1621
Shamela0006886-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        1264
Shamela0006886-ara1_Shia000210-ara1.csv      17-Mar-2020 14:23         951
Shamela0006886-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1625
Shamela0006886-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1616
Shamela0006886-ara1_Shia000263Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1266
Shamela0006886-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        1633
Shamela0006886-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1314
Shamela0006886-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        9670
Shamela0006886-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        2650
Shamela0006886-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        1265
Shamela0006886-ara1_Shia001111-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        1301
Shamela0006886-ara1_Shia001115Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1375
Shamela0006886-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36         871
Shamela0006886-ara1_Shia001144-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:53        1189
Shamela0006886-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42         861
Shamela0006886-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        1143
Shamela0006886-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        3861
Shamela0006886-ara1_Shia001186-ara1.csv      17-Mar-2020 14:26         857
Shamela0006886-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2607
Shamela0006886-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2471
Shamela0006886-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        1121
Shamela0006886-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        1116
Shamela0006886-ara1_Shia001357-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        1737
Shamela0006886-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        2923
Shamela0006886-ara1_Shia001386-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1739
Shamela0006886-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        1286
Shamela0006886-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        3228
Shamela0006886-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        29595
Shamela0006886-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        4847
Shamela0006886-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        1235
Shamela0006886-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1232
Shamela0006886-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        6403
Shamela0006886-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4241
Shamela0006886-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        5871
Shamela0006886-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2395
Shamela0006886-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        33724
Shamela0006886-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        13033
Shamela0006886-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        3587
Shamela0006886-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        4979
Shamela0006886-ara1_Shia001924-ara1.csv      17-Mar-2020 15:55        1243
Shamela0006886-ara1_Shia001926-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        1568
Shamela0006886-ara1_Shia001951-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1396
Shamela0006886-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        1403
Shamela0006886-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        3776
Shamela0006886-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5467
Shamela0006886-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        14017
Shamela0006886-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        3909
Shamela0006886-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1420
Shamela0006886-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        1441
Shamela0006886-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2013
Shamela0006886-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        76008
Shamela0006886-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2265
Shamela0006886-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        3637
Shamela0006886-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4705
Shamela0006886-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1757
Shamela0006886-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        8992
Shamela0006886-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        62621
Shamela0006886-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        26002
Shamela0006886-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        21572
Shamela0006886-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        2123
Shamela0006886-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1814
Shamela0006886-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3132
Shamela0006886-ara1_Shia002339-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        3209
Shamela0006886-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        6581
Shamela0006886-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        8289
Shamela0006886-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        12398
Shamela0006886-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        4186
Shamela0006886-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        2124
Shamela0006886-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        15102
Shamela0006886-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2678
Shamela0006886-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        24377
Shamela0006886-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        11527
Shamela0006886-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        3088
Shamela0006886-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        15355
Shamela0006886-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51         966
Shamela0006886-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        20437
Shamela0006886-ara1_Shia003706-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        1819
Shamela0006886-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45         987
Shamela0006886-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        2976
Shamela0006886-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        22562
Shamela0006886-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3658
Shamela0006886-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01         845
Shamela0006886-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        2005
Shamela0006886-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1048
Shamela0006886-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1250
Shamela0006886-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48         928
Shamela0006886-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        2253
Shamela0006886-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        3377
Shamela0006886-ara1_Shia004047-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        1229
Shamela0006886-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        1032
Shamela0006886-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2504
Shamela0006886-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        3421
Shamela0006886-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1376
Shamela0006886-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        2257
Shamela0006886-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        2143
Shamela0006886-ara1_Shia004673Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23         869