Index of /passim01022020/Shamela0006227-ara1/


../
Shamela0006227-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        9358
Shamela0006227-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        39497
Shamela0006227-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        3440
Shamela0006227-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        3379
Shamela0006227-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        4015
Shamela0006227-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        2409
Shamela0006227-ara1_JK000059-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        2034
Shamela0006227-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1004
Shamela0006227-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        6768
Shamela0006227-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        54005
Shamela0006227-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        1766
Shamela0006227-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        4432
Shamela0006227-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        4847
Shamela0006227-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        66851
Shamela0006227-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        11875
Shamela0006227-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        4956
Shamela0006227-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        32795
Shamela0006227-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        9003
Shamela0006227-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        16961
Shamela0006227-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14       292187
Shamela0006227-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        11653
Shamela0006227-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       147878
Shamela0006227-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        8706
Shamela0006227-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        6598
Shamela0006227-ara1_JK000187-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        1202
Shamela0006227-ara1_JK000196-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        6003
Shamela0006227-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26       193018
Shamela0006227-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        7115
Shamela0006227-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        2186
Shamela0006227-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        55011
Shamela0006227-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38       291904
Shamela0006227-ara1_JK000258-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        2104
Shamela0006227-ara1_JK000267-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1043
Shamela0006227-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16       181775
Shamela0006227-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        63789
Shamela0006227-ara1_JK000275-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        2120
Shamela0006227-ara1_JK000287-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        5783
Shamela0006227-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 15:02        5740
Shamela0006227-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        70591
Shamela0006227-ara1_JK000294-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1564
Shamela0006227-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53       201121
Shamela0006227-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        23540
Shamela0006227-ara1_JK000311-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        3893
Shamela0006227-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        6761
Shamela0006227-ara1_JK000318-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        3552
Shamela0006227-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        1770
Shamela0006227-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        2409
Shamela0006227-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        78410
Shamela0006227-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        4144
Shamela0006227-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        25216
Shamela0006227-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23       121786
Shamela0006227-ara1_JK000389-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        1078
Shamela0006227-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        4336
Shamela0006227-ara1_JK000433-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        2614
Shamela0006227-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        3530
Shamela0006227-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        38083
Shamela0006227-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        38810
Shamela0006227-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        3351
Shamela0006227-ara1_JK000492-ara1.csv       17-Mar-2020 16:27        1689
Shamela0006227-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        1253
Shamela0006227-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:24        7010
Shamela0006227-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        25437
Shamela0006227-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        12916
Shamela0006227-ara1_JK000566-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1915
Shamela0006227-ara1_JK000572-ara1.csv       17-Mar-2020 14:21        2032
Shamela0006227-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        5877
Shamela0006227-ara1_JK000602-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        2313
Shamela0006227-ara1_JK000603-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26         775
Shamela0006227-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        6289
Shamela0006227-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        2998
Shamela0006227-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        67245
Shamela0006227-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        1634
Shamela0006227-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        4035
Shamela0006227-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        1737
Shamela0006227-ara1_JK000673-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:32        6765
Shamela0006227-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        59453
Shamela0006227-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        23308
Shamela0006227-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        2738
Shamela0006227-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        1965
Shamela0006227-ara1_JK000699-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05         853
Shamela0006227-ara1_JK000719-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        1969
Shamela0006227-ara1_JK000721-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        2055
Shamela0006227-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        46400
Shamela0006227-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        85506
Shamela0006227-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        5779
Shamela0006227-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        6359
Shamela0006227-ara1_JK000753-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:05        1471
Shamela0006227-ara1_JK000757-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53        1594
Shamela0006227-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        3585
Shamela0006227-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        3824
Shamela0006227-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22       164330
Shamela0006227-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        5858
Shamela0006227-ara1_JK000798-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        9232
Shamela0006227-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        3562
Shamela0006227-ara1_JK000836-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        3801
Shamela0006227-ara1_JK000844-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        1383
Shamela0006227-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        1187
Shamela0006227-ara1_JK000879-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        2201
Shamela0006227-ara1_JK000889-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        2734
Shamela0006227-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        4835
Shamela0006227-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        4029
Shamela0006227-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        8254
Shamela0006227-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35       247537
Shamela0006227-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        5153
Shamela0006227-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        5145
Shamela0006227-ara1_JK000947-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        3043
Shamela0006227-ara1_JK000953-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1219
Shamela0006227-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        20629
Shamela0006227-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27       153619
Shamela0006227-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        10479
Shamela0006227-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        8498
Shamela0006227-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        9207
Shamela0006227-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        3313
Shamela0006227-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        8121
Shamela0006227-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 14:21        1788
Shamela0006227-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        12580
Shamela0006227-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1461
Shamela0006227-ara1_JK001100-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        5295
Shamela0006227-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        2550
Shamela0006227-ara1_JK001122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        1683
Shamela0006227-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:14        1110
Shamela0006227-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1988
Shamela0006227-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        3023
Shamela0006227-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        6980
Shamela0006227-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        1086
Shamela0006227-ara1_JK001212-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54         930
Shamela0006227-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        1910
Shamela0006227-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        1917
Shamela0006227-ara1_JK001235-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50        3136
Shamela0006227-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        41705
Shamela0006227-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02        3189
Shamela0006227-ara1_JK001283-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        1149
Shamela0006227-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        54116
Shamela0006227-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        39818
Shamela0006227-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        3823
Shamela0006227-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        8194
Shamela0006227-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        7780
Shamela0006227-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:53        1549
Shamela0006227-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        6909
Shamela0006227-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        9355
Shamela0006227-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        3886
Shamela0006227-ara1_JK001451-ara1.csv       17-Mar-2020 16:04        2734
Shamela0006227-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        1177
Shamela0006227-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45       272949
Shamela0006227-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1129
Shamela0006227-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        4105
Shamela0006227-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        3339
Shamela0006227-ara1_JK005001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:09        1276
Shamela0006227-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        3623
Shamela0006227-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        2965
Shamela0006227-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57       158326
Shamela0006227-ara1_JK005013-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1159
Shamela0006227-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        1292
Shamela0006227-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        1351
Shamela0006227-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        17313
Shamela0006227-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        1531
Shamela0006227-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        47737
Shamela0006227-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1944
Shamela0006227-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        3432
Shamela0006227-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31       253348
Shamela0006227-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1226
Shamela0006227-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        11495
Shamela0006227-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        65685
Shamela0006227-ara1_JK006973-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1331
Shamela0006227-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        15338
Shamela0006227-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        1320
Shamela0006227-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        12172
Shamela0006227-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1500
Shamela0006227-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        2924
Shamela0006227-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        8504
Shamela0006227-ara1_JK007030-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        2014
Shamela0006227-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48       117693
Shamela0006227-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        6550
Shamela0006227-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        28897
Shamela0006227-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        5464
Shamela0006227-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28        2054
Shamela0006227-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        8081
Shamela0006227-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10       101651
Shamela0006227-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05       322026
Shamela0006227-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        4204
Shamela0006227-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15       174388
Shamela0006227-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1239
Shamela0006227-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        5352
Shamela0006227-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        11017
Shamela0006227-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48       158300
Shamela0006227-ara1_JK007114-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        1716
Shamela0006227-ara1_JK007115-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1689
Shamela0006227-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        28043
Shamela0006227-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43         975
Shamela0006227-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        40689
Shamela0006227-ara1_JK007142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1545
Shamela0006227-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        6542
Shamela0006227-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        9293
Shamela0006227-ara1_JK009180-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        1073
Shamela0006227-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        5579
Shamela0006227-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 15:09        1473
Shamela0006227-ara1_JK009218-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        3796
Shamela0006227-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        7573
Shamela0006227-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        8023
Shamela0006227-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        14407
Shamela0006227-ara1_JK009249-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1683
Shamela0006227-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        81110
Shamela0006227-ara1_JK009261-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        4684
Shamela0006227-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        37885
Shamela0006227-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        15378
Shamela0006227-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        1291
Shamela0006227-ara1_JK009279-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31         950
Shamela0006227-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        6628
Shamela0006227-ara1_JK009296-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        1763
Shamela0006227-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        1276
Shamela0006227-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        4529
Shamela0006227-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        3928
Shamela0006227-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        3307
Shamela0006227-ara1_JK009319-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1005
Shamela0006227-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46       166995
Shamela0006227-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        2441
Shamela0006227-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        2432
Shamela0006227-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        3569
Shamela0006227-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40       151309
Shamela0006227-ara1_JK010138-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31         967
Shamela0006227-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        3825
Shamela0006227-ara1_JK010223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        2417
Shamela0006227-ara1_JK010310-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1198
Shamela0006227-ara1_JK010388-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        1251
Shamela0006227-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        10044
Shamela0006227-ara1_JK011036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        1035
Shamela0006227-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18         824
Shamela0006227-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        11133
Shamela0006227-ara1_JK011147-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        2508
Shamela0006227-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        45890
Shamela0006227-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        20203
Shamela0006227-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        37323
Shamela0006227-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        1611
Shamela0006227-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1657
Shamela0006227-ara1_JK011437-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        1242
Shamela0006227-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        1040
Shamela0006227-ara1_JK011476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        1487
Shamela0006227-ara1_JK011487-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        1925
Shamela0006227-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        3466
Shamela0006227-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        12933
Shamela0006227-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        3389
Shamela0006227-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        1893
Shamela0006227-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39        1288
Shamela0006227-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        10402
Shamela0006227-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1215
Shamela0006227-ara1_JK011624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        3485
Shamela0006227-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        8796
Shamela0006227-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        50435
Shamela0006227-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        8245
Shamela0006227-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        79311
Shamela0006227-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        3483
Shamela0006227-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        25970
Shamela0006227-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53       159696
Shamela0006227-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        9665
Shamela0006227-ara1_Shamela0000148-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:25        5795
Shamela0006227-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        12461
Shamela0006227-ara1_Shamela0000178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1825
Shamela0006227-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        7237
Shamela0006227-ara1_Shamela0000262-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3802
Shamela0006227-ara1_Shamela0000309-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1162
Shamela0006227-ara1_Shamela0000317-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1860
Shamela0006227-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        73247
Shamela0006227-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        4171
Shamela0006227-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       254355
Shamela0006227-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        38349
Shamela0006227-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1478
Shamela0006227-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08       280860
Shamela0006227-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        9593
Shamela0006227-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        3493
Shamela0006227-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2320
Shamela0006227-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1806
Shamela0006227-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        6795
Shamela0006227-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       102415
Shamela0006227-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        5695
Shamela0006227-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41       136412
Shamela0006227-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40         970
Shamela0006227-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        15946
Shamela0006227-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        14457
Shamela0006227-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        18599
Shamela0006227-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        3594
Shamela0006227-ara1_Shamela0001031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        1428
Shamela0006227-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2827
Shamela0006227-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2337
Shamela0006227-ara1_Shamela0001093-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2530
Shamela0006227-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        2114
Shamela0006227-ara1_Shamela0001249-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        3072
Shamela0006227-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        4654
Shamela0006227-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        8583
Shamela0006227-ara1_Shamela0001342-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1766
Shamela0006227-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        22094
Shamela0006227-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3962
Shamela0006227-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1788
Shamela0006227-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        23395
Shamela0006227-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1625
Shamela0006227-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       238995
Shamela0006227-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05       277867
Shamela0006227-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        6369
Shamela0006227-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        10990
Shamela0006227-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        59431
Shamela0006227-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        51798
Shamela0006227-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        25294
Shamela0006227-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        3393
Shamela0006227-ara1_Shamela0001485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5091
Shamela0006227-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        3152
Shamela0006227-ara1_Shamela0001578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1244
Shamela0006227-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45       214337
Shamela0006227-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        1538
Shamela0006227-ara1_Shamela0001613-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        9089
Shamela0006227-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        46339
Shamela0006227-ara1_Shamela0001666-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25         959
Shamela0006227-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28       137209
Shamela0006227-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        9072
Shamela0006227-ara1_Shamela0001680-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1225
Shamela0006227-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       402865
Shamela0006227-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        7792
Shamela0006227-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        39684
Shamela0006227-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        57953
Shamela0006227-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       389825
Shamela0006227-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35       340840
Shamela0006227-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25       224928
Shamela0006227-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       626641
Shamela0006227-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        49654
Shamela0006227-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        16045
Shamela0006227-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        8869
Shamela0006227-ara1_Shamela0002176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        3475
Shamela0006227-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        9963
Shamela0006227-ara1_Shamela0002241-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2344
Shamela0006227-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        3974
Shamela0006227-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16       310985
Shamela0006227-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        18974
Shamela0006227-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        10268
Shamela0006227-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        5678
Shamela0006227-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        2065
Shamela0006227-ara1_Shamela0002491-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1797
Shamela0006227-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        2810
Shamela0006227-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26       1554924
Shamela0006227-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        2293
Shamela0006227-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        32887
Shamela0006227-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15       125575
Shamela0006227-ara1_Shamela0003125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1112
Shamela0006227-ara1_Shamela0003197-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2393
Shamela0006227-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1702
Shamela0006227-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        15433
Shamela0006227-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        72558
Shamela0006227-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        23538
Shamela0006227-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29       109939
Shamela0006227-ara1_Shamela0003981-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1509
Shamela0006227-ara1_Shamela0004003-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2657
Shamela0006227-ara1_Shamela0004118-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1243
Shamela0006227-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       301497
Shamela0006227-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:51       138381
Shamela0006227-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       123662
Shamela0006227-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        13116
Shamela0006227-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        5759
Shamela0006227-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        17055
Shamela0006227-ara1_Shamela0005434-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        3820
Shamela0006227-ara1_Shamela0005542-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1589
Shamela0006227-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        38988
Shamela0006227-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2833
Shamela0006227-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1802
Shamela0006227-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1428
Shamela0006227-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        30002
Shamela0006227-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2255
Shamela0006227-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        12513
Shamela0006227-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1170
Shamela0006227-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18       577266
Shamela0006227-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07       164556
Shamela0006227-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        24566
Shamela0006227-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        42480
Shamela0006227-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        11783
Shamela0006227-ara1_Shamela0005838-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        2302
Shamela0006227-ara1_Shamela0005847-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        5369
Shamela0006227-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        10586
Shamela0006227-ara1_Shamela0005858-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        1182
Shamela0006227-ara1_Shamela0005860-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1648
Shamela0006227-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24       189320
Shamela0006227-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42       923395
Shamela0006227-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        90162
Shamela0006227-ara1_Shamela0005955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        3827
Shamela0006227-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        4887
Shamela0006227-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        3425
Shamela0006227-ara1_Shamela0005975-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        1297
Shamela0006227-ara1_Shamela0005997-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1288
Shamela0006227-ara1_Shamela0006021-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1771
Shamela0006227-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        24795
Shamela0006227-ara1_Shamela0006038-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1293
Shamela0006227-ara1_Shamela0006039-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        3400
Shamela0006227-ara1_Shamela0006046-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2072
Shamela0006227-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        37520
Shamela0006227-ara1_Shamela0006061-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1296
Shamela0006227-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        55038
Shamela0006227-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        6121
Shamela0006227-ara1_Shamela0006105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        1856
Shamela0006227-ara1_Shamela0006128-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2241
Shamela0006227-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        10352
Shamela0006227-ara1_Shamela0006137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1980
Shamela0006227-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        33527
Shamela0006227-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1555
Shamela0006227-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11       273859
Shamela0006227-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        9054
Shamela0006227-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1132
Shamela0006227-ara1_Shamela0006206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1485
Shamela0006227-ara1_Shamela0006228-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1265
Shamela0006227-ara1_Shamela0006238-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        6565
Shamela0006227-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        10479
Shamela0006227-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        7025
Shamela0006227-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        10082
Shamela0006227-ara1_Shamela0006356-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1203
Shamela0006227-ara1_Shamela0006357-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        2448
Shamela0006227-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53       121764
Shamela0006227-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1313
Shamela0006227-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        13260
Shamela0006227-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1114
Shamela0006227-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        1811
Shamela0006227-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1391
Shamela0006227-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        24066
Shamela0006227-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06       397336
Shamela0006227-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1172
Shamela0006227-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22       230684
Shamela0006227-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:21        1108
Shamela0006227-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        7396
Shamela0006227-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1170
Shamela0006227-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        2601
Shamela0006227-ara1_Shamela0006785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1361
Shamela0006227-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4762
Shamela0006227-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        5560
Shamela0006227-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        3038
Shamela0006227-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        9483
Shamela0006227-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        13214
Shamela0006227-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1513
Shamela0006227-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1808
Shamela0006227-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        3071
Shamela0006227-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        71604
Shamela0006227-ara1_Shamela0007262-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1098
Shamela0006227-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        73352
Shamela0006227-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        1055
Shamela0006227-ara1_Shamela0007332-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1010
Shamela0006227-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        55749
Shamela0006227-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        47415
Shamela0006227-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54         846
Shamela0006227-ara1_Shamela0007367-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        3599
Shamela0006227-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25       122459
Shamela0006227-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        12360
Shamela0006227-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2840
Shamela0006227-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        4834
Shamela0006227-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        4151
Shamela0006227-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11         862
Shamela0006227-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1845
Shamela0006227-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1578
Shamela0006227-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        3432
Shamela0006227-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1407
Shamela0006227-ara1_Shamela0007767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2791
Shamela0006227-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        32954
Shamela0006227-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42       394300
Shamela0006227-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       279755
Shamela0006227-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        13618
Shamela0006227-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        9125
Shamela0006227-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        3506
Shamela0006227-ara1_Shamela0008212-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        5495
Shamela0006227-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        8958
Shamela0006227-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        5690
Shamela0006227-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        8722
Shamela0006227-ara1_Shamela0008236-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2161
Shamela0006227-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2611
Shamela0006227-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        3660
Shamela0006227-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        5826
Shamela0006227-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1208
Shamela0006227-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       273608
Shamela0006227-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       416919
Shamela0006227-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        9611
Shamela0006227-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1395
Shamela0006227-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        4518
Shamela0006227-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        92151
Shamela0006227-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38       279948
Shamela0006227-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47       153567
Shamela0006227-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        25601
Shamela0006227-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:29        18069
Shamela0006227-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        28916
Shamela0006227-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1291
Shamela0006227-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        4779
Shamela0006227-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1522
Shamela0006227-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39       247693
Shamela0006227-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33       200554
Shamela0006227-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        5083
Shamela0006227-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        6864
Shamela0006227-ara1_Shamela0008632-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:31        2399
Shamela0006227-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        4601
Shamela0006227-ara1_Shamela0008637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1948
Shamela0006227-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        4783
Shamela0006227-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        19971
Shamela0006227-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        28049
Shamela0006227-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        20707
Shamela0006227-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        7829
Shamela0006227-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        7426
Shamela0006227-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2287
Shamela0006227-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        18124
Shamela0006227-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        74922
Shamela0006227-ara1_Shamela0009088-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23         917
Shamela0006227-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        24395
Shamela0006227-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23       107711
Shamela0006227-ara1_Shamela0009170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:59        1396
Shamela0006227-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        89792
Shamela0006227-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        7867
Shamela0006227-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41         953
Shamela0006227-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1426
Shamela0006227-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46       472489
Shamela0006227-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        9094
Shamela0006227-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        6033
Shamela0006227-ara1_Shamela0009283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1729
Shamela0006227-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3718
Shamela0006227-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        5186
Shamela0006227-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        7906
Shamela0006227-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        59989
Shamela0006227-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        6901
Shamela0006227-ara1_Shamela0009370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1765
Shamela0006227-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        8606
Shamela0006227-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        8910
Shamela0006227-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2684
Shamela0006227-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2888
Shamela0006227-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        3045
Shamela0006227-ara1_Shamela0009390-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2079
Shamela0006227-ara1_Shamela0009391-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        3131
Shamela0006227-ara1_Shamela0009393-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1004
Shamela0006227-ara1_Shamela0009398-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2527
Shamela0006227-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        20471
Shamela0006227-ara1_Shamela0009428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2357
Shamela0006227-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        6945
Shamela0006227-ara1_Shamela0009448-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        3143
Shamela0006227-ara1_Shamela0009512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1601
Shamela0006227-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        7720
Shamela0006227-ara1_Shamela0009563-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1126
Shamela0006227-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        6812
Shamela0006227-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        16783
Shamela0006227-ara1_Shamela0009569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1672
Shamela0006227-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        4294
Shamela0006227-ara1_Shamela0009608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        3104
Shamela0006227-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1835
Shamela0006227-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        3651
Shamela0006227-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3003
Shamela0006227-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        35595
Shamela0006227-ara1_Shamela0009644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2253
Shamela0006227-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        3731
Shamela0006227-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        41725
Shamela0006227-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        12166
Shamela0006227-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1797
Shamela0006227-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        6122
Shamela0006227-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        7591
Shamela0006227-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        34966
Shamela0006227-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        10490
Shamela0006227-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02       710741
Shamela0006227-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        7131
Shamela0006227-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        22966
Shamela0006227-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        14830
Shamela0006227-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        4858
Shamela0006227-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        7792
Shamela0006227-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        34676
Shamela0006227-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        5787
Shamela0006227-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3832
Shamela0006227-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        93262
Shamela0006227-ara1_Shamela0009808-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        1685
Shamela0006227-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        87844
Shamela0006227-ara1_Shamela0009812-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1857
Shamela0006227-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        5936
Shamela0006227-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1924
Shamela0006227-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        13609
Shamela0006227-ara1_Shamela0009853-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1420
Shamela0006227-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        21914
Shamela0006227-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        8618
Shamela0006227-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        3592
Shamela0006227-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2365
Shamela0006227-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2345
Shamela0006227-ara1_Shamela0009965-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17         971
Shamela0006227-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        29066
Shamela0006227-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        12360
Shamela0006227-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        11548
Shamela0006227-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1847
Shamela0006227-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        19790
Shamela0006227-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        3817
Shamela0006227-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1513
Shamela0006227-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        18236
Shamela0006227-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        10898
Shamela0006227-ara1_Shamela0010447-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2128
Shamela0006227-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        4211
Shamela0006227-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        22298
Shamela0006227-ara1_Shamela0010469-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2006
Shamela0006227-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        59729
Shamela0006227-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        5437
Shamela0006227-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        97994
Shamela0006227-ara1_Shamela0010514-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        4065
Shamela0006227-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       219507
Shamela0006227-ara1_Shamela0010521-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1794
Shamela0006227-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        5462
Shamela0006227-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1819
Shamela0006227-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        4147
Shamela0006227-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:59        5652
Shamela0006227-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1069
Shamela0006227-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        22998
Shamela0006227-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        5084
Shamela0006227-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18       556084
Shamela0006227-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        88419
Shamela0006227-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        9955
Shamela0006227-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30         951
Shamela0006227-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1664
Shamela0006227-ara1_Shamela0010720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56         958
Shamela0006227-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        3653
Shamela0006227-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        86168
Shamela0006227-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        3522
Shamela0006227-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        13577
Shamela0006227-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        45953
Shamela0006227-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        4706
Shamela0006227-ara1_Shamela0010830-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3614
Shamela0006227-ara1_Shamela0010831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1426
Shamela0006227-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        24258
Shamela0006227-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        27792
Shamela0006227-ara1_Shamela0010843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2638
Shamela0006227-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59       105109
Shamela0006227-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        59868
Shamela0006227-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1214
Shamela0006227-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53       120488
Shamela0006227-ara1_Shamela0011064-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19         966
Shamela0006227-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        4035
Shamela0006227-ara1_Shamela0011083-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        1287
Shamela0006227-ara1_Shamela0011087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49         863
Shamela0006227-ara1_Shamela0011088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1409
Shamela0006227-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2229
Shamela0006227-ara1_Shamela0011181-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2682
Shamela0006227-ara1_Shamela0011238-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1107
Shamela0006227-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        5504
Shamela0006227-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1746
Shamela0006227-ara1_Shamela0011327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2840
Shamela0006227-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2133
Shamela0006227-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1552
Shamela0006227-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1931
Shamela0006227-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1809
Shamela0006227-ara1_Shamela0011370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1011
Shamela0006227-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        3458
Shamela0006227-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07       104509
Shamela0006227-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        4270
Shamela0006227-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        4825
Shamela0006227-ara1_Shamela0011437-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        2504
Shamela0006227-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        2884
Shamela0006227-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        31925
Shamela0006227-ara1_Shamela0011446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        5075
Shamela0006227-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        7926
Shamela0006227-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        32006
Shamela0006227-ara1_Shamela0011475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2056
Shamela0006227-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30       182553
Shamela0006227-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        19075
Shamela0006227-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        66896
Shamela0006227-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1900
Shamela0006227-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1585
Shamela0006227-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        3450
Shamela0006227-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        8110
Shamela0006227-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        11573
Shamela0006227-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        11845
Shamela0006227-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        2958
Shamela0006227-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        5447
Shamela0006227-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        3209
Shamela0006227-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        77240
Shamela0006227-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1843
Shamela0006227-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        4048
Shamela0006227-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        6453
Shamela0006227-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1920
Shamela0006227-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2830
Shamela0006227-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        3849
Shamela0006227-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        5520
Shamela0006227-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        9327
Shamela0006227-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1818
Shamela0006227-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        12389
Shamela0006227-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1113
Shamela0006227-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        24493
Shamela0006227-ara1_Shamela0012076-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1585
Shamela0006227-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        5229
Shamela0006227-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        34506
Shamela0006227-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        2432
Shamela0006227-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        31786
Shamela0006227-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        76452
Shamela0006227-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        4015
Shamela0006227-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09       291218
Shamela0006227-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        33373
Shamela0006227-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        13308
Shamela0006227-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30       644454
Shamela0006227-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2720
Shamela0006227-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        4904
Shamela0006227-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2627
Shamela0006227-ara1_Shamela0012546-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1282
Shamela0006227-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22       119016
Shamela0006227-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        20979
Shamela0006227-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        6392
Shamela0006227-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        2254
Shamela0006227-ara1_Shamela0012745-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1205
Shamela0006227-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        41124
Shamela0006227-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1466
Shamela0006227-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        17008
Shamela0006227-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        40363
Shamela0006227-ara1_Shamela0012852-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1775
Shamela0006227-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        2598
Shamela0006227-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        9453
Shamela0006227-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        6914
Shamela0006227-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        17892
Shamela0006227-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        63787
Shamela0006227-ara1_Shamela0012987-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        2799
Shamela0006227-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        10020
Shamela0006227-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        6436
Shamela0006227-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        18047
Shamela0006227-ara1_Shamela0013000-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        4621
Shamela0006227-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        6743
Shamela0006227-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2991
Shamela0006227-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        4310
Shamela0006227-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        12497
Shamela0006227-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        69481
Shamela0006227-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2834
Shamela0006227-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        8789
Shamela0006227-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        1078
Shamela0006227-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        23760
Shamela0006227-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        40200
Shamela0006227-ara1_Shamela0013050-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1030
Shamela0006227-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        4680
Shamela0006227-ara1_Shamela0013058-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:29        1474
Shamela0006227-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        8511
Shamela0006227-ara1_Shamela0013063-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        5284
Shamela0006227-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        29656
Shamela0006227-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        5380
Shamela0006227-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        14154
Shamela0006227-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        2636
Shamela0006227-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        14580
Shamela0006227-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        10716
Shamela0006227-ara1_Shamela0013088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1408
Shamela0006227-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        17394
Shamela0006227-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1592
Shamela0006227-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        4209
Shamela0006227-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1238
Shamela0006227-ara1_Shamela0013172-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1142
Shamela0006227-ara1_Shamela0013173-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2748
Shamela0006227-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32       129882
Shamela0006227-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        11671
Shamela0006227-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        16360
Shamela0006227-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40       111662
Shamela0006227-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        21857
Shamela0006227-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        19112
Shamela0006227-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        78626
Shamela0006227-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        8514
Shamela0006227-ara1_Shamela0021487-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        5645
Shamela0006227-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2346
Shamela0006227-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21       280971
Shamela0006227-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        3329
Shamela0006227-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2973
Shamela0006227-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        5132
Shamela0006227-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        51720
Shamela0006227-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        9889
Shamela0006227-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3774
Shamela0006227-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        16597
Shamela0006227-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        5429
Shamela0006227-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2062
Shamela0006227-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        14926
Shamela0006227-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57       180953
Shamela0006227-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        5041
Shamela0006227-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3694
Shamela0006227-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        14883
Shamela0006227-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        14731
Shamela0006227-ara1_Shamela0021600-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        5242
Shamela0006227-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        17445
Shamela0006227-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2281
Shamela0006227-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2610
Shamela0006227-ara1_Shamela0021611-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30         962
Shamela0006227-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        14811
Shamela0006227-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32       254065
Shamela0006227-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        48285
Shamela0006227-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        9307
Shamela0006227-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        21604
Shamela0006227-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        4269
Shamela0006227-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        3829
Shamela0006227-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        67246
Shamela0006227-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18         951
Shamela0006227-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        9998
Shamela0006227-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        49310
Shamela0006227-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        16340
Shamela0006227-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        7002
Shamela0006227-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        54980
Shamela0006227-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        3921
Shamela0006227-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        6892
Shamela0006227-ara1_Shamela0021691-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1306
Shamela0006227-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        42701
Shamela0006227-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        4685
Shamela0006227-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27       159248
Shamela0006227-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40       444411
Shamela0006227-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        4493
Shamela0006227-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        89242
Shamela0006227-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        14818
Shamela0006227-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        96342
Shamela0006227-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        30757
Shamela0006227-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        72452
Shamela0006227-ara1_Shamela0021741-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        1213
Shamela0006227-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06       282461
Shamela0006227-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16       232728
Shamela0006227-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        23796
Shamela0006227-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        27411
Shamela0006227-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11       106100
Shamela0006227-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        51474
Shamela0006227-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        89948
Shamela0006227-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08       122303
Shamela0006227-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        16133
Shamela0006227-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        11096
Shamela0006227-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        30919
Shamela0006227-ara1_Shamela0022334-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1408
Shamela0006227-ara1_Shamela0022341-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1149
Shamela0006227-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        5964
Shamela0006227-ara1_Shamela0022381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1618
Shamela0006227-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59       222179
Shamela0006227-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        4517
Shamela0006227-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        14937
Shamela0006227-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        4631
Shamela0006227-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        3136
Shamela0006227-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        70031
Shamela0006227-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        60459
Shamela0006227-ara1_Shamela0022648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1360
Shamela0006227-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1868
Shamela0006227-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1565
Shamela0006227-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        2363
Shamela0006227-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2127
Shamela0006227-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2094
Shamela0006227-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        4035
Shamela0006227-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        27981
Shamela0006227-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47         984
Shamela0006227-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        32526
Shamela0006227-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14       261810
Shamela0006227-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        39891
Shamela0006227-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        4699
Shamela0006227-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        8475
Shamela0006227-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        71676
Shamela0006227-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:24        30255
Shamela0006227-ara1_Shamela0023118-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1273
Shamela0006227-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        7588
Shamela0006227-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1119
Shamela0006227-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        87634
Shamela0006227-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1757
Shamela0006227-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        41579
Shamela0006227-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        7016
Shamela0006227-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        2362
Shamela0006227-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        1089
Shamela0006227-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        4330
Shamela0006227-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        8574
Shamela0006227-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        51143
Shamela0006227-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       121743
Shamela0006227-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        61290
Shamela0006227-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        4975
Shamela0006227-ara1_Shamela0023634-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1746
Shamela0006227-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        14029
Shamela0006227-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        25554
Shamela0006227-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        9178
Shamela0006227-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        43571
Shamela0006227-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        13623
Shamela0006227-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        72973
Shamela0006227-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        1927
Shamela0006227-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        54602
Shamela0006227-ara1_Shamela0023769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1345
Shamela0006227-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        27473
Shamela0006227-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        5509
Shamela0006227-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        4761
Shamela0006227-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3205
Shamela0006227-ara1_Shamela0023799-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        4145
Shamela0006227-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        15298
Shamela0006227-ara1_Shamela0025782-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3559
Shamela0006227-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        6729
Shamela0006227-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       478260
Shamela0006227-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       790106
Shamela0006227-ara1_Shamela0025803-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        2751
Shamela0006227-ara1_Shamela0025864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        9848
Shamela0006227-ara1_Shamela0025873-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:38        1385
Shamela0006227-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        16415
Shamela0006227-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        10776
Shamela0006227-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15         920
Shamela0006227-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09       231458
Shamela0006227-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        6871
Shamela0006227-ara1_Shamela0026339-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3728
Shamela0006227-ara1_Shamela0026341-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1023
Shamela0006227-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32         835
Shamela0006227-ara1_Shamela0026359-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1392
Shamela0006227-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        11203
Shamela0006227-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        3705
Shamela0006227-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3439
Shamela0006227-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        21680
Shamela0006227-ara1_Shamela0026426-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1522
Shamela0006227-ara1_Shamela0026428-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        2623
Shamela0006227-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        7827
Shamela0006227-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        19017
Shamela0006227-ara1_Shamela0026441-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:03        5564
Shamela0006227-ara1_Shamela0026458-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19         987
Shamela0006227-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        15738
Shamela0006227-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1546
Shamela0006227-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        3108
Shamela0006227-ara1_Shamela0026495-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2649
Shamela0006227-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        4640
Shamela0006227-ara1_Shamela0026514-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19         933
Shamela0006227-ara1_Shamela0026535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21         949
Shamela0006227-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        11292
Shamela0006227-ara1_Shamela0026550-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2335
Shamela0006227-ara1_Shamela0026561-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1425
Shamela0006227-ara1_Shamela0026563-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        1195
Shamela0006227-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        14266
Shamela0006227-ara1_Shamela0026567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        1514
Shamela0006227-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        60030
Shamela0006227-ara1_Shamela0026572-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1438
Shamela0006227-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3342
Shamela0006227-ara1_Shamela0026591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1853
Shamela0006227-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        6749
Shamela0006227-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        3369
Shamela0006227-ara1_Shamela0026660-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1440
Shamela0006227-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        3407
Shamela0006227-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        5033
Shamela0006227-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1572
Shamela0006227-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        44380
Shamela0006227-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1143
Shamela0006227-ara1_Shamela0026680-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1527
Shamela0006227-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        3247
Shamela0006227-ara1_Shamela0026730-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1074
Shamela0006227-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        7913
Shamela0006227-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        2526
Shamela0006227-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1919
Shamela0006227-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2921
Shamela0006227-ara1_Shamela0026750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2017
Shamela0006227-ara1_Shamela0026754-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1137
Shamela0006227-ara1_Shamela0026802-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1185
Shamela0006227-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1261
Shamela0006227-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        1831
Shamela0006227-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        10890
Shamela0006227-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        9744
Shamela0006227-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1583
Shamela0006227-ara1_Shamela0026862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        3373
Shamela0006227-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        34794
Shamela0006227-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        10405
Shamela0006227-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        8694
Shamela0006227-ara1_Shamela0026883-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2903
Shamela0006227-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        24803
Shamela0006227-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        3077
Shamela0006227-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2378
Shamela0006227-ara1_Shamela0026894-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        3493
Shamela0006227-ara1_Shamela0026921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        4106
Shamela0006227-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1538
Shamela0006227-ara1_Shamela0027089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1704
Shamela0006227-ara1_Shamela0027103-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1938
Shamela0006227-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55       179851
Shamela0006227-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1458
Shamela0006227-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3863
Shamela0006227-ara1_Shamela0029344-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1384
Shamela0006227-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1420
Shamela0006227-ara1_Shamela0029639-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1951
Shamela0006227-ara1_Shamela0029653-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2222
Shamela0006227-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        14665
Shamela0006227-ara1_Shamela0029703-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1529
Shamela0006227-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        11415
Shamela0006227-ara1_Shamela0029705-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        2609
Shamela0006227-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1025
Shamela0006227-ara1_Shamela0029709-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1650
Shamela0006227-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1681
Shamela0006227-ara1_Shamela0029721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        2108
Shamela0006227-ara1_Shamela0029728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1122
Shamela0006227-ara1_Shamela0029734-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1070
Shamela0006227-ara1_Shamela0029738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29         919
Shamela0006227-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1267
Shamela0006227-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1733
Shamela0006227-ara1_Shamela0029745-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2627
Shamela0006227-ara1_Shamela0029747-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        2096
Shamela0006227-ara1_Shamela0029769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43         875
Shamela0006227-ara1_Shamela0029772-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1142
Shamela0006227-ara1_Shamela0029776-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        5986
Shamela0006227-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3958
Shamela0006227-ara1_Shamela0029852-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1222
Shamela0006227-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1063
Shamela0006227-ara1_Shamela0029866-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        5328
Shamela0006227-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        2438
Shamela0006227-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        14191
Shamela0006227-ara1_Shamela0029879-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2609
Shamela0006227-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        6172
Shamela0006227-ara1_Shamela0029892-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        12745
Shamela0006227-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        3803
Shamela0006227-ara1_Shamela0029933-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1318
Shamela0006227-ara1_Shamela0029942-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1903
Shamela0006227-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46         958
Shamela0006227-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1215
Shamela0006227-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1468
Shamela0006227-ara1_Shamela0029991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2282
Shamela0006227-ara1_Shamela0030024-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        3851
Shamela0006227-ara1_Shamela0030025-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1370
Shamela0006227-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2748
Shamela0006227-ara1_Shamela0030246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1395
Shamela0006227-ara1_Shamela0030287-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        3819
Shamela0006227-ara1_Shamela0030291-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3824
Shamela0006227-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        4682
Shamela0006227-ara1_Shamela0030310-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1901
Shamela0006227-ara1_Shamela0030324-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        3098
Shamela0006227-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        6205
Shamela0006227-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2910
Shamela0006227-ara1_Shamela0030358-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1936
Shamela0006227-ara1_Shamela0030384-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1350
Shamela0006227-ara1_Shamela0030386-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1593
Shamela0006227-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1027
Shamela0006227-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2759
Shamela0006227-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1585
Shamela0006227-ara1_Shamela0030522-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        9923
Shamela0006227-ara1_Shamela0030526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        4785
Shamela0006227-ara1_Shamela0030531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1221
Shamela0006227-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        3014
Shamela0006227-ara1_Shamela0030587-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1417
Shamela0006227-ara1_Shamela0030646-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1271
Shamela0006227-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        7126
Shamela0006227-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3505
Shamela0006227-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21        1628
Shamela0006227-ara1_Shamela0030760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2841
Shamela0006227-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1593
Shamela0006227-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        5563
Shamela0006227-ara1_Shamela0030790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1425
Shamela0006227-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        5037
Shamela0006227-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        3349
Shamela0006227-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        7123
Shamela0006227-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2022
Shamela0006227-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        60767
Shamela0006227-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3783
Shamela0006227-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        18053
Shamela0006227-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1503
Shamela0006227-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       335209
Shamela0006227-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        17994
Shamela0006227-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        54646
Shamela0006227-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2555
Shamela0006227-ara1_Shamela0037064-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1094
Shamela0006227-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        21882
Shamela0006227-ara1_Shamela0037326-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        1265
Shamela0006227-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        39563
Shamela0006227-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2120
Shamela0006227-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        11182
Shamela0006227-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27       155243
Shamela0006227-ara1_Shamela0038162-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1128
Shamela0006227-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        3774
Shamela0006227-ara1_Shamela0095562-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2119
Shamela0006227-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        8972
Shamela0006227-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        7743
Shamela0006227-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2386
Shamela0006227-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        9927
Shamela0006227-ara1_Shamela0096233-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        12411
Shamela0006227-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2039
Shamela0006227-ara1_Shamela0096262-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2089
Shamela0006227-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30       114216
Shamela0006227-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        3860
Shamela0006227-ara1_Shamela0096618-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        3710
Shamela0006227-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48         917
Shamela0006227-ara1_Shamela0096853-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        2960
Shamela0006227-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        4832
Shamela0006227-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        5871
Shamela0006227-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        4983
Shamela0006227-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1815
Shamela0006227-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06       573850
Shamela0006227-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        20507
Shamela0006227-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        16682
Shamela0006227-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52       173037
Shamela0006227-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        15106
Shamela0006227-ara1_Shia000018-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11        2698
Shamela0006227-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        33312
Shamela0006227-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        6424
Shamela0006227-ara1_Shia000048-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        1531
Shamela0006227-ara1_Shia000049Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        2734
Shamela0006227-ara1_Shia000053-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51         949
Shamela0006227-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        8508
Shamela0006227-ara1_Shia000065-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        1276
Shamela0006227-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        23713
Shamela0006227-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        46562
Shamela0006227-ara1_Shia000111Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        1602
Shamela0006227-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        5763
Shamela0006227-ara1_Shia000153Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1040
Shamela0006227-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4958
Shamela0006227-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        1684
Shamela0006227-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        4309
Shamela0006227-ara1_Shia000218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        4919
Shamela0006227-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        2541
Shamela0006227-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        4209
Shamela0006227-ara1_Shia000277Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53         966
Shamela0006227-ara1_Shia000291Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        4082
Shamela0006227-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        13624
Shamela0006227-ara1_Shia000403-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1801
Shamela0006227-ara1_Shia000405Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1024
Shamela0006227-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        1266
Shamela0006227-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49         952
Shamela0006227-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        3286
Shamela0006227-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        31368
Shamela0006227-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10       553894
Shamela0006227-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        70731
Shamela0006227-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51       510293
Shamela0006227-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2241
Shamela0006227-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        51239
Shamela0006227-ara1_Shia000903-ara1.csv      17-Mar-2020 17:11        1096
Shamela0006227-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        7813
Shamela0006227-ara1_Shia000987Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        3456
Shamela0006227-ara1_Shia000996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3582
Shamela0006227-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27       197706
Shamela0006227-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55       304271
Shamela0006227-ara1_Shia001107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        3623
Shamela0006227-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        1306
Shamela0006227-ara1_Shia001161Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1760
Shamela0006227-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        2407
Shamela0006227-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        3325
Shamela0006227-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        10503
Shamela0006227-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        7516
Shamela0006227-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1682
Shamela0006227-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2272
Shamela0006227-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1715
Shamela0006227-ara1_Shia001286-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        1058
Shamela0006227-ara1_Shia001297-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21         833
Shamela0006227-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        3096
Shamela0006227-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1082
Shamela0006227-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        3894
Shamela0006227-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        6541
Shamela0006227-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:27        1892
Shamela0006227-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        19583
Shamela0006227-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        1804
Shamela0006227-ara1_Shia001414-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        1284
Shamela0006227-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        7530
Shamela0006227-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1992
Shamela0006227-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        48101
Shamela0006227-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        5774
Shamela0006227-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        7468
Shamela0006227-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2827
Shamela0006227-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1418
Shamela0006227-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        10520
Shamela0006227-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        27374
Shamela0006227-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        79186
Shamela0006227-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27       309283
Shamela0006227-ara1_Shia001749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        4776
Shamela0006227-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       2349004
Shamela0006227-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        93764
Shamela0006227-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        35524
Shamela0006227-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53        5327
Shamela0006227-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        9512
Shamela0006227-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21         814
Shamela0006227-ara1_Shia001845Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1177
Shamela0006227-ara1_Shia001877-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        2977
Shamela0006227-ara1_Shia001879-ara1.csv      17-Mar-2020 14:15        1679
Shamela0006227-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        6875
Shamela0006227-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        3390
Shamela0006227-ara1_Shia001900-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        1380
Shamela0006227-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        4200
Shamela0006227-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        22247
Shamela0006227-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        4468
Shamela0006227-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        21304
Shamela0006227-ara1_Shia001926-ara1.csv      17-Mar-2020 16:19        1748
Shamela0006227-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        6188
Shamela0006227-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        2826
Shamela0006227-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        4673
Shamela0006227-ara1_Shia001972-ara1.csv      17-Mar-2020 16:28        1922
Shamela0006227-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15       127309
Shamela0006227-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08       113529
Shamela0006227-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18       225066
Shamela0006227-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        8347
Shamela0006227-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        2167
Shamela0006227-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 15:14        2424
Shamela0006227-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        40588
Shamela0006227-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        1394
Shamela0006227-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        22166
Shamela0006227-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        50506
Shamela0006227-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        13857
Shamela0006227-ara1_Shia002080-ara1.csv      17-Mar-2020 16:00         901
Shamela0006227-ara1_Shia002082-ara1.csv      17-Mar-2020 14:56        1789
Shamela0006227-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        20323
Shamela0006227-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 15:22        20779
Shamela0006227-ara1_Shia002099-ara1.csv      17-Mar-2020 15:21        10893
Shamela0006227-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        4848
Shamela0006227-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1363
Shamela0006227-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        15602
Shamela0006227-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32       316316
Shamela0006227-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        1806
Shamela0006227-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        11240
Shamela0006227-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1161
Shamela0006227-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        1846
Shamela0006227-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        2121
Shamela0006227-ara1_Shia002180-ara1.csv      17-Mar-2020 16:20        1597
Shamela0006227-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        13836
Shamela0006227-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        2156
Shamela0006227-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        76362
Shamela0006227-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        5029
Shamela0006227-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        35811
Shamela0006227-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56       664584
Shamela0006227-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        1192
Shamela0006227-ara1_Shia002229-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        4342
Shamela0006227-ara1_Shia002230-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        1417
Shamela0006227-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        69309
Shamela0006227-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22       158246
Shamela0006227-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1157
Shamela0006227-ara1_Shia002247-ara1.csv      17-Mar-2020 17:40        9760
Shamela0006227-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        6022
Shamela0006227-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        13412
Shamela0006227-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       347028
Shamela0006227-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        16956
Shamela0006227-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        2629
Shamela0006227-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        3571
Shamela0006227-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40         972
Shamela0006227-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1608
Shamela0006227-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        16089
Shamela0006227-ara1_Shia002456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1509
Shamela0006227-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        15733
Shamela0006227-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        3847
Shamela0006227-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        6251
Shamela0006227-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        3166
Shamela0006227-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47       198761
Shamela0006227-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54        2571
Shamela0006227-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1682
Shamela0006227-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2068
Shamela0006227-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        1366
Shamela0006227-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        27726
Shamela0006227-ara1_Shia002748Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        3587
Shamela0006227-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        11443
Shamela0006227-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1930
Shamela0006227-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        5647
Shamela0006227-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        1272
Shamela0006227-ara1_Shia002945Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2125
Shamela0006227-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        3848
Shamela0006227-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1724
Shamela0006227-ara1_Shia002970Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1271
Shamela0006227-ara1_Shia002980Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1097
Shamela0006227-ara1_Shia002992Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1754
Shamela0006227-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:45        1270
Shamela0006227-ara1_Shia003070-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:04        4364
Shamela0006227-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        19386
Shamela0006227-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        5647
Shamela0006227-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        2604
Shamela0006227-ara1_Shia003235-ara1.csv      17-Mar-2020 15:56        1137
Shamela0006227-ara1_Shia003313-ara1.csv      17-Mar-2020 15:45        1331
Shamela0006227-ara1_Shia003316-ara1.csv      17-Mar-2020 14:16        2942
Shamela0006227-ara1_Shia003325-ara1.csv      17-Mar-2020 16:37        1851
Shamela0006227-ara1_Shia003348-ara1.csv      17-Mar-2020 17:23        1897
Shamela0006227-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        4283
Shamela0006227-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        45517
Shamela0006227-ara1_Shia003472-ara1.csv      17-Mar-2020 14:15        1867
Shamela0006227-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       134042
Shamela0006227-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:18        5414
Shamela0006227-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1276
Shamela0006227-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        2658
Shamela0006227-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 15:19        1389
Shamela0006227-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        1555
Shamela0006227-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        1099
Shamela0006227-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1474
Shamela0006227-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        16310
Shamela0006227-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1393
Shamela0006227-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1571
Shamela0006227-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        2060
Shamela0006227-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1440
Shamela0006227-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28       270491
Shamela0006227-ara1_Shia003757-ara1.csv      17-Mar-2020 14:48        2321
Shamela0006227-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1238
Shamela0006227-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        9436
Shamela0006227-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        10574
Shamela0006227-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        9631
Shamela0006227-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1467
Shamela0006227-ara1_Shia003989-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        1138
Shamela0006227-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        4433
Shamela0006227-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        9499
Shamela0006227-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        12256
Shamela0006227-ara1_Shia004024-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        2072
Shamela0006227-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        18259
Shamela0006227-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        7125
Shamela0006227-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1183
Shamela0006227-ara1_Shia004056-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        1041
Shamela0006227-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        54476
Shamela0006227-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        21154
Shamela0006227-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        6235
Shamela0006227-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1457
Shamela0006227-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 14:46        4412
Shamela0006227-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        4350
Shamela0006227-ara1_Shia004521-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        1816
Shamela0006227-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1266