Index of /passim01022020/Shamela0005668-ara1/


../
Shamela0005668-ara1_JK000015-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        2247
Shamela0005668-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        3228
Shamela0005668-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1631
Shamela0005668-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        8700
Shamela0005668-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        3924
Shamela0005668-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        1491
Shamela0005668-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11         910
Shamela0005668-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        2459
Shamela0005668-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        1560
Shamela0005668-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        1072
Shamela0005668-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        3525
Shamela0005668-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        1647
Shamela0005668-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:09        2359
Shamela0005668-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        2372
Shamela0005668-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        2464
Shamela0005668-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        3614
Shamela0005668-ara1_JK000699-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        3986
Shamela0005668-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        1377
Shamela0005668-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1699
Shamela0005668-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        1712
Shamela0005668-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35        26865
Shamela0005668-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        2471
Shamela0005668-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        3232
Shamela0005668-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        3788
Shamela0005668-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        1098
Shamela0005668-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        2897
Shamela0005668-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        3715
Shamela0005668-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        4779
Shamela0005668-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        3079
Shamela0005668-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        4945
Shamela0005668-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        6787
Shamela0005668-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1466
Shamela0005668-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:09        1742
Shamela0005668-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        6595
Shamela0005668-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        4682
Shamela0005668-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        7282
Shamela0005668-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        1721
Shamela0005668-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        1385
Shamela0005668-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        2805
Shamela0005668-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        1262
Shamela0005668-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        1122
Shamela0005668-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        9058
Shamela0005668-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        1396
Shamela0005668-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        6501
Shamela0005668-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:27        1408
Shamela0005668-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        4377
Shamela0005668-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1069
Shamela0005668-ara1_JK010213-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        3026
Shamela0005668-ara1_JK011034-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1133
Shamela0005668-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1658
Shamela0005668-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1599
Shamela0005668-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1680
Shamela0005668-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        2253
Shamela0005668-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        6102
Shamela0005668-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        2261
Shamela0005668-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2752
Shamela0005668-ara1_Shamela0000222-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2664
Shamela0005668-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        1521
Shamela0005668-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        11312
Shamela0005668-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1324
Shamela0005668-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        4657
Shamela0005668-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         919
Shamela0005668-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        2272
Shamela0005668-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08         931
Shamela0005668-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        2536
Shamela0005668-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        10644
Shamela0005668-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2642
Shamela0005668-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1676
Shamela0005668-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1193
Shamela0005668-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        9748
Shamela0005668-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        1214
Shamela0005668-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1459
Shamela0005668-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        15646
Shamela0005668-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        8681
Shamela0005668-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        18705
Shamela0005668-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        7679
Shamela0005668-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1780
Shamela0005668-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        10224
Shamela0005668-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        6721
Shamela0005668-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        11482
Shamela0005668-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40         924
Shamela0005668-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        2745
Shamela0005668-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        1610
Shamela0005668-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        2509
Shamela0005668-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1246
Shamela0005668-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        8141
Shamela0005668-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        32741
Shamela0005668-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        16455
Shamela0005668-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        8392
Shamela0005668-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1208
Shamela0005668-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1207
Shamela0005668-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2831
Shamela0005668-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        8133
Shamela0005668-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        3254
Shamela0005668-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1988
Shamela0005668-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1003
Shamela0005668-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        3166
Shamela0005668-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        2933
Shamela0005668-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        11030
Shamela0005668-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2555
Shamela0005668-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1775
Shamela0005668-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        6877
Shamela0005668-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1207
Shamela0005668-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        3155
Shamela0005668-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1587
Shamela0005668-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        3653
Shamela0005668-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        11261
Shamela0005668-ara1_Shamela0008362-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        6490
Shamela0005668-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1845
Shamela0005668-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:35        4913
Shamela0005668-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        2402
Shamela0005668-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1334
Shamela0005668-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        5131
Shamela0005668-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08         926
Shamela0005668-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        1376
Shamela0005668-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        32041
Shamela0005668-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1094
Shamela0005668-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1866
Shamela0005668-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1604
Shamela0005668-ara1_Shamela0009353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1214
Shamela0005668-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1152
Shamela0005668-ara1_Shamela0009377-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1324
Shamela0005668-ara1_Shamela0009426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1233
Shamela0005668-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        10545
Shamela0005668-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2108
Shamela0005668-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3215
Shamela0005668-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1304
Shamela0005668-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1431
Shamela0005668-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        3470
Shamela0005668-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1660
Shamela0005668-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        5350
Shamela0005668-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        3201
Shamela0005668-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2143
Shamela0005668-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        4440
Shamela0005668-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2543
Shamela0005668-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        1729
Shamela0005668-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        7433
Shamela0005668-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1890
Shamela0005668-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        2808
Shamela0005668-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        20554
Shamela0005668-ara1_Shamela0010843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1233
Shamela0005668-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        10255
Shamela0005668-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        5879
Shamela0005668-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1082
Shamela0005668-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1583
Shamela0005668-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        1942
Shamela0005668-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        2193
Shamela0005668-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         916
Shamela0005668-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2120
Shamela0005668-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5787
Shamela0005668-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        2353
Shamela0005668-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3221
Shamela0005668-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        3506
Shamela0005668-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        7301
Shamela0005668-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        7514
Shamela0005668-ara1_Shamela0012743-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1780
Shamela0005668-ara1_Shamela0012749-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1118
Shamela0005668-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        15635
Shamela0005668-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        2805
Shamela0005668-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4305
Shamela0005668-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2930
Shamela0005668-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        8041
Shamela0005668-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1482
Shamela0005668-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        5693
Shamela0005668-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:12        5237
Shamela0005668-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        5759
Shamela0005668-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2778
Shamela0005668-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2109
Shamela0005668-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2701
Shamela0005668-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        3201
Shamela0005668-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        3583
Shamela0005668-ara1_Shamela0013140-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1481
Shamela0005668-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3309
Shamela0005668-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        3045
Shamela0005668-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        9230
Shamela0005668-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1618
Shamela0005668-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2853
Shamela0005668-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        5506
Shamela0005668-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1369
Shamela0005668-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        4184
Shamela0005668-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1611
Shamela0005668-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1780
Shamela0005668-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17         921
Shamela0005668-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44         937
Shamela0005668-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        11407
Shamela0005668-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2254
Shamela0005668-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1131
Shamela0005668-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        3254
Shamela0005668-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        7914
Shamela0005668-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2491
Shamela0005668-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1490
Shamela0005668-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1937
Shamela0005668-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2451
Shamela0005668-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31         920
Shamela0005668-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        8535
Shamela0005668-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1882
Shamela0005668-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2999
Shamela0005668-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31        1832
Shamela0005668-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2514
Shamela0005668-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        3561
Shamela0005668-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1123
Shamela0005668-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        3979
Shamela0005668-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1597
Shamela0005668-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        3526
Shamela0005668-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1797
Shamela0005668-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        3022
Shamela0005668-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31        3906
Shamela0005668-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3257
Shamela0005668-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        10213
Shamela0005668-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        6247
Shamela0005668-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        3412
Shamela0005668-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2948
Shamela0005668-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        16402
Shamela0005668-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        4224
Shamela0005668-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        24772
Shamela0005668-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        3011
Shamela0005668-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        4754
Shamela0005668-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        3124
Shamela0005668-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        1156
Shamela0005668-ara1_Shamela0026495-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3328
Shamela0005668-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        13077
Shamela0005668-ara1_Shamela0026557-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4210
Shamela0005668-ara1_Shamela0026563-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5236
Shamela0005668-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        2793
Shamela0005668-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1813
Shamela0005668-ara1_Shamela0026654-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3839
Shamela0005668-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2691
Shamela0005668-ara1_Shamela0026660-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1475
Shamela0005668-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1141
Shamela0005668-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3647
Shamela0005668-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1065
Shamela0005668-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        4552
Shamela0005668-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1535
Shamela0005668-ara1_Shamela0026921-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2122
Shamela0005668-ara1_Shamela0027095-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1530
Shamela0005668-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        11593
Shamela0005668-ara1_Shamela0029569-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1521
Shamela0005668-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2221
Shamela0005668-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        2185
Shamela0005668-ara1_Shamela0029715-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2955
Shamela0005668-ara1_Shamela0029734-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        6002
Shamela0005668-ara1_Shamela0029766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        1902
Shamela0005668-ara1_Shamela0029976-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       105611
Shamela0005668-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        8001
Shamela0005668-ara1_Shamela0036357-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        8036
Shamela0005668-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        1351
Shamela0005668-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        3643
Shamela0005668-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1386
Shamela0005668-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        4382
Shamela0005668-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        8509
Shamela0005668-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1160
Shamela0005668-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1524
Shamela0005668-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2794
Shamela0005668-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1291
Shamela0005668-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4457
Shamela0005668-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1984
Shamela0005668-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        2741
Shamela0005668-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        4520
Shamela0005668-ara1_Shia001553-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        1384
Shamela0005668-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3463
Shamela0005668-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        13733
Shamela0005668-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        10322
Shamela0005668-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1446
Shamela0005668-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        5100
Shamela0005668-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        8390
Shamela0005668-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        4097
Shamela0005668-ara1_Shia002008-ara1.csv      17-Mar-2020 17:04         976
Shamela0005668-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        12063
Shamela0005668-ara1_Shia002065-ara1.csv      17-Mar-2020 17:02        1736
Shamela0005668-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        8977
Shamela0005668-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2707
Shamela0005668-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1645
Shamela0005668-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1776
Shamela0005668-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        10477
Shamela0005668-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        2304
Shamela0005668-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        4162
Shamela0005668-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        3456
Shamela0005668-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        6558
Shamela0005668-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        2929
Shamela0005668-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        4602
Shamela0005668-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        3949