Index of /passim01022020/Shamela0006590-ara1/


../
Shamela0006590-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        52024
Shamela0006590-ara1_JK000002-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:15        1752
Shamela0006590-ara1_JK000014-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:15        3308
Shamela0006590-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        2695
Shamela0006590-ara1_JK000018-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:21        7694
Shamela0006590-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56       110194
Shamela0006590-ara1_JK000026-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        2457
Shamela0006590-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        4166
Shamela0006590-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        19737
Shamela0006590-ara1_JK000038-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:15        5737
Shamela0006590-ara1_JK000042-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:43        2273
Shamela0006590-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        39824
Shamela0006590-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        14481
Shamela0006590-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        17618
Shamela0006590-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        9038
Shamela0006590-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2415
Shamela0006590-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        8097
Shamela0006590-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        2120
Shamela0006590-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1523
Shamela0006590-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38       147457
Shamela0006590-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        6954
Shamela0006590-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        19627
Shamela0006590-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49       129017
Shamela0006590-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        14301
Shamela0006590-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        13325
Shamela0006590-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        30058
Shamela0006590-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        11398
Shamela0006590-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        7908
Shamela0006590-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        3853
Shamela0006590-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        14087
Shamela0006590-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        63077
Shamela0006590-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        15402
Shamela0006590-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       1214911
Shamela0006590-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1418
Shamela0006590-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        4274
Shamela0006590-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1163
Shamela0006590-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        57245
Shamela0006590-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1280
Shamela0006590-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        1132
Shamela0006590-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        52256
Shamela0006590-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        11941
Shamela0006590-ara1_JK000258-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        2713
Shamela0006590-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        10865
Shamela0006590-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        2287
Shamela0006590-ara1_JK000275-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        2525
Shamela0006590-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        8434
Shamela0006590-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        16026
Shamela0006590-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        8139
Shamela0006590-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        21193
Shamela0006590-ara1_JK000335-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        2046
Shamela0006590-ara1_JK000340-ara1.csv       17-Mar-2020 15:18        2370
Shamela0006590-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        2805
Shamela0006590-ara1_JK000347-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        1617
Shamela0006590-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        1085
Shamela0006590-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        11121
Shamela0006590-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        7668
Shamela0006590-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        1759
Shamela0006590-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:13        57242
Shamela0006590-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        6489
Shamela0006590-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37       195293
Shamela0006590-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        3586
Shamela0006590-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        8022
Shamela0006590-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2235
Shamela0006590-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        23979
Shamela0006590-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16       233033
Shamela0006590-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        17922
Shamela0006590-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        84769
Shamela0006590-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        34057
Shamela0006590-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        42552
Shamela0006590-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:24        7890
Shamela0006590-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57       350012
Shamela0006590-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        19728
Shamela0006590-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        1220
Shamela0006590-ara1_JK000572-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1088
Shamela0006590-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1371
Shamela0006590-ara1_JK000587-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1327
Shamela0006590-ara1_JK000588-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1362
Shamela0006590-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        6665
Shamela0006590-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        3107
Shamela0006590-ara1_JK000606-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        2612
Shamela0006590-ara1_JK000620-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20        35198
Shamela0006590-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:35        25477
Shamela0006590-ara1_JK000622-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        1728
Shamela0006590-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        11432
Shamela0006590-ara1_JK000646-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        2561
Shamela0006590-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1734
Shamela0006590-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        44059
Shamela0006590-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        1535
Shamela0006590-ara1_JK000668-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:44        1375
Shamela0006590-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        10584
Shamela0006590-ara1_JK000678-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        1426
Shamela0006590-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1295
Shamela0006590-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        19829
Shamela0006590-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        6770
Shamela0006590-ara1_JK000719-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        1950
Shamela0006590-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        37006
Shamela0006590-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        4602
Shamela0006590-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        25225
Shamela0006590-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        15778
Shamela0006590-ara1_JK000757-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53        6471
Shamela0006590-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        1414
Shamela0006590-ara1_JK000773-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        1183
Shamela0006590-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        85583
Shamela0006590-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22       202651
Shamela0006590-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        31672
Shamela0006590-ara1_JK000828-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1263
Shamela0006590-ara1_JK000908-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:39        3737
Shamela0006590-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        3708
Shamela0006590-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        82435
Shamela0006590-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        16235
Shamela0006590-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35       1770669
Shamela0006590-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        30444
Shamela0006590-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        5445
Shamela0006590-ara1_JK000926-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        1308
Shamela0006590-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50         991
Shamela0006590-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        85946
Shamela0006590-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        1278
Shamela0006590-ara1_JK000949-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 18:00        5465
Shamela0006590-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        1685
Shamela0006590-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27       106517
Shamela0006590-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        4217
Shamela0006590-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        5896
Shamela0006590-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1682
Shamela0006590-ara1_JK001002-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        1370
Shamela0006590-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        19405
Shamela0006590-ara1_JK001035-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        1346
Shamela0006590-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        51218
Shamela0006590-ara1_JK001039-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:47        3131
Shamela0006590-ara1_JK001045-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        1770
Shamela0006590-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        8849
Shamela0006590-ara1_JK001050-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        5965
Shamela0006590-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04        3280
Shamela0006590-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        19021
Shamela0006590-ara1_JK001132-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        8712
Shamela0006590-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        2776
Shamela0006590-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        1307
Shamela0006590-ara1_JK001154-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        3188
Shamela0006590-ara1_JK001164-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10         986
Shamela0006590-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1084
Shamela0006590-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        15281
Shamela0006590-ara1_JK001203-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1404
Shamela0006590-ara1_JK001211-ara1.csv       17-Mar-2020 14:56        1474
Shamela0006590-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        4907
Shamela0006590-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        71570
Shamela0006590-ara1_JK001231-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        1013
Shamela0006590-ara1_JK001233-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        2169
Shamela0006590-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        57221
Shamela0006590-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        10330
Shamela0006590-ara1_JK001258-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        2628
Shamela0006590-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        35643
Shamela0006590-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        6896
Shamela0006590-ara1_JK001274-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:16        1244
Shamela0006590-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        1983
Shamela0006590-ara1_JK001286-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56        5036
Shamela0006590-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        5332
Shamela0006590-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        35289
Shamela0006590-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        16361
Shamela0006590-ara1_JK001316-ara1.csv       17-Mar-2020 16:44        2326
Shamela0006590-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        30185
Shamela0006590-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        71138
Shamela0006590-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        17707
Shamela0006590-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        2108
Shamela0006590-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        13324
Shamela0006590-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        14878
Shamela0006590-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        7781
Shamela0006590-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        11680
Shamela0006590-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        9451
Shamela0006590-ara1_JK001472-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        72634
Shamela0006590-ara1_JK001477-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1524
Shamela0006590-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        12393
Shamela0006590-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45       243563
Shamela0006590-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        8008
Shamela0006590-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        16157
Shamela0006590-ara1_JK003502-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        1093
Shamela0006590-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15       178462
Shamela0006590-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:13        25997
Shamela0006590-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        84216
Shamela0006590-ara1_JK005001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:09        1093
Shamela0006590-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        59519
Shamela0006590-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        39256
Shamela0006590-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        2100
Shamela0006590-ara1_JK005014-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        6920
Shamela0006590-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        10554
Shamela0006590-ara1_JK005022-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1510
Shamela0006590-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        9941
Shamela0006590-ara1_JK006670-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        18779
Shamela0006590-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22       159403
Shamela0006590-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        5420
Shamela0006590-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45       2099749
Shamela0006590-ara1_JK006856-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        2944
Shamela0006590-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1421
Shamela0006590-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        13156
Shamela0006590-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        33543
Shamela0006590-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        2153
Shamela0006590-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        28759
Shamela0006590-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        10009
Shamela0006590-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        4040
Shamela0006590-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        9027
Shamela0006590-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        4006
Shamela0006590-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 16:59        3642
Shamela0006590-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        13349
Shamela0006590-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        1350
Shamela0006590-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        13638
Shamela0006590-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        3728
Shamela0006590-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        15374
Shamela0006590-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        4995
Shamela0006590-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        12592
Shamela0006590-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        9668
Shamela0006590-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        3752
Shamela0006590-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        6277
Shamela0006590-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        34324
Shamela0006590-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        33140
Shamela0006590-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        45964
Shamela0006590-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        4940
Shamela0006590-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05       434760
Shamela0006590-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        6828
Shamela0006590-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        46356
Shamela0006590-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        14634
Shamela0006590-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        8132
Shamela0006590-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        6827
Shamela0006590-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        11619
Shamela0006590-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        2551
Shamela0006590-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        33807
Shamela0006590-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        1309
Shamela0006590-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        33694
Shamela0006590-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        26975
Shamela0006590-ara1_JK007501-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1764
Shamela0006590-ara1_JK007534-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09         815
Shamela0006590-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        4523
Shamela0006590-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:26        6511
Shamela0006590-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        3028
Shamela0006590-ara1_JK009187-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:55        2168
Shamela0006590-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        2173
Shamela0006590-ara1_JK009207-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        61738
Shamela0006590-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 15:09        2794
Shamela0006590-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1983
Shamela0006590-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        30915
Shamela0006590-ara1_JK009228-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2488
Shamela0006590-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:34        4538
Shamela0006590-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31       625522
Shamela0006590-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        62322
Shamela0006590-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        10987
Shamela0006590-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16       101110
Shamela0006590-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52       100702
Shamela0006590-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        40125
Shamela0006590-ara1_JK009279-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        1060
Shamela0006590-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        4743
Shamela0006590-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        1030
Shamela0006590-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        21265
Shamela0006590-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        40266
Shamela0006590-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        5689
Shamela0006590-ara1_JK009319-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1823
Shamela0006590-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46       212402
Shamela0006590-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        1841
Shamela0006590-ara1_JK009332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        7516
Shamela0006590-ara1_JK009334-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        1888
Shamela0006590-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        48076
Shamela0006590-ara1_JK009381-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        2317
Shamela0006590-ara1_JK009388-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        1826
Shamela0006590-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        19187
Shamela0006590-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        19149
Shamela0006590-ara1_JK009406-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50        1179
Shamela0006590-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        29908
Shamela0006590-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        3447
Shamela0006590-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1398
Shamela0006590-ara1_JK010298-ara1.csv       17-Mar-2020 17:45        1790
Shamela0006590-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        4443
Shamela0006590-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        1959
Shamela0006590-ara1_JK010412-ara1.csv       17-Mar-2020 16:27        10109
Shamela0006590-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 14:18         969
Shamela0006590-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1309
Shamela0006590-ara1_JK010491-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        11154
Shamela0006590-ara1_JK010494-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        5767
Shamela0006590-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26       138691
Shamela0006590-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        24035
Shamela0006590-ara1_JK010629-ara1.csv       17-Mar-2020 15:05         939
Shamela0006590-ara1_JK010646-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1126
Shamela0006590-ara1_JK010666-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        9545
Shamela0006590-ara1_JK010763-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        3819
Shamela0006590-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        3457
Shamela0006590-ara1_JK011034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:25        2296
Shamela0006590-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        22200
Shamela0006590-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        4930
Shamela0006590-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        7981
Shamela0006590-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        7521
Shamela0006590-ara1_JK011319-ara1.csv       17-Mar-2020 16:08        2969
Shamela0006590-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        12999
Shamela0006590-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1495
Shamela0006590-ara1_JK011407-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        2326
Shamela0006590-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        1955
Shamela0006590-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1002
Shamela0006590-ara1_JK011498-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        8633
Shamela0006590-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        5181
Shamela0006590-ara1_JK011503-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        10598
Shamela0006590-ara1_JK011516-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        5891
Shamela0006590-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        1227
Shamela0006590-ara1_JK011560-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        2373
Shamela0006590-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        3110
Shamela0006590-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:38        6737
Shamela0006590-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        2792
Shamela0006590-ara1_JK011570-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        1563
Shamela0006590-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        5943
Shamela0006590-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1241
Shamela0006590-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        26190
Shamela0006590-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        21644
Shamela0006590-ara1_JK011743-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        2592
Shamela0006590-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23       345927
Shamela0006590-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        4881
Shamela0006590-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28       259680
Shamela0006590-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1371
Shamela0006590-ara1_Shamela0000122-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2681
Shamela0006590-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        87091
Shamela0006590-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        22481
Shamela0006590-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56       324520
Shamela0006590-ara1_Shamela0000178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1131
Shamela0006590-ara1_Shamela0000191-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2999
Shamela0006590-ara1_Shamela0000193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3130
Shamela0006590-ara1_Shamela0000194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        4254
Shamela0006590-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        11490
Shamela0006590-ara1_Shamela0000244-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        3143
Shamela0006590-ara1_Shamela0000247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1814
Shamela0006590-ara1_Shamela0000263-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        3720
Shamela0006590-ara1_Shamela0000315-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        3357
Shamela0006590-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        35490
Shamela0006590-ara1_Shamela0000348-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        5367
Shamela0006590-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        37658
Shamela0006590-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        43557
Shamela0006590-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1191
Shamela0006590-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        7690
Shamela0006590-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        72865
Shamela0006590-ara1_Shamela0000552-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        2288
Shamela0006590-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        6229
Shamela0006590-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        3933
Shamela0006590-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        2825
Shamela0006590-ara1_Shamela0000678-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        2600
Shamela0006590-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        15623
Shamela0006590-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5013
Shamela0006590-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        6157
Shamela0006590-ara1_Shamela0000741-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        6974
Shamela0006590-ara1_Shamela0000752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1955
Shamela0006590-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        5268
Shamela0006590-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        33884
Shamela0006590-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        89691
Shamela0006590-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        6952
Shamela0006590-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41       102782
Shamela0006590-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1240
Shamela0006590-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        84365
Shamela0006590-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        24915
Shamela0006590-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        5487
Shamela0006590-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        18503
Shamela0006590-ara1_Shamela0001035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1425
Shamela0006590-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30         989
Shamela0006590-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:37        30849
Shamela0006590-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        8781
Shamela0006590-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        26373
Shamela0006590-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        7779
Shamela0006590-ara1_Shamela0001332-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1087
Shamela0006590-ara1_Shamela0001336-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1779
Shamela0006590-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1316
Shamela0006590-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        8774
Shamela0006590-ara1_Shamela0001346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        3493
Shamela0006590-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        7999
Shamela0006590-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        5001
Shamela0006590-ara1_Shamela0001388-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        7668
Shamela0006590-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        30813
Shamela0006590-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        5550
Shamela0006590-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1499
Shamela0006590-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        87715
Shamela0006590-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        20866
Shamela0006590-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33       804510
Shamela0006590-ara1_Shamela0001441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        5597
Shamela0006590-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        68516
Shamela0006590-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        6644
Shamela0006590-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        38324
Shamela0006590-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        62997
Shamela0006590-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        72764
Shamela0006590-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58       185051
Shamela0006590-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1938
Shamela0006590-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1830
Shamela0006590-ara1_Shamela0001487-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        2377
Shamela0006590-ara1_Shamela0001500-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        7316
Shamela0006590-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        56672
Shamela0006590-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        8514
Shamela0006590-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        41883
Shamela0006590-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        12199
Shamela0006590-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        3158
Shamela0006590-ara1_Shamela0001599-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        4715
Shamela0006590-ara1_Shamela0001600-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        3524
Shamela0006590-ara1_Shamela0001613-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1515
Shamela0006590-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        6123
Shamela0006590-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28       250377
Shamela0006590-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       615090
Shamela0006590-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55       658882
Shamela0006590-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3558
Shamela0006590-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       118700
Shamela0006590-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34       261992
Shamela0006590-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25       871393
Shamela0006590-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       144661
Shamela0006590-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12       119634
Shamela0006590-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        21052
Shamela0006590-ara1_Shamela0002114-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:46        1179
Shamela0006590-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        2487
Shamela0006590-ara1_Shamela0002176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        2742
Shamela0006590-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        86084
Shamela0006590-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16       464119
Shamela0006590-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        6936
Shamela0006590-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        2426
Shamela0006590-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        7946
Shamela0006590-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        4857
Shamela0006590-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        41568
Shamela0006590-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        6219
Shamela0006590-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        12106
Shamela0006590-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        38148
Shamela0006590-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        11127
Shamela0006590-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        43995
Shamela0006590-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15       1528546
Shamela0006590-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        24222
Shamela0006590-ara1_Shamela0003298-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2497
Shamela0006590-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        5274
Shamela0006590-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        29289
Shamela0006590-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        5507
Shamela0006590-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29       171227
Shamela0006590-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1461
Shamela0006590-ara1_Shamela0004096-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        2268
Shamela0006590-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       418762
Shamela0006590-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       1939855
Shamela0006590-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       254306
Shamela0006590-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        7488
Shamela0006590-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1246
Shamela0006590-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1784
Shamela0006590-ara1_Shamela0005396-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        3722
Shamela0006590-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        3492
Shamela0006590-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1563
Shamela0006590-ara1_Shamela0005449-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1445
Shamela0006590-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        35217
Shamela0006590-ara1_Shamela0005486-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1334
Shamela0006590-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3811
Shamela0006590-ara1_Shamela0005551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1064
Shamela0006590-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        4360
Shamela0006590-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        36234
Shamela0006590-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        4656
Shamela0006590-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        6217
Shamela0006590-ara1_Shamela0005721-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        42630
Shamela0006590-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        7513
Shamela0006590-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        6319
Shamela0006590-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        4237
Shamela0006590-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        17761
Shamela0006590-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        3026
Shamela0006590-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1254
Shamela0006590-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18       774598
Shamela0006590-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        39269
Shamela0006590-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        24786
Shamela0006590-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1668
Shamela0006590-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        33208
Shamela0006590-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        98324
Shamela0006590-ara1_Shamela0005847-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        2243
Shamela0006590-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        2116
Shamela0006590-ara1_Shamela0005858-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        2704
Shamela0006590-ara1_Shamela0005864-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        5007
Shamela0006590-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        1509
Shamela0006590-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        16090
Shamela0006590-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42       121284
Shamela0006590-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        5051
Shamela0006590-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        4174
Shamela0006590-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1307
Shamela0006590-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        20007
Shamela0006590-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1969
Shamela0006590-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        34685
Shamela0006590-ara1_Shamela0006063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1115
Shamela0006590-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        8308
Shamela0006590-ara1_Shamela0006105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        1657
Shamela0006590-ara1_Shamela0006117-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1751
Shamela0006590-ara1_Shamela0006128-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1398
Shamela0006590-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        4825
Shamela0006590-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        31454
Shamela0006590-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        24066
Shamela0006590-ara1_Shamela0006238-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        3827
Shamela0006590-ara1_Shamela0006262-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        3008
Shamela0006590-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2032
Shamela0006590-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1513
Shamela0006590-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        5069
Shamela0006590-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2788
Shamela0006590-ara1_Shamela0006439-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        4045
Shamela0006590-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        92466
Shamela0006590-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1211
Shamela0006590-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1184
Shamela0006590-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        17158
Shamela0006590-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        71636
Shamela0006590-ara1_Shamela0006547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1506
Shamela0006590-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15       339267
Shamela0006590-ara1_Shamela0006593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        33889
Shamela0006590-ara1_Shamela0006596-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        30929
Shamela0006590-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06       103465
Shamela0006590-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        22042
Shamela0006590-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        4282
Shamela0006590-ara1_Shamela0006650-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3403
Shamela0006590-ara1_Shamela0006656-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        1433
Shamela0006590-ara1_Shamela0006669-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1448
Shamela0006590-ara1_Shamela0006676-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        6271
Shamela0006590-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        33974
Shamela0006590-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:21        1102
Shamela0006590-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        21965
Shamela0006590-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        5525
Shamela0006590-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2568
Shamela0006590-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        15634
Shamela0006590-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        3662
Shamela0006590-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52       253142
Shamela0006590-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2104
Shamela0006590-ara1_Shamela0006897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        3227
Shamela0006590-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       150659
Shamela0006590-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        27751
Shamela0006590-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2446
Shamela0006590-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        8908
Shamela0006590-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        2257
Shamela0006590-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        11060
Shamela0006590-ara1_Shamela0007326-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2333
Shamela0006590-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2123
Shamela0006590-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        31964
Shamela0006590-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        14154
Shamela0006590-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        12421
Shamela0006590-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        6643
Shamela0006590-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        7523
Shamela0006590-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        43517
Shamela0006590-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1788
Shamela0006590-ara1_Shamela0007531-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        4270
Shamela0006590-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        3470
Shamela0006590-ara1_Shamela0007556-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        4967
Shamela0006590-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1382
Shamela0006590-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        12908
Shamela0006590-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        18222
Shamela0006590-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        2933
Shamela0006590-ara1_Shamela0007767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1639
Shamela0006590-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50       262549
Shamela0006590-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        40496
Shamela0006590-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42       259479
Shamela0006590-ara1_Shamela0008061-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:39        9125
Shamela0006590-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       445530
Shamela0006590-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        3547
Shamela0006590-ara1_Shamela0008202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1901
Shamela0006590-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        5068
Shamela0006590-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2558
Shamela0006590-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        10519
Shamela0006590-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:30        4538
Shamela0006590-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2203
Shamela0006590-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        8934
Shamela0006590-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2237
Shamela0006590-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2612
Shamela0006590-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        14728
Shamela0006590-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        8200
Shamela0006590-ara1_Shamela0008228-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:51        1183
Shamela0006590-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:27        3310
Shamela0006590-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        7472
Shamela0006590-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        4995
Shamela0006590-ara1_Shamela0008249-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        1443
Shamela0006590-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        6360
Shamela0006590-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        8744
Shamela0006590-ara1_Shamela0008274-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        3484
Shamela0006590-ara1_Shamela0008275-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3218
Shamela0006590-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        81089
Shamela0006590-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       311266
Shamela0006590-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       331217
Shamela0006590-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        37881
Shamela0006590-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1902
Shamela0006590-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2500
Shamela0006590-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        61665
Shamela0006590-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        18733
Shamela0006590-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47       805909
Shamela0006590-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        15141
Shamela0006590-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        11303
Shamela0006590-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        11185
Shamela0006590-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        12971
Shamela0006590-ara1_Shamela0008506-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        13657
Shamela0006590-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        4818
Shamela0006590-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        21596
Shamela0006590-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        25284
Shamela0006590-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        1705
Shamela0006590-ara1_Shamela0008566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1893
Shamela0006590-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1309
Shamela0006590-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2727
Shamela0006590-ara1_Shamela0008620-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:12        6186
Shamela0006590-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        4918
Shamela0006590-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2779
Shamela0006590-ara1_Shamela0008637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1619
Shamela0006590-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        6743
Shamela0006590-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40       148597
Shamela0006590-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59       206134
Shamela0006590-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1069
Shamela0006590-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        31188
Shamela0006590-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        3562
Shamela0006590-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        6640
Shamela0006590-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3960
Shamela0006590-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        7934
Shamela0006590-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        17936
Shamela0006590-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        14941
Shamela0006590-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        15668
Shamela0006590-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2296
Shamela0006590-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        16760
Shamela0006590-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        18401
Shamela0006590-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2595
Shamela0006590-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        4962
Shamela0006590-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45       112031
Shamela0006590-ara1_Shamela0009222-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        8157
Shamela0006590-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        19193
Shamela0006590-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        3425
Shamela0006590-ara1_Shamela0009236-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2315
Shamela0006590-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        8747
Shamela0006590-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46       113930
Shamela0006590-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        35141
Shamela0006590-ara1_Shamela0009300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1105
Shamela0006590-ara1_Shamela0009311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        2111
Shamela0006590-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        12137
Shamela0006590-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1513
Shamela0006590-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1556
Shamela0006590-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47         863
Shamela0006590-ara1_Shamela0009356-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1818
Shamela0006590-ara1_Shamela0009370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1413
Shamela0006590-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        4536
Shamela0006590-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        8075
Shamela0006590-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        10567
Shamela0006590-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        6223
Shamela0006590-ara1_Shamela0009387-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1262
Shamela0006590-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1468
Shamela0006590-ara1_Shamela0009390-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1965
Shamela0006590-ara1_Shamela0009399-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1231
Shamela0006590-ara1_Shamela0009412-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1413
Shamela0006590-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        10105
Shamela0006590-ara1_Shamela0009449-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        3768
Shamela0006590-ara1_Shamela0009561-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        3377
Shamela0006590-ara1_Shamela0009563-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04         970
Shamela0006590-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        18432
Shamela0006590-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       192611
Shamela0006590-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        12719
Shamela0006590-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        2423
Shamela0006590-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        4820
Shamela0006590-ara1_Shamela0009618-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2809
Shamela0006590-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3323
Shamela0006590-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        4212
Shamela0006590-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2387
Shamela0006590-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        12174
Shamela0006590-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        9225
Shamela0006590-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        10974
Shamela0006590-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        11284
Shamela0006590-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3574
Shamela0006590-ara1_Shamela0009701-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:09        38730
Shamela0006590-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        5153
Shamela0006590-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        42325
Shamela0006590-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2490
Shamela0006590-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        84102
Shamela0006590-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        9871
Shamela0006590-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58       301885
Shamela0006590-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        7316
Shamela0006590-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        67782
Shamela0006590-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        52963
Shamela0006590-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       151756
Shamela0006590-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34       233784
Shamela0006590-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07       323403
Shamela0006590-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:27        2701
Shamela0006590-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        30636
Shamela0006590-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        46233
Shamela0006590-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28       113651
Shamela0006590-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        18970
Shamela0006590-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        9918
Shamela0006590-ara1_Shamela0009808-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        5257
Shamela0006590-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        65913
Shamela0006590-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        85645
Shamela0006590-ara1_Shamela0009826-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        5771
Shamela0006590-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1826
Shamela0006590-ara1_Shamela0009853-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        2073
Shamela0006590-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2269
Shamela0006590-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09       188286
Shamela0006590-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20       765012
Shamela0006590-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03       106265
Shamela0006590-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33       123305
Shamela0006590-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1420
Shamela0006590-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        10352
Shamela0006590-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1495
Shamela0006590-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        14954
Shamela0006590-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2921
Shamela0006590-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        3399
Shamela0006590-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        28850
Shamela0006590-ara1_Shamela0010279-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2327
Shamela0006590-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05       463270
Shamela0006590-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1017
Shamela0006590-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        6235
Shamela0006590-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        6208
Shamela0006590-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        14127
Shamela0006590-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        10959
Shamela0006590-ara1_Shamela0010447-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1248
Shamela0006590-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        7430
Shamela0006590-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        47648
Shamela0006590-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1543
Shamela0006590-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25       189792
Shamela0006590-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        24098
Shamela0006590-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41       335956
Shamela0006590-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        3855
Shamela0006590-ara1_Shamela0010494-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2164
Shamela0006590-ara1_Shamela0010514-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2913
Shamela0006590-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        59676
Shamela0006590-ara1_Shamela0010529-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3718
Shamela0006590-ara1_Shamela0010531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1244
Shamela0006590-ara1_Shamela0010538-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        4735
Shamela0006590-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1250
Shamela0006590-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        13396
Shamela0006590-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        23792
Shamela0006590-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        5911
Shamela0006590-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1766
Shamela0006590-ara1_Shamela0010628-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:19        2118
Shamela0006590-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52       780561
Shamela0006590-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        21118
Shamela0006590-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        41605
Shamela0006590-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        21539
Shamela0006590-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44       129522
Shamela0006590-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47       150609
Shamela0006590-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        24192
Shamela0006590-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        29129
Shamela0006590-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        20969
Shamela0006590-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1114
Shamela0006590-ara1_Shamela0010782-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        1950
Shamela0006590-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        85244
Shamela0006590-ara1_Shamela0010799-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        2125
Shamela0006590-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38       229080
Shamela0006590-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3839
Shamela0006590-ara1_Shamela0010830-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3542
Shamela0006590-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        60309
Shamela0006590-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        7466
Shamela0006590-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        73407
Shamela0006590-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        16426
Shamela0006590-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59       1244817
Shamela0006590-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1155
Shamela0006590-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        4527
Shamela0006590-ara1_Shamela0010924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        3265
Shamela0006590-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        55434
Shamela0006590-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        11304
Shamela0006590-ara1_Shamela0011088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        3014
Shamela0006590-ara1_Shamela0011092-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1112
Shamela0006590-ara1_Shamela0011099-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        5583
Shamela0006590-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        7790
Shamela0006590-ara1_Shamela0011181-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30         919
Shamela0006590-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1992
Shamela0006590-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        3458
Shamela0006590-ara1_Shamela0011288-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        7204
Shamela0006590-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10         912
Shamela0006590-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4707
Shamela0006590-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        26237
Shamela0006590-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2949
Shamela0006590-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        15496
Shamela0006590-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        14654
Shamela0006590-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        5077
Shamela0006590-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        10787
Shamela0006590-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        3300
Shamela0006590-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        7543
Shamela0006590-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        10926
Shamela0006590-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        4191
Shamela0006590-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        64138
Shamela0006590-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        4226
Shamela0006590-ara1_Shamela0011469-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        16663
Shamela0006590-ara1_Shamela0011492-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2493
Shamela0006590-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        8087
Shamela0006590-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        30175
Shamela0006590-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        9950
Shamela0006590-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1282
Shamela0006590-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        23277
Shamela0006590-ara1_Shamela0011685-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:00        5700
Shamela0006590-ara1_Shamela0011686-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:45        2505
Shamela0006590-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1183
Shamela0006590-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        51241
Shamela0006590-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        7590
Shamela0006590-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        3092
Shamela0006590-ara1_Shamela0011755-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        5523
Shamela0006590-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        6899
Shamela0006590-ara1_Shamela0011771-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        4573
Shamela0006590-ara1_Shamela0011781-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21         985
Shamela0006590-ara1_Shamela0011786-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2180
Shamela0006590-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        8080
Shamela0006590-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        7621
Shamela0006590-ara1_Shamela0011812-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        1756
Shamela0006590-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        46796
Shamela0006590-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1896
Shamela0006590-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        99488
Shamela0006590-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        10009
Shamela0006590-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        52174
Shamela0006590-ara1_Shamela0011998-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1603
Shamela0006590-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        3974
Shamela0006590-ara1_Shamela0012002-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        10473
Shamela0006590-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1862
Shamela0006590-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        37448
Shamela0006590-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1791
Shamela0006590-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34       212633
Shamela0006590-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        5179
Shamela0006590-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        11410
Shamela0006590-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1230
Shamela0006590-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        15258
Shamela0006590-ara1_Shamela0012045-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:44        8793
Shamela0006590-ara1_Shamela0012055-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        3399
Shamela0006590-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        51662
Shamela0006590-ara1_Shamela0012205-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:40        4081
Shamela0006590-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        35452
Shamela0006590-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        4945
Shamela0006590-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1235
Shamela0006590-ara1_Shamela0012286-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:56        3315
Shamela0006590-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        50055
Shamela0006590-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:37        3372
Shamela0006590-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        11501
Shamela0006590-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        10030
Shamela0006590-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        33796
Shamela0006590-ara1_Shamela0012402-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        6007
Shamela0006590-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        70456
Shamela0006590-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49       450442
Shamela0006590-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        44864
Shamela0006590-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1419
Shamela0006590-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        7888
Shamela0006590-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        3355
Shamela0006590-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        62495
Shamela0006590-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        11722
Shamela0006590-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2265
Shamela0006590-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        8506
Shamela0006590-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:15        14127
Shamela0006590-ara1_Shamela0012731-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        7570
Shamela0006590-ara1_Shamela0012735-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2184
Shamela0006590-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1067
Shamela0006590-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        4581
Shamela0006590-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        5890
Shamela0006590-ara1_Shamela0012742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1308
Shamela0006590-ara1_Shamela0012744-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2675
Shamela0006590-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1552
Shamela0006590-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        25863
Shamela0006590-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        19105
Shamela0006590-ara1_Shamela0012818-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2128
Shamela0006590-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        3093
Shamela0006590-ara1_Shamela0012824-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        31364
Shamela0006590-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        6119
Shamela0006590-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1222
Shamela0006590-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6280
Shamela0006590-ara1_Shamela0012848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        13052
Shamela0006590-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        12052
Shamela0006590-ara1_Shamela0012852-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        2747
Shamela0006590-ara1_Shamela0012855-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        4934
Shamela0006590-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        1039
Shamela0006590-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41       162225
Shamela0006590-ara1_Shamela0012863-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2058
Shamela0006590-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        5180
Shamela0006590-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        12846
Shamela0006590-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3221
Shamela0006590-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36       188655
Shamela0006590-ara1_Shamela0012936-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        8734
Shamela0006590-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02       255448
Shamela0006590-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        13573
Shamela0006590-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        73208
Shamela0006590-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        6710
Shamela0006590-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        55982
Shamela0006590-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2441
Shamela0006590-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        11036
Shamela0006590-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3591
Shamela0006590-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        8275
Shamela0006590-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        11832
Shamela0006590-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23       192688
Shamela0006590-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        9997
Shamela0006590-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        29878
Shamela0006590-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        4408
Shamela0006590-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        39345
Shamela0006590-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        3378
Shamela0006590-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        5554
Shamela0006590-ara1_Shamela0013058-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        4091
Shamela0006590-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4495
Shamela0006590-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        25307
Shamela0006590-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        21934
Shamela0006590-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        35431
Shamela0006590-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        4987
Shamela0006590-ara1_Shamela0013080-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1324
Shamela0006590-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        12392
Shamela0006590-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1940
Shamela0006590-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        32122
Shamela0006590-ara1_Shamela0013110-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2035
Shamela0006590-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        17566
Shamela0006590-ara1_Shamela0013127-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:15        6071
Shamela0006590-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        6493
Shamela0006590-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        10038
Shamela0006590-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        3189
Shamela0006590-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        15332
Shamela0006590-ara1_Shamela0013172-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        5732
Shamela0006590-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32       148095
Shamela0006590-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        5543
Shamela0006590-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        29488
Shamela0006590-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        73277
Shamela0006590-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        12795
Shamela0006590-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        26561
Shamela0006590-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        17833
Shamela0006590-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        39322
Shamela0006590-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1058
Shamela0006590-ara1_Shamela0021491-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        2943
Shamela0006590-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        91188
Shamela0006590-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        7928
Shamela0006590-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        3657
Shamela0006590-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        18384
Shamela0006590-ara1_Shamela0021508-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        3480
Shamela0006590-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        10840
Shamela0006590-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        14566
Shamela0006590-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        76058
Shamela0006590-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        51873
Shamela0006590-ara1_Shamela0021546-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:22        1921
Shamela0006590-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        55277
Shamela0006590-ara1_Shamela0021554-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        4186
Shamela0006590-ara1_Shamela0021565-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        1353
Shamela0006590-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        87306
Shamela0006590-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        4502
Shamela0006590-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        3205
Shamela0006590-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        4966
Shamela0006590-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        11295
Shamela0006590-ara1_Shamela0021596-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1173
Shamela0006590-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        6512
Shamela0006590-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        8799
Shamela0006590-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        18228
Shamela0006590-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        4691
Shamela0006590-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1999
Shamela0006590-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        4719
Shamela0006590-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2194
Shamela0006590-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32       251979
Shamela0006590-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1139
Shamela0006590-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        22455
Shamela0006590-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        4569
Shamela0006590-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        56893
Shamela0006590-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        17668
Shamela0006590-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        21585
Shamela0006590-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        9415
Shamela0006590-ara1_Shamela0021646-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        1626
Shamela0006590-ara1_Shamela0021647-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1347
Shamela0006590-ara1_Shamela0021650-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1611
Shamela0006590-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        12963
Shamela0006590-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16       119005
Shamela0006590-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        70209
Shamela0006590-ara1_Shamela0021664-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2114
Shamela0006590-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        13309
Shamela0006590-ara1_Shamela0021676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        4810
Shamela0006590-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        6469
Shamela0006590-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1016
Shamela0006590-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        5312
Shamela0006590-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1942
Shamela0006590-ara1_Shamela0021691-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        2734
Shamela0006590-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        4600
Shamela0006590-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27       190355
Shamela0006590-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40       1017548
Shamela0006590-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        4216
Shamela0006590-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        5501
Shamela0006590-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31       151229
Shamela0006590-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1099
Shamela0006590-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        11952
Shamela0006590-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        4264
Shamela0006590-ara1_Shamela0021741-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        7839
Shamela0006590-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        11773
Shamela0006590-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        18874
Shamela0006590-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1589
Shamela0006590-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        17875
Shamela0006590-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11       414179
Shamela0006590-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44       347401
Shamela0006590-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        69186
Shamela0006590-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07       396670
Shamela0006590-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        56186
Shamela0006590-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1259
Shamela0006590-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55         983
Shamela0006590-ara1_Shamela0022341-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1663
Shamela0006590-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2429
Shamela0006590-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59       127207
Shamela0006590-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        31446
Shamela0006590-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        56840
Shamela0006590-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        58126
Shamela0006590-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        5153
Shamela0006590-ara1_Shamela0022643-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        4601
Shamela0006590-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        4128
Shamela0006590-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        11390
Shamela0006590-ara1_Shamela0022648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2975
Shamela0006590-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        39570
Shamela0006590-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        18662
Shamela0006590-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46         868
Shamela0006590-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        11181
Shamela0006590-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        15069
Shamela0006590-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        36126
Shamela0006590-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        12028
Shamela0006590-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2529
Shamela0006590-ara1_Shamela0022808-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2376
Shamela0006590-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29       229908
Shamela0006590-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        2246
Shamela0006590-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        8369
Shamela0006590-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1410
Shamela0006590-ara1_Shamela0022869-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1272
Shamela0006590-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        9757
Shamela0006590-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        13155
Shamela0006590-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        4669
Shamela0006590-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        4057
Shamela0006590-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2514
Shamela0006590-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:24       104216
Shamela0006590-ara1_Shamela0023102-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1160
Shamela0006590-ara1_Shamela0023118-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2120
Shamela0006590-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        17155
Shamela0006590-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        8176
Shamela0006590-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57       239153
Shamela0006590-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        10772
Shamela0006590-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        4407
Shamela0006590-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        10336
Shamela0006590-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        35666
Shamela0006590-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1684
Shamela0006590-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        6060
Shamela0006590-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        75422
Shamela0006590-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        35339
Shamela0006590-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        4361
Shamela0006590-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00       199568
Shamela0006590-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        12744
Shamela0006590-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       299478
Shamela0006590-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3328
Shamela0006590-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17       135553
Shamela0006590-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        14952
Shamela0006590-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        58613
Shamela0006590-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51       967609
Shamela0006590-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        10994
Shamela0006590-ara1_Shamela0023675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        10236
Shamela0006590-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39       194748
Shamela0006590-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54       654832
Shamela0006590-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        92194
Shamela0006590-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27       316957
Shamela0006590-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        7839
Shamela0006590-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        82635
Shamela0006590-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1305
Shamela0006590-ara1_Shamela0023787-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:36        1814
Shamela0006590-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        15473
Shamela0006590-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        4801
Shamela0006590-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        9316
Shamela0006590-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52       200780
Shamela0006590-ara1_Shamela0023842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        2119
Shamela0006590-ara1_Shamela0023849-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        7368
Shamela0006590-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        4044
Shamela0006590-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        27247
Shamela0006590-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       804360
Shamela0006590-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       566687
Shamela0006590-ara1_Shamela0025837-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:03        1365
Shamela0006590-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        23600
Shamela0006590-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        5134
Shamela0006590-ara1_Shamela0026141-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        5082
Shamela0006590-ara1_Shamela0026237-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        5529
Shamela0006590-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        52881
Shamela0006590-ara1_Shamela0026359-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        2547
Shamela0006590-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2662
Shamela0006590-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1771
Shamela0006590-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1986
Shamela0006590-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        7242
Shamela0006590-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        13686
Shamela0006590-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1690
Shamela0006590-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        6664
Shamela0006590-ara1_Shamela0026430-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        22097
Shamela0006590-ara1_Shamela0026435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        4713
Shamela0006590-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        5241
Shamela0006590-ara1_Shamela0026441-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:03        3365
Shamela0006590-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        7293
Shamela0006590-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1140
Shamela0006590-ara1_Shamela0026468-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2050
Shamela0006590-ara1_Shamela0026473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1573
Shamela0006590-ara1_Shamela0026474-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        4087
Shamela0006590-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        34770
Shamela0006590-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1170
Shamela0006590-ara1_Shamela0026489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        8112
Shamela0006590-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2307
Shamela0006590-ara1_Shamela0026495-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2153
Shamela0006590-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        14174
Shamela0006590-ara1_Shamela0026525-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:38        3019
Shamela0006590-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        5543
Shamela0006590-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        4187
Shamela0006590-ara1_Shamela0026554-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        21616
Shamela0006590-ara1_Shamela0026556-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2022
Shamela0006590-ara1_Shamela0026558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2179
Shamela0006590-ara1_Shamela0026559-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        1519
Shamela0006590-ara1_Shamela0026560-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1609
Shamela0006590-ara1_Shamela0026562-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2176
Shamela0006590-ara1_Shamela0026564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1352
Shamela0006590-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        18193
Shamela0006590-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29       719013
Shamela0006590-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2492
Shamela0006590-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1384
Shamela0006590-ara1_Shamela0026591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1903
Shamela0006590-ara1_Shamela0026592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2929
Shamela0006590-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        3249
Shamela0006590-ara1_Shamela0026660-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2537
Shamela0006590-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        25032
Shamela0006590-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        3422
Shamela0006590-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        35699
Shamela0006590-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        9971
Shamela0006590-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        12889
Shamela0006590-ara1_Shamela0026723-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2052
Shamela0006590-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        5186
Shamela0006590-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        10145
Shamela0006590-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        1447
Shamela0006590-ara1_Shamela0026735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        17635
Shamela0006590-ara1_Shamela0026740-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        17608
Shamela0006590-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        5018
Shamela0006590-ara1_Shamela0026745-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1936
Shamela0006590-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        4978
Shamela0006590-ara1_Shamela0026747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        16722
Shamela0006590-ara1_Shamela0026750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1581
Shamela0006590-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        8935
Shamela0006590-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        9348
Shamela0006590-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1506
Shamela0006590-ara1_Shamela0026823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        3132
Shamela0006590-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1985
Shamela0006590-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        12171
Shamela0006590-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3145
Shamela0006590-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        34775
Shamela0006590-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        62754
Shamela0006590-ara1_Shamela0026890-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        22282
Shamela0006590-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        5875
Shamela0006590-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2658
Shamela0006590-ara1_Shamela0027085-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1375
Shamela0006590-ara1_Shamela0027088-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2657
Shamela0006590-ara1_Shamela0027096-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1715
Shamela0006590-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2221
Shamela0006590-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        22666
Shamela0006590-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3509
Shamela0006590-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        34374
Shamela0006590-ara1_Shamela0028172-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:51        1128
Shamela0006590-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3025
Shamela0006590-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        3792
Shamela0006590-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        8810
Shamela0006590-ara1_Shamela0028925-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        5844
Shamela0006590-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2130
Shamela0006590-ara1_Shamela0029344-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1888
Shamela0006590-ara1_Shamela0029413-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1152
Shamela0006590-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        33899
Shamela0006590-ara1_Shamela0029701-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3851
Shamela0006590-ara1_Shamela0029702-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        21708
Shamela0006590-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        7270
Shamela0006590-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1337
Shamela0006590-ara1_Shamela0029711-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        5047
Shamela0006590-ara1_Shamela0029712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        3058
Shamela0006590-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        2367
Shamela0006590-ara1_Shamela0029721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1921
Shamela0006590-ara1_Shamela0029722-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1715
Shamela0006590-ara1_Shamela0029724-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1765
Shamela0006590-ara1_Shamela0029725-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2979
Shamela0006590-ara1_Shamela0029732-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1812
Shamela0006590-ara1_Shamela0029734-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        2267
Shamela0006590-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        6050
Shamela0006590-ara1_Shamela0029749-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1132
Shamela0006590-ara1_Shamela0029751-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        2981
Shamela0006590-ara1_Shamela0029778-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        4329
Shamela0006590-ara1_Shamela0029779-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        4466
Shamela0006590-ara1_Shamela0029780-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        17936
Shamela0006590-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1174
Shamela0006590-ara1_Shamela0029790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1069
Shamela0006590-ara1_Shamela0029802-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1425
Shamela0006590-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1083
Shamela0006590-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        2064
Shamela0006590-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1612
Shamela0006590-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        7413
Shamela0006590-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        5231
Shamela0006590-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2349
Shamela0006590-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        12064
Shamela0006590-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        7734
Shamela0006590-ara1_Shamela0030025-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2434
Shamela0006590-ara1_Shamela0030027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1666
Shamela0006590-ara1_Shamela0030055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        6436
Shamela0006590-ara1_Shamela0030067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5363
Shamela0006590-ara1_Shamela0030071-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        2601
Shamela0006590-ara1_Shamela0030173-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        3448
Shamela0006590-ara1_Shamela0030246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1974
Shamela0006590-ara1_Shamela0030287-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1514
Shamela0006590-ara1_Shamela0030291-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1315
Shamela0006590-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        10393
Shamela0006590-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        4532
Shamela0006590-ara1_Shamela0030315-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        2253
Shamela0006590-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        24866
Shamela0006590-ara1_Shamela0030341-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1703
Shamela0006590-ara1_Shamela0030346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1210
Shamela0006590-ara1_Shamela0030358-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1030
Shamela0006590-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        6049
Shamela0006590-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        25577
Shamela0006590-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        10649
Shamela0006590-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3638
Shamela0006590-ara1_Shamela0030646-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1415
Shamela0006590-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        5176
Shamela0006590-ara1_Shamela0030696-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49         941
Shamela0006590-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        4891
Shamela0006590-ara1_Shamela0030731-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3933
Shamela0006590-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21        3154
Shamela0006590-ara1_Shamela0030760-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2021
Shamela0006590-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2421
Shamela0006590-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        6999
Shamela0006590-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1861
Shamela0006590-ara1_Shamela0030903-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2143
Shamela0006590-ara1_Shamela0030945-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1349
Shamela0006590-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        1910
Shamela0006590-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        33461
Shamela0006590-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        6426
Shamela0006590-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        14718
Shamela0006590-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        86268
Shamela0006590-ara1_Shamela0035073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        4511
Shamela0006590-ara1_Shamela0035077-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1761
Shamela0006590-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18       1082333
Shamela0006590-ara1_Shamela0036066-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2583
Shamela0006590-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3637
Shamela0006590-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        3704
Shamela0006590-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        36104
Shamela0006590-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       520750
Shamela0006590-ara1_Shamela0036506-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        11546
Shamela0006590-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        21044
Shamela0006590-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        71803
Shamela0006590-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1907
Shamela0006590-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        9035
Shamela0006590-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        5724
Shamela0006590-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        4829
Shamela0006590-ara1_Shamela0036957-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21         954
Shamela0006590-ara1_Shamela0037063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1096
Shamela0006590-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        38010
Shamela0006590-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        4477
Shamela0006590-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43       126135
Shamela0006590-ara1_Shamela0037473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        13150
Shamela0006590-ara1_Shamela0037537-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1704
Shamela0006590-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        13857
Shamela0006590-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1484
Shamela0006590-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30       291408
Shamela0006590-ara1_Shamela0038011-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1326
Shamela0006590-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        6658
Shamela0006590-ara1_Shamela0038091-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1494
Shamela0006590-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3568
Shamela0006590-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        4039
Shamela0006590-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1788
Shamela0006590-ara1_Shamela0095562-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        3461
Shamela0006590-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        7347
Shamela0006590-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        39634
Shamela0006590-ara1_Shamela0095829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        17590
Shamela0006590-ara1_Shamela0095860-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        3174
Shamela0006590-ara1_Shamela0096165-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:43        4687
Shamela0006590-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        7553
Shamela0006590-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1520
Shamela0006590-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        8549
Shamela0006590-ara1_Shamela0096233-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2245
Shamela0006590-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        12299
Shamela0006590-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30       252950
Shamela0006590-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1260
Shamela0006590-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        22563
Shamela0006590-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        4024
Shamela0006590-ara1_Shamela0096851-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        5109
Shamela0006590-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1138
Shamela0006590-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        5900
Shamela0006590-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        4411
Shamela0006590-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        91910
Shamela0006590-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        3133
Shamela0006590-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        2445
Shamela0006590-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        35832
Shamela0006590-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        13497
Shamela0006590-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        3104
Shamela0006590-ara1_Shia000003-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:20        1058
Shamela0006590-ara1_Shia000057Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32         973
Shamela0006590-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        5253
Shamela0006590-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2321
Shamela0006590-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1323
Shamela0006590-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        2711
Shamela0006590-ara1_Shia000151-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        2659
Shamela0006590-ara1_Shia000153Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1250
Shamela0006590-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1371
Shamela0006590-ara1_Shia000196Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26         970
Shamela0006590-ara1_Shia000206-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15         945
Shamela0006590-ara1_Shia000207-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        1004
Shamela0006590-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1303
Shamela0006590-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        4515
Shamela0006590-ara1_Shia000275Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10         976
Shamela0006590-ara1_Shia000277Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53         978
Shamela0006590-ara1_Shia000298Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09         977
Shamela0006590-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        9579
Shamela0006590-ara1_Shia000405Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24         976
Shamela0006590-ara1_Shia000723Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17         974
Shamela0006590-ara1_Shia000736Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12         978
Shamela0006590-ara1_Shia000743Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03         977
Shamela0006590-ara1_Shia000801Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45         976
Shamela0006590-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        10405
Shamela0006590-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        3638
Shamela0006590-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1647
Shamela0006590-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        2362
Shamela0006590-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        6631
Shamela0006590-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        1541
Shamela0006590-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        40117
Shamela0006590-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        5167
Shamela0006590-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        9878
Shamela0006590-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        38942
Shamela0006590-ara1_Shia001117-ara1.csv      17-Mar-2020 14:23        1773
Shamela0006590-ara1_Shia001119-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        1689
Shamela0006590-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        12954
Shamela0006590-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:11        23926
Shamela0006590-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        3282
Shamela0006590-ara1_Shia001138-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:23        2071
Shamela0006590-ara1_Shia001140Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:26        5813
Shamela0006590-ara1_Shia001142Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:11        6795
Shamela0006590-ara1_Shia001146-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 18:02        28698
Shamela0006590-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:02        8727
Shamela0006590-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        4279
Shamela0006590-ara1_Shia001155-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        1577
Shamela0006590-ara1_Shia001161Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36         970
Shamela0006590-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        22403
Shamela0006590-ara1_Shia001172-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        1824
Shamela0006590-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        6583
Shamela0006590-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        8612
Shamela0006590-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        23464
Shamela0006590-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1039
Shamela0006590-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        13150
Shamela0006590-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        7905
Shamela0006590-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        77969
Shamela0006590-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        6463
Shamela0006590-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        11626
Shamela0006590-ara1_Shia001286-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        1489
Shamela0006590-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1857
Shamela0006590-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        6813
Shamela0006590-ara1_Shia001300-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        1902
Shamela0006590-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        4658
Shamela0006590-ara1_Shia001331-ara1.csv      17-Mar-2020 14:58        1198
Shamela0006590-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        17599
Shamela0006590-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        9454
Shamela0006590-ara1_Shia001337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        3387
Shamela0006590-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        8392
Shamela0006590-ara1_Shia001341-ara1.csv      17-Mar-2020 14:38        29512
Shamela0006590-ara1_Shia001343-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        1812
Shamela0006590-ara1_Shia001344Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        73849
Shamela0006590-ara1_Shia001348-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11         939
Shamela0006590-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        55980
Shamela0006590-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        35297
Shamela0006590-ara1_Shia001359-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11        1384
Shamela0006590-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        10943
Shamela0006590-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30        9914
Shamela0006590-ara1_Shia001373-ara1.csv      17-Mar-2020 15:59        3403
Shamela0006590-ara1_Shia001375-ara1.csv      17-Mar-2020 15:21        8412
Shamela0006590-ara1_Shia001378-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        2736
Shamela0006590-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        34967
Shamela0006590-ara1_Shia001389-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        1870
Shamela0006590-ara1_Shia001390-ara1.csv      17-Mar-2020 14:30        2162
Shamela0006590-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2178
Shamela0006590-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        3269
Shamela0006590-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        2079
Shamela0006590-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        4243
Shamela0006590-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        2971
Shamela0006590-ara1_Shia001414-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13         974
Shamela0006590-ara1_Shia001415-ara1.csv      17-Mar-2020 15:02        1003
Shamela0006590-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        16584
Shamela0006590-ara1_Shia001417-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        5485
Shamela0006590-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        39011
Shamela0006590-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        8138
Shamela0006590-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55       780392
Shamela0006590-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        7514
Shamela0006590-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        4802
Shamela0006590-ara1_Shia001552-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53        9042
Shamela0006590-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        19019
Shamela0006590-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        5119
Shamela0006590-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        5931
Shamela0006590-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        31962
Shamela0006590-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        6985
Shamela0006590-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20       142270
Shamela0006590-ara1_Shia001657Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        4271
Shamela0006590-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        11794
Shamela0006590-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        69255
Shamela0006590-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        56977
Shamela0006590-ara1_Shia001749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        2428
Shamela0006590-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       369683
Shamela0006590-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        34798
Shamela0006590-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33       919606
Shamela0006590-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53        4344
Shamela0006590-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        67792
Shamela0006590-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        3422
Shamela0006590-ara1_Shia001877-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        2402
Shamela0006590-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        2354
Shamela0006590-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        14344
Shamela0006590-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        6870
Shamela0006590-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        58998
Shamela0006590-ara1_Shia001918-ara1.csv      17-Mar-2020 14:22        3307
Shamela0006590-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        3220
Shamela0006590-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        62474
Shamela0006590-ara1_Shia001926-ara1.csv      17-Mar-2020 16:19        1271
Shamela0006590-ara1_Shia001929Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1100
Shamela0006590-ara1_Shia001937-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 14:40        1112
Shamela0006590-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        60769
Shamela0006590-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        4719
Shamela0006590-ara1_Shia001951-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        6301
Shamela0006590-ara1_Shia001959-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        2979
Shamela0006590-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        62908
Shamela0006590-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        12014
Shamela0006590-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:45        2214
Shamela0006590-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15       235156
Shamela0006590-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        13664
Shamela0006590-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        24254
Shamela0006590-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        22149
Shamela0006590-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        79657
Shamela0006590-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31       159534
Shamela0006590-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        8057
Shamela0006590-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        47590
Shamela0006590-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59       134129
Shamela0006590-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        1134
Shamela0006590-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        2431
Shamela0006590-ara1_Shia002095-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        1733
Shamela0006590-ara1_Shia002096-ara1.csv      17-Mar-2020 14:29        1432
Shamela0006590-ara1_Shia002097-ara1.csv      17-Mar-2020 15:33        3238
Shamela0006590-ara1_Shia002099-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        2668
Shamela0006590-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2289
Shamela0006590-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        10131
Shamela0006590-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        8866
Shamela0006590-ara1_Shia002117-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        2642
Shamela0006590-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        46597
Shamela0006590-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        1509
Shamela0006590-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        3560
Shamela0006590-ara1_Shia002163-ara1.csv      17-Mar-2020 15:30        1373
Shamela0006590-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        52195
Shamela0006590-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        2067
Shamela0006590-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 12:20        3207
Shamela0006590-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        2539
Shamela0006590-ara1_Shia002180-ara1.csv      17-Mar-2020 16:20         977
Shamela0006590-ara1_Shia002181-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26        1803
Shamela0006590-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35       118556
Shamela0006590-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        1888
Shamela0006590-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        83070
Shamela0006590-ara1_Shia002210-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        1792
Shamela0006590-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        49948
Shamela0006590-ara1_Shia002215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2295
Shamela0006590-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09       209251
Shamela0006590-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        82510
Shamela0006590-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        7101
Shamela0006590-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        88267
Shamela0006590-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        7557
Shamela0006590-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1601
Shamela0006590-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        28131
Shamela0006590-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        16210
Shamela0006590-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       962785
Shamela0006590-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        42934
Shamela0006590-ara1_Shia002297-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11        1772
Shamela0006590-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        2282
Shamela0006590-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        5061
Shamela0006590-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2128
Shamela0006590-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        6210
Shamela0006590-ara1_Shia002339-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        10869
Shamela0006590-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        6228
Shamela0006590-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        12626
Shamela0006590-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08       107005
Shamela0006590-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        2421
Shamela0006590-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        3102
Shamela0006590-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        14439
Shamela0006590-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        20612
Shamela0006590-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49       160807
Shamela0006590-ara1_Shia002456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        7179
Shamela0006590-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        3220
Shamela0006590-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        5734
Shamela0006590-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        1283
Shamela0006590-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        17822
Shamela0006590-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47       218880
Shamela0006590-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1218
Shamela0006590-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2905
Shamela0006590-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        74252
Shamela0006590-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52       235621
Shamela0006590-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2225
Shamela0006590-ara1_Shia002932Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        2721
Shamela0006590-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        27934
Shamela0006590-ara1_Shia002945Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57         971
Shamela0006590-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        46385
Shamela0006590-ara1_Shia002959-ara1.csv      17-Mar-2020 12:31        1246
Shamela0006590-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        5422
Shamela0006590-ara1_Shia002970Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3339
Shamela0006590-ara1_Shia002980Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1490
Shamela0006590-ara1_Shia002984Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10054
Shamela0006590-ara1_Shia002992Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1427
Shamela0006590-ara1_Shia003026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4547
Shamela0006590-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:45        4634
Shamela0006590-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        26298
Shamela0006590-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2228
Shamela0006590-ara1_Shia003153-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        3971
Shamela0006590-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        50057
Shamela0006590-ara1_Shia003314-ara1.csv      17-Mar-2020 16:35        2227
Shamela0006590-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        29306
Shamela0006590-ara1_Shia003443-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        7071
Shamela0006590-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        8373
Shamela0006590-ara1_Shia003458-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        21079
Shamela0006590-ara1_Shia003459-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:16        4478
Shamela0006590-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        76916
Shamela0006590-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        14937
Shamela0006590-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        13649
Shamela0006590-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       2701218
Shamela0006590-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:18       137344
Shamela0006590-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12       108856
Shamela0006590-ara1_Shia003665-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        1399
Shamela0006590-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        3793
Shamela0006590-ara1_Shia003683-ara1.csv      17-Mar-2020 15:34        5097
Shamela0006590-ara1_Shia003684Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44         807
Shamela0006590-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        8127
Shamela0006590-ara1_Shia003692-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        1736
Shamela0006590-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22       123155
Shamela0006590-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        91139
Shamela0006590-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 14:17        13028
Shamela0006590-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 15:19        15612
Shamela0006590-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        18004
Shamela0006590-ara1_Shia003700-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        39646
Shamela0006590-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        3269
Shamela0006590-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        70251
Shamela0006590-ara1_Shia003706-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        1456
Shamela0006590-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        27884
Shamela0006590-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 14:24        6116
Shamela0006590-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        15353
Shamela0006590-ara1_Shia003712-ara1.csv      17-Mar-2020 16:21        5746
Shamela0006590-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       361073
Shamela0006590-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        22112
Shamela0006590-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        11258
Shamela0006590-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        18351
Shamela0006590-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        16268
Shamela0006590-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        20605
Shamela0006590-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27       3432842
Shamela0006590-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        7535
Shamela0006590-ara1_Shia003749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        3168
Shamela0006590-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        18561
Shamela0006590-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        55238
Shamela0006590-ara1_Shia003758-ara1.csv      17-Mar-2020 16:16        1477
Shamela0006590-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        8967
Shamela0006590-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        4194
Shamela0006590-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        1200
Shamela0006590-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        12482
Shamela0006590-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3091
Shamela0006590-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        16984
Shamela0006590-ara1_Shia003957Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52         921
Shamela0006590-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        10258
Shamela0006590-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        6194
Shamela0006590-ara1_Shia003986-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        1881
Shamela0006590-ara1_Shia003989-ara1.csv      17-Mar-2020 14:16        2850
Shamela0006590-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        17075
Shamela0006590-ara1_Shia004016-ara1.csv      17-Mar-2020 15:07        2345
Shamela0006590-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        9299
Shamela0006590-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        2019
Shamela0006590-ara1_Shia004022-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        1910
Shamela0006590-ara1_Shia004024-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        2558
Shamela0006590-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        4712
Shamela0006590-ara1_Shia004029-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        1034
Shamela0006590-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        77168
Shamela0006590-ara1_Shia004037-ara1.csv      17-Mar-2020 17:48        1271
Shamela0006590-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        8276
Shamela0006590-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        3862
Shamela0006590-ara1_Shia004046-ara1.csv      17-Mar-2020 14:28        1914
Shamela0006590-ara1_Shia004047-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        6859
Shamela0006590-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        49289
Shamela0006590-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        5978
Shamela0006590-ara1_Shia004055-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        3500
Shamela0006590-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18       486304
Shamela0006590-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1163
Shamela0006590-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        83920
Shamela0006590-ara1_Shia004484-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        5469
Shamela0006590-ara1_Shia004487-ara1.csv      17-Mar-2020 15:54        5485
Shamela0006590-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3413
Shamela0006590-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2660
Shamela0006590-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        39920
Shamela0006590-ara1_Shia004510-ara1.csv      17-Mar-2020 14:19        6249
Shamela0006590-ara1_Shia004512-ara1.csv      17-Mar-2020 16:18        2040
Shamela0006590-ara1_Shia004516-ara1.csv      17-Mar-2020 15:53        2078
Shamela0006590-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        2603
Shamela0006590-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        2510
Shamela0006590-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 15:46        8566
Shamela0006590-ara1_Shia004523-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        3460
Shamela0006590-ara1_Shia004525-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08         955
Shamela0006590-ara1_Shia004526-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        3936
Shamela0006590-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        26973
Shamela0006590-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1132
Shamela0006590-ara1_Shia004673Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2127
Shamela0006590-ara1_Shia004693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        4018
Shamela0006590-ara1_Shia004695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        1021