Index of /passim01022020/Shamela0006327-ara1/


../
Shamela0006327-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        3534
Shamela0006327-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1927
Shamela0006327-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        2154
Shamela0006327-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10         990
Shamela0006327-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        6741
Shamela0006327-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        2004
Shamela0006327-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        2391
Shamela0006327-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1137
Shamela0006327-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1381
Shamela0006327-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        6683
Shamela0006327-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        5389
Shamela0006327-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:20        1912
Shamela0006327-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        13385
Shamela0006327-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        47199
Shamela0006327-ara1_JK000173-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        9370
Shamela0006327-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1458
Shamela0006327-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        20607
Shamela0006327-ara1_JK000206-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        1209
Shamela0006327-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        2140
Shamela0006327-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        3321
Shamela0006327-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        8046
Shamela0006327-ara1_JK000242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        3709
Shamela0006327-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        5875
Shamela0006327-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1190
Shamela0006327-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        3430
Shamela0006327-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        99214
Shamela0006327-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        4004
Shamela0006327-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1649
Shamela0006327-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        9066
Shamela0006327-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        3834
Shamela0006327-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        3529
Shamela0006327-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        8354
Shamela0006327-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        5832
Shamela0006327-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        1682
Shamela0006327-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        1222
Shamela0006327-ara1_JK000686-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32         858
Shamela0006327-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2141
Shamela0006327-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        5949
Shamela0006327-ara1_JK000745-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        3612
Shamela0006327-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        1851
Shamela0006327-ara1_JK000781-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        4522
Shamela0006327-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        14978
Shamela0006327-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        4723
Shamela0006327-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        2017
Shamela0006327-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        17757
Shamela0006327-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1767
Shamela0006327-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        11454
Shamela0006327-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        14398
Shamela0006327-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        8075
Shamela0006327-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        9097
Shamela0006327-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        9869
Shamela0006327-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        15842
Shamela0006327-ara1_JK000996-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        7958
Shamela0006327-ara1_JK001001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        2222
Shamela0006327-ara1_JK001081-ara1.csv       17-Mar-2020 16:51        1563
Shamela0006327-ara1_JK001122-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1123
Shamela0006327-ara1_JK001132-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        4389
Shamela0006327-ara1_JK001168-ara1.csv       17-Mar-2020 18:03         864
Shamela0006327-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27         988
Shamela0006327-ara1_JK001224-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1490
Shamela0006327-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        1497
Shamela0006327-ara1_JK001235-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1829
Shamela0006327-ara1_JK001258-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        2551
Shamela0006327-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        2100
Shamela0006327-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        2747
Shamela0006327-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1184
Shamela0006327-ara1_JK001304-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2731
Shamela0006327-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        2047
Shamela0006327-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1182
Shamela0006327-ara1_JK001451-ara1.csv       17-Mar-2020 16:04        1534
Shamela0006327-ara1_JK001465-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1011
Shamela0006327-ara1_JK001472-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1574
Shamela0006327-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1641
Shamela0006327-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        17599
Shamela0006327-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1697
Shamela0006327-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        3460
Shamela0006327-ara1_JK006705-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        1803
Shamela0006327-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        7327
Shamela0006327-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        7211
Shamela0006327-ara1_JK006880-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        1077
Shamela0006327-ara1_JK006882-ara1.csv       17-Mar-2020 17:47        1801
Shamela0006327-ara1_JK006883-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1825
Shamela0006327-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        12786
Shamela0006327-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1648
Shamela0006327-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        3784
Shamela0006327-ara1_JK006970-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1615
Shamela0006327-ara1_JK006973-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        2164
Shamela0006327-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        1534
Shamela0006327-ara1_JK007005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1093
Shamela0006327-ara1_JK007014-ara1.csv       17-Mar-2020 17:45        1288
Shamela0006327-ara1_JK007030-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        12786
Shamela0006327-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        7469
Shamela0006327-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        1289
Shamela0006327-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        1908
Shamela0006327-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        2568
Shamela0006327-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        31012
Shamela0006327-ara1_JK007081-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        6605
Shamela0006327-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        8276
Shamela0006327-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1275
Shamela0006327-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45         941
Shamela0006327-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2912
Shamela0006327-ara1_JK007109-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        47483
Shamela0006327-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        2201
Shamela0006327-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        91165
Shamela0006327-ara1_JK009218-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        1531
Shamela0006327-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        1038
Shamela0006327-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        1259
Shamela0006327-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2271
Shamela0006327-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        7968
Shamela0006327-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        2695
Shamela0006327-ara1_JK009279-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        7061
Shamela0006327-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        24119
Shamela0006327-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20         968
Shamela0006327-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        21776
Shamela0006327-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1631
Shamela0006327-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        1938
Shamela0006327-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        10228
Shamela0006327-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1472
Shamela0006327-ara1_JK010178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        1868
Shamela0006327-ara1_JK010427-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1149
Shamela0006327-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        2745
Shamela0006327-ara1_JK010629-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1127
Shamela0006327-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        5433
Shamela0006327-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        3899
Shamela0006327-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        2227
Shamela0006327-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        2974
Shamela0006327-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:15        4499
Shamela0006327-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1532
Shamela0006327-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        12920
Shamela0006327-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2621
Shamela0006327-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        6775
Shamela0006327-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        4179
Shamela0006327-ara1_Shamela0000239-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1812
Shamela0006327-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1168
Shamela0006327-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        28971
Shamela0006327-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        16633
Shamela0006327-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        11172
Shamela0006327-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        13841
Shamela0006327-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        2950
Shamela0006327-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        21704
Shamela0006327-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1194
Shamela0006327-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        12802
Shamela0006327-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1451
Shamela0006327-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1052
Shamela0006327-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2053
Shamela0006327-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1396
Shamela0006327-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2228
Shamela0006327-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2532
Shamela0006327-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        2865
Shamela0006327-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        24455
Shamela0006327-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        13064
Shamela0006327-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2791
Shamela0006327-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        10832
Shamela0006327-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        3399
Shamela0006327-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1122
Shamela0006327-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        5496
Shamela0006327-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        11572
Shamela0006327-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        3703
Shamela0006327-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        10656
Shamela0006327-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1089
Shamela0006327-ara1_Shamela0001680-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1260
Shamela0006327-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        44719
Shamela0006327-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        5853
Shamela0006327-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4846
Shamela0006327-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        11569
Shamela0006327-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        19434
Shamela0006327-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        17401
Shamela0006327-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        29920
Shamela0006327-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2131
Shamela0006327-ara1_Shamela0002022-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        8731
Shamela0006327-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         975
Shamela0006327-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        6687
Shamela0006327-ara1_Shamela0002241-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1243
Shamela0006327-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2488
Shamela0006327-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        8140
Shamela0006327-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        5229
Shamela0006327-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3378
Shamela0006327-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1229
Shamela0006327-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        42852
Shamela0006327-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        16576
Shamela0006327-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        7661
Shamela0006327-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        17415
Shamela0006327-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        11340
Shamela0006327-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        6554
Shamela0006327-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        18278
Shamela0006327-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        15284
Shamela0006327-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        39147
Shamela0006327-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1448
Shamela0006327-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2757
Shamela0006327-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1685
Shamela0006327-ara1_Shamela0005434-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         867
Shamela0006327-ara1_Shamela0005459-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2524
Shamela0006327-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3539
Shamela0006327-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3163
Shamela0006327-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1054
Shamela0006327-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         908
Shamela0006327-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3404
Shamela0006327-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        2081
Shamela0006327-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        63138
Shamela0006327-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        3005
Shamela0006327-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        3542
Shamela0006327-ara1_Shamela0005776-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        1119
Shamela0006327-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1746
Shamela0006327-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1402
Shamela0006327-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        8515
Shamela0006327-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        19797
Shamela0006327-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        12681
Shamela0006327-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1347
Shamela0006327-ara1_Shamela0005973-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1388
Shamela0006327-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1250
Shamela0006327-ara1_Shamela0006039-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3287
Shamela0006327-ara1_Shamela0006046-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         927
Shamela0006327-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        6160
Shamela0006327-ara1_Shamela0006077-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5094
Shamela0006327-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        12889
Shamela0006327-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1420
Shamela0006327-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        10470
Shamela0006327-ara1_Shamela0006309-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3324
Shamela0006327-ara1_Shamela0006315-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2514
Shamela0006327-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        47002
Shamela0006327-ara1_Shamela0006338-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2163
Shamela0006327-ara1_Shamela0006347-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1578
Shamela0006327-ara1_Shamela0006357-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        5056
Shamela0006327-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        4826
Shamela0006327-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1988
Shamela0006327-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        3789
Shamela0006327-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2032
Shamela0006327-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        28310
Shamela0006327-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        5226
Shamela0006327-ara1_Shamela0006656-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16         926
Shamela0006327-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        10692
Shamela0006327-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2624
Shamela0006327-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1460
Shamela0006327-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1409
Shamela0006327-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1086
Shamela0006327-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4105
Shamela0006327-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        6135
Shamela0006327-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3759
Shamela0006327-ara1_Shamela0007312-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43         955
Shamela0006327-ara1_Shamela0007332-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        6720
Shamela0006327-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1630
Shamela0006327-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2556
Shamela0006327-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1796
Shamela0006327-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        7821
Shamela0006327-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1377
Shamela0006327-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3305
Shamela0006327-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2030
Shamela0006327-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        2427
Shamela0006327-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        10063
Shamela0006327-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        14418
Shamela0006327-ara1_Shamela0008156-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        23654
Shamela0006327-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        41950
Shamela0006327-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2943
Shamela0006327-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1061
Shamela0006327-ara1_Shamela0008236-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2018
Shamela0006327-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1158
Shamela0006327-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3667
Shamela0006327-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        23581
Shamela0006327-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        16293
Shamela0006327-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1006
Shamela0006327-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        14916
Shamela0006327-ara1_Shamela0008459-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1982
Shamela0006327-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        13642
Shamela0006327-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        24146
Shamela0006327-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5601
Shamela0006327-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        3227
Shamela0006327-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        2424
Shamela0006327-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        3505
Shamela0006327-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        2900
Shamela0006327-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6227
Shamela0006327-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        11571
Shamela0006327-ara1_Shamela0009057-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1172
Shamela0006327-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42       118800
Shamela0006327-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1250
Shamela0006327-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        6226
Shamela0006327-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1085
Shamela0006327-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24         917
Shamela0006327-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5261
Shamela0006327-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2397
Shamela0006327-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2613
Shamela0006327-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1249
Shamela0006327-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        41213
Shamela0006327-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        11776
Shamela0006327-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1266
Shamela0006327-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2167
Shamela0006327-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        4922
Shamela0006327-ara1_Shamela0009508-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       175369
Shamela0006327-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2181
Shamela0006327-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4272
Shamela0006327-ara1_Shamela0009569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        3343
Shamela0006327-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        2153
Shamela0006327-ara1_Shamela0009618-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1167
Shamela0006327-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1528
Shamela0006327-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        7902
Shamela0006327-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1149
Shamela0006327-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3977
Shamela0006327-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        1422
Shamela0006327-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        7460
Shamela0006327-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        5615
Shamela0006327-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        12965
Shamela0006327-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        5006
Shamela0006327-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        5757
Shamela0006327-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        5264
Shamela0006327-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        5973
Shamela0006327-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1149
Shamela0006327-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        4983
Shamela0006327-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        9739
Shamela0006327-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54         868
Shamela0006327-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        7141
Shamela0006327-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        2781
Shamela0006327-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1326
Shamela0006327-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        24119
Shamela0006327-ara1_Shamela0009988-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1801
Shamela0006327-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        3645
Shamela0006327-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         924
Shamela0006327-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1130
Shamela0006327-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        4849
Shamela0006327-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        4864
Shamela0006327-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4582
Shamela0006327-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        8991
Shamela0006327-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1024
Shamela0006327-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        8286
Shamela0006327-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        20712
Shamela0006327-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        3891
Shamela0006327-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1050
Shamela0006327-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        12899
Shamela0006327-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        3338
Shamela0006327-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2777
Shamela0006327-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2448
Shamela0006327-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        2626
Shamela0006327-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3635
Shamela0006327-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        5419
Shamela0006327-ara1_Shamela0010802-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1973
Shamela0006327-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        6988
Shamela0006327-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1141
Shamela0006327-ara1_Shamela0010875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3149
Shamela0006327-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        11327
Shamela0006327-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        10128
Shamela0006327-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2956
Shamela0006327-ara1_Shamela0011217-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        1071
Shamela0006327-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1044
Shamela0006327-ara1_Shamela0011324-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1169
Shamela0006327-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        5118
Shamela0006327-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2443
Shamela0006327-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3260
Shamela0006327-ara1_Shamela0011437-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14       142744
Shamela0006327-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        4300
Shamela0006327-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        8682
Shamela0006327-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        4279
Shamela0006327-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        4322
Shamela0006327-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        10916
Shamela0006327-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1065
Shamela0006327-ara1_Shamela0011539-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2011
Shamela0006327-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        14701
Shamela0006327-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        8669
Shamela0006327-ara1_Shamela0011742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2003
Shamela0006327-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        10472
Shamela0006327-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1665
Shamela0006327-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2300
Shamela0006327-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2199
Shamela0006327-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1932
Shamela0006327-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        4289
Shamela0006327-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2263
Shamela0006327-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3936
Shamela0006327-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2149
Shamela0006327-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2928
Shamela0006327-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1136
Shamela0006327-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        14911
Shamela0006327-ara1_Shamela0012081-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1514
Shamela0006327-ara1_Shamela0012115-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        8794
Shamela0006327-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2317
Shamela0006327-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        54063
Shamela0006327-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        9445
Shamela0006327-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        1619
Shamela0006327-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        2015
Shamela0006327-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        11687
Shamela0006327-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        5530
Shamela0006327-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:48        4677
Shamela0006327-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        10514
Shamela0006327-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45         810
Shamela0006327-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        2112
Shamela0006327-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15         994
Shamela0006327-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1112
Shamela0006327-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        3173
Shamela0006327-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1924
Shamela0006327-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        2008
Shamela0006327-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1157
Shamela0006327-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2106
Shamela0006327-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        4478
Shamela0006327-ara1_Shamela0012987-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        2564
Shamela0006327-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1790
Shamela0006327-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2103
Shamela0006327-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        8732
Shamela0006327-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        5685
Shamela0006327-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3309
Shamela0006327-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1526
Shamela0006327-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        9794
Shamela0006327-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        2383
Shamela0006327-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1668
Shamela0006327-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1050
Shamela0006327-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2021
Shamela0006327-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1793
Shamela0006327-ara1_Shamela0013172-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        17342
Shamela0006327-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        6636
Shamela0006327-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1782
Shamela0006327-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        9867
Shamela0006327-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2160
Shamela0006327-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        6575
Shamela0006327-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         981
Shamela0006327-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        6613
Shamela0006327-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1649
Shamela0006327-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        35686
Shamela0006327-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        6654
Shamela0006327-ara1_Shamela0021571-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        2505
Shamela0006327-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3230
Shamela0006327-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2338
Shamela0006327-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        14862
Shamela0006327-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        39506
Shamela0006327-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        3401
Shamela0006327-ara1_Shamela0021596-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        2549
Shamela0006327-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3044
Shamela0006327-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        3582
Shamela0006327-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1189
Shamela0006327-ara1_Shamela0021600-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        2375
Shamela0006327-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31       8734738
Shamela0006327-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        23817
Shamela0006327-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        3107
Shamela0006327-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        19005
Shamela0006327-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6752
Shamela0006327-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1792
Shamela0006327-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2291
Shamela0006327-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20         815
Shamela0006327-ara1_Shamela0021640-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4120
Shamela0006327-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5096
Shamela0006327-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        2191
Shamela0006327-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1236
Shamela0006327-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2176
Shamela0006327-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        2021
Shamela0006327-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        2621
Shamela0006327-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2644
Shamela0006327-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1875
Shamela0006327-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        6208
Shamela0006327-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        10823
Shamela0006327-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         995
Shamela0006327-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        60882
Shamela0006327-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        4370
Shamela0006327-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        9037
Shamela0006327-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        4689
Shamela0006327-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        8469
Shamela0006327-ara1_Shamela0021741-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        1957
Shamela0006327-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        19269
Shamela0006327-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32       110044
Shamela0006327-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        2587
Shamela0006327-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        3032
Shamela0006327-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        14834
Shamela0006327-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        15073
Shamela0006327-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        4090
Shamela0006327-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7805
Shamela0006327-ara1_Shamela0021813-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        7988
Shamela0006327-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        4236
Shamela0006327-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1660
Shamela0006327-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        3047
Shamela0006327-ara1_Shamela0022340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1686
Shamela0006327-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2400
Shamela0006327-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1123
Shamela0006327-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        21345
Shamela0006327-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        1047
Shamela0006327-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1430
Shamela0006327-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        7948
Shamela0006327-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2718
Shamela0006327-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1091
Shamela0006327-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2104
Shamela0006327-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        1197
Shamela0006327-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1058
Shamela0006327-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        21413
Shamela0006327-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        5689
Shamela0006327-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2136
Shamela0006327-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2738
Shamela0006327-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2220
Shamela0006327-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1151
Shamela0006327-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        25710
Shamela0006327-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        1169
Shamela0006327-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        8248
Shamela0006327-ara1_Shamela0023361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07         918
Shamela0006327-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        5233
Shamela0006327-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        9537
Shamela0006327-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        7791
Shamela0006327-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        3706
Shamela0006327-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        3599
Shamela0006327-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1159
Shamela0006327-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1840
Shamela0006327-ara1_Shamela0023622-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2110
Shamela0006327-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        9009
Shamela0006327-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        3833
Shamela0006327-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        17788
Shamela0006327-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1122
Shamela0006327-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        15118
Shamela0006327-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1616
Shamela0006327-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2025
Shamela0006327-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2769
Shamela0006327-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        2119
Shamela0006327-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        6676
Shamela0006327-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1428
Shamela0006327-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        17816
Shamela0006327-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        3674
Shamela0006327-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        4033
Shamela0006327-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3217
Shamela0006327-ara1_Shamela0023799-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        10211
Shamela0006327-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        1421
Shamela0006327-ara1_Shamela0025787-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        4407
Shamela0006327-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1536
Shamela0006327-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        39288
Shamela0006327-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        50034
Shamela0006327-ara1_Shamela0025864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        2891
Shamela0006327-ara1_Shamela0025955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        6486
Shamela0006327-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        6561
Shamela0006327-ara1_Shamela0026099-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1799
Shamela0006327-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        5133
Shamela0006327-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2115
Shamela0006327-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2370
Shamela0006327-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        6199
Shamela0006327-ara1_Shamela0026514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1043
Shamela0006327-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1208
Shamela0006327-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4933
Shamela0006327-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2245
Shamela0006327-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1493
Shamela0006327-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1802
Shamela0006327-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        8373
Shamela0006327-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1367
Shamela0006327-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1151
Shamela0006327-ara1_Shamela0029702-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19         985
Shamela0006327-ara1_Shamela0029742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1189
Shamela0006327-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        10706
Shamela0006327-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1306
Shamela0006327-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1225
Shamela0006327-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1500
Shamela0006327-ara1_Shamela0030522-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2394
Shamela0006327-ara1_Shamela0030855-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1007
Shamela0006327-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3172
Shamela0006327-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:17        12805
Shamela0006327-ara1_Shamela0035261-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        7217
Shamela0006327-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03         920
Shamela0006327-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        29047
Shamela0006327-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        9078
Shamela0006327-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1511
Shamela0006327-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1779
Shamela0006327-ara1_Shamela0036572-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1326
Shamela0006327-ara1_Shamela0036616-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1236
Shamela0006327-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        6200
Shamela0006327-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        11578
Shamela0006327-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2431
Shamela0006327-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2148
Shamela0006327-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        17274
Shamela0006327-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        4467
Shamela0006327-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        5579
Shamela0006327-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        4146
Shamela0006327-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        3586
Shamela0006327-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1862
Shamela0006327-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        14847
Shamela0006327-ara1_Shamela0096610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1608
Shamela0006327-ara1_Shamela0096618-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        4421
Shamela0006327-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1424
Shamela0006327-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        15507
Shamela0006327-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        13125
Shamela0006327-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        3541
Shamela0006327-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        7545
Shamela0006327-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:14        1122
Shamela0006327-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2853
Shamela0006327-ara1_Shia000049Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1471
Shamela0006327-ara1_Shia000063Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1111
Shamela0006327-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        3925
Shamela0006327-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        7492
Shamela0006327-ara1_Shia000111Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1139
Shamela0006327-ara1_Shia000147Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1750
Shamela0006327-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        5037
Shamela0006327-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        2000
Shamela0006327-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        3588
Shamela0006327-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        4679
Shamela0006327-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5128
Shamela0006327-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        4238
Shamela0006327-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        20462
Shamela0006327-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1156
Shamela0006327-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        8267
Shamela0006327-ara1_Shia000953Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1001
Shamela0006327-ara1_Shia000996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1727
Shamela0006327-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        11330
Shamela0006327-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        9076
Shamela0006327-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36         867
Shamela0006327-ara1_Shia001157Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1140
Shamela0006327-ara1_Shia001161Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1028
Shamela0006327-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3000
Shamela0006327-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1161
Shamela0006327-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1408
Shamela0006327-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        3168
Shamela0006327-ara1_Shia001292-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        2022
Shamela0006327-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1878
Shamela0006327-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 12:16        1890
Shamela0006327-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        2368
Shamela0006327-ara1_Shia001392Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1832
Shamela0006327-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1101
Shamela0006327-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        1268
Shamela0006327-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        3154
Shamela0006327-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        8937
Shamela0006327-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        3150
Shamela0006327-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1791
Shamela0006327-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        15927
Shamela0006327-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2335
Shamela0006327-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        6539
Shamela0006327-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        5361
Shamela0006327-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        36240
Shamela0006327-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        6253
Shamela0006327-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        12946
Shamela0006327-ara1_Shia001877-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        1130
Shamela0006327-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3025
Shamela0006327-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        8323
Shamela0006327-ara1_Shia001926-ara1.csv      17-Mar-2020 16:19        1176
Shamela0006327-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        1734
Shamela0006327-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        2534
Shamela0006327-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        5902
Shamela0006327-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        3329
Shamela0006327-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        9237
Shamela0006327-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        3601
Shamela0006327-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2236
Shamela0006327-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        4856
Shamela0006327-ara1_Shia002099-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        2216
Shamela0006327-ara1_Shia002118-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57        1516
Shamela0006327-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        8412
Shamela0006327-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        3712
Shamela0006327-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1244
Shamela0006327-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        9858
Shamela0006327-ara1_Shia002215Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4009
Shamela0006327-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        11616
Shamela0006327-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        40198
Shamela0006327-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        5645
Shamela0006327-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        18236
Shamela0006327-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1046
Shamela0006327-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        1381
Shamela0006327-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        29047
Shamela0006327-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        14753
Shamela0006327-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        1926
Shamela0006327-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1169
Shamela0006327-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2687
Shamela0006327-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1128
Shamela0006327-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1125
Shamela0006327-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1273
Shamela0006327-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        13583
Shamela0006327-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        2437
Shamela0006327-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        21220
Shamela0006327-ara1_Shia002748Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        3279
Shamela0006327-ara1_Shia002754-ara1.csv      17-Mar-2020 12:35         947
Shamela0006327-ara1_Shia002755-ara1.csv      17-Mar-2020 17:03        5411
Shamela0006327-ara1_Shia002760-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        5158
Shamela0006327-ara1_Shia002761Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        6442
Shamela0006327-ara1_Shia002764-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        5288
Shamela0006327-ara1_Shia002770Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        3069
Shamela0006327-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        16514
Shamela0006327-ara1_Shia002914Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        21537
Shamela0006327-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        15538
Shamela0006327-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 12:35        8583
Shamela0006327-ara1_Shia002968-ara1.csv      17-Mar-2020 16:35        1249
Shamela0006327-ara1_Shia003116-ara1.csv      17-Mar-2020 17:59         821
Shamela0006327-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2322
Shamela0006327-ara1_Shia003276Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        1674
Shamela0006327-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        1954
Shamela0006327-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        25793
Shamela0006327-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:10        4930
Shamela0006327-ara1_Shia003689-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        1084
Shamela0006327-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        3088
Shamela0006327-ara1_Shia003701-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        1269
Shamela0006327-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1378
Shamela0006327-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1153
Shamela0006327-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        2651
Shamela0006327-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        1666
Shamela0006327-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        19247
Shamela0006327-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        1448
Shamela0006327-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1038
Shamela0006327-ara1_Shia003928Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5864
Shamela0006327-ara1_Shia003932Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1702
Shamela0006327-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1044
Shamela0006327-ara1_Shia003952Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        3499
Shamela0006327-ara1_Shia003956-ara1.csv      17-Mar-2020 17:02        1315
Shamela0006327-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        2478
Shamela0006327-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2477
Shamela0006327-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1096
Shamela0006327-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        3592
Shamela0006327-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1605
Shamela0006327-ara1_Shia004039-ara1.csv      17-Mar-2020 17:58        1058
Shamela0006327-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        5920
Shamela0006327-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        31638
Shamela0006327-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        6353
Shamela0006327-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04         969
Shamela0006327-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24         969
Shamela0006327-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        2367