Index of /passim01022020/Shamela0001756-ara1/


../
Shamela0001756-ara1_JK000001-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        1458
Shamela0001756-ara1_JK000018-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:21        1851
Shamela0001756-ara1_JK000022-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:56        1515
Shamela0001756-ara1_JK000030-ara1.csv       17-Mar-2020 18:00        8518
Shamela0001756-ara1_JK000055-ara1.csv       17-Mar-2020 15:00        1724
Shamela0001756-ara1_JK000056-ara1.csv       17-Mar-2020 14:38        2281
Shamela0001756-ara1_JK000063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:44        2042
Shamela0001756-ara1_JK000076-ara1.csv       17-Mar-2020 16:03        7435
Shamela0001756-ara1_JK000080-ara1.csv       17-Mar-2020 15:38        8349
Shamela0001756-ara1_JK000082-ara1.csv       17-Mar-2020 15:06        1361
Shamela0001756-ara1_JK000083-ara1.csv       17-Mar-2020 16:33        50947
Shamela0001756-ara1_JK000098-ara1.csv       17-Mar-2020 17:21         970
Shamela0001756-ara1_JK000122-ara1.csv       17-Mar-2020 15:31        1714
Shamela0001756-ara1_JK000167-ara1.csv       17-Mar-2020 15:54        18539
Shamela0001756-ara1_JK000201-ara1.csv       17-Mar-2020 15:26        1207
Shamela0001756-ara1_JK000213-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 16:06        1226
Shamela0001756-ara1_JK000221-ara1.csv       17-Mar-2020 16:38         931
Shamela0001756-ara1_JK000312-ara1.csv       17-Mar-2020 16:15        1755
Shamela0001756-ara1_JK000343-ara1.csv       17-Mar-2020 15:48        2203
Shamela0001756-ara1_JK000362-ara1.csv       17-Mar-2020 14:40        5918
Shamela0001756-ara1_JK000374-ara1.csv       17-Mar-2020 15:10         780
Shamela0001756-ara1_JK000381-ara1.inProgress.csv  17-Mar-2020 16:14        28911
Shamela0001756-ara1_JK000384-ara1.csv       17-Mar-2020 16:37        2647
Shamela0001756-ara1_JK000435-ara1.csv       17-Mar-2020 14:47        1075
Shamela0001756-ara1_JK000449-ara1.csv       17-Mar-2020 14:16        6280
Shamela0001756-ara1_JK000458-ara1.csv       17-Mar-2020 17:02        2308
Shamela0001756-ara1_JK000791-ara1.csv       17-Mar-2020 18:06        1060
Shamela0001756-ara1_JK000916-ara1.mARkdown.csv   17-Mar-2020 15:36        1847
Shamela0001756-ara1_JK000977-ara1.csv       17-Mar-2020 14:27        2424
Shamela0001756-ara1_JK001012-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        1178
Shamela0001756-ara1_JK001111-ara1.csv       17-Mar-2020 15:56        2417
Shamela0001756-ara1_JK001263-ara1.csv       17-Mar-2020 16:22        2211
Shamela0001756-ara1_JK001297-ara1.csv       17-Mar-2020 15:44        2184
Shamela0001756-ara1_JK006476-ara1.csv       17-Mar-2020 14:26        1354
Shamela0001756-ara1_JK006670-ara1.csv       17-Mar-2020 15:41         878
Shamela0001756-ara1_JK006950-ara1.csv       17-Mar-2020 15:27        13216
Shamela0001756-ara1_JK007018-ara1.csv       17-Mar-2020 15:51        2230
Shamela0001756-ara1_JK007025-ara1.csv       17-Mar-2020 17:01        1575
Shamela0001756-ara1_JK007062-ara1.completed.csv  17-Mar-2020 14:28        1582
Shamela0001756-ara1_JK007063-ara1.csv       17-Mar-2020 17:04        1593
Shamela0001756-ara1_JK007065-ara1.csv       17-Mar-2020 18:05        5485
Shamela0001756-ara1_JK007074-ara1.csv       17-Mar-2020 14:23        1657
Shamela0001756-ara1_JK007095-ara1.csv       17-Mar-2020 16:07        1464
Shamela0001756-ara1_JK007116-ara1.csv       17-Mar-2020 16:01        1277
Shamela0001756-ara1_JK007128-ara1.csv       17-Mar-2020 14:57        1042
Shamela0001756-ara1_JK009266-ara1.csv       17-Mar-2020 16:17        4881
Shamela0001756-ara1_JK009270-ara1.csv       17-Mar-2020 15:52        2798
Shamela0001756-ara1_JK009391-ara1.csv       17-Mar-2020 14:53        1750
Shamela0001756-ara1_JK010005-ara1.csv       17-Mar-2020 15:29        2257
Shamela0001756-ara1_JK011320-ara1.csv       17-Mar-2020 16:35        4605
Shamela0001756-ara1_JK011499-ara1.csv       17-Mar-2020 17:42        1683
Shamela0001756-ara1_Shamela0000041-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:28        4891
Shamela0001756-ara1_Shamela0000137-ara1.csv    17-Mar-2020 15:53        1226
Shamela0001756-ara1_Shamela0000140-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        2546
Shamela0001756-ara1_Shamela0000216-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        2479
Shamela0001756-ara1_Shamela0000432-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1329
Shamela0001756-ara1_Shamela0000483-ara1.csv    17-Mar-2020 14:43        3960
Shamela0001756-ara1_Shamela0000497-ara1.csv    17-Mar-2020 15:31        1300
Shamela0001756-ara1_Shamela0000551-ara1.csv    17-Mar-2020 15:08        3632
Shamela0001756-ara1_Shamela0000761-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26         999
Shamela0001756-ara1_Shamela0000782-ara1.csv    17-Mar-2020 18:07        4707
Shamela0001756-ara1_Shamela0000894-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        12808
Shamela0001756-ara1_Shamela0000927-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        1340
Shamela0001756-ara1_Shamela0001426-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        5982
Shamela0001756-ara1_Shamela0001438-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        12163
Shamela0001756-ara1_Shamela0001464-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1599
Shamela0001756-ara1_Shamela0001466-ara1.csv    17-Mar-2020 15:58        4038
Shamela0001756-ara1_Shamela0001535-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        5091
Shamela0001756-ara1_Shamela0001673-ara1.csv    17-Mar-2020 15:28        1473
Shamela0001756-ara1_Shamela0001681-ara1.csv    17-Mar-2020 15:04        3782
Shamela0001756-ara1_Shamela0001719-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        3391
Shamela0001756-ara1_Shamela0001727-ara1.csv    17-Mar-2020 15:35        5560
Shamela0001756-ara1_Shamela0001733-ara1.csv    17-Mar-2020 14:25        1968
Shamela0001756-ara1_Shamela0001975-ara1.csv    17-Mar-2020 18:12        10676
Shamela0001756-ara1_Shamela0002266-ara1.csv    17-Mar-2020 16:15        1865
Shamela0001756-ara1_Shamela0002908-ara1.csv    17-Mar-2020 14:15        31861
Shamela0001756-ara1_Shamela0003055-ara1.csv    17-Mar-2020 16:02        7265
Shamela0001756-ara1_Shamela0003118-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:15        2919
Shamela0001756-ara1_Shamela0004289-ara1.csv    17-Mar-2020 18:00        7217
Shamela0001756-ara1_Shamela0004445-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:50        10768
Shamela0001756-ara1_Shamela0004473-ara1.csv    17-Mar-2020 17:12        9580
Shamela0001756-ara1_Shamela0004482-ara1.csv    17-Mar-2020 14:41        1982
Shamela0001756-ara1_Shamela0005756-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 16:18        7995
Shamela0001756-ara1_Shamela0006434-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1590
Shamela0001756-ara1_Shamela0006446-ara1.csv    17-Mar-2020 15:33        2963
Shamela0001756-ara1_Shamela0006663-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08         868
Shamela0001756-ara1_Shamela0006684-ara1.csv    17-Mar-2020 16:22        2407
Shamela0001756-ara1_Shamela0006919-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43        1976
Shamela0001756-ara1_Shamela0006947-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        4164
Shamela0001756-ara1_Shamela0007351-ara1.csv    17-Mar-2020 14:44        3799
Shamela0001756-ara1_Shamela0007564-ara1.csv    17-Mar-2020 14:20        1023
Shamela0001756-ara1_Shamela0007567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:43         811
Shamela0001756-ara1_Shamela0007597-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1844
Shamela0001756-ara1_Shamela0007623-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:35        2111
Shamela0001756-ara1_Shamela0007798-ara1.inProgr..> 17-Mar-2020 15:50        5782
Shamela0001756-ara1_Shamela0007891-ara1.csv    17-Mar-2020 14:42        5958
Shamela0001756-ara1_Shamela0008176-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        7080
Shamela0001756-ara1_Shamela0008206-ara1.csv    17-Mar-2020 15:48         967
Shamela0001756-ara1_Shamela0008234-ara1.complet..> 17-Mar-2020 12:32        2359
Shamela0001756-ara1_Shamela0008353-ara1.csv    17-Mar-2020 14:32        4363
Shamela0001756-ara1_Shamela0008360-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        6002
Shamela0001756-ara1_Shamela0008361-ara1.csv    17-Mar-2020 16:49        2611
Shamela0001756-ara1_Shamela0008363-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        8452
Shamela0001756-ara1_Shamela0008378-ara1.csv    17-Mar-2020 15:32        2149
Shamela0001756-ara1_Shamela0008381-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10        1149
Shamela0001756-ara1_Shamela0008473-ara1.complet..> 17-Mar-2020 14:47        9419
Shamela0001756-ara1_Shamela0008658-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        3990
Shamela0001756-ara1_Shamela0009057-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        1313
Shamela0001756-ara1_Shamela0009111-ara1.csv    17-Mar-2020 15:23        2492
Shamela0001756-ara1_Shamela0009270-ara1.csv    17-Mar-2020 16:24        3195
Shamela0001756-ara1_Shamela0009283-ara1.csv    17-Mar-2020 17:28        1314
Shamela0001756-ara1_Shamela0009567-ara1.csv    17-Mar-2020 15:01        2020
Shamela0001756-ara1_Shamela0009633-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3311
Shamela0001756-ara1_Shamela0009690-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        5691
Shamela0001756-ara1_Shamela0009698-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1789
Shamela0001756-ara1_Shamela0009771-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02         952
Shamela0001756-ara1_Shamela0009776-ara1.csv    17-Mar-2020 16:37        1601
Shamela0001756-ara1_Shamela0009784-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        1726
Shamela0001756-ara1_Shamela0009810-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        3434
Shamela0001756-ara1_Shamela0009823-ara1.csv    17-Mar-2020 14:53        2042
Shamela0001756-ara1_Shamela0009826-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1121
Shamela0001756-ara1_Shamela0009918-ara1.csv    17-Mar-2020 16:33        1236
Shamela0001756-ara1_Shamela0009943-ara1.csv    17-Mar-2020 16:46        7808
Shamela0001756-ara1_Shamela0010273-ara1.csv    17-Mar-2020 17:55        2760
Shamela0001756-ara1_Shamela0010284-ara1.csv    17-Mar-2020 16:23        7790
Shamela0001756-ara1_Shamela0010441-ara1.csv    17-Mar-2020 17:03        1646
Shamela0001756-ara1_Shamela0010463-ara1.csv    17-Mar-2020 15:50        3128
Shamela0001756-ara1_Shamela0010480-ara1.csv    17-Mar-2020 15:24        2017
Shamela0001756-ara1_Shamela0010490-ara1.csv    17-Mar-2020 15:41        2190
Shamela0001756-ara1_Shamela0010549-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        11547
Shamela0001756-ara1_Shamela0010657-ara1.csv    17-Mar-2020 16:18         929
Shamela0001756-ara1_Shamela0010660-ara1.csv    17-Mar-2020 17:44        1230
Shamela0001756-ara1_Shamela0011036-ara1.csv    17-Mar-2020 17:53        2310
Shamela0001756-ara1_Shamela0011212-ara1.csv    17-Mar-2020 14:38        1633
Shamela0001756-ara1_Shamela0011730-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        2406
Shamela0001756-ara1_Shamela0011818-ara1.csv    17-Mar-2020 16:08        12560
Shamela0001756-ara1_Shamela0012021-ara1.csv    17-Mar-2020 15:38        10943
Shamela0001756-ara1_Shamela0012029-ara1.csv    17-Mar-2020 15:46        2048
Shamela0001756-ara1_Shamela0012034-ara1.csv    17-Mar-2020 15:11        1302
Shamela0001756-ara1_Shamela0012094-ara1.csv    17-Mar-2020 17:32        1979
Shamela0001756-ara1_Shamela0012293-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        1271
Shamela0001756-ara1_Shamela0012399-ara1.csv    17-Mar-2020 16:09        3184
Shamela0001756-ara1_Shamela0012527-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1333
Shamela0001756-ara1_Shamela0012736-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        3791
Shamela0001756-ara1_Shamela0012740-ara1.csv    17-Mar-2020 16:03        2206
Shamela0001756-ara1_Shamela0012862-ara1.csv    17-Mar-2020 12:04        2101
Shamela0001756-ara1_Shamela0012981-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        2121
Shamela0001756-ara1_Shamela0012997-ara1.csv    17-Mar-2020 15:13        3139
Shamela0001756-ara1_Shamela0013011-ara1.csv    17-Mar-2020 18:13        1221
Shamela0001756-ara1_Shamela0013027-ara1.csv    17-Mar-2020 16:07        2812
Shamela0001756-ara1_Shamela0013053-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        2206
Shamela0001756-ara1_Shamela0019482-ara1.csv    17-Mar-2020 16:21        1583
Shamela0001756-ara1_Shamela0021477-ara1.csv    17-Mar-2020 17:13        1599
Shamela0001756-ara1_Shamela0021479-ara1.csv    17-Mar-2020 17:45        1241
Shamela0001756-ara1_Shamela0021536-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        6952
Shamela0001756-ara1_Shamela0021537-ara1.csv    17-Mar-2020 16:05        1157
Shamela0001756-ara1_Shamela0021550-ara1.csv    17-Mar-2020 16:32        1490
Shamela0001756-ara1_Shamela0021602-ara1.csv    17-Mar-2020 14:46        2458
Shamela0001756-ara1_Shamela0021629-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        2943
Shamela0001756-ara1_Shamela0021659-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        9120
Shamela0001756-ara1_Shamela0021660-ara1.csv    17-Mar-2020 16:38        1921
Shamela0001756-ara1_Shamela0021670-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:42        1371
Shamela0001756-ara1_Shamela0021713-ara1.csv    17-Mar-2020 14:27        1011
Shamela0001756-ara1_Shamela0021715-ara1.csv    17-Mar-2020 17:41        4211
Shamela0001756-ara1_Shamela0021723-ara1.csv    17-Mar-2020 14:31        2108
Shamela0001756-ara1_Shamela0021747-ara1.csv    17-Mar-2020 16:17        3665
Shamela0001756-ara1_Shamela0021766-ara1.csv    17-Mar-2020 15:44        6154
Shamela0001756-ara1_Shamela0021809-ara1.csv    17-Mar-2020 15:07        3520
Shamela0001756-ara1_Shamela0021821-ara1.csv    17-Mar-2020 16:52        4413
Shamela0001756-ara1_Shamela0022547-ara1.csv    17-Mar-2020 16:59        1230
Shamela0001756-ara1_Shamela0022593-ara1.csv    17-Mar-2020 16:58        3744
Shamela0001756-ara1_Shamela0022644-ara1.csv    17-Mar-2020 14:23        2399
Shamela0001756-ara1_Shamela0022712-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2772
Shamela0001756-ara1_Shamela0022769-ara1.csv    17-Mar-2020 16:42        1343
Shamela0001756-ara1_Shamela0022793-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        1221
Shamela0001756-ara1_Shamela0022800-ara1.csv    17-Mar-2020 14:47        1462
Shamela0001756-ara1_Shamela0022835-ara1.csv    17-Mar-2020 17:29        10212
Shamela0001756-ara1_Shamela0023578-ara1.complet..> 17-Mar-2020 16:57        1585
Shamela0001756-ara1_Shamela0023588-ara1.csv    17-Mar-2020 18:14        1431
Shamela0001756-ara1_Shamela0023591-ara1.csv    17-Mar-2020 16:20        4654
Shamela0001756-ara1_Shamela0023594-ara1.csv    17-Mar-2020 17:31        1179
Shamela0001756-ara1_Shamela0023606-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        2046
Shamela0001756-ara1_Shamela0023612-ara1.csv    17-Mar-2020 17:38        3197
Shamela0001756-ara1_Shamela0023613-ara1.csv    17-Mar-2020 15:02        3614
Shamela0001756-ara1_Shamela0023623-ara1.csv    17-Mar-2020 17:00        7243
Shamela0001756-ara1_Shamela0023627-ara1.csv    17-Mar-2020 17:39        4908
Shamela0001756-ara1_Shamela0023628-ara1.csv    17-Mar-2020 16:36        4031
Shamela0001756-ara1_Shamela0023631-ara1.csv    17-Mar-2020 15:18        9810
Shamela0001756-ara1_Shamela0023634-ara1.csv    17-Mar-2020 17:37        2052
Shamela0001756-ara1_Shamela0023635-ara1.csv    17-Mar-2020 15:51        5691
Shamela0001756-ara1_Shamela0023764-ara1.complet..> 17-Mar-2020 15:08        1815
Shamela0001756-ara1_Shamela0025791-ara1.csv    17-Mar-2020 16:43        1257
Shamela0001756-ara1_Shamela0025794-ara1.complet..> 17-Mar-2020 17:34        7458
Shamela0001756-ara1_Shamela0025800-ara1.csv    17-Mar-2020 15:21        8952
Shamela0001756-ara1_Shamela0026592-ara1.csv    17-Mar-2020 17:24        1991
Shamela0001756-ara1_Shamela0026884-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1597
Shamela0001756-ara1_Shamela0028107-ara1.csv    17-Mar-2020 15:55        1250
Shamela0001756-ara1_Shamela0028114-ara1.csv    17-Mar-2020 18:01        1271
Shamela0001756-ara1_Shamela0029677-ara1.csv    17-Mar-2020 14:26        1615
Shamela0001756-ara1_Shamela0029707-ara1.csv    17-Mar-2020 14:49        1570
Shamela0001756-ara1_Shamela0029713-ara1.csv    17-Mar-2020 17:54        3311
Shamela0001756-ara1_Shamela0029741-ara1.csv    17-Mar-2020 15:56        1369
Shamela0001756-ara1_Shamela0029863-ara1.csv    17-Mar-2020 15:03        1591
Shamela0001756-ara1_Shamela0029982-ara1.csv    17-Mar-2020 15:10        2561
Shamela0001756-ara1_Shamela0030868-ara1.csv    17-Mar-2020 15:19        1302
Shamela0001756-ara1_Shamela0036076-ara1.csv    17-Mar-2020 15:16        1592
Shamela0001756-ara1_Shamela0036446-ara1.csv    17-Mar-2020 17:30        5870
Shamela0001756-ara1_Shamela0036543-ara1.csv    17-Mar-2020 16:12        2841
Shamela0001756-ara1_Shamela0037325-ara1.csv    17-Mar-2020 12:26        1029
Shamela0001756-ara1_Shamela0037458-ara1.csv    17-Mar-2020 12:32        4809
Shamela0001756-ara1_Shamela0037837-ara1.csv    17-Mar-2020 12:20        2069
Shamela0001756-ara1_Shamela0095590-ara1.csv    17-Mar-2020 17:01        1186
Shamela0001756-ara1_Shamela0095735-ara1.csv    17-Mar-2020 17:08        4247
Shamela0001756-ara1_Shamela0096283-ara1.csv    17-Mar-2020 16:30        1903
Shamela0001756-ara1_Shamela0096844-ara1.csv    17-Mar-2020 17:04        2364
Shamela0001756-ara1_Shamela0098087-ara1.csv    17-Mar-2020 16:40        1239
Shamela0001756-ara1_Shamela0117359-ara1.csv    17-Mar-2020 16:06        2062
Shamela0001756-ara1_Shia000182Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:10         949
Shamela0001756-ara1_Shia001028Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:55        1233
Shamela0001756-ara1_Shia001368-ara1.csv      17-Mar-2020 14:41        1086
Shamela0001756-ara1_Shia001731Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:00        3432
Shamela0001756-ara1_Shia001764Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:48        1122
Shamela0001756-ara1_Shia001782Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:34        3393
Shamela0001756-ara1_Shia001831Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:37        3551
Shamela0001756-ara1_Shia001881-ara1.csv      17-Mar-2020 16:53        4297
Shamela0001756-ara1_Shia001913Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:50        2039
Shamela0001756-ara1_Shia002034Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:17        1410
Shamela0001756-ara1_Shia002069Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:59        1268
Shamela0001756-ara1_Shia002096-ara1.csv      17-Mar-2020 12:26        1368
Shamela0001756-ara1_Shia002119Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:09        1296
Shamela0001756-ara1_Shia002208-ara1.csv      17-Mar-2020 18:04        2894
Shamela0001756-ara1_Shia002218Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:09        1666
Shamela0001756-ara1_Shia002228-ara1.csv      17-Mar-2020 14:51        2438
Shamela0001756-ara1_Shia002231Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 16:35        3682
Shamela0001756-ara1_Shia002261Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:51        2248
Shamela0001756-ara1_Shia002264-ara1.csv      17-Mar-2020 15:32        1241
Shamela0001756-ara1_Shia002265Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:59        12720
Shamela0001756-ara1_Shia002356Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 12:31        1436
Shamela0001756-ara1_Shia002406Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:49        6177
Shamela0001756-ara1_Shia002508Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:34        1363
Shamela0001756-ara1_Shia002616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:46        3801
Shamela0001756-ara1_Shia002702Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 14:52        10374
Shamela0001756-ara1_Shia003235-ara1.csv      17-Mar-2020 15:56         963
Shamela0001756-ara1_Shia003616Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 15:00        2864
Shamela0001756-ara1_Shia003721Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:19        1223
Shamela0001756-ara1_Shia003732Vols-ara1.csv    17-Mar-2020 17:27        1860
Shamela0001756-ara1_Shia004020-ara1.csv      17-Mar-2020 16:04        1184
Shamela0001756-ara1_Shia004026-ara1.csv      17-Mar-2020 15:57        1117
Shamela0001756-ara1_Shia004518-ara1.csv      17-Mar-2020 14:46        1240
Shamela0001756-ara1_Shia004519-ara1.csv      17-Mar-2020 16:24        1241