Index of /passim01022020/Shamela0005583-ara1/


../
Shamela0005583-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        3044
Shamela0005583-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:26        26519
Shamela0005583-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        2406
Shamela0005583-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        6842
Shamela0005583-ara1_JK000059-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        2191
Shamela0005583-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1441
Shamela0005583-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        49092
Shamela0005583-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        7636
Shamela0005583-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        2791
Shamela0005583-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        7545
Shamela0005583-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        2651
Shamela0005583-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14       186351
Shamela0005583-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        35210
Shamela0005583-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        3319
Shamela0005583-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10       425496
Shamela0005583-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        1799
Shamela0005583-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        10203
Shamela0005583-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38       110635
Shamela0005583-ara1_JK000258-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        2369
Shamela0005583-ara1_JK000267-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        1452
Shamela0005583-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        17817
Shamela0005583-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        5524
Shamela0005583-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        11423
Shamela0005583-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        36183
Shamela0005583-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        2915
Shamela0005583-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        16416
Shamela0005583-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:13        14602
Shamela0005583-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1611
Shamela0005583-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        5154
Shamela0005583-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        33782
Shamela0005583-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        17970
Shamela0005583-ara1_JK000481-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:31        15414
Shamela0005583-ara1_JK000482-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:04        3747
Shamela0005583-ara1_JK000520-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:13        2600
Shamela0005583-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:31        2556
Shamela0005583-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        8441
Shamela0005583-ara1_JK000556-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        4408
Shamela0005583-ara1_JK000578-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1693
Shamela0005583-ara1_JK000620-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1520
Shamela0005583-ara1_JK000621-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:35        4639
Shamela0005583-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        5620
Shamela0005583-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        5951
Shamela0005583-ara1_JK000646-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1657
Shamela0005583-ara1_JK000649-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        2567
Shamela0005583-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        12888
Shamela0005583-ara1_JK000671-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1407
Shamela0005583-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        18296
Shamela0005583-ara1_JK000679-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        47441
Shamela0005583-ara1_JK000691-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        3028
Shamela0005583-ara1_JK000693-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        2222
Shamela0005583-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        13421
Shamela0005583-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        10333
Shamela0005583-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        8599
Shamela0005583-ara1_JK000741-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1014
Shamela0005583-ara1_JK000749-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        1352
Shamela0005583-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        3082
Shamela0005583-ara1_JK000763-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        1137
Shamela0005583-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04       115067
Shamela0005583-ara1_JK000798-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        8824
Shamela0005583-ara1_JK000836-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        2198
Shamela0005583-ara1_JK000844-ara1.csv       17-Mar-2020 17:12        2579
Shamela0005583-ara1_JK000889-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        6915
Shamela0005583-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        2417
Shamela0005583-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:15        85364
Shamela0005583-ara1_JK000935-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        1125
Shamela0005583-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        1187
Shamela0005583-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        2835
Shamela0005583-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        88311
Shamela0005583-ara1_JK000981-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        2255
Shamela0005583-ara1_JK000985-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        1260
Shamela0005583-ara1_JK000987-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        1271
Shamela0005583-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1389
Shamela0005583-ara1_JK000991-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        1331
Shamela0005583-ara1_JK000995-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        2192
Shamela0005583-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        7928
Shamela0005583-ara1_JK001100-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21         846
Shamela0005583-ara1_JK001106-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1145
Shamela0005583-ara1_JK001127-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        9380
Shamela0005583-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        2003
Shamela0005583-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        4460
Shamela0005583-ara1_JK001222-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        1491
Shamela0005583-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        13195
Shamela0005583-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1037
Shamela0005583-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        2685
Shamela0005583-ara1_JK001284-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        14111
Shamela0005583-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        7306
Shamela0005583-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21         970
Shamela0005583-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1146
Shamela0005583-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        3936
Shamela0005583-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        1752
Shamela0005583-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        15153
Shamela0005583-ara1_JK001472-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1011
Shamela0005583-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        92718
Shamela0005583-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        3243
Shamela0005583-ara1_JK003504-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        2938
Shamela0005583-ara1_JK005001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:09        5687
Shamela0005583-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        5277
Shamela0005583-ara1_JK005008-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        7243
Shamela0005583-ara1_JK005014-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        3459
Shamela0005583-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04         988
Shamela0005583-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        14869
Shamela0005583-ara1_JK006856-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1044
Shamela0005583-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        58542
Shamela0005583-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        11589
Shamela0005583-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:35        3058
Shamela0005583-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        4180
Shamela0005583-ara1_JK007016-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        3102
Shamela0005583-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        8963
Shamela0005583-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        31515
Shamela0005583-ara1_JK007040-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1614
Shamela0005583-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        17431
Shamela0005583-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26         828
Shamela0005583-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        1470
Shamela0005583-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        1605
Shamela0005583-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        11979
Shamela0005583-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        56200
Shamela0005583-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        3318
Shamela0005583-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:26        3894
Shamela0005583-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        28003
Shamela0005583-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        4721
Shamela0005583-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1756
Shamela0005583-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        47962
Shamela0005583-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        2643
Shamela0005583-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        2767
Shamela0005583-ara1_JK007142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        2484
Shamela0005583-ara1_JK008269-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:15        8550
Shamela0005583-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:15        3608
Shamela0005583-ara1_JK009226-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        16605
Shamela0005583-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        6949
Shamela0005583-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        11093
Shamela0005583-ara1_JK009250-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1196
Shamela0005583-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        98479
Shamela0005583-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        8533
Shamela0005583-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        2261
Shamela0005583-ara1_JK009296-ara1.csv       17-Mar-2020 17:06        1178
Shamela0005583-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        3481
Shamela0005583-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        27194
Shamela0005583-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        2298
Shamela0005583-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1583
Shamela0005583-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        19891
Shamela0005583-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        6814
Shamela0005583-ara1_JK010216-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        1695
Shamela0005583-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        3984
Shamela0005583-ara1_JK011147-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1473
Shamela0005583-ara1_JK011148-ara1.csv       17-Mar-2020 17:56        1104
Shamela0005583-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        7002
Shamela0005583-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        7780
Shamela0005583-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        3685
Shamela0005583-ara1_JK011476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1495
Shamela0005583-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        3936
Shamela0005583-ara1_JK011516-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        3186
Shamela0005583-ara1_JK011548-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1578
Shamela0005583-ara1_JK011564-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        3464
Shamela0005583-ara1_JK011570-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1272
Shamela0005583-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        7765
Shamela0005583-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        12749
Shamela0005583-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:31        18236
Shamela0005583-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        7732
Shamela0005583-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        35576
Shamela0005583-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3368
Shamela0005583-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        56114
Shamela0005583-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        3385
Shamela0005583-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2262
Shamela0005583-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1097
Shamela0005583-ara1_Shamela0000244-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1160
Shamela0005583-ara1_Shamela0000343-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1979
Shamela0005583-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        6715
Shamela0005583-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        3228
Shamela0005583-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        54092
Shamela0005583-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        10858
Shamela0005583-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1306
Shamela0005583-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        41216
Shamela0005583-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        7663
Shamela0005583-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1044
Shamela0005583-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        14955
Shamela0005583-ara1_Shamela0000727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        6150
Shamela0005583-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1259
Shamela0005583-ara1_Shamela0000772-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        4758
Shamela0005583-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07       1397016
Shamela0005583-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        10546
Shamela0005583-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        47490
Shamela0005583-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        6749
Shamela0005583-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        8766
Shamela0005583-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2386
Shamela0005583-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1587
Shamela0005583-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        14703
Shamela0005583-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3052
Shamela0005583-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        63897
Shamela0005583-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        54841
Shamela0005583-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        5331
Shamela0005583-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        19130
Shamela0005583-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        9939
Shamela0005583-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        21107
Shamela0005583-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        1081
Shamela0005583-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7156
Shamela0005583-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        27072
Shamela0005583-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         969
Shamela0005583-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        86572
Shamela0005583-ara1_Shamela0001685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        5827
Shamela0005583-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        14212
Shamela0005583-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        7590
Shamela0005583-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09       133647
Shamela0005583-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        94978
Shamela0005583-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31       118848
Shamela0005583-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26       211858
Shamela0005583-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        28351
Shamela0005583-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1650
Shamela0005583-ara1_Shamela0002170-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        2179
Shamela0005583-ara1_Shamela0002176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        2519
Shamela0005583-ara1_Shamela0002215-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         921
Shamela0005583-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2630
Shamela0005583-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        84366
Shamela0005583-ara1_Shamela0002300-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        7173
Shamela0005583-ara1_Shamela0002331-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        3074
Shamela0005583-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1159
Shamela0005583-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15       113883
Shamela0005583-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        25147
Shamela0005583-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        40736
Shamela0005583-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        8137
Shamela0005583-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3918
Shamela0005583-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        85131
Shamela0005583-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       177508
Shamela0005583-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        44391
Shamela0005583-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        41949
Shamela0005583-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        8023
Shamela0005583-ara1_Shamela0004864-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        3697
Shamela0005583-ara1_Shamela0005064-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3198
Shamela0005583-ara1_Shamela0005668-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1246
Shamela0005583-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2069
Shamela0005583-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3631
Shamela0005583-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        13348
Shamela0005583-ara1_Shamela0005744-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02         964
Shamela0005583-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19       241844
Shamela0005583-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        69138
Shamela0005583-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        3871
Shamela0005583-ara1_Shamela0005776-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2379
Shamela0005583-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        9413
Shamela0005583-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        4869
Shamela0005583-ara1_Shamela0005847-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1355
Shamela0005583-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        2168
Shamela0005583-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        20892
Shamela0005583-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15       153732
Shamela0005583-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        16924
Shamela0005583-ara1_Shamela0005955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2211
Shamela0005583-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2382
Shamela0005583-ara1_Shamela0005968-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1021
Shamela0005583-ara1_Shamela0005995-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1435
Shamela0005583-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5605
Shamela0005583-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        7119
Shamela0005583-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5022
Shamela0005583-ara1_Shamela0006105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        1887
Shamela0005583-ara1_Shamela0006128-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2234
Shamela0005583-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3478
Shamela0005583-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        26563
Shamela0005583-ara1_Shamela0006170-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1735
Shamela0005583-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        38963
Shamela0005583-ara1_Shamela0006228-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3517
Shamela0005583-ara1_Shamela0006253-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4057
Shamela0005583-ara1_Shamela0006262-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1056
Shamela0005583-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3536
Shamela0005583-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3620
Shamela0005583-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        35668
Shamela0005583-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1143
Shamela0005583-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3092
Shamela0005583-ara1_Shamela0006454-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        3842
Shamela0005583-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        6548
Shamela0005583-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4360
Shamela0005583-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26       106112
Shamela0005583-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        28438
Shamela0005583-ara1_Shamela0006700-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1791
Shamela0005583-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        1301
Shamela0005583-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        3689
Shamela0005583-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3439
Shamela0005583-ara1_Shamela0006850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1858
Shamela0005583-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1875
Shamela0005583-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1564
Shamela0005583-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        14713
Shamela0005583-ara1_Shamela0007012-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        2802
Shamela0005583-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        4798
Shamela0005583-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        4959
Shamela0005583-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        10710
Shamela0005583-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3196
Shamela0005583-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        16146
Shamela0005583-ara1_Shamela0007367-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4274
Shamela0005583-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        24668
Shamela0005583-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        9540
Shamela0005583-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2591
Shamela0005583-ara1_Shamela0007516-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35         934
Shamela0005583-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        11337
Shamela0005583-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2441
Shamela0005583-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1457
Shamela0005583-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:21        30479
Shamela0005583-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15       283129
Shamela0005583-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        67965
Shamela0005583-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4267
Shamela0005583-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        7491
Shamela0005583-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1730
Shamela0005583-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4655
Shamela0005583-ara1_Shamela0008212-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2529
Shamela0005583-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1627
Shamela0005583-ara1_Shamela0008223-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2424
Shamela0005583-ara1_Shamela0008227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1107
Shamela0005583-ara1_Shamela0008233-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58         995
Shamela0005583-ara1_Shamela0008236-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1768
Shamela0005583-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        3635
Shamela0005583-ara1_Shamela0008247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1658
Shamela0005583-ara1_Shamela0008249-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:09        2979
Shamela0005583-ara1_Shamela0008316-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2142
Shamela0005583-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        73608
Shamela0005583-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49       253020
Shamela0005583-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        24351
Shamela0005583-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        72265
Shamela0005583-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        42456
Shamela0005583-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        17603
Shamela0005583-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        16027
Shamela0005583-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        38419
Shamela0005583-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       170551
Shamela0005583-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33       123161
Shamela0005583-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3424
Shamela0005583-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        5547
Shamela0005583-ara1_Shamela0008608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1156
Shamela0005583-ara1_Shamela0008623-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        4961
Shamela0005583-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        1836
Shamela0005583-ara1_Shamela0008637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1499
Shamela0005583-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20         987
Shamela0005583-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        5372
Shamela0005583-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        15211
Shamela0005583-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        20611
Shamela0005583-ara1_Shamela0009076-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        19148
Shamela0005583-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        37111
Shamela0005583-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        3546
Shamela0005583-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        22420
Shamela0005583-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        5980
Shamela0005583-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        9144
Shamela0005583-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3007
Shamela0005583-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1940
Shamela0005583-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1186
Shamela0005583-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       132955
Shamela0005583-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24         982
Shamela0005583-ara1_Shamela0009279-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        2076
Shamela0005583-ara1_Shamela0009311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        1402
Shamela0005583-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1172
Shamela0005583-ara1_Shamela0009348-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        6901
Shamela0005583-ara1_Shamela0009369-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        6233
Shamela0005583-ara1_Shamela0009371-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3591
Shamela0005583-ara1_Shamela0009376-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1424
Shamela0005583-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3081
Shamela0005583-ara1_Shamela0009383-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1159
Shamela0005583-ara1_Shamela0009398-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1380
Shamela0005583-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        3472
Shamela0005583-ara1_Shamela0009412-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1842
Shamela0005583-ara1_Shamela0009428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1226
Shamela0005583-ara1_Shamela0009449-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1298
Shamela0005583-ara1_Shamela0009552-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3596
Shamela0005583-ara1_Shamela0009561-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1359
Shamela0005583-ara1_Shamela0009563-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        3789
Shamela0005583-ara1_Shamela0009564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4409
Shamela0005583-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        16861
Shamela0005583-ara1_Shamela0009593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        4550
Shamela0005583-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2933
Shamela0005583-ara1_Shamela0009608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1213
Shamela0005583-ara1_Shamela0009628-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1303
Shamela0005583-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        12518
Shamela0005583-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        5213
Shamela0005583-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1586
Shamela0005583-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15       111500
Shamela0005583-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        3398
Shamela0005583-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        5190
Shamela0005583-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        2142
Shamela0005583-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        5220
Shamela0005583-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        6135
Shamela0005583-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1906
Shamela0005583-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        17919
Shamela0005583-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31       133982
Shamela0005583-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2192
Shamela0005583-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26         899
Shamela0005583-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        3066
Shamela0005583-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6584
Shamela0005583-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03         960
Shamela0005583-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1164
Shamela0005583-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3151
Shamela0005583-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2001
Shamela0005583-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        1940
Shamela0005583-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        3365
Shamela0005583-ara1_Shamela0010447-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1758
Shamela0005583-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1750
Shamela0005583-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        8328
Shamela0005583-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        54219
Shamela0005583-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        9683
Shamela0005583-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        41669
Shamela0005583-ara1_Shamela0010492-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1232
Shamela0005583-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1995
Shamela0005583-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        64986
Shamela0005583-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        1148
Shamela0005583-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1529
Shamela0005583-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        6042
Shamela0005583-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18       180977
Shamela0005583-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        58068
Shamela0005583-ara1_Shamela0010710-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1043
Shamela0005583-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        6441
Shamela0005583-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        36803
Shamela0005583-ara1_Shamela0010781-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        6003
Shamela0005583-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        19810
Shamela0005583-ara1_Shamela0010799-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        3736
Shamela0005583-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        36149
Shamela0005583-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        6061
Shamela0005583-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        15971
Shamela0005583-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        21181
Shamela0005583-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        3419
Shamela0005583-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2151
Shamela0005583-ara1_Shamela0011026-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2793
Shamela0005583-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        32458
Shamela0005583-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        2968
Shamela0005583-ara1_Shamela0011087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        2201
Shamela0005583-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        3339
Shamela0005583-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1359
Shamela0005583-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15       109304
Shamela0005583-ara1_Shamela0011404-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        2624
Shamela0005583-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        4230
Shamela0005583-ara1_Shamela0011433-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3682
Shamela0005583-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2049
Shamela0005583-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        3056
Shamela0005583-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4089
Shamela0005583-ara1_Shamela0011469-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        2045
Shamela0005583-ara1_Shamela0011475-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1160
Shamela0005583-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        14161
Shamela0005583-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2507
Shamela0005583-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        15390
Shamela0005583-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        1320
Shamela0005583-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        1215
Shamela0005583-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2511
Shamela0005583-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        3016
Shamela0005583-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        6400
Shamela0005583-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        5373
Shamela0005583-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        6831
Shamela0005583-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        3193
Shamela0005583-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1420
Shamela0005583-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1178
Shamela0005583-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        3186
Shamela0005583-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        31261
Shamela0005583-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        6733
Shamela0005583-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        21038
Shamela0005583-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        43285
Shamela0005583-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        13427
Shamela0005583-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        6002
Shamela0005583-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        56317
Shamela0005583-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        7200
Shamela0005583-ara1_Shamela0012532-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        1997
Shamela0005583-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        26545
Shamela0005583-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5084
Shamela0005583-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7733
Shamela0005583-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        1818
Shamela0005583-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1192
Shamela0005583-ara1_Shamela0012742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1254
Shamela0005583-ara1_Shamela0012745-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        4035
Shamela0005583-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        20635
Shamela0005583-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1446
Shamela0005583-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        5744
Shamela0005583-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        9379
Shamela0005583-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        1300
Shamela0005583-ara1_Shamela0012861-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2388
Shamela0005583-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1576
Shamela0005583-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        10502
Shamela0005583-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        91809
Shamela0005583-ara1_Shamela0012987-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1971
Shamela0005583-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3478
Shamela0005583-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        6919
Shamela0005583-ara1_Shamela0013000-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2164
Shamela0005583-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        4199
Shamela0005583-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        24745
Shamela0005583-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5177
Shamela0005583-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        3890
Shamela0005583-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        12360
Shamela0005583-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7367
Shamela0005583-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1189
Shamela0005583-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        23417
Shamela0005583-ara1_Shamela0013068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2447
Shamela0005583-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1758
Shamela0005583-ara1_Shamela0013074-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:35        1637
Shamela0005583-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        4168
Shamela0005583-ara1_Shamela0013079-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:15        1570
Shamela0005583-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3274
Shamela0005583-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        4553
Shamela0005583-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        9265
Shamela0005583-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15         977
Shamela0005583-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        4986
Shamela0005583-ara1_Shamela0013133-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1466
Shamela0005583-ara1_Shamela0013167-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3364
Shamela0005583-ara1_Shamela0013172-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1649
Shamela0005583-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        45005
Shamela0005583-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1963
Shamela0005583-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        16355
Shamela0005583-ara1_Shamela0021107-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        1313
Shamela0005583-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        62735
Shamela0005583-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        12681
Shamela0005583-ara1_Shamela0021473-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5429
Shamela0005583-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        9897
Shamela0005583-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        28221
Shamela0005583-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4575
Shamela0005583-ara1_Shamela0021485-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2393
Shamela0005583-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        21124
Shamela0005583-ara1_Shamela0021496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1758
Shamela0005583-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        2190
Shamela0005583-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        10803
Shamela0005583-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        3289
Shamela0005583-ara1_Shamela0021556-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1405
Shamela0005583-ara1_Shamela0021570-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57        3217
Shamela0005583-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1297
Shamela0005583-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26         937
Shamela0005583-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        12819
Shamela0005583-ara1_Shamela0021596-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1800
Shamela0005583-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2581
Shamela0005583-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1185
Shamela0005583-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1284
Shamela0005583-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        5499
Shamela0005583-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1214
Shamela0005583-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04       104157
Shamela0005583-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        12794
Shamela0005583-ara1_Shamela0021626-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2660
Shamela0005583-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        9965
Shamela0005583-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        14986
Shamela0005583-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        5217
Shamela0005583-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        16899
Shamela0005583-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        1216
Shamela0005583-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        25613
Shamela0005583-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        3668
Shamela0005583-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        14868
Shamela0005583-ara1_Shamela0021678-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1648
Shamela0005583-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1911
Shamela0005583-ara1_Shamela0021684-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        5363
Shamela0005583-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        8180
Shamela0005583-ara1_Shamela0021696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1510
Shamela0005583-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        29454
Shamela0005583-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        3792
Shamela0005583-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        98051
Shamela0005583-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        7682
Shamela0005583-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1900
Shamela0005583-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        16151
Shamela0005583-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        4061
Shamela0005583-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        12515
Shamela0005583-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        29161
Shamela0005583-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        41078
Shamela0005583-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        10450
Shamela0005583-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32       120397
Shamela0005583-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3934
Shamela0005583-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        65100
Shamela0005583-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15       131405
Shamela0005583-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2378
Shamela0005583-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        3101
Shamela0005583-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        3995
Shamela0005583-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        53555
Shamela0005583-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        3530
Shamela0005583-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        6669
Shamela0005583-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1953
Shamela0005583-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1703
Shamela0005583-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        8500
Shamela0005583-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        6667
Shamela0005583-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        4115
Shamela0005583-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1075
Shamela0005583-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        2355
Shamela0005583-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1139
Shamela0005583-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        5422
Shamela0005583-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        73649
Shamela0005583-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        10065
Shamela0005583-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4371
Shamela0005583-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7937
Shamela0005583-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:20        15646
Shamela0005583-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        27949
Shamela0005583-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        17632
Shamela0005583-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        1557
Shamela0005583-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1151
Shamela0005583-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        3161
Shamela0005583-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1107
Shamela0005583-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        7140
Shamela0005583-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        18502
Shamela0005583-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        7534
Shamela0005583-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5377
Shamela0005583-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3969
Shamela0005583-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        14184
Shamela0005583-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        21542
Shamela0005583-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        5097
Shamela0005583-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        45547
Shamela0005583-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:20        20187
Shamela0005583-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43       431486
Shamela0005583-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        1416
Shamela0005583-ara1_Shamela0025782-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3786
Shamela0005583-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        4453
Shamela0005583-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34       416317
Shamela0005583-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15       196533
Shamela0005583-ara1_Shamela0025873-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:20        1035
Shamela0005583-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        2151
Shamela0005583-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        6865
Shamela0005583-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        40817
Shamela0005583-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1788
Shamela0005583-ara1_Shamela0026337-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1722
Shamela0005583-ara1_Shamela0026353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        9803
Shamela0005583-ara1_Shamela0026359-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1498
Shamela0005583-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        10015
Shamela0005583-ara1_Shamela0026366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1235
Shamela0005583-ara1_Shamela0026373-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4069
Shamela0005583-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7775
Shamela0005583-ara1_Shamela0026390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        11474
Shamela0005583-ara1_Shamela0026428-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1473
Shamela0005583-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        1510
Shamela0005583-ara1_Shamela0026435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2594
Shamela0005583-ara1_Shamela0026440-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        2771
Shamela0005583-ara1_Shamela0026458-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1114
Shamela0005583-ara1_Shamela0026468-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1521
Shamela0005583-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        1262
Shamela0005583-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1885
Shamela0005583-ara1_Shamela0026514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3036
Shamela0005583-ara1_Shamela0026535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21         985
Shamela0005583-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        6938
Shamela0005583-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        4387
Shamela0005583-ara1_Shamela0026550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1891
Shamela0005583-ara1_Shamela0026559-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        2583
Shamela0005583-ara1_Shamela0026564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2284
Shamela0005583-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        2957
Shamela0005583-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        36124
Shamela0005583-ara1_Shamela0026577-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1775
Shamela0005583-ara1_Shamela0026591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2076
Shamela0005583-ara1_Shamela0026664-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        4382
Shamela0005583-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        47936
Shamela0005583-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2652
Shamela0005583-ara1_Shamela0026722-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1506
Shamela0005583-ara1_Shamela0026723-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2477
Shamela0005583-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        10360
Shamela0005583-ara1_Shamela0026733-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        1095
Shamela0005583-ara1_Shamela0026741-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1933
Shamela0005583-ara1_Shamela0026742-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2973
Shamela0005583-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        2713
Shamela0005583-ara1_Shamela0026754-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1897
Shamela0005583-ara1_Shamela0026808-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        1241
Shamela0005583-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:17        1064
Shamela0005583-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        3060
Shamela0005583-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        2200
Shamela0005583-ara1_Shamela0026857-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        3195
Shamela0005583-ara1_Shamela0026862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2136
Shamela0005583-ara1_Shamela0026865-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        7081
Shamela0005583-ara1_Shamela0026871-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2268
Shamela0005583-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        11299
Shamela0005583-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        24659
Shamela0005583-ara1_Shamela0026921-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1989
Shamela0005583-ara1_Shamela0026926-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1106
Shamela0005583-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        31423
Shamela0005583-ara1_Shamela0028112-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1076
Shamela0005583-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1132
Shamela0005583-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        3206
Shamela0005583-ara1_Shamela0029563-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3511
Shamela0005583-ara1_Shamela0029617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1797
Shamela0005583-ara1_Shamela0029639-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2515
Shamela0005583-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        3282
Shamela0005583-ara1_Shamela0029701-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1092
Shamela0005583-ara1_Shamela0029703-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        1142
Shamela0005583-ara1_Shamela0029708-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1285
Shamela0005583-ara1_Shamela0029712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        1079
Shamela0005583-ara1_Shamela0029720-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1409
Shamela0005583-ara1_Shamela0029725-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        1389
Shamela0005583-ara1_Shamela0029728-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2376
Shamela0005583-ara1_Shamela0029739-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1643
Shamela0005583-ara1_Shamela0029744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1333
Shamela0005583-ara1_Shamela0029746-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2621
Shamela0005583-ara1_Shamela0029747-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        2363
Shamela0005583-ara1_Shamela0029752-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1226
Shamela0005583-ara1_Shamela0029776-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2249
Shamela0005583-ara1_Shamela0029778-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        1576
Shamela0005583-ara1_Shamela0029785-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2475
Shamela0005583-ara1_Shamela0029814-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3231
Shamela0005583-ara1_Shamela0029852-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1650
Shamela0005583-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2028
Shamela0005583-ara1_Shamela0029868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1580
Shamela0005583-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3131
Shamela0005583-ara1_Shamela0030022-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        2553
Shamela0005583-ara1_Shamela0030024-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        2530
Shamela0005583-ara1_Shamela0030246-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1722
Shamela0005583-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        3779
Shamela0005583-ara1_Shamela0030306-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2640
Shamela0005583-ara1_Shamela0030310-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1658
Shamela0005583-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        7727
Shamela0005583-ara1_Shamela0030346-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1662
Shamela0005583-ara1_Shamela0030427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1121
Shamela0005583-ara1_Shamela0030543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1507
Shamela0005583-ara1_Shamela0030609-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        3254
Shamela0005583-ara1_Shamela0030646-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1870
Shamela0005583-ara1_Shamela0030665-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1589
Shamela0005583-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1864
Shamela0005583-ara1_Shamela0030769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        8746
Shamela0005583-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        2740
Shamela0005583-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1249
Shamela0005583-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        9240
Shamela0005583-ara1_Shamela0035261-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1108
Shamela0005583-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        63036
Shamela0005583-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        4765
Shamela0005583-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1850
Shamela0005583-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        6134
Shamela0005583-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6775
Shamela0005583-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        5505
Shamela0005583-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        4861
Shamela0005583-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        31345
Shamela0005583-ara1_Shamela0038162-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        4607
Shamela0005583-ara1_Shamela0038194-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        7388
Shamela0005583-ara1_Shamela0095560-ara1.csv    17-Mar-2020 16:34        1060
Shamela0005583-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        7137
Shamela0005583-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1087
Shamela0005583-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1533
Shamela0005583-ara1_Shamela0096228-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2908
Shamela0005583-ara1_Shamela0096233-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        6655
Shamela0005583-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        9865
Shamela0005583-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        16863
Shamela0005583-ara1_Shamela0096337-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1474
Shamela0005583-ara1_Shamela0096551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06         959
Shamela0005583-ara1_Shamela0096878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1418
Shamela0005583-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        8158
Shamela0005583-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06       157414
Shamela0005583-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2252
Shamela0005583-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        3358
Shamela0005583-ara1_Shamela0121378-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1519
Shamela0005583-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52       207260
Shamela0005583-ara1_Shamela9007669-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3630
Shamela0005583-ara1_Shia000004-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:11        1150
Shamela0005583-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        7377
Shamela0005583-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7567
Shamela0005583-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        4777
Shamela0005583-ara1_Shia000094Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1687
Shamela0005583-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        4644
Shamela0005583-ara1_Shia000109Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        5545
Shamela0005583-ara1_Shia000134Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:28        1438
Shamela0005583-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        9641
Shamela0005583-ara1_Shia000196Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1875
Shamela0005583-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        3473
Shamela0005583-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1245
Shamela0005583-ara1_Shia000403-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        3875
Shamela0005583-ara1_Shia000811-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        2210
Shamela0005583-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1700
Shamela0005583-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        5228
Shamela0005583-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        20817
Shamela0005583-ara1_Shia000828-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1086
Shamela0005583-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        49105
Shamela0005583-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        6190
Shamela0005583-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1942
Shamela0005583-ara1_Shia000953Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1871
Shamela0005583-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        44120
Shamela0005583-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        58789
Shamela0005583-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3213
Shamela0005583-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4457
Shamela0005583-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        1276
Shamela0005583-ara1_Shia001161Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2854
Shamela0005583-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7234
Shamela0005583-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3011
Shamela0005583-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1004
Shamela0005583-ara1_Shia001286-ara1.csv      17-Mar-2020 17:10        1600
Shamela0005583-ara1_Shia001296-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        1918
Shamela0005583-ara1_Shia001297-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        1443
Shamela0005583-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        3263
Shamela0005583-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        3644
Shamela0005583-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        10951
Shamela0005583-ara1_Shia001421Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        3656
Shamela0005583-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        11753
Shamela0005583-ara1_Shia001561-ara1.csv      17-Mar-2020 17:33        2390
Shamela0005583-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1979
Shamela0005583-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00       158514
Shamela0005583-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27       157694
Shamela0005583-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51       291547
Shamela0005583-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        14620
Shamela0005583-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        18215
Shamela0005583-ara1_Shia001837Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1739
Shamela0005583-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        6372
Shamela0005583-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        9236
Shamela0005583-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        24372
Shamela0005583-ara1_Shia001918-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        2059
Shamela0005583-ara1_Shia001919-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        2855
Shamela0005583-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        28922
Shamela0005583-ara1_Shia001949-ara1.csv      17-Mar-2020 16:58        2836
Shamela0005583-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        1390
Shamela0005583-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        85959
Shamela0005583-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        74522
Shamela0005583-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        77429
Shamela0005583-ara1_Shia002009-ara1.csv      17-Mar-2020 16:48        3921
Shamela0005583-ara1_Shia002032-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        1739
Shamela0005583-ara1_Shia002033-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        1327
Shamela0005583-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        23617
Shamela0005583-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        10020
Shamela0005583-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        14809
Shamela0005583-ara1_Shia002073-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        4117
Shamela0005583-ara1_Shia002088-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        7287
Shamela0005583-ara1_Shia002093-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        7663
Shamela0005583-ara1_Shia002099-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        1127
Shamela0005583-ara1_Shia002106-ara1.csv      17-Mar-2020 17:46        6752
Shamela0005583-ara1_Shia002107-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        2258
Shamela0005583-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        62384
Shamela0005583-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        3810
Shamela0005583-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27        1305
Shamela0005583-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        1484
Shamela0005583-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        1965
Shamela0005583-ara1_Shia002182-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1685
Shamela0005583-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2119
Shamela0005583-ara1_Shia002206-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        1635
Shamela0005583-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        16593
Shamela0005583-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        13059
Shamela0005583-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10       134356
Shamela0005583-ara1_Shia002229-ara1.csv      17-Mar-2020 12:20        2014
Shamela0005583-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        46533
Shamela0005583-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        24235
Shamela0005583-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        1487
Shamela0005583-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        8482
Shamela0005583-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        7287
Shamela0005583-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        78574
Shamela0005583-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        6133
Shamela0005583-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        10450
Shamela0005583-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        1228
Shamela0005583-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1058
Shamela0005583-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2962
Shamela0005583-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2809
Shamela0005583-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47        49280
Shamela0005583-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54        1480
Shamela0005583-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        2617
Shamela0005583-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3091
Shamela0005583-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1967
Shamela0005583-ara1_Shia002945Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3559
Shamela0005583-ara1_Shia003116-ara1.csv      17-Mar-2020 17:59        1343
Shamela0005583-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4724
Shamela0005583-ara1_Shia003314-ara1.csv      17-Mar-2020 16:35        1027
Shamela0005583-ara1_Shia003325-ara1.csv      17-Mar-2020 16:37        1211
Shamela0005583-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53        1575
Shamela0005583-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:13        3998
Shamela0005583-ara1_Shia003488Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:06        9437
Shamela0005583-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        52425
Shamela0005583-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:15        4199
Shamela0005583-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1978
Shamela0005583-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1110
Shamela0005583-ara1_Shia003707Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        2861
Shamela0005583-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        4974
Shamela0005583-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        47257
Shamela0005583-ara1_Shia003754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1362
Shamela0005583-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2254
Shamela0005583-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        3185
Shamela0005583-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        1359
Shamela0005583-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1126
Shamela0005583-ara1_Shia003988-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        2792
Shamela0005583-ara1_Shia004014Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1807
Shamela0005583-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1801
Shamela0005583-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        3970
Shamela0005583-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        1594
Shamela0005583-ara1_Shia004056-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        3867
Shamela0005583-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        4811
Shamela0005583-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3435