Index of /passim01022020/Shamela0005640-ara1/


../
Shamela0005640-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        8464
Shamela0005640-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        2208
Shamela0005640-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        5083
Shamela0005640-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        3940
Shamela0005640-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        1033
Shamela0005640-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        3190
Shamela0005640-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        2175
Shamela0005640-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        5950
Shamela0005640-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        1096
Shamela0005640-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        1981
Shamela0005640-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        4208
Shamela0005640-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1000
Shamela0005640-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1485
Shamela0005640-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:21        2239
Shamela0005640-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1107
Shamela0005640-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        4561
Shamela0005640-ara1_JK000491-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        2395
Shamela0005640-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:26        3866
Shamela0005640-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:35        5009
Shamela0005640-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        4192
Shamela0005640-ara1_JK000572-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1051
Shamela0005640-ara1_JK000598-ara1.csv       17-Mar-2020 15:22        3699
Shamela0005640-ara1_JK000604-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        2615
Shamela0005640-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        10216
Shamela0005640-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        3159
Shamela0005640-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        1157
Shamela0005640-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1360
Shamela0005640-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        5838
Shamela0005640-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:45        6698
Shamela0005640-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        6511
Shamela0005640-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:26        2824
Shamela0005640-ara1_JK000806-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        4407
Shamela0005640-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        5002
Shamela0005640-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        35104
Shamela0005640-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        5590
Shamela0005640-ara1_JK000987-ara1.csv       17-Mar-2020 14:50        2586
Shamela0005640-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1584
Shamela0005640-ara1_JK001082-ara1.csv       17-Mar-2020 16:39        2077
Shamela0005640-ara1_JK001154-ara1.csv       17-Mar-2020 16:46        4066
Shamela0005640-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2780
Shamela0005640-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        3352
Shamela0005640-ara1_JK001251-ara1.csv       17-Mar-2020 16:02        3398
Shamela0005640-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1648
Shamela0005640-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        1677
Shamela0005640-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        1211
Shamela0005640-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1820
Shamela0005640-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        2991
Shamela0005640-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        4295
Shamela0005640-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 15:57        1455
Shamela0005640-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        1715
Shamela0005640-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1620
Shamela0005640-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1112
Shamela0005640-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1222
Shamela0005640-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1711
Shamela0005640-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1859
Shamela0005640-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23         939
Shamela0005640-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04         900
Shamela0005640-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28        4079
Shamela0005640-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        3769
Shamela0005640-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        4033
Shamela0005640-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        1011
Shamela0005640-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        1646
Shamela0005640-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1184
Shamela0005640-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1283
Shamela0005640-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:15        3710
Shamela0005640-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 14:17        5748
Shamela0005640-ara1_JK009234-ara1.csv       17-Mar-2020 15:18        1160
Shamela0005640-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        3350
Shamela0005640-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        2316
Shamela0005640-ara1_JK009273-ara1.csv       17-Mar-2020 15:24        1754
Shamela0005640-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        1718
Shamela0005640-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        2543
Shamela0005640-ara1_JK010629-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1687
Shamela0005640-ara1_JK010724-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        2050
Shamela0005640-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1713
Shamela0005640-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1510
Shamela0005640-ara1_JK011402-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35         964
Shamela0005640-ara1_JK011497-ara1.csv       17-Mar-2020 18:07        1105
Shamela0005640-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1748
Shamela0005640-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1687
Shamela0005640-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:04        3991
Shamela0005640-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        7599
Shamela0005640-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        8188
Shamela0005640-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31         982
Shamela0005640-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2352
Shamela0005640-ara1_Shamela0000418-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1562
Shamela0005640-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        1442
Shamela0005640-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        2447
Shamela0005640-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        5083
Shamela0005640-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2052
Shamela0005640-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        4787
Shamela0005640-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2035
Shamela0005640-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        1111
Shamela0005640-ara1_Shamela0001249-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1114
Shamela0005640-ara1_Shamela0001311-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1675
Shamela0005640-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1586
Shamela0005640-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1571
Shamela0005640-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        6329
Shamela0005640-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1156
Shamela0005640-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        6253
Shamela0005640-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1050
Shamela0005640-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1141
Shamela0005640-ara1_Shamela0001483-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1814
Shamela0005640-ara1_Shamela0001487-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        2142
Shamela0005640-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1640
Shamela0005640-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        7302
Shamela0005640-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        5626
Shamela0005640-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        7233
Shamela0005640-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        8328
Shamela0005640-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1975
Shamela0005640-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        6033
Shamela0005640-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        7168
Shamela0005640-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2098
Shamela0005640-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1364
Shamela0005640-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1646
Shamela0005640-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        18008
Shamela0005640-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        4025
Shamela0005640-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        10555
Shamela0005640-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        4606
Shamela0005640-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        4813
Shamela0005640-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1707
Shamela0005640-ara1_Shamela0005542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1381
Shamela0005640-ara1_Shamela0005723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1394
Shamela0005640-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3402
Shamela0005640-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1838
Shamela0005640-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        10559
Shamela0005640-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        4405
Shamela0005640-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3260
Shamela0005640-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2436
Shamela0005640-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2777
Shamela0005640-ara1_Shamela0006117-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1552
Shamela0005640-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1077
Shamela0005640-ara1_Shamela0006439-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        5728
Shamela0005640-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3431
Shamela0005640-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        1558
Shamela0005640-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3390
Shamela0005640-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3413
Shamela0005640-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        3272
Shamela0005640-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2069
Shamela0005640-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        1696
Shamela0005640-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1549
Shamela0005640-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1575
Shamela0005640-ara1_Shamela0007375-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1672
Shamela0005640-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        5423
Shamela0005640-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1355
Shamela0005640-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        12785
Shamela0005640-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3707
Shamela0005640-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        1560
Shamela0005640-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1999
Shamela0005640-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2418
Shamela0005640-ara1_Shamela0008210-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1294
Shamela0005640-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1461
Shamela0005640-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1444
Shamela0005640-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04         939
Shamela0005640-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        3204
Shamela0005640-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        11157
Shamela0005640-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        13435
Shamela0005640-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1182
Shamela0005640-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        2265
Shamela0005640-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1965
Shamela0005640-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        4703
Shamela0005640-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        3252
Shamela0005640-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1234
Shamela0005640-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        5840
Shamela0005640-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1125
Shamela0005640-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1819
Shamela0005640-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1952
Shamela0005640-ara1_Shamela0009323-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1140
Shamela0005640-ara1_Shamela0009329-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3177
Shamela0005640-ara1_Shamela0009353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4322
Shamela0005640-ara1_Shamela0009372-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        8533
Shamela0005640-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        4334
Shamela0005640-ara1_Shamela0009387-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         919
Shamela0005640-ara1_Shamela0009388-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2225
Shamela0005640-ara1_Shamela0009394-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2098
Shamela0005640-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        4334
Shamela0005640-ara1_Shamela0009584-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1204
Shamela0005640-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1205
Shamela0005640-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        4170
Shamela0005640-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        1131
Shamela0005640-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1133
Shamela0005640-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        4993
Shamela0005640-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2480
Shamela0005640-ara1_Shamela0010447-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1840
Shamela0005640-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        3259
Shamela0005640-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        7086
Shamela0005640-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1230
Shamela0005640-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        6843
Shamela0005640-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1205
Shamela0005640-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2005
Shamela0005640-ara1_Shamela0010632-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2222
Shamela0005640-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        1795
Shamela0005640-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        3427
Shamela0005640-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        10844
Shamela0005640-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1067
Shamela0005640-ara1_Shamela0010758-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3168
Shamela0005640-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1258
Shamela0005640-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        3412
Shamela0005640-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        8076
Shamela0005640-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        4791
Shamela0005640-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        8571
Shamela0005640-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1474
Shamela0005640-ara1_Shamela0011417-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2159
Shamela0005640-ara1_Shamela0011479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        3393
Shamela0005640-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1413
Shamela0005640-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        1612
Shamela0005640-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1848
Shamela0005640-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1515
Shamela0005640-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        2042
Shamela0005640-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6669
Shamela0005640-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        1759
Shamela0005640-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2355
Shamela0005640-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        9448
Shamela0005640-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2803
Shamela0005640-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        3304
Shamela0005640-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2790
Shamela0005640-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2101
Shamela0005640-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        10906
Shamela0005640-ara1_Shamela0012818-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1490
Shamela0005640-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1046
Shamela0005640-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        1616
Shamela0005640-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2832
Shamela0005640-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        3422
Shamela0005640-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3192
Shamela0005640-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1214
Shamela0005640-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1771
Shamela0005640-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1065
Shamela0005640-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5058
Shamela0005640-ara1_Shamela0013043-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         896
Shamela0005640-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        2670
Shamela0005640-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1317
Shamela0005640-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        1337
Shamela0005640-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3604
Shamela0005640-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1827
Shamela0005640-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2742
Shamela0005640-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1445
Shamela0005640-ara1_Shamela0021483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1260
Shamela0005640-ara1_Shamela0021489-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1654
Shamela0005640-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1075
Shamela0005640-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        6087
Shamela0005640-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2302
Shamela0005640-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1064
Shamela0005640-ara1_Shamela0021595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1099
Shamela0005640-ara1_Shamela0021600-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        1090
Shamela0005640-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2434
Shamela0005640-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        2895
Shamela0005640-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2788
Shamela0005640-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1472
Shamela0005640-ara1_Shamela0021638-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1038
Shamela0005640-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47         922
Shamela0005640-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        5624
Shamela0005640-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2877
Shamela0005640-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3281
Shamela0005640-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        8591
Shamela0005640-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        3475
Shamela0005640-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2707
Shamela0005640-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        4728
Shamela0005640-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        3754
Shamela0005640-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3097
Shamela0005640-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2173
Shamela0005640-ara1_Shamela0022341-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4949
Shamela0005640-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        3887
Shamela0005640-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4286
Shamela0005640-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2263
Shamela0005640-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1278
Shamela0005640-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2405
Shamela0005640-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        2067
Shamela0005640-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2390
Shamela0005640-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        2480
Shamela0005640-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        2857
Shamela0005640-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        1701
Shamela0005640-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        3913
Shamela0005640-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1143
Shamela0005640-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        7591
Shamela0005640-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        4257
Shamela0005640-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        2746
Shamela0005640-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1071
Shamela0005640-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        9938
Shamela0005640-ara1_Shamela0023785-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:50        1742
Shamela0005640-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        1884
Shamela0005640-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:35        20695
Shamela0005640-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        7551
Shamela0005640-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1066
Shamela0005640-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2180
Shamela0005640-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1012
Shamela0005640-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        7801
Shamela0005640-ara1_Shamela0026432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        1527
Shamela0005640-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1650
Shamela0005640-ara1_Shamela0026449-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1415
Shamela0005640-ara1_Shamela0026463-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        1581
Shamela0005640-ara1_Shamela0026473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1808
Shamela0005640-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        2651
Shamela0005640-ara1_Shamela0026489-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1114
Shamela0005640-ara1_Shamela0026490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1089
Shamela0005640-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        9776
Shamela0005640-ara1_Shamela0026552-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:42        1639
Shamela0005640-ara1_Shamela0026565-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2079
Shamela0005640-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        3556
Shamela0005640-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        2140
Shamela0005640-ara1_Shamela0026579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1437
Shamela0005640-ara1_Shamela0026588-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        6356
Shamela0005640-ara1_Shamela0026641-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1851
Shamela0005640-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1275
Shamela0005640-ara1_Shamela0026677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1416
Shamela0005640-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2893
Shamela0005640-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        14128
Shamela0005640-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30         999
Shamela0005640-ara1_Shamela0026750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1541
Shamela0005640-ara1_Shamela0026754-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1472
Shamela0005640-ara1_Shamela0026802-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        1371
Shamela0005640-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        4860
Shamela0005640-ara1_Shamela0026877-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1175
Shamela0005640-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4269
Shamela0005640-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        9532
Shamela0005640-ara1_Shamela0027086-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1124
Shamela0005640-ara1_Shamela0027103-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1436
Shamela0005640-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        1193
Shamela0005640-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3000
Shamela0005640-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2391
Shamela0005640-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1676
Shamela0005640-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1003
Shamela0005640-ara1_Shamela0029466-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        4731
Shamela0005640-ara1_Shamela0029481-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1979
Shamela0005640-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1916
Shamela0005640-ara1_Shamela0029699-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        1818
Shamela0005640-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        1190
Shamela0005640-ara1_Shamela0029721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1189
Shamela0005640-ara1_Shamela0029722-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        2819
Shamela0005640-ara1_Shamela0029734-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1057
Shamela0005640-ara1_Shamela0029749-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1567
Shamela0005640-ara1_Shamela0029773-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1641
Shamela0005640-ara1_Shamela0029867-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1369
Shamela0005640-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        3067
Shamela0005640-ara1_Shamela0029922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        3103
Shamela0005640-ara1_Shamela0029932-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3955
Shamela0005640-ara1_Shamela0029972-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1819
Shamela0005640-ara1_Shamela0030025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3338
Shamela0005640-ara1_Shamela0030055-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3615
Shamela0005640-ara1_Shamela0030294-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        2353
Shamela0005640-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        8476
Shamela0005640-ara1_Shamela0030340-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1620
Shamela0005640-ara1_Shamela0030384-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        2441
Shamela0005640-ara1_Shamela0030435-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1487
Shamela0005640-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1382
Shamela0005640-ara1_Shamela0030552-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        3749
Shamela0005640-ara1_Shamela0030558-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1077
Shamela0005640-ara1_Shamela0030586-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2889
Shamela0005640-ara1_Shamela0030673-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1715
Shamela0005640-ara1_Shamela0030700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1067
Shamela0005640-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3680
Shamela0005640-ara1_Shamela0030760-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1368
Shamela0005640-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2800
Shamela0005640-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        1589
Shamela0005640-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:17        2818
Shamela0005640-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        5609
Shamela0005640-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1518
Shamela0005640-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2369
Shamela0005640-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2882
Shamela0005640-ara1_Shamela0038091-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1569
Shamela0005640-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        1825
Shamela0005640-ara1_Shamela0096180-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1141
Shamela0005640-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1905
Shamela0005640-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2437
Shamela0005640-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3944
Shamela0005640-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2155
Shamela0005640-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1790
Shamela0005640-ara1_Shia000218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1068
Shamela0005640-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1569
Shamela0005640-ara1_Shia000291Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1584
Shamela0005640-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09         954
Shamela0005640-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09         998
Shamela0005640-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1076
Shamela0005640-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2453
Shamela0005640-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1071
Shamela0005640-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1563
Shamela0005640-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1413
Shamela0005640-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        2798
Shamela0005640-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1136
Shamela0005640-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        7218
Shamela0005640-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2248
Shamela0005640-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        11815
Shamela0005640-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        5941
Shamela0005640-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        3141
Shamela0005640-ara1_Shia001880-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        1034
Shamela0005640-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        2703
Shamela0005640-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24         994
Shamela0005640-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        2389
Shamela0005640-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        2400
Shamela0005640-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        7357
Shamela0005640-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        1007
Shamela0005640-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        1094
Shamela0005640-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1262
Shamela0005640-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        4934
Shamela0005640-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59         843
Shamela0005640-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        1507
Shamela0005640-ara1_Shia002094-ara1.csv      17-Mar-2020 16:13        1191
Shamela0005640-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        1259
Shamela0005640-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2491
Shamela0005640-ara1_Shia002173-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1698
Shamela0005640-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2149
Shamela0005640-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        1580
Shamela0005640-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4206
Shamela0005640-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1655
Shamela0005640-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        8449
Shamela0005640-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1024
Shamela0005640-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1563
Shamela0005640-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        4433
Shamela0005640-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        5596
Shamela0005640-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2404
Shamela0005640-ara1_Shia003101Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        3194
Shamela0005640-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13         935
Shamela0005640-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        2794
Shamela0005640-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        7667
Shamela0005640-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        6214
Shamela0005640-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1198
Shamela0005640-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        1328
Shamela0005640-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        3524
Shamela0005640-ara1_Shia004494Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2207
Shamela0005640-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:35        2364
Shamela0005640-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        2353
Shamela0005640-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        3160