Index of /passim01022020/Shamela0005748-ara1/


../
Shamela0005748-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        7648
Shamela0005748-ara1_JK000014-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:15        1539
Shamela0005748-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        2129
Shamela0005748-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        63073
Shamela0005748-ara1_JK000036-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        1680
Shamela0005748-ara1_JK000042-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:43        1742
Shamela0005748-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1466
Shamela0005748-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        5228
Shamela0005748-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        8427
Shamela0005748-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        1801
Shamela0005748-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        1701
Shamela0005748-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        24768
Shamela0005748-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1869
Shamela0005748-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        2841
Shamela0005748-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        6731
Shamela0005748-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        8628
Shamela0005748-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        1066
Shamela0005748-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        5363
Shamela0005748-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        5909
Shamela0005748-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        3594
Shamela0005748-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:10        4827
Shamela0005748-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        1115
Shamela0005748-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        4084
Shamela0005748-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        1557
Shamela0005748-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        9960
Shamela0005748-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        4782
Shamela0005748-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        10470
Shamela0005748-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1588
Shamela0005748-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        2467
Shamela0005748-ara1_JK000668-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:44        7150
Shamela0005748-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        1418
Shamela0005748-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        2027
Shamela0005748-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:38        1458
Shamela0005748-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        12341
Shamela0005748-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        17122
Shamela0005748-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        4593
Shamela0005748-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        1882
Shamela0005748-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        1348
Shamela0005748-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        22853
Shamela0005748-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:11        9373
Shamela0005748-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        1029
Shamela0005748-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       145036
Shamela0005748-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        2329
Shamela0005748-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        3084
Shamela0005748-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        8397
Shamela0005748-ara1_JK001039-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:47         989
Shamela0005748-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:31        1541
Shamela0005748-ara1_JK001210-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        3072
Shamela0005748-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58         811
Shamela0005748-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        11070
Shamela0005748-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        1610
Shamela0005748-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        2211
Shamela0005748-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        2072
Shamela0005748-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        5355
Shamela0005748-ara1_JK001296-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:13        1674
Shamela0005748-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1045
Shamela0005748-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1748
Shamela0005748-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        1873
Shamela0005748-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        7744
Shamela0005748-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        1574
Shamela0005748-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        1856
Shamela0005748-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        1533
Shamela0005748-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        1438
Shamela0005748-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        25257
Shamela0005748-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:13        2204
Shamela0005748-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        1460
Shamela0005748-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        3125
Shamela0005748-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        3184
Shamela0005748-ara1_JK005022-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1004
Shamela0005748-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        6300
Shamela0005748-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        22458
Shamela0005748-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        3140
Shamela0005748-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        1061
Shamela0005748-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        1792
Shamela0005748-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53         855
Shamela0005748-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        3754
Shamela0005748-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1660
Shamela0005748-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        1721
Shamela0005748-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        1414
Shamela0005748-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        2159
Shamela0005748-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        3809
Shamela0005748-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        11656
Shamela0005748-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10         953
Shamela0005748-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        21879
Shamela0005748-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        22358
Shamela0005748-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        2062
Shamela0005748-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        5608
Shamela0005748-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 14:48        4566
Shamela0005748-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        2198
Shamela0005748-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        11301
Shamela0005748-ara1_JK007526-ara1.csv       17-Mar-2020 14:36        2546
Shamela0005748-ara1_JK007578-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31         941
Shamela0005748-ara1_JK007589-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1163
Shamela0005748-ara1_JK007608-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        1973
Shamela0005748-ara1_JK007630-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        2041
Shamela0005748-ara1_JK009223-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        3349
Shamela0005748-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        1274
Shamela0005748-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        6612
Shamela0005748-ara1_JK009233-ara1.csv       17-Mar-2020 14:49        12076
Shamela0005748-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        3296
Shamela0005748-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        17088
Shamela0005748-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        2101
Shamela0005748-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        1309
Shamela0005748-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1398
Shamela0005748-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        20133
Shamela0005748-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        5915
Shamela0005748-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        1483
Shamela0005748-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        1235
Shamela0005748-ara1_JK009304-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        31529
Shamela0005748-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        8042
Shamela0005748-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        5238
Shamela0005748-ara1_JK009406-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21         971
Shamela0005748-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:09        4048
Shamela0005748-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        5562
Shamela0005748-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        22493
Shamela0005748-ara1_JK010589-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        1069
Shamela0005748-ara1_JK010605-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1105
Shamela0005748-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        8516
Shamela0005748-ara1_JK010649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        1891
Shamela0005748-ara1_JK010724-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1062
Shamela0005748-ara1_JK010731-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15         853
Shamela0005748-ara1_JK010732-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        1501
Shamela0005748-ara1_JK010743-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04         817
Shamela0005748-ara1_JK010746-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1635
Shamela0005748-ara1_JK010755-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        2745
Shamela0005748-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        12853
Shamela0005748-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        1694
Shamela0005748-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        5319
Shamela0005748-ara1_JK011503-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59        1292
Shamela0005748-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 15:11        1116
Shamela0005748-ara1_MSG20191024-ara1.mARkdown.csv 17-Mar-2020 14:59        12791
Shamela0005748-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23       100113
Shamela0005748-ara1_Sham30K0033307-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2126
Shamela0005748-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        2724
Shamela0005748-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        2040
Shamela0005748-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1163
Shamela0005748-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1493
Shamela0005748-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        24263
Shamela0005748-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        6095
Shamela0005748-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2459
Shamela0005748-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        4123
Shamela0005748-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1777
Shamela0005748-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2521
Shamela0005748-ara1_Shamela0000722-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        1348
Shamela0005748-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1329
Shamela0005748-ara1_Shamela0000758-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:00        1646
Shamela0005748-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1690
Shamela0005748-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        6115
Shamela0005748-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        16089
Shamela0005748-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        5147
Shamela0005748-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        2224
Shamela0005748-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        1225
Shamela0005748-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27         828
Shamela0005748-ara1_Shamela0001003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:31         963
Shamela0005748-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:27        11268
Shamela0005748-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        14662
Shamela0005748-ara1_Shamela0001336-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        2352
Shamela0005748-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        4206
Shamela0005748-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1261
Shamela0005748-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2058
Shamela0005748-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        3562
Shamela0005748-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        8243
Shamela0005748-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1764
Shamela0005748-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1934
Shamela0005748-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        2782
Shamela0005748-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2914
Shamela0005748-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1453
Shamela0005748-ara1_Shamela0001487-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        2040
Shamela0005748-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        17385
Shamela0005748-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        17645
Shamela0005748-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        38440
Shamela0005748-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1744
Shamela0005748-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        12927
Shamela0005748-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        16249
Shamela0005748-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        11211
Shamela0005748-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        3441
Shamela0005748-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        13226
Shamela0005748-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1879
Shamela0005748-ara1_Shamela0002506-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        11335
Shamela0005748-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1547
Shamela0005748-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1352
Shamela0005748-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        7707
Shamela0005748-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        98646
Shamela0005748-ara1_Shamela0003298-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        4214
Shamela0005748-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        5360
Shamela0005748-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1925
Shamela0005748-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29        8833
Shamela0005748-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        20284
Shamela0005748-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        39725
Shamela0005748-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        21494
Shamela0005748-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        4492
Shamela0005748-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48         900
Shamela0005748-ara1_Shamela0005390-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        3824
Shamela0005748-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2320
Shamela0005748-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1013
Shamela0005748-ara1_Shamela0005449-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        3086
Shamela0005748-ara1_Shamela0005455-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2161
Shamela0005748-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        4393
Shamela0005748-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1536
Shamela0005748-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1519
Shamela0005748-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        21907
Shamela0005748-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        11132
Shamela0005748-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1088
Shamela0005748-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        12116
Shamela0005748-ara1_Shamela0005880-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:23        1580
Shamela0005748-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2461
Shamela0005748-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1911
Shamela0005748-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        3338
Shamela0005748-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        16407
Shamela0005748-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3135
Shamela0005748-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        2204
Shamela0005748-ara1_Shamela0006277-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2278
Shamela0005748-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1175
Shamela0005748-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4457
Shamela0005748-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        2709
Shamela0005748-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        12600
Shamela0005748-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1254
Shamela0005748-ara1_Shamela0006593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2107
Shamela0005748-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        8334
Shamela0005748-ara1_Shamela0006630-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:41        1940
Shamela0005748-ara1_Shamela0006686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:21        5918
Shamela0005748-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        19515
Shamela0005748-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        5402
Shamela0005748-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2841
Shamela0005748-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2737
Shamela0005748-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        24088
Shamela0005748-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        24299
Shamela0005748-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3972
Shamela0005748-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        3921
Shamela0005748-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        2779
Shamela0005748-ara1_Shamela0006952-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        5494
Shamela0005748-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        2625
Shamela0005748-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        8366
Shamela0005748-ara1_Shamela0007556-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1659
Shamela0005748-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1580
Shamela0005748-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        4435
Shamela0005748-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1743
Shamela0005748-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        1586
Shamela0005748-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        15625
Shamela0005748-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        26228
Shamela0005748-ara1_Shamela0008186-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         981
Shamela0005748-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1857
Shamela0005748-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1188
Shamela0005748-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2808
Shamela0005748-ara1_Shamela0008259-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:27        1435
Shamela0005748-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        6455
Shamela0005748-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        21313
Shamela0005748-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        16148
Shamela0005748-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        8665
Shamela0005748-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        4374
Shamela0005748-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1667
Shamela0005748-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        3459
Shamela0005748-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        24527
Shamela0005748-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2686
Shamela0005748-ara1_Shamela0008571-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6913
Shamela0005748-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        3241
Shamela0005748-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        5322
Shamela0005748-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2805
Shamela0005748-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        10355
Shamela0005748-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        8061
Shamela0005748-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1202
Shamela0005748-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        1600
Shamela0005748-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        17779
Shamela0005748-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        4661
Shamela0005748-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 15:27        2696
Shamela0005748-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2728
Shamela0005748-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1049
Shamela0005748-ara1_Shamela0009307-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:53        1891
Shamela0005748-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        6103
Shamela0005748-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        3949
Shamela0005748-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        4668
Shamela0005748-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        26702
Shamela0005748-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1608
Shamela0005748-ara1_Shamela0009618-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1108
Shamela0005748-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        12849
Shamela0005748-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        8907
Shamela0005748-ara1_Shamela0009701-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:09        5155
Shamela0005748-ara1_Shamela0009754-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1568
Shamela0005748-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2558
Shamela0005748-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        28021
Shamela0005748-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        2814
Shamela0005748-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        9470
Shamela0005748-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        2206
Shamela0005748-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        17035
Shamela0005748-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        40063
Shamela0005748-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:27        1169
Shamela0005748-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        18800
Shamela0005748-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        4952
Shamela0005748-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        2183
Shamela0005748-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1744
Shamela0005748-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        8227
Shamela0005748-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2592
Shamela0005748-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        9523
Shamela0005748-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        31229
Shamela0005748-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        6698
Shamela0005748-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1800
Shamela0005748-ara1_Shamela0010010-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        3394
Shamela0005748-ara1_Shamela0010275-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        15980
Shamela0005748-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        46758
Shamela0005748-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        3970
Shamela0005748-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1683
Shamela0005748-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        3237
Shamela0005748-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        16706
Shamela0005748-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        13450
Shamela0005748-ara1_Shamela0010509-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49        1052
Shamela0005748-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        3773
Shamela0005748-ara1_Shamela0010521-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        3435
Shamela0005748-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        17881
Shamela0005748-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        8149
Shamela0005748-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3213
Shamela0005748-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        18329
Shamela0005748-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        4513
Shamela0005748-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3262
Shamela0005748-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        26266
Shamela0005748-ara1_Shamela0010709-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:33        1181
Shamela0005748-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2285
Shamela0005748-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        4807
Shamela0005748-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        8371
Shamela0005748-ara1_Shamela0010806-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2877
Shamela0005748-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1200
Shamela0005748-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        94547
Shamela0005748-ara1_Shamela0011068-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        2821
Shamela0005748-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1733
Shamela0005748-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1182
Shamela0005748-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1049
Shamela0005748-ara1_Shamela0011685-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:00        15223
Shamela0005748-ara1_Shamela0011787-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        9949
Shamela0005748-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        4671
Shamela0005748-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        10983
Shamela0005748-ara1_Shamela0011800-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:18        10191
Shamela0005748-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2645
Shamela0005748-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1188
Shamela0005748-ara1_Shamela0011998-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1686
Shamela0005748-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        4865
Shamela0005748-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        5468
Shamela0005748-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34       174530
Shamela0005748-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        4790
Shamela0005748-ara1_Shamela0012086-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2002
Shamela0005748-ara1_Shamela0012129-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        11222
Shamela0005748-ara1_Shamela0012205-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:40        4206
Shamela0005748-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1825
Shamela0005748-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        2712
Shamela0005748-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        5006
Shamela0005748-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        15693
Shamela0005748-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49       215982
Shamela0005748-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        19490
Shamela0005748-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        2408
Shamela0005748-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1582
Shamela0005748-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:44        1619
Shamela0005748-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        3125
Shamela0005748-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1752
Shamela0005748-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1965
Shamela0005748-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        25924
Shamela0005748-ara1_Shamela0012936-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        1442
Shamela0005748-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        7022
Shamela0005748-ara1_Shamela0012982-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20         991
Shamela0005748-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5169
Shamela0005748-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1852
Shamela0005748-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2228
Shamela0005748-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        3652
Shamela0005748-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11         936
Shamela0005748-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1928
Shamela0005748-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        2339
Shamela0005748-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1250
Shamela0005748-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1716
Shamela0005748-ara1_Shamela0013140-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1138
Shamela0005748-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        5103
Shamela0005748-ara1_Shamela0013167-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        4594
Shamela0005748-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1138
Shamela0005748-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1473
Shamela0005748-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        16925
Shamela0005748-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        1465
Shamela0005748-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2414
Shamela0005748-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1847
Shamela0005748-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1559
Shamela0005748-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        8030
Shamela0005748-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3453
Shamela0005748-ara1_Shamela0021563-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        6848
Shamela0005748-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        2861
Shamela0005748-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2406
Shamela0005748-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        4792
Shamela0005748-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1551
Shamela0005748-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        6546
Shamela0005748-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1354
Shamela0005748-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        3745
Shamela0005748-ara1_Shamela0021650-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        3249
Shamela0005748-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        4373
Shamela0005748-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        2392
Shamela0005748-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        8342
Shamela0005748-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        17545
Shamela0005748-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2318
Shamela0005748-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1059
Shamela0005748-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        14401
Shamela0005748-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1429
Shamela0005748-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        43736
Shamela0005748-ara1_Shamela0022341-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        6986
Shamela0005748-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4964
Shamela0005748-ara1_Shamela0022551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        4976
Shamela0005748-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1210
Shamela0005748-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        15425
Shamela0005748-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        2715
Shamela0005748-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1361
Shamela0005748-ara1_Shamela0022657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        2054
Shamela0005748-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1865
Shamela0005748-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1491
Shamela0005748-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1593
Shamela0005748-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1372
Shamela0005748-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1617
Shamela0005748-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1156
Shamela0005748-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:24        2668
Shamela0005748-ara1_Shamela0023102-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1909
Shamela0005748-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        5524
Shamela0005748-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        5536
Shamela0005748-ara1_Shamela0023593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1207
Shamela0005748-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        5098
Shamela0005748-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        6779
Shamela0005748-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        2890
Shamela0005748-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        26341
Shamela0005748-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2766
Shamela0005748-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        10806
Shamela0005748-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        1297
Shamela0005748-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        10951
Shamela0005748-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3524
Shamela0005748-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        27402
Shamela0005748-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        13453
Shamela0005748-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        15696
Shamela0005748-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        3482
Shamela0005748-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        2327
Shamela0005748-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:52        25722
Shamela0005748-ara1_Shamela0023849-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        11803
Shamela0005748-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1185
Shamela0005748-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        88737
Shamela0005748-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        32765
Shamela0005748-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        3260
Shamela0005748-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        2233
Shamela0005748-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1294
Shamela0005748-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1132
Shamela0005748-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        3791
Shamela0005748-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3019
Shamela0005748-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        19878
Shamela0005748-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        4873
Shamela0005748-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        9738
Shamela0005748-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        15072
Shamela0005748-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        4951
Shamela0005748-ara1_Shamela0026872-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1129
Shamela0005748-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1531
Shamela0005748-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        6594
Shamela0005748-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        5855
Shamela0005748-ara1_Shamela0027083-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        3254
Shamela0005748-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        8415
Shamela0005748-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1748
Shamela0005748-ara1_Shamela0029289-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1966
Shamela0005748-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1557
Shamela0005748-ara1_Shamela0029712-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1005
Shamela0005748-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1264
Shamela0005748-ara1_Shamela0029933-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1685
Shamela0005748-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1587
Shamela0005748-ara1_Shamela0030022-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1131
Shamela0005748-ara1_Shamela0030055-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3521
Shamela0005748-ara1_Shamela0030240-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        11941
Shamela0005748-ara1_Shamela0030266-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        2099
Shamela0005748-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1284
Shamela0005748-ara1_Shamela0030738-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        3110
Shamela0005748-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        4179
Shamela0005748-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        1126
Shamela0005748-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3288
Shamela0005748-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1977
Shamela0005748-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        61190
Shamela0005748-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2454
Shamela0005748-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        23381
Shamela0005748-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1111
Shamela0005748-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        2775
Shamela0005748-ara1_Shamela0037345-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13         827
Shamela0005748-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        5322
Shamela0005748-ara1_Shamela0037471-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        5505
Shamela0005748-ara1_Shamela0037610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1266
Shamela0005748-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        6970
Shamela0005748-ara1_Shamela0095700-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41         862
Shamela0005748-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        10840
Shamela0005748-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1167
Shamela0005748-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        6278
Shamela0005748-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2641
Shamela0005748-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        5174
Shamela0005748-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        2988
Shamela0005748-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        3730
Shamela0005748-ara1_Shia000019Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1891
Shamela0005748-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1675
Shamela0005748-ara1_Shia000042-ara1.csv      17-Mar-2020 17:56         991
Shamela0005748-ara1_Shia000094Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1677
Shamela0005748-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1665
Shamela0005748-ara1_Shia000210-ara1.csv      17-Mar-2020 14:23         952
Shamela0005748-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        1673
Shamela0005748-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        5303
Shamela0005748-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1602
Shamela0005748-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        2452
Shamela0005748-ara1_Shia001111-ara1.csv      17-Mar-2020 18:03        2534
Shamela0005748-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        2036
Shamela0005748-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37         850
Shamela0005748-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1665
Shamela0005748-ara1_Shia001286-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        5573
Shamela0005748-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        1506
Shamela0005748-ara1_Shia001344Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:28        1019
Shamela0005748-ara1_Shia001362Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1013
Shamela0005748-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        20723
Shamela0005748-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1713
Shamela0005748-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        3448
Shamela0005748-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        45775
Shamela0005748-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        9652
Shamela0005748-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        8855
Shamela0005748-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        6892
Shamela0005748-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        8451
Shamela0005748-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        2018
Shamela0005748-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        40683
Shamela0005748-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        6209
Shamela0005748-ara1_Shia001903-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        1301
Shamela0005748-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3771
Shamela0005748-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        3457
Shamela0005748-ara1_Shia001926-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        1536
Shamela0005748-ara1_Shia001932-ara1.csv      17-Mar-2020 15:40        1454
Shamela0005748-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        5037
Shamela0005748-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        6972
Shamela0005748-ara1_Shia002008-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04        1130
Shamela0005748-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        2655
Shamela0005748-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        6181
Shamela0005748-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        7431
Shamela0005748-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        5126
Shamela0005748-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1714
Shamela0005748-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1175
Shamela0005748-ara1_Shia002176-ara1.csv      17-Mar-2020 15:17        1452
Shamela0005748-ara1_Shia002183-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        5513
Shamela0005748-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        25525
Shamela0005748-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        4110
Shamela0005748-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        9634
Shamela0005748-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        5218
Shamela0005748-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        3950
Shamela0005748-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        19949
Shamela0005748-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        4518
Shamela0005748-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        2697
Shamela0005748-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        10036
Shamela0005748-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        3549
Shamela0005748-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11         861
Shamela0005748-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        4584
Shamela0005748-ara1_Shia002525-ara1.csv      17-Mar-2020 17:09        2315
Shamela0005748-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        10019
Shamela0005748-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1049
Shamela0005748-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1603
Shamela0005748-ara1_Shia002932Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        1407
Shamela0005748-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        20884
Shamela0005748-ara1_Shia002959-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        1181
Shamela0005748-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        8296
Shamela0005748-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        9878
Shamela0005748-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        1350
Shamela0005748-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        29555
Shamela0005748-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:18        31251
Shamela0005748-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        33869
Shamela0005748-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        1308
Shamela0005748-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        4664
Shamela0005748-ara1_Shia003700-ara1.csv      17-Mar-2020 15:58        6866
Shamela0005748-ara1_Shia003706-ara1.csv      17-Mar-2020 16:39        1821
Shamela0005748-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        4564
Shamela0005748-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        3108
Shamela0005748-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        5820
Shamela0005748-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01        2044
Shamela0005748-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        63728
Shamela0005748-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2552
Shamela0005748-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1590
Shamela0005748-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        1539
Shamela0005748-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        1846
Shamela0005748-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        1608
Shamela0005748-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1284
Shamela0005748-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1538
Shamela0005748-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        3041
Shamela0005748-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1666