Index of /passim01022020/Shamela0006649-ara1/


../
Shamela0006649-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        15235
Shamela0006649-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        1407
Shamela0006649-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        1564
Shamela0006649-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        3709
Shamela0006649-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1317
Shamela0006649-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        1545
Shamela0006649-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        2157
Shamela0006649-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        14724
Shamela0006649-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        9867
Shamela0006649-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        2182
Shamela0006649-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        5060
Shamela0006649-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        4239
Shamela0006649-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1256
Shamela0006649-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        1583
Shamela0006649-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1083
Shamela0006649-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        4208
Shamela0006649-ara1_JK000412-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:25        5178
Shamela0006649-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1327
Shamela0006649-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        6386
Shamela0006649-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        68710
Shamela0006649-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        5315
Shamela0006649-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:35        2105
Shamela0006649-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        4024
Shamela0006649-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        1292
Shamela0006649-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:31        1374
Shamela0006649-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        7254
Shamela0006649-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        38326
Shamela0006649-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        2157
Shamela0006649-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        2145
Shamela0006649-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:04       173598
Shamela0006649-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35       542421
Shamela0006649-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        1066
Shamela0006649-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        3511
Shamela0006649-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        1763
Shamela0006649-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1431
Shamela0006649-ara1_JK001100-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        1995
Shamela0006649-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        5260
Shamela0006649-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1163
Shamela0006649-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1655
Shamela0006649-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        1219
Shamela0006649-ara1_JK001296-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:13        2851
Shamela0006649-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        14466
Shamela0006649-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        28388
Shamela0006649-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        16614
Shamela0006649-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1772
Shamela0006649-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        41215
Shamela0006649-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:26        8707
Shamela0006649-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        1732
Shamela0006649-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        3459
Shamela0006649-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        6158
Shamela0006649-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1557
Shamela0006649-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15         974
Shamela0006649-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2874
Shamela0006649-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        1336
Shamela0006649-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        1827
Shamela0006649-ara1_JK007014-ara1.csv       17-Mar-2020 17:45        1307
Shamela0006649-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51         973
Shamela0006649-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        10553
Shamela0006649-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        1128
Shamela0006649-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        44606
Shamela0006649-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        1801
Shamela0006649-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        2716
Shamela0006649-ara1_JK007534-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        5449
Shamela0006649-ara1_JK007549-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35         873
Shamela0006649-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        4263
Shamela0006649-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1700
Shamela0006649-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        1446
Shamela0006649-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        2183
Shamela0006649-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        3997
Shamela0006649-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        7859
Shamela0006649-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        6166
Shamela0006649-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        4994
Shamela0006649-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40         801
Shamela0006649-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        1341
Shamela0006649-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        4553
Shamela0006649-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        7607
Shamela0006649-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        1125
Shamela0006649-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        23613
Shamela0006649-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1748
Shamela0006649-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        4076
Shamela0006649-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:04       154675
Shamela0006649-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2110
Shamela0006649-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        4274
Shamela0006649-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1810
Shamela0006649-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        5033
Shamela0006649-ara1_Shamela0000194-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2684
Shamela0006649-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        8238
Shamela0006649-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1576
Shamela0006649-ara1_Shamela0000552-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22       195707
Shamela0006649-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1001
Shamela0006649-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3061
Shamela0006649-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        15398
Shamela0006649-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2385
Shamela0006649-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        19324
Shamela0006649-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11         862
Shamela0006649-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:27        1334
Shamela0006649-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        13051
Shamela0006649-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        2353
Shamela0006649-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1803
Shamela0006649-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        5218
Shamela0006649-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1170
Shamela0006649-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        3477
Shamela0006649-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1025
Shamela0006649-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1698
Shamela0006649-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        52881
Shamela0006649-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2438
Shamela0006649-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4986
Shamela0006649-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3035
Shamela0006649-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1516
Shamela0006649-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        10282
Shamela0006649-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        52686
Shamela0006649-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55       112412
Shamela0006649-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        1418
Shamela0006649-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        12290
Shamela0006649-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        18473
Shamela0006649-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1891
Shamela0006649-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1072
Shamela0006649-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1128
Shamela0006649-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        5050
Shamela0006649-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1876
Shamela0006649-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04       317810
Shamela0006649-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1480
Shamela0006649-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        9253
Shamela0006649-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        27314
Shamela0006649-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        94095
Shamela0006649-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        25013
Shamela0006649-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         967
Shamela0006649-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1264
Shamela0006649-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        6742
Shamela0006649-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1742
Shamela0006649-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        58194
Shamela0006649-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6612
Shamela0006649-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        3287
Shamela0006649-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        17324
Shamela0006649-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        2046
Shamela0006649-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2511
Shamela0006649-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1592
Shamela0006649-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2358
Shamela0006649-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1170
Shamela0006649-ara1_Shamela0006309-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        9112
Shamela0006649-ara1_Shamela0006347-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3349
Shamela0006649-ara1_Shamela0006418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        3787
Shamela0006649-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        27652
Shamela0006649-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4282
Shamela0006649-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        19021
Shamela0006649-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2353
Shamela0006649-ara1_Shamela0006667-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        1584
Shamela0006649-ara1_Shamela0006669-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1428
Shamela0006649-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         918
Shamela0006649-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3732
Shamela0006649-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        7458
Shamela0006649-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2860
Shamela0006649-ara1_Shamela0006945-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:57         996
Shamela0006649-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3511
Shamela0006649-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        1597
Shamela0006649-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1354
Shamela0006649-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2883
Shamela0006649-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        5441
Shamela0006649-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1511
Shamela0006649-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1994
Shamela0006649-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        4744
Shamela0006649-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        21283
Shamela0006649-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        45203
Shamela0006649-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7329
Shamela0006649-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2112
Shamela0006649-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3563
Shamela0006649-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        4465
Shamela0006649-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1696
Shamela0006649-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        12371
Shamela0006649-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        24004
Shamela0006649-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        17286
Shamela0006649-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        20099
Shamela0006649-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        17026
Shamela0006649-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        3111
Shamela0006649-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        2196
Shamela0006649-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        56143
Shamela0006649-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1915
Shamela0006649-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        4676
Shamela0006649-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        2147
Shamela0006649-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        4056
Shamela0006649-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1190
Shamela0006649-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        11223
Shamela0006649-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        23465
Shamela0006649-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2152
Shamela0006649-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        22001
Shamela0006649-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1057
Shamela0006649-ara1_Shamela0009322-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        69881
Shamela0006649-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        14187
Shamela0006649-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1802
Shamela0006649-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        9843
Shamela0006649-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1785
Shamela0006649-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        15529
Shamela0006649-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        7793
Shamela0006649-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        59298
Shamela0006649-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        3479
Shamela0006649-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34       401891
Shamela0006649-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        17182
Shamela0006649-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        3382
Shamela0006649-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        5679
Shamela0006649-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1644
Shamela0006649-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        5311
Shamela0006649-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4450
Shamela0006649-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        7643
Shamela0006649-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        5277
Shamela0006649-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1158
Shamela0006649-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1354
Shamela0006649-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2203
Shamela0006649-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05       108984
Shamela0006649-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        28714
Shamela0006649-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1281
Shamela0006649-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        8070
Shamela0006649-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1747
Shamela0006649-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        18884
Shamela0006649-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        1682
Shamela0006649-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1700
Shamela0006649-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        2922
Shamela0006649-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        2848
Shamela0006649-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        4992
Shamela0006649-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        7461
Shamela0006649-ara1_Shamela0010709-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:33        2568
Shamela0006649-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        8562
Shamela0006649-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1174
Shamela0006649-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        74420
Shamela0006649-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1308
Shamela0006649-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        1337
Shamela0006649-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1222
Shamela0006649-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1405
Shamela0006649-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1127
Shamela0006649-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2667
Shamela0006649-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        4407
Shamela0006649-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2768
Shamela0006649-ara1_Shamela0011771-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        5454
Shamela0006649-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1175
Shamela0006649-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2609
Shamela0006649-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        24789
Shamela0006649-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        3731
Shamela0006649-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        21197
Shamela0006649-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        48281
Shamela0006649-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        9697
Shamela0006649-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        2130
Shamela0006649-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        1479
Shamela0006649-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        16829
Shamela0006649-ara1_Shamela0012396-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:17        34816
Shamela0006649-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        3001
Shamela0006649-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49       100095
Shamela0006649-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        7003
Shamela0006649-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2648
Shamela0006649-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2130
Shamela0006649-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:16        1319
Shamela0006649-ara1_Shamela0012742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        4004
Shamela0006649-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        3693
Shamela0006649-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2286
Shamela0006649-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1726
Shamela0006649-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        7961
Shamela0006649-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5030
Shamela0006649-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        7351
Shamela0006649-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1734
Shamela0006649-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       167434
Shamela0006649-ara1_Shamela0013058-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        1266
Shamela0006649-ara1_Shamela0013080-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2087
Shamela0006649-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2215
Shamela0006649-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        1077
Shamela0006649-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1198
Shamela0006649-ara1_Shamela0019542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        4439
Shamela0006649-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4058
Shamela0006649-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        3620
Shamela0006649-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        30905
Shamela0006649-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1886
Shamela0006649-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1588
Shamela0006649-ara1_Shamela0021508-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1273
Shamela0006649-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        5742
Shamela0006649-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1876
Shamela0006649-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        4821
Shamela0006649-ara1_Shamela0021546-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:22        1774
Shamela0006649-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2363
Shamela0006649-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2524
Shamela0006649-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2002
Shamela0006649-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1384
Shamela0006649-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3947
Shamela0006649-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1161
Shamela0006649-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2256
Shamela0006649-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1071
Shamela0006649-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        2947
Shamela0006649-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1123
Shamela0006649-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       106021
Shamela0006649-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1483
Shamela0006649-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1126
Shamela0006649-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        11023
Shamela0006649-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10875
Shamela0006649-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7508
Shamela0006649-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        5157
Shamela0006649-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2188
Shamela0006649-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        7953
Shamela0006649-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        2816
Shamela0006649-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1003
Shamela0006649-ara1_Shamela0022808-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2130
Shamela0006649-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2502
Shamela0006649-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3264
Shamela0006649-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1515
Shamela0006649-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1231
Shamela0006649-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        3589
Shamela0006649-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        3388
Shamela0006649-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1426
Shamela0006649-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        2196
Shamela0006649-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        4228
Shamela0006649-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2201
Shamela0006649-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2196
Shamela0006649-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        3795
Shamela0006649-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2202
Shamela0006649-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        5530
Shamela0006649-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3181
Shamela0006649-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        4358
Shamela0006649-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2198
Shamela0006649-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2192
Shamela0006649-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        18576
Shamela0006649-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        7236
Shamela0006649-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5582
Shamela0006649-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        36399
Shamela0006649-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        2672
Shamela0006649-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        4392
Shamela0006649-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        10587
Shamela0006649-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        56512
Shamela0006649-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        59616
Shamela0006649-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1759
Shamela0006649-ara1_Shamela0026102-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:04        1001
Shamela0006649-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        5692
Shamela0006649-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        3733
Shamela0006649-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1897
Shamela0006649-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        14491
Shamela0006649-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1641
Shamela0006649-ara1_Shamela0026525-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        1564
Shamela0006649-ara1_Shamela0026539-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1967
Shamela0006649-ara1_Shamela0026552-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:42        1018
Shamela0006649-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        3071
Shamela0006649-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1178
Shamela0006649-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        20737
Shamela0006649-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4013
Shamela0006649-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2841
Shamela0006649-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1219
Shamela0006649-ara1_Shamela0027105-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        3322
Shamela0006649-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        5499
Shamela0006649-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1111
Shamela0006649-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2190
Shamela0006649-ara1_Shamela0029747-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1817
Shamela0006649-ara1_Shamela0030266-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        9469
Shamela0006649-ara1_Shamela0030314-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1960
Shamela0006649-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1737
Shamela0006649-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        5841
Shamela0006649-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        68684
Shamela0006649-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        3755
Shamela0006649-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        40664
Shamela0006649-ara1_Shamela0036475-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2735
Shamela0006649-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        9563
Shamela0006649-ara1_Shamela0037063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1492
Shamela0006649-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        47965
Shamela0006649-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3986
Shamela0006649-ara1_Shamela0037537-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1924
Shamela0006649-ara1_Shamela0037559-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        4176
Shamela0006649-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        37450
Shamela0006649-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1619
Shamela0006649-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        2190
Shamela0006649-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1155
Shamela0006649-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        4768
Shamela0006649-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        15747
Shamela0006649-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        3582
Shamela0006649-ara1_Shamela0097799-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2369
Shamela0006649-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3855
Shamela0006649-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        5412
Shamela0006649-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        9561
Shamela0006649-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:14        2163
Shamela0006649-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        3169
Shamela0006649-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        2337
Shamela0006649-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        3347
Shamela0006649-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1957
Shamela0006649-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39         853
Shamela0006649-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        3030
Shamela0006649-ara1_Shia001304-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        1092
Shamela0006649-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        1036
Shamela0006649-ara1_Shia001359-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11        3001
Shamela0006649-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        2076
Shamela0006649-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1659
Shamela0006649-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1164
Shamela0006649-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        1667
Shamela0006649-ara1_Shia001415-ara1.csv      17-Mar-2020 15:02        1486
Shamela0006649-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        24464
Shamela0006649-ara1_Shia001552-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53        3042
Shamela0006649-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:31        5744
Shamela0006649-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        25436
Shamela0006649-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        1906
Shamela0006649-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        5693
Shamela0006649-ara1_Shia001657Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        15469
Shamela0006649-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        23803
Shamela0006649-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3257
Shamela0006649-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        14872
Shamela0006649-ara1_Shia001749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        3160
Shamela0006649-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        24405
Shamela0006649-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        39275
Shamela0006649-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        2237
Shamela0006649-ara1_Shia001884-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04       223864
Shamela0006649-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        1706
Shamela0006649-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        2138
Shamela0006649-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        10900
Shamela0006649-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        7721
Shamela0006649-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        2335
Shamela0006649-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        6276
Shamela0006649-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        11882
Shamela0006649-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        3152
Shamela0006649-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:35        1377
Shamela0006649-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1337
Shamela0006649-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        61181
Shamela0006649-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        7924
Shamela0006649-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1855
Shamela0006649-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        6643
Shamela0006649-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        68056
Shamela0006649-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1581
Shamela0006649-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10         833
Shamela0006649-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2299
Shamela0006649-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31         957
Shamela0006649-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         952
Shamela0006649-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        9116
Shamela0006649-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        11121
Shamela0006649-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        3772
Shamela0006649-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2121
Shamela0006649-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        1586
Shamela0006649-ara1_Shia003026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1435
Shamela0006649-ara1_Shia003075-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:32        3570
Shamela0006649-ara1_Shia003443-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        1332
Shamela0006649-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        64975
Shamela0006649-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        21322
Shamela0006649-ara1_Shia003633-ara1.csv      17-Mar-2020 14:40        33832
Shamela0006649-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:35        31823
Shamela0006649-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15         812
Shamela0006649-ara1_Shia003665-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        5693
Shamela0006649-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        17146
Shamela0006649-ara1_Shia003687-ara1.csv      17-Mar-2020 15:24        1045
Shamela0006649-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1723
Shamela0006649-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        3008
Shamela0006649-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2834
Shamela0006649-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        5382
Shamela0006649-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4861
Shamela0006649-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        19650
Shamela0006649-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1601
Shamela0006649-ara1_Shia003989-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        1114
Shamela0006649-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4466
Shamela0006649-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        1039
Shamela0006649-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        3184
Shamela0006649-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        2236
Shamela0006649-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        20571
Shamela0006649-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        31124
Shamela0006649-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2709
Shamela0006649-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        1365
Shamela0006649-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1353