Index of /passim01022020/Shamela0005963-ara1/


../
Shamela0005963-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        5297
Shamela0005963-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        4843
Shamela0005963-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        1741
Shamela0005963-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1898
Shamela0005963-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        1614
Shamela0005963-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        2004
Shamela0005963-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        2096
Shamela0005963-ara1_JK000096-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        1343
Shamela0005963-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        2948
Shamela0005963-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        3675
Shamela0005963-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        3511
Shamela0005963-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32       103576
Shamela0005963-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        13427
Shamela0005963-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        1236
Shamela0005963-ara1_JK000195-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:29        1068
Shamela0005963-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        31544
Shamela0005963-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        6795
Shamela0005963-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        2690
Shamela0005963-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        4056
Shamela0005963-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1198
Shamela0005963-ara1_JK000284-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1211
Shamela0005963-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        4943
Shamela0005963-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        2100
Shamela0005963-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        1589
Shamela0005963-ara1_JK000442-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1462
Shamela0005963-ara1_JK000443-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        1107
Shamela0005963-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1111
Shamela0005963-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        2220
Shamela0005963-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        6234
Shamela0005963-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        1815
Shamela0005963-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:26        5754
Shamela0005963-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        73939
Shamela0005963-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        4547
Shamela0005963-ara1_JK000590-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        12334
Shamela0005963-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09         981
Shamela0005963-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        2246
Shamela0005963-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1187
Shamela0005963-ara1_JK000680-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10         984
Shamela0005963-ara1_JK000721-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1049
Shamela0005963-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        1310
Shamela0005963-ara1_JK000732-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        1682
Shamela0005963-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1026
Shamela0005963-ara1_JK000745-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        9560
Shamela0005963-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        1220
Shamela0005963-ara1_JK000751-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        6404
Shamela0005963-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        98541
Shamela0005963-ara1_JK000773-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        1910
Shamela0005963-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        3291
Shamela0005963-ara1_JK000781-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        5022
Shamela0005963-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:31        10150
Shamela0005963-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        1831
Shamela0005963-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        4623
Shamela0005963-ara1_JK000853-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        4305
Shamela0005963-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:28        1086
Shamela0005963-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:09        1377
Shamela0005963-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        10075
Shamela0005963-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        81034
Shamela0005963-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1523
Shamela0005963-ara1_JK000936-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        3241
Shamela0005963-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27         899
Shamela0005963-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24       553091
Shamela0005963-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40       106499
Shamela0005963-ara1_JK000987-ara1.csv       17-Mar-2020 14:50        2024
Shamela0005963-ara1_JK000989-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        3259
Shamela0005963-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43       344448
Shamela0005963-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51       203694
Shamela0005963-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15       277691
Shamela0005963-ara1_JK000996-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        85297
Shamela0005963-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1329
Shamela0005963-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        2904
Shamela0005963-ara1_JK001021-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1151
Shamela0005963-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        10283
Shamela0005963-ara1_JK001082-ara1.csv       17-Mar-2020 16:39        22296
Shamela0005963-ara1_JK001084-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        4419
Shamela0005963-ara1_JK001165-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1737
Shamela0005963-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        1774
Shamela0005963-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23         961
Shamela0005963-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        3365
Shamela0005963-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        9219
Shamela0005963-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        3003
Shamela0005963-ara1_JK001258-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        3198
Shamela0005963-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        1033
Shamela0005963-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        26506
Shamela0005963-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        3007
Shamela0005963-ara1_JK001304-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1802
Shamela0005963-ara1_JK001307-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:51        1996
Shamela0005963-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        8129
Shamela0005963-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        17114
Shamela0005963-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        2095
Shamela0005963-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54         812
Shamela0005963-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        7021
Shamela0005963-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        1934
Shamela0005963-ara1_JK003502-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1052
Shamela0005963-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1708
Shamela0005963-ara1_JK003608-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:19        4505
Shamela0005963-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        6043
Shamela0005963-ara1_JK004503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        2285
Shamela0005963-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        7623
Shamela0005963-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        13989
Shamela0005963-ara1_JK005006-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1369
Shamela0005963-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        1701
Shamela0005963-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        1307
Shamela0005963-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        1546
Shamela0005963-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        1658
Shamela0005963-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        6860
Shamela0005963-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1354
Shamela0005963-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        3522
Shamela0005963-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        1280
Shamela0005963-ara1_JK006914-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1466
Shamela0005963-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        1313
Shamela0005963-ara1_JK006970-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        33422
Shamela0005963-ara1_JK006973-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17       108903
Shamela0005963-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        2252
Shamela0005963-ara1_JK007014-ara1.csv       17-Mar-2020 17:45        79194
Shamela0005963-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        1122
Shamela0005963-ara1_JK007030-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37       239369
Shamela0005963-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        1237
Shamela0005963-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        6891
Shamela0005963-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        5490
Shamela0005963-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        2680
Shamela0005963-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10         842
Shamela0005963-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        20993
Shamela0005963-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:26        5256
Shamela0005963-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        3630
Shamela0005963-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        8334
Shamela0005963-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        3422
Shamela0005963-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1735
Shamela0005963-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1215
Shamela0005963-ara1_JK007115-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57         921
Shamela0005963-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        2013
Shamela0005963-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        3775
Shamela0005963-ara1_JK007142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1180
Shamela0005963-ara1_JK007534-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        1315
Shamela0005963-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        11388
Shamela0005963-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        1387
Shamela0005963-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1041
Shamela0005963-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        22138
Shamela0005963-ara1_JK009261-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1000
Shamela0005963-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        2278
Shamela0005963-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        1113
Shamela0005963-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        6538
Shamela0005963-ara1_JK009280-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        2604
Shamela0005963-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        5942
Shamela0005963-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        2074
Shamela0005963-ara1_JK009301-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        1210
Shamela0005963-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        1186
Shamela0005963-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        7746
Shamela0005963-ara1_JK009358-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        13399
Shamela0005963-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        5021
Shamela0005963-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        1032
Shamela0005963-ara1_JK009406-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50        6729
Shamela0005963-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        6756
Shamela0005963-ara1_JK010138-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15         952
Shamela0005963-ara1_JK010178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        6307
Shamela0005963-ara1_JK010310-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        1401
Shamela0005963-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        3884
Shamela0005963-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        3092
Shamela0005963-ara1_JK010649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        1078
Shamela0005963-ara1_JK010672-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1402
Shamela0005963-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        2743
Shamela0005963-ara1_JK011036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1751
Shamela0005963-ara1_JK011148-ara1.csv       17-Mar-2020 17:56        6422
Shamela0005963-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2480
Shamela0005963-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1482
Shamela0005963-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34         996
Shamela0005963-ara1_JK011498-ara1.csv       17-Mar-2020 14:32        1142
Shamela0005963-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20         916
Shamela0005963-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2352
Shamela0005963-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:35        17220
Shamela0005963-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32         912
Shamela0005963-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        6967
Shamela0005963-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51         853
Shamela0005963-ara1_Shamela0000130-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1821
Shamela0005963-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        7084
Shamela0005963-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        13809
Shamela0005963-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1946
Shamela0005963-ara1_Shamela0000301-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56         855
Shamela0005963-ara1_Shamela0000309-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        33595
Shamela0005963-ara1_Shamela0000317-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3106
Shamela0005963-ara1_Shamela0000321-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1548
Shamela0005963-ara1_Shamela0000343-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1012
Shamela0005963-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        20658
Shamela0005963-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        4753
Shamela0005963-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        4025
Shamela0005963-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1581
Shamela0005963-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1641
Shamela0005963-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        11140
Shamela0005963-ara1_Shamela0000552-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        2035
Shamela0005963-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1197
Shamela0005963-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24         814
Shamela0005963-ara1_Shamela0000728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1420
Shamela0005963-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1144
Shamela0005963-ara1_Shamela0000752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43         886
Shamela0005963-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        4928
Shamela0005963-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        11361
Shamela0005963-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1103
Shamela0005963-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        28171
Shamela0005963-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        6442
Shamela0005963-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        2750
Shamela0005963-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2089
Shamela0005963-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        3104
Shamela0005963-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        1356
Shamela0005963-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        1863
Shamela0005963-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:09        1048
Shamela0005963-ara1_Shamela0001186-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44         919
Shamela0005963-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        6588
Shamela0005963-ara1_Shamela0001311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21         946
Shamela0005963-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        21144
Shamela0005963-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        11552
Shamela0005963-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1381
Shamela0005963-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        8928
Shamela0005963-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        10480
Shamela0005963-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1163
Shamela0005963-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1047
Shamela0005963-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2824
Shamela0005963-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        4694
Shamela0005963-ara1_Shamela0001485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1165
Shamela0005963-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        16156
Shamela0005963-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1967
Shamela0005963-ara1_Shamela0001666-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1197
Shamela0005963-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28       134680
Shamela0005963-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        33991
Shamela0005963-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:54        9078
Shamela0005963-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        18723
Shamela0005963-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        21483
Shamela0005963-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        21098
Shamela0005963-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        8305
Shamela0005963-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        4758
Shamela0005963-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2292
Shamela0005963-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:34        2609
Shamela0005963-ara1_Shamela0002176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        1189
Shamela0005963-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18         986
Shamela0005963-ara1_Shamela0002241-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        75763
Shamela0005963-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        15860
Shamela0005963-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        1012
Shamela0005963-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2221
Shamela0005963-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1359
Shamela0005963-ara1_Shamela0002491-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         951
Shamela0005963-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        5700
Shamela0005963-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        22400
Shamela0005963-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1673
Shamela0005963-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        25578
Shamela0005963-ara1_Shamela0002911-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1290
Shamela0005963-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        5113
Shamela0005963-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        46581
Shamela0005963-ara1_Shamela0003125-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3204
Shamela0005963-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        1386
Shamela0005963-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1275
Shamela0005963-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        79932
Shamela0005963-ara1_Shamela0003981-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1676
Shamela0005963-ara1_Shamela0004118-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1033
Shamela0005963-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        17517
Shamela0005963-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:51        19072
Shamela0005963-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        93760
Shamela0005963-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        7246
Shamela0005963-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1073
Shamela0005963-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3315
Shamela0005963-ara1_Shamela0005396-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1264
Shamela0005963-ara1_Shamela0005459-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2144
Shamela0005963-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        2385
Shamela0005963-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4124
Shamela0005963-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2160
Shamela0005963-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1307
Shamela0005963-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        71254
Shamela0005963-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        24764
Shamela0005963-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        3303
Shamela0005963-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1811
Shamela0005963-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        9056
Shamela0005963-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        5813
Shamela0005963-ara1_Shamela0005849-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1142
Shamela0005963-ara1_Shamela0005858-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        1269
Shamela0005963-ara1_Shamela0005860-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3112
Shamela0005963-ara1_Shamela0005880-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:23        1211
Shamela0005963-ara1_Shamela0005897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31        2060
Shamela0005963-ara1_Shamela0005902-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37       207632
Shamela0005963-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2399
Shamela0005963-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        28091
Shamela0005963-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        8483
Shamela0005963-ara1_Shamela0005940-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        3299
Shamela0005963-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        39978
Shamela0005963-ara1_Shamela0005973-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        23205
Shamela0005963-ara1_Shamela0005975-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        8886
Shamela0005963-ara1_Shamela0005997-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        6611
Shamela0005963-ara1_Shamela0006021-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2175
Shamela0005963-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        4275
Shamela0005963-ara1_Shamela0006030-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        42918
Shamela0005963-ara1_Shamela0006046-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         973
Shamela0005963-ara1_Shamela0006051-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        2230
Shamela0005963-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4747
Shamela0005963-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        4104
Shamela0005963-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1215
Shamela0005963-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        3773
Shamela0005963-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26         982
Shamela0005963-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4882
Shamela0005963-ara1_Shamela0006280-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2841
Shamela0005963-ara1_Shamela0006289-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        3238
Shamela0005963-ara1_Shamela0006309-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3723
Shamela0005963-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        12691
Shamela0005963-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        15981
Shamela0005963-ara1_Shamela0006347-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2988
Shamela0005963-ara1_Shamela0006348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2967
Shamela0005963-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1407
Shamela0005963-ara1_Shamela0006418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        2052
Shamela0005963-ara1_Shamela0006439-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1609
Shamela0005963-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4828
Shamela0005963-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        2068
Shamela0005963-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4174
Shamela0005963-ara1_Shamela0006596-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1757
Shamela0005963-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        7685
Shamela0005963-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2046
Shamela0005963-ara1_Shamela0006671-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36         991
Shamela0005963-ara1_Shamela0006674-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04         980
Shamela0005963-ara1_Shamela0006676-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        2215
Shamela0005963-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        3868
Shamela0005963-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        10507
Shamela0005963-ara1_Shamela0006706-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1054
Shamela0005963-ara1_Shamela0006722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        1352
Shamela0005963-ara1_Shamela0006723-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1044
Shamela0005963-ara1_Shamela0006730-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1790
Shamela0005963-ara1_Shamela0006741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        1445
Shamela0005963-ara1_Shamela0006743-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15         980
Shamela0005963-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        3422
Shamela0005963-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1081
Shamela0005963-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        2483
Shamela0005963-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        3155
Shamela0005963-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        2957
Shamela0005963-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        48049
Shamela0005963-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3487
Shamela0005963-ara1_Shamela0007271-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:12        1248
Shamela0005963-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20         801
Shamela0005963-ara1_Shamela0007326-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2298
Shamela0005963-ara1_Shamela0007340-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:48        2578
Shamela0005963-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        4126
Shamela0005963-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1704
Shamela0005963-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        2725
Shamela0005963-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        9494
Shamela0005963-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        7262
Shamela0005963-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15         876
Shamela0005963-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1994
Shamela0005963-ara1_Shamela0007636-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        29806
Shamela0005963-ara1_Shamela0007640-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2591
Shamela0005963-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        9532
Shamela0005963-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1143
Shamela0005963-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        15395
Shamela0005963-ara1_Shamela0008156-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2952
Shamela0005963-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        43066
Shamela0005963-ara1_Shamela0008195-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        4035
Shamela0005963-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        2072
Shamela0005963-ara1_Shamela0008220-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:45        1058
Shamela0005963-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1431
Shamela0005963-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1145
Shamela0005963-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1227
Shamela0005963-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        3971
Shamela0005963-ara1_Shamela0008253-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:11        1947
Shamela0005963-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32       197826
Shamela0005963-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        12047
Shamela0005963-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        12541
Shamela0005963-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        15352
Shamela0005963-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1172
Shamela0005963-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        13080
Shamela0005963-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3914
Shamela0005963-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        1118
Shamela0005963-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1052
Shamela0005963-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1110
Shamela0005963-ara1_Shamela0008534-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1090
Shamela0005963-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        17494
Shamela0005963-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        7754
Shamela0005963-ara1_Shamela0008566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1742
Shamela0005963-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2299
Shamela0005963-ara1_Shamela0008602-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        2268
Shamela0005963-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1684
Shamela0005963-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1399
Shamela0005963-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        3155
Shamela0005963-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        2086
Shamela0005963-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        6058
Shamela0005963-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1024
Shamela0005963-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1432
Shamela0005963-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        13020
Shamela0005963-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44         971
Shamela0005963-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        19125
Shamela0005963-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        1841
Shamela0005963-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        3074
Shamela0005963-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1311
Shamela0005963-ara1_Shamela0009170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:59        7151
Shamela0005963-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1331
Shamela0005963-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        8226
Shamela0005963-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        15207
Shamela0005963-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3590
Shamela0005963-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15       312699
Shamela0005963-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1031
Shamela0005963-ara1_Shamela0009375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2300
Shamela0005963-ara1_Shamela0009380-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        3855
Shamela0005963-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1164
Shamela0005963-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        25838
Shamela0005963-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        4528
Shamela0005963-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        6145
Shamela0005963-ara1_Shamela0009628-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        3026
Shamela0005963-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3877
Shamela0005963-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2076
Shamela0005963-ara1_Shamela0009757-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2770
Shamela0005963-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1897
Shamela0005963-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1507
Shamela0005963-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        1861
Shamela0005963-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        4119
Shamela0005963-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        1074
Shamela0005963-ara1_Shamela0009775-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2230
Shamela0005963-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        2200
Shamela0005963-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        10364
Shamela0005963-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        5239
Shamela0005963-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2234
Shamela0005963-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        4752
Shamela0005963-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2708
Shamela0005963-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        9183
Shamela0005963-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03         978
Shamela0005963-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        4908
Shamela0005963-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        10241
Shamela0005963-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        2231
Shamela0005963-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        2025
Shamela0005963-ara1_Shamela0009870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2377
Shamela0005963-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1742
Shamela0005963-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1569
Shamela0005963-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        5357
Shamela0005963-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1474
Shamela0005963-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31       109739
Shamela0005963-ara1_Shamela0010010-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        2801
Shamela0005963-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        6265
Shamela0005963-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        10445
Shamela0005963-ara1_Shamela0010275-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        5715
Shamela0005963-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2057
Shamela0005963-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29         880
Shamela0005963-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2379
Shamela0005963-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1203
Shamela0005963-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1795
Shamela0005963-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        10024
Shamela0005963-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        20285
Shamela0005963-ara1_Shamela0010525-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16         958
Shamela0005963-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        1044
Shamela0005963-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        3065
Shamela0005963-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1931
Shamela0005963-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        15581
Shamela0005963-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        8314
Shamela0005963-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        4137
Shamela0005963-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1007
Shamela0005963-ara1_Shamela0010714-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2124
Shamela0005963-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        28743
Shamela0005963-ara1_Shamela0010720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1508
Shamela0005963-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1267
Shamela0005963-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        1868
Shamela0005963-ara1_Shamela0010778-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        4991
Shamela0005963-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        4507
Shamela0005963-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        9558
Shamela0005963-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3572
Shamela0005963-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        6731
Shamela0005963-ara1_Shamela0010830-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        3006
Shamela0005963-ara1_Shamela0010831-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        10537
Shamela0005963-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1231
Shamela0005963-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        12912
Shamela0005963-ara1_Shamela0010843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1988
Shamela0005963-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        3443
Shamela0005963-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        77589
Shamela0005963-ara1_Shamela0011026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1610
Shamela0005963-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        19616
Shamela0005963-ara1_Shamela0011068-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1117
Shamela0005963-ara1_Shamela0011083-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        7650
Shamela0005963-ara1_Shamela0011088-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        8930
Shamela0005963-ara1_Shamela0011210-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1042
Shamela0005963-ara1_Shamela0011213-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1393
Shamela0005963-ara1_Shamela0011237-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1897
Shamela0005963-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2183
Shamela0005963-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        20190
Shamela0005963-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05         969
Shamela0005963-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        1529
Shamela0005963-ara1_Shamela0011437-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        10079
Shamela0005963-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1199
Shamela0005963-ara1_Shamela0011479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        4638
Shamela0005963-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3212
Shamela0005963-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3061
Shamela0005963-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3870
Shamela0005963-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        6738
Shamela0005963-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1977
Shamela0005963-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31        3156
Shamela0005963-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        6379
Shamela0005963-ara1_Shamela0011809-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1212
Shamela0005963-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1157
Shamela0005963-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3069
Shamela0005963-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1368
Shamela0005963-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        3375
Shamela0005963-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        10255
Shamela0005963-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        2686
Shamela0005963-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1334
Shamela0005963-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11         867
Shamela0005963-ara1_Shamela0012040-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1759
Shamela0005963-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        3566
Shamela0005963-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1096
Shamela0005963-ara1_Shamela0012115-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57       135098
Shamela0005963-ara1_Shamela0012131-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17         880
Shamela0005963-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3943
Shamela0005963-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        1897
Shamela0005963-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        12810
Shamela0005963-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        2588
Shamela0005963-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        12115
Shamela0005963-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        1669
Shamela0005963-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        6862
Shamela0005963-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        24268
Shamela0005963-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        7646
Shamela0005963-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1184
Shamela0005963-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        3084
Shamela0005963-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        4602
Shamela0005963-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        10997
Shamela0005963-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        3614
Shamela0005963-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1260
Shamela0005963-ara1_Shamela0012742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1067
Shamela0005963-ara1_Shamela0012824-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1007
Shamela0005963-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        3739
Shamela0005963-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09         896
Shamela0005963-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        3919
Shamela0005963-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5520
Shamela0005963-ara1_Shamela0012985-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1675
Shamela0005963-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2999
Shamela0005963-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3027
Shamela0005963-ara1_Shamela0013000-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2406
Shamela0005963-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2598
Shamela0005963-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        8553
Shamela0005963-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         946
Shamela0005963-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        8466
Shamela0005963-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23         974
Shamela0005963-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1579
Shamela0005963-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        9429
Shamela0005963-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1961
Shamela0005963-ara1_Shamela0013140-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1416
Shamela0005963-ara1_Shamela0013154-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1029
Shamela0005963-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        1270
Shamela0005963-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        4423
Shamela0005963-ara1_Shamela0019542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1339
Shamela0005963-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2637
Shamela0005963-ara1_Shamela0021473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57         877
Shamela0005963-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45         934
Shamela0005963-ara1_Shamela0021489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        2224
Shamela0005963-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1975
Shamela0005963-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        4037
Shamela0005963-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3207
Shamela0005963-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2086
Shamela0005963-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        6187
Shamela0005963-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32         880
Shamela0005963-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3101
Shamela0005963-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1226
Shamela0005963-ara1_Shamela0021571-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        32536
Shamela0005963-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1057
Shamela0005963-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48         978
Shamela0005963-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        6653
Shamela0005963-ara1_Shamela0021592-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1058
Shamela0005963-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        54719
Shamela0005963-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3718
Shamela0005963-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1179
Shamela0005963-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        33563
Shamela0005963-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        17951
Shamela0005963-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        8257
Shamela0005963-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35         928
Shamela0005963-ara1_Shamela0021623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        4935
Shamela0005963-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2244
Shamela0005963-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        11287
Shamela0005963-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2197
Shamela0005963-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1990
Shamela0005963-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        2303
Shamela0005963-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        5783
Shamela0005963-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        11556
Shamela0005963-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1209
Shamela0005963-ara1_Shamela0021680-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1132
Shamela0005963-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        4125
Shamela0005963-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1212
Shamela0005963-ara1_Shamela0021710-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2058
Shamela0005963-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1400
Shamela0005963-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41       147776
Shamela0005963-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1159
Shamela0005963-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2667
Shamela0005963-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        9392
Shamela0005963-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        1134
Shamela0005963-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        4647
Shamela0005963-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        3770
Shamela0005963-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        4706
Shamela0005963-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        9534
Shamela0005963-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2554
Shamela0005963-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4782
Shamela0005963-ara1_Shamela0021813-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3909
Shamela0005963-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1720
Shamela0005963-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1018
Shamela0005963-ara1_Shamela0022340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3760
Shamela0005963-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        15455
Shamela0005963-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2442
Shamela0005963-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        1240
Shamela0005963-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1655
Shamela0005963-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        7195
Shamela0005963-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1143
Shamela0005963-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        1001
Shamela0005963-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        4265
Shamela0005963-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        6741
Shamela0005963-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2724
Shamela0005963-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        3033
Shamela0005963-ara1_Shamela0023156-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1043
Shamela0005963-ara1_Shamela0023163-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3976
Shamela0005963-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        13505
Shamela0005963-ara1_Shamela0023361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        62426
Shamela0005963-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        1187
Shamela0005963-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        2894
Shamela0005963-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2564
Shamela0005963-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4126
Shamela0005963-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        1592
Shamela0005963-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        6883
Shamela0005963-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        3076
Shamela0005963-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        14537
Shamela0005963-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1150
Shamela0005963-ara1_Shamela0023675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1056
Shamela0005963-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        48732
Shamela0005963-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5504
Shamela0005963-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        15389
Shamela0005963-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        2378
Shamela0005963-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:35        38076
Shamela0005963-ara1_Shamela0023769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10       456515
Shamela0005963-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        3582
Shamela0005963-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        1078
Shamela0005963-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        2381
Shamela0005963-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09       198467
Shamela0005963-ara1_Shamela0023799-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31       213356
Shamela0005963-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        2869
Shamela0005963-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        7781
Shamela0005963-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        22227
Shamela0005963-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        44152
Shamela0005963-ara1_Shamela0025803-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        1124
Shamela0005963-ara1_Shamela0025841-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        1872
Shamela0005963-ara1_Shamela0025864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        25518
Shamela0005963-ara1_Shamela0025873-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32         871
Shamela0005963-ara1_Shamela0025955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07       107306
Shamela0005963-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1211
Shamela0005963-ara1_Shamela0026111-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        29581
Shamela0005963-ara1_Shamela0026112-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4838
Shamela0005963-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        5704
Shamela0005963-ara1_Shamela0026349-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:05        1242
Shamela0005963-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1122
Shamela0005963-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        9127
Shamela0005963-ara1_Shamela0026481-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1416
Shamela0005963-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        4558
Shamela0005963-ara1_Shamela0026501-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05         781
Shamela0005963-ara1_Shamela0026505-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2097
Shamela0005963-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1222
Shamela0005963-ara1_Shamela0026556-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1115
Shamela0005963-ara1_Shamela0026563-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1201
Shamela0005963-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        42003
Shamela0005963-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1075
Shamela0005963-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1386
Shamela0005963-ara1_Shamela0026675-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2430
Shamela0005963-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1485
Shamela0005963-ara1_Shamela0026735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1736
Shamela0005963-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1772
Shamela0005963-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1611
Shamela0005963-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1706
Shamela0005963-ara1_Shamela0026802-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1137
Shamela0005963-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2298
Shamela0005963-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4928
Shamela0005963-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2333
Shamela0005963-ara1_Shamela0027083-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1934
Shamela0005963-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        4972
Shamela0005963-ara1_Shamela0027105-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08         855
Shamela0005963-ara1_Shamela0028100-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1079
Shamela0005963-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        7374
Shamela0005963-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1073
Shamela0005963-ara1_Shamela0029464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1602
Shamela0005963-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        14076
Shamela0005963-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1467
Shamela0005963-ara1_Shamela0029742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        15959
Shamela0005963-ara1_Shamela0029744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1372
Shamela0005963-ara1_Shamela0029745-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1545
Shamela0005963-ara1_Shamela0029773-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1217
Shamela0005963-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47       206408
Shamela0005963-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        3615
Shamela0005963-ara1_Shamela0029892-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        2291
Shamela0005963-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39         869
Shamela0005963-ara1_Shamela0029922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1026
Shamela0005963-ara1_Shamela0029932-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1614
Shamela0005963-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        8140
Shamela0005963-ara1_Shamela0029982-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2752
Shamela0005963-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        2338
Shamela0005963-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1073
Shamela0005963-ara1_Shamela0030384-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1342
Shamela0005963-ara1_Shamela0030386-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        2215
Shamela0005963-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1167
Shamela0005963-ara1_Shamela0030531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        3790
Shamela0005963-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1739
Shamela0005963-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21        1940
Shamela0005963-ara1_Shamela0030855-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1785
Shamela0005963-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        2548
Shamela0005963-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        6889
Shamela0005963-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1586
Shamela0005963-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        63135
Shamela0005963-ara1_Shamela0035101-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2268
Shamela0005963-ara1_Shamela0035261-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32       1614782
Shamela0005963-ara1_Shamela0036066-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        6781
Shamela0005963-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        47955
Shamela0005963-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3919
Shamela0005963-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        12575
Shamela0005963-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        20588
Shamela0005963-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        10032
Shamela0005963-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1056
Shamela0005963-ara1_Shamela0036616-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1633
Shamela0005963-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        14725
Shamela0005963-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2366
Shamela0005963-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1638
Shamela0005963-ara1_Shamela0037610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        2985
Shamela0005963-ara1_Shamela0037631-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1371
Shamela0005963-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        12320
Shamela0005963-ara1_Shamela0037886-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2387
Shamela0005963-ara1_Shamela0038011-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         982
Shamela0005963-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1061
Shamela0005963-ara1_Shamela0038740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1887
Shamela0005963-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        3456
Shamela0005963-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        27801
Shamela0005963-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        8824
Shamela0005963-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        16867
Shamela0005963-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        3824
Shamela0005963-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2238
Shamela0005963-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1983
Shamela0005963-ara1_Shamela0096618-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25       432515
Shamela0005963-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42       405688
Shamela0005963-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2132
Shamela0005963-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        16629
Shamela0005963-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20         908
Shamela0005963-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        3194
Shamela0005963-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        31862
Shamela0005963-ara1_Shia000049Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1258
Shamela0005963-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2134
Shamela0005963-ara1_Shia000277Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1002
Shamela0005963-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        11992
Shamela0005963-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3705
Shamela0005963-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        11546
Shamela0005963-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3569
Shamela0005963-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        4166
Shamela0005963-ara1_Shia001115Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2368
Shamela0005963-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2035
Shamela0005963-ara1_Shia001255Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        3256
Shamela0005963-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        1386
Shamela0005963-ara1_Shia001303-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        1114
Shamela0005963-ara1_Shia001332-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1024
Shamela0005963-ara1_Shia001335-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        1471
Shamela0005963-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1180
Shamela0005963-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        2148
Shamela0005963-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1882
Shamela0005963-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1050
Shamela0005963-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46         983
Shamela0005963-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        8352
Shamela0005963-ara1_Shia001403-ara1.csv      17-Mar-2020 17:25        2064
Shamela0005963-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        1117
Shamela0005963-ara1_Shia001414-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        5506
Shamela0005963-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        1733
Shamela0005963-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        17894
Shamela0005963-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 16:23        1100
Shamela0005963-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        6089
Shamela0005963-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        1008
Shamela0005963-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1463
Shamela0005963-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        2018
Shamela0005963-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1124
Shamela0005963-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1440
Shamela0005963-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1651
Shamela0005963-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        4801
Shamela0005963-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        27189
Shamela0005963-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        18847
Shamela0005963-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        11963
Shamela0005963-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53        25389
Shamela0005963-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        3352
Shamela0005963-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        5752
Shamela0005963-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        5779
Shamela0005963-ara1_Shia001912-ara1.csv      17-Mar-2020 15:14        2458
Shamela0005963-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1534
Shamela0005963-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        2197
Shamela0005963-ara1_Shia001951-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04         990
Shamela0005963-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10         970
Shamela0005963-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        7769
Shamela0005963-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        3098
Shamela0005963-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        6674
Shamela0005963-ara1_Shia002008-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        1408
Shamela0005963-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        16197
Shamela0005963-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        8527
Shamela0005963-ara1_Shia002065-ara1.csv      17-Mar-2020 17:02        3933
Shamela0005963-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        2491
Shamela0005963-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        7199
Shamela0005963-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        1305
Shamela0005963-ara1_Shia002082-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32         945
Shamela0005963-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        3278
Shamela0005963-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        13172
Shamela0005963-ara1_Shia002100-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1062
Shamela0005963-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1198
Shamela0005963-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        4321
Shamela0005963-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09       137523
Shamela0005963-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        21318
Shamela0005963-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        1846
Shamela0005963-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35         976
Shamela0005963-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        3421
Shamela0005963-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        11448
Shamela0005963-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        5206
Shamela0005963-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5689
Shamela0005963-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        8705
Shamela0005963-ara1_Shia002229-ara1.csv      17-Mar-2020 12:31        5525
Shamela0005963-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        7133
Shamela0005963-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1125
Shamela0005963-ara1_Shia002247-ara1.csv      17-Mar-2020 17:40        1236
Shamela0005963-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        3091
Shamela0005963-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        17789
Shamela0005963-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        18503
Shamela0005963-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        19835
Shamela0005963-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        4309
Shamela0005963-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1126
Shamela0005963-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        16988
Shamela0005963-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54        1836
Shamela0005963-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3343
Shamela0005963-ara1_Shia002761Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        3176
Shamela0005963-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3795
Shamela0005963-ara1_Shia002932Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        1946
Shamela0005963-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        49717
Shamela0005963-ara1_Shia002945Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2384
Shamela0005963-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        2567
Shamela0005963-ara1_Shia002968-ara1.csv      17-Mar-2020 16:35        6329
Shamela0005963-ara1_Shia002969-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        2598
Shamela0005963-ara1_Shia002976-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        6439
Shamela0005963-ara1_Shia003026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1174
Shamela0005963-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        18965
Shamela0005963-ara1_Shia003116-ara1.csv      17-Mar-2020 17:59        3408
Shamela0005963-ara1_Shia003128-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10        2470
Shamela0005963-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        6988
Shamela0005963-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        7913
Shamela0005963-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        12455
Shamela0005963-ara1_Shia003276Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        14206
Shamela0005963-ara1_Shia003310-ara1.csv      17-Mar-2020 16:09         868
Shamela0005963-ara1_Shia003313-ara1.csv      17-Mar-2020 15:45        1804
Shamela0005963-ara1_Shia003316-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        6163
Shamela0005963-ara1_Shia003325-ara1.csv      17-Mar-2020 16:37        3317
Shamela0005963-ara1_Shia003340-ara1.csv      17-Mar-2020 15:50        1962
Shamela0005963-ara1_Shia003349-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        4233
Shamela0005963-ara1_Shia003354-ara1.csv      17-Mar-2020 16:45        1262
Shamela0005963-ara1_Shia003355-ara1.mARkdown.csv  17-Mar-2020 12:09        1112
Shamela0005963-ara1_Shia003356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        2354
Shamela0005963-ara1_Shia003359-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        1993
Shamela0005963-ara1_Shia003459-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:09        2390
Shamela0005963-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        4053
Shamela0005963-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        1502
Shamela0005963-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        23623
Shamela0005963-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:04        19973
Shamela0005963-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2117
Shamela0005963-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2801
Shamela0005963-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3708
Shamela0005963-ara1_Shia003700-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        1643
Shamela0005963-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        3082
Shamela0005963-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        21901
Shamela0005963-ara1_Shia003749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1102
Shamela0005963-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3301
Shamela0005963-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2065
Shamela0005963-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        1082
Shamela0005963-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        5384
Shamela0005963-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        6050
Shamela0005963-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        7688
Shamela0005963-ara1_Shia003991-ara1.csv      17-Mar-2020 15:51        10694
Shamela0005963-ara1_Shia004000-ara1.csv      17-Mar-2020 16:34        1098
Shamela0005963-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        1051
Shamela0005963-ara1_Shia004019-ara1.csv      17-Mar-2020 16:01        1422
Shamela0005963-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57         916
Shamela0005963-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5247
Shamela0005963-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        3402
Shamela0005963-ara1_Shia004039-ara1.csv      17-Mar-2020 17:58         848
Shamela0005963-ara1_Shia004050-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        1021
Shamela0005963-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        18050
Shamela0005963-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2789
Shamela0005963-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        42590
Shamela0005963-ara1_Shia004512-ara1.csv      17-Mar-2020 16:18        1330
Shamela0005963-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33         941