Index of /passim01022020/Shamela0005740-ara1/


../
Shamela0005740-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        24076
Shamela0005740-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        4385
Shamela0005740-ara1_JK000019-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:44        1814
Shamela0005740-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:15        79566
Shamela0005740-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        2131
Shamela0005740-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        11754
Shamela0005740-ara1_JK000050-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        5052
Shamela0005740-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        15982
Shamela0005740-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        4109
Shamela0005740-ara1_JK000059-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        1684
Shamela0005740-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        4291
Shamela0005740-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1445
Shamela0005740-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        3685
Shamela0005740-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        2043
Shamela0005740-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1399
Shamela0005740-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        3436
Shamela0005740-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        58904
Shamela0005740-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        3037
Shamela0005740-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        6968
Shamela0005740-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        1382
Shamela0005740-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        7118
Shamela0005740-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        5124
Shamela0005740-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        1265
Shamela0005740-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04         958
Shamela0005740-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        8256
Shamela0005740-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26       123040
Shamela0005740-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:09        2064
Shamela0005740-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        64887
Shamela0005740-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46         796
Shamela0005740-ara1_JK000187-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        1424
Shamela0005740-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        8514
Shamela0005740-ara1_JK000206-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        2036
Shamela0005740-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        4719
Shamela0005740-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        10097
Shamela0005740-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        19992
Shamela0005740-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        36090
Shamela0005740-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        13232
Shamela0005740-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        9179
Shamela0005740-ara1_JK000275-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        10654
Shamela0005740-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        3934
Shamela0005740-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        4985
Shamela0005740-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        7375
Shamela0005740-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        3467
Shamela0005740-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        15095
Shamela0005740-ara1_JK000345-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13        1089
Shamela0005740-ara1_JK000347-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        2406
Shamela0005740-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        2973
Shamela0005740-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        2184
Shamela0005740-ara1_JK000379-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        3207
Shamela0005740-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:04        56223
Shamela0005740-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        60902
Shamela0005740-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        3446
Shamela0005740-ara1_JK000412-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:25         899
Shamela0005740-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        1636
Shamela0005740-ara1_JK000443-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        2427
Shamela0005740-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        34263
Shamela0005740-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        30057
Shamela0005740-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        16826
Shamela0005740-ara1_JK000491-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        7698
Shamela0005740-ara1_JK000492-ara1.csv       17-Mar-2020 16:27        4133
Shamela0005740-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        6613
Shamela0005740-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        40838
Shamela0005740-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        11387
Shamela0005740-ara1_JK000562-ara1.csv       17-Mar-2020 14:51        15834
Shamela0005740-ara1_JK000572-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1483
Shamela0005740-ara1_JK000578-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        7224
Shamela0005740-ara1_JK000590-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        4480
Shamela0005740-ara1_JK000595-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        15372
Shamela0005740-ara1_JK000596-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        2827
Shamela0005740-ara1_JK000601-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        7587
Shamela0005740-ara1_JK000602-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        2313
Shamela0005740-ara1_JK000603-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        2360
Shamela0005740-ara1_JK000609-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1216
Shamela0005740-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        34668
Shamela0005740-ara1_JK000645-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1427
Shamela0005740-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        15334
Shamela0005740-ara1_JK000652-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        2272
Shamela0005740-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        15681
Shamela0005740-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        2948
Shamela0005740-ara1_JK000673-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:32        4531
Shamela0005740-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        23867
Shamela0005740-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1996
Shamela0005740-ara1_JK000680-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        3980
Shamela0005740-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        3720
Shamela0005740-ara1_JK000699-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        15062
Shamela0005740-ara1_JK000704-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        1357
Shamela0005740-ara1_JK000719-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        2695
Shamela0005740-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        25462
Shamela0005740-ara1_JK000732-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        3342
Shamela0005740-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        2262
Shamela0005740-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        4701
Shamela0005740-ara1_JK000747-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        3142
Shamela0005740-ara1_JK000757-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53        2024
Shamela0005740-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        2633
Shamela0005740-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        23794
Shamela0005740-ara1_JK000773-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        2524
Shamela0005740-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        7373
Shamela0005740-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        90626
Shamela0005740-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        10450
Shamela0005740-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        8727
Shamela0005740-ara1_JK000830-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        6643
Shamela0005740-ara1_JK000836-ara1.csv       17-Mar-2020 15:13        1424
Shamela0005740-ara1_JK000853-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1439
Shamela0005740-ara1_JK000873-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        3974
Shamela0005740-ara1_JK000889-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        2871
Shamela0005740-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        1678
Shamela0005740-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:15        3170
Shamela0005740-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        82324
Shamela0005740-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36       643177
Shamela0005740-ara1_JK000918-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        6722
Shamela0005740-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        10748
Shamela0005740-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        2653
Shamela0005740-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        4302
Shamela0005740-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1243
Shamela0005740-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27       117005
Shamela0005740-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        2576
Shamela0005740-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        1145
Shamela0005740-ara1_JK000987-ara1.csv       17-Mar-2020 14:50        6292
Shamela0005740-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        4684
Shamela0005740-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1069
Shamela0005740-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1719
Shamela0005740-ara1_JK001002-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1827
Shamela0005740-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        10026
Shamela0005740-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59         954
Shamela0005740-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        4301
Shamela0005740-ara1_JK001050-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        2019
Shamela0005740-ara1_JK001081-ara1.csv       17-Mar-2020 16:51        5862
Shamela0005740-ara1_JK001084-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        3676
Shamela0005740-ara1_JK001100-ara1.csv       17-Mar-2020 15:59        2429
Shamela0005740-ara1_JK001143-ara1.csv       17-Mar-2020 17:37        1782
Shamela0005740-ara1_JK001154-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        8281
Shamela0005740-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        5871
Shamela0005740-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        4365
Shamela0005740-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        1897
Shamela0005740-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        40327
Shamela0005740-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        17329
Shamela0005740-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        2335
Shamela0005740-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        27337
Shamela0005740-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02        7352
Shamela0005740-ara1_JK001258-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        1476
Shamela0005740-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        5013
Shamela0005740-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        2665
Shamela0005740-ara1_JK001274-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:16        4125
Shamela0005740-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        9818
Shamela0005740-ara1_JK001283-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        1803
Shamela0005740-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        11806
Shamela0005740-ara1_JK001286-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56         878
Shamela0005740-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        8845
Shamela0005740-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        12988
Shamela0005740-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        5028
Shamela0005740-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        7405
Shamela0005740-ara1_JK001324-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        6770
Shamela0005740-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        5720
Shamela0005740-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        1966
Shamela0005740-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45         905
Shamela0005740-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        1544
Shamela0005740-ara1_JK001419-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1256
Shamela0005740-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        7958
Shamela0005740-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        2662
Shamela0005740-ara1_JK001462-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        4108
Shamela0005740-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1624
Shamela0005740-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45       159870
Shamela0005740-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        6090
Shamela0005740-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:03        2528
Shamela0005740-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        3738
Shamela0005740-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        16521
Shamela0005740-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:09        9741
Shamela0005740-ara1_JK004503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1364
Shamela0005740-ara1_JK005001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:09        4908
Shamela0005740-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        4891
Shamela0005740-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        3335
Shamela0005740-ara1_JK005014-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        1478
Shamela0005740-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        3387
Shamela0005740-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        7837
Shamela0005740-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        1974
Shamela0005740-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        65644
Shamela0005740-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        7472
Shamela0005740-ara1_JK006882-ara1.csv       17-Mar-2020 17:47        1758
Shamela0005740-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1605
Shamela0005740-ara1_JK006888-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1992
Shamela0005740-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        43273
Shamela0005740-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1911
Shamela0005740-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        2180
Shamela0005740-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        12065
Shamela0005740-ara1_JK006973-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        1335
Shamela0005740-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:25        1550
Shamela0005740-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        3636
Shamela0005740-ara1_JK007010-ara1.csv       17-Mar-2020 17:48        1009
Shamela0005740-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        2980
Shamela0005740-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:41        7826
Shamela0005740-ara1_JK007019-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        6775
Shamela0005740-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        5911
Shamela0005740-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        12371
Shamela0005740-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        16779
Shamela0005740-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        16221
Shamela0005740-ara1_JK007059-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1227
Shamela0005740-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28        29883
Shamela0005740-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        9066
Shamela0005740-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        11072
Shamela0005740-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06       147251
Shamela0005740-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        8334
Shamela0005740-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        36543
Shamela0005740-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        8491
Shamela0005740-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        3922
Shamela0005740-ara1_JK007105-ara1.csv       17-Mar-2020 14:21        1166
Shamela0005740-ara1_JK007106-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1918
Shamela0005740-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        31871
Shamela0005740-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        8511
Shamela0005740-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:58        8096
Shamela0005740-ara1_JK007540-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32         821
Shamela0005740-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:43        10215
Shamela0005740-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:27        28398
Shamela0005740-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        6841
Shamela0005740-ara1_JK009172-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:20        1209
Shamela0005740-ara1_JK009174-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        4396
Shamela0005740-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        8608
Shamela0005740-ara1_JK009218-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1568
Shamela0005740-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        41796
Shamela0005740-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        5152
Shamela0005740-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        29837
Shamela0005740-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        3848
Shamela0005740-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        84946
Shamela0005740-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        23763
Shamela0005740-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        8808
Shamela0005740-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1487
Shamela0005740-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        2215
Shamela0005740-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        2919
Shamela0005740-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        1737
Shamela0005740-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        62261
Shamela0005740-ara1_JK009334-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1054
Shamela0005740-ara1_JK009337-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        2150
Shamela0005740-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23         955
Shamela0005740-ara1_JK009379-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        1709
Shamela0005740-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        21097
Shamela0005740-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        1177
Shamela0005740-ara1_JK009406-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        2051
Shamela0005740-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        10862
Shamela0005740-ara1_JK010189-ara1.csv       17-Mar-2020 16:42        4101
Shamela0005740-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        3720
Shamela0005740-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        3102
Shamela0005740-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 14:18        1512
Shamela0005740-ara1_JK010491-ara1.csv       17-Mar-2020 16:00        1295
Shamela0005740-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        12027
Shamela0005740-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        9635
Shamela0005740-ara1_JK010629-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1955
Shamela0005740-ara1_JK010755-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21         834
Shamela0005740-ara1_JK010757-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20         787
Shamela0005740-ara1_JK011036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        2032
Shamela0005740-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        3914
Shamela0005740-ara1_JK011184-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1987
Shamela0005740-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        2712
Shamela0005740-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09         819
Shamela0005740-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1436
Shamela0005740-ara1_JK011319-ara1.csv       17-Mar-2020 16:08        6810
Shamela0005740-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:34        14003
Shamela0005740-ara1_JK011321-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        2675
Shamela0005740-ara1_JK011339-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        1889
Shamela0005740-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        4625
Shamela0005740-ara1_JK011402-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        5195
Shamela0005740-ara1_JK011404-ara1.csv       17-Mar-2020 16:06        4873
Shamela0005740-ara1_JK011454-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        4100
Shamela0005740-ara1_JK011455-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        2451
Shamela0005740-ara1_JK011486-ara1.csv       17-Mar-2020 17:25        1843
Shamela0005740-ara1_JK011487-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        1451
Shamela0005740-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1534
Shamela0005740-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        6250
Shamela0005740-ara1_JK011516-ara1.csv       17-Mar-2020 14:37        1312
Shamela0005740-ara1_JK011560-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        5789
Shamela0005740-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:38        2095
Shamela0005740-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1990
Shamela0005740-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        2571
Shamela0005740-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        21360
Shamela0005740-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:32        56292
Shamela0005740-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        91487
Shamela0005740-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        96883
Shamela0005740-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3808
Shamela0005740-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        26365
Shamela0005740-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        14562
Shamela0005740-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        25914
Shamela0005740-ara1_Shamela0000178-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        2206
Shamela0005740-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4353
Shamela0005740-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        5076
Shamela0005740-ara1_Shamela0000262-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1264
Shamela0005740-ara1_Shamela0000317-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3889
Shamela0005740-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        34425
Shamela0005740-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        10884
Shamela0005740-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        12331
Shamela0005740-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        5479
Shamela0005740-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3950
Shamela0005740-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        49250
Shamela0005740-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1911
Shamela0005740-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        12329
Shamela0005740-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        4763
Shamela0005740-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        23722
Shamela0005740-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2388
Shamela0005740-ara1_Shamela0000752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43         838
Shamela0005740-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        6548
Shamela0005740-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1899
Shamela0005740-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        52102
Shamela0005740-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       116650
Shamela0005740-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        57487
Shamela0005740-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        19385
Shamela0005740-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        6929
Shamela0005740-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        4353
Shamela0005740-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        2311
Shamela0005740-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2223
Shamela0005740-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08         962
Shamela0005740-ara1_Shamela0001077-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        6331
Shamela0005740-ara1_Shamela0001093-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1502
Shamela0005740-ara1_Shamela0001133-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:08        1675
Shamela0005740-ara1_Shamela0001249-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1468
Shamela0005740-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1202
Shamela0005740-ara1_Shamela0001311-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1416
Shamela0005740-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        11162
Shamela0005740-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        8573
Shamela0005740-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        5114
Shamela0005740-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        10779
Shamela0005740-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        3799
Shamela0005740-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1920
Shamela0005740-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        84860
Shamela0005740-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        60551
Shamela0005740-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        10499
Shamela0005740-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        34116
Shamela0005740-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        70817
Shamela0005740-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        19653
Shamela0005740-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        34453
Shamela0005740-ara1_Shamela0001515-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        8374
Shamela0005740-ara1_Shamela0001519-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1061
Shamela0005740-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        3566
Shamela0005740-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        6417
Shamela0005740-ara1_Shamela0001582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        9271
Shamela0005740-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        4247
Shamela0005740-ara1_Shamela0001600-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        3680
Shamela0005740-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        10746
Shamela0005740-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        24374
Shamela0005740-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04       262011
Shamela0005740-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        28465
Shamela0005740-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        2957
Shamela0005740-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       100618
Shamela0005740-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35       163648
Shamela0005740-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25       172653
Shamela0005740-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        80996
Shamela0005740-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        39108
Shamela0005740-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3514
Shamela0005740-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5575
Shamela0005740-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        79020
Shamela0005740-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:11        6179
Shamela0005740-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        5863
Shamela0005740-ara1_Shamela0002506-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1368
Shamela0005740-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        2231
Shamela0005740-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        3231
Shamela0005740-ara1_Shamela0002671-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        3091
Shamela0005740-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        84145
Shamela0005740-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        6696
Shamela0005740-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        13313
Shamela0005740-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26       160996
Shamela0005740-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        5117
Shamela0005740-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        11994
Shamela0005740-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        7531
Shamela0005740-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        7896
Shamela0005740-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:29       345973
Shamela0005740-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        6205
Shamela0005740-ara1_Shamela0004003-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        4299
Shamela0005740-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       160045
Shamela0005740-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:49       122216
Shamela0005740-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13       109071
Shamela0005740-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1890
Shamela0005740-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        3718
Shamela0005740-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1674
Shamela0005740-ara1_Shamela0005434-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        2336
Shamela0005740-ara1_Shamela0005507-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        6878
Shamela0005740-ara1_Shamela0005542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2644
Shamela0005740-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        13348
Shamela0005740-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        11470
Shamela0005740-ara1_Shamela0005640-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        10565
Shamela0005740-ara1_Shamela0005668-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        16455
Shamela0005740-ara1_Shamela0005671-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        10463
Shamela0005740-ara1_Shamela0005680-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        14049
Shamela0005740-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2091
Shamela0005740-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        8989
Shamela0005740-ara1_Shamela0005721-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        12503
Shamela0005740-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4513
Shamela0005740-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        24356
Shamela0005740-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        17530
Shamela0005740-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        3369
Shamela0005740-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19       334285
Shamela0005740-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        10861
Shamela0005740-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        7222
Shamela0005740-ara1_Shamela0005776-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        2634
Shamela0005740-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        8777
Shamela0005740-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        56575
Shamela0005740-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        8914
Shamela0005740-ara1_Shamela0005847-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        2205
Shamela0005740-ara1_Shamela0005899-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1468
Shamela0005740-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        18122
Shamela0005740-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        67008
Shamela0005740-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        7505
Shamela0005740-ara1_Shamela0005955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1434
Shamela0005740-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1307
Shamela0005740-ara1_Shamela0005992-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2039
Shamela0005740-ara1_Shamela0006021-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1740
Shamela0005740-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        13384
Shamela0005740-ara1_Shamela0006030-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        2116
Shamela0005740-ara1_Shamela0006056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3891
Shamela0005740-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1773
Shamela0005740-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        11016
Shamela0005740-ara1_Shamela0006104-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1298
Shamela0005740-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1264
Shamela0005740-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2825
Shamela0005740-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03         912
Shamela0005740-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        25404
Shamela0005740-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1742
Shamela0005740-ara1_Shamela0006193-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11         910
Shamela0005740-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        12503
Shamela0005740-ara1_Shamela0006280-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1684
Shamela0005740-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        2081
Shamela0005740-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2492
Shamela0005740-ara1_Shamela0006347-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2154
Shamela0005740-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3836
Shamela0005740-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        11417
Shamela0005740-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        4259
Shamela0005740-ara1_Shamela0006439-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        3810
Shamela0005740-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        17514
Shamela0005740-ara1_Shamela0006449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        3041
Shamela0005740-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        1446
Shamela0005740-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55         896
Shamela0005740-ara1_Shamela0006547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1268
Shamela0005740-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        14041
Shamela0005740-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        17761
Shamela0005740-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        51478
Shamela0005740-ara1_Shamela0006649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1744
Shamela0005740-ara1_Shamela0006650-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3906
Shamela0005740-ara1_Shamela0006656-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        5480
Shamela0005740-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        50116
Shamela0005740-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        8447
Shamela0005740-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        4512
Shamela0005740-ara1_Shamela0006785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1837
Shamela0005740-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2346
Shamela0005740-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        2489
Shamela0005740-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        7443
Shamela0005740-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        10758
Shamela0005740-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5428
Shamela0005740-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1122
Shamela0005740-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        4342
Shamela0005740-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        7568
Shamela0005740-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        8226
Shamela0005740-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1818
Shamela0005740-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        12116
Shamela0005740-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        7064
Shamela0005740-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        12745
Shamela0005740-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        2970
Shamela0005740-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        6535
Shamela0005740-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        10317
Shamela0005740-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        1934
Shamela0005740-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1473
Shamela0005740-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        31643
Shamela0005740-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        18113
Shamela0005740-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3582
Shamela0005740-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        34555
Shamela0005740-ara1_Shamela0007473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45         849
Shamela0005740-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1666
Shamela0005740-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        3044
Shamela0005740-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1205
Shamela0005740-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        5276
Shamela0005740-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35         959
Shamela0005740-ara1_Shamela0007640-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        2167
Shamela0005740-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1683
Shamela0005740-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3848
Shamela0005740-ara1_Shamela0007767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2670
Shamela0005740-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        25787
Shamela0005740-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42       217181
Shamela0005740-ara1_Shamela0008160-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1019
Shamela0005740-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04       137298
Shamela0005740-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1205
Shamela0005740-ara1_Shamela0008202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2190
Shamela0005740-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        29267
Shamela0005740-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        6604
Shamela0005740-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        28209
Shamela0005740-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        11387
Shamela0005740-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        7711
Shamela0005740-ara1_Shamela0008212-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        3310
Shamela0005740-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2935
Shamela0005740-ara1_Shamela0008220-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:45        4907
Shamela0005740-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        9223
Shamela0005740-ara1_Shamela0008230-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:32        2182
Shamela0005740-ara1_Shamela0008232-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1612
Shamela0005740-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        34541
Shamela0005740-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        1461
Shamela0005740-ara1_Shamela0008235-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        12649
Shamela0005740-ara1_Shamela0008236-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        11736
Shamela0005740-ara1_Shamela0008237-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        13547
Shamela0005740-ara1_Shamela0008240-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1675
Shamela0005740-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        4821
Shamela0005740-ara1_Shamela0008247-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3010
Shamela0005740-ara1_Shamela0008259-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:27        4578
Shamela0005740-ara1_Shamela0008275-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        5980
Shamela0005740-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        8378
Shamela0005740-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       104702
Shamela0005740-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       242072
Shamela0005740-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        5013
Shamela0005740-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1631
Shamela0005740-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2193
Shamela0005740-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        34738
Shamela0005740-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        16600
Shamela0005740-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04       114370
Shamela0005740-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        12202
Shamela0005740-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        47081
Shamela0005740-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        8714
Shamela0005740-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2106
Shamela0005740-ara1_Shamela0008534-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        3647
Shamela0005740-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        37126
Shamela0005740-ara1_Shamela0008542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1237
Shamela0005740-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        13879
Shamela0005740-ara1_Shamela0008555-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2457
Shamela0005740-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        3435
Shamela0005740-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1614
Shamela0005740-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        15287
Shamela0005740-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        25235
Shamela0005740-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        23051
Shamela0005740-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1596
Shamela0005740-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1956
Shamela0005740-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1737
Shamela0005740-ara1_Shamela0009074-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        5115
Shamela0005740-ara1_Shamela0009075-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        1641
Shamela0005740-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        15379
Shamela0005740-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        23727
Shamela0005740-ara1_Shamela0009088-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        6460
Shamela0005740-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        2035
Shamela0005740-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24       120713
Shamela0005740-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        8318
Shamela0005740-ara1_Shamela0009170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:59        1939
Shamela0005740-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        6385
Shamela0005740-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        47770
Shamela0005740-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        48754
Shamela0005740-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        57345
Shamela0005740-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2562
Shamela0005740-ara1_Shamela0009305-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        8763
Shamela0005740-ara1_Shamela0009307-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        2417
Shamela0005740-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1308
Shamela0005740-ara1_Shamela0009322-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        2028
Shamela0005740-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1563
Shamela0005740-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        10319
Shamela0005740-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4151
Shamela0005740-ara1_Shamela0009353-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        8640
Shamela0005740-ara1_Shamela0009354-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        10800
Shamela0005740-ara1_Shamela0009357-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        5678
Shamela0005740-ara1_Shamela0009361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1564
Shamela0005740-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3084
Shamela0005740-ara1_Shamela0009370-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        63298
Shamela0005740-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26       105892
Shamela0005740-ara1_Shamela0009372-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        25308
Shamela0005740-ara1_Shamela0009375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        24464
Shamela0005740-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        4612
Shamela0005740-ara1_Shamela0009377-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1902
Shamela0005740-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4197
Shamela0005740-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        7772
Shamela0005740-ara1_Shamela0009384-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1956
Shamela0005740-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        12974
Shamela0005740-ara1_Shamela0009390-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        10631
Shamela0005740-ara1_Shamela0009391-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        7877
Shamela0005740-ara1_Shamela0009393-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        3273
Shamela0005740-ara1_Shamela0009394-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        2267
Shamela0005740-ara1_Shamela0009398-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        8141
Shamela0005740-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1992
Shamela0005740-ara1_Shamela0009412-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3560
Shamela0005740-ara1_Shamela0009426-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        9439
Shamela0005740-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1641
Shamela0005740-ara1_Shamela0009448-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2030
Shamela0005740-ara1_Shamela0009523-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        5006
Shamela0005740-ara1_Shamela0009561-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2244
Shamela0005740-ara1_Shamela0009563-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2657
Shamela0005740-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        25439
Shamela0005740-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        4126
Shamela0005740-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        20288
Shamela0005740-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        9638
Shamela0005740-ara1_Shamela0009608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        7562
Shamela0005740-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        22881
Shamela0005740-ara1_Shamela0009620-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        9563
Shamela0005740-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3342
Shamela0005740-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        26100
Shamela0005740-ara1_Shamela0009644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2938
Shamela0005740-ara1_Shamela0009654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        5753
Shamela0005740-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        21044
Shamela0005740-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1490
Shamela0005740-ara1_Shamela0009768-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2437
Shamela0005740-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        8711
Shamela0005740-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        26733
Shamela0005740-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        20520
Shamela0005740-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        14652
Shamela0005740-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        15626
Shamela0005740-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        13907
Shamela0005740-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        12055
Shamela0005740-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        8835
Shamela0005740-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        3687
Shamela0005740-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        17101
Shamela0005740-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        7724
Shamela0005740-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        17166
Shamela0005740-ara1_Shamela0009808-ara1.csv    17-Mar-2020 16:19        2999
Shamela0005740-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        92744
Shamela0005740-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        5689
Shamela0005740-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        3177
Shamela0005740-ara1_Shamela0009856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1142
Shamela0005740-ara1_Shamela0009862-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        14691
Shamela0005740-ara1_Shamela0009870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        6981
Shamela0005740-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        12548
Shamela0005740-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        9056
Shamela0005740-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        5096
Shamela0005740-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1822
Shamela0005740-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        9011
Shamela0005740-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        6358
Shamela0005740-ara1_Shamela0010025-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        5715
Shamela0005740-ara1_Shamela0010076-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        3918
Shamela0005740-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55         887
Shamela0005740-ara1_Shamela0010279-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        3798
Shamela0005740-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        14997
Shamela0005740-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        2899
Shamela0005740-ara1_Shamela0010321-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1916
Shamela0005740-ara1_Shamela0010322-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1127
Shamela0005740-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        16646
Shamela0005740-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        19242
Shamela0005740-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        53539
Shamela0005740-ara1_Shamela0010447-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        59467
Shamela0005740-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        3065
Shamela0005740-ara1_Shamela0010461-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1404
Shamela0005740-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        14404
Shamela0005740-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        27342
Shamela0005740-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25       150794
Shamela0005740-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        21731
Shamela0005740-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        85128
Shamela0005740-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        4329
Shamela0005740-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2327
Shamela0005740-ara1_Shamela0010509-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:49         858
Shamela0005740-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1252
Shamela0005740-ara1_Shamela0010514-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        6396
Shamela0005740-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        26465
Shamela0005740-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        12755
Shamela0005740-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        3387
Shamela0005740-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:20        5527
Shamela0005740-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        15046
Shamela0005740-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        20848
Shamela0005740-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        11668
Shamela0005740-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        17868
Shamela0005740-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        5543
Shamela0005740-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        39325
Shamela0005740-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44       143000
Shamela0005740-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        11844
Shamela0005740-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        7686
Shamela0005740-ara1_Shamela0010695-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:30        3889
Shamela0005740-ara1_Shamela0010714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        6533
Shamela0005740-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        3083
Shamela0005740-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        16669
Shamela0005740-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        27117
Shamela0005740-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        1959
Shamela0005740-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02       102143
Shamela0005740-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        46866
Shamela0005740-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        63160
Shamela0005740-ara1_Shamela0010831-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        82280
Shamela0005740-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56       135160
Shamela0005740-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        35589
Shamela0005740-ara1_Shamela0010843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3717
Shamela0005740-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2431
Shamela0005740-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        3029
Shamela0005740-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59       207282
Shamela0005740-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2140
Shamela0005740-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        4612
Shamela0005740-ara1_Shamela0011026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1734
Shamela0005740-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        25905
Shamela0005740-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        2574
Shamela0005740-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1126
Shamela0005740-ara1_Shamela0011083-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        1459
Shamela0005740-ara1_Shamela0011118-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1964
Shamela0005740-ara1_Shamela0011137-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1228
Shamela0005740-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1385
Shamela0005740-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        4407
Shamela0005740-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        3135
Shamela0005740-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1060
Shamela0005740-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5791
Shamela0005740-ara1_Shamela0011288-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2147
Shamela0005740-ara1_Shamela0011327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1061
Shamela0005740-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3232
Shamela0005740-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        9142
Shamela0005740-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        6598
Shamela0005740-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        91534
Shamela0005740-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        4399
Shamela0005740-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        4217
Shamela0005740-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        16164
Shamela0005740-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        3616
Shamela0005740-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        5239
Shamela0005740-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        3098
Shamela0005740-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7111
Shamela0005740-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        21821
Shamela0005740-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        10192
Shamela0005740-ara1_Shamela0011479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        10725
Shamela0005740-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        16538
Shamela0005740-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2503
Shamela0005740-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3452
Shamela0005740-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3075
Shamela0005740-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1123
Shamela0005740-ara1_Shamela0011682-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2740
Shamela0005740-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        2749
Shamela0005740-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1723
Shamela0005740-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2669
Shamela0005740-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1580
Shamela0005740-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        16596
Shamela0005740-ara1_Shamela0011755-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        2428
Shamela0005740-ara1_Shamela0011781-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        5750
Shamela0005740-ara1_Shamela0011786-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1033
Shamela0005740-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14         873
Shamela0005740-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        2575
Shamela0005740-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        11702
Shamela0005740-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2984
Shamela0005740-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        12278
Shamela0005740-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        4516
Shamela0005740-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4238
Shamela0005740-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1660
Shamela0005740-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1473
Shamela0005740-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        5339
Shamela0005740-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2173
Shamela0005740-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        17619
Shamela0005740-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1011
Shamela0005740-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        4759
Shamela0005740-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1604
Shamela0005740-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        15428
Shamela0005740-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1664
Shamela0005740-ara1_Shamela0012131-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        3143
Shamela0005740-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        24020
Shamela0005740-ara1_Shamela0012221-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:14        4364
Shamela0005740-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        5667
Shamela0005740-ara1_Shamela0012287-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2176
Shamela0005740-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        20559
Shamela0005740-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        3971
Shamela0005740-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        3476
Shamela0005740-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        1018
Shamela0005740-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        56998
Shamela0005740-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        22581
Shamela0005740-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        43507
Shamela0005740-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        58987
Shamela0005740-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1993
Shamela0005740-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        76732
Shamela0005740-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        45681
Shamela0005740-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        12513
Shamela0005740-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        4643
Shamela0005740-ara1_Shamela0012722-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:54        1200
Shamela0005740-ara1_Shamela0012735-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1262
Shamela0005740-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1759
Shamela0005740-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4652
Shamela0005740-ara1_Shamela0012741-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        25094
Shamela0005740-ara1_Shamela0012743-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        3395
Shamela0005740-ara1_Shamela0012746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1657
Shamela0005740-ara1_Shamela0012747-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        11116
Shamela0005740-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        4268
Shamela0005740-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19       299319
Shamela0005740-ara1_Shamela0012818-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1989
Shamela0005740-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        5584
Shamela0005740-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        11430
Shamela0005740-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        4200
Shamela0005740-ara1_Shamela0012845-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3136
Shamela0005740-ara1_Shamela0012846-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19         965
Shamela0005740-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        2550
Shamela0005740-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        3125
Shamela0005740-ara1_Shamela0012855-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3667
Shamela0005740-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        11619
Shamela0005740-ara1_Shamela0012861-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2207
Shamela0005740-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        4635
Shamela0005740-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        45982
Shamela0005740-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        6323
Shamela0005740-ara1_Shamela0012935-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        3443
Shamela0005740-ara1_Shamela0012936-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        3214
Shamela0005740-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        79725
Shamela0005740-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        16593
Shamela0005740-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        8790
Shamela0005740-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43         987
Shamela0005740-ara1_Shamela0013000-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        4720
Shamela0005740-ara1_Shamela0013007-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        4100
Shamela0005740-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        19402
Shamela0005740-ara1_Shamela0013022-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        1795
Shamela0005740-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        9921
Shamela0005740-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        17894
Shamela0005740-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        31499
Shamela0005740-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        17407
Shamela0005740-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        32682
Shamela0005740-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        6807
Shamela0005740-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31        16693
Shamela0005740-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        4501
Shamela0005740-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        16009
Shamela0005740-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        4709
Shamela0005740-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        20020
Shamela0005740-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        48207
Shamela0005740-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        11281
Shamela0005740-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        12261
Shamela0005740-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        1185
Shamela0005740-ara1_Shamela0013079-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:15        1676
Shamela0005740-ara1_Shamela0013080-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1385
Shamela0005740-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        6769
Shamela0005740-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        6046
Shamela0005740-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3292
Shamela0005740-ara1_Shamela0013104-ara1.csv    17-Mar-2020 17:16        5487
Shamela0005740-ara1_Shamela0013110-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        9514
Shamela0005740-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        8749
Shamela0005740-ara1_Shamela0013127-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:10        1158
Shamela0005740-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        7404
Shamela0005740-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        8929
Shamela0005740-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1409
Shamela0005740-ara1_Shamela0013142-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2043
Shamela0005740-ara1_Shamela0013152-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:01        1105
Shamela0005740-ara1_Shamela0013167-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1057
Shamela0005740-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        31096
Shamela0005740-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2993
Shamela0005740-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        3664
Shamela0005740-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3268
Shamela0005740-ara1_Shamela0019542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1508
Shamela0005740-ara1_Shamela0021107-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        23373
Shamela0005740-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        24743
Shamela0005740-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        16304
Shamela0005740-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        6629
Shamela0005740-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        34220
Shamela0005740-ara1_Shamela0021484-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3599
Shamela0005740-ara1_Shamela0021488-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1377
Shamela0005740-ara1_Shamela0021489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        4045
Shamela0005740-ara1_Shamela0021493-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        17857
Shamela0005740-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        17659
Shamela0005740-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        5648
Shamela0005740-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        16594
Shamela0005740-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4743
Shamela0005740-ara1_Shamela0021515-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1463
Shamela0005740-ara1_Shamela0021525-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2026
Shamela0005740-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        20348
Shamela0005740-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        32889
Shamela0005740-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        13355
Shamela0005740-ara1_Shamela0021554-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        1695
Shamela0005740-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        18919
Shamela0005740-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        2860
Shamela0005740-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        7092
Shamela0005740-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2381
Shamela0005740-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        20673
Shamela0005740-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        3509
Shamela0005740-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1715
Shamela0005740-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1252
Shamela0005740-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        6581
Shamela0005740-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        7428
Shamela0005740-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32       151667
Shamela0005740-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        3912
Shamela0005740-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        8081
Shamela0005740-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        14264
Shamela0005740-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        95959
Shamela0005740-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        22308
Shamela0005740-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        7595
Shamela0005740-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        39800
Shamela0005740-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        24978
Shamela0005740-ara1_Shamela0021664-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        2306
Shamela0005740-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        1788
Shamela0005740-ara1_Shamela0021672-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        6288
Shamela0005740-ara1_Shamela0021676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        4535
Shamela0005740-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        7055
Shamela0005740-ara1_Shamela0021680-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        3421
Shamela0005740-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        16640
Shamela0005740-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1453
Shamela0005740-ara1_Shamela0021688-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        2671
Shamela0005740-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1908
Shamela0005740-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        10177
Shamela0005740-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        22514
Shamela0005740-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40       319101
Shamela0005740-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        6615
Shamela0005740-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        10816
Shamela0005740-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        5909
Shamela0005740-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4734
Shamela0005740-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        8909
Shamela0005740-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        17055
Shamela0005740-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        8421
Shamela0005740-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        12345
Shamela0005740-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        36820
Shamela0005740-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        32923
Shamela0005740-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        35435
Shamela0005740-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31       122210
Shamela0005740-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        27831
Shamela0005740-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1916
Shamela0005740-ara1_Shamela0022301-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        23491
Shamela0005740-ara1_Shamela0022334-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        4531
Shamela0005740-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        13239
Shamela0005740-ara1_Shamela0022381-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1839
Shamela0005740-ara1_Shamela0022418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1292
Shamela0005740-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        65533
Shamela0005740-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        7920
Shamela0005740-ara1_Shamela0022551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        3255
Shamela0005740-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        6765
Shamela0005740-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        16095
Shamela0005740-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        5534
Shamela0005740-ara1_Shamela0022643-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        5121
Shamela0005740-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        6457
Shamela0005740-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        8856
Shamela0005740-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        2807
Shamela0005740-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        7329
Shamela0005740-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        7185
Shamela0005740-ara1_Shamela0022721-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1811
Shamela0005740-ara1_Shamela0022788-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:26         906
Shamela0005740-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        17321
Shamela0005740-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1376
Shamela0005740-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        34610
Shamela0005740-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34         987
Shamela0005740-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        13945
Shamela0005740-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        9125
Shamela0005740-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       123275
Shamela0005740-ara1_Shamela0022921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1736
Shamela0005740-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        20768
Shamela0005740-ara1_Shamela0023118-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1580
Shamela0005740-ara1_Shamela0023163-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1251
Shamela0005740-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2552
Shamela0005740-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        11363
Shamela0005740-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        7336
Shamela0005740-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        31547
Shamela0005740-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        2969
Shamela0005740-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        4391
Shamela0005740-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        3102
Shamela0005740-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1368
Shamela0005740-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        6955
Shamela0005740-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        13957
Shamela0005740-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        21882
Shamela0005740-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        68226
Shamela0005740-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        47465
Shamela0005740-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        8696
Shamela0005740-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        26482
Shamela0005740-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4367
Shamela0005740-ara1_Shamela0023675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1029
Shamela0005740-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        4888
Shamela0005740-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        15980
Shamela0005740-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4609
Shamela0005740-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        74645
Shamela0005740-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16        2224
Shamela0005740-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        87602
Shamela0005740-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        9492
Shamela0005740-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1428
Shamela0005740-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        2419
Shamela0005740-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13        3463
Shamela0005740-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2390
Shamela0005740-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        12184
Shamela0005740-ara1_Shamela0024831-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        2734
Shamela0005740-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        11319
Shamela0005740-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       401678
Shamela0005740-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       210794
Shamela0005740-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1193
Shamela0005740-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1293
Shamela0005740-ara1_Shamela0026102-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:04         843
Shamela0005740-ara1_Shamela0026141-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2398
Shamela0005740-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        38198
Shamela0005740-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        4481
Shamela0005740-ara1_Shamela0026337-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3903
Shamela0005740-ara1_Shamela0026341-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        2460
Shamela0005740-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1208
Shamela0005740-ara1_Shamela0026359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2152
Shamela0005740-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        21558
Shamela0005740-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        21603
Shamela0005740-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        29658
Shamela0005740-ara1_Shamela0026373-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        8576
Shamela0005740-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        5520
Shamela0005740-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20       165740
Shamela0005740-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        7180
Shamela0005740-ara1_Shamela0026426-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1682
Shamela0005740-ara1_Shamela0026428-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        6551
Shamela0005740-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        6219
Shamela0005740-ara1_Shamela0026432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        40741
Shamela0005740-ara1_Shamela0026435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        2394
Shamela0005740-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        4818
Shamela0005740-ara1_Shamela0026441-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:03        22315
Shamela0005740-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1443
Shamela0005740-ara1_Shamela0026468-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1149
Shamela0005740-ara1_Shamela0026469-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1916
Shamela0005740-ara1_Shamela0026473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        5026
Shamela0005740-ara1_Shamela0026474-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1974
Shamela0005740-ara1_Shamela0026481-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        12364
Shamela0005740-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        9199
Shamela0005740-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        33094
Shamela0005740-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        10100
Shamela0005740-ara1_Shamela0026495-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        52820
Shamela0005740-ara1_Shamela0026504-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        4457
Shamela0005740-ara1_Shamela0026505-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2535
Shamela0005740-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1665
Shamela0005740-ara1_Shamela0026510-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        7533
Shamela0005740-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        70815
Shamela0005740-ara1_Shamela0026552-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:42        1764
Shamela0005740-ara1_Shamela0026557-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        8841
Shamela0005740-ara1_Shamela0026560-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        31085
Shamela0005740-ara1_Shamela0026561-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        20160
Shamela0005740-ara1_Shamela0026562-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        4185
Shamela0005740-ara1_Shamela0026565-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        46907
Shamela0005740-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        88960
Shamela0005740-ara1_Shamela0026567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        1611
Shamela0005740-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        28428
Shamela0005740-ara1_Shamela0026572-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1344
Shamela0005740-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        12897
Shamela0005740-ara1_Shamela0026584-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1821
Shamela0005740-ara1_Shamela0026591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2026
Shamela0005740-ara1_Shamela0026641-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        9537
Shamela0005740-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1920
Shamela0005740-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        12356
Shamela0005740-ara1_Shamela0026662-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        5200
Shamela0005740-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04         944
Shamela0005740-ara1_Shamela0026665-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        6836
Shamela0005740-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        35452
Shamela0005740-ara1_Shamela0026669-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2367
Shamela0005740-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        8050
Shamela0005740-ara1_Shamela0026716-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1152
Shamela0005740-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        10121
Shamela0005740-ara1_Shamela0026723-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2199
Shamela0005740-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        17283
Shamela0005740-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38       214071
Shamela0005740-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        4971
Shamela0005740-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        2713
Shamela0005740-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        39990
Shamela0005740-ara1_Shamela0026745-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        2884
Shamela0005740-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        9259
Shamela0005740-ara1_Shamela0026747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        1333
Shamela0005740-ara1_Shamela0026750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        11965
Shamela0005740-ara1_Shamela0026754-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3267
Shamela0005740-ara1_Shamela0026764-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        5632
Shamela0005740-ara1_Shamela0026802-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        10354
Shamela0005740-ara1_Shamela0026803-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1749
Shamela0005740-ara1_Shamela0026808-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        1374
Shamela0005740-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        24469
Shamela0005740-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        13472
Shamela0005740-ara1_Shamela0026823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        18775
Shamela0005740-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        16850
Shamela0005740-ara1_Shamela0026851-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        4089
Shamela0005740-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        25495
Shamela0005740-ara1_Shamela0026861-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        3331
Shamela0005740-ara1_Shamela0026862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        11570
Shamela0005740-ara1_Shamela0026866-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1469
Shamela0005740-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1836
Shamela0005740-ara1_Shamela0026872-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        3089
Shamela0005740-ara1_Shamela0026877-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        14460
Shamela0005740-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        18722
Shamela0005740-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        75577
Shamela0005740-ara1_Shamela0026890-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1791
Shamela0005740-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        4463
Shamela0005740-ara1_Shamela0026921-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1683
Shamela0005740-ara1_Shamela0027085-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        8640
Shamela0005740-ara1_Shamela0027095-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        3630
Shamela0005740-ara1_Shamela0027101-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        16284
Shamela0005740-ara1_Shamela0027103-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        14083
Shamela0005740-ara1_Shamela0027104-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        6489
Shamela0005740-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1077
Shamela0005740-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        31521
Shamela0005740-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        8205
Shamela0005740-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        4149
Shamela0005740-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1235
Shamela0005740-ara1_Shamela0029344-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        2606
Shamela0005740-ara1_Shamela0029428-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2575
Shamela0005740-ara1_Shamela0029449-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        7479
Shamela0005740-ara1_Shamela0029466-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        14265
Shamela0005740-ara1_Shamela0029563-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        7467
Shamela0005740-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        23799
Shamela0005740-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        6027
Shamela0005740-ara1_Shamela0029702-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        2471
Shamela0005740-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1148
Shamela0005740-ara1_Shamela0029709-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2047
Shamela0005740-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        3481
Shamela0005740-ara1_Shamela0029715-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1319
Shamela0005740-ara1_Shamela0029716-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1919
Shamela0005740-ara1_Shamela0029720-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1577
Shamela0005740-ara1_Shamela0029721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1383
Shamela0005740-ara1_Shamela0029722-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        6527
Shamela0005740-ara1_Shamela0029732-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2126
Shamela0005740-ara1_Shamela0029734-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        5533
Shamela0005740-ara1_Shamela0029738-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29       108802
Shamela0005740-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2853
Shamela0005740-ara1_Shamela0029744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1153
Shamela0005740-ara1_Shamela0029746-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2317
Shamela0005740-ara1_Shamela0029749-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3155
Shamela0005740-ara1_Shamela0029752-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1401
Shamela0005740-ara1_Shamela0029772-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2026
Shamela0005740-ara1_Shamela0029773-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        5928
Shamela0005740-ara1_Shamela0029776-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3944
Shamela0005740-ara1_Shamela0029778-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        12414
Shamela0005740-ara1_Shamela0029779-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1185
Shamela0005740-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        5658
Shamela0005740-ara1_Shamela0029802-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        3861
Shamela0005740-ara1_Shamela0029852-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        5214
Shamela0005740-ara1_Shamela0029859-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2390
Shamela0005740-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        5669
Shamela0005740-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1545
Shamela0005740-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        2023
Shamela0005740-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        1064
Shamela0005740-ara1_Shamela0029892-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1276
Shamela0005740-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        27910
Shamela0005740-ara1_Shamela0029922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        12039
Shamela0005740-ara1_Shamela0029932-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        6370
Shamela0005740-ara1_Shamela0029942-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01         877
Shamela0005740-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1542
Shamela0005740-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        4948
Shamela0005740-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        8051
Shamela0005740-ara1_Shamela0029979-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        3005
Shamela0005740-ara1_Shamela0029991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        14786
Shamela0005740-ara1_Shamela0030022-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1323
Shamela0005740-ara1_Shamela0030024-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        3328
Shamela0005740-ara1_Shamela0030025-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2480
Shamela0005740-ara1_Shamela0030055-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5476
Shamela0005740-ara1_Shamela0030246-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        32242
Shamela0005740-ara1_Shamela0030248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        23864
Shamela0005740-ara1_Shamela0030278-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5601
Shamela0005740-ara1_Shamela0030287-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        9528
Shamela0005740-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        15215
Shamela0005740-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        2567
Shamela0005740-ara1_Shamela0030306-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        14200
Shamela0005740-ara1_Shamela0030317-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3589
Shamela0005740-ara1_Shamela0030324-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        7881
Shamela0005740-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03       732935
Shamela0005740-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        11570
Shamela0005740-ara1_Shamela0030341-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        3631
Shamela0005740-ara1_Shamela0030361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1570
Shamela0005740-ara1_Shamela0030384-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1382
Shamela0005740-ara1_Shamela0030386-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1634
Shamela0005740-ara1_Shamela0030432-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        2564
Shamela0005740-ara1_Shamela0030484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        5298
Shamela0005740-ara1_Shamela0030558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        51619
Shamela0005740-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        19915
Shamela0005740-ara1_Shamela0030609-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        2540
Shamela0005740-ara1_Shamela0030646-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        20061
Shamela0005740-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3416
Shamela0005740-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        9145
Shamela0005740-ara1_Shamela0030673-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        8146
Shamela0005740-ara1_Shamela0030696-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1911
Shamela0005740-ara1_Shamela0030700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        18977
Shamela0005740-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        11404
Shamela0005740-ara1_Shamela0030731-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        5643
Shamela0005740-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21        1454
Shamela0005740-ara1_Shamela0030750-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        12622
Shamela0005740-ara1_Shamela0030760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        6218
Shamela0005740-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         918
Shamela0005740-ara1_Shamela0030774-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        5401
Shamela0005740-ara1_Shamela0030790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        7705
Shamela0005740-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2695
Shamela0005740-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        8400
Shamela0005740-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        18815
Shamela0005740-ara1_Shamela0031382-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        1371
Shamela0005740-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1565
Shamela0005740-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        4805
Shamela0005740-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:17        88142
Shamela0005740-ara1_Shamela0036091-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1906
Shamela0005740-ara1_Shamela0036191-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1717
Shamela0005740-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       103565
Shamela0005740-ara1_Shamela0036506-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1747
Shamela0005740-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        5031
Shamela0005740-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        6751
Shamela0005740-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        8158
Shamela0005740-ara1_Shamela0036578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         892
Shamela0005740-ara1_Shamela0036957-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2729
Shamela0005740-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        33381
Shamela0005740-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        27401
Shamela0005740-ara1_Shamela0037537-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        1531
Shamela0005740-ara1_Shamela0037538-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15         870
Shamela0005740-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        89092
Shamela0005740-ara1_Shamela0038160-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4838
Shamela0005740-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        5684
Shamela0005740-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        11222
Shamela0005740-ara1_Shamela0095577-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1417
Shamela0005740-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1202
Shamela0005740-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        13836
Shamela0005740-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        4795
Shamela0005740-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1317
Shamela0005740-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        8139
Shamela0005740-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        5535
Shamela0005740-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        74420
Shamela0005740-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        3435
Shamela0005740-ara1_Shamela0096618-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26         954
Shamela0005740-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2140
Shamela0005740-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        13882
Shamela0005740-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1591
Shamela0005740-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32       112653
Shamela0005740-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        6018
Shamela0005740-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        61096
Shamela0005740-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1444
Shamela0005740-ara1_Shia000018-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        1386
Shamela0005740-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        5784
Shamela0005740-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        6776
Shamela0005740-ara1_Shia000049Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1433
Shamela0005740-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2903
Shamela0005740-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        1247
Shamela0005740-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        3684
Shamela0005740-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1716
Shamela0005740-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2010
Shamela0005740-ara1_Shia000233-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        2638
Shamela0005740-ara1_Shia000403-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1627
Shamela0005740-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        2506
Shamela0005740-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        21752
Shamela0005740-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        3446
Shamela0005740-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        30317
Shamela0005740-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3503
Shamela0005740-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        12872
Shamela0005740-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        38639
Shamela0005740-ara1_Shia001115Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1032
Shamela0005740-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:35        5535
Shamela0005740-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        3455
Shamela0005740-ara1_Shia001140Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:26        3973
Shamela0005740-ara1_Shia001144-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:53        1486
Shamela0005740-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:02        2905
Shamela0005740-ara1_Shia001149Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2126
Shamela0005740-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        3091
Shamela0005740-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35         993
Shamela0005740-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        4453
Shamela0005740-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1513
Shamela0005740-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5943
Shamela0005740-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        4265
Shamela0005740-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:16        1498
Shamela0005740-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09         828
Shamela0005740-ara1_Shia001303-ara1.csv      17-Mar-2020 15:03        1430
Shamela0005740-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1707
Shamela0005740-ara1_Shia001334-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        8491
Shamela0005740-ara1_Shia001335-ara1.csv      17-Mar-2020 12:20        2077
Shamela0005740-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        1296
Shamela0005740-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1053
Shamela0005740-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        4197
Shamela0005740-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        3567
Shamela0005740-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        4216
Shamela0005740-ara1_Shia001383-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04         992
Shamela0005740-ara1_Shia001385-ara1.csv      17-Mar-2020 14:39        2812
Shamela0005740-ara1_Shia001400-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30         827
Shamela0005740-ara1_Shia001401-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        3462
Shamela0005740-ara1_Shia001404-ara1.csv      17-Mar-2020 14:49        1518
Shamela0005740-ara1_Shia001416-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11         990
Shamela0005740-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        3300
Shamela0005740-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        50719
Shamela0005740-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        2886
Shamela0005740-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1292
Shamela0005740-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2844
Shamela0005740-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        2098
Shamela0005740-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        86096
Shamela0005740-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27       121695
Shamela0005740-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       303387
Shamela0005740-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        18537
Shamela0005740-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        16342
Shamela0005740-ara1_Shia001805-ara1.csv      17-Mar-2020 14:53         963
Shamela0005740-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        15926
Shamela0005740-ara1_Shia001877-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        1957
Shamela0005740-ara1_Shia001878-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        1684
Shamela0005740-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        4291
Shamela0005740-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        9625
Shamela0005740-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        37435
Shamela0005740-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        9041
Shamela0005740-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        6793
Shamela0005740-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        35875
Shamela0005740-ara1_Shia001932-ara1.csv      17-Mar-2020 15:40        1245
Shamela0005740-ara1_Shia001935-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:26        5642
Shamela0005740-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        7419
Shamela0005740-ara1_Shia001959-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        13706
Shamela0005740-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        13966
Shamela0005740-ara1_Shia001970-ara1.csv      17-Mar-2020 15:12        1445
Shamela0005740-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        70104
Shamela0005740-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        47881
Shamela0005740-ara1_Shia002000-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        3395
Shamela0005740-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        24958
Shamela0005740-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        4332
Shamela0005740-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        2324
Shamela0005740-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        37635
Shamela0005740-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        7234
Shamela0005740-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24       189163
Shamela0005740-ara1_Shia002068-ara1.csv      17-Mar-2020 17:26        3500
Shamela0005740-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        39777
Shamela0005740-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        3479
Shamela0005740-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        1425
Shamela0005740-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        7344
Shamela0005740-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        3195
Shamela0005740-ara1_Shia002096-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        3257
Shamela0005740-ara1_Shia002101-ara1.csv      17-Mar-2020 17:20        1219
Shamela0005740-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        11868
Shamela0005740-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        7868
Shamela0005740-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        5565
Shamela0005740-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        7769
Shamela0005740-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        52160
Shamela0005740-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        7209
Shamela0005740-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:31        4717
Shamela0005740-ara1_Shia002170Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        6587
Shamela0005740-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        7257
Shamela0005740-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        18443
Shamela0005740-ara1_Shia002175-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1502
Shamela0005740-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        2861
Shamela0005740-ara1_Shia002182-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        2339
Shamela0005740-ara1_Shia002183-ara1.csv      17-Mar-2020 12:31        1837
Shamela0005740-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        5342
Shamela0005740-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        9456
Shamela0005740-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        59838
Shamela0005740-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        2693
Shamela0005740-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        19817
Shamela0005740-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        41112
Shamela0005740-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 12:31        1314
Shamela0005740-ara1_Shia002230-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46       132403
Shamela0005740-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        36478
Shamela0005740-ara1_Shia002239-ara1.csv      17-Mar-2020 17:52        1541
Shamela0005740-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2295
Shamela0005740-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        2664
Shamela0005740-ara1_Shia002247-ara1.csv      17-Mar-2020 17:40        1091
Shamela0005740-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        12012
Shamela0005740-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        8959
Shamela0005740-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59       103399
Shamela0005740-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        13266
Shamela0005740-ara1_Shia002339-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        1000
Shamela0005740-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1800
Shamela0005740-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1967
Shamela0005740-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        10720
Shamela0005740-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        1613
Shamela0005740-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        11252
Shamela0005740-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2557
Shamela0005740-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        55245
Shamela0005740-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54        1619
Shamela0005740-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1080
Shamela0005740-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        1984
Shamela0005740-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        34917
Shamela0005740-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5948
Shamela0005740-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1915
Shamela0005740-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        1307
Shamela0005740-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        3937
Shamela0005740-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 18:08        2306
Shamela0005740-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        9813
Shamela0005740-ara1_Shia003128-ara1.csv      17-Mar-2020 18:10        3166
Shamela0005740-ara1_Shia003143Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2373
Shamela0005740-ara1_Shia003146Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1292
Shamela0005740-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4675
Shamela0005740-ara1_Shia003313-ara1.csv      17-Mar-2020 15:45        1343
Shamela0005740-ara1_Shia003348-ara1.csv      17-Mar-2020 17:23        12889
Shamela0005740-ara1_Shia003354-ara1.csv      17-Mar-2020 16:45        2235
Shamela0005740-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        6705
Shamela0005740-ara1_Shia003444-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1125
Shamela0005740-ara1_Shia003459-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:32        2387
Shamela0005740-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        17609
Shamela0005740-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        6883
Shamela0005740-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01       152558
Shamela0005740-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:26        7340
Shamela0005740-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1951
Shamela0005740-ara1_Shia003687-ara1.csv      17-Mar-2020 15:24        1020
Shamela0005740-ara1_Shia003692-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        3316
Shamela0005740-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        3713
Shamela0005740-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        2384
Shamela0005740-ara1_Shia003710-ara1.csv      17-Mar-2020 14:24        1453
Shamela0005740-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        42254
Shamela0005740-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2764
Shamela0005740-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        80827
Shamela0005740-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1373
Shamela0005740-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1834
Shamela0005740-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1713
Shamela0005740-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        1187
Shamela0005740-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1535
Shamela0005740-ara1_Shia003961Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        2464
Shamela0005740-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48        5089
Shamela0005740-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        2431
Shamela0005740-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:20        3636
Shamela0005740-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        3743
Shamela0005740-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2165
Shamela0005740-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        2622
Shamela0005740-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        2906
Shamela0005740-ara1_Shia004056-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1607
Shamela0005740-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        20497
Shamela0005740-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        9536
Shamela0005740-ara1_Shia004486-ara1.csv      17-Mar-2020 17:41        1477
Shamela0005740-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        10286
Shamela0005740-ara1_Shia004501Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1043
Shamela0005740-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        10984
Shamela0005740-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        5690
Shamela0005740-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        6453
Shamela0005740-ara1_Shia004523-ara1.csv      17-Mar-2020 15:42        1670
Shamela0005740-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        1178
Shamela0005740-ara1_Shia004664-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        1969
Shamela0005740-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1424
Shamela0005740-ara1_Shia004693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        3350