Index of /passim01022020/Shamela0006021-ara1/


../
Shamela0006021-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        2279
Shamela0006021-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        1044
Shamela0006021-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:15        1024
Shamela0006021-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        1759
Shamela0006021-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        1433
Shamela0006021-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        1181
Shamela0006021-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1574
Shamela0006021-ara1_JK000835-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        1523
Shamela0006021-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        9249
Shamela0006021-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        3060
Shamela0006021-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1294
Shamela0006021-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1867
Shamela0006021-ara1_JK000996-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        1306
Shamela0006021-ara1_JK001172-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        2355
Shamela0006021-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        2268
Shamela0006021-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        1049
Shamela0006021-ara1_JK006973-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1433
Shamela0006021-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        2094
Shamela0006021-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1991
Shamela0006021-ara1_JK009280-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        2626
Shamela0006021-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1437
Shamela0006021-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        1922
Shamela0006021-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        2483
Shamela0006021-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        1530
Shamela0006021-ara1_JK010768-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:25        2613
Shamela0006021-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:15        2383
Shamela0006021-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2533
Shamela0006021-ara1_Shamela0000678-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1752
Shamela0006021-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07         992
Shamela0006021-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        2058
Shamela0006021-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        2738
Shamela0006021-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        1951
Shamela0006021-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3352
Shamela0006021-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3896
Shamela0006021-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15         943
Shamela0006021-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30         842
Shamela0006021-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1742
Shamela0006021-ara1_Shamela0005880-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:23        1277
Shamela0006021-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1537
Shamela0006021-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1873
Shamela0006021-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        2175
Shamela0006021-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1769
Shamela0006021-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1661
Shamela0006021-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1476
Shamela0006021-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        1114
Shamela0006021-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1817
Shamela0006021-ara1_Shamela0008202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1690
Shamela0006021-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        2095
Shamela0006021-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        1087
Shamela0006021-ara1_Shamela0009100-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2287
Shamela0006021-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2782
Shamela0006021-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        5239
Shamela0006021-ara1_Shamela0009681-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2278
Shamela0006021-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        2470
Shamela0006021-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        2441
Shamela0006021-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        1458
Shamela0006021-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        2340
Shamela0006021-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        3026
Shamela0006021-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2477
Shamela0006021-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        5558
Shamela0006021-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        2490
Shamela0006021-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1983
Shamela0006021-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        2625
Shamela0006021-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        2703
Shamela0006021-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        3998
Shamela0006021-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2279
Shamela0006021-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        4251
Shamela0006021-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27         958
Shamela0006021-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1144
Shamela0006021-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58         800
Shamela0006021-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        2093
Shamela0006021-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        4811
Shamela0006021-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43         943
Shamela0006021-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        1523
Shamela0006021-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        1572
Shamela0006021-ara1_Shamela0025955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1422
Shamela0006021-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1266
Shamela0006021-ara1_Shamela0026383-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:26        1071
Shamela0006021-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3223
Shamela0006021-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1761
Shamela0006021-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1285
Shamela0006021-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1424
Shamela0006021-ara1_Shamela0030024-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2837
Shamela0006021-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1794
Shamela0006021-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        2664
Shamela0006021-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1028
Shamela0006021-ara1_Shamela0096618-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1015
Shamela0006021-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1200
Shamela0006021-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        5408
Shamela0006021-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3091
Shamela0006021-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        3255
Shamela0006021-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        3682
Shamela0006021-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1466
Shamela0006021-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        3210
Shamela0006021-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        8558
Shamela0006021-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2424
Shamela0006021-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2742
Shamela0006021-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        1524
Shamela0006021-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:21        2489