Index of /passim01022020/Shamela0005815-ara1/


../
Shamela0005815-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        8289
Shamela0005815-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        40609
Shamela0005815-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        4110
Shamela0005815-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2200
Shamela0005815-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        21323
Shamela0005815-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2380
Shamela0005815-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        4531
Shamela0005815-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1370
Shamela0005815-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        8860
Shamela0005815-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        2219
Shamela0005815-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        6168
Shamela0005815-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1536
Shamela0005815-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        5251
Shamela0005815-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        9157
Shamela0005815-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09       124746
Shamela0005815-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:20         875
Shamela0005815-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21       107823
Shamela0005815-ara1_JK000178-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        11455
Shamela0005815-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        13594
Shamela0005815-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1851
Shamela0005815-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        36215
Shamela0005815-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        48470
Shamela0005815-ara1_JK000258-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        8064
Shamela0005815-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        13063
Shamela0005815-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        19023
Shamela0005815-ara1_JK000275-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        2897
Shamela0005815-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15         909
Shamela0005815-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        22596
Shamela0005815-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        29780
Shamela0005815-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        1163
Shamela0005815-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        20505
Shamela0005815-ara1_JK000370-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        3396
Shamela0005815-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        1879
Shamela0005815-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:04        28185
Shamela0005815-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        45434
Shamela0005815-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        7945
Shamela0005815-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1992
Shamela0005815-ara1_JK000433-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1638
Shamela0005815-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        23263
Shamela0005815-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        29295
Shamela0005815-ara1_JK000453-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        3697
Shamela0005815-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        5086
Shamela0005815-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:26        43365
Shamela0005815-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        21463
Shamela0005815-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        4968
Shamela0005815-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        71925
Shamela0005815-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 14:35        4336
Shamela0005815-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        4391
Shamela0005815-ara1_JK000572-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        2472
Shamela0005815-ara1_JK000578-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1658
Shamela0005815-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1135
Shamela0005815-ara1_JK000587-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1559
Shamela0005815-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        5171
Shamela0005815-ara1_JK000616-ara1.csv       17-Mar-2020 17:15        2909
Shamela0005815-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        2196
Shamela0005815-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        5940
Shamela0005815-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        26627
Shamela0005815-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        4351
Shamela0005815-ara1_JK000668-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        1424
Shamela0005815-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        15524
Shamela0005815-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1968
Shamela0005815-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 15:03        1197
Shamela0005815-ara1_JK000699-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1436
Shamela0005815-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10       268834
Shamela0005815-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        4330
Shamela0005815-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        9298
Shamela0005815-ara1_JK000741-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        2540
Shamela0005815-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        9996
Shamela0005815-ara1_JK000757-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        3874
Shamela0005815-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        5175
Shamela0005815-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        2822
Shamela0005815-ara1_JK000773-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        8668
Shamela0005815-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        35561
Shamela0005815-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:15        70469
Shamela0005815-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        11312
Shamela0005815-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        3474
Shamela0005815-ara1_JK000908-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:39        11043
Shamela0005815-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        4448
Shamela0005815-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:26        6543
Shamela0005815-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        24518
Shamela0005815-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       307923
Shamela0005815-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        9381
Shamela0005815-ara1_JK000928-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:35        1582
Shamela0005815-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        4700
Shamela0005815-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        1589
Shamela0005815-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2342
Shamela0005815-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        3013
Shamela0005815-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        98456
Shamela0005815-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        2202
Shamela0005815-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        3986
Shamela0005815-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        6046
Shamela0005815-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        4498
Shamela0005815-ara1_JK001039-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:15        1385
Shamela0005815-ara1_JK001100-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        1111
Shamela0005815-ara1_JK001122-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        2204
Shamela0005815-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        2653
Shamela0005815-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        2838
Shamela0005815-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        5280
Shamela0005815-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        2127
Shamela0005815-ara1_JK001211-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2528
Shamela0005815-ara1_JK001212-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1537
Shamela0005815-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        3669
Shamela0005815-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1211
Shamela0005815-ara1_JK001232-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1109
Shamela0005815-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        13907
Shamela0005815-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        4776
Shamela0005815-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        2774
Shamela0005815-ara1_JK001283-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        2893
Shamela0005815-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        4971
Shamela0005815-ara1_JK001296-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:13        4250
Shamela0005815-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1071
Shamela0005815-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        2435
Shamela0005815-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        8169
Shamela0005815-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        5744
Shamela0005815-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        2578
Shamela0005815-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        3140
Shamela0005815-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        15163
Shamela0005815-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2347
Shamela0005815-ara1_JK001438-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        1351
Shamela0005815-ara1_JK001460-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        7992
Shamela0005815-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35       182563
Shamela0005815-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        2898
Shamela0005815-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        21870
Shamela0005815-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:15        3072
Shamela0005815-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        21383
Shamela0005815-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        1031
Shamela0005815-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        25351
Shamela0005815-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        2864
Shamela0005815-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45       116697
Shamela0005815-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        4033
Shamela0005815-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        33097
Shamela0005815-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        1070
Shamela0005815-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1593
Shamela0005815-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        2525
Shamela0005815-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        2087
Shamela0005815-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        16288
Shamela0005815-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:31        1692
Shamela0005815-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        4556
Shamela0005815-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1315
Shamela0005815-ara1_JK007019-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        3060
Shamela0005815-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        3613
Shamela0005815-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        12033
Shamela0005815-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        20685
Shamela0005815-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        23230
Shamela0005815-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        10763
Shamela0005815-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        4027
Shamela0005815-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        9839
Shamela0005815-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:11        7140
Shamela0005815-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06       187004
Shamela0005815-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        1391
Shamela0005815-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        18761
Shamela0005815-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        3035
Shamela0005815-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        3186
Shamela0005815-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        4941
Shamela0005815-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        8251
Shamela0005815-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        8888
Shamela0005815-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        25645
Shamela0005815-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:20        5754
Shamela0005815-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        1486
Shamela0005815-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1513
Shamela0005815-ara1_JK009180-ara1.csv       17-Mar-2020 16:48        2584
Shamela0005815-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        2214
Shamela0005815-ara1_JK009218-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        4172
Shamela0005815-ara1_JK009220-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1449
Shamela0005815-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1187
Shamela0005815-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        14148
Shamela0005815-ara1_JK009233-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        4140
Shamela0005815-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        1846
Shamela0005815-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        24372
Shamela0005815-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        3730
Shamela0005815-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        1041
Shamela0005815-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        6596
Shamela0005815-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        28015
Shamela0005815-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        10941
Shamela0005815-ara1_JK009279-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15         911
Shamela0005815-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        8240
Shamela0005815-ara1_JK009303-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        7224
Shamela0005815-ara1_JK009304-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        7310
Shamela0005815-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        94285
Shamela0005815-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        1109
Shamela0005815-ara1_JK009364-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:20        1106
Shamela0005815-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        3920
Shamela0005815-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        4652
Shamela0005815-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        19803
Shamela0005815-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2098
Shamela0005815-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1011
Shamela0005815-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        2000
Shamela0005815-ara1_JK010398-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        1378
Shamela0005815-ara1_JK010425-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        1379
Shamela0005815-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        3111
Shamela0005815-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        15190
Shamela0005815-ara1_JK010646-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1675
Shamela0005815-ara1_JK010666-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        4419
Shamela0005815-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        2028
Shamela0005815-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1455
Shamela0005815-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1908
Shamela0005815-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        6036
Shamela0005815-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        8438
Shamela0005815-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        15361
Shamela0005815-ara1_JK011437-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        1243
Shamela0005815-ara1_JK011458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:19        1855
Shamela0005815-ara1_JK011487-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1958
Shamela0005815-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1363
Shamela0005815-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        5074
Shamela0005815-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        5736
Shamela0005815-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39        5441
Shamela0005815-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        2620
Shamela0005815-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1414
Shamela0005815-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        4874
Shamela0005815-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:10        88501
Shamela0005815-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        9266
Shamela0005815-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        73972
Shamela0005815-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2044
Shamela0005815-ara1_Shamela0000122-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1458
Shamela0005815-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        36704
Shamela0005815-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        5598
Shamela0005815-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        10466
Shamela0005815-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4571
Shamela0005815-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        28919
Shamela0005815-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        48494
Shamela0005815-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        8702
Shamela0005815-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1481
Shamela0005815-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        99899
Shamela0005815-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1964
Shamela0005815-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1082
Shamela0005815-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2229
Shamela0005815-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        14793
Shamela0005815-ara1_Shamela0000752-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2051
Shamela0005815-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        9704
Shamela0005815-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        58628
Shamela0005815-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1478
Shamela0005815-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        29563
Shamela0005815-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1196
Shamela0005815-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        30499
Shamela0005815-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        17765
Shamela0005815-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        15588
Shamela0005815-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        6239
Shamela0005815-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        4230
Shamela0005815-ara1_Shamela0001035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1299
Shamela0005815-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        2416
Shamela0005815-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2038
Shamela0005815-ara1_Shamela0001336-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1976
Shamela0005815-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        10479
Shamela0005815-ara1_Shamela0001346-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1262
Shamela0005815-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        2539
Shamela0005815-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3088
Shamela0005815-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1344
Shamela0005815-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        9331
Shamela0005815-ara1_Shamela0001402-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3689
Shamela0005815-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        33179
Shamela0005815-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       131212
Shamela0005815-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        70606
Shamela0005815-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2477
Shamela0005815-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5838
Shamela0005815-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        80571
Shamela0005815-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        38147
Shamela0005815-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        28075
Shamela0005815-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2605
Shamela0005815-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3298
Shamela0005815-ara1_Shamela0001485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3062
Shamela0005815-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        8855
Shamela0005815-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5993
Shamela0005815-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3954
Shamela0005815-ara1_Shamela0001599-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1446
Shamela0005815-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        10069
Shamela0005815-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        64958
Shamela0005815-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         773
Shamela0005815-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04       253094
Shamela0005815-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1758
Shamela0005815-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        59799
Shamela0005815-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        7091
Shamela0005815-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       186382
Shamela0005815-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       200489
Shamela0005815-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15       251130
Shamela0005815-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       156782
Shamela0005815-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        26882
Shamela0005815-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        11342
Shamela0005815-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        1132
Shamela0005815-ara1_Shamela0002176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2177
Shamela0005815-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        6043
Shamela0005815-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        17150
Shamela0005815-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        97921
Shamela0005815-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        3148
Shamela0005815-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        6080
Shamela0005815-ara1_Shamela0002512-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1121
Shamela0005815-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       127799
Shamela0005815-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1037
Shamela0005815-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        5124
Shamela0005815-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:20       154436
Shamela0005815-ara1_Shamela0003283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        5524
Shamela0005815-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2701
Shamela0005815-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        41119
Shamela0005815-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2568
Shamela0005815-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        84272
Shamela0005815-ara1_Shamela0004096-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        1503
Shamela0005815-ara1_Shamela0004126-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        5681
Shamela0005815-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       148934
Shamela0005815-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       186749
Shamela0005815-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        42135
Shamela0005815-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3712
Shamela0005815-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        10138
Shamela0005815-ara1_Shamela0005428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2753
Shamela0005815-ara1_Shamela0005434-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4922
Shamela0005815-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        7748
Shamela0005815-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        9413
Shamela0005815-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        9019
Shamela0005815-ara1_Shamela0005680-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3204
Shamela0005815-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1972
Shamela0005815-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        9125
Shamela0005815-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        12994
Shamela0005815-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        56545
Shamela0005815-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2914
Shamela0005815-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18       332789
Shamela0005815-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        21475
Shamela0005815-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        14385
Shamela0005815-ara1_Shamela0005776-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        1185
Shamela0005815-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1401
Shamela0005815-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        26275
Shamela0005815-ara1_Shamela0005861-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1285
Shamela0005815-ara1_Shamela0005897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        1214
Shamela0005815-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        29464
Shamela0005815-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        88852
Shamela0005815-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        7465
Shamela0005815-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1781
Shamela0005815-ara1_Shamela0005995-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1887
Shamela0005815-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        38930
Shamela0005815-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3613
Shamela0005815-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        8882
Shamela0005815-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1382
Shamela0005815-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1901
Shamela0005815-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        24145
Shamela0005815-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        4734
Shamela0005815-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        42452
Shamela0005815-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1400
Shamela0005815-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        3393
Shamela0005815-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        3669
Shamela0005815-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1826
Shamela0005815-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3511
Shamela0005815-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        10943
Shamela0005815-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        33208
Shamela0005815-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        75999
Shamela0005815-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        74423
Shamela0005815-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32       383094
Shamela0005815-ara1_Shamela0006785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        2988
Shamela0005815-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2625
Shamela0005815-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1037
Shamela0005815-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1320
Shamela0005815-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        31034
Shamela0005815-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        8098
Shamela0005815-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        14485
Shamela0005815-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        5645
Shamela0005815-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        6577
Shamela0005815-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        2355
Shamela0005815-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2981
Shamela0005815-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3107
Shamela0005815-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        18062
Shamela0005815-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        4236
Shamela0005815-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        15534
Shamela0005815-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2427
Shamela0005815-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1469
Shamela0005815-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1792
Shamela0005815-ara1_Shamela0007640-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1563
Shamela0005815-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2610
Shamela0005815-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:32        84583
Shamela0005815-ara1_Shamela0007808-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1313
Shamela0005815-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04       129882
Shamela0005815-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        97981
Shamela0005815-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1394
Shamela0005815-ara1_Shamela0008202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3405
Shamela0005815-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        15297
Shamela0005815-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4560
Shamela0005815-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2495
Shamela0005815-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2931
Shamela0005815-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        7450
Shamela0005815-ara1_Shamela0008230-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31        5304
Shamela0005815-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1405
Shamela0005815-ara1_Shamela0008236-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2012
Shamela0005815-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2956
Shamela0005815-ara1_Shamela0008253-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:32        1321
Shamela0005815-ara1_Shamela0008254-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        3928
Shamela0005815-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        2821
Shamela0005815-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        7369
Shamela0005815-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        61752
Shamela0005815-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       297156
Shamela0005815-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        16910
Shamela0005815-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        16537
Shamela0005815-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        43911
Shamela0005815-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21       131487
Shamela0005815-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        6098
Shamela0005815-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        12576
Shamela0005815-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1912
Shamela0005815-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        27030
Shamela0005815-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        11835
Shamela0005815-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        4357
Shamela0005815-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1666
Shamela0005815-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        30413
Shamela0005815-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        47345
Shamela0005815-ara1_Shamela0008680-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1425
Shamela0005815-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        16868
Shamela0005815-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4962
Shamela0005815-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1880
Shamela0005815-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        47120
Shamela0005815-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        44171
Shamela0005815-ara1_Shamela0009088-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1241
Shamela0005815-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        8990
Shamela0005815-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        27472
Shamela0005815-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4284
Shamela0005815-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2060
Shamela0005815-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        30572
Shamela0005815-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        72460
Shamela0005815-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5364
Shamela0005815-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        1378
Shamela0005815-ara1_Shamela0009305-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        2635
Shamela0005815-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1732
Shamela0005815-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1387
Shamela0005815-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5564
Shamela0005815-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        10714
Shamela0005815-ara1_Shamela0009354-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2995
Shamela0005815-ara1_Shamela0009370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2796
Shamela0005815-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3779
Shamela0005815-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4513
Shamela0005815-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        6367
Shamela0005815-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        7616
Shamela0005815-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        3653
Shamela0005815-ara1_Shamela0009391-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2998
Shamela0005815-ara1_Shamela0009397-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1101
Shamela0005815-ara1_Shamela0009413-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1463
Shamela0005815-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        9198
Shamela0005815-ara1_Shamela0009563-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3831
Shamela0005815-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1928
Shamela0005815-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        35956
Shamela0005815-ara1_Shamela0009592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        7355
Shamela0005815-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        9938
Shamela0005815-ara1_Shamela0009607-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        1763
Shamela0005815-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1743
Shamela0005815-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1193
Shamela0005815-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        9381
Shamela0005815-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        7748
Shamela0005815-ara1_Shamela0009701-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:09        3263
Shamela0005815-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        5229
Shamela0005815-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        4387
Shamela0005815-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        19844
Shamela0005815-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        23393
Shamela0005815-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        46092
Shamela0005815-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        7852
Shamela0005815-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        30591
Shamela0005815-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        35167
Shamela0005815-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        21112
Shamela0005815-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        15858
Shamela0005815-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        14414
Shamela0005815-ara1_Shamela0009793-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1740
Shamela0005815-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        14541
Shamela0005815-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        22110
Shamela0005815-ara1_Shamela0009808-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1633
Shamela0005815-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        54585
Shamela0005815-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1725
Shamela0005815-ara1_Shamela0009855-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1575
Shamela0005815-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        8490
Shamela0005815-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        40836
Shamela0005815-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        14297
Shamela0005815-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4195
Shamela0005815-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1447
Shamela0005815-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        3725
Shamela0005815-ara1_Shamela0009973-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         942
Shamela0005815-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        9091
Shamela0005815-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2726
Shamela0005815-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        4006
Shamela0005815-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        1894
Shamela0005815-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1366
Shamela0005815-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        23886
Shamela0005815-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        17964
Shamela0005815-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6468
Shamela0005815-ara1_Shamela0010447-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2355
Shamela0005815-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2769
Shamela0005815-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        13063
Shamela0005815-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        4566
Shamela0005815-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        66214
Shamela0005815-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        8505
Shamela0005815-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       179698
Shamela0005815-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4144
Shamela0005815-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        65291
Shamela0005815-ara1_Shamela0010521-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33         932
Shamela0005815-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        1343
Shamela0005815-ara1_Shamela0010529-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3488
Shamela0005815-ara1_Shamela0010531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        6432
Shamela0005815-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1018
Shamela0005815-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        2270
Shamela0005815-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        5306
Shamela0005815-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        14947
Shamela0005815-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        8962
Shamela0005815-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3384
Shamela0005815-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        57623
Shamela0005815-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        81855
Shamela0005815-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        19115
Shamela0005815-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        7238
Shamela0005815-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        2618
Shamela0005815-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        4590
Shamela0005815-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2379
Shamela0005815-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        35780
Shamela0005815-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2986
Shamela0005815-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        22591
Shamela0005815-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        24430
Shamela0005815-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1401
Shamela0005815-ara1_Shamela0010831-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3564
Shamela0005815-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        23252
Shamela0005815-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        81979
Shamela0005815-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        1258
Shamela0005815-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32       112873
Shamela0005815-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        7112
Shamela0005815-ara1_Shamela0010913-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        1636
Shamela0005815-ara1_Shamela0011030-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        4996
Shamela0005815-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        22085
Shamela0005815-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        8377
Shamela0005815-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        4027
Shamela0005815-ara1_Shamela0011181-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2439
Shamela0005815-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1581
Shamela0005815-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2020
Shamela0005815-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4398
Shamela0005815-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2316
Shamela0005815-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2265
Shamela0005815-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2267
Shamela0005815-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        9890
Shamela0005815-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        11064
Shamela0005815-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        3187
Shamela0005815-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1945
Shamela0005815-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        9386
Shamela0005815-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2000
Shamela0005815-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        27437
Shamela0005815-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1875
Shamela0005815-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5749
Shamela0005815-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        7917
Shamela0005815-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3861
Shamela0005815-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        5302
Shamela0005815-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2230
Shamela0005815-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1071
Shamela0005815-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2384
Shamela0005815-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1406
Shamela0005815-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:20        5197
Shamela0005815-ara1_Shamela0011812-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        1990
Shamela0005815-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        31771
Shamela0005815-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3199
Shamela0005815-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5578
Shamela0005815-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2652
Shamela0005815-ara1_Shamela0012024-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1540
Shamela0005815-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        6660
Shamela0005815-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        28120
Shamela0005815-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2011
Shamela0005815-ara1_Shamela0012045-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:44        2355
Shamela0005815-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        59947
Shamela0005815-ara1_Shamela0012205-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21         831
Shamela0005815-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        39624
Shamela0005815-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        1403
Shamela0005815-ara1_Shamela0012222-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        1210
Shamela0005815-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        4394
Shamela0005815-ara1_Shamela0012289-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        1989
Shamela0005815-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        14631
Shamela0005815-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15         948
Shamela0005815-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:32        4083
Shamela0005815-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        87151
Shamela0005815-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        19502
Shamela0005815-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        56403
Shamela0005815-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        92220
Shamela0005815-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1882
Shamela0005815-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        3313
Shamela0005815-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        20161
Shamela0005815-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        22654
Shamela0005815-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4755
Shamela0005815-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        21227
Shamela0005815-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        1194
Shamela0005815-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        4419
Shamela0005815-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3524
Shamela0005815-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2142
Shamela0005815-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4030
Shamela0005815-ara1_Shamela0012848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        10002
Shamela0005815-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        4329
Shamela0005815-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        1417
Shamela0005815-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        32675
Shamela0005815-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        5427
Shamela0005815-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2439
Shamela0005815-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        9895
Shamela0005815-ara1_Shamela0012936-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        3152
Shamela0005815-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        81075
Shamela0005815-ara1_Shamela0012985-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2575
Shamela0005815-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        19689
Shamela0005815-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        5087
Shamela0005815-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1893
Shamela0005815-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1237
Shamela0005815-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2250
Shamela0005815-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        6644
Shamela0005815-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        19447
Shamela0005815-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        15627
Shamela0005815-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        2403
Shamela0005815-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        8436
Shamela0005815-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        13385
Shamela0005815-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        11464
Shamela0005815-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        17994
Shamela0005815-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        9985
Shamela0005815-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        6112
Shamela0005815-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2184
Shamela0005815-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2134
Shamela0005815-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        7627
Shamela0005815-ara1_Shamela0013089-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        10806
Shamela0005815-ara1_Shamela0013110-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1737
Shamela0005815-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        21825
Shamela0005815-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        7254
Shamela0005815-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        9551
Shamela0005815-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        5521
Shamela0005815-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3125
Shamela0005815-ara1_Shamela0013152-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:01        3731
Shamela0005815-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        89467
Shamela0005815-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4475
Shamela0005815-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        16850
Shamela0005815-ara1_Shamela0021107-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        1533
Shamela0005815-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        26377
Shamela0005815-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        3785
Shamela0005815-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        3312
Shamela0005815-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        14585
Shamela0005815-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        49974
Shamela0005815-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        16890
Shamela0005815-ara1_Shamela0021488-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1687
Shamela0005815-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        28487
Shamela0005815-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        42502
Shamela0005815-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2938
Shamela0005815-ara1_Shamela0021508-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2241
Shamela0005815-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3801
Shamela0005815-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1607
Shamela0005815-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        3917
Shamela0005815-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        5823
Shamela0005815-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7768
Shamela0005815-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        13449
Shamela0005815-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1696
Shamela0005815-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        5282
Shamela0005815-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        16649
Shamela0005815-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5289
Shamela0005815-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         933
Shamela0005815-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2224
Shamela0005815-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        9898
Shamela0005815-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2483
Shamela0005815-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31         923
Shamela0005815-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32       163545
Shamela0005815-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        5912
Shamela0005815-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        7459
Shamela0005815-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        9501
Shamela0005815-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3301
Shamela0005815-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        10223
Shamela0005815-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2709
Shamela0005815-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        19006
Shamela0005815-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        9539
Shamela0005815-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        1534
Shamela0005815-ara1_Shamela0021672-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1575
Shamela0005815-ara1_Shamela0021676-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5212
Shamela0005815-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        9587
Shamela0005815-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        10086
Shamela0005815-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        9865
Shamela0005815-ara1_Shamela0021709-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        7250
Shamela0005815-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        31761
Shamela0005815-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40       358126
Shamela0005815-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        15440
Shamela0005815-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4517
Shamela0005815-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        21395
Shamela0005815-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        7310
Shamela0005815-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        22068
Shamela0005815-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        29997
Shamela0005815-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        30876
Shamela0005815-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        18721
Shamela0005815-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        82392
Shamela0005815-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        34034
Shamela0005815-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        46072
Shamela0005815-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31       134911
Shamela0005815-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        34086
Shamela0005815-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1238
Shamela0005815-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        3252
Shamela0005815-ara1_Shamela0022334-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20         976
Shamela0005815-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        8770
Shamela0005815-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1330
Shamela0005815-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59       141715
Shamela0005815-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        12116
Shamela0005815-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        6245
Shamela0005815-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        13134
Shamela0005815-ara1_Shamela0022643-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5102
Shamela0005815-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1372
Shamela0005815-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        10008
Shamela0005815-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        3046
Shamela0005815-ara1_Shamela0022676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        5913
Shamela0005815-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        5733
Shamela0005815-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        6951
Shamela0005815-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        11026
Shamela0005815-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        6186
Shamela0005815-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        41518
Shamela0005815-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3460
Shamela0005815-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        31086
Shamela0005815-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        11769
Shamela0005815-ara1_Shamela0022877-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1832
Shamela0005815-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        4412
Shamela0005815-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        7269
Shamela0005815-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1342
Shamela0005815-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        10295
Shamela0005815-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        44375
Shamela0005815-ara1_Shamela0023102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1836
Shamela0005815-ara1_Shamela0023163-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        4020
Shamela0005815-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        6167
Shamela0005815-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4455
Shamela0005815-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        29081
Shamela0005815-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        4683
Shamela0005815-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1345
Shamela0005815-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5545
Shamela0005815-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        17091
Shamela0005815-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        7996
Shamela0005815-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        10786
Shamela0005815-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        3960
Shamela0005815-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        32634
Shamela0005815-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        2538
Shamela0005815-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        64027
Shamela0005815-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1109
Shamela0005815-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        30421
Shamela0005815-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        3458
Shamela0005815-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        5831
Shamela0005815-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        30194
Shamela0005815-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        17128
Shamela0005815-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        6164
Shamela0005815-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        33637
Shamela0005815-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15       142962
Shamela0005815-ara1_Shamela0023718-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:04        2026
Shamela0005815-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        3561
Shamela0005815-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        94941
Shamela0005815-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        8510
Shamela0005815-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        5459
Shamela0005815-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3724
Shamela0005815-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        31231
Shamela0005815-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1737
Shamela0005815-ara1_Shamela0025782-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2128
Shamela0005815-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        15447
Shamela0005815-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35       506587
Shamela0005815-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15       265309
Shamela0005815-ara1_Shamela0025837-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:03        1240
Shamela0005815-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        8056
Shamela0005815-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        5277
Shamela0005815-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        38538
Shamela0005815-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3049
Shamela0005815-ara1_Shamela0026337-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1530
Shamela0005815-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3415
Shamela0005815-ara1_Shamela0026373-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1245
Shamela0005815-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1051
Shamela0005815-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        21664
Shamela0005815-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2414
Shamela0005815-ara1_Shamela0026426-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1870
Shamela0005815-ara1_Shamela0026432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1811
Shamela0005815-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        5539
Shamela0005815-ara1_Shamela0026461-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2762
Shamela0005815-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        35024
Shamela0005815-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2324
Shamela0005815-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        65792
Shamela0005815-ara1_Shamela0026535-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         928
Shamela0005815-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        6321
Shamela0005815-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1071
Shamela0005815-ara1_Shamela0026559-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        1961
Shamela0005815-ara1_Shamela0026560-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2120
Shamela0005815-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        12735
Shamela0005815-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        36325
Shamela0005815-ara1_Shamela0026572-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1410
Shamela0005815-ara1_Shamela0026576-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        3420
Shamela0005815-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        6133
Shamela0005815-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        5568
Shamela0005815-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1492
Shamela0005815-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        4499
Shamela0005815-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        6079
Shamela0005815-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2984
Shamela0005815-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        40569
Shamela0005815-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1746
Shamela0005815-ara1_Shamela0026730-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1989
Shamela0005815-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3848
Shamela0005815-ara1_Shamela0026735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        6820
Shamela0005815-ara1_Shamela0026740-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        11414
Shamela0005815-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1773
Shamela0005815-ara1_Shamela0026745-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4400
Shamela0005815-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2782
Shamela0005815-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4495
Shamela0005815-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1926
Shamela0005815-ara1_Shamela0026808-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        1716
Shamela0005815-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        1653
Shamela0005815-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1578
Shamela0005815-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2024
Shamela0005815-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        10196
Shamela0005815-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2386
Shamela0005815-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        18608
Shamela0005815-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        19511
Shamela0005815-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        7656
Shamela0005815-ara1_Shamela0027096-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1906
Shamela0005815-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        50864
Shamela0005815-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2680
Shamela0005815-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1149
Shamela0005815-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        10561
Shamela0005815-ara1_Shamela0028851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2344
Shamela0005815-ara1_Shamela0029344-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        9982
Shamela0005815-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2014
Shamela0005815-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2051
Shamela0005815-ara1_Shamela0029704-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4235
Shamela0005815-ara1_Shamela0029711-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        10197
Shamela0005815-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1751
Shamela0005815-ara1_Shamela0029732-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        8740
Shamela0005815-ara1_Shamela0029738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        13425
Shamela0005815-ara1_Shamela0029739-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1475
Shamela0005815-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1342
Shamela0005815-ara1_Shamela0029751-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2109
Shamela0005815-ara1_Shamela0029772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2172
Shamela0005815-ara1_Shamela0029778-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2484
Shamela0005815-ara1_Shamela0029779-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4678
Shamela0005815-ara1_Shamela0029780-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1256
Shamela0005815-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        5562
Shamela0005815-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        4239
Shamela0005815-ara1_Shamela0029866-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        6016
Shamela0005815-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        2774
Shamela0005815-ara1_Shamela0029868-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4819
Shamela0005815-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        6079
Shamela0005815-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        4945
Shamela0005815-ara1_Shamela0029922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2570
Shamela0005815-ara1_Shamela0029933-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        13082
Shamela0005815-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1487
Shamela0005815-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1310
Shamela0005815-ara1_Shamela0030022-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3949
Shamela0005815-ara1_Shamela0030024-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1495
Shamela0005815-ara1_Shamela0030037-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        9629
Shamela0005815-ara1_Shamela0030142-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2112
Shamela0005815-ara1_Shamela0030173-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        4109
Shamela0005815-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1137
Shamela0005815-ara1_Shamela0030246-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1650
Shamela0005815-ara1_Shamela0030266-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2938
Shamela0005815-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2210
Shamela0005815-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        6439
Shamela0005815-ara1_Shamela0030324-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2858
Shamela0005815-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        14331
Shamela0005815-ara1_Shamela0030384-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        6210
Shamela0005815-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1413
Shamela0005815-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        2385
Shamela0005815-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2288
Shamela0005815-ara1_Shamela0030646-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1889
Shamela0005815-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1978
Shamela0005815-ara1_Shamela0030731-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        1559
Shamela0005815-ara1_Shamela0030760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2978
Shamela0005815-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1151
Shamela0005815-ara1_Shamela0030790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1489
Shamela0005815-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        2717
Shamela0005815-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1512
Shamela0005815-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        12335
Shamela0005815-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        77678
Shamela0005815-ara1_Shamela0035101-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1119
Shamela0005815-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3116
Shamela0005815-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       149891
Shamela0005815-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        8473
Shamela0005815-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        5605
Shamela0005815-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        26243
Shamela0005815-ara1_Shamela0037361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1596
Shamela0005815-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        20682
Shamela0005815-ara1_Shamela0037649-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3738
Shamela0005815-ara1_Shamela0037713-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13         945
Shamela0005815-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        7619
Shamela0005815-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       116735
Shamela0005815-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3200
Shamela0005815-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4966
Shamela0005815-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1343
Shamela0005815-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        8641
Shamela0005815-ara1_Shamela0095860-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2360
Shamela0005815-ara1_Shamela0096165-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:43        2012
Shamela0005815-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        6568
Shamela0005815-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06         888
Shamela0005815-ara1_Shamela0096233-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         921
Shamela0005815-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        16187
Shamela0005815-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        68620
Shamela0005815-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2363
Shamela0005815-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1261
Shamela0005815-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15         917
Shamela0005815-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1904
Shamela0005815-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1534
Shamela0005815-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       138512
Shamela0005815-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        3916
Shamela0005815-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        33708
Shamela0005815-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        1338
Shamela0005815-ara1_Shia000018-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        1838
Shamela0005815-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5415
Shamela0005815-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7992
Shamela0005815-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        5124
Shamela0005815-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1786
Shamela0005815-ara1_Shia000111Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1013
Shamela0005815-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        7399
Shamela0005815-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1205
Shamela0005815-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1755
Shamela0005815-ara1_Shia000204Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1457
Shamela0005815-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1253
Shamela0005815-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1841
Shamela0005815-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3800
Shamela0005815-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        4067
Shamela0005815-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        59632
Shamela0005815-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        1808
Shamela0005815-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        52651
Shamela0005815-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        12811
Shamela0005815-ara1_Shia000987Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1968
Shamela0005815-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        34103
Shamela0005815-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        52384
Shamela0005815-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        7818
Shamela0005815-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2491
Shamela0005815-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        8586
Shamela0005815-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        2470
Shamela0005815-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        8654
Shamela0005815-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1048
Shamela0005815-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2964
Shamela0005815-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        1230
Shamela0005815-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        11480
Shamela0005815-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1205
Shamela0005815-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2759
Shamela0005815-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        6355
Shamela0005815-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        7474
Shamela0005815-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        2956
Shamela0005815-ara1_Shia001371-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        3331
Shamela0005815-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        3163
Shamela0005815-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6215
Shamela0005815-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 12:35        1110
Shamela0005815-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        6465
Shamela0005815-ara1_Shia001414-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        1737
Shamela0005815-ara1_Shia001423Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1182
Shamela0005815-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        47253
Shamela0005815-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        3719
Shamela0005815-ara1_Shia001551-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        3108
Shamela0005815-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        4727
Shamela0005815-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        45241
Shamela0005815-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        1192
Shamela0005815-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        4918
Shamela0005815-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        5536
Shamela0005815-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        50984
Shamela0005815-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15       123939
Shamela0005815-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15       440360
Shamela0005815-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        28858
Shamela0005815-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       127365
Shamela0005815-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        13623
Shamela0005815-ara1_Shia001877-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        1681
Shamela0005815-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        3050
Shamela0005815-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        5962
Shamela0005815-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        15989
Shamela0005815-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        37978
Shamela0005815-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        20845
Shamela0005815-ara1_Shia001926-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        1973
Shamela0005815-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        10430
Shamela0005815-ara1_Shia001951-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        10331
Shamela0005815-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        15325
Shamela0005815-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        4766
Shamela0005815-ara1_Shia001975-ara1.csv      17-Mar-2020 17:44        4272
Shamela0005815-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       111903
Shamela0005815-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        31977
Shamela0005815-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        69531
Shamela0005815-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 12:31        2686
Shamela0005815-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        5861
Shamela0005815-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        45614
Shamela0005815-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        2416
Shamela0005815-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        5371
Shamela0005815-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        41731
Shamela0005815-ara1_Shia002080-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27         892
Shamela0005815-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        13179
Shamela0005815-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        5871
Shamela0005815-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        4746
Shamela0005815-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        3468
Shamela0005815-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        2701
Shamela0005815-ara1_Shia002117-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        4251
Shamela0005815-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        99027
Shamela0005815-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        3834
Shamela0005815-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        22230
Shamela0005815-ara1_Shia002163-ara1.csv      17-Mar-2020 15:30        1566
Shamela0005815-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        14439
Shamela0005815-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        1329
Shamela0005815-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        16342
Shamela0005815-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        1827
Shamela0005815-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        22689
Shamela0005815-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        1254
Shamela0005815-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        32123
Shamela0005815-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        47371
Shamela0005815-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        67303
Shamela0005815-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        1470
Shamela0005815-ara1_Shia002230-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        4428
Shamela0005815-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        49486
Shamela0005815-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        14721
Shamela0005815-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2983
Shamela0005815-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:20        1715
Shamela0005815-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15       145085
Shamela0005815-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        9376
Shamela0005815-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1400
Shamela0005815-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        20793
Shamela0005815-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7883
Shamela0005815-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1562
Shamela0005815-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        14816
Shamela0005815-ara1_Shia002462-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        1572
Shamela0005815-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        1384
Shamela0005815-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2342
Shamela0005815-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        56647
Shamela0005815-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        5383
Shamela0005815-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        14044
Shamela0005815-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        42795
Shamela0005815-ara1_Shia002748Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1524
Shamela0005815-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        5916
Shamela0005815-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        4814
Shamela0005815-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        12166
Shamela0005815-ara1_Shia002964Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1178
Shamela0005815-ara1_Shia002970Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2060
Shamela0005815-ara1_Shia002984Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1677
Shamela0005815-ara1_Shia003056-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:17        1142
Shamela0005815-ara1_Shia003060Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        3352
Shamela0005815-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2607
Shamela0005815-ara1_Shia003325-ara1.csv      17-Mar-2020 16:37        1207
Shamela0005815-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        9891
Shamela0005815-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        3890
Shamela0005815-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        31878
Shamela0005815-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        1867
Shamela0005815-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       153022
Shamela0005815-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:27        14034
Shamela0005815-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4454
Shamela0005815-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        2608
Shamela0005815-ara1_Shia003684Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3484
Shamela0005815-ara1_Shia003687-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        1330
Shamela0005815-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        5893
Shamela0005815-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5735
Shamela0005815-ara1_Shia003697-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        4112
Shamela0005815-ara1_Shia003699-ara1.csv      17-Mar-2020 17:37        2486
Shamela0005815-ara1_Shia003701-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        1690
Shamela0005815-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 17:47        1173
Shamela0005815-ara1_Shia003704-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        2497
Shamela0005815-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1182
Shamela0005815-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        17564
Shamela0005815-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        10974
Shamela0005815-ara1_Shia003725-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1385
Shamela0005815-ara1_Shia003727Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        5614
Shamela0005815-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3728
Shamela0005815-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28       146953
Shamela0005815-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        2447
Shamela0005815-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2587
Shamela0005815-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        15878
Shamela0005815-ara1_Shia003906Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        1284
Shamela0005815-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        5542
Shamela0005815-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46         999
Shamela0005815-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1737
Shamela0005815-ara1_Shia003957Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        3434
Shamela0005815-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3338
Shamela0005815-ara1_Shia003988-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1143
Shamela0005815-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 12:31        2539
Shamela0005815-ara1_Shia004024-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        3023
Shamela0005815-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        1538
Shamela0005815-ara1_Shia004055-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        3743
Shamela0005815-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        37973
Shamela0005815-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        51458
Shamela0005815-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        6373
Shamela0005815-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        1311
Shamela0005815-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        2472
Shamela0005815-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        2472
Shamela0005815-ara1_Shia004526-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04         959
Shamela0005815-ara1_Shia004552Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2790
Shamela0005815-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        3145