Index of /passim01022020/Shamela0006277-ara1/


../
Shamela0006277-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        5783
Shamela0006277-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        1931
Shamela0006277-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        2214
Shamela0006277-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1811
Shamela0006277-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        4748
Shamela0006277-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        3213
Shamela0006277-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        1100
Shamela0006277-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        1247
Shamela0006277-ara1_JK000295-ara1.csv       17-Mar-2020 16:32        1721
Shamela0006277-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        2789
Shamela0006277-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        2731
Shamela0006277-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1232
Shamela0006277-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        1689
Shamela0006277-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        4395
Shamela0006277-ara1_JK000721-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        2412
Shamela0006277-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43         944
Shamela0006277-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1129
Shamela0006277-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09         926
Shamela0006277-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        37638
Shamela0006277-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        5491
Shamela0006277-ara1_JK001258-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        3794
Shamela0006277-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        3178
Shamela0006277-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        1666
Shamela0006277-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        1152
Shamela0006277-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        5160
Shamela0006277-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        4431
Shamela0006277-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        1269
Shamela0006277-ara1_JK005006-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        3872
Shamela0006277-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        5161
Shamela0006277-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1148
Shamela0006277-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        5453
Shamela0006277-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1892
Shamela0006277-ara1_JK007106-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        2019
Shamela0006277-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        3364
Shamela0006277-ara1_JK007604-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35         964
Shamela0006277-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        1984
Shamela0006277-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        4992
Shamela0006277-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        1061
Shamela0006277-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        6073
Shamela0006277-ara1_JK009339-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        2902
Shamela0006277-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        3767
Shamela0006277-ara1_JK010621-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        4645
Shamela0006277-ara1_JK010731-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1032
Shamela0006277-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        5319
Shamela0006277-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        3520
Shamela0006277-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        6737
Shamela0006277-ara1_Shamela0000247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2656
Shamela0006277-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1328
Shamela0006277-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        10796
Shamela0006277-ara1_Shamela0000651-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5482
Shamela0006277-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1679
Shamela0006277-ara1_Shamela0000785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        1421
Shamela0006277-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5871
Shamela0006277-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        9828
Shamela0006277-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1224
Shamela0006277-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1418
Shamela0006277-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1321
Shamela0006277-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3061
Shamela0006277-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1206
Shamela0006277-ara1_Shamela0001485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1306
Shamela0006277-ara1_Shamela0001578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1381
Shamela0006277-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2223
Shamela0006277-ara1_Shamela0001598-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        6179
Shamela0006277-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28         973
Shamela0006277-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        13883
Shamela0006277-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        2363
Shamela0006277-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        3283
Shamela0006277-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        6933
Shamela0006277-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3720
Shamela0006277-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        5241
Shamela0006277-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3329
Shamela0006277-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        3080
Shamela0006277-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:35        11050
Shamela0006277-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3995
Shamela0006277-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        6106
Shamela0006277-ara1_Shamela0004126-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1651
Shamela0006277-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        8928
Shamela0006277-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        3486
Shamela0006277-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        3561
Shamela0006277-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4191
Shamela0006277-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2278
Shamela0006277-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        13636
Shamela0006277-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1079
Shamela0006277-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1193
Shamela0006277-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        4584
Shamela0006277-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1492
Shamela0006277-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        4015
Shamela0006277-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1433
Shamela0006277-ara1_Shamela0006022-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        1441
Shamela0006277-ara1_Shamela0006046-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1164
Shamela0006277-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        4482
Shamela0006277-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2344
Shamela0006277-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        3772
Shamela0006277-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        3406
Shamela0006277-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        9658
Shamela0006277-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        3176
Shamela0006277-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        5797
Shamela0006277-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        4222
Shamela0006277-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3537
Shamela0006277-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        3608
Shamela0006277-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1696
Shamela0006277-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1910
Shamela0006277-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        3691
Shamela0006277-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        7476
Shamela0006277-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1835
Shamela0006277-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        3588
Shamela0006277-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        2088
Shamela0006277-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        5778
Shamela0006277-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        2087
Shamela0006277-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        3756
Shamela0006277-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        4432
Shamela0006277-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1496
Shamela0006277-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        5187
Shamela0006277-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2723
Shamela0006277-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1102
Shamela0006277-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        1438
Shamela0006277-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1196
Shamela0006277-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1024
Shamela0006277-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        6804
Shamela0006277-ara1_Shamela0009859-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1477
Shamela0006277-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        1267
Shamela0006277-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1676
Shamela0006277-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1124
Shamela0006277-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1126
Shamela0006277-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05       119669
Shamela0006277-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1074
Shamela0006277-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2872
Shamela0006277-ara1_Shamela0010531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1338
Shamela0006277-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        5151
Shamela0006277-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        1311
Shamela0006277-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2484
Shamela0006277-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3018
Shamela0006277-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        10322
Shamela0006277-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        3528
Shamela0006277-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        5537
Shamela0006277-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        4760
Shamela0006277-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        1526
Shamela0006277-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        12509
Shamela0006277-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1053
Shamela0006277-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1349
Shamela0006277-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2328
Shamela0006277-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1516
Shamela0006277-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1674
Shamela0006277-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1792
Shamela0006277-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1351
Shamela0006277-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        2188
Shamela0006277-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        1322
Shamela0006277-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        3236
Shamela0006277-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        1882
Shamela0006277-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1908
Shamela0006277-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        17836
Shamela0006277-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1200
Shamela0006277-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1006
Shamela0006277-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1652
Shamela0006277-ara1_Shamela0012990-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:56        1510
Shamela0006277-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        1480
Shamela0006277-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3091
Shamela0006277-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4328
Shamela0006277-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2099
Shamela0006277-ara1_Shamela0013152-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:01        1411
Shamela0006277-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2119
Shamela0006277-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2149
Shamela0006277-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        5795
Shamela0006277-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1477
Shamela0006277-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        4136
Shamela0006277-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        5186
Shamela0006277-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        2060
Shamela0006277-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1357
Shamela0006277-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        17139
Shamela0006277-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1476
Shamela0006277-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1245
Shamela0006277-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3713
Shamela0006277-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1691
Shamela0006277-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        3017
Shamela0006277-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        1748
Shamela0006277-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1077
Shamela0006277-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1432
Shamela0006277-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1271
Shamela0006277-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        3095
Shamela0006277-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        13844
Shamela0006277-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1776
Shamela0006277-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        4473
Shamela0006277-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        11895
Shamela0006277-ara1_Shamela0025864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        2589
Shamela0006277-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1091
Shamela0006277-ara1_Shamela0026359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1467
Shamela0006277-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1272
Shamela0006277-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2231
Shamela0006277-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1860
Shamela0006277-ara1_Shamela0026894-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1478
Shamela0006277-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2844
Shamela0006277-ara1_Shamela0030067-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15         957
Shamela0006277-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2487
Shamela0006277-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        9099
Shamela0006277-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        4643
Shamela0006277-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        1436
Shamela0006277-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3248
Shamela0006277-ara1_Shamela0037886-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2644
Shamela0006277-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2992
Shamela0006277-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1900
Shamela0006277-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1363
Shamela0006277-ara1_Shamela0096233-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5826
Shamela0006277-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2800
Shamela0006277-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        4055
Shamela0006277-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2417
Shamela0006277-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        3588
Shamela0006277-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        6147
Shamela0006277-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1475
Shamela0006277-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        1889
Shamela0006277-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1067
Shamela0006277-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1058
Shamela0006277-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1020
Shamela0006277-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        6257
Shamela0006277-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1640
Shamela0006277-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        17677
Shamela0006277-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        2429
Shamela0006277-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        1197
Shamela0006277-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15         980
Shamela0006277-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1434
Shamela0006277-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1041
Shamela0006277-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        3147
Shamela0006277-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:35        1759
Shamela0006277-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        1841
Shamela0006277-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1407
Shamela0006277-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1497
Shamela0006277-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        2260
Shamela0006277-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:16        2679
Shamela0006277-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        7342
Shamela0006277-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3102
Shamela0006277-ara1_Shia003316-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        1376
Shamela0006277-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1693
Shamela0006277-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:26        2999
Shamela0006277-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        9475
Shamela0006277-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        6805
Shamela0006277-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1493
Shamela0006277-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1490
Shamela0006277-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        2799
Shamela0006277-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1360