Index of /passim01022020/Shamela0005406-ara1/


../
Shamela0005406-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        11976
Shamela0005406-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        3720
Shamela0005406-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        2463
Shamela0005406-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2645
Shamela0005406-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31         870
Shamela0005406-ara1_JK000104-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        4277
Shamela0005406-ara1_JK000106-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        2447
Shamela0005406-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        1534
Shamela0005406-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        1462
Shamela0005406-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        1515
Shamela0005406-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1218
Shamela0005406-ara1_JK000347-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1087
Shamela0005406-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1991
Shamela0005406-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        4809
Shamela0005406-ara1_JK000761-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1269
Shamela0005406-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:10        2568
Shamela0005406-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04         912
Shamela0005406-ara1_JK000910-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        34501
Shamela0005406-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:21        5112
Shamela0005406-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:32        87498
Shamela0005406-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        3430
Shamela0005406-ara1_JK000932-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        4975
Shamela0005406-ara1_JK000975-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09         913
Shamela0005406-ara1_JK001016-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        5935
Shamela0005406-ara1_JK001021-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32         863
Shamela0005406-ara1_JK001040-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:31        2072
Shamela0005406-ara1_JK001063-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04         779
Shamela0005406-ara1_JK001090-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1289
Shamela0005406-ara1_JK001095-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        1218
Shamela0005406-ara1_JK001099-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        3392
Shamela0005406-ara1_JK001117-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        2874
Shamela0005406-ara1_JK001138-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:15        12465
Shamela0005406-ara1_JK001154-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1366
Shamela0005406-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04         819
Shamela0005406-ara1_JK001172-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1469
Shamela0005406-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        5539
Shamela0005406-ara1_JK001239-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        3914
Shamela0005406-ara1_JK001296-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:13        3250
Shamela0005406-ara1_JK001310-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        7026
Shamela0005406-ara1_JK001312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        3051
Shamela0005406-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1196
Shamela0005406-ara1_JK001325-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26         783
Shamela0005406-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:27        1888
Shamela0005406-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        52673
Shamela0005406-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        8003
Shamela0005406-ara1_JK001460-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1422
Shamela0005406-ara1_JK001477-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        24179
Shamela0005406-ara1_JK001493-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:35        2050
Shamela0005406-ara1_JK003502-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1035
Shamela0005406-ara1_JK003503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        6204
Shamela0005406-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:15        25165
Shamela0005406-ara1_JK005004-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        2226
Shamela0005406-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04         917
Shamela0005406-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2882
Shamela0005406-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35         897
Shamela0005406-ara1_JK006908-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        5582
Shamela0005406-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        21354
Shamela0005406-ara1_JK006921-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        7728
Shamela0005406-ara1_JK006922-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1430
Shamela0005406-ara1_JK007001-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        2506
Shamela0005406-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2124
Shamela0005406-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:09        13897
Shamela0005406-ara1_JK007097-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        3008
Shamela0005406-ara1_JK007531-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1237
Shamela0005406-ara1_JK007542-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21         920
Shamela0005406-ara1_JK007558-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13         833
Shamela0005406-ara1_JK007599-ara1.csv       17-Mar-2020 17:00        1663
Shamela0005406-ara1_JK007604-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1787
Shamela0005406-ara1_JK007613-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        1145
Shamela0005406-ara1_JK007615-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21         974
Shamela0005406-ara1_JK007619-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        1132
Shamela0005406-ara1_JK007633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1502
Shamela0005406-ara1_JK009150-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:35        1694
Shamela0005406-ara1_JK009189-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:19        3118
Shamela0005406-ara1_JK009204-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        28525
Shamela0005406-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        4730
Shamela0005406-ara1_JK009233-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        8420
Shamela0005406-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        2676
Shamela0005406-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20         915
Shamela0005406-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04         918
Shamela0005406-ara1_JK009288-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        11992
Shamela0005406-ara1_JK009291-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        11444
Shamela0005406-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        49687
Shamela0005406-ara1_JK009304-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04         768
Shamela0005406-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        26249
Shamela0005406-ara1_JK009327-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31         813
Shamela0005406-ara1_JK009343-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15         948
Shamela0005406-ara1_JK009364-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:09        4607
Shamela0005406-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        8793
Shamela0005406-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        3571
Shamela0005406-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33         916
Shamela0005406-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1825
Shamela0005406-ara1_JK010081-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        2038
Shamela0005406-ara1_JK010310-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26         946
Shamela0005406-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        2131
Shamela0005406-ara1_JK010344-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04        70476
Shamela0005406-ara1_JK010473-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        16149
Shamela0005406-ara1_JK010478-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        4919
Shamela0005406-ara1_JK010491-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        1414
Shamela0005406-ara1_JK010494-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04         896
Shamela0005406-ara1_JK010521-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        3361
Shamela0005406-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        20083
Shamela0005406-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        14596
Shamela0005406-ara1_JK010565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        16951
Shamela0005406-ara1_JK010580-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        10246
Shamela0005406-ara1_JK010583-ara1.csv       17-Mar-2020 15:30        2625
Shamela0005406-ara1_JK010605-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1502
Shamela0005406-ara1_JK010621-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        27864
Shamela0005406-ara1_JK010627-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        24954
Shamela0005406-ara1_JK010629-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        4430
Shamela0005406-ara1_JK010635-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1613
Shamela0005406-ara1_JK010637-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        11320
Shamela0005406-ara1_JK010665-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2041
Shamela0005406-ara1_JK010666-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        5299
Shamela0005406-ara1_JK010670-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1120
Shamela0005406-ara1_JK010672-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        12764
Shamela0005406-ara1_JK010724-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        5330
Shamela0005406-ara1_JK010731-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        4412
Shamela0005406-ara1_JK010732-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35         819
Shamela0005406-ara1_JK010733-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1004
Shamela0005406-ara1_JK010734-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26         841
Shamela0005406-ara1_JK010743-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15         814
Shamela0005406-ara1_JK010746-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        2276
Shamela0005406-ara1_JK010755-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1586
Shamela0005406-ara1_JK010765-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        3190
Shamela0005406-ara1_JK010766-ara1.csv       17-Mar-2020 18:12        34156
Shamela0005406-ara1_JK010767-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:57        1291
Shamela0005406-ara1_JK010768-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:21        34784
Shamela0005406-ara1_JK010778-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1550
Shamela0005406-ara1_JK010779-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21         901
Shamela0005406-ara1_JK011032-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04         824
Shamela0005406-ara1_JK011148-ara1.csv       17-Mar-2020 12:10        1527
Shamela0005406-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 12:27        3591
Shamela0005406-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        1287
Shamela0005406-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:04        75967
Shamela0005406-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26         837
Shamela0005406-ara1_Shamela0000200-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1126
Shamela0005406-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1107
Shamela0005406-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        5498
Shamela0005406-ara1_Shamela0000515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:26         846
Shamela0005406-ara1_Shamela0000558-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        24748
Shamela0005406-ara1_Shamela0000618-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        1000
Shamela0005406-ara1_Shamela0000651-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2432
Shamela0005406-ara1_Shamela0000678-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        5697
Shamela0005406-ara1_Shamela0000728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31         947
Shamela0005406-ara1_Shamela0000738-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        9535
Shamela0005406-ara1_Shamela0000740-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        3315
Shamela0005406-ara1_Shamela0000752-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2544
Shamela0005406-ara1_Shamela0000765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        4114
Shamela0005406-ara1_Shamela0000788-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2876
Shamela0005406-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         845
Shamela0005406-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         798
Shamela0005406-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        41204
Shamela0005406-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1925
Shamela0005406-ara1_Shamela0001003-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        11687
Shamela0005406-ara1_Shamela0001025-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31         910
Shamela0005406-ara1_Shamela0001035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3182
Shamela0005406-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30         964
Shamela0005406-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:21        7312
Shamela0005406-ara1_Shamela0001336-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         915
Shamela0005406-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1622
Shamela0005406-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         925
Shamela0005406-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2996
Shamela0005406-ara1_Shamela0001487-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        1495
Shamela0005406-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:10        9732
Shamela0005406-ara1_Shamela0001593-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        4046
Shamela0005406-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1219
Shamela0005406-ara1_Shamela0002512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09         908
Shamela0005406-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        60269
Shamela0005406-ara1_Shamela0003298-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2564
Shamela0005406-ara1_Shamela0003583-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        2578
Shamela0005406-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        13994
Shamela0005406-ara1_Shamela0004126-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2012
Shamela0005406-ara1_Shamela0004129-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1098
Shamela0005406-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        18995
Shamela0005406-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        17912
Shamela0005406-ara1_Shamela0005355-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4591
Shamela0005406-ara1_Shamela0005363-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3741
Shamela0005406-ara1_Shamela0005369-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1213
Shamela0005406-ara1_Shamela0005372-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3384
Shamela0005406-ara1_Shamela0005390-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        14284
Shamela0005406-ara1_Shamela0005416-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5174
Shamela0005406-ara1_Shamela0005428-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        28788
Shamela0005406-ara1_Shamela0005432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1935
Shamela0005406-ara1_Shamela0005433-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        4626
Shamela0005406-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        18196
Shamela0005406-ara1_Shamela0005448-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        30287
Shamela0005406-ara1_Shamela0005449-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        5234
Shamela0005406-ara1_Shamela0005683-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        1161
Shamela0005406-ara1_Shamela0005797-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1234
Shamela0005406-ara1_Shamela0005880-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        1939
Shamela0005406-ara1_Shamela0006077-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1871
Shamela0005406-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2029
Shamela0005406-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1654
Shamela0005406-ara1_Shamela0006630-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32         981
Shamela0005406-ara1_Shamela0006674-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        1337
Shamela0005406-ara1_Shamela0006741-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        1127
Shamela0005406-ara1_Shamela0006743-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        4593
Shamela0005406-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        1982
Shamela0005406-ara1_Shamela0006789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2133
Shamela0005406-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1986
Shamela0005406-ara1_Shamela0006896-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:09        2176
Shamela0005406-ara1_Shamela0006897-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        4755
Shamela0005406-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09         849
Shamela0005406-ara1_Shamela0006945-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        23288
Shamela0005406-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        5216
Shamela0005406-ara1_Shamela0006952-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        13891
Shamela0005406-ara1_Shamela0007292-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        1114
Shamela0005406-ara1_Shamela0007326-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2524
Shamela0005406-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1442
Shamela0005406-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2295
Shamela0005406-ara1_Shamela0007434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        1367
Shamela0005406-ara1_Shamela0007473-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         988
Shamela0005406-ara1_Shamela0007502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         847
Shamela0005406-ara1_Shamela0007632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26         825
Shamela0005406-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:21         990
Shamela0005406-ara1_Shamela0007830-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        4542
Shamela0005406-ara1_Shamela0007867-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        6664
Shamela0005406-ara1_Shamela0008160-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         798
Shamela0005406-ara1_Shamela0008185-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        5116
Shamela0005406-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1607
Shamela0005406-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1542
Shamela0005406-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        1720
Shamela0005406-ara1_Shamela0008505-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        20037
Shamela0005406-ara1_Shamela0008559-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14         961
Shamela0005406-ara1_Shamela0008590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1263
Shamela0005406-ara1_Shamela0008634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1632
Shamela0005406-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1347
Shamela0005406-ara1_Shamela0008675-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3750
Shamela0005406-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        20109
Shamela0005406-ara1_Shamela0009096-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2405
Shamela0005406-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3504
Shamela0005406-ara1_Shamela0009225-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        1671
Shamela0005406-ara1_Shamela0009229-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        6324
Shamela0005406-ara1_Shamela0009250-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2143
Shamela0005406-ara1_Shamela0009271-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2864
Shamela0005406-ara1_Shamela0009427-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        6883
Shamela0005406-ara1_Shamela0009607-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        3423
Shamela0005406-ara1_Shamela0009631-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3215
Shamela0005406-ara1_Shamela0009752-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        4038
Shamela0005406-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        16093
Shamela0005406-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        2259
Shamela0005406-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        19616
Shamela0005406-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4744
Shamela0005406-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1304
Shamela0005406-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1333
Shamela0005406-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1173
Shamela0005406-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1674
Shamela0005406-ara1_Shamela0009953-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        14671
Shamela0005406-ara1_Shamela0009986-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1436
Shamela0005406-ara1_Shamela0010013-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1128
Shamela0005406-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1093
Shamela0005406-ara1_Shamela0010018-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1143
Shamela0005406-ara1_Shamela0010262-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        2617
Shamela0005406-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2980
Shamela0005406-ara1_Shamela0010275-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        6246
Shamela0005406-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31        79422
Shamela0005406-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1147
Shamela0005406-ara1_Shamela0010479-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2059
Shamela0005406-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3063
Shamela0005406-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        11856
Shamela0005406-ara1_Shamela0010501-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        2466
Shamela0005406-ara1_Shamela0010506-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        2597
Shamela0005406-ara1_Shamela0010509-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:14        1852
Shamela0005406-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        10083
Shamela0005406-ara1_Shamela0010521-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1175
Shamela0005406-ara1_Shamela0010529-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4164
Shamela0005406-ara1_Shamela0010548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3366
Shamela0005406-ara1_Shamela0010550-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1289
Shamela0005406-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        2199
Shamela0005406-ara1_Shamela0010614-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        12318
Shamela0005406-ara1_Shamela0010640-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10         944
Shamela0005406-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        70041
Shamela0005406-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4737
Shamela0005406-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        20757
Shamela0005406-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        21929
Shamela0005406-ara1_Shamela0010768-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        23778
Shamela0005406-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        17057
Shamela0005406-ara1_Shamela0010806-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20         824
Shamela0005406-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1506
Shamela0005406-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        2451
Shamela0005406-ara1_Shamela0011056-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        36808
Shamela0005406-ara1_Shamela0011068-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        8338
Shamela0005406-ara1_Shamela0011400-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15         811
Shamela0005406-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        2695
Shamela0005406-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2259
Shamela0005406-ara1_Shamela0011789-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2026
Shamela0005406-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        18784
Shamela0005406-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2270
Shamela0005406-ara1_Shamela0011997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        4245
Shamela0005406-ara1_Shamela0012028-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12         958
Shamela0005406-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        4327
Shamela0005406-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11         835
Shamela0005406-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1167
Shamela0005406-ara1_Shamela0012289-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26         959
Shamela0005406-ara1_Shamela0012317-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        4614
Shamela0005406-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:15        2295
Shamela0005406-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24         842
Shamela0005406-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        16084
Shamela0005406-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:04        33849
Shamela0005406-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        3029
Shamela0005406-ara1_Shamela0012581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2952
Shamela0005406-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:35        1844
Shamela0005406-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        19482
Shamela0005406-ara1_Shamela0012848-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        15754
Shamela0005406-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        3158
Shamela0005406-ara1_Shamela0012929-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        7468
Shamela0005406-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1173
Shamela0005406-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2585
Shamela0005406-ara1_Shamela0013122-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2047
Shamela0005406-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2673
Shamela0005406-ara1_Shamela0021105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        1003
Shamela0005406-ara1_Shamela0021475-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1930
Shamela0005406-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2215
Shamela0005406-ara1_Shamela0021508-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2437
Shamela0005406-ara1_Shamela0021563-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        21603
Shamela0005406-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07         800
Shamela0005406-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1447
Shamela0005406-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        6250
Shamela0005406-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3770
Shamela0005406-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        6147
Shamela0005406-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        2235
Shamela0005406-ara1_Shamela0021681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1068
Shamela0005406-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1787
Shamela0005406-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2330
Shamela0005406-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1721
Shamela0005406-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26         922
Shamela0005406-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15         923
Shamela0005406-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1361
Shamela0005406-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         927
Shamela0005406-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2465
Shamela0005406-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        14556
Shamela0005406-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1200
Shamela0005406-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2601
Shamela0005406-ara1_Shamela0022881-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2624
Shamela0005406-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31         922
Shamela0005406-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2293
Shamela0005406-ara1_Shamela0023358-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26         810
Shamela0005406-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        1329
Shamela0005406-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50         949
Shamela0005406-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14         924
Shamela0005406-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2403
Shamela0005406-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26         925
Shamela0005406-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        6851
Shamela0005406-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26         927
Shamela0005406-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48         925
Shamela0005406-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1748
Shamela0005406-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09         926
Shamela0005406-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17         928
Shamela0005406-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31         922
Shamela0005406-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        3547
Shamela0005406-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1100
Shamela0005406-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2765
Shamela0005406-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        3835
Shamela0005406-ara1_Shamela0023735-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:16         926
Shamela0005406-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        25973
Shamela0005406-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10        7218
Shamela0005406-ara1_Shamela0023785-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:09        10048
Shamela0005406-ara1_Shamela0023787-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:15        2313
Shamela0005406-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1911
Shamela0005406-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48       533783
Shamela0005406-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:26        36071
Shamela0005406-ara1_Shamela0023798-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1059
Shamela0005406-ara1_Shamela0023849-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1763
Shamela0005406-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1229
Shamela0005406-ara1_Shamela0026102-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:10         815
Shamela0005406-ara1_Shamela0026484-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        9670
Shamela0005406-ara1_Shamela0026560-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1302
Shamela0005406-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2927
Shamela0005406-ara1_Shamela0026813-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:35        3017
Shamela0005406-ara1_Shamela0026875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1218
Shamela0005406-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2603
Shamela0005406-ara1_Shamela0026986-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1825
Shamela0005406-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1013
Shamela0005406-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        2378
Shamela0005406-ara1_Shamela0028174-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2746
Shamela0005406-ara1_Shamela0028175-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1207
Shamela0005406-ara1_Shamela0028182-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3997
Shamela0005406-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1957
Shamela0005406-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15         929
Shamela0005406-ara1_Shamela0031215-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:33        4953
Shamela0005406-ara1_Shamela0031373-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1321
Shamela0005406-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:09        9725
Shamela0005406-ara1_Shamela0035888-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4701
Shamela0005406-ara1_Shamela0036075-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1611
Shamela0005406-ara1_Shamela0036082-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1023
Shamela0005406-ara1_Shamela0036427-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1097
Shamela0005406-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31        1403
Shamela0005406-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1009
Shamela0005406-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2604
Shamela0005406-ara1_Shamela0037345-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1218
Shamela0005406-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15         929
Shamela0005406-ara1_Shamela0037632-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1950
Shamela0005406-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2648
Shamela0005406-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1115
Shamela0005406-ara1_Shamela0095860-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        2557
Shamela0005406-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         798
Shamela0005406-ara1_Shia000016-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        1764
Shamela0005406-ara1_Shia000017-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        2071
Shamela0005406-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        1057
Shamela0005406-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2070
Shamela0005406-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1058
Shamela0005406-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09         927
Shamela0005406-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:32        1089
Shamela0005406-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        1582
Shamela0005406-ara1_Shia001156-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        2017
Shamela0005406-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        1083
Shamela0005406-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1545
Shamela0005406-ara1_Shia001300-ara1.csv      17-Mar-2020 12:20        1539
Shamela0005406-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        10674
Shamela0005406-ara1_Shia001331-ara1.csv      17-Mar-2020 12:27         973
Shamela0005406-ara1_Shia001333-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        1253
Shamela0005406-ara1_Shia001349Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4484
Shamela0005406-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        1148
Shamela0005406-ara1_Shia001388-ara1.csv      17-Mar-2020 12:35        1895
Shamela0005406-ara1_Shia001399-ara1.csv      17-Mar-2020 12:35        1161
Shamela0005406-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        18610
Shamela0005406-ara1_Shia001542Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1762
Shamela0005406-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2998
Shamela0005406-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        1658
Shamela0005406-ara1_Shia001749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:00        2045
Shamela0005406-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3165
Shamela0005406-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27         899
Shamela0005406-ara1_Shia002115-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        1873
Shamela0005406-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        15466
Shamela0005406-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32         985
Shamela0005406-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        4470
Shamela0005406-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        6285
Shamela0005406-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 12:20         910
Shamela0005406-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21         927
Shamela0005406-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20         925
Shamela0005406-ara1_Shia002378-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        1118
Shamela0005406-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1026
Shamela0005406-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        1749
Shamela0005406-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2380
Shamela0005406-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1675
Shamela0005406-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2157
Shamela0005406-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1944
Shamela0005406-ara1_Shia002958-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        4248
Shamela0005406-ara1_Shia003461Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        5259
Shamela0005406-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1744
Shamela0005406-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:09        26455
Shamela0005406-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        7256
Shamela0005406-ara1_Shia003702-ara1.csv      17-Mar-2020 12:10        2501
Shamela0005406-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1666
Shamela0005406-ara1_Shia003729Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1020
Shamela0005406-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        11149
Shamela0005406-ara1_Shia003923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1172
Shamela0005406-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09         848
Shamela0005406-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        2257
Shamela0005406-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:20        1266
Shamela0005406-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        1982
Shamela0005406-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2099
Shamela0005406-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3234
Shamela0005406-ara1_Shia004484-ara1.csv      17-Mar-2020 14:57         916
Shamela0005406-ara1_Shia004649Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        18038
Shamela0005406-ara1_Shia004692-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        1174