Index of /passim01022020/Shamela0005899-ara1/


../
Shamela0005899-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        5156
Shamela0005899-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        7030
Shamela0005899-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        8155
Shamela0005899-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        4190
Shamela0005899-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        5224
Shamela0005899-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        24567
Shamela0005899-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        6996
Shamela0005899-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        6653
Shamela0005899-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        15207
Shamela0005899-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        2873
Shamela0005899-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        2782
Shamela0005899-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 15:39        1907
Shamela0005899-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        3903
Shamela0005899-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        38682
Shamela0005899-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        2104
Shamela0005899-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        4150
Shamela0005899-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1485
Shamela0005899-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        2209
Shamela0005899-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        6562
Shamela0005899-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        1945
Shamela0005899-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        1697
Shamela0005899-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        3972
Shamela0005899-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        14893
Shamela0005899-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        21039
Shamela0005899-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        5528
Shamela0005899-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        16137
Shamela0005899-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        6654
Shamela0005899-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        4879
Shamela0005899-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        3545
Shamela0005899-ara1_JK000575-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1308
Shamela0005899-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        5077
Shamela0005899-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        18735
Shamela0005899-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        1000
Shamela0005899-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        3882
Shamela0005899-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        4138
Shamela0005899-ara1_JK000703-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        1716
Shamela0005899-ara1_JK000704-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1498
Shamela0005899-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        7318
Shamela0005899-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        4859
Shamela0005899-ara1_JK000849-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        2594
Shamela0005899-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        1505
Shamela0005899-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        25288
Shamela0005899-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        10352
Shamela0005899-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        2251
Shamela0005899-ara1_JK000999-ara1.csv       17-Mar-2020 14:21        2801
Shamela0005899-ara1_JK001001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1108
Shamela0005899-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1496
Shamela0005899-ara1_JK001045-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        2917
Shamela0005899-ara1_JK001050-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        2409
Shamela0005899-ara1_JK001081-ara1.csv       17-Mar-2020 16:51        1102
Shamela0005899-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        1512
Shamela0005899-ara1_JK001259-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        8604
Shamela0005899-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        2068
Shamela0005899-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        1627
Shamela0005899-ara1_JK001274-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:16        1404
Shamela0005899-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        2449
Shamela0005899-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        4657
Shamela0005899-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 15:01        1756
Shamela0005899-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1312
Shamela0005899-ara1_JK001419-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        3646
Shamela0005899-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        1426
Shamela0005899-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        8786
Shamela0005899-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        11156
Shamela0005899-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        13263
Shamela0005899-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        1396
Shamela0005899-ara1_JK005018-ara1.csv       17-Mar-2020 17:27        1014
Shamela0005899-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        5048
Shamela0005899-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        5548
Shamela0005899-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        9142
Shamela0005899-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        2517
Shamela0005899-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        3178
Shamela0005899-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 14:30        3162
Shamela0005899-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 16:59        1046
Shamela0005899-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        3258
Shamela0005899-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        1559
Shamela0005899-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1030
Shamela0005899-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        5198
Shamela0005899-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        2363
Shamela0005899-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        1288
Shamela0005899-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        29071
Shamela0005899-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        3212
Shamela0005899-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        2180
Shamela0005899-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        3320
Shamela0005899-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1615
Shamela0005899-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        5203
Shamela0005899-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        1620
Shamela0005899-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        2670
Shamela0005899-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17         997
Shamela0005899-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        3685
Shamela0005899-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        1991
Shamela0005899-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        2443
Shamela0005899-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        3924
Shamela0005899-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        2871
Shamela0005899-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        30195
Shamela0005899-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        5308
Shamela0005899-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        2201
Shamela0005899-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        1040
Shamela0005899-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        4170
Shamela0005899-ara1_JK011344-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        2488
Shamela0005899-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        2606
Shamela0005899-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        4631
Shamela0005899-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        19859
Shamela0005899-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        4529
Shamela0005899-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        11749
Shamela0005899-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        7001
Shamela0005899-ara1_Shamela0000209-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1169
Shamela0005899-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1971
Shamela0005899-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2037
Shamela0005899-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2427
Shamela0005899-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        4614
Shamela0005899-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        2893
Shamela0005899-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        16186
Shamela0005899-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        14464
Shamela0005899-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        3604
Shamela0005899-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        4098
Shamela0005899-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3620
Shamela0005899-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1539
Shamela0005899-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        24585
Shamela0005899-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        2324
Shamela0005899-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        4701
Shamela0005899-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2740
Shamela0005899-ara1_Shamela0001463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1665
Shamela0005899-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2235
Shamela0005899-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        15595
Shamela0005899-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        7588
Shamela0005899-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        21012
Shamela0005899-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        1764
Shamela0005899-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        11390
Shamela0005899-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        16461
Shamela0005899-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        14793
Shamela0005899-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        14676
Shamela0005899-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        19314
Shamela0005899-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        7957
Shamela0005899-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2842
Shamela0005899-ara1_Shamela0002449-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1733
Shamela0005899-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        66439
Shamela0005899-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        16750
Shamela0005899-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        10081
Shamela0005899-ara1_Shamela0003259-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:46        1570
Shamela0005899-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1880
Shamela0005899-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        7623
Shamela0005899-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        33352
Shamela0005899-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        22652
Shamela0005899-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        14800
Shamela0005899-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1754
Shamela0005899-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        2097
Shamela0005899-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1470
Shamela0005899-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1942
Shamela0005899-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        34519
Shamela0005899-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        8465
Shamela0005899-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        2299
Shamela0005899-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1855
Shamela0005899-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1168
Shamela0005899-ara1_Shamela0006094-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1710
Shamela0005899-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1925
Shamela0005899-ara1_Shamela0006410-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2945
Shamela0005899-ara1_Shamela0006415-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        6568
Shamela0005899-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        4486
Shamela0005899-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        15547
Shamela0005899-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        8637
Shamela0005899-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        6383
Shamela0005899-ara1_Shamela0006547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        5725
Shamela0005899-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1509
Shamela0005899-ara1_Shamela0006593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        1722
Shamela0005899-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2029
Shamela0005899-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        9666
Shamela0005899-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1350
Shamela0005899-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1805
Shamela0005899-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        4422
Shamela0005899-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1513
Shamela0005899-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        1681
Shamela0005899-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        9128
Shamela0005899-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        9048
Shamela0005899-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        26904
Shamela0005899-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1274
Shamela0005899-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        4875
Shamela0005899-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        4912
Shamela0005899-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        3647
Shamela0005899-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        5128
Shamela0005899-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1597
Shamela0005899-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1258
Shamela0005899-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1186
Shamela0005899-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        12066
Shamela0005899-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1778
Shamela0005899-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        15655
Shamela0005899-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        32955
Shamela0005899-ara1_Shamela0008187-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1098
Shamela0005899-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        4396
Shamela0005899-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1081
Shamela0005899-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        15783
Shamela0005899-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        7681
Shamela0005899-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1387
Shamela0005899-ara1_Shamela0008229-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2003
Shamela0005899-ara1_Shamela0008232-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        3205
Shamela0005899-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:27        5992
Shamela0005899-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        2711
Shamela0005899-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        5175
Shamela0005899-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        27608
Shamela0005899-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        20610
Shamela0005899-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        12708
Shamela0005899-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        9344
Shamela0005899-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        8031
Shamela0005899-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        2299
Shamela0005899-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        24753
Shamela0005899-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2294
Shamela0005899-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        8854
Shamela0005899-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        2836
Shamela0005899-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        5690
Shamela0005899-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        4803
Shamela0005899-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        4098
Shamela0005899-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2622
Shamela0005899-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        11495
Shamela0005899-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        16099
Shamela0005899-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        6887
Shamela0005899-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        41917
Shamela0005899-ara1_Shamela0009283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1281
Shamela0005899-ara1_Shamela0009324-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1837
Shamela0005899-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20         995
Shamela0005899-ara1_Shamela0009394-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1782
Shamela0005899-ara1_Shamela0009412-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        4134
Shamela0005899-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2953
Shamela0005899-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        2565
Shamela0005899-ara1_Shamela0009594-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1567
Shamela0005899-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1869
Shamela0005899-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        5101
Shamela0005899-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3929
Shamela0005899-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1707
Shamela0005899-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        3760
Shamela0005899-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        4002
Shamela0005899-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2862
Shamela0005899-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        3565
Shamela0005899-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1920
Shamela0005899-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        2319
Shamela0005899-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        13472
Shamela0005899-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1894
Shamela0005899-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        2919
Shamela0005899-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        8723
Shamela0005899-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        4254
Shamela0005899-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        4758
Shamela0005899-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        6756
Shamela0005899-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        3641
Shamela0005899-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        3190
Shamela0005899-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        4741
Shamela0005899-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2149
Shamela0005899-ara1_Shamela0010514-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1532
Shamela0005899-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        3382
Shamela0005899-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        3091
Shamela0005899-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        4935
Shamela0005899-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1818
Shamela0005899-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        3382
Shamela0005899-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        6145
Shamela0005899-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1225
Shamela0005899-ara1_Shamela0010784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        4173
Shamela0005899-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1993
Shamela0005899-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        1188
Shamela0005899-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2603
Shamela0005899-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        1770
Shamela0005899-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1998
Shamela0005899-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1596
Shamela0005899-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2271
Shamela0005899-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        4117
Shamela0005899-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        6428
Shamela0005899-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1468
Shamela0005899-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        4186
Shamela0005899-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        9676
Shamela0005899-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1090
Shamela0005899-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        5133
Shamela0005899-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        2019
Shamela0005899-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        5033
Shamela0005899-ara1_Shamela0012045-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:44        1617
Shamela0005899-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1224
Shamela0005899-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        8231
Shamela0005899-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        1657
Shamela0005899-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        13854
Shamela0005899-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        1854
Shamela0005899-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        1771
Shamela0005899-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2415
Shamela0005899-ara1_Shamela0012444-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        11859
Shamela0005899-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1240
Shamela0005899-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09         943
Shamela0005899-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        1440
Shamela0005899-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        3739
Shamela0005899-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        5072
Shamela0005899-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        10015
Shamela0005899-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        3191
Shamela0005899-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1212
Shamela0005899-ara1_Shamela0012818-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1389
Shamela0005899-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2014
Shamela0005899-ara1_Shamela0012861-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        4440
Shamela0005899-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        12122
Shamela0005899-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2646
Shamela0005899-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        21900
Shamela0005899-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        4345
Shamela0005899-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        67653
Shamela0005899-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1235
Shamela0005899-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        16150
Shamela0005899-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:12        9367
Shamela0005899-ara1_Shamela0013042-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38         993
Shamela0005899-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        10003
Shamela0005899-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1300
Shamela0005899-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2345
Shamela0005899-ara1_Shamela0013074-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:12        5361
Shamela0005899-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33         992
Shamela0005899-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        4225
Shamela0005899-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2015
Shamela0005899-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1257
Shamela0005899-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1725
Shamela0005899-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1755
Shamela0005899-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2400
Shamela0005899-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2728
Shamela0005899-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1903
Shamela0005899-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        9479
Shamela0005899-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        4857
Shamela0005899-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2619
Shamela0005899-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1931
Shamela0005899-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        17201
Shamela0005899-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1226
Shamela0005899-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        9399
Shamela0005899-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2264
Shamela0005899-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1247
Shamela0005899-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        24414
Shamela0005899-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        6322
Shamela0005899-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        2746
Shamela0005899-ara1_Shamela0021691-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1209
Shamela0005899-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        2545
Shamela0005899-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        3756
Shamela0005899-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        14754
Shamela0005899-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1480
Shamela0005899-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1253
Shamela0005899-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1091
Shamela0005899-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        21898
Shamela0005899-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        13866
Shamela0005899-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        14965
Shamela0005899-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1363
Shamela0005899-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        8176
Shamela0005899-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        3855
Shamela0005899-ara1_Shamela0022418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2807
Shamela0005899-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        3047
Shamela0005899-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3913
Shamela0005899-ara1_Shamela0022665-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1860
Shamela0005899-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1673
Shamela0005899-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1100
Shamela0005899-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1135
Shamela0005899-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        11857
Shamela0005899-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        3148
Shamela0005899-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49       186499
Shamela0005899-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:24        2450
Shamela0005899-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        17367
Shamela0005899-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        4489
Shamela0005899-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        2320
Shamela0005899-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        1184
Shamela0005899-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1111
Shamela0005899-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        7892
Shamela0005899-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        7183
Shamela0005899-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        6534
Shamela0005899-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        22786
Shamela0005899-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        7681
Shamela0005899-ara1_Shamela0023634-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1070
Shamela0005899-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        4040
Shamela0005899-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        5569
Shamela0005899-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        5009
Shamela0005899-ara1_Shamela0024229-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2103
Shamela0005899-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        3898
Shamela0005899-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        36917
Shamela0005899-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        44680
Shamela0005899-ara1_Shamela0026075-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1689
Shamela0005899-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2965
Shamela0005899-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1779
Shamela0005899-ara1_Shamela0026557-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1495
Shamela0005899-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1469
Shamela0005899-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        4317
Shamela0005899-ara1_Shamela0026592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        5396
Shamela0005899-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        5380
Shamela0005899-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2844
Shamela0005899-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        3403
Shamela0005899-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1729
Shamela0005899-ara1_Shamela0026872-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1783
Shamela0005899-ara1_Shamela0026875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2101
Shamela0005899-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1632
Shamela0005899-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        6054
Shamela0005899-ara1_Shamela0026890-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        3809
Shamela0005899-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        6316
Shamela0005899-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1391
Shamela0005899-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        3362
Shamela0005899-ara1_Shamela0029569-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1441
Shamela0005899-ara1_Shamela0029639-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2564
Shamela0005899-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        11961
Shamela0005899-ara1_Shamela0029937-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1653
Shamela0005899-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1078
Shamela0005899-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        3777
Shamela0005899-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2860
Shamela0005899-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1373
Shamela0005899-ara1_Shamela0036080-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        2743
Shamela0005899-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1077
Shamela0005899-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1268
Shamela0005899-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        20230
Shamela0005899-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        1029
Shamela0005899-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1500
Shamela0005899-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        8523
Shamela0005899-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        10601
Shamela0005899-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4952
Shamela0005899-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        3155
Shamela0005899-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        4385
Shamela0005899-ara1_Shamela0096271-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2967
Shamela0005899-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        9227
Shamela0005899-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        2006
Shamela0005899-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1454
Shamela0005899-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        7464
Shamela0005899-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        4030
Shamela0005899-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        1033
Shamela0005899-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:02        1029
Shamela0005899-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21         957
Shamela0005899-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2306
Shamela0005899-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1569
Shamela0005899-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        1382
Shamela0005899-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1748
Shamela0005899-ara1_Shia001402-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        1247
Shamela0005899-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        3648
Shamela0005899-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        1461
Shamela0005899-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1014
Shamela0005899-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1149
Shamela0005899-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1431
Shamela0005899-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        16404
Shamela0005899-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        4210
Shamela0005899-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        6990
Shamela0005899-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        5635
Shamela0005899-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        14649
Shamela0005899-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1175
Shamela0005899-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        1164
Shamela0005899-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        4000
Shamela0005899-ara1_Shia001932-ara1.csv      17-Mar-2020 15:40        2264
Shamela0005899-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:59         996
Shamela0005899-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 15:05        16644
Shamela0005899-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        6482
Shamela0005899-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        6083
Shamela0005899-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        6048
Shamela0005899-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        5935
Shamela0005899-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1243
Shamela0005899-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1981
Shamela0005899-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        5506
Shamela0005899-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45         991
Shamela0005899-ara1_Shia002176-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        2328
Shamela0005899-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        7236
Shamela0005899-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        6608
Shamela0005899-ara1_Shia002210-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        3320
Shamela0005899-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        3373
Shamela0005899-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2352
Shamela0005899-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        1804
Shamela0005899-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        3115
Shamela0005899-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2868
Shamela0005899-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        2335
Shamela0005899-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        36930
Shamela0005899-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        2246
Shamela0005899-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38         959
Shamela0005899-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        5297
Shamela0005899-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        18146
Shamela0005899-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        10881
Shamela0005899-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1411
Shamela0005899-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        11040
Shamela0005899-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3589
Shamela0005899-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        1145
Shamela0005899-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        3466
Shamela0005899-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1508
Shamela0005899-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1408
Shamela0005899-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        1879
Shamela0005899-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1210
Shamela0005899-ara1_Shia004047-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        1143
Shamela0005899-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        3393