Index of /passim01022020/Shamela0002176-ara1/


../
Shamela0002176-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:04         927
Shamela0002176-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        2549
Shamela0002176-ara1_JK000130-ara1.csv       17-Mar-2020 12:20        8213
Shamela0002176-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        75961
Shamela0002176-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        1408
Shamela0002176-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38        1610
Shamela0002176-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26        1226
Shamela0002176-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10        1814
Shamela0002176-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 12:32        9849
Shamela0002176-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        3227
Shamela0002176-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        6579
Shamela0002176-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        12174
Shamela0002176-ara1_JK000451-ara1.csv       17-Mar-2020 17:22        32432
Shamela0002176-ara1_JK000454-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        1791
Shamela0002176-ara1_JK000456-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        63989
Shamela0002176-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        3591
Shamela0002176-ara1_JK000462-ara1.csv       17-Mar-2020 17:17        1399
Shamela0002176-ara1_JK000532-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:35        3753
Shamela0002176-ara1_JK000575-ara1.csv       17-Mar-2020 15:43        1332
Shamela0002176-ara1_JK000631-ara1.csv       17-Mar-2020 15:16        1931
Shamela0002176-ara1_JK000704-ara1.csv       17-Mar-2020 17:20        5843
Shamela0002176-ara1_JK000726-ara1.csv       17-Mar-2020 14:44        4383
Shamela0002176-ara1_JK000786-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 12:32        3181
Shamela0002176-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06       177568
Shamela0002176-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:35        9085
Shamela0002176-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        2577
Shamela0002176-ara1_JK001184-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:07        1187
Shamela0002176-ara1_JK001188-ara1.csv       17-Mar-2020 17:23        1935
Shamela0002176-ara1_JK001330-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 18:02        1140
Shamela0002176-ara1_JK001486-ara1.csv       17-Mar-2020 15:45        8823
Shamela0002176-ara1_JK004503-ara1.csv       17-Mar-2020 12:09         950
Shamela0002176-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        5251
Shamela0002176-ara1_JK006838-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 17:45        3508
Shamela0002176-ara1_JK006897-ara1.csv       17-Mar-2020 14:31        2592
Shamela0002176-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        2170
Shamela0002176-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        2043
Shamela0002176-ara1_JK007036-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        1877
Shamela0002176-ara1_JK007054-ara1.csv       17-Mar-2020 16:26        3208
Shamela0002176-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        1067
Shamela0002176-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        10121
Shamela0002176-ara1_JK007083-ara1.csv       17-Mar-2020 15:15        1570
Shamela0002176-ara1_JK007104-ara1.csv       17-Mar-2020 16:45        1519
Shamela0002176-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        22657
Shamela0002176-ara1_JK009225-ara1.csv       17-Mar-2020 17:24        3046
Shamela0002176-ara1_JK009242-ara1.csv       17-Mar-2020 17:31        3474
Shamela0002176-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:16        7744
Shamela0002176-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 12:21        2307
Shamela0002176-ara1_JK009324-ara1.csv       17-Mar-2020 15:46        7041
Shamela0002176-ara1_JK009396-ara1.csv       17-Mar-2020 15:33        11969
Shamela0002176-ara1_JK010001-ara1.csv       17-Mar-2020 17:40        3377
Shamela0002176-ara1_JK010542-ara1.csv       17-Mar-2020 17:26        1459
Shamela0002176-ara1_JK011090-ara1.csv       17-Mar-2020 12:32        4482
Shamela0002176-ara1_JK011565-ara1.csv       17-Mar-2020 17:38        2682
Shamela0002176-ara1_JK011593-ara1.csv       17-Mar-2020 16:50        2843
Shamela0002176-ara1_JK011633-ara1.csv       17-Mar-2020 12:26         914
Shamela0002176-ara1_SHAM19Y23644-ara1.csv     17-Mar-2020 12:31        1247
Shamela0002176-ara1_Sham30K0001970-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1492
Shamela0002176-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        16792
Shamela0002176-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        3752
Shamela0002176-ara1_Shamela0000427-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        1422
Shamela0002176-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1023
Shamela0002176-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08         969
Shamela0002176-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        5521
Shamela0002176-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        13231
Shamela0002176-ara1_Shamela0000922-ara1.csv    17-Mar-2020 14:40        4292
Shamela0002176-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        5853
Shamela0002176-ara1_Shamela0000956-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:11        1453
Shamela0002176-ara1_Shamela0001000-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:28        2041
Shamela0002176-ara1_Shamela0001254-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2324
Shamela0002176-ara1_Shamela0001417-ara1.csv    17-Mar-2020 16:31        6098
Shamela0002176-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        6588
Shamela0002176-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2941
Shamela0002176-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        2467
Shamela0002176-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        9083
Shamela0002176-ara1_Shamela0001581-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1112
Shamela0002176-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        3039
Shamela0002176-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        11924
Shamela0002176-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        5997
Shamela0002176-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        7426
Shamela0002176-ara1_Shamela0001875-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        7849
Shamela0002176-ara1_Shamela0002102-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        34412
Shamela0002176-ara1_Shamela0002247-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        9779
Shamela0002176-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        3951
Shamela0002176-ara1_Shamela0002863-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        10734
Shamela0002176-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:09        4466
Shamela0002176-ara1_Shamela0003485-ara1.csv    17-Mar-2020 14:33        1828
Shamela0002176-ara1_Shamela0003617-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1477
Shamela0002176-ara1_Shamela0003722-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:30        3794
Shamela0002176-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        10378
Shamela0002176-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        8782
Shamela0002176-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        34304
Shamela0002176-ara1_Shamela0005515-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        68054
Shamela0002176-ara1_Shamela0005550-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        6752
Shamela0002176-ara1_Shamela0005583-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        2519
Shamela0002176-ara1_Shamela0005737-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        1305
Shamela0002176-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        22992
Shamela0002176-ara1_Shamela0005815-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2179
Shamela0002176-ara1_Shamela0005816-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:49        2926
Shamela0002176-ara1_Shamela0005919-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1881
Shamela0002176-ara1_Shamela0005922-ara1.csv    17-Mar-2020 15:42        3059
Shamela0002176-ara1_Shamela0005923-ara1.csv    17-Mar-2020 18:09        3963
Shamela0002176-ara1_Shamela0005963-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        1189
Shamela0002176-ara1_Shamela0006025-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2576
Shamela0002176-ara1_Shamela0006140-ara1.csv    17-Mar-2020 12:27        2380
Shamela0002176-ara1_Shamela0006157-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        3571
Shamela0002176-ara1_Shamela0006172-ara1.csv    17-Mar-2020 14:37        1031
Shamela0002176-ara1_Shamela0006206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1759
Shamela0002176-ara1_Shamela0006227-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        3472
Shamela0002176-ara1_Shamela0006590-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        2742
Shamela0002176-ara1_Shamela0006610-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1598
Shamela0002176-ara1_Shamela0006729-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:03        1135
Shamela0002176-ara1_Shamela0006856-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1560
Shamela0002176-ara1_Shamela0006864-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        3055
Shamela0002176-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        1015
Shamela0002176-ara1_Shamela0007038-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        3319
Shamela0002176-ara1_Shamela0007341-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1222
Shamela0002176-ara1_Shamela0007342-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2736
Shamela0002176-ara1_Shamela0007370-ara1.csv    17-Mar-2020 16:25        26071
Shamela0002176-ara1_Shamela0007566-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        5341
Shamela0002176-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:51        51076
Shamela0002176-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        2161
Shamela0002176-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48        1724
Shamela0002176-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        27072
Shamela0002176-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        4661
Shamela0002176-ara1_Shamela0008463-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1774
Shamela0002176-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31        36496
Shamela0002176-ara1_Shamela0008477-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        2597
Shamela0002176-ara1_Shamela0008514-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20         930
Shamela0002176-ara1_Shamela0008544-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1987
Shamela0002176-ara1_Shamela0008635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1639
Shamela0002176-ara1_Shamela0008648-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        2120
Shamela0002176-ara1_Shamela0008657-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        2462
Shamela0002176-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        24539
Shamela0002176-ara1_Shamela0009088-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        1167
Shamela0002176-ara1_Shamela0009091-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:07        2599
Shamela0002176-ara1_Shamela0009107-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        2495
Shamela0002176-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1786
Shamela0002176-ara1_Shamela0009182-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        1752
Shamela0002176-ara1_Shamela0009200-ara1.csv    17-Mar-2020 14:45        3069
Shamela0002176-ara1_Shamela0009241-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        2450
Shamela0002176-ara1_Shamela0009242-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        1358
Shamela0002176-ara1_Shamela0009403-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        2382
Shamela0002176-ara1_Shamela0009579-ara1.csv    17-Mar-2020 17:26        2347
Shamela0002176-ara1_Shamela0009592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        3178
Shamela0002176-ara1_Shamela0009619-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1199
Shamela0002176-ara1_Shamela0009759-ara1.csv    17-Mar-2020 18:08        3200
Shamela0002176-ara1_Shamela0009770-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:58        3366
Shamela0002176-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        2352
Shamela0002176-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        3276
Shamela0002176-ara1_Shamela0009780-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        2664
Shamela0002176-ara1_Shamela0009783-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:34        3807
Shamela0002176-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        1227
Shamela0002176-ara1_Shamela0009847-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        2408
Shamela0002176-ara1_Shamela0009898-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        2897
Shamela0002176-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        1477
Shamela0002176-ara1_Shamela0009978-ara1.csv    17-Mar-2020 14:39        14402
Shamela0002176-ara1_Shamela0010096-ara1.csv    17-Mar-2020 15:45        1072
Shamela0002176-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        1377
Shamela0002176-ara1_Shamela0010460-ara1.csv    17-Mar-2020 18:03        4752
Shamela0002176-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        1438
Shamela0002176-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:25        5961
Shamela0002176-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        3073
Shamela0002176-ara1_Shamela0010523-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        2268
Shamela0002176-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18        2854
Shamela0002176-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        4988
Shamela0002176-ara1_Shamela0010664-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1822
Shamela0002176-ara1_Shamela0010717-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1728
Shamela0002176-ara1_Shamela0010765-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        2642
Shamela0002176-ara1_Shamela0010798-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:02        1331
Shamela0002176-ara1_Shamela0010842-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        2140
Shamela0002176-ara1_Shamela0010906-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:59        5199
Shamela0002176-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        1544
Shamela0002176-ara1_Shamela0011365-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        2161
Shamela0002176-ara1_Shamela0011437-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1232
Shamela0002176-ara1_Shamela0011438-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 18:11        1324
Shamela0002176-ara1_Shamela0011456-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        18870
Shamela0002176-ara1_Shamela0011577-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        1738
Shamela0002176-ara1_Shamela0011620-ara1.csv    17-Mar-2020 17:17        2468
Shamela0002176-ara1_Shamela0011728-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        5718
Shamela0002176-ara1_Shamela0011816-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        4159
Shamela0002176-ara1_Shamela0011817-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2593
Shamela0002176-ara1_Shamela0012010-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        12510
Shamela0002176-ara1_Shamela0012028-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        16737
Shamela0002176-ara1_Shamela0012042-ara1.csv    17-Mar-2020 15:20        1285
Shamela0002176-ara1_Shamela0012062-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        2945
Shamela0002176-ara1_Shamela0012220-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1948
Shamela0002176-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        2407
Shamela0002176-ara1_Shamela0012398-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:20        1500
Shamela0002176-ara1_Shamela0012403-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:30        1385
Shamela0002176-ara1_Shamela0012406-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:49        13631
Shamela0002176-ara1_Shamela0012415-ara1.csv    17-Mar-2020 15:30        2058
Shamela0002176-ara1_Shamela0012579-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:22        1169
Shamela0002176-ara1_Shamela0012843-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1382
Shamela0002176-ara1_Shamela0012872-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        5199
Shamela0002176-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5780
Shamela0002176-ara1_Shamela0013041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:21        2152
Shamela0002176-ara1_Shamela0013048-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        8469
Shamela0002176-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        4139
Shamela0002176-ara1_Shamela0013073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:23        23747
Shamela0002176-ara1_Shamela0013174-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 17:32        7384
Shamela0002176-ara1_Shamela0021481-ara1.csv    17-Mar-2020 14:19        1437
Shamela0002176-ara1_Shamela0021495-ara1.csv    17-Mar-2020 17:21        1755
Shamela0002176-ara1_Shamela0021512-ara1.csv    17-Mar-2020 15:47         980
Shamela0002176-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:07        1747
Shamela0002176-ara1_Shamela0021590-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2871
Shamela0002176-ara1_Shamela0021593-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        1013
Shamela0002176-ara1_Shamela0021618-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        6924
Shamela0002176-ara1_Shamela0021654-ara1.csv    17-Mar-2020 16:47        1449
Shamela0002176-ara1_Shamela0021693-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        1821
Shamela0002176-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:40        19800
Shamela0002176-ara1_Shamela0021721-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        1031
Shamela0002176-ara1_Shamela0021731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        1847
Shamela0002176-ara1_Shamela0021735-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1078
Shamela0002176-ara1_Shamela0021743-ara1.csv    17-Mar-2020 15:06        2349
Shamela0002176-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17         961
Shamela0002176-ara1_Shamela0021751-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        5859
Shamela0002176-ara1_Shamela0021765-ara1.csv    17-Mar-2020 12:35        1420
Shamela0002176-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        3478
Shamela0002176-ara1_Shamela0021795-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11        2857
Shamela0002176-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        3043
Shamela0002176-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        10293
Shamela0002176-ara1_Shamela0022367-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1200
Shamela0002176-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        11366
Shamela0002176-ara1_Shamela0022549-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:47        17446
Shamela0002176-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        2891
Shamela0002176-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1491
Shamela0002176-ara1_Shamela0022797-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        1421
Shamela0002176-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        10395
Shamela0002176-ara1_Shamela0022868-ara1.csv    17-Mar-2020 16:44        4484
Shamela0002176-ara1_Shamela0022882-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1816
Shamela0002176-ara1_Shamela0022928-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1012
Shamela0002176-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        13462
Shamela0002176-ara1_Shamela0023587-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        1713
Shamela0002176-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1407
Shamela0002176-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        8688
Shamela0002176-ara1_Shamela0023593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:53        3046
Shamela0002176-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        1337
Shamela0002176-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        12114
Shamela0002176-ara1_Shamela0023614-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        9148
Shamela0002176-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        30294
Shamela0002176-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        1720
Shamela0002176-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        23615
Shamela0002176-ara1_Shamela0023629-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4441
Shamela0002176-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        13937
Shamela0002176-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        3033
Shamela0002176-ara1_Shamela0023700-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:31        1887
Shamela0002176-ara1_Shamela0023833-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:15        3362
Shamela0002176-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        17604
Shamela0002176-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:22        9550
Shamela0002176-ara1_Shamela0026039-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        2438
Shamela0002176-ara1_Shamela0026324-ara1.csv    17-Mar-2020 17:09        2081
Shamela0002176-ara1_Shamela0026333-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1706
Shamela0002176-ara1_Shamela0026456-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        3078
Shamela0002176-ara1_Shamela0026731-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        2075
Shamela0002176-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        3301
Shamela0002176-ara1_Shamela0026887-ara1.csv    17-Mar-2020 14:24        1396
Shamela0002176-ara1_Shamela0026921-ara1.csv    17-Mar-2020 14:22        1954
Shamela0002176-ara1_Shamela0027084-ara1.csv    17-Mar-2020 18:11         948
Shamela0002176-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1624
Shamela0002176-ara1_Shamela0029743-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        5149
Shamela0002176-ara1_Shamela0030305-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1926
Shamela0002176-ara1_Shamela0030327-ara1.csv    17-Mar-2020 18:04        1230
Shamela0002176-ara1_Shamela0030657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:13        2626
Shamela0002176-ara1_Shamela0031366-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:43        16099
Shamela0002176-ara1_Shamela0031465-ara1.csv    17-Mar-2020 17:25        2840
Shamela0002176-ara1_Shamela0035073-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        3362
Shamela0002176-ara1_Shamela0035100-ara1.mARkdow..> 17-Mar-2020 17:18        6363
Shamela0002176-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        5846
Shamela0002176-ara1_Shamela0036515-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:50        1162
Shamela0002176-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        7694
Shamela0002176-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        5637
Shamela0002176-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        15226
Shamela0002176-ara1_Shamela0037649-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        2318
Shamela0002176-ara1_Shamela0037834-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        23974
Shamela0002176-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        7098
Shamela0002176-ara1_Shamela0038011-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        2786
Shamela0002176-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        9257
Shamela0002176-ara1_Shamela0097928-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        4215
Shamela0002176-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1509
Shamela0002176-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        11197
Shamela0002176-ara1_Shamela0119492-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        2566
Shamela0002176-ara1_Shia000001-ara1.csv      17-Mar-2020 17:15        7644
Shamela0002176-ara1_Shia000033Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1045
Shamela0002176-ara1_Shia000043Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:36        1045
Shamela0002176-ara1_Shia000153Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1024
Shamela0002176-ara1_Shia000181-ara1.csv      17-Mar-2020 15:44         960
Shamela0002176-ara1_Shia000207-ara1.csv      17-Mar-2020 15:28        1812
Shamela0002176-ara1_Shia000317Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04         984
Shamela0002176-ara1_Shia000403-ara1.csv      17-Mar-2020 15:29        1251
Shamela0002176-ara1_Shia000841Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        4861
Shamela0002176-ara1_Shia001010Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        1864
Shamela0002176-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        4178
Shamela0002176-ara1_Shia001114-ara1.csv      17-Mar-2020 18:11        1431
Shamela0002176-ara1_Shia001269-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        2749
Shamela0002176-ara1_Shia001273Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:39        3081
Shamela0002176-ara1_Shia001353-ara1.csv      17-Mar-2020 17:17        3051
Shamela0002176-ara1_Shia001381-ara1.csv      17-Mar-2020 15:26        1425
Shamela0002176-ara1_Shia001395Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        1808
Shamela0002176-ara1_Shia001432Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:55        11432
Shamela0002176-ara1_Shia001555Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        9223
Shamela0002176-ara1_Shia001615Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        4531
Shamela0002176-ara1_Shia001663Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        2435
Shamela0002176-ara1_Shia001740Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:27        7980
Shamela0002176-ara1_Shia001754Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:50        31409
Shamela0002176-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1597
Shamela0002176-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        2688
Shamela0002176-ara1_Shia001901-ara1.csv      17-Mar-2020 17:24        2726
Shamela0002176-ara1_Shia001920-ara1.csv      17-Mar-2020 17:36        4371
Shamela0002176-ara1_Shia001976Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:15        2328
Shamela0002176-ara1_Shia001989-ara1.csv      17-Mar-2020 17:08        2546
Shamela0002176-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        1716
Shamela0002176-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        2222
Shamela0002176-ara1_Shia002156-ara1.csv      17-Mar-2020 14:45        1384
Shamela0002176-ara1_Shia002158-ara1.csv      17-Mar-2020 12:09        1835
Shamela0002176-ara1_Shia002174-ara1.csv      17-Mar-2020 16:46        1573
Shamela0002176-ara1_Shia002178-ara1.csv      17-Mar-2020 17:35        1581
Shamela0002176-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:05        2096
Shamela0002176-ara1_Shia002213-ara1.csv      17-Mar-2020 17:19        2046
Shamela0002176-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:14        6138
Shamela0002176-ara1_Shia002222Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        3709
Shamela0002176-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        5153
Shamela0002176-ara1_Shia002341Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:14        4266
Shamela0002176-ara1_Shia002359Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        4931
Shamela0002176-ara1_Shia002371-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        1946
Shamela0002176-ara1_Shia002394Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1677
Shamela0002176-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        8463
Shamela0002176-ara1_Shia002456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:58        2050
Shamela0002176-ara1_Shia002458-ara1.csv      17-Mar-2020 17:51        2481
Shamela0002176-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2401
Shamela0002176-ara1_Shia002540-ara1.csv      17-Mar-2020 15:43        36582
Shamela0002176-ara1_Shia002550Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 18:02        12589
Shamela0002176-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        21276
Shamela0002176-ara1_Shia002642Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48         982
Shamela0002176-ara1_Shia002662Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        6387
Shamela0002176-ara1_Shia002669-ara1.csv      17-Mar-2020 17:22        5340
Shamela0002176-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        11141
Shamela0002176-ara1_Shia002942-ara1.csv      17-Mar-2020 14:59        1519
Shamela0002176-ara1_Shia003356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1285
Shamela0002176-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        5919
Shamela0002176-ara1_Shia003656Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1513
Shamela0002176-ara1_Shia003695Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        1226
Shamela0002176-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        4214
Shamela0002176-ara1_Shia003996Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:15        1795
Shamela0002176-ara1_Shia004030Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:21        6542
Shamela0002176-ara1_Shia004092Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:18        28384
Shamela0002176-ara1_Shia004266Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        3129
Shamela0002176-ara1_Shia004456Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        11372