Index of /passim01022020/Shamela0002300-ara1/


../
Shamela0002300-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        8285
Shamela0002300-ara1_JK000002-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:26        1349
Shamela0002300-ara1_JK000028-ara1.csv       17-Mar-2020 16:25        10045
Shamela0002300-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        15203
Shamela0002300-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        3497
Shamela0002300-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        9101
Shamela0002300-ara1_JK000057-ara1.csv       17-Mar-2020 15:12        1355
Shamela0002300-ara1_JK000060-ara1.csv       17-Mar-2020 15:55        5510
Shamela0002300-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        9608
Shamela0002300-ara1_JK000064-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        1193
Shamela0002300-ara1_JK000075-ara1.csv       17-Mar-2020 14:19        5231
Shamela0002300-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        10028
Shamela0002300-ara1_JK000077-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04         964
Shamela0002300-ara1_JK000079-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        5108
Shamela0002300-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38       110310
Shamela0002300-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        13324
Shamela0002300-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        5249
Shamela0002300-ara1_JK000089-ara1.csv       17-Mar-2020 15:49        1024
Shamela0002300-ara1_JK000095-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        10139
Shamela0002300-ara1_JK000097-ara1.csv       17-Mar-2020 14:28        10611
Shamela0002300-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21        11319
Shamela0002300-ara1_JK000099-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        9501
Shamela0002300-ara1_JK000101-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        12831
Shamela0002300-ara1_JK000102-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        3695
Shamela0002300-ara1_JK000115-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1099
Shamela0002300-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31       102870
Shamela0002300-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 16:14        58308
Shamela0002300-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        85789
Shamela0002300-ara1_JK000170-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        8121
Shamela0002300-ara1_JK000195-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:29        1453
Shamela0002300-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        10532
Shamela0002300-ara1_JK000208-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        9401
Shamela0002300-ara1_JK000216-ara1.csv       17-Mar-2020 17:14        28496
Shamela0002300-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        4478
Shamela0002300-ara1_JK000242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1082
Shamela0002300-ara1_JK000271-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        40229
Shamela0002300-ara1_JK000272-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        9351
Shamela0002300-ara1_JK000284-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        2479
Shamela0002300-ara1_JK000287-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        11736
Shamela0002300-ara1_JK000291-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        8599
Shamela0002300-ara1_JK000292-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        4585
Shamela0002300-ara1_JK000293-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        1530
Shamela0002300-ara1_JK000299-ara1.csv       17-Mar-2020 14:52        48527
Shamela0002300-ara1_JK000302-ara1.csv       17-Mar-2020 17:03        5128
Shamela0002300-ara1_JK000335-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        5104
Shamela0002300-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        5587
Shamela0002300-ara1_JK000347-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        1358
Shamela0002300-ara1_JK000348-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        3820
Shamela0002300-ara1_JK000353-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        8673
Shamela0002300-ara1_JK000360-ara1.csv       17-Mar-2020 15:19        4770
Shamela0002300-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        24737
Shamela0002300-ara1_JK000368-ara1.csv       17-Mar-2020 17:36        9007
Shamela0002300-ara1_JK000371-ara1.csv       17-Mar-2020 17:18        6198
Shamela0002300-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        8484
Shamela0002300-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:13       324650
Shamela0002300-ara1_JK000383-ara1.csv       17-Mar-2020 14:29        7842
Shamela0002300-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        8032
Shamela0002300-ara1_JK000385-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        6946
Shamela0002300-ara1_JK000386-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        27039
Shamela0002300-ara1_JK000401-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1803
Shamela0002300-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        15641
Shamela0002300-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        99596
Shamela0002300-ara1_JK000451-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        1993
Shamela0002300-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        2850
Shamela0002300-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        8492
Shamela0002300-ara1_JK000566-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        1142
Shamela0002300-ara1_JK000581-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        1141
Shamela0002300-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        15112
Shamela0002300-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        3414
Shamela0002300-ara1_JK000732-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:51        1329
Shamela0002300-ara1_JK000734-ara1.csv       17-Mar-2020 17:43        13339
Shamela0002300-ara1_JK000735-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        5558
Shamela0002300-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:15        16474
Shamela0002300-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        92712
Shamela0002300-ara1_JK000805-ara1.csv       17-Mar-2020 16:11        1351
Shamela0002300-ara1_JK000858-ara1.csv       17-Mar-2020 16:58        2103
Shamela0002300-ara1_JK000865-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        2122
Shamela0002300-ara1_JK000875-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        1116
Shamela0002300-ara1_JK000894-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        2448
Shamela0002300-ara1_JK000900-ara1.csv       17-Mar-2020 15:05        2032
Shamela0002300-ara1_JK000903-ara1.csv       17-Mar-2020 16:12        7092
Shamela0002300-ara1_JK000911-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 12:15        1861
Shamela0002300-ara1_JK000914-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 16:09        12555
Shamela0002300-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        28477
Shamela0002300-ara1_JK000919-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54         884
Shamela0002300-ara1_JK000940-ara1.csv       17-Mar-2020 16:05        3078
Shamela0002300-ara1_JK000947-ara1.csv       17-Mar-2020 17:07        1348
Shamela0002300-ara1_JK000966-ara1.csv       17-Mar-2020 14:43        10389
Shamela0002300-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        62664
Shamela0002300-ara1_JK000990-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1022
Shamela0002300-ara1_JK001000-ara1.csv       17-Mar-2020 17:57        5823
Shamela0002300-ara1_JK001001-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        2062
Shamela0002300-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        35811
Shamela0002300-ara1_JK001016-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1505
Shamela0002300-ara1_JK001036-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        6669
Shamela0002300-ara1_JK001045-ara1.csv       17-Mar-2020 15:25        2067
Shamela0002300-ara1_JK001046-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        5677
Shamela0002300-ara1_JK001103-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        7141
Shamela0002300-ara1_JK001140-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        8500
Shamela0002300-ara1_JK001171-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54        1338
Shamela0002300-ara1_JK001173-ara1.csv       17-Mar-2020 14:59        1010
Shamela0002300-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        1262
Shamela0002300-ara1_JK001226-ara1.csv       17-Mar-2020 18:01        34954
Shamela0002300-ara1_JK001227-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        9358
Shamela0002300-ara1_JK001236-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        55087
Shamela0002300-ara1_JK001242-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04         913
Shamela0002300-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        3958
Shamela0002300-ara1_JK001264-ara1.csv       17-Mar-2020 15:50        1832
Shamela0002300-ara1_JK001266-ara1.csv       17-Mar-2020 17:09        2027
Shamela0002300-ara1_JK001274-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 17:16        1024
Shamela0002300-ara1_JK001277-ara1.csv       17-Mar-2020 15:58        1449
Shamela0002300-ara1_JK001283-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        7664
Shamela0002300-ara1_JK001288-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        1051
Shamela0002300-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        6760
Shamela0002300-ara1_JK001311-ara1.csv       17-Mar-2020 14:46        4999
Shamela0002300-ara1_JK001320-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        3866
Shamela0002300-ara1_JK001332-ara1.csv       17-Mar-2020 14:45        2503
Shamela0002300-ara1_JK001336-ara1.csv       17-Mar-2020 17:54        6133
Shamela0002300-ara1_JK001412-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        13456
Shamela0002300-ara1_JK001429-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        16936
Shamela0002300-ara1_JK001435-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:15        1524
Shamela0002300-ara1_JK001480-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        3434
Shamela0002300-ara1_JK001483-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1301
Shamela0002300-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        42587
Shamela0002300-ara1_JK001487-ara1.csv       17-Mar-2020 17:52        14261
Shamela0002300-ara1_JK003501-ara1.csv       17-Mar-2020 16:29        1792
Shamela0002300-ara1_JK003609-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        1019
Shamela0002300-ara1_JK004503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26         818
Shamela0002300-ara1_JK005005-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        3235
Shamela0002300-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        73115
Shamela0002300-ara1_JK006801-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        2886
Shamela0002300-ara1_JK006833-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:01        2048
Shamela0002300-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        14370
Shamela0002300-ara1_JK006870-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        10080
Shamela0002300-ara1_JK006874-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41        4102
Shamela0002300-ara1_JK006883-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        23795
Shamela0002300-ara1_JK006884-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        1003
Shamela0002300-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09        71725
Shamela0002300-ara1_JK006898-ara1.csv       17-Mar-2020 16:21        1258
Shamela0002300-ara1_JK006907-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05         823
Shamela0002300-ara1_JK006919-ara1.csv       17-Mar-2020 17:41        24874
Shamela0002300-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:28        91496
Shamela0002300-ara1_JK007006-ara1.csv       17-Mar-2020 17:16        2016
Shamela0002300-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        99708
Shamela0002300-ara1_JK007020-ara1.csv       17-Mar-2020 14:15        1294
Shamela0002300-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        2421
Shamela0002300-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        21571
Shamela0002300-ara1_JK007049-ara1.csv       17-Mar-2020 16:47        10024
Shamela0002300-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        11355
Shamela0002300-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:05        13974
Shamela0002300-ara1_JK007064-ara1.csv       17-Mar-2020 17:10        22065
Shamela0002300-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05       137257
Shamela0002300-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        3472
Shamela0002300-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        71418
Shamela0002300-ara1_JK007094-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        1248
Shamela0002300-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        17236
Shamela0002300-ara1_JK007099-ara1.csv       17-Mar-2020 14:24        21332
Shamela0002300-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        32848
Shamela0002300-ara1_JK007107-ara1.csv       17-Mar-2020 12:14        89321
Shamela0002300-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        18828
Shamela0002300-ara1_JK007127-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        20576
Shamela0002300-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        10211
Shamela0002300-ara1_JK007579-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43         938
Shamela0002300-ara1_JK007603-ara1.csv       17-Mar-2020 18:11        1914
Shamela0002300-ara1_JK007631-ara1.csv       17-Mar-2020 14:25        2866
Shamela0002300-ara1_JK009151-ara1.csv       17-Mar-2020 14:39        1328
Shamela0002300-ara1_JK009237-ara1.csv       17-Mar-2020 17:33        29274
Shamela0002300-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        29050
Shamela0002300-ara1_JK009247-ara1.csv       17-Mar-2020 16:56        2069
Shamela0002300-ara1_JK009250-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        1333
Shamela0002300-ara1_JK009251-ara1.csv       17-Mar-2020 17:59         837
Shamela0002300-ara1_JK009256-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        2712
Shamela0002300-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17       112661
Shamela0002300-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        96930
Shamela0002300-ara1_JK009279-ara1.csv       17-Mar-2020 12:04        7075
Shamela0002300-ara1_JK009286-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        6319
Shamela0002300-ara1_JK009302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        2227
Shamela0002300-ara1_JK009306-ara1.csv       17-Mar-2020 17:51        1245
Shamela0002300-ara1_JK009310-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09         832
Shamela0002300-ara1_JK009318-ara1.csv       17-Mar-2020 15:32        23763
Shamela0002300-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        21202
Shamela0002300-ara1_JK009329-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        12217
Shamela0002300-ara1_JK009345-ara1.csv       17-Mar-2020 12:15        1160
Shamela0002300-ara1_JK009355-ara1.csv       17-Mar-2020 17:08        3061
Shamela0002300-ara1_JK009365-ara1.csv       17-Mar-2020 16:23        2839
Shamela0002300-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        3825
Shamela0002300-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33       108578
Shamela0002300-ara1_JK009405-ara1.csv       17-Mar-2020 16:53        6519
Shamela0002300-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        88387
Shamela0002300-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        10358
Shamela0002300-ara1_JK010206-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        2287
Shamela0002300-ara1_JK010338-ara1.csv       17-Mar-2020 18:13         976
Shamela0002300-ara1_JK010398-ara1.csv       17-Mar-2020 12:31        1498
Shamela0002300-ara1_JK010414-ara1.csv       17-Mar-2020 16:40        1258
Shamela0002300-ara1_JK010427-ara1.csv       17-Mar-2020 15:40        3153
Shamela0002300-ara1_JK010475-ara1.csv       17-Mar-2020 16:49        10107
Shamela0002300-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        9139
Shamela0002300-ara1_JK010552-ara1.csv       17-Mar-2020 14:55        2095
Shamela0002300-ara1_JK010649-ara1.csv       17-Mar-2020 14:41        2536
Shamela0002300-ara1_JK010768-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:25        1017
Shamela0002300-ara1_JK011044-ara1.csv       17-Mar-2020 14:34        1976
Shamela0002300-ara1_JK011068-ara1.csv       17-Mar-2020 16:18        4605
Shamela0002300-ara1_JK011115-ara1.csv       17-Mar-2020 16:24         917
Shamela0002300-ara1_JK011142-ara1.csv       17-Mar-2020 16:43        4451
Shamela0002300-ara1_JK011225-ara1.csv       17-Mar-2020 12:35        1637
Shamela0002300-ara1_JK011273-ara1.csv       17-Mar-2020 18:09        5637
Shamela0002300-ara1_JK011302-ara1.csv       17-Mar-2020 15:53        1919
Shamela0002300-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        1335
Shamela0002300-ara1_JK011365-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        2177
Shamela0002300-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        19431
Shamela0002300-ara1_JK011598-ara1.csv       17-Mar-2020 14:54         904
Shamela0002300-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 16:20        1942
Shamela0002300-ara1_JK011712-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        3684
Shamela0002300-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:15        15988
Shamela0002300-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        5611
Shamela0002300-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        96627
Shamela0002300-ara1_Shamela0000091-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        4281
Shamela0002300-ara1_Shamela0000107-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39       507867
Shamela0002300-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        29357
Shamela0002300-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        21297
Shamela0002300-ara1_Shamela0000170-ara1.csv    17-Mar-2020 17:56        89272
Shamela0002300-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        33515
Shamela0002300-ara1_Shamela0000239-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        9139
Shamela0002300-ara1_Shamela0000244-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2694
Shamela0002300-ara1_Shamela0000248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        3193
Shamela0002300-ara1_Shamela0000347-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        4289
Shamela0002300-ara1_Shamela0000350-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        3525
Shamela0002300-ara1_Shamela0000405-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:01        1085
Shamela0002300-ara1_Shamela0000412-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        11856
Shamela0002300-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        31460
Shamela0002300-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04       109896
Shamela0002300-ara1_Shamela0000477-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08         801
Shamela0002300-ara1_Shamela0000482-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        5249
Shamela0002300-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        7675
Shamela0002300-ara1_Shamela0000497-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31         964
Shamela0002300-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        22331
Shamela0002300-ara1_Shamela0000569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        2286
Shamela0002300-ara1_Shamela0000638-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        2455
Shamela0002300-ara1_Shamela0000655-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        15463
Shamela0002300-ara1_Shamela0000700-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2473
Shamela0002300-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1401
Shamela0002300-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        29617
Shamela0002300-ara1_Shamela0000791-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        2434
Shamela0002300-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20       504186
Shamela0002300-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        49947
Shamela0002300-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        54179
Shamela0002300-ara1_Shamela0000963-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        17848
Shamela0002300-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        1830
Shamela0002300-ara1_Shamela0001002-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1015
Shamela0002300-ara1_Shamela0001038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        3205
Shamela0002300-ara1_Shamela0001043-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 12:09        7022
Shamela0002300-ara1_Shamela0001066-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        3989
Shamela0002300-ara1_Shamela0001249-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2675
Shamela0002300-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2685
Shamela0002300-ara1_Shamela0001340-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        13155
Shamela0002300-ara1_Shamela0001341-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        7636
Shamela0002300-ara1_Shamela0001385-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        5313
Shamela0002300-ara1_Shamela0001390-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1339
Shamela0002300-ara1_Shamela0001391-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        1408
Shamela0002300-ara1_Shamela0001394-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        94306
Shamela0002300-ara1_Shamela0001395-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        5025
Shamela0002300-ara1_Shamela0001397-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        1010
Shamela0002300-ara1_Shamela0001404-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        25308
Shamela0002300-ara1_Shamela0001419-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        9941
Shamela0002300-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        76521
Shamela0002300-ara1_Shamela0001442-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        19217
Shamela0002300-ara1_Shamela0001449-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2292
Shamela0002300-ara1_Shamela0001453-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        4514
Shamela0002300-ara1_Shamela0001456-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        4766
Shamela0002300-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        41552
Shamela0002300-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        46106
Shamela0002300-ara1_Shamela0001467-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2790
Shamela0002300-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2508
Shamela0002300-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        9461
Shamela0002300-ara1_Shamela0001585-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 16:45        8945
Shamela0002300-ara1_Shamela0001665-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        39460
Shamela0002300-ara1_Shamela0001666-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26         888
Shamela0002300-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        10674
Shamela0002300-ara1_Shamela0001679-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        30343
Shamela0002300-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35       122664
Shamela0002300-ara1_Shamela0001686-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:55        4431
Shamela0002300-ara1_Shamela0001717-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        5616
Shamela0002300-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        41869
Shamela0002300-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35       130118
Shamela0002300-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        27899
Shamela0002300-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26       152863
Shamela0002300-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        55210
Shamela0002300-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        3088
Shamela0002300-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        17057
Shamela0002300-ara1_Shamela0002386-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        35185
Shamela0002300-ara1_Shamela0002569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        4056
Shamela0002300-ara1_Shamela0002573-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        2006
Shamela0002300-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        17278
Shamela0002300-ara1_Shamela0002864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        33924
Shamela0002300-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02       200246
Shamela0002300-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        36124
Shamela0002300-ara1_Shamela0003328-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        4724
Shamela0002300-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        42645
Shamela0002300-ara1_Shamela0003565-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        3349
Shamela0002300-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        9905
Shamela0002300-ara1_Shamela0003874-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        10124
Shamela0002300-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00       138578
Shamela0002300-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50       190918
Shamela0002300-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12       429478
Shamela0002300-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        34967
Shamela0002300-ara1_Shamela0005369-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28         887
Shamela0002300-ara1_Shamela0005446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        3860
Shamela0002300-ara1_Shamela0005548-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1707
Shamela0002300-ara1_Shamela0005550-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53         923
Shamela0002300-ara1_Shamela0005551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        3667
Shamela0002300-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        7178
Shamela0002300-ara1_Shamela0005610-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3325
Shamela0002300-ara1_Shamela0005702-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2541
Shamela0002300-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:19       164314
Shamela0002300-ara1_Shamela0005760-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        24039
Shamela0002300-ara1_Shamela0005772-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        3172
Shamela0002300-ara1_Shamela0005848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        3947
Shamela0002300-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        56770
Shamela0002300-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        64656
Shamela0002300-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        4582
Shamela0002300-ara1_Shamela0006075-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        71540
Shamela0002300-ara1_Shamela0006084-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        10288
Shamela0002300-ara1_Shamela0006105-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:37        2452
Shamela0002300-ara1_Shamela0006136-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        4301
Shamela0002300-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7180
Shamela0002300-ara1_Shamela0006146-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        8802
Shamela0002300-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        16302
Shamela0002300-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        5503
Shamela0002300-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        18960
Shamela0002300-ara1_Shamela0006230-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1786
Shamela0002300-ara1_Shamela0006327-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        5233
Shamela0002300-ara1_Shamela0006336-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        5210
Shamela0002300-ara1_Shamela0006349-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1844
Shamela0002300-ara1_Shamela0006366-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        71807
Shamela0002300-ara1_Shamela0006415-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1079
Shamela0002300-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        5485
Shamela0002300-ara1_Shamela0006463-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:00        6648
Shamela0002300-ara1_Shamela0006517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        2320
Shamela0002300-ara1_Shamela0006569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        4436
Shamela0002300-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        6936
Shamela0002300-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20       107201
Shamela0002300-ara1_Shamela0006624-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42         919
Shamela0002300-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        5072
Shamela0002300-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        22203
Shamela0002300-ara1_Shamela0006744-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        16635
Shamela0002300-ara1_Shamela0006785-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:05        7802
Shamela0002300-ara1_Shamela0006829-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        5327
Shamela0002300-ara1_Shamela0006848-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        40670
Shamela0002300-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        2599
Shamela0002300-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        9158
Shamela0002300-ara1_Shamela0006870-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        6020
Shamela0002300-ara1_Shamela0006886-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        11576
Shamela0002300-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        12892
Shamela0002300-ara1_Shamela0006944-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        3320
Shamela0002300-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32       154656
Shamela0002300-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1950
Shamela0002300-ara1_Shamela0007264-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        14857
Shamela0002300-ara1_Shamela0007266-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        15696
Shamela0002300-ara1_Shamela0007268-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        3245
Shamela0002300-ara1_Shamela0007318-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1046
Shamela0002300-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        18292
Shamela0002300-ara1_Shamela0007350-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        9268
Shamela0002300-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        1176
Shamela0002300-ara1_Shamela0007360-ara1.csv    17-Mar-2020 16:16        33431
Shamela0002300-ara1_Shamela0007361-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        6800
Shamela0002300-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        47707
Shamela0002300-ara1_Shamela0007441-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58        7733
Shamela0002300-ara1_Shamela0007460-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1153
Shamela0002300-ara1_Shamela0007473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45         896
Shamela0002300-ara1_Shamela0007516-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2840
Shamela0002300-ara1_Shamela0007534-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        16966
Shamela0002300-ara1_Shamela0007546-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        6721
Shamela0002300-ara1_Shamela0007562-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        2510
Shamela0002300-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        16454
Shamela0002300-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        19357
Shamela0002300-ara1_Shamela0007603-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59         879
Shamela0002300-ara1_Shamela0007606-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        42370
Shamela0002300-ara1_Shamela0007609-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        9332
Shamela0002300-ara1_Shamela0007610-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1138
Shamela0002300-ara1_Shamela0007612-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        16072
Shamela0002300-ara1_Shamela0007629-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        4842
Shamela0002300-ara1_Shamela0007631-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1652
Shamela0002300-ara1_Shamela0007663-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        1781
Shamela0002300-ara1_Shamela0007664-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        4483
Shamela0002300-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51       112006
Shamela0002300-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        84584
Shamela0002300-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21       167388
Shamela0002300-ara1_Shamela0008183-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        19275
Shamela0002300-ara1_Shamela0008203-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        20072
Shamela0002300-ara1_Shamela0008204-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        3693
Shamela0002300-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        13751
Shamela0002300-ara1_Shamela0008212-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1254
Shamela0002300-ara1_Shamela0008218-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        11395
Shamela0002300-ara1_Shamela0008228-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:27        4585
Shamela0002300-ara1_Shamela0008266-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:20        1729
Shamela0002300-ara1_Shamela0008273-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        22129
Shamela0002300-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        23178
Shamela0002300-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54       145964
Shamela0002300-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        66782
Shamela0002300-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        23979
Shamela0002300-ara1_Shamela0008370-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        11961
Shamela0002300-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10       451212
Shamela0002300-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        99478
Shamela0002300-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21       329017
Shamela0002300-ara1_Shamela0008476-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        80283
Shamela0002300-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:28        1335
Shamela0002300-ara1_Shamela0008493-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1343
Shamela0002300-ara1_Shamela0008494-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:48        1884
Shamela0002300-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        5545
Shamela0002300-ara1_Shamela0008532-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        2540
Shamela0002300-ara1_Shamela0008540-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        28270
Shamela0002300-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        5987
Shamela0002300-ara1_Shamela0008549-ara1.csv    17-Mar-2020 17:10        1366
Shamela0002300-ara1_Shamela0008550-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        2070
Shamela0002300-ara1_Shamela0008585-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        7592
Shamela0002300-ara1_Shamela0008612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        21649
Shamela0002300-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        3695
Shamela0002300-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        8860
Shamela0002300-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        4072
Shamela0002300-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        40653
Shamela0002300-ara1_Shamela0008675-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        2373
Shamela0002300-ara1_Shamela0008827-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        6130
Shamela0002300-ara1_Shamela0008970-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        27803
Shamela0002300-ara1_Shamela0008983-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        2482
Shamela0002300-ara1_Shamela0009059-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        5583
Shamela0002300-ara1_Shamela0009062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        3418
Shamela0002300-ara1_Shamela0009065-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        10117
Shamela0002300-ara1_Shamela0009066-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35         975
Shamela0002300-ara1_Shamela0009082-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:52        5483
Shamela0002300-ara1_Shamela0009086-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3025
Shamela0002300-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        3354
Shamela0002300-ara1_Shamela0009099-ara1.csv    17-Mar-2020 17:49        4411
Shamela0002300-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        2927
Shamela0002300-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        69293
Shamela0002300-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        16545
Shamela0002300-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        20133
Shamela0002300-ara1_Shamela0009220-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1700
Shamela0002300-ara1_Shamela0009231-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        20017
Shamela0002300-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1445
Shamela0002300-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        86683
Shamela0002300-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        31100
Shamela0002300-ara1_Shamela0009283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1033
Shamela0002300-ara1_Shamela0009311-ara1.csv    17-Mar-2020 16:57         952
Shamela0002300-ara1_Shamela0009378-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        9823
Shamela0002300-ara1_Shamela0009379-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1534
Shamela0002300-ara1_Shamela0009385-ara1.csv    17-Mar-2020 14:48        1048
Shamela0002300-ara1_Shamela0009387-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1040
Shamela0002300-ara1_Shamela0009389-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        3725
Shamela0002300-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        9551
Shamela0002300-ara1_Shamela0009428-ara1.csv    17-Mar-2020 17:06        1122
Shamela0002300-ara1_Shamela0009429-ara1.csv    17-Mar-2020 16:01        6672
Shamela0002300-ara1_Shamela0009449-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1292
Shamela0002300-ara1_Shamela0009595-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1242
Shamela0002300-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1592
Shamela0002300-ara1_Shamela0009642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1825
Shamela0002300-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        94125
Shamela0002300-ara1_Shamela0009697-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3262
Shamela0002300-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        10873
Shamela0002300-ara1_Shamela0009769-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7096
Shamela0002300-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        12235
Shamela0002300-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        8732
Shamela0002300-ara1_Shamela0009773-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:15        1106
Shamela0002300-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37       128206
Shamela0002300-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        22999
Shamela0002300-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        4150
Shamela0002300-ara1_Shamela0009788-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:27        1032
Shamela0002300-ara1_Shamela0009789-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        4105
Shamela0002300-ara1_Shamela0009790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        4842
Shamela0002300-ara1_Shamela0009795-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        15301
Shamela0002300-ara1_Shamela0009801-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1008
Shamela0002300-ara1_Shamela0009804-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1098
Shamela0002300-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        25889
Shamela0002300-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        10439
Shamela0002300-ara1_Shamela0009841-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2085
Shamela0002300-ara1_Shamela0009851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        5688
Shamela0002300-ara1_Shamela0009873-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        15375
Shamela0002300-ara1_Shamela0009883-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        20385
Shamela0002300-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        2325
Shamela0002300-ara1_Shamela0009924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19       829441
Shamela0002300-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        32524
Shamela0002300-ara1_Shamela0009973-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45         962
Shamela0002300-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        5370
Shamela0002300-ara1_Shamela0009992-ara1.csv    17-Mar-2020 17:05        1073
Shamela0002300-ara1_Shamela0009993-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1498
Shamela0002300-ara1_Shamela0010016-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        4110
Shamela0002300-ara1_Shamela0010103-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1374
Shamela0002300-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        81039
Shamela0002300-ara1_Shamela0010283-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:05        34220
Shamela0002300-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        4441
Shamela0002300-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        16024
Shamela0002300-ara1_Shamela0010443-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        36708
Shamela0002300-ara1_Shamela0010444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        26717
Shamela0002300-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2475
Shamela0002300-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50       103707
Shamela0002300-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        6235
Shamela0002300-ara1_Shamela0010482-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        2743
Shamela0002300-ara1_Shamela0010488-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        14417
Shamela0002300-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        2368
Shamela0002300-ara1_Shamela0010496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        3445
Shamela0002300-ara1_Shamela0010512-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08         837
Shamela0002300-ara1_Shamela0010517-ara1.csv    17-Mar-2020 14:58       274896
Shamela0002300-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        13899
Shamela0002300-ara1_Shamela0010526-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        15336
Shamela0002300-ara1_Shamela0010531-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1135
Shamela0002300-ara1_Shamela0010541-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1951
Shamela0002300-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        35179
Shamela0002300-ara1_Shamela0010551-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:01        9505
Shamela0002300-ara1_Shamela0010637-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        5777
Shamela0002300-ara1_Shamela0010639-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        55156
Shamela0002300-ara1_Shamela0010646-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        3328
Shamela0002300-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        9491
Shamela0002300-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        37031
Shamela0002300-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        9142
Shamela0002300-ara1_Shamela0010668-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27         892
Shamela0002300-ara1_Shamela0010720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1037
Shamela0002300-ara1_Shamela0010747-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        6133
Shamela0002300-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2427
Shamela0002300-ara1_Shamela0010803-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        11089
Shamela0002300-ara1_Shamela0010895-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        3514
Shamela0002300-ara1_Shamela0010900-ara1.csv    17-Mar-2020 17:48        18774
Shamela0002300-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        19060
Shamela0002300-ara1_Shamela0010908-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        15363
Shamela0002300-ara1_Shamela0010922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        3580
Shamela0002300-ara1_Shamela0010924-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1056
Shamela0002300-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        7895
Shamela0002300-ara1_Shamela0011077-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:36        5444
Shamela0002300-ara1_Shamela0011079-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        3988
Shamela0002300-ara1_Shamela0011082-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1829
Shamela0002300-ara1_Shamela0011099-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        10100
Shamela0002300-ara1_Shamela0011123-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1636
Shamela0002300-ara1_Shamela0011146-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        7488
Shamela0002300-ara1_Shamela0011162-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        1154
Shamela0002300-ara1_Shamela0011196-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        1113
Shamela0002300-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5898
Shamela0002300-ara1_Shamela0011226-ara1.csv    17-Mar-2020 16:26        1059
Shamela0002300-ara1_Shamela0011230-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        6572
Shamela0002300-ara1_Shamela0011238-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1063
Shamela0002300-ara1_Shamela0011244-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        22527
Shamela0002300-ara1_Shamela0011248-ara1.csv    17-Mar-2020 14:56        23559
Shamela0002300-ara1_Shamela0011258-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        12191
Shamela0002300-ara1_Shamela0011279-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        3601
Shamela0002300-ara1_Shamela0011285-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        31181
Shamela0002300-ara1_Shamela0011288-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2255
Shamela0002300-ara1_Shamela0011333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        9434
Shamela0002300-ara1_Shamela0011334-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        13581
Shamela0002300-ara1_Shamela0011352-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        1633
Shamela0002300-ara1_Shamela0011353-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1862
Shamela0002300-ara1_Shamela0011354-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        6593
Shamela0002300-ara1_Shamela0011363-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        9013
Shamela0002300-ara1_Shamela0011365-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        1603
Shamela0002300-ara1_Shamela0011380-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        5508
Shamela0002300-ara1_Shamela0011385-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        6643
Shamela0002300-ara1_Shamela0011406-ara1.csv    17-Mar-2020 18:05        10572
Shamela0002300-ara1_Shamela0011435-ara1.csv    17-Mar-2020 15:54        2131
Shamela0002300-ara1_Shamela0011437-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1396
Shamela0002300-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        3333
Shamela0002300-ara1_Shamela0011444-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        16215
Shamela0002300-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2047
Shamela0002300-ara1_Shamela0011468-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        12522
Shamela0002300-ara1_Shamela0011469-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        1115
Shamela0002300-ara1_Shamela0011496-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        24941
Shamela0002300-ara1_Shamela0011498-ara1.csv    17-Mar-2020 14:21        3508
Shamela0002300-ara1_Shamela0011566-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        3607
Shamela0002300-ara1_Shamela0011569-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11         886
Shamela0002300-ara1_Shamela0011578-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        4864
Shamela0002300-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        4569
Shamela0002300-ara1_Shamela0011682-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        1005
Shamela0002300-ara1_Shamela0011688-ara1.csv    17-Mar-2020 17:36        8862
Shamela0002300-ara1_Shamela0011727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23         914
Shamela0002300-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        5094
Shamela0002300-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        30253
Shamela0002300-ara1_Shamela0011766-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:01        2831
Shamela0002300-ara1_Shamela0011790-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01         871
Shamela0002300-ara1_Shamela0011812-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:10        1266
Shamela0002300-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        1022
Shamela0002300-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        10913
Shamela0002300-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        33574
Shamela0002300-ara1_Shamela0011993-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        5359
Shamela0002300-ara1_Shamela0012001-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        8561
Shamela0002300-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        19064
Shamela0002300-ara1_Shamela0012027-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        21729
Shamela0002300-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        7592
Shamela0002300-ara1_Shamela0012031-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:34        5750
Shamela0002300-ara1_Shamela0012033-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        5676
Shamela0002300-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        42509
Shamela0002300-ara1_Shamela0012036-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        4670
Shamela0002300-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2573
Shamela0002300-ara1_Shamela0012076-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        2785
Shamela0002300-ara1_Shamela0012081-ara1.csv    17-Mar-2020 16:14        2415
Shamela0002300-ara1_Shamela0012089-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3520
Shamela0002300-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        19579
Shamela0002300-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        3760
Shamela0002300-ara1_Shamela0012226-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:28         945
Shamela0002300-ara1_Shamela0012227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        20165
Shamela0002300-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30       8216348
Shamela0002300-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31        1046
Shamela0002300-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        9937
Shamela0002300-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        3089
Shamela0002300-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        1730
Shamela0002300-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        22450
Shamela0002300-ara1_Shamela0012531-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:09        2486
Shamela0002300-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        1211
Shamela0002300-ara1_Shamela0012703-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1043
Shamela0002300-ara1_Shamela0012704-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:20        5008
Shamela0002300-ara1_Shamela0012715-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:15        1032
Shamela0002300-ara1_Shamela0012722-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:54        1608
Shamela0002300-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        5267
Shamela0002300-ara1_Shamela0012738-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1975
Shamela0002300-ara1_Shamela0012750-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        23141
Shamela0002300-ara1_Shamela0012753-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2163
Shamela0002300-ara1_Shamela0012769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        23194
Shamela0002300-ara1_Shamela0012820-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03         929
Shamela0002300-ara1_Shamela0012828-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09         919
Shamela0002300-ara1_Shamela0012836-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        33081
Shamela0002300-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1800
Shamela0002300-ara1_Shamela0012851-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        17349
Shamela0002300-ara1_Shamela0012860-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:53        2014
Shamela0002300-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        9492
Shamela0002300-ara1_Shamela0012865-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        1244
Shamela0002300-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        34479
Shamela0002300-ara1_Shamela0012987-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16         887
Shamela0002300-ara1_Shamela0012991-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        7703
Shamela0002300-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 12:10        8419
Shamela0002300-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1983
Shamela0002300-ara1_Shamela0013032-ara1.csv    17-Mar-2020 17:11        3474
Shamela0002300-ara1_Shamela0013033-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        1113
Shamela0002300-ara1_Shamela0013035-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        12367
Shamela0002300-ara1_Shamela0013039-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 15:25        1027
Shamela0002300-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        12054
Shamela0002300-ara1_Shamela0013061-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3822
Shamela0002300-ara1_Shamela0013066-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        5321
Shamela0002300-ara1_Shamela0013075-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:56        2291
Shamela0002300-ara1_Shamela0013084-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        3437
Shamela0002300-ara1_Shamela0013087-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        4689
Shamela0002300-ara1_Shamela0013088-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2175
Shamela0002300-ara1_Shamela0013125-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        1295
Shamela0002300-ara1_Shamela0013129-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        14432
Shamela0002300-ara1_Shamela0013132-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        7352
Shamela0002300-ara1_Shamela0013138-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1518
Shamela0002300-ara1_Shamela0013150-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        1994
Shamela0002300-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        10722
Shamela0002300-ara1_Shamela0013176-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        9679
Shamela0002300-ara1_Shamela0018381-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        6259
Shamela0002300-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        27436
Shamela0002300-ara1_Shamela0021113-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        1925
Shamela0002300-ara1_Shamela0021315-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        3920
Shamela0002300-ara1_Shamela0021473-ara1.csv    17-Mar-2020 15:57        4182
Shamela0002300-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        2644
Shamela0002300-ara1_Shamela0021487-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1813
Shamela0002300-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        4184
Shamela0002300-ara1_Shamela0021496-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4914
Shamela0002300-ara1_Shamela0021499-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        14851
Shamela0002300-ara1_Shamela0021502-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        16646
Shamela0002300-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        9401
Shamela0002300-ara1_Shamela0021524-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        5405
Shamela0002300-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        47260
Shamela0002300-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04       843029
Shamela0002300-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        12583
Shamela0002300-ara1_Shamela0021578-ara1.csv    17-Mar-2020 16:41        30895
Shamela0002300-ara1_Shamela0021588-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48         893
Shamela0002300-ara1_Shamela0021589-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3485
Shamela0002300-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        89852
Shamela0002300-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1539
Shamela0002300-ara1_Shamela0021596-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1056
Shamela0002300-ara1_Shamela0021597-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5988
Shamela0002300-ara1_Shamela0021598-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        11233
Shamela0002300-ara1_Shamela0021599-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        3927
Shamela0002300-ara1_Shamela0021604-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1786
Shamela0002300-ara1_Shamela0021605-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        5396
Shamela0002300-ara1_Shamela0021607-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1176
Shamela0002300-ara1_Shamela0021608-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        3433
Shamela0002300-ara1_Shamela0021614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        6188
Shamela0002300-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        41274
Shamela0002300-ara1_Shamela0021619-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        24674
Shamela0002300-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        87833
Shamela0002300-ara1_Shamela0021634-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        3603
Shamela0002300-ara1_Shamela0021635-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2305
Shamela0002300-ara1_Shamela0021642-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        44835
Shamela0002300-ara1_Shamela0021644-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        1524
Shamela0002300-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        12382
Shamela0002300-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        87237
Shamela0002300-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        17039
Shamela0002300-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        1361
Shamela0002300-ara1_Shamela0021676-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1101
Shamela0002300-ara1_Shamela0021677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:17        29216
Shamela0002300-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        20274
Shamela0002300-ara1_Shamela0021709-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        6684
Shamela0002300-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        40917
Shamela0002300-ara1_Shamela0021714-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        7170
Shamela0002300-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40       123926
Shamela0002300-ara1_Shamela0021719-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26         887
Shamela0002300-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        5064
Shamela0002300-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        7576
Shamela0002300-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        68221
Shamela0002300-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        10966
Shamela0002300-ara1_Shamela0021739-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        15273
Shamela0002300-ara1_Shamela0021741-ara1.csv    17-Mar-2020 16:51        2171
Shamela0002300-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        50301
Shamela0002300-ara1_Shamela0021744-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        60734
Shamela0002300-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        6727
Shamela0002300-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        17392
Shamela0002300-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        19565
Shamela0002300-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        2874
Shamela0002300-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        18396
Shamela0002300-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52       116128
Shamela0002300-ara1_Shamela0021843-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        8206
Shamela0002300-ara1_Shamela0021848-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        9982
Shamela0002300-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1486
Shamela0002300-ara1_Shamela0022371-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        8088
Shamela0002300-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        4171
Shamela0002300-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        1109
Shamela0002300-ara1_Shamela0022579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:41        1841
Shamela0002300-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        10722
Shamela0002300-ara1_Shamela0022642-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1859
Shamela0002300-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        68325
Shamela0002300-ara1_Shamela0022645-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        99847
Shamela0002300-ara1_Shamela0022649-ara1.csv    17-Mar-2020 16:29        28313
Shamela0002300-ara1_Shamela0022653-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        47740
Shamela0002300-ara1_Shamela0022665-ara1.csv    17-Mar-2020 17:33        12262
Shamela0002300-ara1_Shamela0022667-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1861
Shamela0002300-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        5052
Shamela0002300-ara1_Shamela0022720-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        4729
Shamela0002300-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        10786
Shamela0002300-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        3111
Shamela0002300-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        56995
Shamela0002300-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        59297
Shamela0002300-ara1_Shamela0022842-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        5058
Shamela0002300-ara1_Shamela0022848-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        11232
Shamela0002300-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1527
Shamela0002300-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        9971
Shamela0002300-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        71420
Shamela0002300-ara1_Shamela0023023-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        12935
Shamela0002300-ara1_Shamela0023100-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        1451
Shamela0002300-ara1_Shamela0023102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1684
Shamela0002300-ara1_Shamela0023177-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        4548
Shamela0002300-ara1_Shamela0023422-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        5724
Shamela0002300-ara1_Shamela0023423-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        35658
Shamela0002300-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57       138656
Shamela0002300-ara1_Shamela0023582-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        2567
Shamela0002300-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        51012
Shamela0002300-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        80188
Shamela0002300-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20       186381
Shamela0002300-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31       118278
Shamela0002300-ara1_Shamela0023596-ara1.complet..> 17-Mar-2020 18:08        5946
Shamela0002300-ara1_Shamela0023600-ara1.csv    17-Mar-2020 14:16        21045
Shamela0002300-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        18988
Shamela0002300-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        8964
Shamela0002300-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09       154016
Shamela0002300-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48       132623
Shamela0002300-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00       141887
Shamela0002300-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        82698
Shamela0002300-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36       145149
Shamela0002300-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        75745
Shamela0002300-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18       164579
Shamela0002300-ara1_Shamela0023632-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        90909
Shamela0002300-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51       136865
Shamela0002300-ara1_Shamela0023644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:51        21034
Shamela0002300-ara1_Shamela0023647-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2454
Shamela0002300-ara1_Shamela0023680-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:39        3547
Shamela0002300-ara1_Shamela0023685-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        32823
Shamela0002300-ara1_Shamela0023695-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        16986
Shamela0002300-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:58        4693
Shamela0002300-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        1281
Shamela0002300-ara1_Shamela0023769-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        1518
Shamela0002300-ara1_Shamela0023775-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        4550
Shamela0002300-ara1_Shamela0023777-ara1.csv    17-Mar-2020 17:43        4283
Shamela0002300-ara1_Shamela0023788-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        3151
Shamela0002300-ara1_Shamela0023789-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:48        4040
Shamela0002300-ara1_Shamela0023790-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:13         968
Shamela0002300-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        11936
Shamela0002300-ara1_Shamela0023842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:52        7814
Shamela0002300-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        50464
Shamela0002300-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        94108
Shamela0002300-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21       213689
Shamela0002300-ara1_Shamela0025955-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        8223
Shamela0002300-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1339
Shamela0002300-ara1_Shamela0026047-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        17539
Shamela0002300-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09         876
Shamela0002300-ara1_Shamela0026339-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        14132
Shamela0002300-ara1_Shamela0026389-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        1354
Shamela0002300-ara1_Shamela0026464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1175
Shamela0002300-ara1_Shamela0026487-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        1226
Shamela0002300-ara1_Shamela0026507-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1695
Shamela0002300-ara1_Shamela0026520-ara1.csv    17-Mar-2020 15:52        1636
Shamela0002300-ara1_Shamela0026539-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        1052
Shamela0002300-ara1_Shamela0026542-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        4974
Shamela0002300-ara1_Shamela0026548-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        3291
Shamela0002300-ara1_Shamela0026563-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1119
Shamela0002300-ara1_Shamela0026564-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        1231
Shamela0002300-ara1_Shamela0026568-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        35577
Shamela0002300-ara1_Shamela0026592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1487
Shamela0002300-ara1_Shamela0026668-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        50431
Shamela0002300-ara1_Shamela0026674-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        4620
Shamela0002300-ara1_Shamela0026713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:29        1434
Shamela0002300-ara1_Shamela0026726-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        2393
Shamela0002300-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        1419
Shamela0002300-ara1_Shamela0026746-ara1.csv    17-Mar-2020 16:04        3132
Shamela0002300-ara1_Shamela0026842-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        3962
Shamela0002300-ara1_Shamela0026877-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1481
Shamela0002300-ara1_Shamela0026878-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1493
Shamela0002300-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        10646
Shamela0002300-ara1_Shamela0026887-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2542
Shamela0002300-ara1_Shamela0026891-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1172
Shamela0002300-ara1_Shamela0026892-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        2060
Shamela0002300-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        1011
Shamela0002300-ara1_Shamela0027095-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        2477
Shamela0002300-ara1_Shamela0027247-ara1.csv    17-Mar-2020 16:54        4194
Shamela0002300-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        5089
Shamela0002300-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1235
Shamela0002300-ara1_Shamela0028168-ara1.csv    17-Mar-2020 16:45        27318
Shamela0002300-ara1_Shamela0029120-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        6844
Shamela0002300-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        41305
Shamela0002300-ara1_Shamela0029702-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1007
Shamela0002300-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30       117503
Shamela0002300-ara1_Shamela0029744-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1354
Shamela0002300-ara1_Shamela0029878-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1222
Shamela0002300-ara1_Shamela0029882-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        21298
Shamela0002300-ara1_Shamela0029900-ara1.csv    17-Mar-2020 15:39        1218
Shamela0002300-ara1_Shamela0029960-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        4826
Shamela0002300-ara1_Shamela0029967-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        7306
Shamela0002300-ara1_Shamela0029986-ara1.csv    17-Mar-2020 17:15        1590
Shamela0002300-ara1_Shamela0029988-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1058
Shamela0002300-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        14671
Shamela0002300-ara1_Shamela0030725-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        3962
Shamela0002300-ara1_Shamela0030731-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2639
Shamela0002300-ara1_Shamela0030850-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1108
Shamela0002300-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        10078
Shamela0002300-ara1_Shamela0030903-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1480
Shamela0002300-ara1_Shamela0031237-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35        6408
Shamela0002300-ara1_Shamela0031372-ara1.csv    17-Mar-2020 17:57        14634
Shamela0002300-ara1_Shamela0031375-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        6242
Shamela0002300-ara1_Shamela0031457-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        8890
Shamela0002300-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        15247
Shamela0002300-ara1_Shamela0035276-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        3872
Shamela0002300-ara1_Shamela0036081-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        3876
Shamela0002300-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        78767
Shamela0002300-ara1_Shamela0036475-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        5426
Shamela0002300-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        31404
Shamela0002300-ara1_Shamela0036551-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        16530
Shamela0002300-ara1_Shamela0036558-ara1.csv    17-Mar-2020 15:59        3092
Shamela0002300-ara1_Shamela0036569-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        1195
Shamela0002300-ara1_Shamela0036951-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43         912
Shamela0002300-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        22311
Shamela0002300-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        95008
Shamela0002300-ara1_Shamela0037473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:54        2926
Shamela0002300-ara1_Shamela0037475-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3557
Shamela0002300-ara1_Shamela0037816-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        14346
Shamela0002300-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        49061
Shamela0002300-ara1_Shamela0038011-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        2224
Shamela0002300-ara1_Shamela0095562-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        4454
Shamela0002300-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01       147301
Shamela0002300-ara1_Shamela0095696-ara1.csv    17-Mar-2020 17:20        1105
Shamela0002300-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        57680
Shamela0002300-ara1_Shamela0096178-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        2586
Shamela0002300-ara1_Shamela0096232-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        6406
Shamela0002300-ara1_Shamela0096239-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2462
Shamela0002300-ara1_Shamela0096257-ara1.csv    17-Mar-2020 15:29        1707
Shamela0002300-ara1_Shamela0096271-ara1.csv    17-Mar-2020 17:35         927
Shamela0002300-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        40171
Shamela0002300-ara1_Shamela0096753-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        6361
Shamela0002300-ara1_Shamela0096876-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3091
Shamela0002300-ara1_Shamela0097927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        1936
Shamela0002300-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        6620
Shamela0002300-ara1_Shamela0098093-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        13724
Shamela0002300-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        41114
Shamela0002300-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        1635
Shamela0002300-ara1_Shamela0121376-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        16284
Shamela0002300-ara1_Shamela0121382-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        33754
Shamela0002300-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15       117662
Shamela0002300-ara1_Shia000004-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:11        1244
Shamela0002300-ara1_Shia000011-ara1.csv      17-Mar-2020 16:40        2059
Shamela0002300-ara1_Shia000026Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:30        4866
Shamela0002300-ara1_Shia000041-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        3443
Shamela0002300-ara1_Shia000043Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1083
Shamela0002300-ara1_Shia000055Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2712
Shamela0002300-ara1_Shia000070Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        2170
Shamela0002300-ara1_Shia000089Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:14        1053
Shamela0002300-ara1_Shia000107Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        17828
Shamela0002300-ara1_Shia000121Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1619
Shamela0002300-ara1_Shia000126Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:26        2167
Shamela0002300-ara1_Shia000153Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03         917
Shamela0002300-ara1_Shia000163Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        1103
Shamela0002300-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44        2540
Shamela0002300-ara1_Shia000218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        5233
Shamela0002300-ara1_Shia000220Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        1582
Shamela0002300-ara1_Shia000234Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1140
Shamela0002300-ara1_Shia000298Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        1802
Shamela0002300-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2594
Shamela0002300-ara1_Shia000394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        1070
Shamela0002300-ara1_Shia000806Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        1728
Shamela0002300-ara1_Shia000812Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        2159
Shamela0002300-ara1_Shia000814Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:11        3680
Shamela0002300-ara1_Shia000819-ara1.csv      17-Mar-2020 14:20        4532
Shamela0002300-ara1_Shia000820Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        1280
Shamela0002300-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        97663
Shamela0002300-ara1_Shia000861Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        5566
Shamela0002300-ara1_Shia000923Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:54        15940
Shamela0002300-ara1_Shia000987Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:22        1244
Shamela0002300-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        94611
Shamela0002300-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        34810
Shamela0002300-ara1_Shia001115Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47        1033
Shamela0002300-ara1_Shia001122Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        3959
Shamela0002300-ara1_Shia001131Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        3241
Shamela0002300-ara1_Shia001134-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:11        1493
Shamela0002300-ara1_Shia001135-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 15:10        3614
Shamela0002300-ara1_Shia001136-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 16:03        1272
Shamela0002300-ara1_Shia001137-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 17:35        3635
Shamela0002300-ara1_Shia001148-ara1.completed.csv 17-Mar-2020 12:31        3634
Shamela0002300-ara1_Shia001153-ara1.csv      17-Mar-2020 16:42        1570
Shamela0002300-ara1_Shia001157Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1056
Shamela0002300-ara1_Shia001171-ara1.csv      17-Mar-2020 14:35        4593
Shamela0002300-ara1_Shia001174Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        2280
Shamela0002300-ara1_Shia001217Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        4258
Shamela0002300-ara1_Shia001237Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        11838
Shamela0002300-ara1_Shia001265-ara1.csv      17-Mar-2020 15:09        2522
Shamela0002300-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        5551
Shamela0002300-ara1_Shia001270Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:40        4540
Shamela0002300-ara1_Shia001278Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:04        1370
Shamela0002300-ara1_Shia001285-ara1.csv      17-Mar-2020 17:32        1254
Shamela0002300-ara1_Shia001292-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        1177
Shamela0002300-ara1_Shia001294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31         892
Shamela0002300-ara1_Shia001299-ara1.csv      17-Mar-2020 16:05        2541
Shamela0002300-ara1_Shia001303-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04        2240
Shamela0002300-ara1_Shia001326Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:56        1117
Shamela0002300-ara1_Shia001340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:44        4040
Shamela0002300-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        2350
Shamela0002300-ara1_Shia001370-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30         952
Shamela0002300-ara1_Shia001374-ara1.csv      17-Mar-2020 16:25        10305
Shamela0002300-ara1_Shia001383-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        3179
Shamela0002300-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        2171
Shamela0002300-ara1_Shia001400-ara1.csv      17-Mar-2020 16:30         924
Shamela0002300-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55       212190
Shamela0002300-ara1_Shia001544Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        3530
Shamela0002300-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        8528
Shamela0002300-ara1_Shia001625-ara1.csv      17-Mar-2020 17:05        2002
Shamela0002300-ara1_Shia001626Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        5262
Shamela0002300-ara1_Shia001657Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1916
Shamela0002300-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1028
Shamela0002300-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        19656
Shamela0002300-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        37644
Shamela0002300-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        80997
Shamela0002300-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        35931
Shamela0002300-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        9525
Shamela0002300-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        14613
Shamela0002300-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        1777
Shamela0002300-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2089
Shamela0002300-ara1_Shia001918-ara1.csv      17-Mar-2020 12:14        2060
Shamela0002300-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        5553
Shamela0002300-ara1_Shia001950-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        1512
Shamela0002300-ara1_Shia001960-ara1.csv      17-Mar-2020 12:15        3993
Shamela0002300-ara1_Shia001972-ara1.csv      17-Mar-2020 16:28        3738
Shamela0002300-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        13470
Shamela0002300-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        6063
Shamela0002300-ara1_Shia002003Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:18        19786
Shamela0002300-ara1_Shia002011-ara1.csv      17-Mar-2020 12:35        1706
Shamela0002300-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        6393
Shamela0002300-ara1_Shia002066-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        11724
Shamela0002300-ara1_Shia002067-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        34474
Shamela0002300-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        5091
Shamela0002300-ara1_Shia002105-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        4802
Shamela0002300-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        14290
Shamela0002300-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        3331
Shamela0002300-ara1_Shia002179-ara1.csv      17-Mar-2020 12:32        2349
Shamela0002300-ara1_Shia002183-ara1.csv      17-Mar-2020 12:21        2194
Shamela0002300-ara1_Shia002185Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:35        2883
Shamela0002300-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05       106151
Shamela0002300-ara1_Shia002210-ara1.csv      17-Mar-2020 16:47        3273
Shamela0002300-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        11070
Shamela0002300-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        67011
Shamela0002300-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        5045
Shamela0002300-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        4072
Shamela0002300-ara1_Shia002240Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1258
Shamela0002300-ara1_Shia002242-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        6111
Shamela0002300-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        37470
Shamela0002300-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        16159
Shamela0002300-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        84944
Shamela0002300-ara1_Shia002294Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        19091
Shamela0002300-ara1_Shia002298-ara1.csv      17-Mar-2020 16:15        1065
Shamela0002300-ara1_Shia002333-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        8287
Shamela0002300-ara1_Shia002334-ara1.csv      17-Mar-2020 16:50        1812
Shamela0002300-ara1_Shia002335Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        2817
Shamela0002300-ara1_Shia002337Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        10246
Shamela0002300-ara1_Shia002340-ara1.csv      17-Mar-2020 16:31        1144
Shamela0002300-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        76421
Shamela0002300-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        62311
Shamela0002300-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        92482
Shamela0002300-ara1_Shia002369Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:12        1391
Shamela0002300-ara1_Shia002374Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        4145
Shamela0002300-ara1_Shia002380Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        25281
Shamela0002300-ara1_Shia002382Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        48976
Shamela0002300-ara1_Shia002389Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        10250
Shamela0002300-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        12076
Shamela0002300-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49       162578
Shamela0002300-ara1_Shia002458-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        2455
Shamela0002300-ara1_Shia002463Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:42        2936
Shamela0002300-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        9622
Shamela0002300-ara1_Shia002611Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        9274
Shamela0002300-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:47       178326
Shamela0002300-ara1_Shia002636-ara1.csv      17-Mar-2020 17:54        4692
Shamela0002300-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        7774
Shamela0002300-ara1_Shia002657-ara1.csv      17-Mar-2020 16:03        2487
Shamela0002300-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        9282
Shamela0002300-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        15960
Shamela0002300-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        49429
Shamela0002300-ara1_Shia002754-ara1.csv      17-Mar-2020 15:33        1187
Shamela0002300-ara1_Shia002901Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1780
Shamela0002300-ara1_Shia002924Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2744
Shamela0002300-ara1_Shia002943-ara1.csv      17-Mar-2020 12:04        5450
Shamela0002300-ara1_Shia002945Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:57        2196
Shamela0002300-ara1_Shia003227Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1354
Shamela0002300-ara1_Shia003429-ara1.csv      17-Mar-2020 17:53         929
Shamela0002300-ara1_Shia003443-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        1004
Shamela0002300-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        59193
Shamela0002300-ara1_Shia003636Vols-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 12:15        13332
Shamela0002300-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        11360
Shamela0002300-ara1_Shia003675Vols-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:10        1303
Shamela0002300-ara1_Shia003684Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        2660
Shamela0002300-ara1_Shia003689-ara1.csv      17-Mar-2020 17:06        2730
Shamela0002300-ara1_Shia003692-ara1.csv      17-Mar-2020 16:38        1303
Shamela0002300-ara1_Shia003693Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        2140
Shamela0002300-ara1_Shia003701-ara1.csv      17-Mar-2020 18:13        1151
Shamela0002300-ara1_Shia003711-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45         872
Shamela0002300-ara1_Shia003714Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        5368
Shamela0002300-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        23888
Shamela0002300-ara1_Shia003724-ara1.csv      17-Mar-2020 18:01         917
Shamela0002300-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28       108031
Shamela0002300-ara1_Shia003744Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        4636
Shamela0002300-ara1_Shia003749-ara1.csv      17-Mar-2020 17:21        4999
Shamela0002300-ara1_Shia003752Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2634
Shamela0002300-ara1_Shia003764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3128
Shamela0002300-ara1_Shia003895Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2553
Shamela0002300-ara1_Shia003919Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:02        6038
Shamela0002300-ara1_Shia003936Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:10        9280
Shamela0002300-ara1_Shia003965Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        12098
Shamela0002300-ara1_Shia004007-ara1.csv      17-Mar-2020 15:48         875
Shamela0002300-ara1_Shia004012-ara1.csv      17-Mar-2020 15:38        1447
Shamela0002300-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        2474
Shamela0002300-ara1_Shia004021-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        1375
Shamela0002300-ara1_Shia004029-ara1.csv      17-Mar-2020 15:04         896
Shamela0002300-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        2360
Shamela0002300-ara1_Shia004038-ara1.csv      17-Mar-2020 16:27        1873
Shamela0002300-ara1_Shia004042Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        1307
Shamela0002300-ara1_Shia004053Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        3226
Shamela0002300-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        3547
Shamela0002300-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3102
Shamela0002300-ara1_Shia004487-ara1.csv      17-Mar-2020 15:54        1276
Shamela0002300-ara1_Shia004509-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        11171
Shamela0002300-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        1610
Shamela0002300-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        1618
Shamela0002300-ara1_Shia004520-ara1.csv      17-Mar-2020 15:46        1188
Shamela0002300-ara1_Shia004552Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        3664
Shamela0002300-ara1_Shia004672-ara1.csv      17-Mar-2020 16:41        3339