Index of /passim01022020/Shamela0004003-ara1/


../
Shamela0004003-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        1448
Shamela0004003-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        5471
Shamela0004003-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        1918
Shamela0004003-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1741
Shamela0004003-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        1147
Shamela0004003-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        2411
Shamela0004003-ara1_JK000134-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        1187
Shamela0004003-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        1161
Shamela0004003-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25         872
Shamela0004003-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        1925
Shamela0004003-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        1126
Shamela0004003-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1431
Shamela0004003-ara1_JK000533-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:57        1191
Shamela0004003-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1288
Shamela0004003-ara1_JK000624-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        9916
Shamela0004003-ara1_JK000653-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        1588
Shamela0004003-ara1_JK000667-ara1.csv       17-Mar-2020 15:07        1188
Shamela0004003-ara1_JK000677-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        2737
Shamela0004003-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        1737
Shamela0004003-ara1_JK000732-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        1668
Shamela0004003-ara1_JK000778-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:56        1771
Shamela0004003-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:22        1148
Shamela0004003-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        4247
Shamela0004003-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        37488
Shamela0004003-ara1_JK000946-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        1915
Shamela0004003-ara1_JK000976-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        1901
Shamela0004003-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        3380
Shamela0004003-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        2472
Shamela0004003-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 15:23        1910
Shamela0004003-ara1_JK001293-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:28        1190
Shamela0004003-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1457
Shamela0004003-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 14:33        1133
Shamela0004003-ara1_JK001462-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:12        1967
Shamela0004003-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        3193
Shamela0004003-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        1489
Shamela0004003-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 14:22        1242
Shamela0004003-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        4426
Shamela0004003-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1016
Shamela0004003-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27         952
Shamela0004003-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        1267
Shamela0004003-ara1_JK007011-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:32        1308
Shamela0004003-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        3682
Shamela0004003-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        1966
Shamela0004003-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        3408
Shamela0004003-ara1_JK007082-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 15:24        3995
Shamela0004003-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15         953
Shamela0004003-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        3089
Shamela0004003-ara1_JK010189-ara1.csv       17-Mar-2020 16:42        1429
Shamela0004003-ara1_JK010322-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        1589
Shamela0004003-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        3659
Shamela0004003-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:39         979
Shamela0004003-ara1_JK011566-ara1.csv       17-Mar-2020 16:10        1265
Shamela0004003-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        2015
Shamela0004003-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        1058
Shamela0004003-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 15:23        5736
Shamela0004003-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1925
Shamela0004003-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        1923
Shamela0004003-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        1458
Shamela0004003-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        3132
Shamela0004003-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        3842
Shamela0004003-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1358
Shamela0004003-ara1_Shamela0000976-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        2146
Shamela0004003-ara1_Shamela0001249-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1402
Shamela0004003-ara1_Shamela0001350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        1195
Shamela0004003-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        2942
Shamela0004003-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        5306
Shamela0004003-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        2278
Shamela0004003-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        2171
Shamela0004003-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1345
Shamela0004003-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1023
Shamela0004003-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        3566
Shamela0004003-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1577
Shamela0004003-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        9515
Shamela0004003-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        3636
Shamela0004003-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        2887
Shamela0004003-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        1790
Shamela0004003-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        6048
Shamela0004003-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        6937
Shamela0004003-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        19559
Shamela0004003-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        4143
Shamela0004003-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        2843
Shamela0004003-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        7771
Shamela0004003-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        3467
Shamela0004003-ara1_Shamela0005719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        1443
Shamela0004003-ara1_Shamela0005733-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1842
Shamela0004003-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1519
Shamela0004003-ara1_Shamela0005740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        4299
Shamela0004003-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19        1417
Shamela0004003-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1163
Shamela0004003-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1121
Shamela0004003-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2287
Shamela0004003-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        1057
Shamela0004003-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1439
Shamela0004003-ara1_Shamela0006060-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1731
Shamela0004003-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2657
Shamela0004003-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1949
Shamela0004003-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:05        1476
Shamela0004003-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        3375
Shamela0004003-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        2220
Shamela0004003-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        1618
Shamela0004003-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25         992
Shamela0004003-ara1_Shamela0007435-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        2338
Shamela0004003-ara1_Shamela0007767-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        1245
Shamela0004003-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        1832
Shamela0004003-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1847
Shamela0004003-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1671
Shamela0004003-ara1_Shamela0008209-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1870
Shamela0004003-ara1_Shamela0008235-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        2182
Shamela0004003-ara1_Shamela0008236-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2126
Shamela0004003-ara1_Shamela0008244-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        1917
Shamela0004003-ara1_Shamela0008247-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1737
Shamela0004003-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        10546
Shamela0004003-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        2208
Shamela0004003-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1451
Shamela0004003-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        5875
Shamela0004003-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1044
Shamela0004003-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1799
Shamela0004003-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        4158
Shamela0004003-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2111
Shamela0004003-ara1_Shamela0009313-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1562
Shamela0004003-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1277
Shamela0004003-ara1_Shamela0009448-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1299
Shamela0004003-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1743
Shamela0004003-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1472
Shamela0004003-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1466
Shamela0004003-ara1_Shamela0009681-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        1787
Shamela0004003-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1919
Shamela0004003-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        2035
Shamela0004003-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        3390
Shamela0004003-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        4828
Shamela0004003-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1965
Shamela0004003-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1156
Shamela0004003-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        2127
Shamela0004003-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1629
Shamela0004003-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        2779
Shamela0004003-ara1_Shamela0010627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        3306
Shamela0004003-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        10613
Shamela0004003-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        1806
Shamela0004003-ara1_Shamela0010826-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1926
Shamela0004003-ara1_Shamela0010835-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        6267
Shamela0004003-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        6969
Shamela0004003-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1323
Shamela0004003-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        4224
Shamela0004003-ara1_Shamela0011746-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        2310
Shamela0004003-ara1_Shamela0011757-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1978
Shamela0004003-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        4174
Shamela0004003-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1449
Shamela0004003-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        4041
Shamela0004003-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        3166
Shamela0004003-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1189
Shamela0004003-ara1_Shamela0012318-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 14:19        1428
Shamela0004003-ara1_Shamela0012320-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:24        1295
Shamela0004003-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        4279
Shamela0004003-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        1737
Shamela0004003-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        2031
Shamela0004003-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        5334
Shamela0004003-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        1435
Shamela0004003-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        8644
Shamela0004003-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3062
Shamela0004003-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        4456
Shamela0004003-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1462
Shamela0004003-ara1_Shamela0012844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2172
Shamela0004003-ara1_Shamela0012847-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        2011
Shamela0004003-ara1_Shamela0012864-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1481
Shamela0004003-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2052
Shamela0004003-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        5518
Shamela0004003-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        2309
Shamela0004003-ara1_Shamela0012999-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1313
Shamela0004003-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        2427
Shamela0004003-ara1_Shamela0013034-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        6050
Shamela0004003-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1922
Shamela0004003-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1867
Shamela0004003-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1458
Shamela0004003-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1454
Shamela0004003-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        3261
Shamela0004003-ara1_Shamela0013085-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1718
Shamela0004003-ara1_Shamela0013152-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:01        1091
Shamela0004003-ara1_Shamela0013178-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        2343
Shamela0004003-ara1_Shamela0021107-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        1587
Shamela0004003-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1470
Shamela0004003-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        3883
Shamela0004003-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1180
Shamela0004003-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        4808
Shamela0004003-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        2244
Shamela0004003-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1429
Shamela0004003-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        3205
Shamela0004003-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1856
Shamela0004003-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1795
Shamela0004003-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1442
Shamela0004003-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2357
Shamela0004003-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        1673
Shamela0004003-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        6847
Shamela0004003-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        7421
Shamela0004003-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1023
Shamela0004003-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1804
Shamela0004003-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:24        2371
Shamela0004003-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        1898
Shamela0004003-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        1463
Shamela0004003-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        1105
Shamela0004003-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        1648
Shamela0004003-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        3238
Shamela0004003-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        3594
Shamela0004003-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48         865
Shamela0004003-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        16250
Shamela0004003-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        6280
Shamela0004003-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        3134
Shamela0004003-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1378
Shamela0004003-ara1_Shamela0026365-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        1612
Shamela0004003-ara1_Shamela0026370-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1892
Shamela0004003-ara1_Shamela0026378-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        1243
Shamela0004003-ara1_Shamela0026429-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2131
Shamela0004003-ara1_Shamela0026452-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1536
Shamela0004003-ara1_Shamela0026495-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        1527
Shamela0004003-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        4770
Shamela0004003-ara1_Shamela0026563-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        2155
Shamela0004003-ara1_Shamela0026566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        2699
Shamela0004003-ara1_Shamela0026572-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        1979
Shamela0004003-ara1_Shamela0026655-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        3023
Shamela0004003-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        2216
Shamela0004003-ara1_Shamela0026816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1410
Shamela0004003-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        3892
Shamela0004003-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        4105
Shamela0004003-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        1133
Shamela0004003-ara1_Shamela0028453-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        1602
Shamela0004003-ara1_Shamela0029734-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        2175
Shamela0004003-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1461
Shamela0004003-ara1_Shamela0029779-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        1049
Shamela0004003-ara1_Shamela0030022-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        3377
Shamela0004003-ara1_Shamela0030673-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1628
Shamela0004003-ara1_Shamela0030741-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 14:21        1678
Shamela0004003-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        5250
Shamela0004003-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        3326
Shamela0004003-ara1_Shamela0038202-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        1717
Shamela0004003-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        4711
Shamela0004003-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        1079
Shamela0004003-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1204
Shamela0004003-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        1508
Shamela0004003-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        1934
Shamela0004003-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        6055
Shamela0004003-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1153
Shamela0004003-ara1_Shia000895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        2412
Shamela0004003-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        2580
Shamela0004003-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        2166
Shamela0004003-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        1962
Shamela0004003-ara1_Shia001341-ara1.csv      17-Mar-2020 14:38        1598
Shamela0004003-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        1980
Shamela0004003-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3427
Shamela0004003-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        7284
Shamela0004003-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1379
Shamela0004003-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        4242
Shamela0004003-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        1650
Shamela0004003-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        3121
Shamela0004003-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        5771
Shamela0004003-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        3737
Shamela0004003-ara1_Shia002103Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        3829
Shamela0004003-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        4073
Shamela0004003-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 14:21        1844
Shamela0004003-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        3315
Shamela0004003-ara1_Shia002247-ara1.csv      17-Mar-2020 17:40        1382
Shamela0004003-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        1033
Shamela0004003-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        5649
Shamela0004003-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        1088
Shamela0004003-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        1354
Shamela0004003-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        1027
Shamela0004003-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        2262
Shamela0004003-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        3062
Shamela0004003-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18         958
Shamela0004003-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        2323