Index of /passim01022020/Shamela0006454-ara1/


../
Shamela0006454-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1583
Shamela0006454-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        1462
Shamela0006454-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        23039
Shamela0006454-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        1229
Shamela0006454-ara1_JK000034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        2323
Shamela0006454-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1251
Shamela0006454-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1460
Shamela0006454-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1134
Shamela0006454-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1412
Shamela0006454-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        2848
Shamela0006454-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        8393
Shamela0006454-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        2484
Shamela0006454-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        6171
Shamela0006454-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1284
Shamela0006454-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        4529
Shamela0006454-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1318
Shamela0006454-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        8676
Shamela0006454-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        34787
Shamela0006454-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        20291
Shamela0006454-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1709
Shamela0006454-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        22251
Shamela0006454-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        6020
Shamela0006454-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        2129
Shamela0006454-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1042
Shamela0006454-ara1_JK000294-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        8061
Shamela0006454-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1265
Shamela0006454-ara1_JK000329-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 14:30        1210
Shamela0006454-ara1_JK000335-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        3050
Shamela0006454-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        27171
Shamela0006454-ara1_JK000364-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        5811
Shamela0006454-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        5048
Shamela0006454-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        2314
Shamela0006454-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:27       229474
Shamela0006454-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29         831
Shamela0006454-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        6188
Shamela0006454-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1956
Shamela0006454-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        4720
Shamela0006454-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        4324
Shamela0006454-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        3331
Shamela0006454-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        2275
Shamela0006454-ara1_JK000721-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1118
Shamela0006454-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        1199
Shamela0006454-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        3636
Shamela0006454-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        2836
Shamela0006454-ara1_JK000900-ara1.csv       17-Mar-2020 15:05        1465
Shamela0006454-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        22977
Shamela0006454-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35        7017
Shamela0006454-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1739
Shamela0006454-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        2293
Shamela0006454-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1279
Shamela0006454-ara1_JK001000-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        2024
Shamela0006454-ara1_JK001045-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        25782
Shamela0006454-ara1_JK001085-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        3510
Shamela0006454-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        2118
Shamela0006454-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        2730
Shamela0006454-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        3361
Shamela0006454-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1620
Shamela0006454-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1018
Shamela0006454-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        1060
Shamela0006454-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        2321
Shamela0006454-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1604
Shamela0006454-ara1_JK001419-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        2600
Shamela0006454-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        2265
Shamela0006454-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        2005
Shamela0006454-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1974
Shamela0006454-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        1310
Shamela0006454-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        2936
Shamela0006454-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        3795
Shamela0006454-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        1271
Shamela0006454-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        1678
Shamela0006454-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        1218
Shamela0006454-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        3722
Shamela0006454-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        1207
Shamela0006454-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        8798
Shamela0006454-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1694
Shamela0006454-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        5853
Shamela0006454-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        1314
Shamela0006454-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        2047
Shamela0006454-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        2894
Shamela0006454-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        1632
Shamela0006454-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1516
Shamela0006454-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        3522
Shamela0006454-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1616
Shamela0006454-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        7331
Shamela0006454-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        4208
Shamela0006454-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        4601
Shamela0006454-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48         925
Shamela0006454-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        1981
Shamela0006454-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1095
Shamela0006454-ara1_JK009319-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37         920
Shamela0006454-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        2951
Shamela0006454-ara1_JK009382-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1488
Shamela0006454-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        1047
Shamela0006454-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        7012
Shamela0006454-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1348
Shamela0006454-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        3601
Shamela0006454-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        2861
Shamela0006454-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07         901
Shamela0006454-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        4333
Shamela0006454-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        11455
Shamela0006454-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        3251
Shamela0006454-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        7364
Shamela0006454-ara1_Shamela0000301-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1859
Shamela0006454-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        3185
Shamela0006454-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1216
Shamela0006454-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        7769
Shamela0006454-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        14220
Shamela0006454-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1233
Shamela0006454-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        33758
Shamela0006454-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        7216
Shamela0006454-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17         957
Shamela0006454-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        1481
Shamela0006454-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1259
Shamela0006454-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2645
Shamela0006454-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2159
Shamela0006454-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        4805
Shamela0006454-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        39594
Shamela0006454-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1267
Shamela0006454-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        10963
Shamela0006454-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1301
Shamela0006454-ara1_Shamela0001463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1481
Shamela0006454-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2989
Shamela0006454-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        3643
Shamela0006454-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1090
Shamela0006454-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1146
Shamela0006454-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2450
Shamela0006454-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        36841
Shamela0006454-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        6990
Shamela0006454-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        5656
Shamela0006454-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        13727
Shamela0006454-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        5767
Shamela0006454-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        2047
Shamela0006454-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        7871
Shamela0006454-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1972
Shamela0006454-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1418
Shamela0006454-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        6501
Shamela0006454-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        4710
Shamela0006454-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2241
Shamela0006454-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        10332
Shamela0006454-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        93718
Shamela0006454-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        85088
Shamela0006454-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        2070
Shamela0006454-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        4216
Shamela0006454-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        18713
Shamela0006454-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        6342
Shamela0006454-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        76930
Shamela0006454-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1133
Shamela0006454-ara1_Shamela0005459-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3188
Shamela0006454-ara1_Shamela0005550-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1904
Shamela0006454-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        3842
Shamela0006454-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1242
Shamela0006454-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1208
Shamela0006454-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1653
Shamela0006454-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        11954
Shamela0006454-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        13118
Shamela0006454-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        8637
Shamela0006454-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        4660
Shamela0006454-ara1_Shamela0006388-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        3533
Shamela0006454-ara1_Shamela0006410-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30         919
Shamela0006454-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        10200
Shamela0006454-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        21918
Shamela0006454-ara1_Shamela0006547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        7572
Shamela0006454-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1182
Shamela0006454-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1238
Shamela0006454-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        47049
Shamela0006454-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        60376
Shamela0006454-ara1_Shamela0007039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2000
Shamela0006454-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        3691
Shamela0006454-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        1895
Shamela0006454-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        51019
Shamela0006454-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        24620
Shamela0006454-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2143
Shamela0006454-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         952
Shamela0006454-ara1_Shamela0007556-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2658
Shamela0006454-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1127
Shamela0006454-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2282
Shamela0006454-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        7048
Shamela0006454-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1940
Shamela0006454-ara1_Shamela0007623-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:35        2146
Shamela0006454-ara1_Shamela0007625-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         979
Shamela0006454-ara1_Shamela0007635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1177
Shamela0006454-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        31519
Shamela0006454-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        10373
Shamela0006454-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        8412
Shamela0006454-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        19708
Shamela0006454-ara1_Shamela0008178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        3092
Shamela0006454-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1267
Shamela0006454-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1652
Shamela0006454-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1994
Shamela0006454-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32       179887
Shamela0006454-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        11229
Shamela0006454-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2274
Shamela0006454-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        12605
Shamela0006454-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3630
Shamela0006454-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1333
Shamela0006454-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        17929
Shamela0006454-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        19635
Shamela0006454-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22         869
Shamela0006454-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1715
Shamela0006454-ara1_Shamela0008518-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2794
Shamela0006454-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1895
Shamela0006454-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1909
Shamela0006454-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        26934
Shamela0006454-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        4180
Shamela0006454-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2558
Shamela0006454-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1454
Shamela0006454-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        3751
Shamela0006454-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        4838
Shamela0006454-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        3248
Shamela0006454-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        50255
Shamela0006454-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1154
Shamela0006454-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2490
Shamela0006454-ara1_Shamela0009412-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1236
Shamela0006454-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2721
Shamela0006454-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        19509
Shamela0006454-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13         802
Shamela0006454-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        5599
Shamela0006454-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1639
Shamela0006454-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        1631
Shamela0006454-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        2126
Shamela0006454-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2403
Shamela0006454-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19         962
Shamela0006454-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        22923
Shamela0006454-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        3264
Shamela0006454-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        6082
Shamela0006454-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1245
Shamela0006454-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        6352
Shamela0006454-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1506
Shamela0006454-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58         913
Shamela0006454-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        5700
Shamela0006454-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        1092
Shamela0006454-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2873
Shamela0006454-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1032
Shamela0006454-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        9007
Shamela0006454-ara1_Shamela0011123-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        3700
Shamela0006454-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        18996
Shamela0006454-ara1_Shamela0011211-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1353
Shamela0006454-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        5937
Shamela0006454-ara1_Shamela0011213-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1298
Shamela0006454-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        10428
Shamela0006454-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        6642
Shamela0006454-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1673
Shamela0006454-ara1_Shamela0011285-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1829
Shamela0006454-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1379
Shamela0006454-ara1_Shamela0011352-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        6240
Shamela0006454-ara1_Shamela0011381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1040
Shamela0006454-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1627
Shamela0006454-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1602
Shamela0006454-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        1817
Shamela0006454-ara1_Shamela0011437-ara1.csv    17-Mar-2020 18:15        2733
Shamela0006454-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2156
Shamela0006454-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17         817
Shamela0006454-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1556
Shamela0006454-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        58025
Shamela0006454-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        13198
Shamela0006454-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1458
Shamela0006454-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4010
Shamela0006454-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        3110
Shamela0006454-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1156
Shamela0006454-ara1_Shamela0012028-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        62908
Shamela0006454-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1310
Shamela0006454-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42         792
Shamela0006454-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        45539
Shamela0006454-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1698
Shamela0006454-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1935
Shamela0006454-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        35446
Shamela0006454-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        6354
Shamela0006454-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30         870
Shamela0006454-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        6297
Shamela0006454-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1798
Shamela0006454-ara1_Shamela0012546-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1447
Shamela0006454-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        2630
Shamela0006454-ara1_Shamela0012861-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        5362
Shamela0006454-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1259
Shamela0006454-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2937
Shamela0006454-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        6058
Shamela0006454-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3654
Shamela0006454-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2261
Shamela0006454-ara1_Shamela0018381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02       142315
Shamela0006454-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        21211
Shamela0006454-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        3901
Shamela0006454-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1003
Shamela0006454-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1701
Shamela0006454-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2028
Shamela0006454-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        5097
Shamela0006454-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        3013
Shamela0006454-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1585
Shamela0006454-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        7740
Shamela0006454-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        4493
Shamela0006454-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27         996
Shamela0006454-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        18174
Shamela0006454-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        29807
Shamela0006454-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1274
Shamela0006454-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2546
Shamela0006454-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        3669
Shamela0006454-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        2385
Shamela0006454-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        3120
Shamela0006454-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2698
Shamela0006454-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1659
Shamela0006454-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1492
Shamela0006454-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1475
Shamela0006454-ara1_Shamela0022666-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07         826
Shamela0006454-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1382
Shamela0006454-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        4442
Shamela0006454-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        13792
Shamela0006454-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1653
Shamela0006454-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        27215
Shamela0006454-ara1_Shamela0022852-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1387
Shamela0006454-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19         865
Shamela0006454-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        19135
Shamela0006454-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        5246
Shamela0006454-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        2355
Shamela0006454-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        6740
Shamela0006454-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        15220
Shamela0006454-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        1160
Shamela0006454-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1789
Shamela0006454-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        3040
Shamela0006454-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2080
Shamela0006454-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        21006
Shamela0006454-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        5641
Shamela0006454-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        21650
Shamela0006454-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1059
Shamela0006454-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        44222
Shamela0006454-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4356
Shamela0006454-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        7336
Shamela0006454-ara1_Shamela0023636-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        2435
Shamela0006454-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1711
Shamela0006454-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        2399
Shamela0006454-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        7234
Shamela0006454-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        14756
Shamela0006454-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        8422
Shamela0006454-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2224
Shamela0006454-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1561
Shamela0006454-ara1_Shamela0026520-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2346
Shamela0006454-ara1_Shamela0026539-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1823
Shamela0006454-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1715
Shamela0006454-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1243
Shamela0006454-ara1_Shamela0026872-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        2969
Shamela0006454-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2184
Shamela0006454-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        4601
Shamela0006454-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2875
Shamela0006454-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1312
Shamela0006454-ara1_Shamela0030067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1988
Shamela0006454-ara1_Shamela0030312-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        4380
Shamela0006454-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1239
Shamela0006454-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        1828
Shamela0006454-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2189
Shamela0006454-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:15        8160
Shamela0006454-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1256
Shamela0006454-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        5479
Shamela0006454-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        1132
Shamela0006454-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1023
Shamela0006454-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        48817
Shamela0006454-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        20646
Shamela0006454-ara1_Shamela0037614-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:12        2399
Shamela0006454-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4626
Shamela0006454-ara1_Shamela0038011-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        3817
Shamela0006454-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        5369
Shamela0006454-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        8583
Shamela0006454-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1058
Shamela0006454-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        7885
Shamela0006454-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        2378
Shamela0006454-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        1044
Shamela0006454-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1928
Shamela0006454-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        3381
Shamela0006454-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1031
Shamela0006454-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        10725
Shamela0006454-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1222
Shamela0006454-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        4528
Shamela0006454-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1245
Shamela0006454-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51         869
Shamela0006454-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        13353
Shamela0006454-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1790
Shamela0006454-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        7206
Shamela0006454-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        1739
Shamela0006454-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        2231
Shamela0006454-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        1608
Shamela0006454-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1558
Shamela0006454-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        2955
Shamela0006454-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1148
Shamela0006454-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        5295
Shamela0006454-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        5888
Shamela0006454-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        2690
Shamela0006454-ara1_Shia002210-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        21996
Shamela0006454-ara1_Shia002214-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        1119
Shamela0006454-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1194
Shamela0006454-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        1029
Shamela0006454-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1647
Shamela0006454-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        4025
Shamela0006454-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        14739
Shamela0006454-ara1_Shia002334-ara1.csv      17-Mar-2020 16:50        2167
Shamela0006454-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1073
Shamela0006454-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1438
Shamela0006454-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3681
Shamela0006454-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1354
Shamela0006454-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        2999
Shamela0006454-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1052
Shamela0006454-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        4276
Shamela0006454-ara1_Shia002456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1106
Shamela0006454-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        29836
Shamela0006454-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1176
Shamela0006454-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        4981
Shamela0006454-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        3071
Shamela0006454-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        29201
Shamela0006454-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2054
Shamela0006454-ara1_Shia002970Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1223
Shamela0006454-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        4381
Shamela0006454-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1129
Shamela0006454-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        2741
Shamela0006454-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1239
Shamela0006454-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1262
Shamela0006454-ara1_Shia004008-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        1544
Shamela0006454-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2722
Shamela0006454-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1026