Index of /passim01022020/Shamela0006336-ara1/


../
Shamela0006336-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        3031
Shamela0006336-ara1_JK000007-ara1.csv       17-Mar-2020 18:02         943
Shamela0006336-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        7257
Shamela0006336-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        2102
Shamela0006336-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1056
Shamela0006336-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2175
Shamela0006336-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        5267
Shamela0006336-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        15581
Shamela0006336-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        11054
Shamela0006336-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04         950
Shamela0006336-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1599
Shamela0006336-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1024
Shamela0006336-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        8578
Shamela0006336-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        41134
Shamela0006336-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        3622
Shamela0006336-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        3664
Shamela0006336-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        4900
Shamela0006336-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        5505
Shamela0006336-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:31        1071
Shamela0006336-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        14089
Shamela0006336-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        2113
Shamela0006336-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1197
Shamela0006336-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        12484
Shamela0006336-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1580
Shamela0006336-ara1_JK000212-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1789
Shamela0006336-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        5297
Shamela0006336-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        5592
Shamela0006336-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        4127
Shamela0006336-ara1_JK000223-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        32343
Shamela0006336-ara1_JK000233-ara1.csv       17-Mar-2020 16:57        4429
Shamela0006336-ara1_JK000237-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        4094
Shamela0006336-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        3171
Shamela0006336-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1225
Shamela0006336-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        2465
Shamela0006336-ara1_JK000297-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1142
Shamela0006336-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1707
Shamela0006336-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        77057
Shamela0006336-ara1_JK000328-ara1.csv       17-Mar-2020 17:00        2861
Shamela0006336-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1563
Shamela0006336-ara1_JK000353-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        1464
Shamela0006336-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        12715
Shamela0006336-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        1999
Shamela0006336-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        3008
Shamela0006336-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        82552
Shamela0006336-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        4971
Shamela0006336-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        6162
Shamela0006336-ara1_JK000388-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35       154904
Shamela0006336-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        4084
Shamela0006336-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        1081
Shamela0006336-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        3859
Shamela0006336-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        1141
Shamela0006336-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        1664
Shamela0006336-ara1_JK000603-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1263
Shamela0006336-ara1_JK000622-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        1224
Shamela0006336-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        3629
Shamela0006336-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        1726
Shamela0006336-ara1_JK000704-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1450
Shamela0006336-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        3260
Shamela0006336-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        3795
Shamela0006336-ara1_JK000745-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15         973
Shamela0006336-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:16        1799
Shamela0006336-ara1_JK000781-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        11100
Shamela0006336-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:26        4615
Shamela0006336-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        3256
Shamela0006336-ara1_JK000879-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15       136231
Shamela0006336-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        5496
Shamela0006336-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35        16141
Shamela0006336-ara1_JK000928-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:09        1596
Shamela0006336-ara1_JK000941-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1639
Shamela0006336-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        3040
Shamela0006336-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        30465
Shamela0006336-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        3738
Shamela0006336-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        10863
Shamela0006336-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        7847
Shamela0006336-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        16513
Shamela0006336-ara1_JK000996-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        15138
Shamela0006336-ara1_JK001000-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        1983
Shamela0006336-ara1_JK001001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        2052
Shamela0006336-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17         996
Shamela0006336-ara1_JK001021-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1546
Shamela0006336-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        2121
Shamela0006336-ara1_JK001084-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1342
Shamela0006336-ara1_JK001095-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2034
Shamela0006336-ara1_JK001111-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        3803
Shamela0006336-ara1_JK001132-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        1294
Shamela0006336-ara1_JK001161-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1478
Shamela0006336-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        4485
Shamela0006336-ara1_JK001179-ara1.csv       17-Mar-2020 17:49        3549
Shamela0006336-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        1489
Shamela0006336-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        1399
Shamela0006336-ara1_JK001215-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        1237
Shamela0006336-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        1947
Shamela0006336-ara1_JK001235-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1612
Shamela0006336-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32         946
Shamela0006336-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1333
Shamela0006336-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        1020
Shamela0006336-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1762
Shamela0006336-ara1_JK001304-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        12042
Shamela0006336-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        3219
Shamela0006336-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        2436
Shamela0006336-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        3700
Shamela0006336-ara1_JK001438-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        1751
Shamela0006336-ara1_JK001451-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        16305
Shamela0006336-ara1_JK001455-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2444
Shamela0006336-ara1_JK001460-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        4516
Shamela0006336-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        6546
Shamela0006336-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        2354
Shamela0006336-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        1815
Shamela0006336-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26         956
Shamela0006336-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        2459
Shamela0006336-ara1_JK006705-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        19261
Shamela0006336-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2872
Shamela0006336-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        2936
Shamela0006336-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        1216
Shamela0006336-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1885
Shamela0006336-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        6235
Shamela0006336-ara1_JK006880-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1205
Shamela0006336-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1617
Shamela0006336-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        6489
Shamela0006336-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        5581
Shamela0006336-ara1_JK006973-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1209
Shamela0006336-ara1_JK006983-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        1017
Shamela0006336-ara1_JK007005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1876
Shamela0006336-ara1_JK007014-ara1.csv       17-Mar-2020 17:45        1767
Shamela0006336-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27         927
Shamela0006336-ara1_JK007030-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        8971
Shamela0006336-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1752
Shamela0006336-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        2412
Shamela0006336-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        28336
Shamela0006336-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        3975
Shamela0006336-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        17736
Shamela0006336-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        9015
Shamela0006336-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        26937
Shamela0006336-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        3092
Shamela0006336-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        9388
Shamela0006336-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45         943
Shamela0006336-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        3836
Shamela0006336-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        2252
Shamela0006336-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1659
Shamela0006336-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        5712
Shamela0006336-ara1_JK007141-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1363
Shamela0006336-ara1_JK007142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1222
Shamela0006336-ara1_JK007589-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27         908
Shamela0006336-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:27        2982
Shamela0006336-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21       345360
Shamela0006336-ara1_JK009220-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        3350
Shamela0006336-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        2434
Shamela0006336-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        4598
Shamela0006336-ara1_JK009261-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1357
Shamela0006336-ara1_JK009264-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        6932
Shamela0006336-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        11689
Shamela0006336-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        13908
Shamela0006336-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        4078
Shamela0006336-ara1_JK009279-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        50285
Shamela0006336-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26       4322951
Shamela0006336-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1045
Shamela0006336-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32         974
Shamela0006336-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        13185
Shamela0006336-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        2162
Shamela0006336-ara1_JK009381-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1533
Shamela0006336-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        2456
Shamela0006336-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39        9921
Shamela0006336-ara1_JK010223-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1376
Shamela0006336-ara1_JK010425-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        3776
Shamela0006336-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27         935
Shamela0006336-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        1858
Shamela0006336-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1179
Shamela0006336-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        2274
Shamela0006336-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        2766
Shamela0006336-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        2171
Shamela0006336-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        3775
Shamela0006336-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:10        3441
Shamela0006336-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1288
Shamela0006336-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        19982
Shamela0006336-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2532
Shamela0006336-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        6840
Shamela0006336-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6352
Shamela0006336-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        3354
Shamela0006336-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        3929
Shamela0006336-ara1_Shamela0000239-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1511
Shamela0006336-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1014
Shamela0006336-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        7495
Shamela0006336-ara1_Shamela0000350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        1273
Shamela0006336-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        4469
Shamela0006336-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7091
Shamela0006336-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        16586
Shamela0006336-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        4678
Shamela0006336-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1216
Shamela0006336-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        4626
Shamela0006336-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        33601
Shamela0006336-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        21907
Shamela0006336-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1952
Shamela0006336-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1394
Shamela0006336-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        3145
Shamela0006336-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27         773
Shamela0006336-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1906
Shamela0006336-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1519
Shamela0006336-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        2098
Shamela0006336-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        3868
Shamela0006336-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1690
Shamela0006336-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        5960
Shamela0006336-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        18668
Shamela0006336-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2399
Shamela0006336-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        8521
Shamela0006336-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5671
Shamela0006336-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1538
Shamela0006336-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31         992
Shamela0006336-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1558
Shamela0006336-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        12880
Shamela0006336-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2354
Shamela0006336-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        7177
Shamela0006336-ara1_Shamela0001600-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1295
Shamela0006336-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        5918
Shamela0006336-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        88837
Shamela0006336-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5629
Shamela0006336-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        28397
Shamela0006336-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1003
Shamela0006336-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        14303
Shamela0006336-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        13365
Shamela0006336-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        10023
Shamela0006336-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        11841
Shamela0006336-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        21094
Shamela0006336-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2918
Shamela0006336-ara1_Shamela0002022-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        23281
Shamela0006336-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        1031
Shamela0006336-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        11841
Shamela0006336-ara1_Shamela0002241-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        7114
Shamela0006336-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        5464
Shamela0006336-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5203
Shamela0006336-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        1367
Shamela0006336-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        9472
Shamela0006336-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1402
Shamela0006336-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        44647
Shamela0006336-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        12863
Shamela0006336-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1644
Shamela0006336-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        54648
Shamela0006336-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        12330
Shamela0006336-ara1_Shamela0003125-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2212
Shamela0006336-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1145
Shamela0006336-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        4103
Shamela0006336-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        6283
Shamela0006336-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        8882
Shamela0006336-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        3278
Shamela0006336-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        10734
Shamela0006336-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        13607
Shamela0006336-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        41432
Shamela0006336-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2177
Shamela0006336-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        5671
Shamela0006336-ara1_Shamela0005356-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1247
Shamela0006336-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1411
Shamela0006336-ara1_Shamela0005459-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        19617
Shamela0006336-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16         952
Shamela0006336-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2106
Shamela0006336-ara1_Shamela0005675-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1201
Shamela0006336-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2475
Shamela0006336-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        2492
Shamela0006336-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        55145
Shamela0006336-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        15271
Shamela0006336-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1327
Shamela0006336-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        1523
Shamela0006336-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1138
Shamela0006336-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1923
Shamela0006336-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        8521
Shamela0006336-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1258
Shamela0006336-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        15971
Shamela0006336-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1027
Shamela0006336-ara1_Shamela0005975-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16         907
Shamela0006336-ara1_Shamela0006021-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1661
Shamela0006336-ara1_Shamela0006030-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         869
Shamela0006336-ara1_Shamela0006046-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1379
Shamela0006336-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2640
Shamela0006336-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1598
Shamela0006336-ara1_Shamela0006137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        12734
Shamela0006336-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1202
Shamela0006336-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        13131
Shamela0006336-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1392
Shamela0006336-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7019
Shamela0006336-ara1_Shamela0006280-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2464
Shamela0006336-ara1_Shamela0006289-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        31934
Shamela0006336-ara1_Shamela0006309-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20       198110
Shamela0006336-ara1_Shamela0006315-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        14840
Shamela0006336-ara1_Shamela0006319-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        4776
Shamela0006336-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        46971
Shamela0006336-ara1_Shamela0006338-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        26002
Shamela0006336-ara1_Shamela0006347-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2329
Shamela0006336-ara1_Shamela0006348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1078
Shamela0006336-ara1_Shamela0006356-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        25065
Shamela0006336-ara1_Shamela0006357-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        2263
Shamela0006336-ara1_Shamela0006415-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2952
Shamela0006336-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1797
Shamela0006336-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        9396
Shamela0006336-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        4660
Shamela0006336-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00         911
Shamela0006336-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1513
Shamela0006336-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        15864
Shamela0006336-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        9645
Shamela0006336-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1980
Shamela0006336-ara1_Shamela0006741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        1433
Shamela0006336-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26         937
Shamela0006336-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        7781
Shamela0006336-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2064
Shamela0006336-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1893
Shamela0006336-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3724
Shamela0006336-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        20961
Shamela0006336-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3943
Shamela0006336-ara1_Shamela0007039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2251
Shamela0006336-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        3372
Shamela0006336-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1597
Shamela0006336-ara1_Shamela0007312-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1389
Shamela0006336-ara1_Shamela0007332-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09       133606
Shamela0006336-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2066
Shamela0006336-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         944
Shamela0006336-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2672
Shamela0006336-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        10705
Shamela0006336-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4330
Shamela0006336-ara1_Shamela0007362-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1053
Shamela0006336-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        3059
Shamela0006336-ara1_Shamela0007460-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1503
Shamela0006336-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1004
Shamela0006336-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        3988
Shamela0006336-ara1_Shamela0007554-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2382
Shamela0006336-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        23991
Shamela0006336-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        11047
Shamela0006336-ara1_Shamela0007623-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:35        1614
Shamela0006336-ara1_Shamela0007632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09         960
Shamela0006336-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1636
Shamela0006336-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:32        5011
Shamela0006336-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        13641
Shamela0006336-ara1_Shamela0008156-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       360047
Shamela0006336-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        19964
Shamela0006336-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1531
Shamela0006336-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3485
Shamela0006336-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       155945
Shamela0006336-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        19812
Shamela0006336-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        8515
Shamela0006336-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        21786
Shamela0006336-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2839
Shamela0006336-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        13910
Shamela0006336-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        24213
Shamela0006336-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        11565
Shamela0006336-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4124
Shamela0006336-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1227
Shamela0006336-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        10638
Shamela0006336-ara1_Shamela0008518-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        81672
Shamela0006336-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        3530
Shamela0006336-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        2441
Shamela0006336-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09         888
Shamela0006336-ara1_Shamela0008601-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1362
Shamela0006336-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         913
Shamela0006336-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2302
Shamela0006336-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        6185
Shamela0006336-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1084
Shamela0006336-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        5154
Shamela0006336-ara1_Shamela0008675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05         938
Shamela0006336-ara1_Shamela0008677-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1684
Shamela0006336-ara1_Shamela0009057-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        4596
Shamela0006336-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        3084
Shamela0006336-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        21005
Shamela0006336-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        1094
Shamela0006336-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        1921
Shamela0006336-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1121
Shamela0006336-ara1_Shamela0009134-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2233
Shamela0006336-ara1_Shamela0009170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:59        1192
Shamela0006336-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        4228
Shamela0006336-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5676
Shamela0006336-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        22111
Shamela0006336-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        10361
Shamela0006336-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1417
Shamela0006336-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        17463
Shamela0006336-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1261
Shamela0006336-ara1_Shamela0009508-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4545
Shamela0006336-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        29488
Shamela0006336-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3115
Shamela0006336-ara1_Shamela0009569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        5740
Shamela0006336-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        4808
Shamela0006336-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1261
Shamela0006336-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1562
Shamela0006336-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        30965
Shamela0006336-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        5604
Shamela0006336-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1446
Shamela0006336-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        8124
Shamela0006336-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        1374
Shamela0006336-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        6598
Shamela0006336-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        5586
Shamela0006336-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2641
Shamela0006336-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15         960
Shamela0006336-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2722
Shamela0006336-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1395
Shamela0006336-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2532
Shamela0006336-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        8163
Shamela0006336-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        4914
Shamela0006336-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1026
Shamela0006336-ara1_Shamela0009853-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1018
Shamela0006336-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        8809
Shamela0006336-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        7725
Shamela0006336-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2355
Shamela0006336-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        4154
Shamela0006336-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1021
Shamela0006336-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        28954
Shamela0006336-ara1_Shamela0009977-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2135
Shamela0006336-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        9607
Shamela0006336-ara1_Shamela0009985-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        15825
Shamela0006336-ara1_Shamela0009988-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        24299
Shamela0006336-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5558
Shamela0006336-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1041
Shamela0006336-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        7947
Shamela0006336-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        3500
Shamela0006336-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        1589
Shamela0006336-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        92611
Shamela0006336-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        25460
Shamela0006336-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3258
Shamela0006336-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3927
Shamela0006336-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4847
Shamela0006336-ara1_Shamela0010514-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1407
Shamela0006336-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        24337
Shamela0006336-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        29131
Shamela0006336-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1016
Shamela0006336-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4928
Shamela0006336-ara1_Shamela0010640-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        2611
Shamela0006336-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        4476
Shamela0006336-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        4810
Shamela0006336-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1872
Shamela0006336-ara1_Shamela0010720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        12476
Shamela0006336-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3226
Shamela0006336-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35       508956
Shamela0006336-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1378
Shamela0006336-ara1_Shamela0010831-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3871
Shamela0006336-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2048
Shamela0006336-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1827
Shamela0006336-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        9587
Shamela0006336-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2732
Shamela0006336-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        6208
Shamela0006336-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        1022
Shamela0006336-ara1_Shamela0011088-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1948
Shamela0006336-ara1_Shamela0011099-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1921
Shamela0006336-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1603
Shamela0006336-ara1_Shamela0011210-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        8328
Shamela0006336-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        7674
Shamela0006336-ara1_Shamela0011213-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        12196
Shamela0006336-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3768
Shamela0006336-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        12545
Shamela0006336-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6996
Shamela0006336-ara1_Shamela0011285-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43         880
Shamela0006336-ara1_Shamela0011290-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1029
Shamela0006336-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1528
Shamela0006336-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5718
Shamela0006336-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        11262
Shamela0006336-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5295
Shamela0006336-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3724
Shamela0006336-ara1_Shamela0011437-ara1.csv    17-Mar-2020 18:15        87836
Shamela0006336-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        1058
Shamela0006336-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        8466
Shamela0006336-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        15880
Shamela0006336-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        16438
Shamela0006336-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3914
Shamela0006336-ara1_Shamela0011539-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        5808
Shamela0006336-ara1_Shamela0011573-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        5423
Shamela0006336-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1566
Shamela0006336-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23       138819
Shamela0006336-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        29407
Shamela0006336-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        8351
Shamela0006336-ara1_Shamela0011742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        3324
Shamela0006336-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        3653
Shamela0006336-ara1_Shamela0011809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1748
Shamela0006336-ara1_Shamela0011812-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        1545
Shamela0006336-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        4288
Shamela0006336-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1544
Shamela0006336-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        4371
Shamela0006336-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1297
Shamela0006336-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2193
Shamela0006336-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        47102
Shamela0006336-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2022
Shamela0006336-ara1_Shamela0012024-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        5613
Shamela0006336-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2571
Shamela0006336-ara1_Shamela0012028-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1301
Shamela0006336-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        4157
Shamela0006336-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        4371
Shamela0006336-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2533
Shamela0006336-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        1251
Shamela0006336-ara1_Shamela0012081-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        2279
Shamela0006336-ara1_Shamela0012091-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3080
Shamela0006336-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2678
Shamela0006336-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        16888
Shamela0006336-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        13283
Shamela0006336-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        10217
Shamela0006336-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        1233
Shamela0006336-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        4506
Shamela0006336-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2815
Shamela0006336-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1691
Shamela0006336-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1575
Shamela0006336-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        1709
Shamela0006336-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1499
Shamela0006336-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2417
Shamela0006336-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1001
Shamela0006336-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        4220
Shamela0006336-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        3157
Shamela0006336-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2266
Shamela0006336-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1294
Shamela0006336-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2428
Shamela0006336-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        4689
Shamela0006336-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        4113
Shamela0006336-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        12173
Shamela0006336-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        1277
Shamela0006336-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3944
Shamela0006336-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1597
Shamela0006336-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1517
Shamela0006336-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        1041
Shamela0006336-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        9048
Shamela0006336-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1265
Shamela0006336-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        5949
Shamela0006336-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1510
Shamela0006336-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2364
Shamela0006336-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1242
Shamela0006336-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1181
Shamela0006336-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1434
Shamela0006336-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        6772
Shamela0006336-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        3607
Shamela0006336-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3385
Shamela0006336-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1508
Shamela0006336-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        6591
Shamela0006336-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        3051
Shamela0006336-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11         946
Shamela0006336-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4664
Shamela0006336-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        11019
Shamela0006336-ara1_Shamela0021592-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1790
Shamela0006336-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04       388805
Shamela0006336-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1753
Shamela0006336-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1551
Shamela0006336-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        9852
Shamela0006336-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        3301
Shamela0006336-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04       110018
Shamela0006336-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         943
Shamela0006336-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       159381
Shamela0006336-ara1_Shamela0021609-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14       104539
Shamela0006336-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        4740
Shamela0006336-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        8184
Shamela0006336-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        17894
Shamela0006336-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        4085
Shamela0006336-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1199
Shamela0006336-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        7218
Shamela0006336-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1132
Shamela0006336-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        33091
Shamela0006336-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2339
Shamela0006336-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2925
Shamela0006336-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        2790
Shamela0006336-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        27909
Shamela0006336-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1323
Shamela0006336-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        15931
Shamela0006336-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3058
Shamela0006336-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35         910
Shamela0006336-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        58696
Shamela0006336-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        10267
Shamela0006336-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5740
Shamela0006336-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2699
Shamela0006336-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1697
Shamela0006336-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        4427
Shamela0006336-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        14791
Shamela0006336-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        3544
Shamela0006336-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        7514
Shamela0006336-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        5140
Shamela0006336-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        4973
Shamela0006336-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        11051
Shamela0006336-ara1_Shamela0021813-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        81819
Shamela0006336-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2876
Shamela0006336-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        3586
Shamela0006336-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1249
Shamela0006336-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        5514
Shamela0006336-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        5832
Shamela0006336-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1198
Shamela0006336-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        3553
Shamela0006336-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1129
Shamela0006336-ara1_Shamela0022647-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1306
Shamela0006336-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2466
Shamela0006336-ara1_Shamela0022666-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1681
Shamela0006336-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        36240
Shamela0006336-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        22940
Shamela0006336-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        25268
Shamela0006336-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1208
Shamela0006336-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2405
Shamela0006336-ara1_Shamela0022869-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1156
Shamela0006336-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1151
Shamela0006336-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        4154
Shamela0006336-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2347
Shamela0006336-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        1977
Shamela0006336-ara1_Shamela0023163-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1234
Shamela0006336-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        4820
Shamela0006336-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        3119
Shamela0006336-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        9780
Shamela0006336-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        5036
Shamela0006336-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        6257
Shamela0006336-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31         962
Shamela0006336-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2232
Shamela0006336-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        3265
Shamela0006336-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4814
Shamela0006336-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48         964
Shamela0006336-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        8872
Shamela0006336-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2029
Shamela0006336-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        19321
Shamela0006336-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2041
Shamela0006336-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        13904
Shamela0006336-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        2937
Shamela0006336-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        3307
Shamela0006336-ara1_Shamela0023636-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1321
Shamela0006336-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4688
Shamela0006336-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        5448
Shamela0006336-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31        6124
Shamela0006336-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        6572
Shamela0006336-ara1_Shamela0023769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09         853
Shamela0006336-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5968
Shamela0006336-ara1_Shamela0023799-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        10432
Shamela0006336-ara1_Shamela0025787-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        6072
Shamela0006336-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        27091
Shamela0006336-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        15426
Shamela0006336-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        34134
Shamela0006336-ara1_Shamela0025864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1123
Shamela0006336-ara1_Shamela0025955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        14525
Shamela0006336-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1394
Shamela0006336-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         849
Shamela0006336-ara1_Shamela0026099-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        22419
Shamela0006336-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09         950
Shamela0006336-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1366
Shamela0006336-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1844
Shamela0006336-ara1_Shamela0026421-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1523
Shamela0006336-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1467
Shamela0006336-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1004
Shamela0006336-ara1_Shamela0026520-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         933
Shamela0006336-ara1_Shamela0026535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1539
Shamela0006336-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1319
Shamela0006336-ara1_Shamela0026557-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1542
Shamela0006336-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1390
Shamela0006336-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        4203
Shamela0006336-ara1_Shamela0026641-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1834
Shamela0006336-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1285
Shamela0006336-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1862
Shamela0006336-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1087
Shamela0006336-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        2015
Shamela0006336-ara1_Shamela0026750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1355
Shamela0006336-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1900
Shamela0006336-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11         918
Shamela0006336-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1391
Shamela0006336-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        8352
Shamela0006336-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        9321
Shamela0006336-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1013
Shamela0006336-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30         966
Shamela0006336-ara1_Shamela0029749-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2986
Shamela0006336-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        9398
Shamela0006336-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50         852
Shamela0006336-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        2448
Shamela0006336-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1738
Shamela0006336-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1607
Shamela0006336-ara1_Shamela0030531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57         997
Shamela0006336-ara1_Shamela0030855-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1431
Shamela0006336-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        1174
Shamela0006336-ara1_Shamela0035073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1949
Shamela0006336-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        6152
Shamela0006336-ara1_Shamela0035101-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2028
Shamela0006336-ara1_Shamela0035261-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5952
Shamela0006336-ara1_Shamela0035888-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15         917
Shamela0006336-ara1_Shamela0036076-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1032
Shamela0006336-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        22651
Shamela0006336-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        1168
Shamela0006336-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        18218
Shamela0006336-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        3125
Shamela0006336-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        39201
Shamela0006336-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        12052
Shamela0006336-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2203
Shamela0006336-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3723
Shamela0006336-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5224
Shamela0006336-ara1_Shamela0038740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2894
Shamela0006336-ara1_Shamela0095565-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2129
Shamela0006336-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        2600
Shamela0006336-ara1_Shamela0095860-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         941
Shamela0006336-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1934
Shamela0006336-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        6979
Shamela0006336-ara1_Shamela0096618-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1465
Shamela0006336-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1972
Shamela0006336-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        18146
Shamela0006336-ara1_Shamela0097809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        5927
Shamela0006336-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        13601
Shamela0006336-ara1_Shamela0121378-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2797
Shamela0006336-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1459
Shamela0006336-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3153
Shamela0006336-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15         950
Shamela0006336-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        4360
Shamela0006336-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1724
Shamela0006336-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        2283
Shamela0006336-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        3507
Shamela0006336-ara1_Shia000263Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        2086
Shamela0006336-ara1_Shia000368Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2069
Shamela0006336-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        3114
Shamela0006336-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10386
Shamela0006336-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        3888
Shamela0006336-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        22049
Shamela0006336-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        3879
Shamela0006336-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        23160
Shamela0006336-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        4254
Shamela0006336-ara1_Shia001082Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1861
Shamela0006336-ara1_Shia001084-ara1.csv      17-Mar-2020 17:59        3991
Shamela0006336-ara1_Shia001115Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         987
Shamela0006336-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        2644
Shamela0006336-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1443
Shamela0006336-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        1191
Shamela0006336-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1579
Shamela0006336-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        13558
Shamela0006336-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        9970
Shamela0006336-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3081
Shamela0006336-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        2765
Shamela0006336-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2639
Shamela0006336-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        4450
Shamela0006336-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        15248
Shamela0006336-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        7080
Shamela0006336-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        10691
Shamela0006336-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10         879
Shamela0006336-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3954
Shamela0006336-ara1_Shia001912-ara1.csv      17-Mar-2020 15:14        1158
Shamela0006336-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1182
Shamela0006336-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        3217
Shamela0006336-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        3708
Shamela0006336-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        5005
Shamela0006336-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1173
Shamela0006336-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        3213
Shamela0006336-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1362
Shamela0006336-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        1172
Shamela0006336-ara1_Shia002065-ara1.csv      17-Mar-2020 17:02        6937
Shamela0006336-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        7915
Shamela0006336-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1719
Shamela0006336-ara1_Shia002095-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        1228
Shamela0006336-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        6834
Shamela0006336-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        5912
Shamela0006336-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        8816
Shamela0006336-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1909
Shamela0006336-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        3198
Shamela0006336-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2443
Shamela0006336-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5536
Shamela0006336-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        4577
Shamela0006336-ara1_Shia002239-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        9033
Shamela0006336-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1558
Shamela0006336-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51         906
Shamela0006336-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        1320
Shamela0006336-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        25457
Shamela0006336-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        4127
Shamela0006336-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        7422
Shamela0006336-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15         960
Shamela0006336-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        6288
Shamela0006336-ara1_Shia002372Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        4606
Shamela0006336-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2025
Shamela0006336-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        3384
Shamela0006336-ara1_Shia002396-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1676
Shamela0006336-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1754
Shamela0006336-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1133
Shamela0006336-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        15369
Shamela0006336-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1476
Shamela0006336-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        9553
Shamela0006336-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        20214
Shamela0006336-ara1_Shia002748Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2760
Shamela0006336-ara1_Shia002755-ara1.csv      17-Mar-2020 17:03        2169
Shamela0006336-ara1_Shia002756-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        1854
Shamela0006336-ara1_Shia002759-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        4998
Shamela0006336-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        10684
Shamela0006336-ara1_Shia002914Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        2709
Shamela0006336-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        52168
Shamela0006336-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1114
Shamela0006336-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1184
Shamela0006336-ara1_Shia003116-ara1.csv      17-Mar-2020 17:59        1693
Shamela0006336-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2780
Shamela0006336-ara1_Shia003276Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        3079
Shamela0006336-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        11137
Shamela0006336-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        6909
Shamela0006336-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2892
Shamela0006336-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20         963
Shamela0006336-ara1_Shia003726-ara1.csv      17-Mar-2020 17:03        3249
Shamela0006336-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        18010
Shamela0006336-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15         952
Shamela0006336-ara1_Shia003928Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2484
Shamela0006336-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1662
Shamela0006336-ara1_Shia003952Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        27231
Shamela0006336-ara1_Shia003956-ara1.csv      17-Mar-2020 17:02        3078
Shamela0006336-ara1_Shia003957Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        8844
Shamela0006336-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        5384
Shamela0006336-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        32335
Shamela0006336-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        3658
Shamela0006336-ara1_Shia004025-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        1754
Shamela0006336-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        6396
Shamela0006336-ara1_Shia004046-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1622
Shamela0006336-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        1284
Shamela0006336-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        11892
Shamela0006336-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        26265
Shamela0006336-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        1334
Shamela0006336-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        1334
Shamela0006336-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1518