Index of /passim01022020/Shamela0006025-ara1/


../
Shamela0006025-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        21190
Shamela0006025-ara1_JK000013-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:53        1974
Shamela0006025-ara1_JK000014-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        6270
Shamela0006025-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        3885
Shamela0006025-ara1_JK000018-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:21        4788
Shamela0006025-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:31       127354
Shamela0006025-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        5351
Shamela0006025-ara1_JK000034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        1395
Shamela0006025-ara1_JK000038-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        1502
Shamela0006025-ara1_JK000045-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:21        1203
Shamela0006025-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        15402
Shamela0006025-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        3285
Shamela0006025-ara1_JK000059-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1481
Shamela0006025-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        10576
Shamela0006025-ara1_JK000074-ara1.csv       17-Mar-2020 17:46        1307
Shamela0006025-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1529
Shamela0006025-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1363
Shamela0006025-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        81851
Shamela0006025-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1553
Shamela0006025-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        23043
Shamela0006025-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        3944
Shamela0006025-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        8317
Shamela0006025-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        26822
Shamela0006025-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        2415
Shamela0006025-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        4982
Shamela0006025-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14       101378
Shamela0006025-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:26        39397
Shamela0006025-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54       124683
Shamela0006025-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        2375
Shamela0006025-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        10121
Shamela0006025-ara1_JK000181-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        2056
Shamela0006025-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        16683
Shamela0006025-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        7176
Shamela0006025-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        14118
Shamela0006025-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        20652
Shamela0006025-ara1_JK000258-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        2392
Shamela0006025-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        10504
Shamela0006025-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        7288
Shamela0006025-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        7038
Shamela0006025-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        11730
Shamela0006025-ara1_JK000300-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        1996
Shamela0006025-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        6736
Shamela0006025-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        26407
Shamela0006025-ara1_JK000316-ara1.csv       17-Mar-2020 16:13        2180
Shamela0006025-ara1_JK000340-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1720
Shamela0006025-ara1_JK000347-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        1947
Shamela0006025-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        1605
Shamela0006025-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        19144
Shamela0006025-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        2631
Shamela0006025-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        15085
Shamela0006025-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        10637
Shamela0006025-ara1_JK000428-ara1.csv       17-Mar-2020 16:40        1183
Shamela0006025-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        4437
Shamela0006025-ara1_JK000443-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        1778
Shamela0006025-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        55899
Shamela0006025-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        55066
Shamela0006025-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        15660
Shamela0006025-ara1_JK000491-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1993
Shamela0006025-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        8418
Shamela0006025-ara1_JK000523-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        8598
Shamela0006025-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:35        8222
Shamela0006025-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        48527
Shamela0006025-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36        1108
Shamela0006025-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        6003
Shamela0006025-ara1_JK000566-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        6203
Shamela0006025-ara1_JK000572-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        9820
Shamela0006025-ara1_JK000578-ara1.csv       17-Mar-2020 15:04        1195
Shamela0006025-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        3319
Shamela0006025-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        13010
Shamela0006025-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        15005
Shamela0006025-ara1_JK000602-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        2254
Shamela0006025-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        33814
Shamela0006025-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        3536
Shamela0006025-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        1218
Shamela0006025-ara1_JK000620-ara1.csv       17-Mar-2020 14:20        5801
Shamela0006025-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:35        2724
Shamela0006025-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        27729
Shamela0006025-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        5316
Shamela0006025-ara1_JK000635-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        1302
Shamela0006025-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        9669
Shamela0006025-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        26599
Shamela0006025-ara1_JK000665-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27         981
Shamela0006025-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        5020
Shamela0006025-ara1_JK000671-ara1.csv       17-Mar-2020 15:47        6996
Shamela0006025-ara1_JK000673-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:32        2309
Shamela0006025-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        3158
Shamela0006025-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        9387
Shamela0006025-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        4630
Shamela0006025-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        7727
Shamela0006025-ara1_JK000699-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        6462
Shamela0006025-ara1_JK000721-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        2365
Shamela0006025-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        13719
Shamela0006025-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        2615
Shamela0006025-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        11393
Shamela0006025-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:35        5437
Shamela0006025-ara1_JK000753-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:05        2728
Shamela0006025-ara1_JK000757-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53        2659
Shamela0006025-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        14294
Shamela0006025-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        2412
Shamela0006025-ara1_JK000773-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        21018
Shamela0006025-ara1_JK000774-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        3042
Shamela0006025-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        11212
Shamela0006025-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        99162
Shamela0006025-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        4667
Shamela0006025-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        2251
Shamela0006025-ara1_JK000835-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        2418
Shamela0006025-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1888
Shamela0006025-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:15        6512
Shamela0006025-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        17713
Shamela0006025-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       561376
Shamela0006025-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        2850
Shamela0006025-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        8869
Shamela0006025-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        3227
Shamela0006025-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        2640
Shamela0006025-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        4017
Shamela0006025-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        2221
Shamela0006025-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        3387
Shamela0006025-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        39734
Shamela0006025-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        12097
Shamela0006025-ara1_JK000987-ara1.csv       17-Mar-2020 14:50        3473
Shamela0006025-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        2760
Shamela0006025-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        2982
Shamela0006025-ara1_JK000996-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1152
Shamela0006025-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        2168
Shamela0006025-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        3322
Shamela0006025-ara1_JK001021-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36         876
Shamela0006025-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        3565
Shamela0006025-ara1_JK001040-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10         938
Shamela0006025-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        1571
Shamela0006025-ara1_JK001081-ara1.csv       17-Mar-2020 16:51        4253
Shamela0006025-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1087
Shamela0006025-ara1_JK001100-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        2277
Shamela0006025-ara1_JK001106-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1282
Shamela0006025-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        4968
Shamela0006025-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        1777
Shamela0006025-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        4966
Shamela0006025-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        5189
Shamela0006025-ara1_JK001186-ara1.csv       17-Mar-2020 16:04        4672
Shamela0006025-ara1_JK001194-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 18:03        3734
Shamela0006025-ara1_JK001212-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        1510
Shamela0006025-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        1882
Shamela0006025-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01         966
Shamela0006025-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        4885
Shamela0006025-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        12978
Shamela0006025-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02        2626
Shamela0006025-ara1_JK001258-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        1508
Shamela0006025-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        3756
Shamela0006025-ara1_JK001283-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        1131
Shamela0006025-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        5979
Shamela0006025-ara1_JK001286-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56        1234
Shamela0006025-ara1_JK001287-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        3690
Shamela0006025-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        2457
Shamela0006025-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        28036
Shamela0006025-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        8859
Shamela0006025-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        1135
Shamela0006025-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1107
Shamela0006025-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        10662
Shamela0006025-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1962
Shamela0006025-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1786
Shamela0006025-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        1256
Shamela0006025-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        2633
Shamela0006025-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        4092
Shamela0006025-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        29255
Shamela0006025-ara1_JK001477-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1171
Shamela0006025-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1818
Shamela0006025-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        84550
Shamela0006025-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        26115
Shamela0006025-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        3690
Shamela0006025-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        5524
Shamela0006025-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:15        7416
Shamela0006025-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        2896
Shamela0006025-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        39779
Shamela0006025-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        8796
Shamela0006025-ara1_JK005006-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        12990
Shamela0006025-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        1288
Shamela0006025-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        1541
Shamela0006025-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        66969
Shamela0006025-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        17677
Shamela0006025-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        79394
Shamela0006025-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        3631
Shamela0006025-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        22856
Shamela0006025-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        4801
Shamela0006025-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        6847
Shamela0006025-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        9954
Shamela0006025-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        6155
Shamela0006025-ara1_JK007010-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        2227
Shamela0006025-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        4642
Shamela0006025-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        28231
Shamela0006025-ara1_JK007019-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        3812
Shamela0006025-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1362
Shamela0006025-ara1_JK007024-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        2134
Shamela0006025-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        12343
Shamela0006025-ara1_JK007033-ara1.csv       17-Mar-2020 15:17        1050
Shamela0006025-ara1_JK007034-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        1457
Shamela0006025-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        7757
Shamela0006025-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        2039
Shamela0006025-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        24174
Shamela0006025-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        12440
Shamela0006025-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28        4378
Shamela0006025-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        20160
Shamela0006025-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        5278
Shamela0006025-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        68454
Shamela0006025-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        14654
Shamela0006025-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        12617
Shamela0006025-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        1277
Shamela0006025-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        32255
Shamela0006025-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        4098
Shamela0006025-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        2974
Shamela0006025-ara1_JK007105-ara1.csv       17-Mar-2020 14:21        1912
Shamela0006025-ara1_JK007106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1227
Shamela0006025-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        13605
Shamela0006025-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        1169
Shamela0006025-ara1_JK007120-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2532
Shamela0006025-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        3969
Shamela0006025-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        2612
Shamela0006025-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:26        15806
Shamela0006025-ara1_JK009174-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:15        1913
Shamela0006025-ara1_JK009180-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        6070
Shamela0006025-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        2760
Shamela0006025-ara1_JK009214-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        3051
Shamela0006025-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1761
Shamela0006025-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        90567
Shamela0006025-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        5175
Shamela0006025-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        16672
Shamela0006025-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        4231
Shamela0006025-ara1_JK009250-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1147
Shamela0006025-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        67718
Shamela0006025-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        14738
Shamela0006025-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        11083
Shamela0006025-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        4765
Shamela0006025-ara1_JK009279-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        1640
Shamela0006025-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        6071
Shamela0006025-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        3150
Shamela0006025-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        4358
Shamela0006025-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1541
Shamela0006025-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        20657
Shamela0006025-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        3663
Shamela0006025-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        22162
Shamela0006025-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        1462
Shamela0006025-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        11453
Shamela0006025-ara1_JK010310-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1600
Shamela0006025-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        3765
Shamela0006025-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        2452
Shamela0006025-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32         991
Shamela0006025-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        3504
Shamela0006025-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        5033
Shamela0006025-ara1_JK010743-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        1119
Shamela0006025-ara1_JK010757-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1423
Shamela0006025-ara1_JK010770-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        1308
Shamela0006025-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34        2399
Shamela0006025-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        2759
Shamela0006025-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        24356
Shamela0006025-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        8940
Shamela0006025-ara1_JK011344-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        1991
Shamela0006025-ara1_JK011357-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1935
Shamela0006025-ara1_JK011358-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        2172
Shamela0006025-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        2393
Shamela0006025-ara1_JK011404-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        3179
Shamela0006025-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 15:35        1772
Shamela0006025-ara1_JK011455-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        3191
Shamela0006025-ara1_JK011487-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        8319
Shamela0006025-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        3059
Shamela0006025-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        6720
Shamela0006025-ara1_JK011516-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1311
Shamela0006025-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        1904
Shamela0006025-ara1_JK011560-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        1434
Shamela0006025-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39        5880
Shamela0006025-ara1_JK011570-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        2188
Shamela0006025-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        4121
Shamela0006025-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        4241
Shamela0006025-ara1_JK011624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        3805
Shamela0006025-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        27614
Shamela0006025-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:21        23762
Shamela0006025-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        38573
Shamela0006025-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        57466
Shamela0006025-ara1_Shamela0000101-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2286
Shamela0006025-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        9407
Shamela0006025-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        15905
Shamela0006025-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        8094
Shamela0006025-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        3871
Shamela0006025-ara1_Shamela0000193-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1055
Shamela0006025-ara1_Shamela0000194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        1513
Shamela0006025-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         940
Shamela0006025-ara1_Shamela0000222-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        3802
Shamela0006025-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1281
Shamela0006025-ara1_Shamela0000262-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3276
Shamela0006025-ara1_Shamela0000263-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        2542
Shamela0006025-ara1_Shamela0000301-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1199
Shamela0006025-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        12931
Shamela0006025-ara1_Shamela0000355-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1547
Shamela0006025-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3166
Shamela0006025-ara1_Shamela0000418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1155
Shamela0006025-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        16832
Shamela0006025-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        8002
Shamela0006025-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        12816
Shamela0006025-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        4547
Shamela0006025-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        39965
Shamela0006025-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1683
Shamela0006025-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        4462
Shamela0006025-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        8312
Shamela0006025-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1282
Shamela0006025-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1367
Shamela0006025-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3289
Shamela0006025-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        16596
Shamela0006025-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        80372
Shamela0006025-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        34997
Shamela0006025-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        3766
Shamela0006025-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11       139410
Shamela0006025-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        6303
Shamela0006025-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        2000
Shamela0006025-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1430
Shamela0006025-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        6768
Shamela0006025-ara1_Shamela0001249-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2433
Shamela0006025-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12         942
Shamela0006025-ara1_Shamela0001288-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1617
Shamela0006025-ara1_Shamela0001311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2278
Shamela0006025-ara1_Shamela0001332-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3901
Shamela0006025-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        11517
Shamela0006025-ara1_Shamela0001346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1369
Shamela0006025-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        48953
Shamela0006025-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39         913
Shamela0006025-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        1071
Shamela0006025-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2363
Shamela0006025-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        4640
Shamela0006025-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        15793
Shamela0006025-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32       177136
Shamela0006025-ara1_Shamela0001441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        4714
Shamela0006025-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        41997
Shamela0006025-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        5386
Shamela0006025-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        27223
Shamela0006025-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        95917
Shamela0006025-ara1_Shamela0001458-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        5665
Shamela0006025-ara1_Shamela0001463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1465
Shamela0006025-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        17956
Shamela0006025-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        31862
Shamela0006025-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1073
Shamela0006025-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        4216
Shamela0006025-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        6898
Shamela0006025-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        20924
Shamela0006025-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1382
Shamela0006025-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        2523
Shamela0006025-ara1_Shamela0001613-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        4003
Shamela0006025-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        1381
Shamela0006025-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        24863
Shamela0006025-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        71334
Shamela0006025-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        66468
Shamela0006025-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4329
Shamela0006025-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       103366
Shamela0006025-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34       100820
Shamela0006025-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25       305403
Shamela0006025-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        68017
Shamela0006025-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        32407
Shamela0006025-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2968
Shamela0006025-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        18599
Shamela0006025-ara1_Shamela0002176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        2578
Shamela0006025-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        5158
Shamela0006025-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        6940
Shamela0006025-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15       134623
Shamela0006025-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        14685
Shamela0006025-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        7780
Shamela0006025-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        10882
Shamela0006025-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2432
Shamela0006025-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4541
Shamela0006025-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        62904
Shamela0006025-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1172
Shamela0006025-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        7906
Shamela0006025-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26       173428
Shamela0006025-ara1_Shamela0003125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2195
Shamela0006025-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        11799
Shamela0006025-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        3261
Shamela0006025-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        2766
Shamela0006025-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30       176182
Shamela0006025-ara1_Shamela0003981-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        2397
Shamela0006025-ara1_Shamela0004003-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1439
Shamela0006025-ara1_Shamela0004017-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:48        1787
Shamela0006025-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       118658
Shamela0006025-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:49       147766
Shamela0006025-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        64253
Shamela0006025-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        3189
Shamela0006025-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1584
Shamela0006025-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1217
Shamela0006025-ara1_Shamela0005428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2946
Shamela0006025-ara1_Shamela0005433-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1132
Shamela0006025-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1118
Shamela0006025-ara1_Shamela0005502-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        1952
Shamela0006025-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1882
Shamela0006025-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        5610
Shamela0006025-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        11767
Shamela0006025-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2438
Shamela0006025-ara1_Shamela0005668-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1210
Shamela0006025-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        7004
Shamela0006025-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        6731
Shamela0006025-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2961
Shamela0006025-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        12548
Shamela0006025-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        13392
Shamela0006025-ara1_Shamela0005748-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        3338
Shamela0006025-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        97550
Shamela0006025-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        20185
Shamela0006025-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2166
Shamela0006025-ara1_Shamela0005795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56         934
Shamela0006025-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        3173
Shamela0006025-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        38958
Shamela0006025-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        5235
Shamela0006025-ara1_Shamela0005838-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        2805
Shamela0006025-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        4139
Shamela0006025-ara1_Shamela0005858-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        1008
Shamela0006025-ara1_Shamela0005860-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1014
Shamela0006025-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1853
Shamela0006025-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        13412
Shamela0006025-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        61281
Shamela0006025-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        12479
Shamela0006025-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        4279
Shamela0006025-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2752
Shamela0006025-ara1_Shamela0006022-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:00        1383
Shamela0006025-ara1_Shamela0006030-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1686
Shamela0006025-ara1_Shamela0006038-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2374
Shamela0006025-ara1_Shamela0006046-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2948
Shamela0006025-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        16139
Shamela0006025-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2734
Shamela0006025-ara1_Shamela0006077-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1119
Shamela0006025-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        21695
Shamela0006025-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        24773
Shamela0006025-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1252
Shamela0006025-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        4472
Shamela0006025-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        4446
Shamela0006025-ara1_Shamela0006439-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        6413
Shamela0006025-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        14700
Shamela0006025-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        4315
Shamela0006025-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        11942
Shamela0006025-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        5379
Shamela0006025-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        20007
Shamela0006025-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        27103
Shamela0006025-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        18348
Shamela0006025-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        1936
Shamela0006025-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32       206491
Shamela0006025-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        3072
Shamela0006025-ara1_Shamela0006769-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        1942
Shamela0006025-ara1_Shamela0006785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1163
Shamela0006025-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        3774
Shamela0006025-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        3108
Shamela0006025-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        8836
Shamela0006025-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        2788
Shamela0006025-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        14910
Shamela0006025-ara1_Shamela0006952-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20         873
Shamela0006025-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        1441
Shamela0006025-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1607
Shamela0006025-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        3299
Shamela0006025-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1916
Shamela0006025-ara1_Shamela0007340-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:48        2785
Shamela0006025-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1083
Shamela0006025-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        4893
Shamela0006025-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        35869
Shamela0006025-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        5144
Shamela0006025-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        22566
Shamela0006025-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2047
Shamela0006025-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        20673
Shamela0006025-ara1_Shamela0007525-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1722
Shamela0006025-ara1_Shamela0007556-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1089
Shamela0006025-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2367
Shamela0006025-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2800
Shamela0006025-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1396
Shamela0006025-ara1_Shamela0007640-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        10946
Shamela0006025-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        3672
Shamela0006025-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        85389
Shamela0006025-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1074
Shamela0006025-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        99077
Shamela0006025-ara1_Shamela0007911-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1352
Shamela0006025-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        70892
Shamela0006025-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        3924
Shamela0006025-ara1_Shamela0008186-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2335
Shamela0006025-ara1_Shamela0008187-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1580
Shamela0006025-ara1_Shamela0008202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1709
Shamela0006025-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        25748
Shamela0006025-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        6075
Shamela0006025-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        38655
Shamela0006025-ara1_Shamela0008208-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:30        2702
Shamela0006025-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        18782
Shamela0006025-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        5402
Shamela0006025-ara1_Shamela0008212-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        3050
Shamela0006025-ara1_Shamela0008216-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        6865
Shamela0006025-ara1_Shamela0008220-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:45        3191
Shamela0006025-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        16810
Shamela0006025-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        16964
Shamela0006025-ara1_Shamela0008228-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31        2090
Shamela0006025-ara1_Shamela0008230-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:32        1470
Shamela0006025-ara1_Shamela0008232-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5920
Shamela0006025-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        3449
Shamela0006025-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:27        15105
Shamela0006025-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        3811
Shamela0006025-ara1_Shamela0008242-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:15        2879
Shamela0006025-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        10306
Shamela0006025-ara1_Shamela0008246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        1937
Shamela0006025-ara1_Shamela0008247-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1834
Shamela0006025-ara1_Shamela0008253-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:11        2398
Shamela0006025-ara1_Shamela0008259-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:27        3388
Shamela0006025-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        1193
Shamela0006025-ara1_Shamela0008305-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1321
Shamela0006025-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3094
Shamela0006025-ara1_Shamela0008338-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1233
Shamela0006025-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        11035
Shamela0006025-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        59667
Shamela0006025-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       175816
Shamela0006025-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        8669
Shamela0006025-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        12375
Shamela0006025-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2508
Shamela0006025-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        18618
Shamela0006025-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        17842
Shamela0006025-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47       133379
Shamela0006025-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1041
Shamela0006025-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        25230
Shamela0006025-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        10047
Shamela0006025-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        17621
Shamela0006025-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        1073
Shamela0006025-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3090
Shamela0006025-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        37007
Shamela0006025-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        19217
Shamela0006025-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1019
Shamela0006025-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1581
Shamela0006025-ara1_Shamela0008632-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:31        2110
Shamela0006025-ara1_Shamela0008637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1995
Shamela0006025-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1220
Shamela0006025-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        12229
Shamela0006025-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        39323
Shamela0006025-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2089
Shamela0006025-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        19053
Shamela0006025-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        6608
Shamela0006025-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44       191855
Shamela0006025-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        57063
Shamela0006025-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        1484
Shamela0006025-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3157
Shamela0006025-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        82724
Shamela0006025-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4667
Shamela0006025-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        4896
Shamela0006025-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        53995
Shamela0006025-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1290
Shamela0006025-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        38737
Shamela0006025-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        28609
Shamela0006025-ara1_Shamela0009311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        3338
Shamela0006025-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        14137
Shamela0006025-ara1_Shamela0009322-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        2033
Shamela0006025-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1141
Shamela0006025-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        3669
Shamela0006025-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1378
Shamela0006025-ara1_Shamela0009361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1426
Shamela0006025-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1223
Shamela0006025-ara1_Shamela0009370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        4477
Shamela0006025-ara1_Shamela0009372-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3381
Shamela0006025-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        9004
Shamela0006025-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        9528
Shamela0006025-ara1_Shamela0009384-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        8199
Shamela0006025-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        2124
Shamela0006025-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        4360
Shamela0006025-ara1_Shamela0009391-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1125
Shamela0006025-ara1_Shamela0009395-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:21        3305
Shamela0006025-ara1_Shamela0009398-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20         979
Shamela0006025-ara1_Shamela0009399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        7025
Shamela0006025-ara1_Shamela0009428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3175
Shamela0006025-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        2339
Shamela0006025-ara1_Shamela0009448-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1224
Shamela0006025-ara1_Shamela0009449-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6423
Shamela0006025-ara1_Shamela0009508-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1406
Shamela0006025-ara1_Shamela0009510-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1694
Shamela0006025-ara1_Shamela0009561-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2857
Shamela0006025-ara1_Shamela0009563-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1982
Shamela0006025-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        10088
Shamela0006025-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        48348
Shamela0006025-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        2981
Shamela0006025-ara1_Shamela0009592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1679
Shamela0006025-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        9946
Shamela0006025-ara1_Shamela0009608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2248
Shamela0006025-ara1_Shamela0009618-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2309
Shamela0006025-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2046
Shamela0006025-ara1_Shamela0009622-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16         989
Shamela0006025-ara1_Shamela0009640-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:12        8828
Shamela0006025-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        30853
Shamela0006025-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1164
Shamela0006025-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3360
Shamela0006025-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        7192
Shamela0006025-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1781
Shamela0006025-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        6725
Shamela0006025-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        6577
Shamela0006025-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        55307
Shamela0006025-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        6749
Shamela0006025-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        10213
Shamela0006025-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        5443
Shamela0006025-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        14377
Shamela0006025-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        5482
Shamela0006025-ara1_Shamela0009808-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        1041
Shamela0006025-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        71508
Shamela0006025-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2993
Shamela0006025-ara1_Shamela0009853-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1170
Shamela0006025-ara1_Shamela0009855-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2833
Shamela0006025-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        2507
Shamela0006025-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        10169
Shamela0006025-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        3535
Shamela0006025-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        2049
Shamela0006025-ara1_Shamela0009992-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        3146
Shamela0006025-ara1_Shamela0010010-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1104
Shamela0006025-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        1441
Shamela0006025-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        3639
Shamela0006025-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        13075
Shamela0006025-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        6494
Shamela0006025-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        8768
Shamela0006025-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        5187
Shamela0006025-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        8183
Shamela0006025-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        2588
Shamela0006025-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24       124687
Shamela0006025-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        21541
Shamela0006025-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41       105450
Shamela0006025-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        4394
Shamela0006025-ara1_Shamela0010498-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2235
Shamela0006025-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        32096
Shamela0006025-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2102
Shamela0006025-ara1_Shamela0010531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1490
Shamela0006025-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        4082
Shamela0006025-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        3912
Shamela0006025-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        7169
Shamela0006025-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        10077
Shamela0006025-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4376
Shamela0006025-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3362
Shamela0006025-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        32544
Shamela0006025-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44       256073
Shamela0006025-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        3385
Shamela0006025-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        3886
Shamela0006025-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        3481
Shamela0006025-ara1_Shamela0010714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1810
Shamela0006025-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        3468
Shamela0006025-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        11498
Shamela0006025-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4000
Shamela0006025-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        13490
Shamela0006025-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1831
Shamela0006025-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        46330
Shamela0006025-ara1_Shamela0010799-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        5070
Shamela0006025-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        15427
Shamela0006025-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1687
Shamela0006025-ara1_Shamela0010830-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        5186
Shamela0006025-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        25072
Shamela0006025-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        39272
Shamela0006025-ara1_Shamela0010843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         922
Shamela0006025-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        6257
Shamela0006025-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1768
Shamela0006025-ara1_Shamela0010902-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3251
Shamela0006025-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        82672
Shamela0006025-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1327
Shamela0006025-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        8137
Shamela0006025-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2834
Shamela0006025-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        7647
Shamela0006025-ara1_Shamela0011088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        2383
Shamela0006025-ara1_Shamela0011137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1060
Shamela0006025-ara1_Shamela0011237-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2338
Shamela0006025-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1552
Shamela0006025-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1789
Shamela0006025-ara1_Shamela0011290-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1400
Shamela0006025-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        3816
Shamela0006025-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1295
Shamela0006025-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        5030
Shamela0006025-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        68978
Shamela0006025-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        8679
Shamela0006025-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        3659
Shamela0006025-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1806
Shamela0006025-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        3346
Shamela0006025-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1001
Shamela0006025-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        7344
Shamela0006025-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4112
Shamela0006025-ara1_Shamela0011479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1529
Shamela0006025-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        8480
Shamela0006025-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        22780
Shamela0006025-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        14500
Shamela0006025-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        5128
Shamela0006025-ara1_Shamela0011686-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:45        4434
Shamela0006025-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1416
Shamela0006025-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        4618
Shamela0006025-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        3866
Shamela0006025-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        3115
Shamela0006025-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1658
Shamela0006025-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        17385
Shamela0006025-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        4150
Shamela0006025-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        44724
Shamela0006025-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2746
Shamela0006025-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4046
Shamela0006025-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2676
Shamela0006025-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        8169
Shamela0006025-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1305
Shamela0006025-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        10126
Shamela0006025-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1579
Shamela0006025-ara1_Shamela0012040-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        3525
Shamela0006025-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        6926
Shamela0006025-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        7945
Shamela0006025-ara1_Shamela0012131-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3361
Shamela0006025-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        47064
Shamela0006025-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        1102
Shamela0006025-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        22860
Shamela0006025-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:16        1181
Shamela0006025-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        1753
Shamela0006025-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        3304
Shamela0006025-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        9475
Shamela0006025-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30       135039
Shamela0006025-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        24791
Shamela0006025-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        42563
Shamela0006025-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        5818
Shamela0006025-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        3985
Shamela0006025-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        21408
Shamela0006025-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2027
Shamela0006025-ara1_Shamela0012546-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        4196
Shamela0006025-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22       193921
Shamela0006025-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        51200
Shamela0006025-ara1_Shamela0012698-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1858
Shamela0006025-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        2044
Shamela0006025-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2263
Shamela0006025-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        4935
Shamela0006025-ara1_Shamela0012739-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:44        1455
Shamela0006025-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2168
Shamela0006025-ara1_Shamela0012742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1994
Shamela0006025-ara1_Shamela0012743-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        2390
Shamela0006025-ara1_Shamela0012744-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        3412
Shamela0006025-ara1_Shamela0012745-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        3238
Shamela0006025-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        4432
Shamela0006025-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        35088
Shamela0006025-ara1_Shamela0012751-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:55        2113
Shamela0006025-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1704
Shamela0006025-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:44        2374
Shamela0006025-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1592
Shamela0006025-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        4402
Shamela0006025-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        4774
Shamela0006025-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        2886
Shamela0006025-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1259
Shamela0006025-ara1_Shamela0012852-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        2248
Shamela0006025-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        3550
Shamela0006025-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        51780
Shamela0006025-ara1_Shamela0012863-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24         978
Shamela0006025-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        9286
Shamela0006025-ara1_Shamela0012882-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2190
Shamela0006025-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        5767
Shamela0006025-ara1_Shamela0012936-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        1395
Shamela0006025-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04       108336
Shamela0006025-ara1_Shamela0012982-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5060
Shamela0006025-ara1_Shamela0012985-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2854
Shamela0006025-ara1_Shamela0012987-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1001
Shamela0006025-ara1_Shamela0012990-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:56        4665
Shamela0006025-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        26414
Shamela0006025-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        6489
Shamela0006025-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        7198
Shamela0006025-ara1_Shamela0013004-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        17589
Shamela0006025-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        1744
Shamela0006025-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        11062
Shamela0006025-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        6903
Shamela0006025-ara1_Shamela0013026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        4206
Shamela0006025-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2734
Shamela0006025-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        11255
Shamela0006025-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        4308
Shamela0006025-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        5252
Shamela0006025-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        47537
Shamela0006025-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        12094
Shamela0006025-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        50139
Shamela0006025-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        8787
Shamela0006025-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        34176
Shamela0006025-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        23311
Shamela0006025-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        9374
Shamela0006025-ara1_Shamela0013062-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        2443
Shamela0006025-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        18697
Shamela0006025-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        37149
Shamela0006025-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        8617
Shamela0006025-ara1_Shamela0013074-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:21        6638
Shamela0006025-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        2184
Shamela0006025-ara1_Shamela0013076-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:57        2636
Shamela0006025-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        4976
Shamela0006025-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        11726
Shamela0006025-ara1_Shamela0013089-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        38632
Shamela0006025-ara1_Shamela0013104-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        3581
Shamela0006025-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5844
Shamela0006025-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        9198
Shamela0006025-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        3844
Shamela0006025-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        14626
Shamela0006025-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1608
Shamela0006025-ara1_Shamela0013138-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1578
Shamela0006025-ara1_Shamela0013140-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1247
Shamela0006025-ara1_Shamela0013142-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1378
Shamela0006025-ara1_Shamela0013152-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:01        1198
Shamela0006025-ara1_Shamela0013172-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1806
Shamela0006025-ara1_Shamela0013173-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        4634
Shamela0006025-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        54186
Shamela0006025-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        8874
Shamela0006025-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        53461
Shamela0006025-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        13639
Shamela0006025-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        17164
Shamela0006025-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        26594
Shamela0006025-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        90085
Shamela0006025-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        8925
Shamela0006025-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        12809
Shamela0006025-ara1_Shamela0021483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        3395
Shamela0006025-ara1_Shamela0021484-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1204
Shamela0006025-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        12560
Shamela0006025-ara1_Shamela0021491-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1322
Shamela0006025-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        4240
Shamela0006025-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        13337
Shamela0006025-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1597
Shamela0006025-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        5105
Shamela0006025-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2313
Shamela0006025-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        15500
Shamela0006025-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        30067
Shamela0006025-ara1_Shamela0021546-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:22        3777
Shamela0006025-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        17985
Shamela0006025-ara1_Shamela0021554-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        2429
Shamela0006025-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        6024
Shamela0006025-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        33794
Shamela0006025-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1927
Shamela0006025-ara1_Shamela0021584-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1007
Shamela0006025-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        10918
Shamela0006025-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        14814
Shamela0006025-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         924
Shamela0006025-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1528
Shamela0006025-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        86707
Shamela0006025-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4368
Shamela0006025-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        31951
Shamela0006025-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        22889
Shamela0006025-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        15647
Shamela0006025-ara1_Shamela0021638-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        9323
Shamela0006025-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        1792
Shamela0006025-ara1_Shamela0021650-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1677
Shamela0006025-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        8873
Shamela0006025-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        29235
Shamela0006025-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        18305
Shamela0006025-ara1_Shamela0021664-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2850
Shamela0006025-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        11674
Shamela0006025-ara1_Shamela0021673-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1383
Shamela0006025-ara1_Shamela0021676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        3596
Shamela0006025-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        4303
Shamela0006025-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3920
Shamela0006025-ara1_Shamela0021691-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1383
Shamela0006025-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1096
Shamela0006025-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        28474
Shamela0006025-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1005
Shamela0006025-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        71553
Shamela0006025-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1495
Shamela0006025-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        5748
Shamela0006025-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3784
Shamela0006025-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        3636
Shamela0006025-ara1_Shamela0021741-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        2429
Shamela0006025-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        19814
Shamela0006025-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        11889
Shamela0006025-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1363
Shamela0006025-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        7221
Shamela0006025-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       167031
Shamela0006025-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        29992
Shamela0006025-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        40885
Shamela0006025-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08       166726
Shamela0006025-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        35384
Shamela0006025-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55         929
Shamela0006025-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        12422
Shamela0006025-ara1_Shamela0022381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1804
Shamela0006025-ara1_Shamela0022526-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3909
Shamela0006025-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        97525
Shamela0006025-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        1195
Shamela0006025-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        13122
Shamela0006025-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        7543
Shamela0006025-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2804
Shamela0006025-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        8734
Shamela0006025-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1365
Shamela0006025-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29         832
Shamela0006025-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        5479
Shamela0006025-ara1_Shamela0022665-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1600
Shamela0006025-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1769
Shamela0006025-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2094
Shamela0006025-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2762
Shamela0006025-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        5805
Shamela0006025-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        26650
Shamela0006025-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        4416
Shamela0006025-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        12425
Shamela0006025-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        4963
Shamela0006025-ara1_Shamela0022869-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1202
Shamela0006025-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        5444
Shamela0006025-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        5451
Shamela0006025-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        73003
Shamela0006025-ara1_Shamela0023102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1477
Shamela0006025-ara1_Shamela0023118-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1749
Shamela0006025-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        9962
Shamela0006025-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        5908
Shamela0006025-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        62335
Shamela0006025-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        7628
Shamela0006025-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1996
Shamela0006025-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        7255
Shamela0006025-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1109
Shamela0006025-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        12196
Shamela0006025-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        4183
Shamela0006025-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        40490
Shamela0006025-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1180
Shamela0006025-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        51930
Shamela0006025-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        23096
Shamela0006025-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        3209
Shamela0006025-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        7507
Shamela0006025-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        28873
Shamela0006025-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        7655
Shamela0006025-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        6677
Shamela0006025-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        13293
Shamela0006025-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31         968
Shamela0006025-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        94289
Shamela0006025-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        3201
Shamela0006025-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08       1239268
Shamela0006025-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1185
Shamela0006025-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        4172
Shamela0006025-ara1_Shamela0023785-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:50        1175
Shamela0006025-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51         833
Shamela0006025-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        2282
Shamela0006025-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        2982
Shamela0006025-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26         997
Shamela0006025-ara1_Shamela0023799-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1231
Shamela0006025-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        4548
Shamela0006025-ara1_Shamela0023842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1830
Shamela0006025-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1657
Shamela0006025-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        9726
Shamela0006025-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35       505865
Shamela0006025-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22       131756
Shamela0006025-ara1_Shamela0025841-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        1184
Shamela0006025-ara1_Shamela0025864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        2365
Shamela0006025-ara1_Shamela0025955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        4952
Shamela0006025-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        8732
Shamela0006025-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2227
Shamela0006025-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1228
Shamela0006025-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        77261
Shamela0006025-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1663
Shamela0006025-ara1_Shamela0026337-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1203
Shamela0006025-ara1_Shamela0026339-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2292
Shamela0006025-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2070
Shamela0006025-ara1_Shamela0026359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2485
Shamela0006025-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        7351
Shamela0006025-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1644
Shamela0006025-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        16854
Shamela0006025-ara1_Shamela0026383-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:26        4828
Shamela0006025-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        16657
Shamela0006025-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3251
Shamela0006025-ara1_Shamela0026395-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2264
Shamela0006025-ara1_Shamela0026428-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        4803
Shamela0006025-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        10894
Shamela0006025-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        5696
Shamela0006025-ara1_Shamela0026449-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1086
Shamela0006025-ara1_Shamela0026452-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1919
Shamela0006025-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1574
Shamela0006025-ara1_Shamela0026461-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1657
Shamela0006025-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1783
Shamela0006025-ara1_Shamela0026468-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        4131
Shamela0006025-ara1_Shamela0026473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        3153
Shamela0006025-ara1_Shamela0026474-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        13503
Shamela0006025-ara1_Shamela0026481-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1998
Shamela0006025-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        2508
Shamela0006025-ara1_Shamela0026489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2477
Shamela0006025-ara1_Shamela0026501-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        3449
Shamela0006025-ara1_Shamela0026504-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1140
Shamela0006025-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        6389
Shamela0006025-ara1_Shamela0026514-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3612
Shamela0006025-ara1_Shamela0026525-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:38        2352
Shamela0006025-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        28719
Shamela0006025-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        4045
Shamela0006025-ara1_Shamela0026551-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        3890
Shamela0006025-ara1_Shamela0026552-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:42        1281
Shamela0006025-ara1_Shamela0026553-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1205
Shamela0006025-ara1_Shamela0026557-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1514
Shamela0006025-ara1_Shamela0026558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2159
Shamela0006025-ara1_Shamela0026559-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        3692
Shamela0006025-ara1_Shamela0026561-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1106
Shamela0006025-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        7905
Shamela0006025-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        15829
Shamela0006025-ara1_Shamela0026576-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1301
Shamela0006025-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2744
Shamela0006025-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2430
Shamela0006025-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4820
Shamela0006025-ara1_Shamela0026588-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1263
Shamela0006025-ara1_Shamela0026591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1742
Shamela0006025-ara1_Shamela0026592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1697
Shamela0006025-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1626
Shamela0006025-ara1_Shamela0026660-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        5858
Shamela0006025-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04         918
Shamela0006025-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        17580
Shamela0006025-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        13399
Shamela0006025-ara1_Shamela0026716-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1738
Shamela0006025-ara1_Shamela0026723-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3515
Shamela0006025-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        2305
Shamela0006025-ara1_Shamela0026730-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3581
Shamela0006025-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        4353
Shamela0006025-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        3209
Shamela0006025-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        3783
Shamela0006025-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        6795
Shamela0006025-ara1_Shamela0026745-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        5569
Shamela0006025-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        6334
Shamela0006025-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        6246
Shamela0006025-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        5755
Shamela0006025-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2577
Shamela0006025-ara1_Shamela0026863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        5008
Shamela0006025-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2439
Shamela0006025-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        10205
Shamela0006025-ara1_Shamela0026875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1355
Shamela0006025-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        11237
Shamela0006025-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        77864
Shamela0006025-ara1_Shamela0026890-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        3331
Shamela0006025-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1364
Shamela0006025-ara1_Shamela0026921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1980
Shamela0006025-ara1_Shamela0026924-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        3708
Shamela0006025-ara1_Shamela0027085-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1966
Shamela0006025-ara1_Shamela0027096-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2007
Shamela0006025-ara1_Shamela0027101-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        2063
Shamela0006025-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        7658
Shamela0006025-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        11194
Shamela0006025-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2805
Shamela0006025-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        4192
Shamela0006025-ara1_Shamela0028851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3794
Shamela0006025-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        2112
Shamela0006025-ara1_Shamela0029344-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1733
Shamela0006025-ara1_Shamela0029596-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1181
Shamela0006025-ara1_Shamela0029639-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        3783
Shamela0006025-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        23619
Shamela0006025-ara1_Shamela0029699-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        9242
Shamela0006025-ara1_Shamela0029701-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1204
Shamela0006025-ara1_Shamela0029702-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1241
Shamela0006025-ara1_Shamela0029705-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        2106
Shamela0006025-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        15915
Shamela0006025-ara1_Shamela0029721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        11759
Shamela0006025-ara1_Shamela0029722-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2626
Shamela0006025-ara1_Shamela0029725-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2975
Shamela0006025-ara1_Shamela0029734-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        4479
Shamela0006025-ara1_Shamela0029739-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6987
Shamela0006025-ara1_Shamela0029746-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        4360
Shamela0006025-ara1_Shamela0029747-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        4491
Shamela0006025-ara1_Shamela0029767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        2357
Shamela0006025-ara1_Shamela0029769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        3488
Shamela0006025-ara1_Shamela0029773-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1669
Shamela0006025-ara1_Shamela0029779-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1128
Shamela0006025-ara1_Shamela0029782-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1982
Shamela0006025-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2781
Shamela0006025-ara1_Shamela0029790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        2361
Shamela0006025-ara1_Shamela0029814-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        4073
Shamela0006025-ara1_Shamela0029848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1342
Shamela0006025-ara1_Shamela0029858-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1464
Shamela0006025-ara1_Shamela0029859-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        4234
Shamela0006025-ara1_Shamela0029866-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1911
Shamela0006025-ara1_Shamela0029868-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2276
Shamela0006025-ara1_Shamela0029871-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1600
Shamela0006025-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4026
Shamela0006025-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1113
Shamela0006025-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2217
Shamela0006025-ara1_Shamela0029922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2446
Shamela0006025-ara1_Shamela0029933-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3285
Shamela0006025-ara1_Shamela0029942-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1546
Shamela0006025-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4517
Shamela0006025-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3240
Shamela0006025-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        10122
Shamela0006025-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2737
Shamela0006025-ara1_Shamela0029982-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2028
Shamela0006025-ara1_Shamela0030022-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1949
Shamela0006025-ara1_Shamela0030024-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1495
Shamela0006025-ara1_Shamela0030025-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        6942
Shamela0006025-ara1_Shamela0030055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        2363
Shamela0006025-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2049
Shamela0006025-ara1_Shamela0030248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2493
Shamela0006025-ara1_Shamela0030278-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1286
Shamela0006025-ara1_Shamela0030291-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2906
Shamela0006025-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        1645
Shamela0006025-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        3059
Shamela0006025-ara1_Shamela0030306-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1624
Shamela0006025-ara1_Shamela0030310-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1311
Shamela0006025-ara1_Shamela0030312-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2982
Shamela0006025-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        4850
Shamela0006025-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1914
Shamela0006025-ara1_Shamela0030341-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1106
Shamela0006025-ara1_Shamela0030386-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        2891
Shamela0006025-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1977
Shamela0006025-ara1_Shamela0030518-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1326
Shamela0006025-ara1_Shamela0030552-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        1902
Shamela0006025-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        2558
Shamela0006025-ara1_Shamela0030587-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1131
Shamela0006025-ara1_Shamela0030609-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:30        3251
Shamela0006025-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3658
Shamela0006025-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3994
Shamela0006025-ara1_Shamela0030731-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        4926
Shamela0006025-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21        4173
Shamela0006025-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        10483
Shamela0006025-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        3073
Shamela0006025-ara1_Shamela0030790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        3926
Shamela0006025-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2334
Shamela0006025-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        1898
Shamela0006025-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2007
Shamela0006025-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2769
Shamela0006025-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        44194
Shamela0006025-ara1_Shamela0036040-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23         909
Shamela0006025-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3748
Shamela0006025-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        29307
Shamela0006025-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        88966
Shamela0006025-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        29465
Shamela0006025-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        8205
Shamela0006025-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1249
Shamela0006025-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        5720
Shamela0006025-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        7628
Shamela0006025-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1147
Shamela0006025-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        29353
Shamela0006025-ara1_Shamela0037649-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1566
Shamela0006025-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3096
Shamela0006025-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        33778
Shamela0006025-ara1_Shamela0038067-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        5589
Shamela0006025-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        20910
Shamela0006025-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        3106
Shamela0006025-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        6966
Shamela0006025-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        12716
Shamela0006025-ara1_Shamela0096165-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:43        11765
Shamela0006025-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1821
Shamela0006025-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        6912
Shamela0006025-ara1_Shamela0096233-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        22488
Shamela0006025-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        7168
Shamela0006025-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2139
Shamela0006025-ara1_Shamela0096271-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1308
Shamela0006025-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        17987
Shamela0006025-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1372
Shamela0006025-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2641
Shamela0006025-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        10352
Shamela0006025-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06       127930
Shamela0006025-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2701
Shamela0006025-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1292
Shamela0006025-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        43054
Shamela0006025-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3282
Shamela0006025-ara1_Shia000011-ara1.csv      17-Mar-2020 16:40         940
Shamela0006025-ara1_Shia000017-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        1203
Shamela0006025-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4524
Shamela0006025-ara1_Shia000047-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        2261
Shamela0006025-ara1_Shia000153Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03         881
Shamela0006025-ara1_Shia000218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25         954
Shamela0006025-ara1_Shia000402-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        1285
Shamela0006025-ara1_Shia000403-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1286
Shamela0006025-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2259
Shamela0006025-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1600
Shamela0006025-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        2214
Shamela0006025-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        26270
Shamela0006025-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 15:49        2123
Shamela0006025-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        18486
Shamela0006025-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        11378
Shamela0006025-ara1_Shia000979Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1295
Shamela0006025-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        13650
Shamela0006025-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        40558
Shamela0006025-ara1_Shia001107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        8405
Shamela0006025-ara1_Shia001115Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1878
Shamela0006025-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        7810
Shamela0006025-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:11        1449
Shamela0006025-ara1_Shia001136-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:03        3077
Shamela0006025-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        8361
Shamela0006025-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        10090
Shamela0006025-ara1_Shia001156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:39        2136
Shamela0006025-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        6410
Shamela0006025-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        13619
Shamela0006025-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        10611
Shamela0006025-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        17566
Shamela0006025-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        6703
Shamela0006025-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        3945
Shamela0006025-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        18669
Shamela0006025-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        12643
Shamela0006025-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        1808
Shamela0006025-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        2302
Shamela0006025-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        7044
Shamela0006025-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1637
Shamela0006025-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        2396
Shamela0006025-ara1_Shia001333-ara1.csv      17-Mar-2020 14:32        5906
Shamela0006025-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        24973
Shamela0006025-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        3896
Shamela0006025-ara1_Shia001343-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        2500
Shamela0006025-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        3275
Shamela0006025-ara1_Shia001369-ara1.csv      17-Mar-2020 14:37        2094
Shamela0006025-ara1_Shia001371-ara1.csv      17-Mar-2020 14:36        5840
Shamela0006025-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:27        2566
Shamela0006025-ara1_Shia001383-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1107
Shamela0006025-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        3116
Shamela0006025-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        1805
Shamela0006025-ara1_Shia001414-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        1874
Shamela0006025-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55       106345
Shamela0006025-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2504
Shamela0006025-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1430
Shamela0006025-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        3004
Shamela0006025-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        3910
Shamela0006025-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1135
Shamela0006025-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        9751
Shamela0006025-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        73778
Shamela0006025-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27       100255
Shamela0006025-ara1_Shia001749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        2186
Shamela0006025-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       365023
Shamela0006025-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        11063
Shamela0006025-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33       114531
Shamela0006025-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        12393
Shamela0006025-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21         992
Shamela0006025-ara1_Shia001877-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        2591
Shamela0006025-ara1_Shia001879-ara1.csv      17-Mar-2020 14:15        2005
Shamela0006025-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        4688
Shamela0006025-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        9747
Shamela0006025-ara1_Shia001884-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        2336
Shamela0006025-ara1_Shia001886-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        1973
Shamela0006025-ara1_Shia001900-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56        8006
Shamela0006025-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        10464
Shamela0006025-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        25563
Shamela0006025-ara1_Shia001918-ara1.csv      17-Mar-2020 14:22        7152
Shamela0006025-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        1844
Shamela0006025-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        35818
Shamela0006025-ara1_Shia001926-ara1.csv      17-Mar-2020 16:19        1259
Shamela0006025-ara1_Shia001929Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5470
Shamela0006025-ara1_Shia001937-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 14:40        2348
Shamela0006025-ara1_Shia001941-ara1.csv      17-Mar-2020 18:09        1233
Shamela0006025-ara1_Shia001944-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:39        1913
Shamela0006025-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59        34834
Shamela0006025-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 12:20        2216
Shamela0006025-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        25418
Shamela0006025-ara1_Shia001972-ara1.csv      17-Mar-2020 16:28        5998
Shamela0006025-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:44        5966
Shamela0006025-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15       102501
Shamela0006025-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        21585
Shamela0006025-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        67474
Shamela0006025-ara1_Shia002008-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        1239
Shamela0006025-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        6531
Shamela0006025-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        3014
Shamela0006025-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15       151299
Shamela0006025-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        22803
Shamela0006025-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        52993
Shamela0006025-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        7534
Shamela0006025-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        7999
Shamela0006025-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        1813
Shamela0006025-ara1_Shia002099-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        4180
Shamela0006025-ara1_Shia002102-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        7437
Shamela0006025-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        10717
Shamela0006025-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        5554
Shamela0006025-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        11727
Shamela0006025-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 15:10        2182
Shamela0006025-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        39028
Shamela0006025-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        2043
Shamela0006025-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        36865
Shamela0006025-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1526
Shamela0006025-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        3546
Shamela0006025-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        5796
Shamela0006025-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1519
Shamela0006025-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        1038
Shamela0006025-ara1_Shia002180-ara1.csv      17-Mar-2020 16:20        1375
Shamela0006025-ara1_Shia002181-ara1.csv      17-Mar-2020 17:25        2167
Shamela0006025-ara1_Shia002182-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        2054
Shamela0006025-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        22146
Shamela0006025-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        21116
Shamela0006025-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        1428
Shamela0006025-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        37962
Shamela0006025-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        43896
Shamela0006025-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        3978
Shamela0006025-ara1_Shia002229-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1201
Shamela0006025-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        55838
Shamela0006025-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22         945
Shamela0006025-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        5886
Shamela0006025-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        16394
Shamela0006025-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        3751
Shamela0006025-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       191632
Shamela0006025-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        14022
Shamela0006025-ara1_Shia002297-ara1.csv      17-Mar-2020 16:11        1238
Shamela0006025-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        1212
Shamela0006025-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        4024
Shamela0006025-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1972
Shamela0006025-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1242
Shamela0006025-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        5181
Shamela0006025-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        3863
Shamela0006025-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        2972
Shamela0006025-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        8640
Shamela0006025-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1475
Shamela0006025-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        15090
Shamela0006025-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        59007
Shamela0006025-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1229
Shamela0006025-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        4692
Shamela0006025-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        20696
Shamela0006025-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2096
Shamela0006025-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        2743
Shamela0006025-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3360
Shamela0006025-ara1_Shia002992Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1853
Shamela0006025-ara1_Shia003056-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:17        3788
Shamela0006025-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:35        10594
Shamela0006025-ara1_Shia003070-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:04        2272
Shamela0006025-ara1_Shia003091-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        3001
Shamela0006025-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        12112
Shamela0006025-ara1_Shia003116-ara1.csv      17-Mar-2020 17:59        2373
Shamela0006025-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3618
Shamela0006025-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        13058
Shamela0006025-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        34298
Shamela0006025-ara1_Shia003325-ara1.csv      17-Mar-2020 16:37        3447
Shamela0006025-ara1_Shia003355-ara1.mARkdown.csv  17-Mar-2020 12:04        2267
Shamela0006025-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        9466
Shamela0006025-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        16112
Shamela0006025-ara1_Shia003470-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        6936
Shamela0006025-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        29552
Shamela0006025-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00       102177
Shamela0006025-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:31        5670
Shamela0006025-ara1_Shia003683-ara1.csv      17-Mar-2020 15:34        2255
Shamela0006025-ara1_Shia003684Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1766
Shamela0006025-ara1_Shia003691-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        1513
Shamela0006025-ara1_Shia003692-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        4649
Shamela0006025-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        4213
Shamela0006025-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        10891
Shamela0006025-ara1_Shia003698-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        6652
Shamela0006025-ara1_Shia003701-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        1834
Shamela0006025-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        7042
Shamela0006025-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        10459
Shamela0006025-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        3886
Shamela0006025-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        6442
Shamela0006025-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        2167
Shamela0006025-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1534
Shamela0006025-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        87847
Shamela0006025-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        6147
Shamela0006025-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2233
Shamela0006025-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1177
Shamela0006025-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1115
Shamela0006025-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1116
Shamela0006025-ara1_Shia003988-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        3476
Shamela0006025-ara1_Shia003991-ara1.csv      17-Mar-2020 15:51        2439
Shamela0006025-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        1983
Shamela0006025-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1191
Shamela0006025-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        2943
Shamela0006025-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        1293
Shamela0006025-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        21076
Shamela0006025-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        1771
Shamela0006025-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        1841
Shamela0006025-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1744
Shamela0006025-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18       151364
Shamela0006025-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        8004
Shamela0006025-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        4089
Shamela0006025-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1238
Shamela0006025-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1054
Shamela0006025-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1913
Shamela0006025-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        1901
Shamela0006025-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1428